Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
11 714 635€ 9 604 580€ 6 194 000€ 4 173 437€ 3 815 710€ 3 985 355€ 3 798 056€ 3 710 598€ 3 232 933€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 1 430€ 5 797€ 10 165€ 16 218€ 7 670€ 21 679€ 0€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 1 430€ 5 797€ 10 165€ 16 218€ 7 670€ 13 655€ 0€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 8 024€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
11 714 635€ 9 603 150€ 6 188 203€ 4 163 273€ 3 799 492€ 3 977 685€ 3 776 377€ 3 710 598€ 3 232 933€
010
 
Pozemky (031)
0€ 0€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
7 692 500€ 2 465 791€ 2 114 151€ 2 094 614€ 2 154 558€ 2 219 798€ 2 285 038€ 2 646 152€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
1 835 347€ 1 660 565€ 1 072 393€ 1 239 583€ 1 591 166€ 1 752 872€ 1 471 698€ 999 350€ 1 429 386€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
182 237€ 78 854€ 78 634€ 89 503€ 2 865€ 5 015€ 19 641€ 65 096€ 31 048€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
145 830€ 82 979€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
1 766 162€ 5 314 961€ 2 923 025€ 739 572€ 50 903€ 1 772 499€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
92 560€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
5 364 141€ 5 111 179€ 4 981 093€ 4 391 585€ 3 683 649€ 2 749 779€ 2 291 946€ 1 756 713€ 1 812 421€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
268 684€ 380 446€ 238 830€ 242 030€ 193 064€ 188 335€ 169 864€ 183 137€ 209 060€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
268 684€ 380 446€ 238 830€ 242 030€ 193 064€ 188 335€ 169 864€ 183 137€ 209 060€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
2 751 626€ 2 944 371€ 2 510 070€ 2 481 241€ 1 885 010€ 1 778 160€ 1 597 592€ 1 497 157€ 1 445 399€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
2 662 548€ 2 514 835€ 2 449 373€ 2 340 645€ 1 884 830€ 1 777 980€ 1 597 512€ 1 497 077€ 1 160 951€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
128€ 0€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
88 950€ 429 356€ 60 497€ 139 824€ 284 449€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 180€ 200€ 772€ 180€ 180€ 80€ 80€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 343 831€ 1 786 361€ 2 232 194€ 1 668 314€ 1 605 575€ 783 284€ 524 490€ 76 419€ 157 962€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
3 336€ 2 419€ 2 062€ 3 062€ 1 697€ 277€ 668€ 553€ 724€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
2 340 495€ 1 783 943€ 2 230 132€ 1 665 252€ 1 603 878€ 783 007€ 523 822€ 75 866€ 157 238€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
21 405€ 17 456€ 11 873€ 11 947€ 9 608€ 8 742€ 6 585€ 2 502€ 3 584€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
18 932€ 15 448€ 9 999€ 9 854€ 7 667€ 7 209€ 3 908€ 281€ 1 583€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
2 473€ 2 008€ 1 874€ 2 093€ 1 942€ 1 533€ 2 677€ 2 221€ 2 000€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
17 100 181€ 14 733 215€ 11 186 966€ 8 576 969€ 7 508 967€ 6 743 876€ 6 096 587€ 5 469 814€ 5 048 938€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
8 222 651€ 6 955 231€ 5 955 607€ 5 168 886€ 4 336 032€ 3 469 600€ 2 051 641€ 818 996€ 817 730€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€
063
 
Základné imanie (411)
116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
0€ 0€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
6 839 023€ 5 839 399€ 5 052 678€ 4 219 824€ 3 353 393€ 1 935 432€ 1 229 282€ 701 522€ 601 936€
069
 
Rezervný fond (421)
0€ 0€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
6 839 023€ 5 839 399€ 5 052 678€ 4 219 824€ 3 353 393€ 1 935 432€ 1 229 282€ 701 522€ 601 936€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 99 587€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
1 267 420€ 999 624€ 786 721€ 832 855€ 866 431€ 1 417 961€ 706 151€ 1 266€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
3 633 636€ 2 945 391€ 2 336 948€ 2 112 877€ 2 178 758€ 2 242 221€ 2 230 364€ 1 619 571€ 1 592 332€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
403 742€ 359 874€ 240 182€ 210 581€ 172 594€ 158 897€ 147 958€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
403 742€ 359 874€ 240 182€ 210 581€ 172 594€ 158 897€ 147 958€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
66 869€ 111 507€ 56 021€ 87 277€ 14 445€ 10 178€ 11 349€ 57 681€ 26 807€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
5 771€ 13 229€ 16 117€ 21 397€ 14 445€ 10 178€ 2 199€ 170€ 1 919€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
61 097€ 98 278€ 39 905€ 65 880€ 0€ 9 150€ 57 511€ 24 888€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
2 356 823€ 2 473 910€ 1 930 332€ 1 539 006€ 1 492 821€ 1 332 268€ 1 048 839€ 1 412 839€ 1 426 055€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
895 408€ 1 315 221€ 893 561€ 677 180€ 641 876€ 428 560€ 453 641€ 882 574€ 1 075 986€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
790 468€ 552 407€ 502 495€ 448 599€ 405 829€ 365 108€ 336 362€ 308 440€ 244 232€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
503 330€ 355 641€ 323 540€ 288 880€ 256 916€ 228 148€ 205 756€ 177 545€ 76 115€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
167 517€ 250 640€ 209 143€ 124 347€ 64 436€ 63 463€ 53 080€ 44 280€ 29 722€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 123 557€ 246 989€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
100€ 0€ 1 593€ 0€ 207€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
806 202€ 100€ 110 413€ 276 013€ 498 898€ 740 878€ 1 022 218€ 149 051€ 139 470€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 110 413€ 276 013€ 740 878€ 1 022 218€ 149 051€ 139 470€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
806 202€ 100€ 110 413€ 165 600€ 222 885€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
5 243 894€ 4 832 593€ 2 894 411€ 1 295 205€ 994 177€ 1 032 054€ 1 814 582€ 3 031 246€ 2 638 877€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
5 243 894€ 4 832 593€ 2 894 411€ 1 295 205€ 994 177€ 1 032 054€ 1 814 582€ 3 031 246€ 2 638 877€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
17 100 181€ 14 733 215€ 11 186 966€ 8 576 969€ 7 508 967€ 6 743 876€ 6 096 587€ 5 469 814€ 5 048 938€