Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Združenie obcí Handlovskej doliny

2017 2016 2015
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
3 922€ 7 844€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
3 922€ 7 844€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-
(072+091AÚ))
3 922€ 7 844€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
19 235€ 5 598€ 4 071€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
2 092€ 3 233€ 948€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
2 092€ 3 233€ 948€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
17 143€ 2 365€ 3 123€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
3 215€ 1 506€ 801€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
13 928€ 859€ 2 323€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
18€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
18€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
19 235€ 9 520€ 11 933€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
9 083€ 7 501€ 10 471€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
7 501€ 10 471€ 14 890€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
1 582€ -2 969€ -4 419€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
8 402€ 2 018€ 1 238€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
191€ 126€ 59€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
191€ 126€ 59€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
8 211€ 1 892€ 1 180€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
6 956€ 6€ 19€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
711€ 861€ 724€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
451€ 856€ 416€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
93€ 170€ 21€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
1 750€ 0€ 224€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
1 750€ 0€ 224€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
19 235€ 9 520€ 11 933€