Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
24 575 901 € 25 581 173 € 26 420 515 € 25 669 444 € 25 591 872 € 25 898 614 € 25 906 303 € 25 839 715 € 25 960 614 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
23 296 342 € 24 159 269 € 24 203 879 € 21 771 496 € 21 974 725 € 21 840 603 € 22 069 719 € 22 603 726 € 23 332 401 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
29 844 € 26 075 € 625 € 2 627 € 5 497 € 10 383 € 10 623 € 12 630 € 17 310 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
29 844€ 8 075€ 625€ 2 627€ 5 497€ 10 383€ 10 623€ 12 630€ 17 310€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
18 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
23 266 498 € 24 133 194 € 24 203 254 € 21 768 869 € 21 969 228 € 21 830 220 € 22 059 096 € 22 591 096 € 23 315 091 €
012
A.II.1
Pozemky
7 798 467€ 7 828 084€ 7 828 084€ 7 828 084€ 7 828 084€ 7 828 084€ 7 804 395€ 7 804 395€ 8 044 823€
013
A.II.2
Stavby
14 308 393€ 14 927 595€ 14 623 011€ 12 693 069€ 13 091 824€ 13 143 677€ 13 535 320€ 14 101 806€ 14 633 898€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
496 052€ 693 763€ 845 290€ 375 144€ 247 295€ 256 872€ 247 646€ 213 023€ 206 973€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
429 051€ 429 051€ 429 051€ 429 051€ 429 213€ 429 255€ 429 255€ 429 392€ 429 397€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
234 535€ 254 701€ 477 818€ 443 521€ 372 812€ 172 332€ 42 480€ 42 480€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 273 590 € 1 412 324 € 2 176 018 € 3 859 348 € 3 606 563 € 4 042 185 € 3 815 017 € 3 217 605 € 2 610 227 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
40 021 € 55 806 € 94 012 € 82 919 € 84 601 € 91 011 € 97 357 € 85 921 € 87 950 €
035
B.I.1
Materiál
40 021€ 55 806€ 74 697€ 63 997€ 62 011€ 64 996€ 60 387€ 57 962€ 75 327€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
18 980€ 18 922€ 22 590€ 26 015€ 36 970€ 27 959€ 12 623€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
335€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
631 531 € 371 447 € 137 218 € 211 553 € 248 593 € 625 975 € 168 194 € 252 998 € 178 610 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
84 218 € 90 040 € 132 690 € 119 582 € 162 603 € 105 327 € 114 259 € 213 706 € 139 942 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
84 218€ 90 040€ 132 690€ 119 582€ 162 603€ 105 327€ 114 259€ 213 706€ 139 942€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
538 317€ 271 399€ 523€ 4 788€ 2 139€ 39 692€ 23 305€ 6 553€ 11 791€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
8 996€ 10 008€ 4 005€ 87 183€ 83 851€ 480 956€ 30 630€ 32 739€ 26 877€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
602 038 € 985 071 € 1 944 788 € 3 564 876 € 3 273 369 € 3 325 199 € 3 549 466 € 2 878 686 € 2 343 667 €
072
B.V.1.
Peniaze
355€ 6 573€ 1 076€ 834€ 1 365€ 1 065€ 827€ 864€ 1 276€
073
B.V.2.
