Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2013 2012 2011 2010
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
9 400€ 17 350€ 18 297€ 10 651€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
9 400€ 17 350€ 18 297€ 10 651€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
2 350€ 7 647€
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
9 400€ 15 000€ 10 651€ 10 651€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
5 530€ -1 189€ -543€ 465€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
-1 948€ -1 948€ -1 948€ -1 948€
041
 
Iné pohľadávky
(335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
-1 948€ -1 948€ -1 948€ -1 948€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
450€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
150€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
300€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
7 478€ 759€ 955€ 2 413€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
5 716€ 330€ 558€ 748€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
1 762€ 429€ 397€ 1 665€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
10 079€ 469€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
133€ 469€
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
9 946€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
14 930€ 16 161€ 27 833€ 11 584€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-27 327€ -22 964€ -15 586€ -9 869€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
33€ 33€ 33€ 33€
063
 
Základné imanie
(411))
33€ 33€ 33€ 33€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-8 239€ -15 618€ -9 901€ -28 933€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-19 121€ -7 379€ -5 718€ 19 032€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
42 257€ 24 367€ 43 321€ 21 453€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
8 189€ 1 440€ 6 033€ 1 200€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
8 189€ 1 440€ 6 033€ 1 200€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
-106€ -106€ -106€ 33€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
-106€ -106€ -106€ 33€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
34 174€ 23 033€ 17 394€ 14 720€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
15 422€ 6 934€ 6 205€ 3 743€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
5 339€ 3 313€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
5 598€ 1 739€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
947€ 1 855€ 44€ -2€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
6 868€ 9 192€ 11 145€ 10 645€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
20 000€ 5 500€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
(241+ 249))
20 000€ 5 500€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
99€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
99€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
14 930€ 1 403€ 27 834€ 11 584€