Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Banskobystrický samosprávny kraj

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
265 003 516€ 218 505 193€ 201 418 266€ 193 586 309€ 194 802 470€ 199 185 036€ 219 595 348€ 207 864 523€ 205 411 164€ 203 187 014€ 211 127 068€ 209 834 631€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
124 498 363€ 113 847 581€ 114 914 147€ 113 808 370€ 116 341 644€ 118 708 304€ 130 773 617€ 123 666 536€ 111 628 569€ 104 696 816€ 94 413 461€ 85 610 589€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
51 741€ 806 876€ 1 858 344€ 2 865 222€ 3 907 134€ 4 068 195€ 3 813 060€ 1 620 435€ 95 613€ 173 090€ 598 526€ 1 222 224€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
51 741€ 806 876€ 1 858 344€ 2 865 222€ 3 907 134€ 266€ 3 508€ 27 009€ 95 613€ 160 126€ 572 686€ 1 146 759€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
4 067 929€ 3 809 552€ 1 593 426€ 0€ 12 964€ 25 840€ 75 465€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
119 019 967€ 107 732 285€ 107 829 105€ 106 195 517€ 107 681 715€ 109 849 688€ 122 136 046€ 121 404 070€ 111 017 483€ 104 024 553€ 92 819 430€ 83 353 278€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
16 832 601€ 16 181 582€ 16 178 794€ 15 388 480€ 15 494 340€ 15 267 972€ 15 123 859€ 13 917 905€ 11 319 284€ 6 911 872€ 6 836 052€ 5 814 406€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
12 206€ 12 206€ 12 206€ 12 206€ 12 206€ 12 206€ 12 206€ 12 206€ 11 708€ 11 708€ 11 708€ 11 708€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
81 988 312€ 84 085 912€ 85 234 787€ 84 336 124€ 85 106 382€ 88 353 406€ 92 114 480€ 79 080 309€ 74 300 881€ 74 405 559€ 79 843 334€ 63 793 811€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
385 113€ 113 850€ 115 814€ 184 049€ 265 368€ 108 847€ 186 809€ 301 452€ 382 656€ 712 024€ 1 193 183€ 2 033 446€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
6 747€ 18 034€ 38 542€ 59 007€ 41 257€ 63 439€ 35 963€ 54 333€ 53 604€ 69 216€ 179 320€ 338 324€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov
(025) -
(085+092AÚ))
7 962€ 9 149€ 10 338€ 11 624€ 16 010€ 49€ 58€ 66€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 1 902€ 2 597€ 3 558€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
0€ 0€ 20 004€ 24 749€ 27 130€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
19 794 989€ 7 320 702€ 6 248 962€ 6 215 653€ 6 754 201€ 6 034 669€ 14 652 390€ 28 026 242€ 24 933 339€ 21 892 219€ 4 728 429€ 11 330 830€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
5 426 655€ 5 308 420€ 5 226 698€ 4 747 631€ 4 752 796€ 4 790 421€ 4 824 511€ 642 031€ 515 472€ 499 173€ 995 504€ 1 035 086€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
5 217 200€ 5 053 200€ 5 053 200€ 4 563 200€ 4 563 200€ 4 585 070€ 44 613€ 58 669€ 62 023€ 33 200€ 99 588€ 139 414€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
159 455€ 165 220€ 173 498€ 184 431€ 189 596€ 205 351€ 249 898€ 583 362€ 453 449€ 465 973€ 752 838€ 752 838€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 143 078€ 142 833€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
(043) -
(096AÚ))
50 000€ 90 000€ 4 530 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
140 184 861€ 103 929 511€ 85 848 091€ 79 545 844€ 78 007 022€ 80 046 192€ 88 464 044€ 84 163 389€ 93 622 332€ 98 478 907€ 116 712 630€ 124 221 819€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
39 831€ 34 078€ 35 966€ 34 377€ 38 047€ 44 166€ 49 265€ 51 609€ 54 615€ 56 924€ 86 559€ 73 544€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
39 831€ 34 078€ 35 966€ 34 377€ 38 047€ 44 166€ 49 265€ 51 609€ 54 615€ 56 924€ 86 559€ 73 544€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
64 373 999€ 63 181 275€ 60 825 158€ 62 099 716€ 65 132 639€ 71 340 095€ 77 965 859€ 75 210 586€ 80 564 642€ 85 978 287€ 103 651 384€ 106 738 368€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
1 809 803€ 1 760 503€ 1 672 375€ 1 632 678€ 1 683 961€ 1 587 825€ 1 548 086€ 1 411 898€ 1 231 296€ 770 072€ 690 196€ 2 734 105€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
