Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
4 185 443€ 4 065 411€ 4 104 683€ 3 935 852€ 3 449 851€ 3 376 124€ 3 185 712€ 3 123 848€ 2 931 251€ 2 868 743€ 2 610 656€ 2 139 056€ 2 369 766€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
4 363€ 0€ 0€ 0€ 0€ 174€ 37 688€ 114 161€ 198 578€ 221 929€ 224 049€ 70 800€ 5 607€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 174€ 37 688€ 114 161€ 198 578€ 221 929€ 224 049€ 0€ 5 607€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
4 363€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70 800€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
4 181 080€ 4 065 411€ 4 104 683€ 3 935 852€ 3 449 851€ 3 375 950€ 3 148 024€ 3 009 687€ 2 732 673€ 2 646 814€ 2 386 607€ 2 068 256€ 2 364 159€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
287 145€ 287 145€ 287 145€ 287 145€ 288 189€ 288 189€ 288 335€ 294 393€ 294 393€ 309 946€ 344 138€ 373 332€ 382 710€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
3 555 115€ 3 451 137€ 3 556 181€ 2 393 930€ 2 521 136€ 2 595 232€ 2 192 325€ 2 318 707€ 2 177 142€ 1 649 434€ 1 779 976€ 1 427 398€ 1 629 826€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
217 223€ 192 660€ 156 629€ 200 486€ 267 104€ 292 662€ 207 885€ 232 348€ 149 305€ 183 503€ 161 951€ 178 484€ 250 216€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
44 403€ 73 524€ 68 861€ 27 984€ 53 690€ 61 119€ 48 997€ 67 192€ 9 264€ 15 813€ 21 767€ 9 474€ 21 005€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 1 591€ 5 835€ 10 077€ 14 319€ 18 561€ 22 803€ 0€ 288€ 1 080€ 1 914€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
77 194€ 60 945€ 35 866€ 1 024 716€ 313 899€ 128 673€ 384 913€ 78 487€ 79 767€ 484 931€ 75 301€ 75 301€ 75 301€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 250€ 0€ 0€ 3 187€ 3 187€ 3 187€ 3 187€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 772 630€ 2 329 000€ 2 026 053€ 2 019 460€ 2 127 809€ 1 941 727€ 1 980 886€ 1 852 061€ 1 755 949€ 1 602 663€ 1 253 062€ 1 636 707€ 1 761 335€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
68 764€ 60 109€ 69 327€ 28 805€ 24 771€ 21 743€ 27 311€ 27 761€ 25 680€ 39 380€ 50 213€ 57 033€ 205 315€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
68 764€ 60 109€ 69 327€ 28 805€ 24 771€ 21 743€ 27 311€ 27 761€ 25 680€ 39 380€ 50 213€ 57 033€ 205 315€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 351 398€ 978 545€ 540 306€ 487 843€ 1 082 739€ 503 024€ 361 732€ 713 117€ 508 479€ 590 619€ 528 124€ 575 534€ 684 384€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 347 483€ 976 794€ 526 553€ 460 883€ 1 078 757€ 483 820€ 344 918€ 665 962€ 476 941€ 527 991€ 506 868€ 551 495€ 673 645€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
631€ 631€ 12 182€ 26 353€ 1 461€ 14 532€ 16 524€ 30 034€ 31 054€ 28 419€ 20 704€ 23 505€ 10 042€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
2 409€ 0€ 582€ 0€ 1 899€ 4 334€ 0€ 16 570€ 0€ 33 553€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
875€ 1 120€ 988€ 607€ 623€ 339€ 289€ 551€ 484€ 656€ 552€ 534€ 697€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 352 468€ 1 290 346€ 1 416 420€ 1 502 812€ 1 020 298€ 1 416 960€ 1 591 843€ 1 111 183€ 1 221 791€ 972 664€ 674 725€ 1 004 140€ 871 636€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
517€ 2 003€ 1 642€ 2 270€ 328€ 1 450€ 2 213€ 4 802€ 1 043€ 894€ 760€ 2 150€ 161€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 351 951€ 1 288 344€ 1 414 778€ 1 500 542€ 1 019 971€ 1 415 510€ 1 589 631€ 1 106 380€ 1 220 747€ 971 770€ 673 966€ 1 001 991€ 871 475€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
7 721€ 7 519€ 6 599€ 5 959€ 5 539€ 1 684€ 35 016€ 0€ 9 227€ 13 086€ 14 229€ 13 426€ 3 969€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
