Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Miška Sotáka

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Miška Sotáka, Brezno'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 1 300 € Finančným darom sme prispeli Základnej škole s materskou školou Pionierska 2, Brezno na rekonštrukciu, modernizáciu a zariadenie herne ŠKD Motýlik. Časť prostriedkov bola darovaná na činnosť Základnej umeleckej škole vo Valaskej.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Finančne sme prispeli speváckej skupine Chlopi z Heľpy na náklady spojené s renováciou respektíve nákupom hudobných nástrojov a krojov.
b) podpora a rozvoj športu 1 911,46 € Fyzickým osobám (Tomáš Hnilica – Hiník nad Hronom a Vladimír Hraško - Predajná) sme finančne prispeli na podporu profesionálneho športu. Ďalej sme finančne prispeli Klubu biatlonu MŠK Brezno na náklady spojené s prípravou biatlonistov na Olympijský festival mládeže v Nórsku. Nadácia zakúpila vecné ceny pre deti, ktoré sa zúčastnili detského golfového turnaja pod názvom „Memoriál Miška Sotáka“ v roku 2018 a 2019.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 142,08 € Z prijatého podielu dane sme sa spolupodieľali na darovaní zdravotníckeho prístroja na zlepšenie zdravotnej starostlivosti (snímače H3 pre EKG holter Mortara spolu s príslušenstvom), zakúpili sme TV s príslušenstvom na izbu pacientov oddelenia anestéziológie a poskytli sme dar elektricky polohovateľné lôžko „Eleganza 2“ s matracom pre Nemocnicu s poliklinikou v Brezne. Finančným darom sme podporili 16. celoštátnu konferenciu pre sestry, pôrodné asistentky a iných zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov na tému Prevencia a podpora zdravia, ktorá sa konala na Táľoch.
Spolu 7 853,54 €
Výrok auditora

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky nadácie - Nadácia Miška Sotáka so sídlom v Brezne, IČO: 37 828 738 vedenej v registri nadácií pod číslom 203/Na-96/647 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie nadácie - Nadácia Miška Sotáka k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve"). V Banskej Bystrici, 27. marca 2020, BDR, spol. s r. o. Banská Bystrica, M.M.Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, Licencia SKAu č. 6, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98/S, IČO: 00614556, Ing. Miroslav Čiampor, licencia UDVA č. 1068