Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PB PARTNER, a. s. v likvidácii

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
30.04.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 749 889 € 2 793 310 € 2 065 891 € 2 287 331 € 2 064 834 € 4 634 497 € 2 560 213 € 2 770 835 € 3 058 169 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
306 536 € 311 726 € 418 393 € 2 518 292 € 364 018 € 654 108 € 856 278 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
101 390 € 197 245 € 282 272 € 381 431 € 83 760 € 132 240 € 210 437 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0 € 0 €
005
A.I.2
Software
101 390 € 197 245 € 282 272 € 381 431 € 83 760 € 132 240 € 210 437 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 € 0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 € 0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
205 146 € 114 481 € 136 121 € 136 861 € 280 258 € 521 868 € 645 841 €
012
A.II.1
Pozemky
0 € 0 €
013
A.II.2
Stavby
0 € 0 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
205 146 € 114 481 € 136 121 € 136 861 € 280 258 € 521 868 € 645 841 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 € 0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 € 0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 € 0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 2 000 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 € 2 000 000 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 € 0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 € 0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0 € 0 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 € 0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 744 568 € 2 751 860 € 1 080 069 € 1 960 856 € 1 569 975 € 1 964 137 € 2 066 275 € 2 032 692 € 2 135 187 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 786 € 1 538 € 1 439 € 1 932 € 2 068 € 2 382 € 1 746 €
032
B.I.1
Materiál
1 786 € 1 538 € 1 439 € 1 932 € 2 068 € 2 382 € 1 746 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0 € 0 €
034
B.I.3
Výrobky
0 € 0 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 € 0 €
036
B.I.5
Tovar
0 € 0 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 € 0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
3 482 € 192 195 € 290 919 € 113 855 € 127 306 € 125 100 € 101 595 € 121 393 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 482 € 0 € 55 620 € 52 436 € 56 907 € 53 733 € 50 737 € 46 456 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 € 0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
192 195 € 235 299 € 61 419 € 70 399 € 71 367 € 50 858 € 74 937 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 637 416 € 1 793 138 € 156 134 € 815 143 € 251 907 € 752 624 € 786 153 € 728 023 € 775 808 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
17 084 € 1 785 536 € 148 368 € 794 216 € 108 387 € 742 491 € 688 299 € 590 640 € 731 422 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 € 0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 € 0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
969 € 5 102 € 1 763 € 14 471 € 124 490 € 2 023 € 92 667 € 123 319 € 11 261 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 619 363 € 2 500 € 6 003 € 6 456 € 19 030 € 8 110 € 5 187 € 14 064 € 33 125 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
107 152 € 953 454 € 730 202 € 853 355 € 1 202 281 € 1 082 139 € 1 152 640 € 1 201 328 € 1 237 986 €
056
B.IV.1
Peniaze
0 € 1 131 € 1 973 € 1 889 € 1 407 € 1 828 € 2 652 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
107 152 € 953 454 € 730 202 € 852 224 € 1 200 308 € 1 080 250 € 1 151 233 € 1 199 500 € 1 235 334 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 € 0 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 € 0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 321 € 41 450 € 679 286 € 14 749 € 76 466 € 152 068 € 129 920 € 84 035 € 66 704 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 € 2 € 511 € 32 995 € 27 328 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
131 € 0 € 14 747 € 74 667 € 119 073 € 102 592 € 84 035 € 66 704 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 € 0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 321 € 41 319 € 679 286 € 1 288 € 0 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 749 889 € 2 793 310 € 2 065 891 € 2 287 331 € 2 064 834 € 4 634 497 € 2 560 213 € 2 770 835 € 3 058 169 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 456 963 € 2 464 751 € 846 808 € 978 657 € -1 216 739 € 3 442 868 € 1 278 585 € 1 801 359 € 1 696 972 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
4 600 000 € 4 600 000 € 4 600 000 € 4 600 000 € 2 800 000 € 2 800 000 € 800 000 € 800 000 € 800 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
4 600 000 € 4 600 000 € 4 600 000 € 4 600 000 € 2 800 000 € 2 800 000 € 800 000 € 800 000 € 800 000 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 € 0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 € 0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 € 2 500 € 2 500 € 2 500 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 € 0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0 € 0 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
2 500 € 2 500 € 2 500 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0 € 0 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 € 0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
247 826 € 247 826 € 247 826 € 208 287 € 208 287 € 160 000 € 157 500 € 157 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
247 826 € 247 826 € 247 826 € 208 287 € 208 287 € 160 000 € 157 500 € 157 500 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 € 0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 383 075 € -4 001 018 € -3 920 483 € -4 225 026 € 0 € 289 300 € -384 662 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 617 943 € 0 € 0 € 289 300 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 001 018 € -4 001 018 € -3 920 483 € -4 225 026 € 0 € -384 662 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-7 788 € 1 617 943 € -80 535 € 395 396 € -4 225 026 € 482 868 € 318 585 € 552 059 € 1 279 134 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
292 926 € 328 559 € 1 219 083 € 1 308 674 € 3 281 573 € 1 191 629 € 1 281 628 € 969 476 € 1 361 197 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
34 103 € 37 178 € 418 348 € 693 872 € 386 464 € 476 000 € 502 221 € 401 126 € 549 474 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 € 0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 346 € 3 564 € 135 222 € 115 674 € 108 722 € 156 007 € 130 520 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0 € 0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
28 757 € 33 614 € 283 126 € 578 198 € 277 742 € 319 993 € 371 701 € 401 126 € 549 474 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
841 € 841 € 19 600 € 10 173 € 7 303 € 15 738 € 12 880 € 25 399 € 19 011 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 € 0 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 € 0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 € 0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 € 0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
841 € 841 € 19 600 € 10 173 € 7 303 € 11 668 € 12 880 € 25 399 € 19 011 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0 € 0 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0 € 4 070 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
257 982 € 290 540 € 781 135 € 604 629 € 2 887 806 € 699 891 € 766 527 € 542 951 € 792 712 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 442 € 33 951 € 86 593 € 104 366 € 2 425 233 € 153 831 € 93 642 € 81 371 € 77 184 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 € 0 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
11 890 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 € 0 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 € 0 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0 € 0 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
373 403 € 257 729 € 231 206 € 270 155 € 364 481 € 286 697 € 259 004 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
81 € 81 € 216 525 € 174 775 € 160 254 € 190 462 € 222 246 € 152 133 € 121 712 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
256 459 € 256 508 € 93 692 € 52 095 € 52 958 € 69 122 € 75 447 € 4 593 € 328 464 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
10 922 € 15 664 € 18 155 € 16 321 € 10 711 € 6 267 € 6 348 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 € 0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0 € 0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0 € 0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 € 0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0 € 0 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0 € 0 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0 € 0 €