Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Železiarne Podbrezová

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Železiarne Podbrezová, Podbrezová'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 21 855,14 € Finančným darom sme prispeli Súkromnému gymnáziu ŽP na vyplatenie jednorazovej odmeny žiakom školy za úspešné reprezentovanie školy, na prospechové štipendiá a zakúpenie notebookov pre žiakov I. ročníka so zameraním na informatiku; Základnej škole s materskou školou Nemecká na dobudovanie školského dvora v materskej škole; Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša na organizovanie osláv 100. výročia založenia školy; Technickej univerzite v Košiciach na čiastočné pokrytie nákladov spojených s organizovaním tradičnej hutníckej slávnosti „Šachťák 2019“; Súkromnej spojenej škole ŽP na náklady s lyžiarskym výcvikom žiakov školy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 454 € Dary v podobe finančných prostriedkov a materiálnej pomoci v oblasti sociálnej sféry sme darovali nasledovným fyzickým osobám: p. Magdaléne Čunderlíkovej (Brezno); p. Patrikovi Dekrétovi (Brezno); p. Ing. Štefanovi Fuchsleitnerovi (Zvolen); p. Anne Findrovej (Kalinovo); p. Jaroslave Dávidovej (Brusno); p. Miroslave Štefanidesovej (Závadka nad Hronom); p. Alžbete Hudecovej (Banská Bystrica); p. Helene Matuškovej (Predajná); p. Janke Turoňovej (Brezno-Mazorníkovo); p. Petrovi Daxnerovi (Brezno); p. Veronike Piliarovej (Závadka nad Hronom). Ďalšie finančné príspevky smerovali Občianskemu združeniu Domov pri Špecializovanom zariadení Kotva v Brezne na zakúpenie sedacích súprav pre klientov zariadenia; združeniu Bojovník na úhradu nákladov s liečbou maloletého dieťaťa.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 29 325,04 € Finančným darom sme prispeli Divadlu Jozefa Gregora Tajovského na zorganizovanie kultúrneho podujatia profesionálneho divadelného festivalu na Slovensku „Zámocké hry zvolenské 2019“; Obci Kokava nad Rimavicou na usporiadanie 29. ročníka folklórneho festivalu „Koliesko 2019“; Základnej umeleckej škole vo Valaskej na slávnostný koncert pri príležitosti 60. výročia jej založenia a na jej činnosť; Občianskemu združeniu OPORA Pohorelá na aktivity spojené s prípravou programu v rámci kultúrneho leta obce; Detskému folklórnemu súboru Šťastné detstvo na čiastočné pokrytie nákladov spojených s vycestovaním na medzinárodný festival do Grécka; Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov - Oblastnému výboru Brezno - na čiastočné pokrytie nákladov spojených s organizovaním regionálnych osláv 75. výročia SNP; Občianskemu združeniu Drienok Poniky na čiastočné pokrytie nákladov s organizovaním kultúrneho podujatia s názvom „Ponická Heligonka 2019“; Obci Pohorelá na náklady spojené s organizáciou kultúrneho podujatia – folklórneho festivalu „Pohorelá – dedina ako klenotnica“; Občianskemu združeniu Ariva na čiastočné pokrytie nákladov spojených s realizáciou detského edukačného projektu „Etiketa pre najmenšie deti“; Rozvoj kultúry sme podporili finančnými darmi pánovi Ing. Milanovi Skalošovi na náklady spojené s vydaním knihy s tématikou obce Polomka; pánovi Mgr. Františkovi Piljarovi na náklady spojené s vydaním knihy „Dvojtvárnosť jednotvárnych“; pánovi RNDr. Danielovi Kollárovi, CSc. na čiastočné pokrytie výdavkov spojených s vydaním knižnej publikácie „Chata M. R. Štefánika“; pani Mgr. Viere Krešákovej, PhD. na čiastočné pokrytie nákladov spojených s organizovaním kultúrneho podujatia „Predajnianske Šarapaty“. Časť finančných prostriedkov bola darovaná na podporu činnosti Dychovej hudby ŽP a Občianskemu združeniu MAKOVISKO na pokrytie nákladov spojených s organizovaním folklórneho koncertu „Piesňou po stopách života“.
b) podpora a rozvoj športu 25 627,46 € Finančným darom sme prispeli pánovi Tomášovi Valachovi (Slatina nad Bebravou) na čiastočné pokrytie výdavkov spojených s reprezentovaním SR v stolnom tenise; pani Ing. Martine Jarganovej na čiastočné pokrytie nákladov spojených s účasťou ženského bežeckého družstva na štafetovom behu „Od Tatier k Dunaju“; pánovi Radovanovi Peťkovi na čiastočné pokrytie nákladov spojených s účasťou jeho syna na tanečných súťažiach; pánovi Martinovi Doričovi na podporu aktivít súvisiacich s lukostreľbou a pokrytie výdavkov s reprezentovaním Slovenska v lukostreľbe. Finančným darom pre TJ ŽP Šport Podbrezová sme podporili futbalové talenty z Horehronia. Finančný dar sme poskytli OZ Krasokorčuliarsky klub Iskra Banská Bystrica na čiastočné pokrytie výdavkov spojených s organizáciou podujatia „57 Grand Prix SNP Banská Bystrica“.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 979,52 € Pani Mgr. Zine Veždúrovej (Podbrezová) sme prispeli na úhradu nákladov spojených s organizáciou celoštátnej konferencie pre sestry, pôrodné asistentky a iných zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov na tému „Prevencia a podpora zdravia“. Nemocnici s poliklinikou Brezno sme darovali elektricky polohovateľné lôžko – Faultless LW 35- s dopravou a inštaláciou pre potreby zdravotnej starostlivosti o jej pacientov.
Spolu 89 241,16 €
Výrok auditora

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky nadácie - Nadácia Železiarne Podbrezová so sídlom v Podbrezovej, IČO: 37 818 481 vedenej v registri nadácií pod číslom 203/Na-96/575 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie nadácie - Nadácia Železiarne Podbrezová k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve"). V Banskej Bystrici, 31. marca 2021, BDR, spol. s r. o. Banská Bystrica, M.M.Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, Licencia SKAu č.6, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98/S, IČO: 00614556, Ing. Miroslav Čiampor, kľúčový audítorský partner, licencia UDVA č. 1068