Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
4 065 411€ 4 104 683€ 3 935 852€ 3 449 851€ 3 376 124€ 3 185 712€ 3 123 848€ 2 931 251€ 2 868 743€ 2 610 656€ 2 139 056€ 2 369 766€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 0€ 0€ 174€ 37 688€ 114 161€ 198 578€ 221 929€ 224 049€ 70 800€ 5 607€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 174€ 37 688€ 114 161€ 198 578€ 221 929€ 224 049€ 0€ 5 607€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70 800€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
4 065 411€ 4 104 683€ 3 935 852€ 3 449 851€ 3 375 950€ 3 148 024€ 3 009 687€ 2 732 673€ 2 646 814€ 2 386 607€ 2 068 256€ 2 364 159€
010
 
Pozemky (031)
287 145€ 287 145€ 287 145€ 288 189€ 288 189€ 288 335€ 294 393€ 294 393€ 309 946€ 344 138€ 373 332€ 382 710€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
3 451 137€ 3 556 181€ 2 393 930€ 2 521 136€ 2 595 232€ 2 192 325€ 2 318 707€ 2 177 142€ 1 649 434€ 1 779 976€ 1 427 398€ 1 629 826€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
192 660€ 156 629€ 200 486€ 267 104€ 292 662€ 207 885€ 232 348€ 149 305€ 183 503€ 161 951€ 178 484€ 250 216€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
73 524€ 68 861€ 27 984€ 53 690€ 61 119€ 48 997€ 67 192€ 9 264€ 15 813€ 21 767€ 9 474€ 21 005€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 1 591€ 5 835€ 10 077€ 14 319€ 18 561€ 22 803€ 0€ 288€ 1 080€ 1 914€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
60 945€ 35 866€ 1 024 716€ 313 899€ 128 673€ 384 913€ 78 487€ 79 767€ 484 931€ 75 301€ 75 301€ 75 301€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 250€ 0€ 0€ 3 187€ 3 187€ 3 187€ 3 187€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 329 000€ 2 026 053€ 2 019 460€ 2 127 809€ 1 941 727€ 1 980 886€ 1 852 061€ 1 755 949€ 1 602 663€ 1 253 062€ 1 636 707€ 1 761 335€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
60 109€ 69 327€ 28 805€ 24 771€ 21 743€ 27 311€ 27 761€ 25 680€ 39 380€ 50 213€ 57 033€ 205 315€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
60 109€ 69 327€ 28 805€ 24 771€ 21 743€ 27 311€ 27 761€ 25 680€ 39 380€ 50 213€ 57 033€ 205 315€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
978 545€ 540 306€ 487 843€ 1 082 739€ 503 024€ 361 732€ 713 117€ 508 479€ 590 619€ 528 124€ 575 534€ 684 384€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
976 794€ 526 553€ 460 883€ 1 078 757€ 483 820€ 344 918€ 665 962€ 476 941€ 527 991€ 506 868€ 551 495€ 673 645€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
631€ 12 182€ 26 353€ 1 461€ 14 532€ 16 524€ 30 034€ 31 054€ 28 419€ 20 704€ 23 505€ 10 042€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 582€ 0€ 1 899€ 4 334€ 0€ 16 570€ 0€ 33 553€ 0€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
1 120€ 988€ 607€ 623€ 339€ 289€ 551€ 484€ 656€ 552€ 534€ 697€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 290 346€ 1 416 420€ 1 502 812€ 1 020 298€ 1 416 960€ 1 591 843€ 1 111 183€ 1 221 791€ 972 664€ 674 725€ 1 004 140€ 871 636€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
2 003€ 1 642€ 2 270€ 328€ 1 450€ 2 213€ 4 802€ 1 043€ 894€ 760€ 2 150€ 161€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 288 344€ 1 414 778€ 1 500 542€ 1 019 971€ 1 415 510€ 1 589 631€ 1 106 380€ 1 220 747€ 971 770€ 673 966€ 1 001 991€ 871 475€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
7 519€ 6 599€ 5 959€ 5 539€ 1 684€ 35 016€ 0€ 9 227€ 13 086€ 14 229€ 13 426€ 3 969€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
7 519€ 6 599€ 5 959€ 5 539€ 1 684€ 35 016€ 0€ 9 227€ 13 086€ 14 229€ 13 426€ 3 969€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
6 401 929€ 6 137 334€ 5 961 271€ 5 583 200€ 5 319 535€ 5 201 614€ 4 975 909€ 4 696 427€ 4 484 492€ 3 877 947€ 3 789 189€ 4 135 070€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
5 681 610€ 5 474 296€ 5 185 676€ 4 902 557€ 4 604 108€ 4 307 297€ 4 027 776€ 3 849 517€ 3 685 083€ 3 554 706€ 3 408 099€ 3 633 308€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€
063
 
