Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
12 265 449€ 13 695 936€ 11 771 940€ 12 293 488€ 6 482 192€ 7 369 151€ 7 862 336€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
85 141€ 202 474€ 319 806€ 437 139€ 2 308€ 4 079€ 5 850€
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
85 141€ 202 474€ 319 806€ 437 139€ 884€ 2 655€ 4 426€
005
 
Oceniteľné práva 014 -
(074 + 091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 1 423€ 1 423€ 1 423€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
12 180 308€ 13 493 462€ 11 452 134€ 11 856 349€ 6 479 884€ 7 365 072€ 7 856 486€
010
 
Pozemky
(031))
402 717€ 337 406€ 266 371€ 29 179€ 0€ 0€ 0€
011
 
Umelecké diela a zbierky
(032))
26 619€ 23 619€ 23 619€ 18 519€ 18 519€ 13 419€ 13 419€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
8 710 632€ 9 073 076€ 6 029 320€ 5 252 973€ 5 564 726€ 5 427 657€ 5 791 601€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
2 982 379€ 3 993 693€ 5 053 124€ 6 370 359€ 870 066€ 1 451 122€ 2 027 205€
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
34 563€ 61 408€ 75 440€ 92 500€ 26 574€ 13 893€ 16 582€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
23 398€ 4 260€ 4 260€ 92 819€ 0€ 458 982€ 7 680€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 153 523€ 3 071 971€ 2 279 913€ 2 327 444€ 2 859 042€ 3 007 878€ 2 935 619€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
302 359€ 330 481€ 358 602€ 386 724€ 427 156€ 427 156€ 455 278€
039
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391AÚ))
302 359€ 330 481€ 358 602€ 386 724€ 427 156€ 427 156€ 455 278€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
170 625€ 143 323€ 283 056€ 290 694€ 64 919€ 152 335€ 153 489€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
23 039€ 21 410€ 20 302€ 28 364€ 26 132€ 14 192€ 35 670€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
0€ 0€ 18 921€ 18 921€ 18 921€ 47 042€ 58 242€
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
3 457€ 3 330€ 3 586€ 0€ 730€ 71 947€ 40 293€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
144 129€ 118 583€ 240 247€ 243 409€ 19 136€ 19 154€ 19 284€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 680 540€ 2 598 167€ 1 638 255€ 1 650 026€ 2 366 966€ 2 428 386€ 2 326 852€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
545€ 659€ 1 334€ 1 019€ 1 228€ 693€ 365€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
1 679 995€ 2 597 509€ 1 636 921€ 1 649 008€ 2 365 738€ 2 427 693€ 2 326 487€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
23 766€ 12 826€ 4 605€ 8 710€ 5 854€ 13 559€ 9 845€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
23 766€ 12 826€ 4 605€ 8 710€ 5 854€ 13 559€ 8 358€
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 487€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
14 442 739€ 16 780 733€ 14 056 458€ 14 629 642€ 9 347 088€ 10 390 588€ 10 807 800€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
2 527 500€ 2 414 069€ 2 281 097€ 3 104 252€ 2 838 151€ 3 303 668€ 2 846 019€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
1 217 075€ 1 120 820€ 989 501€ 730 062€ 672 706€ 680 403€ 764 970€
063
 
Základné imanie
(411))
845 744€ 813 975€ 810 932€ 670 266€ 395 364€ 421 089€ 358 945€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
119 094€ 142 327€ 82 043€ 59 796€ 42 523€ 50 220€ 134 788€
065
 
Fond reprodukcie
(413))
252 238€ 164 519€ 96 526€ 0€ 234 819€ 209 094€ 271 238€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
1 068 104€ 1 066 947€ 1 066 947€ 1 879 206€ 1 850 311€ 1 470 759€ 1 446 007€
069
 
Rezervný fond
(421))
1 068 104€ 1 066 947€ 1 066 947€ 1 879 206€ 1 850 311€ 1 470 759€ 1 446 007€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
225 145€ 224 649€ 251 900€ 482 089€ 273 856€ 610 289€ 599 681€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
17 176€ 1 653€ -27 251€ 12 895€ 41 278€ 542 217€ 35 360€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
504 438€ 518 902€ 558 079€ 655 626€ 476 532€ 417 056€ 317 182€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
74 388€ 71 712€ 45 628€ 40 217€ 77 906€ 56 856€ 47 917€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
74 388€ 71 712€ 45 628€ 40 217€ 77 906€ 56 856€ 47 917€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
148€ 87€ 588€ 3 036€ 2 812€ 1 454€ 3 716€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
148€ 87€ 588€ 3 036€ 2 812€ 1 454€ 3 716€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
429 902€ 447 104€ 511 863€ 612 373€ 395 814€ 358 746€ 265 549€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
82 582€ 61 627€ 80 024€ 74 494€ 19 558€ 50 631€ 8 375€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
174 362€ 168 183€ 153 586€ 160 404€ 127 660€ 122 213€ 126 153€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
120 728€ 112 637€ 106 646€ 81 039€ 68 235€ 74 152€ 66 447€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
35 083€ 30 323€ 28 256€ 32 266€ 23 646€ 78 792€ 61 618€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
17 147€ 74 333€ 143 352€ 264 170€ 156 714€ 32 958€ 2 957€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
11 410 801€ 13 847 761€ 11 217 282€ 10 869 764€ 6 032 405€ 6 669 864€ 7 644 599€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 51 192€ 46 732€ 56 425€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
11 410 801€ 13 847 761€ 11 217 282€ 10 869 764€ 5 981 212€ 6 623 132€ 7 588 174€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
14 442 739€ 16 780 733€ 14 056 458€ 14 629 642€ 9 347 088€ 10 390 588€ 10 807 800€