Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

"HOKEJOVÝ KLUB PÚCHOV"

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'HK Púchov o.z., Púchov'
za rok 2009

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
nákup materiálu 7 793 € hokejový výstroj
mzdy 13 911 € zamestnanci
odvody 141 € platby do fondov
réžia 16 169 € poštovné, štartovné, poplatky, preprava, trénovanie a manažérska činnosť
Spolu 38 014 €
Výrok auditora

Uskutočnil som audit pripojenej účtovnej závierky občianskeho združenia „HOKEJOVÝ KLUB PÚCHOV“, ktorá obsahuje Výkaz o príjmoch a výdavkoch zostavený k 31. decembru 2010, súvisiaci Výkaz o majetku a záväzkoch a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu,ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúce informácie. Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku Generálny manažér a štatutár združenia je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré generálny manažér a štatutár združenia považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Zodpovednosť audítora Mojou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe môjho auditu. Audit som vykonal v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobila správna rada, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky. Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre moje audítorské stanovisko. Stanovisko Podľa môjho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti občianskeho združenia „HOKEJOVÝ KLUB PÚCHOV“ k 31. decembru 2010 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Ing. Marián Petrovič Audítor SKAu ev. č. licencie 711 06.09.2011 018 41 Dubnica nad Váhom, Partizánska 1283/23-49