Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
41 511 246 € 31 568 451 € 41 482 973 € 34 848 781 € 36 347 992 € 34 689 771 € 29 088 216 € 23 064 081 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
11 617 693 € 11 910 541 € 12 898 311 € 14 988 714 € 14 223 920 € 14 707 845 € 13 534 403 € 12 445 465 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
581 800 € 723 966 € 458 354 € 1 413 151 € 1 640 481 € 1 817 583 € 27 572 € 70 677 €
005
A.I.2
Software
518 696€ 265 120€ 458 354€ 1 395 150€ 1 461 738€ 27 361€ 27 572€ 70 677€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
63 104€ 458 846€ 18 001€ 178 743€ 1 790 222€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
11 035 893 € 11 186 575 € 12 439 957 € 13 575 563 € 12 583 439 € 12 890 262 € 13 506 831 € 12 374 788 €
013
A.II.2
Stavby
105 443€ 121 105€ 183 441€ 248 789€ 305 730€ 362 461€ 417 702€ 413 648€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 302 240€ 9 514 303€ 10 987 525€ 10 076 901€ 10 393 540€ 11 837 043€ 10 256 857€ 11 799 437€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
875 080€ 744 736€ 740 037€ 708 462€ 25 194€ 0€ 12 739€ 55 427€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 402 753€ 730 774€ 449 022€ 1 533 804€ 1 758 271€ 614 383€ 2 746 033€ 106 276€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
350 377€ 75 657€ 79 932€ 1 007 607€ 100 704€ 76 375€ 73 500€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
18 026 705 € 15 662 260 € 28 039 833 € 19 016 270 € 20 906 489 € 17 930 645 € 14 347 419 € 9 157 718 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 874 098 € 5 631 224 € 7 125 392 € 2 485 379 € 8 258 564 € 7 530 416 € 4 995 842 € 1 304 986 €
035
B.I.1
Materiál
1 068 358€ 1 325 573€ 1 560 344€ 1 028 751€ 1 022 183€ 721 925€ 700 797€ 555 069€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
221 918€ 206 891€ 246 991€ 336 909€ 151 592€ 315 587€ 189 427€ 274 658€
037
B.I.3
Výrobky
397 622€ 442 486€ 350 516€ 403 774€ 409 931€ 579 463€ 480 893€ 424 428€
039
B.I.5
Tovar
9 186 200€ 3 656 274€ 4 967 541€ 715 945€ 6 674 858€ 5 913 441€ 1 874 056€ 50 831€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 750 669€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
309 790 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
309 790€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 992 973 € 5 258 858 € 11 973 001 € 15 583 289 € 9 558 118 € 10 115 237 € 6 306 877 € 7 770 155 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 336 680 € 4 466 614 € 9 350 113 € 10 940 567 € 9 141 073 € 9 467 386 € 6 031 439 € 7 539 482 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
105 976€ 213 731€ 804 814€ 179 604€ 1 396 913€ 240 184€ 531 410€ 862 579€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 230 704€ 4 252 883€ 8 545 299€ 10 760 963€ 7 744 160€ 9 227 202€ 5 500 029€ 6 676 903€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 600 500€ 3 819 139€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
555 354€ 465 213€ 786 202€ 394 027€ 634 520€ 180 072€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
100 939€ 327 031€ 22 388€ 37 381€ 23 018€ 13 331€ 95 366€ 230 673€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 159 634 € 4 772 178 € 8 631 650 € 947 602 € 3 089 807 € 284 992 € 3 044 700 € 82 577 €
072
B.V.1.
