Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
137 873€ 83 973€ 91 204€ 97 119€ 88 172€ 100 768€ 114 130€
02
501
Spotreba materiálu
86 195€ 38 378€ 42 111€ 47 848€ 35 931€ 43 012€ 62 797€
03
502
Spotreba energie
51 678€ 45 595€ 49 093€ 49 271€ 52 241€ 57 756€ 51 333€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
360 993€ 332 594€ 326 681€ 314 716€ 361 812€ 348 394€ 258 461€
07
511
Opravy a udržiavanie
29 226€ 6 809€ 7 587€ 21 315€ 5 415€ 33 988€ 9 209€
08
512
Cestovné
8 691€ 6 735€ 6 602€ 3 609€ 5 717€ 5 012€ 9 774€
09
513
Náklady na reprezentáciu
490€ 1 761€ 2 675€ 4 042€ 4 634€ 778€ 558€
10
518
Ostatné služby
322 585€ 317 289€ 309 816€ 285 750€ 346 046€ 308 617€ 238 919€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 678 026€ 1 442 098€ 1 326 801€ 1 331 194€ 1 563 582€ 1 467 295€ 1 380 719€
12
521
Mzdové náklady
1 154 744€ 1 007 064€ 929 253€ 936 539€ 1 061 724€ 1 034 840€ 972 284€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
400 540€ 351 716€ 321 494€ 325 741€ 363 116€ 354 114€ 334 843€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 266€ 4 122€ 3 816€ 3 626€ 5 102€ 5 016€ 2 742€
15
527
Zákonné sociálne náklady
118 475€ 78 239€ 70 365€ 65 287€ 133 640€ 73 325€ 70 850€
16
528
Ostatné sociálne náklady
957€ 1 873€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 062€ 4 000€ 4 135€ 3 281€ 3 353€ 3 347€ 4 891€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
2 388€ 2 396€ 2 383€ 1 557€ 1 557€ 1 594€ 1 594€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 674€ 1 604€ 1 751€ 1 724€ 1 796€ 1 753€ 3 296€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
21 873 049€ 22 329 897€ 22 646 688€ 21 606 868€ 26 719 917€ 20 638 946€ 18 723 009€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 443€ 0€ 0€ 3 764€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
157€ 112 642€ 429 252€ 143 645€ 1 300 923€ 54 379€ 174 489€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
21 872 892€ 22 217 254€ 22 206 988€ 21 463 224€ 25 418 994€ 20 580 803€ 18 548 520€
28
549
Manká a škody
5€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
145 653€ 125 796€ 314 290€ 241 632€ 204 863€ 228 138€ 181 110€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 030€ 30 122€ 108 168€ 110 208€ 112 822€ 121 554€ 152 887€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
115 623€ 95 673€ 206 122€ 131 424€ 92 041€ 106 584€ 28 223€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 019€ 34 699€ 28 650€ 30 480€ 25 982€ 38 133€ 28 223€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
110 603€ 60 975€ 177 471€ 100 944€ 66 059€ 68 451€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
6 189€ 1 951€ 2 280€ 3 277€ 4 619€ 4 945€ 5 530€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
191€ 101€ 393€ 167€ 585€ 242€ 339€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 998€ 1 850€ 1 887€ 3 110€ 4 034€ 4 703€ 5 191€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
329 532€ 230 453€ 323 314€ 189 619€ 161 260€ 132 318€ 270 457€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
218 205€ 169 095€ 254 639€ 170 982€ 144 940€ 101 354€ 144 137€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
111 327€ 61 358€ 68 675€ 18 638€ 16 319€ 30 964€ 126 320€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
24 536 376€ 24 550 761€ 25 035 393€ 23 787 706€ 29 107 577€ 22 924 150€ 20 938 306€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
313 105€ 263 897€ 481 739€ 268 833€ 210 524€ 190 138€ 261 986€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 700€ 0€ 0€ 7 510€ 3 319€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
34 238€ 8 370€ 12 670€ 15 786€ 30 488€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
278 867€ 255 527€ 444 369€ 253 047€ 180 035€ 182 628€ 258 667€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
182 145€ 168 837€ 478 780€ 191 369€ 677 598€ 92 300€ 208 008€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
182 145€ 168 837€ 478 780€ 191 369€ 677 598€ 92 300€ 208 008€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
34 699€ 28 650€ 30 480€ 25 982€ 37 228€ 28 223€ 25 007€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
147 446€ 140 186€ 448 300€ 165 388€ 640 370€ 64 077€ 183 001€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
15€ 102€ 3€ 72€ 38€ 120€ 2€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
15€ 102€ 3€ 72€ 38€ 120€ 2€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
24 116 061€ 24 113 760€ 24 071 883€ 23 319 011€ 27 565 248€ 22 635 894€ 20 471 257€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
23 989 450€ 24 020 204€ 23 853 651€ 23 147 346€ 27 358 693€ 22 442 766€ 20 294 693€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
30 030€ 30 122€ 118 612€ 110 208€ 112 822€ 125 318€ 152 887€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
96 581€ 63 434€ 99 620€ 61 457€ 93 733€ 67 811€ 23 677€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
24 611 326€ 24 546 596€ 25 032 406€ 23 779 285€ 28 453 407€ 22 918 453€ 20 941 253€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
74 950€ -4 165€ -2 988€ -8 421€ -654 170€ -5 697€ 2 947€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
74 950€ -4 165€ -2 988€ -8 421€ -654 170€ -5 697€ 2 947€