Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, Jesenské

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
48 823€ 43 092€ 37 438€ 46 245€ 32 610€ 40 913€ 37 751€ 36 819€ 103 380€ 40 978€ 47 716€ 40 156€ 39 774€ 36 779€
02
501
Spotreba materiálu
22 437€ 26 158€ 28 408€ 11 946€ 16 176€ 23 055€ 18 316€ 16 063€ 85 138€ 16 465€ 18 009€ 22 847€ 18 252€ 19 286€
03
502
Spotreba energie
26 387€ 16 934€ 9 030€ 34 299€ 16 434€ 17 859€ 19 435€ 20 756€ 18 242€ 24 513€ 29 707€ 17 309€ 21 522€ 17 493€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
15 126€ 22 088€ 13 859€ 16 483€ 15 084€ 20 727€ 14 640€ 63 717€ 48 630€ 27 135€ 22 504€ 15 441€ 12 019€ 7 569€
07
511
Opravy a udržiavanie
240€ 3 318€ 159€ 4 555€ 4 038€ 1 391€ 1 085€ 1 904€ 1 642€ 6 564€ 3 768€ 4 945€ 266€
08
512
Cestovné
4 407€ 5 561€ 462€ 324€ 117€ 875€ 159€ 736€ 367€ 150€ 129€ 74€ 57€ 100€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 65€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
10 479€ 13 209€ 13 238€ 16 158€ 10 411€ 15 814€ 13 090€ 61 895€ 46 358€ 25 343€ 15 746€ 11 599€ 7 017€ 7 203€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
447 156€ 447 142€ 435 614€ 383 450€ 372 397€ 356 915€ 345 189€ 357 607€ 338 833€ 297 125€ 243 110€ 240 705€ 235 174€ 206 367€
12
521
Mzdové náklady
323 473€ 320 857€ 315 899€ 278 334€ 269 835€ 260 029€ 250 075€ 259 603€ 246 166€ 216 240€ 174 926€ 174 113€ 167 123€ 148 078€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
112 372€ 113 692€ 110 243€ 95 966€ 92 527€ 88 745€ 88 215€ 90 802€ 85 078€ 75 041€ 61 211€ 60 803€ 58 434€ 52 048€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
11 311€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 594€ 9 298€ 8 893€ 10 035€ 8 141€ 6 859€ 7 201€ 7 588€ 5 844€ 6 973€ 5 324€ 6 064€ 3 884€
16
528
Ostatné sociálne náklady
175€ 256€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 465€ 3 553€ 2 357€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
325€ 325€ 180€ 194€ 164€ 164€ 164€ 23€ 175€ 0€ 517€ 0€ 531€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
325€ 325€ 180€ 194€ 164€ 164€ 164€ 23€ 175€ 0€ 517€ 0€ 531€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
400€ 60€ 0€ 164€ 5€ 0€ 5 023€ 5 424€ 6 606€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
400€ 0€ 164€ 0€ 0€ 5 023€ 5 424€ 6 606€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
0€ 17 133€ 0€ 23 947€ 15 691€ 17 174€ 13 377€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 10 593€ 10 579€ 10 579€ 10 589€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 17 133€ 0€ 13 354€ 5 112€ 6 595€ 2 788€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 13 354€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 17 133€ 0€ 0€ 5 112€ 6 595€ 2 788€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 961€ 2 050€ 2 014€ 1 917€ 2 377€ 1 996€ 1 797€ 2 198€ 2 284€ 1 989€ 1 533€ 2 002€ 721€ 1 195€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 961€ 2 050€ 2 014€ 1 917€ 2 377€ 1 996€ 1 797€ 2 198€ 2 284€ 1 989€ 1 533€ 2 002€ 721€ 1 195€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 088€ 2 044€ 3 780€ 3 884€ 2 736€ 2 376€ 1 859€ 1 365€ 1 005€ 874€ 638€ 432€ 2 378€ 498€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
3 088€ 2 044€ 3 780€ 3 884€ 2 736€ 2 376€ 1 859€ 1 365€ 1 005€ 874€ 638€ 432€ 2 378€ 498€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
516 879€ 516 741€ 492 885€ 452 171€ 425 204€ 423 151€ 401 401€ 461 870€ 511 451€ 368 281€ 339 448€ 319 967€ 312 664€ 272 922€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 432€ 2 378€ 432€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 432€ 2 378€ 432€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 874€ 638€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 874€ 638€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 088€ 2 044€ 3 780€ 3 884€ 2 736€ 2 376€ 1 859€ 1 365€ 1 005€ 7 941€ 5 964€ 0€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 088€ 2 044€ 3 780€ 3 884€ 2 736€ 2 376€ 1 859€ 1 365€ 1 005€ 7 941€ 5 964€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 17 133€ 39 034€ 13 354€ 5 112€ 6 595€ 2 802€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
17 133€ 39 034€ 13 354€ 5 112€ 6 595€ 2 802€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
17 133€ 0€ 0€ 5 112€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 13 354€ 0€ 6 595€ 2 802€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 39 034€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 2€ 9€ 16€ 22€ 33€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 2€ 9€ 16€ 22€ 33€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
633€ 0€ 0€ 7€ 1 033€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 1 033€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
633€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
515 863€ 514 073€ 485 807€ 445 828€ 430 640€ 415 070€ 401 145€ 460 815€ 478 702€ 328 883€ 319 027€ 307 305€ 310 202€ 269 669€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
29 088€ 28 044€ 29 780€ 37 884€ 22 736€ 16 836€ 16 140€ 14 055€ 13 524€ 9 082€ 15 977€ 7 433€ 8 195€ 6 639€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 10 593€ 10 579€ 0€ 2 656€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
486 775€ 486 029€ 456 027€ 407 945€ 407 904€ 398 234€ 385 005€ 446 760€ 465 178€ 319 615€ 292 432€ 289 293€ 288 092€ 252 009€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 186€ 25€ 0€ 0€ 166€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 660€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 579€ 7 933€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 676€ 266€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
518 951€ 516 117€ 489 587€ 450 345€ 433 376€ 417 446€ 403 004€ 479 313€ 518 741€ 351 061€ 331 783€ 314 348€ 315 404€ 270 134€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
2 072€ -623€ -3 297€ -1 827€ 8 171€ -5 705€ 1 603€ 17 443€ 7 290€ -17 220€ -7 665€ -5 619€ 2 740€ -2 788€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 6€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
2 072€ -623€ -3 297€ -1 827€ 8 171€ -5 705€ 1 603€ 17 443€ 7 290€ -17 220€ -7 665€ -5 622€ 2 734€ -2 788€