7 721€ 7 519€ 6 599€ 5 959€ 5 539€ 1 684€ 35 016€ 0€ 9 227€ 13 086€ 14 229€ 13 426€ 3 969€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
6 965 795€ 6 401 929€ 6 137 334€ 5 961 271€ 5 583 200€ 5 319 535€ 5 201 614€ 4 975 909€ 4 696 427€ 4 484 492€ 3 877 947€ 3 789 189€ 4 135 070€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
5 801 194€ 5 681 610€ 5 474 296€ 5 185 676€ 4 902 557€ 4 604 108€ 4 307 297€ 4 027 776€ 3 849 517€ 3 685 083€ 3 554 706€ 3 408 099€ 3 633 308€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
1 545 009€ 1 337 696€ 1 049 075€ 765 956€ 467 507€ 170 696€ 0€ 0€ 0€ 0€ 87 979€ 87 979€ 87 979€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
1 545 009€ 1 337 696€ 1 049 075€ 765 956€ 467 507€ 170 696€ 0€ 0€ 0€ 0€ 87 979€ 87 979€ 87 979€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -108 825€ -287 084€ -451 518€ -581 895€ -816 481€ -591 271€ -184 331€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
119 583€ 207 314€ 288 621€ 283 118€ 298 450€ 296 811€ 279 521€ 178 260€ 164 434€ 130 377€ 146 607€ -225 209€ -406 940€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
1 096 113€ 671 234€ 629 819€ 742 377€ 620 371€ 681 837€ 856 269€ 903 027€ 794 747€ 742 376€ 260 964€ 346 879€ 421 353€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
43 825€ 53 044€ 37 200€ 93 359€ 73 401€ 0€ 0€ 4 800€ 4 800€ 19 350€ 23 905€ 23 264€ 66 394€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
43 825€ 53 044€ 37 200€ 93 359€ 73 401€ 0€ 0€ 4 800€ 4 800€ 19 350€ 23 905€ 23 264€ 66 394€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
89 966€ 7 752€ 4 619€ 54 841€ 103 101€ 205 603€ 111 700€ 166 836€ 30 923€ 59 833€ 15 068€ 404€ 2 164€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
7 616€ 7 752€ 4 619€ 4 359€ 2 136€ 1 933€ 4 565€ 3 089€ 1 100€ 2 272€ 23€ 404€ 2 164€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 922€ 6 535€ 12 847€ 6 523€ 10 961€ 15 045€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
82 350€ 0€ 0€ 50 483€ 100 965€ 201 748€ 100 600€ 150 900€ 23 300€ 46 600€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
962 321€ 610 438€ 588 001€ 594 177€ 443 869€ 476 234€ 427 251€ 339 073€ 291 705€ 320 072€ 221 991€ 323 211€ 352 795€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
38 261€ 25 749€ 20 140€ 89 552€ 17 031€ 112 424€ 101 876€ 56 041€ 36 143€ 58 114€ 20 071€ 111 878€ 61 335€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
503 810€ 315 854€ 302 378€ 273 846€ 216 224€ 191 306€ 179 688€ 149 451€ 138 778€ 0€ 146€ 368€ 0€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
248 043€ 195 292€ 174 646€ 166 729€ 137 778€ 124 312€ 102 941€ 88 777€ 90 152€ 91 219€ 63 724€ 67 366€ 75 403€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
172 051€ 73 306€ 70 423€ 63 611€ 46 995€ 39 752€ 42 126€ 29 557€ 25 636€ 25 940€ 38 181€ 36 550€ 30 715€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
155€ 238€ 20 414€ 438€ 25 841€ 8 440€ 620€ 15 247€ 996€ 144 798€ 99 869€ 107 051€ 185 343€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 317 318€ 392 318€ 467 318€ 343 121€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 317 318€ 392 318€ 467 318€ 343 121€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
68 489€ 49 085€ 33 218€ 33 218€ 60 271€ 33 590€ 38 048€ 45 106€ 52 164€ 57 033€ 62 277€ 34 211€ 80 409€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
68 489€ 49 085€ 33 218€ 33 218€ 60 271€ 33 590€ 38 048€ 45 106€ 52 164€ 57 033€ 62 277€ 34 211€ 80 409€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
0€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
6 965 795€ 6 401 929€ 6 137 334€ 5 961 271€ 5 583 200€ 5 319 535€ 5 201 614€ 4 975 909€ 4 696 427€ 4 484 492€ 3 877 947€ 3 789 189€ 4 135 070€