Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
8 912 265€ 9 447 876€ 10 797 756€ 12 265 449€ 13 695 936€ 11 771 940€ 12 293 488€ 6 482 192€ 7 369 151€ 7 862 336€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
18 200€ 24 440€ 1€ 85 141€ 202 474€ 319 806€ 437 139€ 2 308€ 4 079€ 5 850€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
18 200€ 24 440€ 1€ 85 141€ 202 474€ 319 806€ 437 139€ 884€ 2 655€ 4 426€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 423€ 1 423€ 1 423€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
8 894 065€ 9 423 436€ 10 797 755€ 12 180 308€ 13 493 462€ 11 452 134€ 11 856 349€ 6 479 884€ 7 365 072€ 7 856 486€
010
 
Pozemky (031)
416 115€ 416 115€ 416 115€ 402 717€ 337 406€ 266 371€ 29 179€ 0€ 0€ 0€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
34 319€ 34 319€ 34 319€ 26 619€ 23 619€ 23 619€ 18 519€ 18 519€ 13 419€ 13 419€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
7 583 934€ 8 011 501€ 8 408 945€ 8 710 632€ 9 073 076€ 6 029 320€ 5 252 973€ 5 564 726€ 5 427 657€ 5 791 601€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
113 293€ 934 710€ 1 905 615€ 2 982 379€ 3 993 693€ 5 053 124€ 6 370 359€ 870 066€ 1 451 122€ 2 027 205€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
2 885€ 5 228€ 10 780€ 34 563€ 61 408€ 75 440€ 92 500€ 26 574€ 13 893€ 16 582€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
743 520€ 21 564€ 21 981€ 23 398€ 4 260€ 4 260€ 92 819€ 0€ 458 982€ 7 680€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
3 518 226€ 2 989 178€ 2 092 170€ 2 153 523€ 3 071 971€ 2 279 913€ 2 327 444€ 2 859 042€ 3 007 878€ 2 935 619€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
273 821€ 301 943€ 330 065€ 302 359€ 330 481€ 358 602€ 386 724€ 427 156€ 427 156€ 455 278€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
273 821€ 301 943€ 330 065€ 302 359€ 330 481€ 358 602€ 386 724€ 427 156€ 427 156€ 455 278€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
199 386€ 307 724€ 218 729€ 170 625€ 143 323€ 283 056€ 290 694€ 64 919€ 152 335€ 153 489€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
11 533€ 18 572€ 30 560€ 23 039€ 21 410€ 20 302€ 28 364€ 26 132€ 14 192€ 35 670€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 921€ 18 921€ 18 921€ 47 042€ 58 242€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 3 457€ 3 330€ 3 586€ 0€ 730€ 71 947€ 40 293€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
187 853€ 289 153€ 188 169€ 144 129€ 118 583€ 240 247€ 243 409€ 19 136€ 19 154€ 19 284€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
3 045 019€ 2 379 511€ 1 543 377€ 1 680 540€ 2 598 167€ 1 638 255€ 1 650 026€ 2 366 966€ 2 428 386€ 2 326 852€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
0€ 1 602€ 870€ 545€ 659€ 1 334€ 1 019€ 1 228€ 693€ 365€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
3 045 019€ 2 377 908€ 1 542 507€ 1 679 995€ 2 597 509€ 1 636 921€ 1 649 008€ 2 365 738€ 2 427 693€ 2 326 487€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
9 801€ 15 569€ 12 190€ 23 766€ 12 826€ 4 605€ 8 710€ 5 854€ 13 559€ 9 845€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
9 801€ 15 569€ 12 190€ 23 766€ 12 826€ 4 605€ 8 710€ 5 854€ 13 559€ 8 358€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 487€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
12 440 292€ 12 452 623€ 12 902 116€ 14 442 739€ 16 780 733€ 14 056 458€ 14 629 642€ 9 347 088€ 10 390 588€ 10 807 800€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
2 921 875€ 2 634 931€ 2 562 798€ 2 527 500€ 2 414 069€ 2 281 097€ 3 104 252€ 2 838 151€ 3 303 668€ 2 846 019€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
1 244 318€ 1 297 190€ 1 223 690€ 1 217 075€ 1 120 820€ 989 501€ 730 062€ 672 706€ 680 403€ 764 970€
063
 
