Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
146 774€ 90 110€ 67 896€ 95 949€ 66 029€
02
502
Spotreba energie
27 332€ 24 407€ 26 854€ 27 908€ 20 199€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
15 852€ 18 295€ 233€ 874€ 1 985€
05
512
Cestovné
2 619€
06
513
Náklady na reprezentáciu
25€ 82€ 25€ 89€
07
518
Ostatné služby
108 679€ 77 112€ 31 066€ 39 306€ 37 854€
08
521
Mzdové náklady
419 825€ 365 204€ 218 600€ 198 461€ 189 063€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
139 049€ 122 019€ 66 347€ 61 238€ 60 917€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
5 117€
11
527
Zákonné sociálne náklady
21 706€ 16 252€ 6 149€ 6 575€
12
528
Ostatné sociálne náklady
100€
13
531
Daň z motorových vozidiel
124€ 124€ 124€
14
532
Daň z nehnuteľností
482€ 482€
15
538
Ostatné dane a poplatky
10€ 841€ 182€ 75€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
2€ 2 914€ 46€ 133€ 23€
17
542
Ostatné pokuty a penále
5 180€ 900€ 3 628€ 1 595€
18
543
Odpísanie pohľadávky
2 835€ 39€
19
544
Úroky
378€ 20€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
2 194€
24
549
Iné ostatné náklady
2 446€ 743€ 675€ 590€ 532€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 819€ 10 586€ 14 950€ 628€ 384€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
110€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
906 112€ 729 175€ 436 402€ 435 420€ 383 860€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
404 496€ 350 484€ 366 116€ 307 933€ 299 729€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
14 864€ 12 507€ 3 165€ 3 768€ 4 548€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
2€ 3€ 2€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
1 130€ 640€ 1 513€ 630€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
35€ 488€ 279€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
500€ 200€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
5 150€ 2 450€ 10 000€ 7 786€ 10 456€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
572€ 2 943€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
479 292€ 419 475€ 177 876€ 124 498€ 115 866€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
905 467€ 786 044€ 557 159€ 446 073€ 434 653€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-645€ 56 869€ 120 758€ 10 653€ 50 793€
76
591
Daň z príjmov
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-645€ 56 869€ 120 758€ 10 653€ 50 793€