Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kultúrne centrum mesta Nováky, n.o. "v likvidácii"

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
18 425€ 23 386€ 29 880€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
164€ 327€ 967€
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
164€ 327€ 967€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
18 262€ 23 059€ 28 913€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
16 885€ 17 974€ 19 063€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
652€ 3 632€ 7 204€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 -
(088 + 092AÚ))
725€ 1 453€ 2 646€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
6 421€ 10 656€ 3 454€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
95€ 109€ 185€
035
 
Tovar
(132 + 139) - 196)
95€ 109€ 185€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
3 757€ 1 495€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)
3 757€ 1 495€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
4 145€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
4 145€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 569€ 6 402€ 1 774€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
854€ 2 092€ 721€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
1 715€ 4 310€ 1 053€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
2 963€ 120€ 149€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
153€ 95€ 149€
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
2 809€ 25€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
27 809€ 34 162€ 33 483€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1 659€ -22 377€ -3 993€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
664€ 664€ 664€
063
 
Základné imanie
(411))
664€ 664€ 664€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-23 041€ 3 026€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
24 036€ -26 067€ -4 657€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
20 297€ 48 596€ 25 394€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
720€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
720€ 600€ 595€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
2€ 39€ 100€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2€ 39€ 100€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
19 575€ 47 957€ 24 699€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
13 982€ 42 308€ 18 507€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
138€ 534€ 518€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
1 895€ 1 771€ 1 866€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
432€ 525€ 485€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
3 128€ 2 819€ 3 323€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
5 853€ 7 943€ 12 082€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
5 633€ 5 389€ 6 674€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
220€ 2 554€ 5 408€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
27 809€ 34 162€ 33 483€