Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
195 913€ 136 970€ 216 772€ 141 470€ 113 762€ 135 998€ 152 846€
02
501
Spotreba materiálu
133 834€ 63 976€ 150 353€ 73 913€ 55 929€ 62 885€ 90 285€
03
502
Spotreba energie
62 079€ 72 994€ 66 420€ 67 557€ 57 833€ 73 112€ 62 561€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
459 792€ 429 184€ 422 255€ 446 603€ 508 950€ 467 977€ 509 653€
07
511
Opravy a udržiavanie
16 874€ 18 132€ 19 516€ 34 223€ 75 950€ 33 903€ 16 407€
08
512
Cestovné
5 753€ 3 709€ 4 167€ 11 906€ 2 870€ 3 252€ 5 225€
09
513
Náklady na reprezentáciu
605€ 608€ 583€ 608€ 465€ 441€ 842€
10
518
Ostatné služby
436 560€ 406 734€ 397 988€ 399 866€ 429 664€ 430 381€ 487 178€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 738 434€ 2 228 910€ 2 034 221€ 2 020 190€ 2 282 270€ 2 166 809€ 2 058 551€
12
521
Mzdové náklady
1 895 712€ 1 556 633€ 1 426 397€ 1 413 901€ 1 597 310€ 1 537 793€ 1 460 849€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
650 971€ 542 735€ 497 394€ 493 068€ 549 563€ 527 286€ 501 671€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 612€ 4 069€ 1 763€ 1 969€ 2 344€ 2 278€ 2 343€
15
527
Zákonné sociálne náklady
185 246€ 124 372€ 108 667€ 111 252€ 133 053€ 99 452€ 93 687€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 893€ 1 101€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 747€ 7 137€ 7 080€ 4 880€ 6 142€ 3 002€ 4 376€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 038€ 1 038€ 1 027€ 1 027€ 1 027€ 1 027€ 1 020€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 708€ 6 098€ 6 053€ 3 853€ 5 114€ 1 974€ 3 356€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
33 063 471€ 34 126 269€ 33 910 529€ 33 167 078€ 35 628 877€ 30 891 117€ 30 788 953€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
930€ 100€ 1 698€ 5 025€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
147 865€ 23 024€ 113 479€ 120 763€ 15 119€ 41 213€ 69 988€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
32 915 606€ 34 102 315€ 33 796 951€ 33 044 618€ 35 608 733€ 30 849 904€ 30 718 964€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
136 443€ 183 796€ 223 730€ 141 508€ 144 138€ 305 778€ 126 487€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 825€ 31 655€ 88 671€ 91 931€ 94 203€ 102 153€ 89 650€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
105 618€ 152 141€ 135 059€ 49 578€ 49 935€ 203 624€ 36 838€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 000€ 54 633€ 44 459€ 49 578€ 49 935€ 49 475€ 36 838€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
100 618€ 97 508€ 90 600€ 0€ 0€ 154 149€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
11 107€ 3 930€ 3 753€ 4 652€ 5 585€ 5 555€ 7 229€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 7€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
11 107€ 3 930€ 3 753€ 4 652€ 5 585€ 5 547€ 7 229€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
214 156€ 144 221€ 150 824€ 192 948€ 220 754€ 147 163€ 218 376€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
137 740€ 128 770€ 147 840€ 188 350€ 156 944€ 134 887€ 218 376€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
76 417€ 15 450€ 2 984€ 4 598€ 63 811€ 12 277€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
36 826 063€ 37 260 418€ 36 969 164€ 36 119 329€ 38 910 478€ 34 123 398€ 33 866 471€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
40€ 0€ 20€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
40€ 0€ 20€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
185 468€ 206 868€ 86 074€ 265 929€ 121 264€ 119 208€ 267 368€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
18 171€ 24 208€ 21 017€ 25 512€ 36 581€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
18€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
167 297€ 182 642€ 65 012€ 240 416€ 84 683€ 119 208€ 267 368€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
248 176€ 102 936€ 218 418€ 119 128€ 99 230€ 65 326€ 91 892€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
248 176€ 102 936€ 218 418€ 119 128€ 99 230€ 65 326€ 91 892€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 8 524€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
50 133€ 44 459€ 49 578€ 41 612€ 49 475€ 35 947€ 26 985€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
198 043€ 58 478€ 168 841€ 77 516€ 49 756€ 20 855€ 64 907€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 9€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 9€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
36 452 189€ 36 913 258€ 36 612 314€ 35 777 504€ 38 748 839€ 33 823 982€ 33 559 247€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
36 421 365€ 36 881 603€ 36 523 643€ 35 675 478€ 38 654 636€ 33 721 829€ 33 469 597€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
29 191€ 29 693€ 84 747€ 88 007€ 90 279€ 101 826€ 89 650€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 10 095€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 634€ 1 962€ 3 924€ 3 924€ 3 924€ 327€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
36 885 833€ 37 223 063€ 36 916 846€ 36 162 561€ 38 969 353€ 34 008 524€ 33 918 507€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
59 771€ -37 355€ -52 317€ 43 232€ 58 875€ -114 874€ 52 035€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
59 771€ -37 355€ -52 317€ 43 232€ 58 875€ -114 874€ 52 035€