Základné imanie (411)
4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€ 4 136 601€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
1 337 696€ 1 049 075€ 765 956€ 467 507€ 170 696€ 0€ 0€ 0€ 0€ 87 979€ 87 979€ 87 979€
069
 
Rezervný fond (421)
1 337 696€ 1 049 075€ 765 956€ 467 507€ 170 696€ 0€ 0€ 0€ 0€ 87 979€ 87 979€ 87 979€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -108 825€ -287 084€ -451 518€ -581 895€ -816 481€ -591 271€ -184 331€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
207 314€ 288 621€ 283 118€ 298 450€ 296 811€ 279 521€ 178 260€ 164 434€ 130 377€ 146 607€ -225 209€ -406 940€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
671 234€ 629 819€ 742 377€ 620 371€ 681 837€ 856 269€ 903 027€ 794 747€ 742 376€ 260 964€ 346 879€ 421 353€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
53 044€ 37 200€ 93 359€ 73 401€ 0€ 0€ 4 800€ 4 800€ 19 350€ 23 905€ 23 264€ 66 394€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
53 044€ 37 200€ 93 359€ 73 401€ 0€ 0€ 4 800€ 4 800€ 19 350€ 23 905€ 23 264€ 66 394€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
7 752€ 4 619€ 54 841€ 103 101€ 205 603€ 111 700€ 166 836€ 30 923€ 59 833€ 15 068€ 404€ 2 164€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
7 752€ 4 619€ 4 359€ 2 136€ 1 933€ 4 565€ 3 089€ 1 100€ 2 272€ 23€ 404€ 2 164€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 922€ 6 535€ 12 847€ 6 523€ 10 961€ 15 045€ 0€ 0€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 50 483€ 100 965€ 201 748€ 100 600€ 150 900€ 23 300€ 46 600€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
610 438€ 588 001€ 594 177€ 443 869€ 476 234€ 427 251€ 339 073€ 291 705€ 320 072€ 221 991€ 323 211€ 352 795€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
25 749€ 20 140€ 89 552€ 17 031€ 112 424€ 101 876€ 56 041€ 36 143€ 58 114€ 20 071€ 111 878€ 61 335€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
315 854€ 302 378€ 273 846€ 216 224€ 191 306€ 179 688€ 149 451€ 138 778€ 0€ 146€ 368€ 0€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
195 292€ 174 646€ 166 729€ 137 778€ 124 312€ 102 941€ 88 777€ 90 152€ 91 219€ 63 724€ 67 366€ 75 403€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
73 306€ 70 423€ 63 611€ 46 995€ 39 752€ 42 126€ 29 557€ 25 636€ 25 940€ 38 181€ 36 550€ 30 715€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
238€ 20 414€ 438€ 25 841€ 8 440€ 620€ 15 247€ 996€ 144 798€ 99 869€ 107 051€ 185 343€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 317 318€ 392 318€ 467 318€ 343 121€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 317 318€ 392 318€ 467 318€ 343 121€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
49 085€ 33 218€ 33 218€ 60 271€ 33 590€ 38 048€ 45 106€ 52 164€ 57 033€ 62 277€ 34 211€ 80 409€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
49 085€ 33 218€ 33 218€ 60 271€ 33 590€ 38 048€ 45 106€ 52 164€ 57 033€ 62 277€ 34 211€ 80 409€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
6 401 929€ 6 137 334€ 5 961 271€ 5 583 200€ 5 319 535€ 5 201 614€ 4 975 909€ 4 696 427€ 4 484 492€ 3 877 947€ 3 789 189€ 4 135 070€