Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Služby mesta Piešťany

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
16 803 190€ 17 708 956€ 16 527 261€ 14 516 532€ 13 503 835€ 14 241 389€ 14 872 818€ 15 073 826€ 15 201 241€ 14 142 760€ 12 740 932€ 12 802 358€ 13 221 043€ 1 620 307€ 1 361 914€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
16 274 427€ 17 247 168€ 16 238 409€ 14 204 185€ 12 828 462€ 13 563 367€ 14 392 663€ 14 656 426€ 14 739 218€ 13 766 997€ 12 328 312€ 12 300 629€ 12 710 223€ 1 187 060€ 958 621€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
25 939€ 22 766€ 25 496€ 9 095€ 13 595€ 18 095€ 14 750€ 0€ 0€ 1 082€ 4 310€ 7 538€ 10 766€ 14 118€ 796€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
25 939€ 22 671€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 124€ 796€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 95€ 4 595€ 9 095€ 13 595€ 18 095€ 14 750€ 0€ 0€ 1 082€ 4 310€ 7 538€ 10 766€ 13 994€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 20 901€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
16 248 488€ 17 224 402€ 16 212 913€ 14 195 090€ 12 814 867€ 13 545 272€ 14 377 913€ 14 656 426€ 14 739 218€ 13 765 915€ 12 324 002€ 12 293 091€ 12 699 457€ 1 172 942€ 957 825€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
2 799 544€ 2 799 544€ 3 210 331€ 3 214 157€ 3 214 157€ 3 221 779€ 3 221 779€ 3 227 223€ 3 227 223€ 3 227 221€ 3 246 367€ 3 246 367€ 3 532 509€ 529 169€ 371 849€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
509 905€ 509 905€ 437 924€ 437 924€ 398 042€ 398 042€ 398 042€ 374 542€ 374 542€ 374 542€ 374 542€ 374 542€ 374 542€ 109 786€ 109 786€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
10 955 237€ 11 579 864€ 11 584 662€ 9 665 816€ 8 532 359€ 9 175 584€ 9 871 306€ 10 070 311€ 10 176 877€ 9 750 069€ 8 252 443€ 8 280 103€ 8 349 647€ 170 063€ 113 260€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
376 355€ 500 728€ 566 960€ 509 864€ 319 251€ 329 086€ 384 519€ 421 019€ 456 253€ 131 197€ 142 444€ 159 961€ 215 047€ 124 245€ 131 691€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
169 791€ 320 491€ 411 305€ 339 073€ 332 084€ 395 200€ 465 437€ 556 534€ 489 689€ 259 842€ 300 826€ 213 351€ 198 817€ 229 102€ 175 984€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 28€ 6 798€ 14 635€ 23 043€ 7 380€ 18 767€ 28 895€ 10 577€ 3 974€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
1 432 896€ 1 511 052€ 14 361€ 25 581€ 36 801€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
4 759€ 2 817€ 1 730€ 28 255€ 4 612€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51 281€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
525 246€ 455 402€ 286 068€ 305 686€ 671 450€ 674 376€ 475 407€ 411 303€ 457 462€ 371 072€ 408 433€ 498 379€ 506 379€ 428 062€ 397 469€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
106 602€ 119 435€ 64 244€ 69 305€ 93 082€ 62 623€ 53 505€ 32 282€ 22 911€ 22 504€ 26 621€ 31 364€ 42 889€ 39 865€ 37 364€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
82 488€ 96 759€ 46 006€ 50 801€ 76 332€ 47 461€ 36 729€ 17 690€ 9 373€ 9 592€ 13 164€ 17 359€ 28 362€ 25 334€ 22 496€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
462€ 642€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
