Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa zariadení sociálnych služieb

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
762 841€ 789 884€ 708 271€ 685 994€ 775 360€ 794 009€ 711 072€ 673 512€ 264 229€ 291 702€ 295 041€ 319 108€ 339 027€
02
501
Spotreba materiálu
596 489€ 630 257€ 547 073€ 528 487€ 614 451€ 616 264€ 540 456€ 512 843€ 170 063€ 184 732€ 203 825€ 189 539€ 252 215€
03
502
Spotreba energie
166 352€ 159 627€ 161 198€ 157 507€ 160 909€ 177 745€ 170 616€ 160 670€ 94 165€ 106 970€ 91 216€ 129 569€ 86 625€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 187€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
113 862€ 131 730€ 120 743€ 111 196€ 96 041€ 77 061€ 96 773€ 60 057€ 41 133€ 64 443€ 65 938€ 46 168€ 97 142€
07
511
Opravy a udržiavanie
33 870€ 61 160€ 59 070€ 44 800€ 34 328€ 26 785€ 35 200€ 22 722€ 13 725€ 22 918€ 16 425€ 13 707€ 50 455€
08
512
Cestovné
480€ 1 080€ 1 078€ 537€ 444€ 280€ 326€ 28€ 1 622€ 3 663€ 512€ 553€ 4 805€
09
513
Náklady na reprezentáciu
630€ 1 216€ 682€ 1 243€ 992€ 738€ 994€ 947€ 543€ 533€ 474€ 469€ 571€
10
518
Ostatné služby
78 883€ 68 273€ 59 913€ 64 618€ 60 277€ 49 257€ 60 252€ 36 360€ 25 242€ 37 329€ 48 527€ 31 439€ 41 311€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 150 844€ 2 772 047€ 2 416 200€ 2 123 964€ 1 977 793€ 1 783 490€ 1 702 578€ 1 600 093€ 1 063 202€ 1 037 533€ 1 082 980€ 1 016 197€ 844 374€
12
521
Mzdové náklady
2 211 545€ 1 933 224€ 1 692 428€ 1 481 961€ 1 377 105€ 1 243 144€ 1 189 444€ 1 122 711€ 752 745€ 732 551€ 786 017€ 739 773€ 612 038€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
762 792€ 664 745€ 579 827€ 510 368€ 474 153€ 429 033€ 411 843€ 385 570€ 248 674€ 248 072€ 257 985€ 237 587€ 202 410€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
12 382€ 11 637€ 10 628€ 8 570€ 8 159€ 7 407€ 6 398€ 4 931€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
164 092€ 162 368€ 133 264€ 122 979€ 118 255€ 103 766€ 94 760€ 86 835€ 57 451€ 53 696€ 36 486€ 35 306€ 28 344€
16
528
Ostatné sociálne náklady
34€ 73€ 53€ 86€ 120€ 140€ 133€ 46€ 4 331€ 3 214€ 2 492€ 3 531€ 1 582€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
324€ 812€ 401€ 537€ 473€ 319€ 282€ 503€ 372€ 259€ 233€ 411€ 392€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
324€ 812€ 401€ 537€ 473€ 319€ 282€ 503€ 372€ 259€ 233€ 411€ 392€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
171€ 54 625€ 1 071€ 457€ 60€ 19€ 1 434€ 1 313€ 18 272€ 20 907€ 15 494€ 15 935€ 2€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
22€ 4€ 15€ 2€ 2€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
405€ 35€ 60€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
171€ 111€ 1 233€ 0€ 1 075€ 53€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
54 514€ 413€ 414€ 0€ 201€ 1 281€ 18 250€ 19 828€ 15 426€ 15 933€ 0€
28
549
Manká a škody
253€ 8€ 7€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
96 540€ 98 839€ 100 430€ 232 788€ 234 233€ 230 657€ 293 454€ 343 128€ 111 624€ 145 695€ 116 554€ 102 531€ 75 436€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
96 540€ 98 839€ 100 430€ 232 788€ 234 233€ 230 657€ 293 454€ 285 159€ 86 884€ 117 806€ 101 179€ 102 531€ 50 626€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
57 970€ 24 740€ 27 889€ 15 375€ 0€ 24 810€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 24 810€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
57 970€ 24 740€ 27 889€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 15 375€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
7 022€ 6 241€ 6 812€ 5 128€ 7 239€ 8 409€ 16 633€ 5 277€ 7 610€ 9 662€ 9 118€ 11 269€ 3 778€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
7 022€ 6 241€ 6 812€ 5 128€ 7 239€ 8 196€ 16 633€ 5 277€ 7 610€ 9 662€ 9 118€ 11 269€ 3 778€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
