Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa majetku mesta, n.o., Partizánske

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
40 143€ 43 781€ 64 044€ 48 135€ 30 005€ 31 117€ 41 145€ 41 710€ 43 388€ 39 082€
02
502
Spotreba energie
181 216€ 166 329€ 166 469€ 158 584€ 166 651€ 173 409€ 181 743€ 225 232€ 212 045€ 221 394€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
150 203€ 104 472€ 130 473€ 144 452€ 118 089€ 122 642€ 104 662€ 542 328€ 861 705€ 679 780€
05
512
Cestovné
482€ 508€ 553€ 405€ 53€ 328€ 56€ 77€ 38€
06
513
Náklady na reprezentáciu
223€ 214€ 253€ 240€ 321€ 232€ 279€ 496€ 459€ 478€
07
518
Ostatné služby
64 726€ 52 208€ 65 413€ 56 499€ 43 513€ 39 723€ 36 699€ 90 157€ 63 383€ 75 765€
08
521
Mzdové náklady
286 782€ 283 654€ 253 164€ 253 248€ 264 671€ 261 984€ 239 910€ 248 497€ 242 732€ 229 573€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
99 403€ 97 453€ 83 412€ 87 969€ 93 100€ 92 021€ 83 077€ 84 070€ 79 641€ 76 404€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
3 314€ 3 401€ 2 935€ 2 978€ 3 355€ 2 180€ 2 260€ 2 900€ 3 189€ 2 920€
11
527
Zákonné sociálne náklady
20 405€ 17 828€ 23 558€ 18 247€ 18 050€ 17 559€ 17 993€ 16 972€ 16 938€ 19 700€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
717€ 617€ 607€ 607€ 542€ 478€ 457€ 446€ 422€ 422€
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
969€ 451€ 1 035€ 789€ 2 497€ 2 387€ 6 832€ 8 382€ 6 765€ 9 182€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 4€
17
542
Ostatné pokuty a penále
118€ 3€
18
543
Odpísanie pohľadávky
1 253€ 7 778€
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
29€
24
549
Iné ostatné náklady
14 086€ 14 195€ 12 257€ 13 069€ 27 992€ 30 513€ 34 005€ 21 370€ 20 437€ 22 618€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 085€ 3 563€ 3 563€ 3 565€ 1 602€ 11€ 3 747€ 4 732€ 4 670€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
38 145€ 36 581€ 15 207€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
4€ 46€ 29€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
75€ -14€ -3 167€ 16 909€ 30 001€ -591€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
904 019€ 788 167€ 844 274€ 788 934€ 770 897€ 774 284€ 761 438€ 1 303 276€ 1 587 213€ 1 389 248€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
309 444€ 303 670€ 311 960€ 299 132€ 412 182€ 440 268€ 407 992€ 433 534€ 426 319€ 425 733€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
1 544€ 2 558€ 4 123€ 2 378€ 1 303€ 1 453€ 2 334€ 2 613€ 2 229€ 3 537€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
1 404€ 1 866€ 1 544€ 2 295€ 2 124€ 1 617€ 1 920€ 1 433€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
9 103€ 268€ 2 775€ 2 936€ 6 804€ 7 413€ 9 946€ 46 104€ 21 049€ 13 368€
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
3 264€ 2 769€ 4 380€ 6 646€ 8 466€ 15 579€ 7 325€ 3 886€ 3 062€
53
644
Úroky
40€ 995€ 16 363€ 10 933€ 7 951€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
239 066€ 198 342€ 231 399€ 211 112€ 81 167€ 62 199€ 65 913€ 564 810€ 850 070€ 686 551€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6€ 25€ 41€ 78€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
3€ 3€ 3€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
4€ 18€ 33€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
329 176€ 280 615€ 288 387€ 265 000€ 254 100€ 250 000€ 265 000€ 257 321€ 290 266€ 271 869€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
891 602€ 788 223€ 844 429€ 789 071€ 765 566€ 779 272€ 761 669€ 1 326 332€ 1 605 869€ 1 410 478€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-12 417€ 56€ 155€ 137€ -5 331€ 4 988€ 231€ 23 057€ 18 656€ 21 230€
76
591
Daň z príjmov
152€ 96€ 40€ 1 817€ 189€ 3 109€ 2 077€ 1 508€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-12 568€ 56€ 59€ 96€ -5 331€ 3 170€ 43€ 19 948€ 16 579€ 19 722€