Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
10 453 643€ 10 974 169€ 11 274 429€ 11 420 680€ 11 560 795€ 11 706 963€ 11 492 755€ 11 790 495€ 12 093 804€ 12 324 532€ 12 694 678€ 13 055 910€ 13 460 961€ 12 807 707€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
9 966 082€ 10 381 360€ 10 799 712€ 10 932 867€ 11 230 518€ 11 151 729€ 10 954 007€ 11 327 721€ 11 616 195€ 11 832 161€ 12 170 796€ 12 667 403€ 13 127 805€ 12 547 563€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 752€ 3 854€ 5 957€ 8 059€ 10 162€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
1 752€ 3 854€ 5 957€ 8 059€ 10 162€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
9 966 082€ 10 381 360€ 10 799 712€ 10 932 867€ 11 230 518€ 11 151 729€ 10 954 007€ 11 327 721€ 11 614 444€ 11 828 306€ 12 164 840€ 12 659 344€ 13 117 643€ 12 547 563€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
432 762€ 432 762€ 432 762€ 433 181€ 433 181€ 433 181€ 433 181€ 433 181€ 433 181€ 433 181€ 433 181€ 433 463€ 433 463€ 433 463€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
43 776€ 43 776€ 43 776€ 43 776€ 43 776€ 43 776€ 43 776€ 43 776€ 43 776€ 43 776€ 43 776€ 43 776€ 43 776€ 43 776€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
9 254 682€ 9 699 151€ 10 070 585€ 10 158 154€ 10 445 238€ 9 875 455€ 10 254 457€ 10 650 675€ 10 967 636€ 11 154 401€ 11 463 669€ 11 900 104€ 12 238 934€ 11 479 015€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
184 823€ 190 294€ 232 566€ 229 255€ 268 203€ 153 700€ 156 902€ 153 877€ 143 081€ 155 384€ 161 083€ 195 710€ 238 252€ 157 929€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
4 215€ 8 813€ 13 411€ 18 009€ 22 607€ 11 979€ 26 487€ 47 766€ 70 639€ 93 533€ 32 689€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
392€ 824€ 1 256€ 4 156€ 7 285€ 10 414€ 13 543€ 16 672€ 239€ 526€ 813€ 1 100€ 1 387€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
49 647€ 14 552€ 14 552€ 55 532€ 19 424€ 617 194€ 29 540€ 29 540€ 14 552€ 14 552€ 14 552€ 14 552€ 68 297€ 400 692€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
483 185€ 588 934€ 460 165€ 480 063€ 325 370€ 552 171€ 535 467€ 460 417€ 473 523€ 490 072€ 522 095€ 387 911€ 329 177€ 256 086€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 762€ 2 661€ 7 081€ 5 830€ 9 503€ 8 368€ 3 359€ 4 354€ 3 158€ 14 020€ 6 128€ 7 772€ 17 933€ 13 319€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
2 762€ 2 661€ 7 081€ 5 830€ 9 503€ 8 368€ 3 359€ 4 354€ 3 158€ 14 020€ 6 128€ 7 772€ 17 933€ 13 319€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
3 374€ 7 062€ 30 635€ 31 188€ 33 084€ 42 460€ 25 022€ 27 549€ 25 301€ 21 929€ 24 784€ 22 583€ 30 458€ 29 933€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
196€ 2 009€ 14 062€ 15 326€ 17 022€ 27 088€ 9 377€ 11 212€ 8 666€ 6 276€ 9 402€ 6 439€ 14 014€ 8 047€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
236€ 396€ 96€ 517€ 351€ 147€ 331€ 834€ 758€ 661€ 626€ 244€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
744€ 0€ 0€ 796€ 1 266€ 6 046€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
807€ 1 026€ 859€ 986€ 1 352€ 866€ 955€ 1 143€ 774€ 634€ 396€ 746€ 819€ 1 482€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
2 135€ 3 632€ 1 259€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
14 359€ 14 359€ 14 359€ 14 359€ 14 359€ 14 359€ 14 359€ 14 359€ 14 359€ 14 359€ 14 359€ 14 359€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
477 048€ 579 212€ 422 448€ 443 045€ 282 782€ 501 343€ 507 086€ 428 514€ 445 065€ 454 123€ 491 183€ 357 556€ 280 785€ 212 833€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 161€ 1 862€ 498€ 571€ 954€ 673€ 747€ 563€ 561€ 685€ 768€ 968€ 536€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
6 179€ 10 584€ 12 374€ 10 860€ 12 172€ 11 203€ 10 516€ 9 732€ 10 108€ 11 390€ 11 903€ 10 315€ 997€ 984€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
469 709€ 566 766€ 409 577€ 431 613€ 269 656€ 489 467€ 495 823€ 418 220€ 434 395€ 442 049€ 478 513€ 346 273€ 279 253€ 211 849€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
4 377€ 3 875€ 14 553€ 7 750€ 4 907€ 3 064€ 3 281€ 2 357€ 4 086€ 2 300€ 1 787€ 596€ 3 980€ 4 059€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
