Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obvodný úrad Žilina [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
103 701€ 124 055€ 162 392€ 166 226€ 144 235€
02
501
Spotreba materiálu
36 798€ 43 449€ 55 304€ 63 037€ 50 563€
03
502
Spotreba energie
66 902€ 80 606€ 107 088€ 103 189€ 93 672€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
195 766€ 190 158€ 224 371€ 271 364€ 245 880€
07
511
Opravy a udržiavanie
33 856€ 24 289€ 25 468€ 44 910€ 25 400€
08
512
Cestovné
4 724€ 4 487€ 7 439€ 9 443€ 10 288€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 018€ 672€ 1 111€ 1 509€ 473€
10
518
Ostatné služby
156 167€ 160 709€ 190 353€ 215 502€ 209 719€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 528 790€ 1 450 439€ 1 904 738€ 1 732 623€ 1 630 906€
12
521
Mzdové náklady
1 052 651€ 1 002 161€ 1 303 704€ 1 226 096€ 1 158 567€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
366 269€ 348 292€ 436 169€ 412 984€ 392 392€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 15 305€
15
527
Zákonné sociálne náklady
92 694€ 87 237€ 149 778€ 78 719€ 64 641€
16
528
Ostatné sociálne náklady
17 176€ 12 749€ 15 087€ 14 823€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
14 492€ 20 410€ 8 264€ 15 512€ 13 250€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
9 832€ 5 945€ 6 499€ 11 550€ 9 050€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 660€ 14 465€ 1 766€ 3 962€ 4 199€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
128 795€ 475 620€ 488 158€ 150 185€ 248 456€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
104 219€ 413 432€ 296 959€ 118 069€ 194 650€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 121€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 150€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 1 972€ 1 453€ 0€ 4 763€
26
546
Odpis pohľadávky
23 872€ 58 288€ 8 069€ 29 041€ 232€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
704€ 1 928€ 181 528€ 3 075€ 48 690€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
401 512€ 436 683€ 454 819€ 517 226€ 551 273€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
349 532€ 366 936€ 399 499€ 382 518€ 494 373€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
51 980€ 69 748€ 55 320€ 134 708€ 56 900€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 59 382€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
51 980€ 69 748€ 55 320€ 75 326€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 56 900€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 608€ 3 570€ 3 196€ 2 381€ 492€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 3€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 608€ 3 570€ 3 196€ 2 378€ 492€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
363 686€ 637 260€ 342 172€ 382 509€ 693 879€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
371 921€ 683 174€ 281 505€ 348 352€ 688 462€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-8 235€ -45 914€ 60 667€ 34 157€ 5 417€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 740 349€ 3 338 195€ 3 588 110€ 3 238 026€ 3 528 371€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
97 963€ 101 319€ 50 047€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
97 963€ 101 319€ 50 047€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
257 921€ 591 751€ 369 579€ 370 480€ 686 149€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
169 289€ 474 624€ 153 770€ 208 669€ 480 776€
85
642
Tržby z predaja materiálu
349€ 2 333€ 2 411€ 7€ 121€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
563€ 0€ 1 205€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
18 892€ 25 508€ 31 380€ 48 826€ 106 770€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
68 828€ 89 286€ 180 813€ 112 976€ 98 482€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
148 224€ 458 618€ 125 992€ 593 801€ 137 117€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
148 224€ 458 618€ 125 992€ 593 801€ 137 117€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 59 382€ 56 900€ 101 839€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
145 008€ 422 773€ 66 349€ 518 069€ 33 194€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 15 810€ 2 085€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 217€ 35 845€ 260€ 3 022€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 367€ 2€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 3€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 364€ 2€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
2 374 484€ 2 612 604€ 3 148 927€ 2 699 336€ 2 777 616€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 915 323€ 1 832 236€ 2 290 566€ 2 237 125€ 2 085 922€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
355 306€ 574 163€ 590 494€ 349 565€ 519 104€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 410€ 0€ 0€ 2 174€ 5 008€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
98 446€ 206 205€ 267 868€ 110 472€ 167 582€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 878 592€ 3 764 291€ 3 694 545€ 3 663 983€ 3 600 885€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
138 242€ 426 096€ 106 434€ 425 957€ 72 513€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
138 242€ 426 096€ 106 434€ 425 957€ 72 513€