Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 153 096 229 € 1 169 888 000 € 1 194 448 659 € 1 149 596 236 € 747 721 339 € 237 309 633 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
17 349 € 27 570 € 39 734 € 79 775 € 61 264 € 15 349 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
61 264 € 15 349 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
15 689 € 25 910 € 38 074 € 79 775 €
013
A.II.2
Stavby
61 264 € 15 349 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 689 € 25 910 € 38 074 € 79 775 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 660 € 1 660 € 1 660 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
1 660 € 1 660 € 1 660 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
667 977 080 € 198 505 747 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 095 377 253 € 1 112 119 255 € 1 136 967 588 € 1 106 100 054 € 604 816 939 € 159 830 421 €
036
B.I.5
Tovar
17 352 889 € 6 709 405 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 044 521 053 € 1 063 089 316 € 1 087 622 042 € 979 225 695 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
1 044 446 290 € 1 063 039 648 € 1 080 804 009 € 937 840 631 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
74 763 € 49 668 € 6 818 033 € 41 385 064 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 782 400 € 1 785 275 € 2 012 212 € 109 711 328 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 326 129 € 1 252 780 € 1 187 627 € 3 968 388 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
96 701 506 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
426 604 € 451 364 € 411 305 € 9 040 623 € 19 432 538 € 24 355 556 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
29 667 € 81 131 € 413 280 € 811 € 569 € 200 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
49 073 800 € 47 244 664 € 47 333 334 € 17 163 031 € 24 394 896 € 7 588 692 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
49 073 800 € 47 244 664 € 47 333 334 € 17 163 031 € 24 394 896 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
57 701 627 € 57 741 175 € 57 441 337 € 43 416 407 € 79 682 995 € 38 788 537 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
28 470 322 € 31 160 433 € 32 505 489 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
22 150 € 103 488 € 109 675 € 3 482 837 € 1 752 661 € 1 617 291 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
11 463 248 € 46 769 901 € 4 665 757 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
57 679 477 € 57 637 687 € 57 331 662 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 153 096 229 € 1 169 887 998 € 1 194 448 659 € 1 149 596 236 € 747 721 339 € 237 309 633 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
89 068 680 € 71 905 568 € 63 850 916 € -146 424 100 € -59 963 945 € -24 275 454 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
54 966 090 € 45 762 161 € 36 046 323 € -175 147 152 € -71 362 034 € -26 303 526 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
168 897 393 € 171 627 190 € 174 151 010 € 2 300 000 € 2 300 000 € 2 300 000 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
2 500 € 2 500 € 2 500 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-113 931 303 € -125 865 029 € -138 104 687 € -177 449 652 € -73 664 534 € -28 606 026 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 2 500 € 2 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 000 € 5 000 € 5 000 € 2 500 € 2 500 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
34 072 590 € 26 113 407 € 27 774 593 € 11 370 589 € 2 000 572 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
34 072 590 € 26 113 407 € 27 774 593 € 11 370 589 € 2 000 572 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
17 324 963 € 9 370 017 € 2 003 072 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 064 027 549 € 1 097 982 430 € 1 130 597 743 € 1 295 553 884 € 805 528 412 € 257 709 033 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 478 634 € 2 400 946 € 2 332 937 € 3 463 737 € 531 192 € 1 034 848 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 909 604 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 478 634 € 2 400 946 € 2 332 937 € 554 133 € 531 192 € 1 034 848 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 474 € 4 444 € 4 331 € 149 337 498 € 178 629 592 € 20 015 350 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
149 333 387 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
87 683 565 € 20 015 350 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 111 € 2 158 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
4 377 € 4 444 € 4 313 € 90 943 869 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
97 € 0 € 18 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 505 659 € 2 177 719 € 1 114 685 € 235 827 208 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 859 624 € 2 142 011 € 1 088 192 € 12 132 731 € 76 055 097 € 103 733 019 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
23 777 € 72 140 107 € 66 048 180 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
618 283 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
277 140 € 837 385 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
44 690 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 307 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
627 219 € 9 058 € 4 283 € 1 418 378 € 34 974 € 15 345 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
18 816 € 26 650 € 22 210 € 222 196 325 € 10 256 € 5 040 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 667 211 € 500 019 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 059 038 782 € 1 093 399 321 € 1 127 145 790 € 906 925 441 € 1 925 409 € 35 708 767 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 012 244 311 € 1 046 211 881 € 1 080 142 825 € 903 234 986 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
46 794 471 € 47 187 440 € 47 002 965 € 3 690 455 € 550 312 531 € 132 925 816 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
466 452 € 548 222 132 € 132 470 657 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
2 090 399 € 455 159 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
466 452 € 2 156 872 € 3 876 054 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 156 872 €