4 377€ 3 875€ 14 553€ 7 750€ 4 907€ 3 064€ 3 281€ 2 357€ 4 086€ 2 300€ 1 787€ 596€ 3 980€ 1 458€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 601€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
10 453 643€ 10 974 169€ 11 274 429€ 11 420 680€ 11 560 795€ 11 706 963€ 11 492 755€ 11 790 495€ 12 093 804€ 12 324 532€ 12 694 678€ 13 055 910€ 13 460 961€ 12 807 707€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
519 001€ 565 896€ 461 293€ 457 852€ 339 290€ 463 709€ 435 061€ 378 729€ 334 150€ 309 870€ 329 579€ 239 085€ 200 661€ 129 601€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
330 702€ 327 261€ 208 699€ 333 118€ 304 470€ 248 139€ 203 559€ 179 280€ 198 988€ 100 881€ 71 060€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
330 702€ 327 261€ 208 699€ 333 118€ 304 470€ 248 139€ 203 559€ 179 280€ 198 988€ 100 881€ 71 060€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
519 001€ 235 194€ 134 032€ 249 152€ 6 172€ 159 239€ 186 922€ 175 170€ 154 870€ 110 882€ 228 698€ 168 025€ 200 661€ 129 601€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
565 896€ 130 591€ 130 591€ 130 591€ 130 591€ 130 591€ 130 591€ 130 591€ 130 591€ 130 591€ 130 591€ 129 601€ 129 601€ 68 723€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-46 895€ 104 603€ 3 441€ 118 561€ -124 419€ 28 648€ 56 331€ 44 579€ 24 280€ -19 709€ 98 107€ 38 424€ 71 060€ 60 878€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
9 539 894€ 9 993 609€ 10 381 307€ 10 527 639€ 10 771 897€ 10 785 161€ 10 587 196€ 10 934 424€ 11 266 216€ 11 514 380€ 11 858 751€ 12 302 322€ 12 736 607€ 12 144 637€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
37 460€ 36 410€ 30 489€ 26 115€ 25 733€ 27 861€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 27 861€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
37 460€ 36 410€ 30 489€ 26 115€ 25 733€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
9 331 022€ 9 752 258€ 10 126 359€ 10 260 713€ 10 496 741€ 10 543 549€ 10 404 741€ 10 796 161€ 11 078 878€ 11 300 682€ 11 651 808€ 12 134 075€ 12 580 054€ 11 996 709€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
9 331 022€ 9 752 258€ 10 126 359€ 10 260 713€ 10 496 741€ 10 543 549€ 10 404 741€ 10 796 161€ 11 078 878€ 11 300 682€ 11 651 808€ 12 134 075€ 12 580 054€ 11 996 709€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
33 671€ 54 456€ 53 087€ 52 021€ 68 565€ 58 537€ 10 827€ 9 469€ 7 607€ 6 147€ 5 099€ 3 088€ 4 139€ 3 695€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
15 691€ 38 844€ 38 844€ 38 844€ 54 535€ 46 305€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
17 980€ 15 612€ 14 244€ 13 177€ 14 031€ 12 232€ 10 827€ 9 469€ 7 607€ 6 147€ 5 099€ 3 088€ 4 139€ 3 695€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
175 200€ 186 895€ 201 861€ 214 905€ 206 591€ 183 075€ 171 628€ 128 794€ 142 272€ 171 141€ 171 354€ 139 044€ 126 679€ 116 372€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
25 390€ 32 571€ 31 988€ 46 452€ 45 955€ 46 342€ 38 226€ 189€ 20 260€ 49 878€ 48 058€ 37 482€ 21 571€ 20 604€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
1 800€ 2 100€ 2 010€ 2 070€ 2 040€ 2 143€ 2 142€ 2 202€ 2 581€ 1 901€ 1 764€ 11€ 647€ 470€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
15 240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
325€ 168€ 405€ 574€ 551€ 440€ 262€ 436€ 479€ 329€ 458€ 64 047€ 65 140€ 56 547€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
86 461€ 89 907€ 101 213€ 92 736€ 88 819€ 81 483€ 80 376€ 79 381€ 73 827€ 73 165€ 73 854€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
52 812€ 53 021€ 54 988€ 50 241€ 45 871€ 44 579€ 43 120€ 39 996€ 39 062€ 39 896€ 39 657€ 32 804€ 34 593€ 33 222€
166
15.
Daň z príjmov (341)
12 728€ 250€ 488€ 531€ 381€ 0€ 1 403€ 665€ 1 230€ 1 254€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
8 413€ 9 129€ 11 257€ 10 104€ 8 115€ 7 839€ 7 014€ 6 060€ 5 681€ 5 973€ 6 161€ 4 035€ 3 499€ 4 274€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
394 748€ 414 665€ 431 829€ 435 190€ 449 608€ 458 093€ 470 499€ 477 341€ 493 438€ 500 282€ 506 348€ 514 503€ 523 694€ 533 470€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
394 748€ 414 665€ 431 829€ 435 190€ 449 608€ 458 093€ 470 499€ 477 341€ 493 438€ 500 282€ 506 348€ 514 503€ 523 694€ 533 470€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€