Základné imanie (411)
636 356€ 667 004€ 762 791€ 845 744€ 813 975€ 810 932€ 670 266€ 395 364€ 421 089€ 358 945€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
146 336€ 199 208€ 125 709€ 119 094€ 142 327€ 82 043€ 59 796€ 42 523€ 50 220€ 134 788€
065
 
Fond reprodukcie (413)
461 626€ 430 977€ 335 191€ 252 238€ 164 519€ 96 526€ 0€ 234 819€ 209 094€ 271 238€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
1 102 238€ 1 101 605€ 1 080 127€ 1 068 104€ 1 066 947€ 1 066 947€ 1 879 206€ 1 850 311€ 1 470 759€ 1 446 007€
069
 
Rezervný fond (421)
1 102 238€ 1 101 605€ 1 080 127€ 1 068 104€ 1 066 947€ 1 066 947€ 1 879 206€ 1 850 311€ 1 470 759€ 1 446 007€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
235 503€ 235 503€ 228 298€ 225 145€ 224 649€ 251 900€ 482 089€ 273 856€ 610 289€ 599 681€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
339 817€ 633€ 30 683€ 17 176€ 1 653€ -27 251€ 12 895€ 41 278€ 542 217€ 35 360€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
663 367€ 534 897€ 531 108€ 504 438€ 518 902€ 558 079€ 655 626€ 476 532€ 417 056€ 317 182€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
109 274€ 107 129€ 137 757€ 74 388€ 71 712€ 45 628€ 40 217€ 77 906€ 56 856€ 47 917€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
109 274€ 107 129€ 137 757€ 74 388€ 71 712€ 45 628€ 40 217€ 77 906€ 56 856€ 47 917€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
0€ 563€ 1 576€ 148€ 87€ 588€ 3 036€ 2 812€ 1 454€ 3 716€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
0€ 563€ 1 576€ 148€ 87€ 588€ 3 036€ 2 812€ 1 454€ 3 716€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
554 093€ 427 205€ 391 775€ 429 902€ 447 104€ 511 863€ 612 373€ 395 814€ 358 746€ 265 549€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
48 279€ 4 655€ 28 797€ 82 582€ 61 627€ 80 024€ 74 494€ 19 558€ 50 631€ 8 375€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
277 782€ 220 770€ 194 392€ 174 362€ 168 183€ 153 586€ 160 404€ 127 660€ 122 213€ 126 153€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
174 789€ 136 473€ 131 503€ 120 728€ 112 637€ 106 646€ 81 039€ 68 235€ 74 152€ 66 447€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
49 775€ 34 519€ 35 942€ 35 083€ 30 323€ 28 256€ 32 266€ 23 646€ 78 792€ 61 618€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
3 468€ 30 787€ 1 140€ 17 147€ 74 333€ 143 352€ 264 170€ 156 714€ 32 958€ 2 957€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
8 855 049€ 9 282 795€ 9 808 210€ 11 410 801€ 13 847 761€ 11 217 282€ 10 869 764€ 6 032 405€ 6 669 864€ 7 644 599€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 840€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51 192€ 46 732€ 56 425€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
8 855 049€ 9 282 795€ 9 807 369€ 11 410 801€ 13 847 761€ 11 217 282€ 10 869 764€ 5 981 212€ 6 623 132€ 7 588 174€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
12 440 292€ 12 452 623€ 12 902 116€ 14 442 739€ 16 780 733€ 14 056 458€ 14 629 642€ 9 347 088€ 10 390 588€ 10 807 800€