Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská legálna metrológia, n.o.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
2 508 162€ 2 588 977€ 2 934 050€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
26 901€ 43 384€ 61 133€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
21 106€ 32 041€ 51 750€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
5 795€ 11 343€ 9 383€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
2 481 261€ 2 545 593€ 2 872 917€
010
 
Pozemky (031)
923 966€ 923 966€ 923 966€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
1 039 482€ 1 125 711€ 1 243 400€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
333 704€ 264 969€ 383 177€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
178 887€ 176 566€ 299 967€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 86€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
5 223€ 47 714€ 22 321€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 6 667€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 956 759€ 1 782 941€ 1 222 811€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
26 420€ 23 053€ 20 631€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
26 420€ 23 053€ 20 631€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
380 732€ 457 158€ 341 416€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
379 471€ 456 818€ 340 685€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
242€ 0€ 0€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
1 018€ 340€ 731€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 549 607€ 1 302 730€ 860 764€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
2 439€ 2 093€ 3 589€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 547 168€ 1 300 637€ 857 175€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
12 220€ 12 406€ 11 275€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
12 198€ 11 029€ 11 269€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
22€ 1 377€ 6€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
4 477 141€ 4 384 324€ 4 168 136€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
3 916 933€ 3 715 987€ 3 698 152€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
2 992 525€ 2 992 525€ 2 992 525€
063
 
Základné imanie (411)
2 992 525€ 2 992 525€ 2 992 525€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
0€ 0€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
723 463€ 705 627€ 630 885€
069
 
Rezervný fond (421)
723 463€ 705 627€ 630 885€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
200 946€ 17 835€ 74 742€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
499 116€ 561 054€ 315 382€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
121 557€ 67 630€ 35 634€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
121 557€ 67 630€ 35 634€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
9 881€ 11 018€ 13 784€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
9 881€ 11 018€ 13 784€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
367 678€ 482 406€ 265 964€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
88 465€ 152 131€ 60 561€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
136 948€ 171 648€ 90 206€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
90 558€ 97 480€ 63 594€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
51 204€ 61 007€ 51 437€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
428€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
75€ 140€ 166€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
61 091€ 107 283€ 154 602€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
37€ 0€ 27€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
61 054€ 107 283€ 154 575€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
4 477 141€ 4 384 324€ 4 168 136€