Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
11 608 521€ 11 714 635€ 9 604 580€ 6 194 000€ 4 173 437€ 3 815 710€ 3 985 355€ 3 798 056€ 3 710 598€ 3 232 933€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 1 430€ 5 797€ 10 165€ 16 218€ 7 670€ 21 679€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 1 430€ 5 797€ 10 165€ 16 218€ 7 670€ 13 655€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 8 024€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
11 608 521€ 11 714 635€ 9 603 150€ 6 188 203€ 4 163 273€ 3 799 492€ 3 977 685€ 3 776 377€ 3 710 598€ 3 232 933€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
9 422 415€ 7 692 500€ 2 465 791€ 2 114 151€ 2 094 614€ 2 154 558€ 2 219 798€ 2 285 038€ 2 646 152€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
1 432 440€ 1 835 347€ 1 660 565€ 1 072 393€ 1 239 583€ 1 591 166€ 1 752 872€ 1 471 698€ 999 350€ 1 429 386€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
133 084€ 182 237€ 78 854€ 78 634€ 89 503€ 2 865€ 5 015€ 19 641€ 65 096€ 31 048€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
106 233€ 145 830€ 82 979€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
513 917€ 1 766 162€ 5 314 961€ 2 923 025€ 739 572€ 50 903€ 1 772 499€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
432€ 92 560€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
6 187 358€ 5 364 141€ 5 111 179€ 4 981 093€ 4 391 585€ 3 683 649€ 2 749 779€ 2 291 946€ 1 756 713€ 1 812 421€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
345 566€ 268 684€ 380 446€ 238 830€ 242 030€ 193 064€ 188 335€ 169 864€ 183 137€ 209 060€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
345 566€ 268 684€ 380 446€ 238 830€ 242 030€ 193 064€ 188 335€ 169 864€ 183 137€ 209 060€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
3 328 135€ 2 751 626€ 2 944 371€ 2 510 070€ 2 481 241€ 1 885 010€ 1 778 160€ 1 597 592€ 1 497 157€ 1 445 399€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
3 266 855€ 2 662 548€ 2 514 835€ 2 449 373€ 2 340 645€ 1 884 830€ 1 777 980€ 1 597 512€ 1 497 077€ 1 160 951€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
60 556€ 128€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 88 950€ 429 356€ 60 497€ 139 824€ 284 449€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
724€ 0€ 180€ 200€ 772€ 180€ 180€ 80€ 80€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 513 656€ 2 343 831€ 1 786 361€ 2 232 194€ 1 668 314€ 1 605 575€ 783 284€ 524 490€ 76 419€ 157 962€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
2 019€ 3 336€ 2 419€ 2 062€ 3 062€ 1 697€ 277€ 668€ 553€ 724€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
2 511 637€ 2 340 495€ 1 783 943€ 2 230 132€ 1 665 252€ 1 603 878€ 783 007€ 523 822€ 75 866€ 157 238€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
21 954€ 21 405€ 17 456€ 11 873€ 11 947€ 9 608€ 8 742€ 6 585€ 2 502€ 3 584€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
18 935€ 18 932€ 15 448€ 9 999€ 9 854€ 7 667€ 7 209€ 3 908€ 281€ 1 583€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
3 018€ 2 473€ 2 008€ 1 874€ 2 093€ 1 942€ 1 533€ 2 677€ 2 221€ 2 000€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
17 817 833€ 17 100 181€ 14 733 215€ 11 186 966€ 8 576 969€ 7 508 967€ 6 743 876€ 6 096 587€ 5 469 814€ 5 048 938€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
8 972 628€ 8 222 651€ 6 955 231€ 5 955 607€ 5 168 886€ 4 336 032€ 3 469 600€ 2 051 641€ 818 996€ 817 730€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€ 116 208€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
8 106 443€ 6 839 023€ 5 839 399€ 5 052 678€ 4 219 824€ 3 353 393€ 1 935 432€ 1 229 282€ 701 522€ 601 936€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
8 106 443€ 6 839 023€ 5 839 399€ 5 052 678€ 4 219 824€ 3 353 393€ 1 935 432€ 1 229 282€ 701 522€ 601 936€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 0€ 99 587€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
749 976€ 1 267 420€ 999 624€ 786 721€ 832 855€ 866 431€ 1 417 961€ 706 151€ 1 266€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
3 739 275€ 3 633 636€ 2 945 391€ 2 336 948€ 2 112 877€ 2 178 758€ 2 242 221€ 2 230 364€ 1 619 571€ 1 592 332€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
423 355€ 403 742€ 359 874€ 240 182€ 210 581€ 172 594€ 158 897€ 147 958€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
423 355€ 403 742€ 359 874€ 240 182€ 210 581€ 172 594€ 158 897€ 147 958€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
39 524€ 66 869€ 111 507€ 56 021€ 87 277€ 14 445€ 10 178€ 11 349€ 57 681€ 26 807€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
7 387€ 5 771€ 13 229€ 16 117€ 21 397€ 14 445€ 10 178€ 2 199€ 170€ 1 919€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
32 137€ 61 097€ 98 278€ 39 905€ 65 880€ 0€ 9 150€ 57 511€ 24 888€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
2 600 639€ 2 356 823€ 2 473 910€ 1 930 332€ 1 539 006€ 1 492 821€ 1 332 268€ 1 048 839€ 1 412 839€ 1 426 055€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
762 774€ 895 408€ 1 315 221€ 893 561€ 677 180€ 641 876€ 428 560€ 453 641€ 882 574€ 1 075 986€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
1 000 800€ 790 468€ 552 407€ 502 495€ 448 599€ 405 829€ 365 108€ 336 362€ 308 440€ 244 232€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
405 596€ 503 330€ 355 641€ 323 540€ 288 880€ 256 916€ 228 148€ 205 756€ 177 545€ 76 115€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
429 771€ 167 517€ 250 640€ 209 143€ 124 347€ 64 436€ 63 463€ 53 080€ 44 280€ 29 722€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 123 557€ 246 989€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
1 698€ 100€ 0€ 1 593€ 0€ 207€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
675 757€ 806 202€ 100€ 110 413€ 276 013€ 498 898€ 740 878€ 1 022 218€ 149 051€ 139 470€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 110 413€ 276 013€ 740 878€ 1 022 218€ 149 051€ 139 470€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
675 757€ 806 202€ 100€ 110 413€ 165 600€ 222 885€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
5 105 930€ 5 243 894€ 4 832 593€ 2 894 411€ 1 295 205€ 994 177€ 1 032 054€ 1 814 582€ 3 031 246€ 2 638 877€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
232 375€ 5 243 894€ 4 832 593€ 2 894 411€ 1 295 205€ 994 177€ 1 032 054€ 1 814 582€ 3 031 246€ 2 638 877€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
4 873 555€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
17 817 833€ 17 100 181€ 14 733 215€ 11 186 966€ 8 576 969€ 7 508 967€ 6 743 876€ 6 096 587€ 5 469 814€ 5 048 938€