Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská legálna metrológia, n.o.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
287 191€ 228 159€ 183 970€
02
502
Spotreba energie
83 210€ 75 469€ 76 022€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
68 290€ 119 576€ 55 004€
05
512
Cestovné
50 837€ 44 509€ 39 450€
06
513
Náklady na reprezentáciu
10 808€ 8 620€ 10 211€
07
518
Ostatné služby
309 536€ 353 892€ 314 401€
08
521
Mzdové náklady
1 632 318€ 1 585 102€ 1 364 744€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
513 116€ 522 455€ 465 443€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
29 269€ 29 338€ 25 480€
11
527
Zákonné sociálne náklady
68 878€ 75 440€ 86 728€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 2 545€ 7 630€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
20 871€ 16 186€ 16 186€
15
538
Ostatné dane a poplatky
7 255€ 6 457€ 5 714€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
264€ 1 218€ 233€
17
542
Ostatné pokuty a penále
60€ 100€ 36€
18
543
Odpísanie pohľadávky
48€ 1 617€ 2 216€
19
544
Úroky
0€ 0€
20
545
Kurzové straty
63€ 31€ 154€
21
546
Dary
0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 281€ 52€
24
549
Iné ostatné náklady
26 123€ 26 500€ 26 825€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
358 436€ 410 803€ 462 071€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 32 018€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-690€ 39 775€ 6 466€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
22 099€ 3 215€ 7 831€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
3 487 984€ 3 583 306€ 3 156 867€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
3 547 922€ 3 469 514€ 3 159 227€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 20 067€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 20€ 0€
53
644
Úroky
1 294€ 1 529€ 740€
54
645
Kurzové zisky
3€ 2€ 4€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
16 197€ 31 559€ 14 833€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 500€ 35 317€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
15 879€ 14 923€ 13 492€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
6 625€ 4 670€ 1 401€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€
73
691
Dotácie
100 761€ 44 960€ 22 761€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
3 690 182€ 3 602 494€ 3 232 525€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
202 198€ 19 188€ 75 658€
76
591
Daň z príjmov
1 252€ 1 353€ 916€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
200 946€ 17 835€ 74 742€