213€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 131 606€ 3 854 178€ 3 353 928€ 3 160 065€ 3 091 199€ 2 893 963€ 2 822 227€ 2 683 885€ 1 506 441€ 1 570 201€ 1 585 358€ 1 511 619€ 1 360 151€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 273 462€ 1 309 277€ 1 289 828€ 1 300 519€ 1 332 412€ 1 420 337€ 1 297 728€ 1 103 408€ 480 880€ 452 240€ 500 665€ 434 613€ 359 626€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 273 462€ 1 309 277€ 1 289 828€ 1 300 519€ 1 332 412€ 1 420 337€ 1 297 728€ 1 103 408€ 480 880€ 452 240€ 500 665€ 434 586€ 359 299€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 27€ 327€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
64 792€ 62 746€ 61 647€ 59 437€ 59 055€ 58 417€ 53 238€ 48 801€ 10 211€ 18 504€ 18 664€ 18 428€ 14 073€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
64 792€ 62 746€ 61 647€ 59 437€ 59 055€ 58 417€ 53 238€ 48 801€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
10 211€ 18 504€ 18 664€ 18 428€ 14 073€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
31 562€ 26 904€ 40 965€ 52 809€ 27 910€ 27€ 1 278€ 1€ 3 755€ 5 234€ 15 177€ 2 269€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 64€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
31 562€ 26 904€ 40 965€ 52 809€ 27 910€ 27€ 1 278€ 1€ 3 755€ 5 234€ 15 177€ 2 205€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
57 970€ 49 056€ 27 889€ 15 375€ 4 979€ 15 382€ 19 321€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
57 970€ 49 056€ 27 889€ 15 375€ 4 979€ 15 382€ 19 321€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 11 532€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
57 970€ 49 056€ 27 889€ 15 375€ 0€ 0€ 19 321€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 3 850€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 4 979€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
146€ 217€ 207€ 191€ 313€ 141€ 95€ 75€ 466€ 214€ 219€ 167€ 297€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
7€ 93€ 83€ 73€ 172€ 94€ 95€ 75€ 164€ 214€ 219€ 167€ 297€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
139€ 124€ 124€ 118€ 142€ 47€ 302€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
155€ 0€ 520€ 0€ 66€
110
672
Náhrady škôd
155€ 0€ 520€ 0€ 66€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 764 452€ 2 412 500€ 2 008 468€ 1 703 278€ 1 524 183€ 1 424 421€ 1 501 736€ 1 394 539€ 843 016€ 1 167 076€ 1 067 979€ 1 062 992€ 987 730€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 730 650€ 1 630 342€ 1 294 230€ 848 890€ 621 920€ 521 930€ 524 718€ 520 734€ 517 698€ 912 249€ 412 536€ 765 269€ 935 295€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
78 305€ 78 305€ 78 305€ 211 649€ 211 621€ 200 614€ 273 212€ 200 228€ 73 170€ 106 349€ 102 713€ 92 900€ 38 477€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
955 063€ 703 853€ 629 485€ 639 839€ 689 243€ 700 769€ 702 704€ 671 887€ 247 058€ 143 546€ 543 952€ 194 476€ 1 593€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
435€ 6 448€ 2 900€ 1 400€ 1 108€ 1 102€ 1 690€ 5 090€ 4 932€ 8 778€ 10 347€ 12 365€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 134 414€ 3 811 643€ 3 401 115€ 3 116 234€ 2 943 874€ 2 903 343€ 2 912 045€ 2 595 879€ 1 362 619€ 1 657 164€ 1 598 260€ 1 546 759€ 1 383 382€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
2 809€ -42 535€ 47 188€ -43 830€ -147 324€ 9 380€ 89 818€ -88 006€ -143 823€ 86 963€ 12 902€ 35 140€ 23 231€
136
591
Splatná daň z príjmov
60€ 188€ 138€ 106€ 1 034€ 2 191€ 18€ 54€ 3 325€ 1 281€ 2 027€ 6 483€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
2 749€ -42 723€ 47 050€ -43 936€ -148 358€ 7 189€ 89 800€ -88 060€ -147 148€ 85 682€ 10 875€ 28 657€ 23 231€