Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Banskobystrický samosprávny kraj

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
466 234 919€ 294 041 652€ 365 855 516€ 337 785 226€ 265 003 516€ 218 505 193€ 201 418 266€ 193 586 309€ 194 802 470€ 199 185 036€ 219 595 348€ 207 864 523€ 205 411 164€ 203 187 014€ 211 127 068€ 209 834 631€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
313 863 099€ 164 834 439€ 144 666 372€ 140 428 313€ 124 498 363€ 113 847 581€ 114 914 147€ 113 808 370€ 116 341 644€ 118 708 304€ 130 773 617€ 123 666 536€ 111 628 569€ 104 696 816€ 94 413 461€ 85 610 589€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
536 888€ 287 907€ 234 731€ 237 722€ 51 741€ 806 876€ 1 858 344€ 2 865 222€ 3 907 134€ 4 068 195€ 3 813 060€ 1 620 435€ 95 613€ 173 090€ 598 526€ 1 222 224€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
313 823€ 225 653€ 225 106€ 224 797€ 51 741€ 806 876€ 1 858 344€ 2 865 222€ 3 907 134€ 266€ 3 508€ 27 009€ 95 613€ 160 126€ 572 686€ 1 146 759€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
223 065€ 6 325€ 9 625€ 12 925€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
55 929€ 4 067 929€ 3 809 552€ 1 593 426€ 0€ 12 964€ 25 840€ 75 465€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
306 116 667€ 157 255 173€ 137 183 685€ 133 006 279€ 119 019 967€ 107 732 285€ 107 829 105€ 106 195 517€ 107 681 715€ 109 849 688€ 122 136 046€ 121 404 070€ 111 017 483€ 104 024 553€ 92 819 430€ 83 353 278€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
18 290 269€ 18 154 051€ 17 811 157€ 17 751 952€ 16 832 601€ 16 181 582€ 16 178 794€ 15 388 480€ 15 494 340€ 15 267 972€ 15 123 859€ 13 917 905€ 11 319 284€ 6 911 872€ 6 836 052€ 5 814 406€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
11 182€ 11 182€ 11 708€ 11 708€ 12 206€ 12 206€ 12 206€ 12 206€ 12 206€ 12 206€ 12 206€ 12 206€ 11 708€ 11 708€ 11 708€ 11 708€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
180 474 669€ 107 195 789€ 86 477 046€ 81 968 774€ 81 988 312€ 84 085 912€ 85 234 787€ 84 336 124€ 85 106 382€ 88 353 406€ 92 114 480€ 79 080 309€ 74 300 881€ 74 405 559€ 79 843 334€ 63 793 811€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 643 456€ 161 347€ 265 967€ 304 482€ 385 113€ 113 850€ 115 814€ 184 049€ 265 368€ 108 847€ 186 809€ 301 452€ 382 656€ 712 024€ 1 193 183€ 2 033 446€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
6 747€ 18 034€ 38 542€ 59 007€ 41 257€ 63 439€ 35 963€ 54 333€ 53 604€ 69 216€ 179 320€ 338 324€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
7 962€ 9 149€ 10 338€ 11 624€ 16 010€ 49€ 58€ 66€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 1 902€ 2 597€ 3 558€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 20 004€ 24 749€ 27 130€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
105 697 091€ 31 732 804€ 32 617 808€ 32 969 364€ 19 794 989€ 7 320 702€ 6 248 962€ 6 215 653€ 6 754 201€ 6 034 669€ 14 652 390€ 28 026 242€ 24 933 339€ 21 892 219€ 4 728 429€ 11 330 830€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
7 209 544€ 7 291 359€ 7 247 956€ 7 184 312€ 5 426 655€ 5 308 420€ 5 226 698€ 4 747 631€ 4 752 796€ 4 790 421€ 4 824 511€ 642 031€ 515 472€ 499 173€ 995 504€ 1 035 086€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
6 951 494€ 7 061 494€ 6 727 844€ 5 193 163€ 5 217 200€ 5 053 200€ 5 053 200€ 4 563 200€ 4 563 200€ 4 585 070€ 44 613€ 58 669€ 62 023€ 33 200€ 99 588€ 139 414€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
38 185€ 10 000€ 149 597€ 153 990€ 159 455€ 165 220€ 173 498€ 184 431€ 189 596€ 205 351€ 249 898€ 583 362€ 453 449€ 465 973€ 752 838€ 752 838€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 143 078€ 142 833€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
