Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Škubla & Partneri s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2012
30.11.2013
01.12.2012
30.11.2013
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
611 911 € 580 939 € 1 112 253 € 742 519 € 1 243 671 € 769 097 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
91 324 € 50 146 € 68 630 € 87 204 € 326 529 € 43 278 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
91 324 € 50 146 € 68 630 € 87 204 € 22 582 € 43 278 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
242 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
76 604 € 35 426 € 53 910 € 72 484 € 7 862 € 28 316 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
14 720 € 14 720 € 14 720 € 14 720 € 14 720 € 14 720 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
303 947 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
303 947 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
507 008 € 515 176 € 1 032 782 € 644 197 € 906 011 € 704 344 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
10 €
032
B.I.1
Materiál
10 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
47 279 € 47 279 € 47 279 € 47 279 € 8 329 € 37 921 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
47 279 € 47 279 € 47 279 € 47 279 € 8 329 € 37 921 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
329 521 € 424 781 € 419 547 € 511 925 € 520 999 € 524 944 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
299 336 € 387 776 € 368 715 € 489 349 € 486 236 € 461 328 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
29 985 € 36 724 € 50 632 € 22 376 € 34 385 € 63 616 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
200 € 281 € 200 € 200 € 378 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
130 208 € 43 116 € 565 946 € 84 993 € 376 683 € 141 479 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 903 € 14 264 € 29 530 € 29 057 € 20 661 € 8 451 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
121 305 € 28 852 € 536 416 € 55 936 € 356 022 € 133 028 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
13 579 € 15 617 € 10 841 € 11 118 € 11 131 € 21 475 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 579 € 15 617 € 10 841 € 11 118 € 11 131 € 21 475 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
611 911 € 580 939 € 1 112 253 € 742 519 € 1 243 671 € 769 097 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
476 806 € 464 724 € 965 852 € 608 772 € 992 139 € 542 992 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
498 772 € 452 547 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
498 772 € 452 547 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
366 806 € 354 724 € 357 080 € 498 772 € 429 592 € 432 992 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
135 105 € 116 215 € 146 401 € 133 747 € 251 532 € 226 105 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
38 036 € 38 598 € 39 714 € 41 599 € 39 496 € 37 970 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 377 € 1 939 € 3 055 € 2 747 € 39 496 € 37 970 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
36 659 € 36 659 € 36 659 € 38 852 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 552 € 1 665 € 2 930 € 2 824 € 1 919 € 4 139 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 552 € 1 665 € 2 930 € 2 824 € 1 919 € 4 139 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
95 517 € 75 952 € 103 757 € 89 324 € 210 117 € 183 996 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
41 209 € 53 213 € 79 331 € 38 673 € 100 528 € 117 829 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
10 878 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
11 873 € 12 796 € 11 835 € 9 801 € 10 200 € 29 563 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 677 € 7 866 € 7 811 € 5 997 € 6 552 € 19 601 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
34 173 € 2 077 € 4 780 € 34 853 € 92 837 € 6 125 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
585 €