Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
195 002€ 234 580€ 155 503€ 160 870€ 154 393€ 134 207€ 130 958€ 123 522€
02
502
Spotreba energie
23 061€ 48 520€ 32 105€ 32 929€ 33 923€ 27 085€ 27 529€ 27 743€
03
504
Predaný tovar
13 010€ 20 217€ 14 660€ 16 873€ 13 739€ 14 974€ 14 927€ 11 421€
04
511
Opravy a udržiavanie
28 537€ 26 043€ 9 323€ 16 846€ 11 142€ 7 299€ 5 355€ 13 422€
05
512
Cestovné
40€ 38€ 24€ 30€
06
513
Náklady na reprezentáciu
3 000€ 305€ 200€ 529€ 1 114€ 319€ 438€ 152€
07
518
Ostatné služby
193 697€ 179 943€ 164 922€ 163 663€ 172 445€ 157 666€ 159 065€ 162 943€
08
521
Mzdové náklady
619 253€ 517 463€ 556 794€ 497 010€ 433 287€ 384 624€ 356 823€ 307 337€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
158 932€ 178 215€ 192 175€ 172 348€ 149 675€ 131 087€ 120 386€ 101 608€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
29 989€ 23 338€ 19 750€ 18 978€ 16 076€ 13 623€ 12 296€ 11 732€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
254€ 254€ 445€ 212€ 212€ 360€
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
111€ 4€ 67€ 1 616€ 1 342€ 1 289€ 48€ 27€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
121 935€ 86 795€ 91 714€ 71 010€ 72 860€ 73 360€ 73 360€ 73 360€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
10€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
46€
24
549
Iné ostatné náklady
3 844€ 3 466€ 3 279€ 3 541€ 3 076€ 3 299€ 2 873€ 2 693€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
102 959€ 103 166€ 106 855€ 108 574€ 108 879€ 110 058€ 109 494€ 114 877€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 042€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 493 595€ 1 422 308€ 1 347 791€ 1 264 874€ 1 172 202€ 1 059 100€ 1 013 935€ 953 908€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
38 634€ 44 255€ 34 406€ 31 980€ 50 418€ 55 744€ 57 233€ 54 624€
40
602
Tržby z predaja služieb
598 225€ 526 923€ 491 282€ 508 975€ 493 265€ 440 477€ 410 462€ 396 250€
41
604
Tržby za predaný tovar
15 560€ 24 136€ 17 630€ 20 230€ 15 511€ 16 611€ 17 228€ 13 474€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
10 974€ 9 991€ 8 063€ 8 085€ 8 342€ 8 803€ 10 424€ 8 898€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
6€ 12€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
242€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
2€ 3€ 53€ 7€ 32€
58
649
Iné ostatné výnosy
18 819€ 16 644€ 12 953€ 5 992€ 4 080€ 4 253€ 11 067€ 253 459€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 758€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
1 639€ 1 155€ 1 465€ 4 683€ 116€ 3 000€ 1 000€ 11 000€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
30 013€ 31 860€ 38 840€ 23 022€ 33 720€ 18 945€ 19 636€ 37 987€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
28 190€ 27 168€ 24 085€ 28 160€ 23 390€ 21 299€ 19 799€ 19 379€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
719 814€ 679 313€ 692 864€ 569 341€ 419 619€ 345 426€ 279 141€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 461 869€ 1 361 446€ 1 321 591€ 1 200 469€ 1 048 513€ 914 558€ 826 244€ 797 874€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-31 725€ -60 863€ -26 199€ -64 405€ -123 689€ -144 543€ -187 691€ -156 034€
76
591
Daň z príjmov
36€ 19€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-31 725€ -60 863€ -26 199€ -64 405€ -123 689€ -144 543€ -187 727€ -156 052€