Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Združenie obcí Rajecká dolina

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
28 626€ 30 686€ 25 957€ 18 272€ 16 576€ 13 622€
02
502
Spotreba energie
4 584€ 3 568€ 2 571€ 2 479€ 2 552€ 2 918€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
8 999€ 4 652€ 3 366€ 2 469€ 4 147€ 3 407€
05
512
Cestovné
102€ 305€ 15€
06
513
Náklady na reprezentáciu
5€ 60€ 17€ 209€ 209€
07
518
Ostatné služby
24 812€ 17 529€ 20 420€ 24 998€ 16 908€ 14 073€
08
521
Mzdové náklady
137 616€ 128 892€ 110 503€ 85 277€ 73 315€ 62 368€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
46 340€ 42 545€ 35 922€ 26 040€ 21 405€ 18 073€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
6 986€ 6 841€ 6 171€ 4 800€ 4 349€ 4 212€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
1 805€ 2 619€ 2 619€ 2 478€ 2 365€ 2 302€
14
532
Daň z nehnuteľností
1 116€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 991€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 151€ 1 282€ 183€ 69€ 4€ 129€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
5€ 22€ 505€ 227€
17
542
Ostatné pokuty a penále
34€ 155€
18
543
Odpísanie pohľadávky
1 531€ 369€ 50€
19
544
Úroky
87€ 409€ 727€ 1 020€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
18 336€
23
548
Manká a škody
3€
24
549
Iné ostatné náklady
6 392€ 6 022€ 5 875€ 6 185€ 4 921€ 4 990€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
74 086€ 74 118€ 78 281€ 80 156€ 99 385€ 118 543€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
344 152€ 320 153€ 293 486€ 273 007€ 248 417€ 247 098€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
241 357€ 233 517€ 206 370€ 175 715€ 115 037€ 56 770€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
1€ 0€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
2 266€ 6€ 0€ 780€ 21€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 000€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
48€ 386€ 824€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
200€ 2 000€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
79 795€ 31 821€ 27 853€ 73 610€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
76 998€ 76 998€ 76 998€ 98 836€ 138 363€ 136 144€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
400 617€ 342 336€ 283 374€ 274 600€ 294 420€ 267 369€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
56 465€ 22 183€ -10 112€ 1 593€ 46 003€ 20 270€
76
591
Daň z príjmov
30€ 440€ 0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
56 435€ 22 183€ -10 112€ 1 593€ 45 563€ 20 270€