Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pharma International s. r. o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2017
30.11.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
57 836 439 € 293 914 € 226 343 € 234 157 € 230 870 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
57 834 693 € 260 071 € 129 919 € 101 652 € 82 151 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
57 834 693 € 260 071 € 129 919 € 101 652 € 82 151 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
57 588 366€ 57 859€ 57 859€ 57 859€ 57 859€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
246 327€ 202 212€ 72 060€ 43 793€ 24 292€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 746 € 33 843 € 96 424 € 132 505 € 148 719 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
46 073 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
635 € 0 € 2 819 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
054
B.III.8
Iné pohľadávky
635€ 0€ 2 819€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 111 € 33 843 € 50 351 € 132 505 € 145 900 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 111€ 33 843€ 50 351€ 132 505€ 145 900€
057
B.IV.2
Účty v bankách
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
57 836 439 € 293 914 € 226 343 € 234 157 € 230 870 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
57 744 897 € -62 209 € -48 360 € -35 508 € -20 103 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
57 969 066 € 62 931 € 62 931 € 62 931 € 62 931 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
240 € 240 € 240 € 240 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-130 380 € -116 531 € -103 679 € -88 275 € -92 832 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-99 029 € -13 849 € -12 852 € -15 404 € 4 798 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
91 542 € 356 123 € 274 703 € 269 665 € 250 973 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
45 061 € 1 860 € 1 860 € 1 740 € 1 800 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
45 061€ 1 860€ 1 860€ 1 740€ 1 800€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 643 € 348 621 € 269 676 € 264 711 € 237 879 €
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
41 838 € 5 642 € 3 167 € 3 214 € 11 294 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
39 398€ 3 162€ 687€ 734€ 9 294€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
440€ 480€ 480€ 480€