Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa zariadení sociálnych služieb

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
7 274 098€ 7 282 101€ 7 400 248€ 5 610 358€ 5 833 455€ 6 158 594€ 6 350 162€ 6 558 870€ 1 456 204€ 1 673 291€ 1 737 692€ 1 825 189€ 1 394 949€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
6 963 963€ 7 038 225€ 7 123 077€ 5 392 976€ 5 587 675€ 5 800 696€ 6 003 536€ 6 266 485€ 1 227 337€ 1 314 221€ 1 486 257€ 1 571 879€ 1 210 210€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
594€ 1 242€ 1 890€ 3 240€ 3 240€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
594€ 1 242€ 1 890€ 3 240€ 3 240€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
6 963 963€ 7 038 225€ 7 123 077€ 5 392 976€ 5 587 675€ 5 800 102€ 6 002 294€ 6 264 595€ 1 224 097€ 1 310 981€ 1 486 257€ 1 571 879€ 1 210 210€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
535 527€ 535 527€ 535 527€ 535 527€ 535 527€ 535 527€ 535 527€ 535 527€ 197 129€ 197 129€ 197 129€ 197 129€ 197 129€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
2 539€ 2 539€ 2 539€ 2 539€ 2 539€ 2 539€ 2 539€ 2 539€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
6 310 855€ 6 388 579€ 6 466 303€ 4 738 634€ 4 951 898€ 5 161 068€ 5 374 200€ 5 634 417€ 994 471€ 1 069 473€ 1 222 647€ 1 310 226€ 946 901€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
85 936€ 78 274€ 76 379€ 88 249€ 79 766€ 76 807€ 75 817€ 78 973€ 22 269€ 26 387€ 34 078€ 17 469€ 22 661€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
20 862€ 25 062€ 32 045€ 19 784€ 9 342€ 15 918€ 5 968€ 13 138€ 10 228€ 17 992€ 15 806€ 35 437€ 31 902€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
8 243€ 8 243€ 8 243€ 8 243€ 8 243€ 8 243€ 8 243€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
2 040€ 359€ 0€ 0€ 16 597€ 11 618€ 11 617€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
305 450€ 240 191€ 271 744€ 212 208€ 241 512€ 354 255€ 343 919€ 281 564€ 226 128€ 355 516€ 245 774€ 249 173€ 180 911€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
15 791€ 14 246€ 13 447€ 15 493€ 13 877€ 25 269€ 35 192€ 43 636€ 5 230€ 9 312€ 5 275€ 5 492€ 15 172€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
15 791€ 14 246€ 13 447€ 15 493€ 13 877€ 25 269€ 35 192€ 43 636€ 5 230€ 9 312€ 5 275€ 5 492€ 15 005€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 167€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 8 890€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 8 890€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
2 586€ 2 586€ 2 586€ 2 586€ 2 586€ 2 586€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
2 586€ 2 586€ 2 586€ 2 586€ 2 586€ 2 586€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
113 754€ 86 339€ 104 245€ 78 898€ 48 268€ 43 630€ 47 156€ 37 229€ 17 976€ 21 434€ 19 917€ 6 133€ 12 832€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
7 064€ 9 020€ 8 797€ 7 260€ 6 395€ 6 769€ 20 442€ 10 976€ 11 370€ 11 061€ 10 321€ 5 499€ 9 448€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 26€ 52€ 2 856€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
106 166€ 72 205€ 91 002€ 64 050€ 34 818€ 28 211€ 22 874€ 17 548€ 6 169€ 8 855€ 3 481€ 565€ 483€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
315€ 306€ 794€ 661€ 149€ 428€ 43€ 758€ 94€ 434€ 0€ 0€ 28€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
2€ 2 800€ 17€ 4 572€ 0€ 748€ 6 089€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 17€ 17€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
206€ 4 808€ 3 652€ 6 927€ 4 105€ 8 222€ 3 779€ 3 376€ 343€ 336€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
173 319€ 137 020€ 151 466€ 115 230€ 176 781€ 282 770€ 261 571€ 200 699€ 202 922€ 324 770€ 211 692€ 237 548€ 152 907€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 154€ 3 396€ 1 808€ 1 278€ 2 439€ 2 945€ 2 374€ 2 982€ 1 252€ 654€ 1 659€ 440€ 645€
087
2.