23 651€ 22 035€ 18 237€ 18 504€ 16 750€ 15 161€ 16 776€ 14 592€ 13 538€ 12 911€ 13 457€ 14 005€ 14 527€ 14 531€ 14 868€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 383€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 383€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
99 681€ 28 284€ 48 453€ 49 653€ 44 864€ 21 311€ 17 397€ 17 465€ 15 887€ 23 442€ 20 813€ 30 865€ 25 215€ 26 585€ 24 586€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
11 204€ 14 731€ 10 692€ 10 761€ 10 493€ 11 895€ 11 028€ 9 090€ 12 015€ 17 848€ 15 412€ 24 730€ 19 933€ 18 472€ 23 457€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
886€ 886€ 889€ 886€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
63 798€ 12 519€ 31 758€ 30 552€ 12 696€ 4 987€ 2 480€ 2 318€ 309€ 56€ 690€ 1 161€ 50€ 46€ 448€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
8 439€ 148€ 3 120€ 3 779€ 3 136€ 3 123€ 3 723€ 3 260€ 3 135€ 2 340€ 2 616€ 2 614€ 2 114€ 1 652€ 381€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
14 635€ 0€ 13 317€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 637€ 2 875€ 6 172€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
719€ 0€ 1 993€ 3 675€ 5 057€ 1 140€ 2 630€ 262€ 3 033€ 1 929€ 557€ 77€ 77€ 134€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
318 964€ 307 682€ 173 371€ 186 727€ 533 504€ 590 442€ 404 505€ 361 556€ 418 664€ 325 126€ 360 998€ 436 150€ 433 892€ 361 612€ 335 519€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 414€ 3 481€ 3 327€ 3 139€ 2 776€ 2 548€ 3 197€ 2 737€ 2 978€ 2 624€ 3 234€ 1 552€ 2 401€ 2 945€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
596€ 1 958€ 1 828€ 1 728€ 1 952€ 1 999€ 2 475€ 2 650€ 2 300€ 5 247€ 2 973€ 2 072€ 1 267€ 2 534€ 1 557€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
315 954€ 302 243€ 168 217€ 181 860€ 528 775€ 585 896€ 398 834€ 356 169€ 413 386€ 317 255€ 354 791€ 432 526€ 430 224€ 356 133€ 333 962€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
3 517€ 6 386€ 2 784€ 6 661€ 3 923€ 3 646€ 4 748€ 6 097€ 4 562€ 4 692€ 4 188€ 3 350€ 4 441€ 5 185€ 5 824€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
3 517€ 6 386€ 2 784€ 6 661€ 3 923€ 3 646€ 4 748€ 6 097€ 4 562€ 4 692€ 4 188€ 3 350€ 4 441€ 5 185€ 5 581€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 243€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
16 803 190€ 17 708 956€ 16 527 261€ 14 516 532€ 13 503 835€ 14 241 389€ 14 872 818€ 15 073 826€ 15 201 241€ 14 142 760€ 12 740 932€ 12 802 358€ 13 221 043€ 1 620 307€ 1 361 914€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
528 146€ 460 741€ 341 682€ 315 822€ 703 089€ 704 050€ 623 316€ 541 923€ 476 592€ 395 782€ 382 990€ 310 389€ 297 736€ 296 147€ 233 626€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 207 991€ 595 258€ 596 219€ 515 485€ 434 092€ 368 761€ 287 950€ 275 159€ 202 557€ 192 690€ 191 099€ 128 580€ 77 656€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 207 991€ 595 258€ 596 219€ 515 485€ 434 092€ 368 761€ 287 950€ 275 159€ 202 557€ 192 690€ 191 099€ 128 580€ 77 656€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
528 146€ 460 741€ 133 691€ -279 436€ 106 870€ 188 565€ 189 225€ 173 162€ 188 641€ 120 622€ 180 433€ 117 699€ 106 637€ 167 567€ 155 970€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
460 741€ 341 682€ 107 831€ 107 831€ 107 831€ 107 831€ 107 831€ 107 831€ 107 831€ 107 831€ 107 831€ 107 831€ 105 047€ 105 047€ 105 047€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
