Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 008 424 € 10 491 761 € 17 291 391 € 17 209 760 € 1 141 019 € 1 322 198 € 1 671 167 € 1 150 608 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
9 329 840 € 10 239 191 € 1 109 377 € 1 365 033 € 1 029 901 € 1 121 608 € 1 179 104 € 673 440 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
59 104 € 101 346 € 100 377 € 164 133 € 166 351 € 103 498 € 142 104 € 33 440 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
5 842€ 6 197€ 6 551€ 6 905€ 7 259€ 7 613€ 4 064€ 4 321€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
53 262€ 95 149€ 93 826€ 157 228€ 159 092€ 95 885€ 138 040€ 16 619€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
12 500€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
9 270 736 € 10 137 845 € 1 009 000 € 1 200 900 € 863 550 € 1 018 110 € 1 037 000 € 640 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
9 270 736€ 10 137 845€ 1 009 000€ 1 200 900€ 863 550€ 1 018 110€ 1 037 000€ 640 000€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
668 346 € 241 814 € 16 171 686 € 15 831 113 € 99 357 € 194 010 € 483 156 € 468 592 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
138 476 € 187 962 € 705 150 € 291 958 € 85 927 € 147 225 € 121 251 € 431 123 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
102 264€ 79 456€ 571 806€ 160 255€ 52 537€ 104 188€ 88 118€ 393 123€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
500€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
73 348€ 2 857€ 61€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
36 212€ 35 158€ 133 344€ 131 703€ 30 533€ 43 037€ 32 572€ 38 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
529 870 € 53 852 € 15 466 536 € 15 539 155 € 13 430 € 46 785 € 361 905 € 37 469 €
056
B.IV.1
Peniaze
12 009€ 19 474€ 26 709€ 31 986€ 13 075€ 23 817€ 15 516€ 2 787€
057
B.IV.2
Účty v bankách
517 861€ 34 378€ 15 439 827€ 15 507 169€ 355€ 22 968€ 346 389€ 34 682€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
10 238 € 10 756 € 10 328 € 13 614 € 11 761 € 6 580 € 8 907 € 8 576 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 238€ 10 756€ 10 328€ 13 614€ 11 761€ 6 580€ 8 907€ 8 576€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 008 424 € 10 491 761 € 17 291 391 € 17 209 760 € 1 141 019 € 1 322 198 € 1 671 167 € 1 150 608 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
9 382 500 € 8 190 867 € 7 137 967 € 6 262 125 € 495 079 € 627 735 € 694 765 € 506 328 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 085 867 € 7 032 968 € 6 157 126 € 401 328 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 085 867€ 7 032 968€ 6 157 126€ 401 328€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
1 191 633 € 1 052 899 € 875 841 € 6 157 125 € 390 079 € 522 735 € 188 437 € 401 328 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
625 924 € 2 300 894 € 10 153 424 € 10 947 635 € 645 940 € 694 463 € 976 402 € 644 280 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
3 609 € 1 008 117 € 4 009 962 € 5 005 543 € 9 660 € 9 658 € 3 301 € 6 459 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 609€ 1 008 117€ 4 009 962€ 5 005 543€ 9 660€ 9 658€ 3 301€ 6 459€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 177 € 1 140 € 1 139 € 1 484 € 13 747 € 36 043 € 57 079 € 1 392 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 177€ 1 140€ 1 139€ 1 484€ 2 114€ 1 995€ 1 709€ 1 392€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
11 633€ 34 048€ 55 370€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
621 138 € 1 291 637 € 6 142 323 € 5 940 608 € 622 533 € 648 762 € 916 022 € 636 429 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
70 931€ 688 933€ 707 646€ 478 641€ 468 118€ 469 001€ 830 627€ 489 023€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 329€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 065€ 4 971€ 3 714€ 4 567€ 2 560€ 3 484€ 2 787€ 5 359€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 055€ 3 198€ 2 370€ 2 762€ 2 686€ 4 094€ 3 559€ 5 857€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
35 988€ 1 011€ 5 410 794€ 5 442 995€ 126 745€ 147 521€ 58 764€ 136 160€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
504 099€ 593 524€ 17 799€ 11 643€ 22 424€ 21 333€ 20 285€ 30€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé