Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Jána Korca

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
41 471€ 20 348€ 79 969€ 99 203€ 128 435€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 2 000€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
0€ 2 000€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
41 471€ 20 348€ 79 969€ 99 203€ 126 435€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
163€ 198€ 233€ 266€ 503€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
41 307€ 20 150€ 79 736€ 98 937€ 125 932€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
41 471€ 20 348€ 79 969€ 99 203€ 128 435€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
19 465€ 6 012€ 51 123€ 24 802€ 52 517€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 638€ 6 638€
063
 
Základné imanie
(411))
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 638€ 6 638€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-626€ 44 484€ 18 163€ 45 879€ 36 041€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
13 452€ -45 110€ 26 321€ -27 715€ 9 838€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
6 736€ 2 200€ 13 400€ 5 770€ 7 300€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
1 400€ 1 200€ 1 000€ 900€ 800€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
1 400€ 1 200€ 1 000€ 900€ 800€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
5 336€ 1 000€ 12 400€ 4 870€ 6 500€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
5 336€ 1 000€ 12 400€ 4 870€ 6 500€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
15 270€ 12 136€ 15 446€ 68 631€ 68 618€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
15 270€ 12 136€ 15 446€ 68 631€ 68 618€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
41 471€ 20 348€ 79 969€ 99 203€ 128 435€