62 564 196€ 61 412 223€ 59 147 558€ 60 465 863€ 63 448 568€ 69 752 151€ 76 417 772€ 73 798 688€ 79 332 928€ 85 208 215€ 102 961 188€ 104 004 263€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
8 548€ 5 225€ 1 174€ 110€ 119€ 0€ 419€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
6 007€ 12 007€ 18 007€ 24 007€ 4 567 395€ 5 232 453€ 5 873 551€ 6 174 627€ 7 541 033€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu
(369AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 40 497€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
6 007€ 12 007€ 18 007€ 24 007€ 4 567 395€ 5 232 453€ 5 873 551€ 6 174 627€ 7 500 536€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
23 315 586€ 74 264€ 159 011€ 159 898€ 126 716€ 220 742€ 32 268€ 772 241€ 743 506€ 750 426€ 2 359 463€ 1 546 255€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 1 044€ 1 044€ 12 055€ 143 085€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
19 549€ 5 342€ 7 309€ 118 592€ 55 923€ 177 909€ 18 808€ 15 170€ 9 156€ 18 912€ 970 476€ 33 980€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
539€ 6€ 0€ 37€ 1 101€ 1 249€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
180€ 29€ 0€ 852€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
52 080€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0€ 0€ 498€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu
(374AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 2 191€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
25 471€ 5 331€ 28 915€ 7 778€ 18 531€ 14 519€ 11 314€ 704 956€ 694 774€ 728 465€ 1 356 403€ 1 354 309€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
23 270 026€ 63 591€ 122 787€ 33 528€ 52 263€ 28 314€ 1 966€ 0€ 38 532€ 618€ 19 428€ 11 442€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
52 455 445€ 40 639 893€ 24 827 956€ 17 245 847€ 12 697 613€ 8 423 182€ 10 392 645€ 3 561 558€ 7 027 115€ 5 819 718€ 4 440 596€ 8 322 619€
087
2.
Ceniny
(213))
19 796€ 25 474€ 23 576€ 21 809€ 4 291€ 14 252€ 20 308€ 13 745€ 2 127€ 2 341€ 188€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
52 455 445€ 40 620 097€ 24 802 482€ 17 222 270€ 12 675 804€ 8 418 891€ 10 378 393€ 3 541 250€ 7 013 370€ 5 817 591€ 4 438 254€ 8 322 431€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
320 291€ 728 102€ 656 028€ 232 096€ 453 804€ 430 540€ 357 687€ 34 599€ 160 263€ 11 291€ 977€ 2 224€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
42 694€ 21 171€ 69 365€ 25 240€ 36 891€ 27 579€ 687€ 23 599€ 39 353€ 974€ 748€ 902€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
277 597€ 706 931€ 586 663€ 206 856€ 416 912€ 402 961€ 357 000€ 11 000€ 120 910€ 10 317€ 229€ 1 321€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
265 003 516€ 218 505 193€ 201 418 266€ 193 586 309€ 194 802 470€ 199 185 036€ 219 595 348€ 207 864 523€ 205 411 164€ 203 187 014€ 211 127 068€ 209 834 631€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
156 642 958€ 138 583 412€ 118 141 094€ 96 784 552€ 85 828 670€ 82 724 164€ 87 532 067€ 81 208 663€ 93 710 046€ 116 146 732€ 144 522 614€ 154 324 463€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 716 478€ 716 478€ 716 478€ 716 478€ 716 478€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 317 838€ 716 478€ 716 478€ 716 478€ 716 478€ 716 478€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
156 325 120€ 138 265 574€ 117 823 256€ 96 466 714€ 85 510 832€ 82 406 326€ 87 214 230€ 80 492 185€ 92 993 569€ 115 430 254€ 143 806 137€ 153 607 985€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
138 265 861€ 118 205 374€ 96 369 761€ 85 510 832€ 82 460 977€ 87 196 715€ 80 491 522€ 92 847 928€ 112 695 433€ 143 291 355€ 153 481 808€ 155 606 935€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
18 059 260€ 20 060 201€ 21 453 495€ 10 955 882€ 3 049 855€ -4 790 389€ 6 722 708€ -12 355 742€ -19 701 865€ -27 861 101€ -9 675 672€ -1 998 950€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