67 405€ 119 059€ 25 860€ -387 267€ -961€ 80 734€ 81 394€ 65 331€ 80 810€ 12 791€ 72 602€ 9 868€ 1 590€ 62 520€ 50 923€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
16 275 044€ 17 248 216€ 16 185 579€ 14 200 710€ 12 800 746€ 13 536 429€ 14 249 095€ 14 531 823€ 14 724 594€ 13 746 922€ 12 357 407€ 12 491 969€ 12 923 307€ 1 324 037€ 1 128 161€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
6 547€ 8 636€ 6 631€ 9 700€ 6 791€ 5 706€ 9 034€ 8 910€ 7 123€ 41 350€ 47 349€ 37 791€ 36 694€ 32 736€ 33 061€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
6 547€ 8 636€ 6 631€ 9 700€ 6 791€ 5 706€ 9 034€ 8 910€ 7 123€ 41 350€ 47 349€ 37 791€ 36 694€ 5 151€ 6 085€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27 585€ 26 976€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
16 020 208€ 16 970 075€ 15 914 998€ 13 905 932€ 12 607 549€ 13 365 074€ 14 088 679€ 14 361 676€ 14 576 948€ 13 566 701€ 12 143 947€ 12 297 091€ 12 720 508€ 1 155 310€ 922 258€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
15 965 310€ 16 970 075€ 15 914 998€ 13 905 932€ 12 607 549€ 13 365 074€ 14 088 679€ 14 361 676€ 14 576 948€ 13 566 701€ 12 143 947€ 12 297 091€ 12 720 508€ 1 155 310€ 922 258€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
54 899€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
4 808€ 2 390€ 1 944€ 4 323€ 3 882€ 4 185€ 3 120€ 2 030€ 1 980€ 1 537€ 496€ 1 146€ 1 939€ 2 414€ 3 473€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 808€ 2 390€ 1 944€ 4 323€ 3 882€ 4 185€ 3 120€ 2 030€ 1 980€ 1 537€ 496€ 1 146€ 1 939€ 2 414€ 3 473€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
243 480€ 267 115€ 262 006€ 280 755€ 182 524€ 161 463€ 148 262€ 159 207€ 138 543€ 137 334€ 165 615€ 155 941€ 164 166€ 133 577€ 169 369€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
34 673€ 54 189€ 82 979€ 90 268€ 44 964€ 29 206€ 18 274€ 39 053€ 22 490€ 21 825€ 35 377€ 52 585€ 71 319€ 45 254€ 83 470€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 5 646€ 292€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 130€ 158€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
954€ 1 339€ 1 510€ 867€ 607€ 1 070€ 854€ 938€ 124€ 931€ 14 201€ 1 390€ 889€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
110 756€ 104 000€ 90 217€ 89 266€ 70 479€ 67 160€ 68 915€ 57 894€ 60 056€ 50 999€ 54 929€ 52 698€ 50 957€ 47 778€ 44 890€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 110€ 791€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
73 548€ 69 280€ 61 471€ 60 143€ 47 415€ 45 493€ 44 717€ 40 743€ 40 963€ 35 564€ 47 102€ 37 225€ 33 116€ 31 587€ 28 820€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 7 086€ 7 129€ 2 802€ 1 066€ 698€ 4 922€ 619€ 15 916€ 1 084€ 0€ 0€ 0€ 5 076€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
15 027€ 14 528€ 12 263€ 13 415€ 10 040€ 9 366€ 9 820€ 8 098€ 9 152€ 5 649€ 9 792€ 6 422€ 4 810€ 4 160€ 5 068€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
8 490€ 10 329€ 5 418€ 23 252€ 8 439€ 7 553€ 4 455€ 7 040€ 4 615€ 5 926€ 2 575€ 5 065€ 2 588€ 3 096€ 866€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
33€ 719€ 596€ 584€ 580€ 548€ 527€ 520€ 524€ 524€ 556€ 556€ 487€ 592€ 388€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
0€ 911€ 406€ 80€ 55€ 56€ 535€ 0€ 0€ 123€ 127€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 911€ 406€ 80€ 55€ 56€ 535€ 0€ 0€ 123€ 127€