Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SBS "IVA" - SLOVAKIA s. r. o. v likvidácii [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.03.2019
30.09.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 057 € 14 715 € 15 907 € 20 328 € 28 350 € 26 720 € 21 173 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 057 € 9 715 € 10 907 € 15 328 € 23 350 € 21 720 € 16 073 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 631 € 2 631 € 2 631 € 2 631 €
032
B.I.1
Materiál
2 631€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
43 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 096 € 1 823 € 4 728 € 11 557 € 5 670 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 063€ 1 823€ 7 327€ 1 440€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 230€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
33€ 48€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 680€ 4 230€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 057 € 9 715 € 7 811 € 10 874 € 15 991 € 7 489 € 7 772 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 057€ 9 715€ 7 811€ 10 874€ 15 991€ 7 489€ 7 719€
057
B.IV.2
Účty v bankách
53€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
100 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
100€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 057 € 14 715 € 15 907 € 20 328 € 28 350 € 26 720 € 21 173 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 037 € 11 971 € 11 583 € 15 608 € 23 789 € 19 237 € 17 854 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
71 € 71 € 71 € 71 € 71 € 71 € 71 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
71€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
7 433 € 6 012 € 9 768 € 13 071 € 13 666 € 12 283 € 13 289 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 289€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-7 967 € 388 € -3 756 € -3 034 € 4 552 € 1 383 € -1 006 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
20 € 2 744 € 4 324 € 4 720 € 4 561 € 7 483 € 3 319 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 300 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 300€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 778 € 1 778 € 1 778 € 1 778 € 1 778 € 1 778 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 778€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
20 € 466 € 2 046 € 2 442 € 2 283 € 5 205 € 1 241 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
660€ 900€ 900€ 3 000€ 600€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
20€ 201€ 309€ 309€ 310€ 201€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
265€ 1 077€ 1 233€ 1 073€ 2 004€ 332€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
309€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]