Peniaze
180€ 139€ 2 387€ 7 011€ 1 608€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 159 454€ 4 772 039€ 8 629 263€ 940 591€ 3 089 807€ 284 992€ 3 044 700€ 80 969€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
11 866 848 € 3 995 650 € 544 829 € 843 797 € 1 217 583 € 2 051 281 € 1 206 394 € 1 460 898 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 557 420€ 3 509 912€ 265 866€ 543 366€ 847 504€ 1 148 238€ 1 022 222€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
383 428€ 166 392€ 278 963€ 300 431€ 302 515€ 275 180€ 184 172€ 1 460 898€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
6 284 993€ 67 564€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
641 007€ 319 346€ 627 863€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
41 511 246 € 31 568 451 € 41 482 973 € 34 848 781 € 36 347 992 € 34 689 771 € 29 088 216 € 23 064 081 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
52 309 € 6 882 947 € 19 741 439 € 17 678 331 € 17 446 244 € 15 724 448 € 13 932 291 € 8 004 126 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 135 891 € 4 135 891 € 4 135 891 € 4 135 891 € 4 135 891 € 4 135 891 € 4 135 891 € 4 135 891 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 135 891€ 4 135 891€ 4 135 891€ 4 135 891€ 4 135 891€ 4 135 891€ 4 135 891€ 4 135 891€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
413 590 € 413 590 € 413 590 € 0 € 413 590 € 413 590 € 345 807 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
413 590€ 413 590€ 413 590€ 413 590€ 413 590€ 345 807€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
413 590 € 413 590 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
413 590€ 413 590€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 212 799 € 212 799 € 212 799 €
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
212 799€ 212 799€ 212 799€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 098 139 € 7 207 716 € 13 128 852 € 12 896 762 € 11 603 094 € 9 170 012 € 3 241 846 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 098 139€ 9 191 958€ 13 128 852€ 12 896 762€ 11 603 094€ 9 170 012€ 3 241 846€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 984 242€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-10 595 311 € -4 874 250 € 2 063 106 € 232 088 € 1 293 669 € 1 792 156 € 5 928 165 € 3 309 629 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
38 830 808 € 24 540 363 € 14 155 133 € 14 762 000 € 14 033 267 € 14 643 995 € 14 043 971 € 13 759 228 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 723 344 € 17 175 € 11 608 € 105 032 € 75 198 € 668 662 € 935 102 € 1 045 742 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
4 700 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
23 344€ 17 175€ 11 608€ 19 964€ 14 015€ 8 692€ 8 091€ 7 652€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
85 068€ 61 183€ 659 970€ 927 011€ 1 038 090€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
174 854 € 153 575 € 102 928 € 176 304 € 393 876 € 211 800 € 440 328 € 1 614 980 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
174 854€ 153 575€ 102 928€ 176 304€ 393 876€ 211 800€ 440 328€ 1 614 980€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
28 366 901 € 18 895 904 € 8 973 820 € 10 836 686 € 9 608 160 € 11 160 660 € 10 913 167 € 10 686 973 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 458 825 € 10 965 930 € 7 168 572 € 10 147 204 € 8 221 924 € 9 870 779 € 9 516 908 € 5 590 959 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
931 325€ 1 396 239€ 897 825€ 2 446 072€ 1 485 291€ 2 808 921€ 316 534€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 527 500€ 9 569 691€ 6 270 747€ 7 701 132€ 6 736 633€ 7 061 858€ 9 516 908€ 5 274 425€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
20 871 562€ 7 181 656€ 422 359€ 746 252€ 3 620 898€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
416 663€ 395 572€ 446 682€ 361 301€ 377 999€ 284 831€ 263 133€ 219 361€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
545 146€ 282 093€ 303 515€ 257 202€ 239 116€ 198 153€ 180 690€ 149 453€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
74 705€ 70 653€ 1 055 051€ 67 799€ 343 173€ 54 430€ 946 890€ 1 103 853€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 180€ 3 589€ 6 215€ 5 546€ 2 449€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 565 709 € 5 473 709 € 5 065 468 € 3 636 040 € 3 574 635 € 2 590 352 € 1 771 122 € 408 263 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
347 145€ 187 984€ 216 564€ 249 038€ 182 273€ 159 011€ 1 624 741€ 270 658€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 218 564€ 5 285 725€ 4 848 904€ 3 387 002€ 3 392 362€ 2 431 341€ 146 381€ 137 605€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 309€ 7 938€ 5 168€ -15 748€ 3 270€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
376 230€ 12 521€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 628 129 € 145 141 € 7 586 401 € 2 408 450 € 4 868 481 € 4 321 328 € 1 111 954 € 1 300 727 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
722€ 49 106€ 169 096€ 2 228 980€ 505 395€ 695 608€ 879 181€ 985 704€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 627 407€ 96 035€ 7 417 305€ 179 470€ 4 363 086€ 3 625 720€ 232 773€ 315 023€