Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola obchodu a služieb

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
108 992 € 106 471 € 110 089 € 124 285 € 162 440 € 183 705 € 224 296 € 254 933 € 299 747 € 332 312 € 361 412 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
93 826 € 85 539 € 80 385 € 107 492 € 137 340 € 172 593 € 206 512 € 244 897 € 284 631 € 306 064 € 345 669 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
93 826 € 85 539 € 80 385 € 107 492 € 137 340 € 172 593 € 206 512 € 244 897 € 284 631 € 306 064 € 345 669 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
27 149 € 27 149 € 27 149 € 27 149 € 27 202 € 27 202 € 27 202 € 27 202 € 27 202 € 27 202 € 27 202 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
50 829 € 47 629 € 50 972 € 75 329 € 104 874 € 135 024 € 168 581 € 205 240 € 240 097 € 278 188 € 313 102 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
15 849 € 10 761 € 2 118 € 3 993 € 3 369 € 6 085 € 6 192 € 4 893 € 6 744 € 674 € 87 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
146 € 1 021 € 1 896 € 4 283 € 4 537 € 7 562 € 10 587 € 0 € 0 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 975 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
0 € 0 € 0 € 0 € 4 303 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
15 165 € 20 932 € 29 704 € 16 793 € 25 100 € 11 111 € 17 784 € 10 025 € 15 104 € 26 236 € 15 379 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
2 941 € 3 236 € 4 106 € 2 016 € 2 835 € 2 998 € 3 970 € 3 094 € 3 710 € 3 377 € 2 227 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
2 941 € 3 236 € 4 106 € 2 016 € 2 835 € 2 998 € 3 970 € 3 094 € 3 710 € 3 377 € 2 227 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
571 € 311 € 566 € 287 € 383 € 180 € 587 € 1 171 € 1 642 € 5 028 € 4 905 €
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
471 € 212 € 324 € 45 € 10 € 81 € 445 € 992 € 170 € 4 849 € 2 654 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 56 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 127 €
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0 € 0 € 1 293 € 0 € 0 €
073
13.
Ostatné priame dane
(342) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 29 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
99 € 99 € 242 € 242 € 373 € 99 € 142 € 179 € 179 € 179 € 2 038 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
11 654 € 17 385 € 25 032 € 14 491 € 21 882 € 7 933 € 13 227 € 5 760 € 9 752 € 17 831 € 8 248 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
404 € 146 € 125 € 216 € 516 € 478 € 38 € 498 € 733 € 476 € 0 €
087
2.
Ceniny
(213))
41 € 67 € 60 € 39 € 16 € 44 € 21 € 23 € 54 € 45 € 0 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
11 209 € 17 172 € 24 847 € 14 236 € 21 349 € 7 412 € 13 168 € 5 238 € 8 965 € 17 310 € 8 248 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0 € 12 € 12 € 11 € 363 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0 € 12 € 12 € 11 € 363 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
108 992 € 106 471 € 110 089 € 124 285 € 162 440 € 183 705 € 224 296 € 254 933 € 299 747 € 332 312 € 361 412 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
27 290 € 25 980 € 24 746 € 23 190 € 23 089 € 21 283 € 20 171 € 19 057 € 17 677 € 5 931 € -29 046 €
120
A.II.
Fondy súčet
(r. 121 + r. 122))
25 980 € 24 746 € 23 190 € 23 089 € 21 283 € 20 171 € 19 057 € 17 677 € 5 931 € 0 € 0 €
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond
(421))
25 980 € 24 746 € 23 190 € 23 089 € 21 283 € 20 171 € 19 057 € 17 677 € 5 931 € 0 € 0 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
1 310 € 1 234 € 1 555 € 101 € 1 807 € 1 112 € 1 114 € 1 380 € 11 746 € 5 931 € -29 046 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
0 € 0 € 0 € -29 046 € 3 348 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
1 310 € 1 234 € 1 555 € 101 € 1 807 € 1 112 € 1 114 € 1 380 € 11 746 € 34 977 € -32 394 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
81 702 € 80 492 € 85 343 € 100 972 € 138 730 € 162 422 € 204 125 € 235 877 € 281 348 € 324 967 € 390 451 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
5 140 € 7 283 € 6 848 € 9 016 € 17 178 € 19 064 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 19 064 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
5 140 € 7 283 € 6 848 € 9 016 € 17 178 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
76 788 € 72 672 € 75 871 € 98 542 € 123 704 € 153 601 € 186 905 € 223 384 € 261 037 € 299 143 € 340 873 €
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
76 788 € 72 672 € 75 871 € 98 542 € 123 704 € 153 601 € 186 905 € 223 384 € 261 037 € 299 143 € 340 873 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 599 € 1 086 € 1 146 € 1 160 € 1 246 € 1 419 € 1 328 € 1 594 € 1 663 € 1 747 € 495 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 599 € 1 086 € 1 146 € 1 160 € 1 246 € 1 419 € 1 328 € 1 594 € 1 663 € 1 747 € 495 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
3 315 € 6 734 € 8 327 € 1 270 € 13 780 € 2 262 € 8 610 € 4 051 € 9 631 € 6 900 € 30 020 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 191 € 4 513 € 5 941 € 90 € 12 372 € 1 230 € 7 631 € 2 861 € 9 631 € 4 267 € 19 214 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
791 € 831 € 1 073 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
274 € 0 € 0 € 0 € 0 € 748 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
0 € 0 € 0 € 0 € 107 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
0 € 0 € 0 € 0 € 8 857 €
166
15.
Daň z príjmov
(341))
1 333 € 1 390 € 1 313 € 1 180 € 1 134 € 1 032 € 979 € 1 190 € 0 € 2 633 € 1 094 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
123 € 622 € 0 € 0 € 721 € 1 413 € 6 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
123 € 622 € 0 € 0 € 721 € 1 413 € 6 €