Ceniny (213)
843€ 4 576€ 4 400€ 1 470€ 14 459€ 5 573€ 6 128€ 3 627€ 10 197€ 5 508€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
170 322€ 129 048€ 145 258€ 113 952€ 172 872€ 265 366€ 253 625€ 191 590€ 198 043€ 313 919€ 204 525€ 237 108€ 152 262€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
4 685€ 3 685€ 5 427€ 5 174€ 4 269€ 3 643€ 2 707€ 10 821€ 2 740€ 3 554€ 5 661€ 4 137€ 3 828€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
4 685€ 3 685€ 5 427€ 5 174€ 4 269€ 3 643€ 2 707€ 10 821€ 2 740€ 3 554€ 5 661€ 4 137€ 3 828€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
7 274 098€ 7 282 101€ 7 400 248€ 5 610 358€ 5 833 455€ 6 158 594€ 6 350 162€ 6 558 870€ 1 456 204€ 1 673 291€ 1 737 692€ 1 825 189€ 1 394 949€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
90 087€ 91 101€ 156 774€ 102 816€ 146 752€ 295 110€ 287 921€ 198 121€ 142 652€ 289 800€ 204 119€ 193 223€ 173 290€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
185 711€ 114 051€ 146 752€ 146 752€ 156 067€ 156 067€ 156 067€ 156 067€ 156 067€ 70 385€ 59 511€ 30 833€ 16 326€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
185 711€ 114 051€ 146 752€ 146 752€ 156 067€ 156 067€ 156 067€ 156 067€ 156 067€ 70 385€ 59 511€ 30 833€ 16 326€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-95 624€ -22 950€ 10 022€ -43 936€ -9 315€ 139 043€ 131 854€ 42 054€ -13 415€ 219 415€ 144 608€ 162 390€ 156 964€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-98 373€ 19 774€ -37 028€ 139 043€ 131 854€ 42 054€ 130 113€ 133 733€ 133 733€ 133 733€ 133 733€ 133 733€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
2 749€ -42 723€ 47 050€ -43 936€ -148 358€ 7 189€ 89 800€ -88 060€ -147 148€ 85 682€ 10 875€ 28 657€ 23 231€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
7 090 123€ 7 161 882€ 7 206 776€ 5 482 062€ 5 660 677€ 5 862 880€ 6 062 004€ 6 360 749€ 1 313 552€ 1 383 491€ 1 532 691€ 1 631 966€ 1 221 478€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
57 970€ 24 740€ 27 889€ 15 375€ 0€ 11 532€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
24 740€ 0€ 0€ 0€ 11 532€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
57 970€ 0€ 27 889€ 15 375€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
6 795 463€ 6 884 413€ 6 952 413€ 5 243 008€ 5 438 767€ 5 662 781€ 5 881 697€ 6 141 453€ 1 183 830€ 1 252 247€ 1 414 205€ 1 511 320€ 1 169 189€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
6 795 192€ 6 873 496€ 6 951 801€ 5 231 621€ 5 435 385€ 5 647 006€ 5 874 281€ 6 131 841€ 1 183 830€ 1 252 247€ 1 414 205€ 1 511 320€ 1 159 935€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
10 646€ 415€ 11 387€ 3 382€ 15 775€ 7 416€ 9 612€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 254€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
271€ 271€ 197€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
22 651€ 35 806€ 33 728€ 28 799€ 25 853€ 23 505€ 20 153€ 17 698€ 4 810€ 6 106€ 6 972€ 2 205€ 3 903€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
19 855€ 35 105€ 33 027€ 28 098€ 25 152€ 22 803€ 19 452€ 17 045€ 4 810€ 6 106€ 6 972€ 2 205€ 3 903€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 795€ 701€ 701€ 701€ 701€ 701€ 701€ 653€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
272 009€ 241 663€ 220 634€ 210 256€ 196 058€ 176 594€ 160 155€ 143 629€ 100 172€ 97 249€ 96 139€ 118 441€ 36 854€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
33 197€ 30 956€ 34 391€ 33 219€ 35 451€ 27 564€ 19 356€ 12 742€ 17 022€ 24 923€ 14 797€ 20 078€ 12 349€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
9 306€ 81€ 0€ 27€ 0€ 1 293€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
206€ 166€ 166€ 166€ 482€ 268€ 0€ 0€ 29€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 98€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
128 426€ 118 347€ 106 094€ 99 458€ 89 283€ 81 250€ 80 175€ 75 630€ 44 893€ 35 027€ 56 615€ 52 925€ 2 043€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 035€ 495€ 3€ 423€ 220€ 763€ 696€ 975€ 781€ 792€ 0€ 293€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
83 525€ 73 587€ 66 207€ 59 648€ 54 552€ 49 076€ 49 008€ 45 462€ 27 413€ 30 120€ 16 818€ 30 021€ 14 699€
166
15.
Daň z príjmov (341)
111€ 62€ 32€ 2 156€ 3 298€ 0€ 0€ 6 465€ 3 419€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
15 572€ 14 547€ 12 101€ 10 092€ 7 129€ 6 368€ 5 665€ 4 542€ 4 441€ 3 664€ 6 744€ 4 110€ 4 344€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
741€ 3 453€ 1 610€ 2 770€ 3 395€ 5 285€ 1 798€ 1 454€ 1 230€ 1 581€ 413€ 678€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
1 093€ 0€ 0€ 2 480€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
4 448€ 5 948€ 3 649€ 3 457€ 2 557€ 0€ 1 115€ 723€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
93 888€ 29 117€ 36 698€ 25 480€ 26 026€ 604€ 237€ 0€ 0€ 882€ 0€ 181€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
2 115€ 0€ 0€ 882€ 0€ 181€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
93 888€ 29 117€ 36 698€ 23 365€ 26 026€ 604€ 237€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€