Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FORLIFE n.o. v likvidácii [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
23 066€ 1 617 924€ 978 811€ 1 025 289€ 1 018 062€ 1 081 562€ 1 018 436€ 1 045 880€ 1 142 285€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
16 119€ 82 214€ 70 461€ 87 421€ 116 701€ 150 703€ 49 874€ 83 532€ 117 189€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
16 119€ 82 214€ 58 416€ 87 421€ 116 701€ 150 703€ 49 874€ 83 532€ 117 189€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 12 045€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
6 947€ 1 535 710€ 908 350€ 937 867€ 901 361€ 930 860€ 968 562€ 962 348€ 1 025 096€
010
 
Pozemky (031)
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€ 236 300€ 152 826€ 159 439€ 58 548€ 2 080€ 4 161€ 6 242€ 8 322€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
6 947€ 814 385€ 700 861€ 730 589€ 750 512€ 760 501€ 762 735€ 719 573€ 721 920€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 40 061€ 14 643€ 30 559€ 69 553€ 158 678€ 201 666€ 233 843€ 294 854€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 444 964€ 40 020€ 17 280€ 22 747€ 9 600€ 0€ 2 690€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
327 068€ 2 161 673€ 2 457 703€ 2 712 455€ 2 226 711€ 2 343 866€ 2 383 741€ 1 996 181€ 2 177 868€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 401 882€ 296 936€ 299 598€ 276 814€ 221 128€ 158 148€ 106 921€ 161 106€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 303 306€ 173 186€ 192 976€ 187 562€ 141 077€ 135 969€ 106 921€ 161 106€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 98 576€ 123 750€ 106 622€ 89 253€ 80 051€ 22 179€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
317 948€ 1 740 143€ 2 081 804€ 2 251 875€ 1 898 571€ 2 024 696€ 2 108 823€ 1 831 051€ 1 916 250€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
262 249€ 1 420 064€ 1 452 023€ 1 910 617€ 1 723 504€ 1 675 998€ 2 071 957€ 1 515 820€ 1 915 499€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 483€ 667€ 24€ 122€ 213€ 68€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
55 699€ 319 596€ 629 114€ 341 234€ 174 945€ 348 485€ 36 799€ 315 231€ 751€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
9 120€ 19 649€ 78 963€ 160 982€ 51 325€ 98 041€ 116 770€ 58 209€ 100 512€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
0€ 918€ 494€ 1 822€ 1 660€ 2 933€ 794€ 274€ 460€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
9 120€ 18 731€ 78 469€ 159 160€ 49 665€ 95 108€ 115 976€ 57 935€ 100 052€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
0€ 8 928€ 8 586€ 1 315€ 3 305€ 7 354€ 5 566€ 6 220€ 7 542€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 7 980€ 8 586€ 1 315€ 3 305€ 6 780€ 5 516€ 6 220€ 7 542€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 948€ 0€ 574€ 50€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
350 134€ 3 788 525€ 3 445 100€ 3 739 058€ 3 248 078€ 3 432 783€ 3 407 743€ 3 048 281€ 3 327 695€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
44 559€ 1 063 578€ 1 046 998€ 692 927€ 213 998€ -54 449€ -271 341€ -409 433€ -665 878€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
6 471€ 6 471€ 6 471€ 6 471€ 6 471€ 6 471€ 6 471€ 6 471€ 6 471€
063
 
Základné imanie (411)
6 471€ 6 471€ 6 471€ 6 471€ 6 471€ 6 471€ 6 471€ 6 471€ 6 471€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
0€ 883 295€ 540 507€ 83 406€
069
 
Rezervný fond (421)
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 883 295€ 540 507€ 83 406€
071
 
Ostatné fondy (427)
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 13 523€ 209 993€ 457 102€ 83 406€ -188 270€ -415 904€ -672 348€ -1 132 256€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
38 088€ 160 290€ 290 027€ 145 948€ 124 121€ 127 350€ 138 091€ 256 444€ 459 907€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
296 879€ 2 692 442€ 2 372 261€ 3 019 112€ 3 026 337€ 3 475 189€ 3 669 607€ 3 444 752€ 3 978 750€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
1 250€ 92 526€ 103 953€ 135 614€ 143 649€ 244 886€ 219 682€ 190 748€ 201 895€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 7 352€ 15 466€ 16 594€ 14 606€ 15 200€ 14 772€ 10 865€ 6 511€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 2 397€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 250€ 85 175€ 88 486€ 119 019€ 129 043€ 229 686€ 202 513€ 179 883€ 195 384€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
0€ 185 265€ 98 386€ 149 711€ 226 793€ 298 175€ 352 228€ 373 898€ 635 717€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
0€ 20 303€ 9 648€ 3 862€ 4 093€ 12 258€ 7 960€ 14 107€ 18 933€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 155 898€ 88 739€ 52 522€ 20 188€ 65 666€ 61 877€ 1 484€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 9 063€ 0€ 93 327€ 202 512€ 220 252€ 282 391€ 359 791€ 615 300€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
295 629€ 2 414 651€ 2 169 922€ 2 733 787€ 2 655 895€ 2 932 128€ 3 097 698€ 2 880 106€ 3 116 138€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
231 826€ 1 430 347€ 1 145 041€ 1 818 611€ 1 772 312€ 2 028 275€ 2 077 642€ 2 012 421€ 2 240 172€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
18 331€ 504 536€ 490 090€ 422 475€ 401 206€ 428 060€ 421 621€ 349 906€ 332 180€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
9 323€ 320 183€ 300 514€ 264 960€ 254 099€ 257 689€ 241 148€ 205 768€ 184 956€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
-8 374€ 42 955€ 72 488€ 56 258€ 56 380€ 65 035€ 78 591€ 36 171€ 31 926€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
44 523€ 116 631€ 161 790€ 171 484€ 171 896€ 153 069€ 278 695€ 275 840€ 326 904€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
25 000€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
25 000€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
8 696€ 32 505€ 25 841€ 27 019€ 7 742€ 12 043€ 9 477€ 12 962€ 14 823€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
103
 
Výnosy budúcich období (384)
8 696€ 32 505€ 25 841€ 27 019€ 7 742€ 12 043€ 9 477€ 12 962€ 14 823€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
350 134€ 3 788 525€ 3 445 100€ 3 739 058€ 3 248 078€ 3 432 783€ 3 407 743€ 3 048 281€ 3 327 695€