Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

2021 2020 2019 2018 2011 2010
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
4 135 062€ 4 052 504€ 4 204 437€ 4 128 563€ 3 715 688€ 3 977 791€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
4 174€ 11 355€ 34 995€ 77 275€ 30 121€ 83 865€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 5 669€ 21 389€ 40 539€ 23 162€ 71 000€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
84€ 5 367€ 13 059€ 35 961€ 6 959€ 12 767€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
4 091€ 319€ 547€ 775€ 0€ 98€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
4 130 888€ 4 041 150€ 4 169 442€ 4 051 288€ 3 685 567€ 3 893 926€
010
 
Pozemky (031)
554 946€ 555 269€ 555 269€ 555 409€ 569 763€ 569 763€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
2 775€ 2 775€ 2 775€ 2 775€ 156€ 156€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
2 894 192€ 2 952 311€ 2 478 569€ 2 623 566€ 2 617 402€ 2 683 232€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
293 087€ 273 909€ 355 761€ 586 468€ 209 569€ 264 430€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
49€ 361€ 4 499€ 13 983€ 52 831€ 69 895€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
1 280€ 1 568€ 1 892€ 2 448€ 38 496€ 61 854€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
130 282€ 139 702€ 149 122€ 158 542€ 169 333€ 185 365€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
254 276€ 115 253€ 621 554€ 108 096€ 28 017€ 59 231€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 587 419€ 2 183 876€ 1 856 550€ 1 544 289€ 1 570 771€ 1 337 525€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
173 243€ 137 092€ 85 677€ 87 099€ 32 157€ 25 498€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
125 886€ 83 763€ 52 202€ 50 724€ 32 157€ 25 498€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
47 357€ 53 329€ 33 475€ 36 375€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 1 229€ 6 029€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 1 229€ 6 029€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 544 015€ 1 528 174€ 914 769€ 938 007€ 1 048 805€ 952 904€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 537 883€ 1 488 352€ 874 110€ 919 177€ 1 041 001€ 947 891€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
6 132€ 12 782€ 9 817€ 18 325€ 4 230€ 4 944€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 384€ 4 186€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 26 656€ 26 656€ 505€ 3 574€ 69€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
870 161€ 517 381€ 850 075€ 519 183€ 489 809€ 359 123€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
5 504€ 3 069€ 6 095€ 7 020€ 2 090€ 3 214€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
864 657€ 514 313€ 843 496€ 511 680€ 487 719€ 355 909€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 484€ 484€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
922€ 1 296€ 3 365€ 32 802€ 5 522€ 5 858€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
922€ 922€ 3 365€ 6 146€ 5 480€ 5 718€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 374€ 0€ 26 656€ 42€ 140€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
6 723 404€ 6 237 676€ 6 064 352€ 5 705 654€ 5 291 981€ 5 321 174€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
3 786 025€ 3 785 782€ 3 785 326€ 3 785 301€ 3 786 067€ 3 622 703€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
3 732 292€ 3 732 615€ 3 732 615€ 3 732 755€ 3 747 109€ 3 544 735€
063
 
Základné imanie (411)
3 732 292€ 3 732 615€ 3 732 615€ 3 732 755€ 3 747 109€ 3 546 020€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
0€ 0€ 0€ 0€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ -1 285€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
53 167€ 52 711€ 52 546€ 51 928€ 77 968€ 31 338€
069
 
Rezervný fond (421)
12 954€ 12 931€ 12 923€ 12 892€ 4 139€ 1 808€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
40 213€ 39 780€ 39 623€ 39 036€ 73 829€ 29 530€
071
 
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 0€ 0€ -201 089€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
566€ 456€ 165€ 618€ 162 079€ 46 630€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 431 325€ 1 826 282€ 1 675 380€ 1 103 242€ 927 755€ 982 044€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
370 840€ 74 487€ 103 600€ 63 453€ 144 119€ 119 709€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
370 840€ 74 487€ 103 600€ 63 453€ 144 119€ 119 709€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
36 721€ 19 855€ 19 875€ 8 433€ 133€ 151 707€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
12 767€ 3 954€ 2 262€ 1 919€ 133€ 8€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
23 954€ 15 900€ 17 613€ 6 514€ 151 699€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
1 375 144€ 1 151 994€ 998 720€ 782 720€ 572 174€ 465 640€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
577 663€ 523 087€ 453 221€ 297 374€ 313 334€ 222 192€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
415 456€ 333 726€ 291 678€ 254 399€ 143 010€ 137 540€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
263 960€ 213 992€ 182 948€ 164 197€ 88 660€ 81 515€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
97 999€ 67 638€ 53 575€ 49 296€ 19 477€ 18 932€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
20 066€ 13 550€ 17 298€ 17 455€ 7 693€ 5 461€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
648 619€ 579 947€ 553 186€ 248 636€ 211 329€ 244 988€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
524 623€ 478 619€ 457 006€ 209 084€ 211 329€ 244 988€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
123 996€ 101 328€ 96 180€ 39 552€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
506 054€ 625 613€ 603 646€ 817 111€ 578 159€ 716 427€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 60€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
506 054€ 625 613€ 603 646€ 817 111€ 578 159€ 716 367€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
6 723 404€ 6 237 676€ 6 064 352€ 5 705 654€ 5 291 981€ 5 321 174€