Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
4 278 118€ 4 268 731€ 4 135 062€ 4 052 504€ 4 204 437€ 4 128 563€ 3 715 688€ 3 977 791€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
1 600€ 2 800€ 4 174€ 11 355€ 34 995€ 77 275€ 30 121€ 83 865€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 5 669€ 21 389€ 40 539€ 23 162€ 71 000€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 84€ 5 367€ 13 059€ 35 961€ 6 959€ 12 767€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
1 600€ 2 800€ 4 091€ 319€ 547€ 775€ 0€ 98€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
4 276 518€ 4 265 931€ 4 130 888€ 4 041 150€ 4 169 442€ 4 051 288€ 3 685 567€ 3 893 926€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
554 664€ 554 664€ 554 946€ 555 269€ 555 269€ 555 409€ 569 763€ 569 763€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
2 775€ 2 775€ 2 775€ 2 775€ 2 775€ 2 775€ 156€ 156€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
3 039 247€ 3 102 438€ 2 894 192€ 2 952 311€ 2 478 569€ 2 623 566€ 2 617 402€ 2 683 232€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
280 050€ 253 542€ 293 087€ 273 909€ 355 761€ 586 468€ 209 569€ 264 430€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
189€ 501€ 49€ 361€ 4 499€ 13 983€ 52 831€ 69 895€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
834€ 1 001€ 1 280€ 1 568€ 1 892€ 2 448€ 38 496€ 61 854€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
111 442€ 120 862€ 130 282€ 139 702€ 149 122€ 158 542€ 169 333€ 185 365€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
287 317€ 230 148€ 254 276€ 115 253€ 621 554€ 108 096€ 28 017€ 59 231€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 737 149€ 3 050 026€ 2 587 419€ 2 183 876€ 1 856 550€ 1 544 289€ 1 570 771€ 1 337 525€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
147 915€ 167 584€ 173 243€ 137 092€ 85 677€ 87 099€ 32 157€ 25 498€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
85 147€ 110 019€ 125 886€ 83 763€ 52 202€ 50 724€ 32 157€ 25 498€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
62 768€ 57 565€ 47 357€ 53 329€ 33 475€ 36 375€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 1 229€ 6 029€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 1 229€ 6 029€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
2 171 596€ 1 179 488€ 1 544 015€ 1 528 174€ 914 769€ 938 007€ 1 048 805€ 952 904€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
2 157 877€ 1 159 035€ 1 537 883€ 1 488 352€ 874 110€ 919 177€ 1 041 001€ 947 891€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
4 076€ 2 613€ 6 132€ 12 782€ 9 817€ 18 325€ 4 230€ 4 944€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
9 643€ 17 841€ 0€ 384€ 4 186€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 26 656€ 26 656€ 505€ 3 574€ 69€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
417 637€ 1 702 954€ 870 161€ 517 381€ 850 075€ 519 183€ 489 809€ 359 123€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
15 504€ 10 750€ 5 504€ 3 069€ 6 095€ 7 020€ 2 090€ 3 214€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
402 134€ 1 692 205€ 864 657€ 514 313€ 843 496€ 511 680€ 487 719€ 355 909€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 484€ 484€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
3 995€ 8 142€ 922€ 1 296€ 3 365€ 32 802€ 5 522€ 5 858€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
3 995€ 8 142€ 922€ 922€ 3 365€ 6 146€ 5 480€ 5 718€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 374€ 0€ 26 656€ 42€ 140€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
7 019 261€ 7 326 899€ 6 723 404€ 6 237 676€ 6 064 352€ 5 705 654€ 5 291 981€ 5 321 174€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
3 791 218€ 3 788 692€ 3 786 025€ 3 785 782€ 3 785 326€ 3 785 301€ 3 786 067€ 3 622 703€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
3 732 010€ 3 732 010€ 3 732 292€ 3 732 615€ 3 732 615€ 3 732 755€ 3 747 109€ 3 544 735€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
3 732 010€ 3 732 010€ 3 732 292€ 3 732 615€ 3 732 615€ 3 732 755€ 3 747 109€ 3 546 020€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -1 285€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
56 682€ 53 733€ 53 167€ 52 711€ 52 546€ 51 928€ 77 968€ 31 338€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
13 129€ 12 982€ 12 954€ 12 931€ 12 923€ 12 892€ 4 139€ 1 808€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
43 552€ 40 751€ 40 213€ 39 780€ 39 623€ 39 036€ 73 829€ 29 530€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -201 089€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
2 526€ 2 949€ 566€ 456€ 165€ 618€ 162 079€ 46 630€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
2 738 280€ 3 046 321€ 2 431 325€ 1 826 282€ 1 675 380€ 1 103 242€ 927 755€ 982 044€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
689 612€ 917 415€ 370 840€ 74 487€ 103 600€ 63 453€ 144 119€ 119 709€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
689 612€ 917 415€ 370 840€ 74 487€ 103 600€ 63 453€ 144 119€ 119 709€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
6 170€ 8 447€ 36 721€ 19 855€ 19 875€ 8 433€ 133€ 151 707€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
6 170€ 8 447€ 12 767€ 3 954€ 2 262€ 1 919€ 133€ 8€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 23 954€ 15 900€ 17 613€ 6 514€ 151 699€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
1 496 521€ 1 454 038€ 1 375 144€ 1 151 994€ 998 720€ 782 720€ 572 174€ 465 640€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
632 498€ 442 144€ 577 663€ 523 087€ 453 221€ 297 374€ 313 334€ 222 192€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
441 773€ 553 631€ 415 456€ 333 726€ 291 678€ 254 399€ 143 010€ 137 540€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
275 935€ 217 878€ 263 960€ 213 992€ 182 948€ 164 197€ 88 660€ 81 515€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
74 173€ 225 744€ 97 999€ 67 638€ 53 575€ 49 296€ 19 477€ 18 932€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
72 142€ 14 641€ 20 066€ 13 550€ 17 298€ 17 455€ 7 693€ 5 461€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
545 977€ 666 421€ 648 619€ 579 947€ 553 186€ 248 636€ 211 329€ 244 988€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
391 981€ 512 425€ 524 623€ 478 619€ 457 006€ 209 084€ 211 329€ 244 988€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
153 996€ 153 996€ 123 996€ 101 328€ 96 180€ 39 552€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
489 763€ 491 887€ 506 054€ 625 613€ 603 646€ 817 111€ 578 159€ 716 427€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
46 706€ 49 352€ 506 054€ 625 613€ 603 646€ 817 111€ 578 159€ 716 367€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
443 057€ 442 535€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
7 019 261€ 7 326 899€ 6 723 404€ 6 237 676€ 6 064 352€ 5 705 654€ 5 291 981€ 5 321 174€