219 865€ 219 865€ 370 515€ 1 837 159€ 50 000€ 90 000€ 4 530 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
152 301 122€ 129 152 625€ 221 153 323€ 197 273 064€ 140 184 861€ 103 929 511€ 85 848 091€ 79 545 844€ 78 007 022€ 80 046 192€ 88 464 044€ 84 163 389€ 93 622 332€ 98 478 907€ 116 712 630€ 124 221 819€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
53 843€ 925 241€ 679 343€ 52 033€ 39 831€ 34 078€ 35 966€ 34 377€ 38 047€ 44 166€ 49 265€ 51 609€ 54 615€ 56 924€ 86 559€ 73 544€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
53 843€ 925 241€ 679 343€ 52 033€ 39 831€ 34 078€ 35 966€ 34 377€ 38 047€ 44 166€ 49 265€ 51 609€ 54 615€ 56 924€ 86 559€ 73 544€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
122 040 544€ 80 548 285€ 69 992 993€ 66 988 386€ 64 373 999€ 63 181 275€ 60 825 158€ 62 099 716€ 65 132 639€ 71 340 095€ 77 965 859€ 75 210 586€ 80 564 642€ 85 978 287€ 103 651 384€ 106 738 368€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
2 465 852€ 2 594 443€ 2 146 045€ 2 049 287€ 1 809 803€ 1 760 503€ 1 672 375€ 1 632 678€ 1 683 961€ 1 587 825€ 1 548 086€ 1 411 898€ 1 231 296€ 770 072€ 690 196€ 2 734 105€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
119 573 022€ 77 948 042€ 67 841 667€ 64 935 107€ 62 564 196€ 61 412 223€ 59 147 558€ 60 465 863€ 63 448 568€ 69 752 151€ 76 417 772€ 73 798 688€ 79 332 928€ 85 208 215€ 102 961 188€ 104 004 263€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
1 670€ 5 799€ 5 281€ 3 992€ 8 548€ 5 225€ 1 174€ 110€ 119€ 0€ 419€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
6 881€ 6 007€ 12 007€ 18 007€ 24 007€ 4 567 395€ 5 232 453€ 5 873 551€ 6 174 627€ 7 541 033€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 40 497€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
6 881€ 6 007€ 12 007€ 18 007€ 24 007€ 4 567 395€ 5 232 453€ 5 873 551€ 6 174 627€ 7 500 536€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
108 840€ 4 912 682€ 95 044 241€ 58 269 852€ 23 315 586€ 74 264€ 159 011€ 159 898€ 126 716€ 220 742€ 32 268€ 772 241€ 743 506€ 750 426€ 2 359 463€ 1 546 255€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 1 044€ 1 044€ 12 055€ 143 085€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
27 757€ 79 853€ 129 841€ 41 909€ 19 549€ 5 342€ 7 309€ 118 592€ 55 923€ 177 909€ 18 808€ 15 170€ 9 156€ 18 912€ 970 476€ 33 980€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
433€ 146€ 471€ 404€ 539€ 6€ 0€ 37€ 1 101€ 1 249€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
180€ 29€ 0€ 852€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
52 080€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 498€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 191€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
28 833€ 1 617 379€ 1 552 387€ 1 552 179€ 25 471€ 5 331€ 28 915€ 7 778€ 18 531€ 14 519€ 11 314€ 704 956€ 694 774€ 728 465€ 1 356 403€ 1 354 309€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
51 816€ 3 215 305€ 93 361 542€ 56 675 360€ 23 270 026€ 63 591€ 122 787€ 33 528€ 52 263€ 28 314€ 1 966€ 0€ 38 532€ 618€ 19 428€ 11 442€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
27 561 015€ 42 736 417€ 55 406 747€ 71 962 793€ 52 455 445€ 40 639 893€ 24 827 956€ 17 245 847€ 12 697 613€ 8 423 182€ 10 392 645€ 3 561 558€ 7 027 115€ 5 819 718€ 4 440 596€ 8 322 619€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
122€ 19 796€ 25 474€ 23 576€ 21 809€ 4 291€ 14 252€ 20 308€ 13 745€ 2 127€ 2 341€ 188€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
27 561 015€ 42 736 296€ 55 406 747€ 71 962 793€ 52 455 445€ 40 620 097€ 24 802 482€ 17 222 270€ 12 675 804€ 8 418 891€ 10 378 393€ 3 541 250€ 7 013 370€ 5 817 591€ 4 438 254€ 8 322 431€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
2 530 000€ 30 000€ 30 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
