Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Spoločne pre región

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Spoločne pre región, Žilina'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 190 891,58 € dary MŠ, ZŠ, stredným školám
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 156 907,51 € dary rodinám so zdravotne postihnutými deťmi
b) podpora a rozvoj športu 18 418,06 € podpora športových klubov, podpora športu mládeže
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 766,13 € dary zariadenia pre seniorov, opatrovateľské služby
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 15 100,28 € podpora remesiel a folklóru
g) ochrana a tvorba životného prostredia 9 695,01 € dar ZOS zväzu včelárov KNM
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 389,85 € dar FNsP Žilina vnútorné lekárstvo
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 746,98 € dar FNsP Žilina psychiatria
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 11 762,51 € dar FNsP Žilina pediatria
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 840,43 € dar FNsP Žilina LDCH
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 654 € dar FNsP Źilina úrazová chirurgia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 888 € dar FNsP Žilina pediatrická ortopédia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 298 € dar FNsP Žilina
Spolu 429 358,34 €
Výrok auditora

Názor Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Nadácie Spoločne pre región (ďalej len „Nadácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Nadácie k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Dňa 15.5.2023 TATRA-AUDIT, spol. s r.o. Ing. Alena Zborovská Hroncova 2, 040 01 Košice licencia SKAU č. 414 licencia SKAU č. 60