Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Spoločne pre región

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Spolčne pre región, Žilina'
za rok 2016

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
c) poskytovanie sociálnej pomoci 7 410,49 € finančné dary zariadenia pre seniorov
b) podpora a rozvoj športu 12 978,85 € finančné dary športovým klubom a fyzickým osobám
e) podpora vzdelávania 537,92 € finančný dar obci
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 767,41 € finančný dar folklórny súbor
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 120 € finančný dar - slávnosti obce
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 598,02 € finančný dar Gašková Vanesa
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 016,35 € finančný dar Targoš Denis
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 8 743,2 € finančný dar Barbora Chovancová
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 858,46 € finančný dar Tomáš Urík
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 739,46 € finančný dar Gabriela Kubjatková
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 068,28 € finančný dar Nikolas Baščák
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € finančný dar Lukáš Časnocha
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 164,48 € finančný dar Roštek Marek
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 500 € finančný dar MUDr. Hartel
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 013,53 € dary Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina
c) poskytovanie sociálnej pomoci 355 € financovanie prepravy detí z Diagnostického centra
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 943,18 € dar - invalidný vozík Dominika Šlesárová
e) podpora vzdelávania 271 834,38 € finančné dary školám a združeniam
Spolu 329 649,01 €
Výrok auditora

Názor Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Nadácie Spoločne pre región (ďalej len „Nadácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Nadácie k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Dňa 15.5.2019 TATRA-AUDIT, spol. s r.o. Ing. Alena Zborovská Hroncova 2, 040 01 Košice licencia SKAU č. 414 licencia SKAU č. 60