76 470 453€ 45 890 551€ 45 957 299€ 57 406 090€ 66 245 902€ 71 159 582€ 87 165 125€ 85 640 988€ 82 468 302€ 70 347 895€ 54 623 379€ 42 504 078€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
43 737 524€ 17 103 142€ 7 992 171€ 9 920 397€ 14 239 001€ 9 153 279€ 6 489 393€ 6 106 184€ 4 307 241€ 2 233 324€ 491 168€ 665 985€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
16 054 769€ 16 039 109€ 7 848 328€ 8 093 596€ 12 959 451€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
27 682 755€ 1 064 033€ 143 843€ 1 826 801€ 1 279 550€ 9 153 279€ 6 489 393€ 6 106 184€ 4 307 241€ 2 233 324€ 491 168€ 665 985€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
2 282 536€ 1 438 709€ 1 383 994€ 760 058€ 550 455€ 343 992€ 472 207€ 495 218€ 1 509 401€ 1 784 382€ 1 096 750€ 142 263€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
2 282 536€ 1 057 331€ 1 133 597€ 760 058€ 550 455€ 343 992€ 472 207€ 495 218€ 1 509 401€ 1 784 382€ 1 096 750€ 142 263€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
381 378€ 250 397€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
199 043€ 12 004€ 6 110€ 221 572€ 816 366€ 15 686 836€ 20 151 880€ 23 060 257€ 28 209 727€ 24 917 690€ 19 169 201€ 11 162 077€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
178 749€ 218 505€ 811 307€ 15 679 076€ 20 141 985€ 23 050 299€ 28 200 479€ 24 907 144€ 19 155 986€ 11 151 358€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
20 294€ 12 004€ 6 110€ 3 068€ 5 058€ 7 760€ 9 895€ 9 958€ 9 248€ 10 545€ 13 215€ 10 719€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
2 491 315€ 592 612€ 4 152 919€ 8 371 266€ 6 796 153€ 11 845 369€ 20 973 270€ 23 086 615€ 17 593 996€ 10 693 853€ 5 821 300€ 3 002 033€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 535 678€ 184 928€ 2 667 627€ 2 288 584€ 2 432 613€ 3 037 620€ 9 314 472€ 9 686 112€ 8 611 031€ 3 485 426€ 1 356 132€ 172 544€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
3 808€ 50€ 218 505€ 757 232€ 664 538€ 4 565 007€ 85 315€ 180 814€ 70 125€ 53 629€ 5 866€ 2 555€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
6 386€ 4 560€ 4 560€ 1 795€ 1 890€ 7 560€ 7 058€ 6 758€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
81 128€ 87 527€ 23 102€ 24 904€ 62€ 2 908 314€ 8 212 689€ 8 906 041€ 7 154 780€ 4 459 253€ 2 826 934€
163
12.
Zamestnanci
(331))
187 448€ 126 386€ 97 854€ 87 587€ 2 436€ 14€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
60€ 171€ 25€ 36€ 63€ 101€ 21€ 20€ 26€ 18€ 49€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
145 664€ 101 405€ 79 737€ 75 595€ 80€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
38 708€ 25 182€ 18 738€ 16 378€ 571€ 0€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
14 745€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
102€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
483 974€ 60 577€ 1 042 773€ 5 116 389€ 3 697 081€ 4 240 751€ 8 657 588€ 4 996 835€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
27 760 036€ 26 744 084€ 32 422 105€ 38 132 797€ 43 843 929€ 34 130 107€ 39 078 375€ 32 892 714€ 30 847 937€ 30 718 647€ 28 044 960€ 27 531 720€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
13 081 573€ 20 999 402€ 26 710 534€ 32 421 665€ 38 132 797€ 29 568 962€ 34 130 107€ 29 117 222€ 27 840 624€ 29 688 960€ 25 403 978€ 25 248 616€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
6 678 463€ 5 744 682€ 5 711 571€ 5 711 132€ 5 711 132€ 4 561 145€ 4 948 268€ 3 775 492€ 3 007 312€ 1 029 686€ 2 640 983€ 2 283 104€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé
(273AÚ))
8 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
31 890 104€ 34 031 230€ 37 319 874€ 39 395 667€ 42 727 897€ 45 301 291€ 44 898 155€ 41 014 872€ 29 232 815€ 16 692 387€ 11 981 074€ 13 006 090€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
41 844€ 50 599€ 61 092€ 78 936€ 101 056€ 117 156€ 2€ 84€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
31 890 104€ 34 031 230€ 37 278 030€ 39 345 067€ 42 666 805€ 45 222 354€ 44 797 099€ 40 897 716€ 29 232 813€ 16 692 303€ 11 981 074€ 13 006 090€