2 530 000€ 30 000€ 30 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
70 697€ 54 588€ 35 821€ 83 849€ 320 291€ 728 102€ 656 028€ 232 096€ 453 804€ 430 540€ 357 687€ 34 599€ 160 263€ 11 291€ 977€ 2 224€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
70 697€ 54 588€ 35 821€ 83 849€ 42 694€ 21 171€ 69 365€ 25 240€ 36 891€ 27 579€ 687€ 23 599€ 39 353€ 974€ 748€ 902€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
277 597€ 706 931€ 586 663€ 206 856€ 416 912€ 402 961€ 357 000€ 11 000€ 120 910€ 10 317€ 229€ 1 321€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
466 234 919€ 294 041 652€ 365 855 516€ 337 785 226€ 265 003 516€ 218 505 193€ 201 418 266€ 193 586 309€ 194 802 470€ 199 185 036€ 219 595 348€ 207 864 523€ 205 411 164€ 203 187 014€ 211 127 068€ 209 834 631€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
234 987 475€ 166 475 316€ 169 179 328€ 168 992 161€ 156 642 958€ 138 583 412€ 118 141 094€ 96 784 552€ 85 828 670€ 82 724 164€ 87 532 067€ 81 208 663€ 93 710 046€ 116 146 732€ 144 522 614€ 154 324 463€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
32 820€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 716 478€ 716 478€ 716 478€ 716 478€ 716 478€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
32 820€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 716 478€ 716 478€ 716 478€ 716 478€ 716 478€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
234 987 475€ 166 442 496€ 168 861 490€ 168 674 323€ 156 325 120€ 138 265 574€ 117 823 256€ 96 466 714€ 85 510 832€ 82 406 326€ 87 214 230€ 80 492 185€ 92 993 569€ 115 430 254€ 143 806 137€ 153 607 985€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
241 412 736€ 168 576 566€ 168 766 241€ 156 050 520€ 138 265 861€ 118 205 374€ 96 369 761€ 85 510 832€ 82 460 977€ 87 196 715€ 80 491 522€ 92 847 928€ 112 695 433€ 143 291 355€ 153 481 808€ 155 606 935€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-6 425 261€ -2 134 070€ 95 248€ 12 623 803€ 18 059 260€ 20 060 201€ 21 453 495€ 10 955 882€ 3 049 855€ -4 790 389€ 6 722 708€ -12 355 742€ -19 701 865€ -27 861 101€ -9 675 672€ -1 998 950€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
126 427 331€ 95 927 833€ 163 564 091€ 139 291 095€ 76 470 453€ 45 890 551€ 45 957 299€ 57 406 090€ 66 245 902€ 71 159 582€ 87 165 125€ 85 640 988€ 82 468 302€ 70 347 895€ 54 623 379€ 42 504 078€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
20 112 863€ 20 789 462€ 105 985 514€ 70 851 400€ 43 737 524€ 17 103 142€ 7 992 171€ 9 920 397€ 14 239 001€ 9 153 279€ 6 489 393€ 6 106 184€ 4 307 241€ 2 233 324€ 491 168€ 665 985€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
13 631 167€ 16 022 305€ 11 017 869€ 11 040 540€ 16 054 769€ 16 039 109€ 7 848 328€ 8 093 596€ 12 959 451€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
6 481 696€ 4 767 157€ 94 967 645€ 59 810 860€ 27 682 755€ 1 064 033€ 143 843€ 1 826 801€ 1 279 550€ 9 153 279€ 6 489 393€ 6 106 184€ 4 307 241€ 2 233 324€ 491 168€ 665 985€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
3 410 306€ 4 031 859€ 4 363 368€ 8 007 813€ 2 282 536€ 1 438 709€ 1 383 994€ 760 058€ 550 455€ 343 992€ 472 207€ 495 218€ 1 509 401€ 1 784 382€ 1 096 750€ 142 263€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
3 410 306€ 4 018 359€ 4 349 868€ 7 994 313€ 2 282 536€ 1 057 331€ 1 133 597€ 760 058€ 550 455€ 343 992€ 472 207€ 495 218€ 1 509 401€ 1 784 382€ 1 096 750€ 142 263€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
13 500€ 13 500€ 13 500€ 381 378€ 250 397€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
491 066€ 509 879€ 784 895€ 393 579€ 199 043€ 12 004€ 6 110€ 221 572€ 816 366€ 15 686 836€ 20 151 880€ 23 060 257€ 28 209 727€ 24 917 690€ 19 169 201€ 11 162 077€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
