Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Spoločne pre región

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Spoločne pre región, Žilina'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 19 233,89 € dary školám, podpora školstva
e) podpora vzdelávania 181 021,8 € dary školám, podpora školstva
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 970,7 € podpora remesiel, folklóru
c) poskytovanie sociálnej pomoci 7 205,55 € zariadenia pre seniorov, opatrovateľské služby
b) podpora a rozvoj športu 15 172,57 € podpora športových klubov, podpora športu mládeže
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 128,27 € FNsP Žilina, odd. LDCH, Zdravé novorodeniatka
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 39 114,27 € dary rodinám so zdravotne postihnutými deťmi
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 436,04 € dar Pigeas - zdravotnícke zariadenie
e) podpora vzdelávania 2 579,75 € dary školám, podpora a rozvoj školstva
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 022,74 € Folklórny súbor Ozvena
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € dar Michaela Nezvalová - ATOPIC
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 968,53 € FNsP Žilina - psychiatria
b) podpora a rozvoj športu 500 € dar TŠK TOP Dance
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 643,33 € FNsP Žilina - pediatria
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 434 € FNsP Žilina - úrazová chirurgia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Dar Michal Horvát - zdravotne postihnutý
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Dar Slovenskí velikáni
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 28 800 € Neurologický prístroj ADAMED - neurológia
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 499,57 € dar Tulkáčik
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 942,72 € FNsP Žilina pediatria
b) podpora a rozvoj športu 500 € dar TŠK TOP Dance
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 388,4 € FNsP Žilina úrazová chirurgia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 443,93 € FNsP Žilina - JIS
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 214,22 € FNsP Žilina - LDCH
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 265,67 € FNsP Žilina - psychiatria
Spolu 335 485,95 €
Výrok auditora

Názor Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Nadácie Spoločne pre región (ďalej len „Nadácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Nadácie k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Dňa 13.5.2022 TATRA-AUDIT, spol. s r.o. Ing. Alena Zborovská Hroncova 2, 040 01 Košice licencia SKAU č. 414 licencia SKAU č. 60