Účty v bankách
601 683€ 978 498€ 1 943 712€ 3 564 042€ 3 272 004€ 3 324 134€ 3 548 639€ 2 877 822€ 2 342 391€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 969 € 9 580 € 40 618 € 38 600 € 10 584 € 15 826 € 21 567 € 18 384 € 17 986 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 969€ 9 580€ 40 618€ 38 600€ 10 584€ 15 826€ 20 112€ 15 375€ 16 240€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 455€ 3 009€ 1 746€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
24 575 901 € 25 581 173 € 26 420 515 € 25 669 444 € 25 591 872 € 25 898 614 € 25 906 303 € 25 839 715 € 25 960 614 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
18 292 107 € 19 530 248 € 23 653 752 € 24 901 843 € 24 990 476 € 25 124 852 € 25 316 109 € 25 232 362 € 25 346 891 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
23 458 009 € 23 458 009 € 23 951 789 € 23 951 789 € 24 391 887 € 24 391 887 € 24 391 887 € 24 391 887 € 24 391 887 €
082
A.I.1
Základné imanie
23 458 009€ 23 458 009€ 23 951 789€ 23 951 789€ 24 369 425€ 24 369 425€ 24 369 425€ 24 369 425€ 24 369 425€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
22 462€ 22 462€ 22 462€ 22 462€ 22 462€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
73 695 € 68 723 € 66 601 € 61 612 € 57 399 € 56 085 € 53 462 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
73 695€ 68 723€ 66 601€ 61 612€ 57 399€ 56 085€ 53 462€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
345 554 € 345 554 € 644 726 € 931 714 € 1 079 454 € 1 161 476 € 1 082 493 € 1 058 067 € 1 149 025 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
345 554€ 345 554€ 644 726€ 931 714€ 1 079 454€ 1 161 476€ 1 082 493€ 1 058 067€ 1 149 025€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-4 273 315 € -149 810 € -149 810 € -149 810 € -589 908 € -589 908 € -299 941 € -299 941 € -299 941 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 273 315€ -149 810€ -149 810€ -149 810€ -589 908€ -589 908€ -299 941€ -299 941€ -299 941€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 238 141 € -4 123 505 € -866 648 € 99 427 € 42 442 € 99 785 € 84 271 € 26 264 € 52 458 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 113 626 € 6 038 802 € 2 719 693 € 759 930 € 591 807 € 759 401 € 569 429 € 593 539 € 609 888 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
89 031 € 81 023 € 85 735 € 176 185 € 125 828 € 140 372 € 165 739 € 201 382 € 206 771 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 931€ 7 464€ 3 950€ 6 451€ 5 848€ 3 728€ 1 310€ 10€ 2 308€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
84 100€ 73 559€ 81 785€ 169 734€ 119 980€ 136 644€ 164 429€ 201 372€ 204 463€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
5 120 670€ 5 039 470€ 1 925 920€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
561 371 € 557 262 € 465 721 € 464 239 € 358 879 € 533 931 € 323 513 € 335 416 € 324 255 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
90 469 € 144 578 € 214 698 € 237 798 € 113 286 € 99 588 € 77 565 € 133 499 € 114 771 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
90 469€ 144 578€ 214 698€ 237 798€ 113 286€ 99 588€ 77 565€ 133 499€ 114 771€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
76 046€ 103 474€ 129 320€ 115 943€ 116 647€ 131 634€ 121 292€ 101 740€ 106 669€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
44 720€ 62 545€ 88 326€ 80 423€ 80 539€ 86 868€ 83 474€ 68 167€ 73 491€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
295 570€ 222 016€ 19 381€ 16 802€ 19 025€ 23 277€ 20 073€ 15 362€ 14 358€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
54 566€ 24 649€ 13 996€ 13 273€ 29 382€ 192 564€ 21 109€ 16 648€ 14 966€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
40 954 € 74 647 € 168 237 € 119 506 € 107 100 € 85 098 € 80 177 € 56 741 € 78 862 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
24 613€ 25 344€ 111 876€ 81 661€ 91 775€ 67 851€ 51 693€ 43 683€ 73 102€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
16 341€ 49 303€ 56 361€ 37 845€ 15 325€ 17 247€ 28 484€ 13 058€ 5 760€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
301 600€ 286 400€ 74 080€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
170 168 € 12 123 € 47 070 € 7 671 € 9 589 € 14 361 € 20 765 € 13 814 € 3 835 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
170 168€ 12 123€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
47 070€ 7 671€ 9 589€ 14 361€ 20 765€ 13 814€ 3 835€