468 924€ 466 827€ 751 991€ 368 358€ 178 749€ 218 505€ 811 307€ 15 679 076€ 20 141 985€ 23 050 299€ 28 200 479€ 24 907 144€ 19 155 986€ 11 151 358€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
22 143€ 43 052€ 32 904€ 25 222€ 20 294€ 12 004€ 6 110€ 3 068€ 5 058€ 7 760€ 9 895€ 9 958€ 9 248€ 10 545€ 13 215€ 10 719€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
6 087 612€ 9 497 756€ 5 228 362€ 6 733 452€ 2 491 315€ 592 612€ 4 152 919€ 8 371 266€ 6 796 153€ 11 845 369€ 20 973 270€ 23 086 615€ 17 593 996€ 10 693 853€ 5 821 300€ 3 002 033€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
5 125 605€ 7 508 695€ 2 862 794€ 2 924 417€ 1 535 678€ 184 928€ 2 667 627€ 2 288 584€ 2 432 613€ 3 037 620€ 9 314 472€ 9 686 112€ 8 611 031€ 3 485 426€ 1 356 132€ 172 544€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
895€ 3 808€ 50€ 218 505€ 757 232€ 664 538€ 4 565 007€ 85 315€ 180 814€ 70 125€ 53 629€ 5 866€ 2 555€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
75€ 56€ 6 386€ 4 560€ 4 560€ 1 795€ 1 890€ 7 560€ 7 058€ 6 758€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
59 660€ 96 920€ 102 640€ 82 857€ 81 128€ 87 527€ 23 102€ 24 904€ 62€ 2 908 314€ 8 212 689€ 8 906 041€ 7 154 780€ 4 459 253€ 2 826 934€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
219 865€ 219 865€ 370 515€ 1 837 159€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
374 385€ 342 979€ 262 874€ 187 448€ 126 386€ 97 854€ 87 587€ 2 436€ 14€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
60€ 171€ 25€ 36€ 63€ 101€ 21€ 20€ 26€ 18€ 49€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
273 835€ 251 348€ 196 169€ 145 664€ 101 405€ 79 737€ 75 595€ 80€ 0€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
1 680€ 78 980€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
64 257€ 65 225€ 53 373€ 38 708€ 25 182€ 18 738€ 16 378€ 571€ 0€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
2 574€ 2 489€ 4 479€ 12 802€ 14 745€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
102€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
15 289€ 146 516€ 117 787€ 311 772€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
663 648€ 809 116€ 1 031 558€ 1 052 029€ 483 974€ 60 577€ 1 042 773€ 5 116 389€ 3 697 081€ 4 240 751€ 8 657 588€ 4 996 835€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
96 325 484€ 61 098 877€ 47 201 953€ 53 304 851€ 27 760 036€ 26 744 084€ 32 422 105€ 38 132 797€ 43 843 929€ 34 130 107€ 39 078 375€ 32 892 714€ 30 847 937€ 30 718 647€ 28 044 960€ 27 531 720€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
40 179 788€ 25 110 736€ 6 686 482€ 7 926 354€ 13 081 573€ 20 999 402€ 26 710 534€ 32 421 665€ 38 132 797€ 29 568 962€ 34 130 107€ 29 117 222€ 27 840 624€ 29 688 960€ 25 403 978€ 25 248 616€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
21 645 695€ 2 379 874€ 3 607 205€ 5 170 231€ 6 678 463€ 5 744 682€ 5 711 571€ 5 711 132€ 5 711 132€ 4 561 145€ 4 948 268€ 3 775 492€ 3 007 312€ 1 029 686€ 2 640 983€ 2 283 104€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
31 200 000€ 30 308 266€ 33 608 266€ 36 908 266€ 8 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
3 300 000€ 3 300 000€ 3 300 000€ 3 300 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
104 820 112€ 31 638 503€ 33 112 097€ 29 501 970€ 31 890 104€ 34 031 230€ 37 319 874€ 39 395 667€ 42 727 897€ 45 301 291€ 44 898 155€ 41 014 872€ 29 232 815€ 16 692 387€ 11 981 074€ 13 006 090€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
41 844€ 50 599€ 61 092€ 78 936€ 101 056€ 117 156€ 2€ 84€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
104 820 112€ 31 638 503€ 33 112 097€ 29 501 970€ 31 890 104€ 34 031 230€ 37 278 030€ 39 345 067€ 42 666 805€ 45 222 354€ 44 797 099€ 40 897 716€ 29 232 813€ 16 692 303€ 11 981 074€ 13 006 090€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€