Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ľubovnianska nemocnica, n. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 162 955€ 2 789 234€ 2 461 235€ 2 279 378€ 2 131 800€ 1 877 271€ 2 178 093€ 1 785 050€
02
502
Spotreba energie
285 489€ 303 364€ 260 773€ 262 486€ 275 605€ 266 482€ 316 579€ 307 897€
03
504
Predaný tovar
102 386€ 70 057€ 91 092€ 69 869€ 95 830€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
391 649€ 356 243€ 319 346€ 191 403€ 209 472€ 150 141€ 302 379€ 165 326€
05
512
Cestovné
15 180€ 22 840€ 22 510€ 20 309€ 19 540€ 18 432€ 23 518€ 30 752€
06
513
Náklady na reprezentáciu
3 979€ 4 530€ 1 356€ 2 999€ 2 771€ 1 903€ 983€ 1 025€
07
518
Ostatné služby
340 286€ 339 253€ 264 136€ 246 907€ 248 075€ 295 807€ 261 891€ 258 871€
08
521
Mzdové náklady
8 556 958€ 7 608 329€ 6 795 376€ 6 036 921€ 5 612 854€ 5 018 776€ 4 185 951€ 3 619 233€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
2 994 724€ 2 660 731€ 2 369 554€ 2 094 062€ 1 912 052€ 1 715 800€ 1 383 435€ 1 209 281€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
1 534€ 1 521€ 1 442€ 1 409€ 1 200€ 1 416€ 415€ 319€
11
527
Zákonné sociálne náklady
205 126€ 207 199€ 101 266€ 87 441€ 80 352€ 49 123€ 29 830€ 36 657€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 52€ 20€ 190€
13
531
Daň z motorových vozidiel
130€ 1 076€ 1 150€ 1 171€ 1 072€ 1 178€ 1 632€ 2 055€
14
532
Daň z nehnuteľností
16 786€ 14 858€ 14 888€ 15 695€ 15 320€ 15 320€ 10 200€ 10 120€
15
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 878€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 271€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 2 973€ 23 139€ 5 006€ 1 000€ 1 248€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 246€ 4 114€ 297€ 94€ 1 215€
19
544
Úroky
1 513€ 2 992€ 4 959€ 9 216€ 12 518€ 9 114€ 6 406€ 3 490€
20
545
Kurzové straty
3€ 11€ 4€ 2€ 3€ 2€ 5€ 106€
21
546
Dary
0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
62 295€ 65 288€ 57 347€ 57 059€ 60 159€ 59 651€ 66 712€ 63 030€
23
548
Manká a škody
0€ 11 000€ 6€ 9€ 0€ 300€ 2 695€
24
549
Iné ostatné náklady
50 739€ 39 751€ 40 810€ 26 772€ 23 531€ 28 189€ 26 954€ 26 418€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
568 810€ 581 535€ 532 818€ 488 583€ 446 755€ 556 456€ 534 486€ 526 135€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
74€ 1 137€ 582€
27
553
Predané cenné papiere
0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 75 709€ 40 092€ 33 618€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
30
556
Tvorba fondov
0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
16 760 617€ 15 069 949€ 13 355 134€ 11 918 940€ 11 154 221€ 10 141 916€ 9 369 879€ 8 085 608€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€
40
602
Tržby z predaja služieb
16 233 935€ 15 136 973€ 13 522 239€ 12 150 336€ 11 821 391€ 9 940 707€ 8 668 888€ 7 416 609€
41
604
Tržby za predaný tovar
102 386€ 70 057€ 91 092€ 69 869€ 95 564€ 75 709€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
289 931€ 274 193€ 200 828€ 179 602€ 220 202€ 189 994€ 125 948€ 114 839€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 2 499€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€
53
644
Úroky
181€ 176€ 157€ 103€ 88€ 42€ 211€ 311€
54
645
Kurzové zisky
0€ 8€
55
646
Prijaté dary
135 683€ 6 321€ 4 396€ 8 934€ 2 598€ 0€ 45€ 6 580€
56
647
Osobitné výnosy
0€
57
648
Zákonné poplatky
0€
58
649
Iné ostatné výnosy
271 342€ 259 006€ 264 998€ 275 065€ 293 736€ 284 955€ 213 129€ 209 054€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 2 000€ 83€ 25 000€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
31€ 40 092€ 33 618€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
29 963€ 31 062€ 30 660€ 32 756€ 30 306€ 28 135€ 29 843€ 28 879€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
500€ 4 641€ 1 720€ 0€ 2 570€ 3 260€ 3 105€ 3 366€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
3 630€ 3 385€ 2 479€ 4 451€ 7 610€ 2 047€ 2 190€ 3 144€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€
73
691
Dotácie
693 994€ 75 315€ 68 324€ 65 069€ 81 667€ 321 112€ 287 726€ 280 701€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
17 761 576€ 15 861 129€ 14 188 892€ 12 786 267€ 12 583 231€ 10 845 961€ 9 371 185€ 8 097 100€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
1 000 959€ 791 180€ 833 758€ 867 327€ 1 429 010€ 704 045€ 1 306€ 11 492€
76
591
Daň z príjmov
1 335€ 4 460€ 903€ 896€ 11 049€ 1 506€ 40€ 60€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
999 624€ 786 721€ 832 855€ 866 431€ 1 417 961€ 702 539€ 1 266€ 11 432€