Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„HARMÓNIA“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
315 464€ 297 215€ 297 977€ 285 603€ 276 794€ 267 537€ 262 766€ 235 651€ 244 668€ 251 875€ 228 395€ 217 446€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
239 406€ 227 842€ 229 330€ 228 102€ 225 623€ 223 764€ 224 926€ 202 697€ 209 177€ 213 719€ 189 613€ 181 456€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
239 406€ 227 842€ 229 330€ 228 102€ 225 623€ 223 764€ 224 926€ 202 697€ 209 177€ 213 719€ 189 613€ 181 456€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
8 912€ 8 912€ 8 912€ 8 912€ 8 912€ 8 912€ 8 912€ 8 912€ 8 912€ 8 912€ 5 834€ 5 834€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
217 024€ 205 971€ 204 877€ 208 673€ 202 527€ 197 003€ 200 559€ 179 404€ 183 369€ 187 334€ 161 276€ 164 861€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
13 470€ 12 959€ 15 542€ 9 667€ 11 276€ 12 885€ 8 433€ 3 362€ 3 820€ 4 125€ 7 253€ 10 762€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
851€ 2 908€ 4 965€ 7 022€ 9 079€ 11 136€ 13 348€ 15 250€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
1 940€ 1 940€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
75 011€ 68 682€ 67 702€ 56 958€ 50 578€ 42 221€ 37 670€ 31 467€ 35 006€ 36 896€ 38 483€ 35 833€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
7 477€ 6 836€ 9 444€ 6 477€ 5 166€ 10 362€ 5 051€ 5 089€ 8 170€ 8 788€ 9 704€ 6 494€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
7 477€ 6 836€ 9 444€ 6 477€ 5 166€ 10 362€ 5 051€ 5 089€ 8 170€ 8 788€ 9 704€ 6 494€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
8 433€ 18 005€ 17 735€ 12 222€ 10 543€ 6 510€ 8 409€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
4 432€ 2 668€ 387€ 1 261€ 808€ 6 101€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
8 433€ 13 573€ 15 067€ 11 835€ 9 282€ 5 701€ 2 308€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
59 101€ 43 841€ 40 523€ 38 259€ 34 869€ 25 350€ 24 210€ 26 377€ 26 835€ 28 108€ 28 779€ 29 338€
087
2.
Ceniny
(213))
629€ 598€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
59 101€ 43 841€ 39 895€ 37 660€ 34 869€ 25 350€ 24 210€ 26 377€ 26 835€ 28 108€ 28 779€ 29 338€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 048€ 692€ 945€ 542€ 594€ 1 551€ 171€ 1 488€ 486€ 1 260€ 298€ 158€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 048€ 692€ 945€ 542€ 594€ 1 551€ 171€ 1 488€ 486€ 1 260€ 298€ 158€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
315 464€ 297 215€ 297 977€ 285 603€ 276 794€ 267 537€ 262 766€ 235 651€ 244 668€ 251 875€ 228 395€ 217 446€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
3 338€ 6 058€ 9 696€ 4 318€ 1 906€ 6 431€ -17 274€ -8 308€ -4 371€ -4 513€ 2 860€ -7 941€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
3 338€ 6 058€ 9 696€ 4 318€ 1 906€ 6 431€ -17 274€ -8 308€ -4 371€ -4 513€ 2 860€ -7 941€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
6 058€ 9 696€ 4 318€ 1 906€ 6 431€ -17 274€ -8 308€ -4 371€ -4 513€ 2 808€ -7 883€ 3 301€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-2 720€ -3 638€ 5 378€ 2 412€ -4 525€ 23 705€ -8 967€ -3 936€ 141€ -7 321€ 10 742€ -11 242€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
285 448€ 263 883€ 260 411€ 252 818€ 245 826€ 231 448€ 249 362€ 212 645€ 217 115€ 223 364€ 189 473€ 181 877€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
130€ 9 908€ 11 120€ 12 516€ 12 233€ 6 324€ 11 242€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
130€ 9 908€ 11 120€ 12 516€ 12 233€ 6 324€ 11 242€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
221 161€ 218 572€ 219 195€ 211 858€ 207 103€ 200 616€ 203 081€ 171 696€ 177 429€ 181 224€ 154 303€ 138 759€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
8 433€ 18 005€ 17 735€ 12 222€ 10 543€ 6 510€ 8 409€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
212 727€ 200 568€ 201 460€ 199 636€ 196 560€ 194 106€ 194 672€ 171 696€ 177 429€ 181 224€ 154 303€ 138 759€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
3 023€ 1 829€ 1 556€ 1 143€ 523€ 813€ 781€ 506€ 831€ 389€ 433€ 365€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
3 023€ 1 829€ 1 556€ 1 143€ 523€ 813€ 781€ 506€ 831€ 389€ 433€ 365€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
61 264€ 43 481€ 39 659€ 39 817€ 38 200€ 29 889€ 35 591€ 29 323€ 26 341€ 29 519€ 28 413€ 31 511€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
4 659€ 1 069€ 986€ 2 978€ 3 626€ 5 183€ 12 411€ 3 138€ 279€ 2 328€ 737€ 3 166€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 3 503€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
24€ 627€ 58€ 0€ 133€ 126€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
737€ 688€ 649€ 622€ 484€ 377€ 355€ 568€ 629€ 935€ 937€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
31 337€ 22 935€ 20 450€ 19 663€ 18 631€ 14 373€ 13 711€ 14 821€ 15 020€ 15 601€ 12 056€ 12 627€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 0€ 0€ 568€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
19 054€ 14 483€ 13 007€ 12 439€ 11 593€ 8 676€ 8 192€ 9 062€ 9 162€ 9 559€ 12 497€ 9 946€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
4 686€ 3 007€ 2 459€ 2 143€ 1 987€ 1 061€ 898€ 1 109€ 1 192€ 1 096€ 2 053€ 1 576€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
792€ 1 300€ 2 108€ 1 971€ 1 879€ 221€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
26 678€ 27 274€ 27 870€ 28 466€ 29 062€ 29 658€ 30 679€ 31 314€ 31 924€ 33 024€ 36 062€ 43 511€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
26 678€ 27 274€ 27 870€ 28 466€ 29 062€ 29 658€ 30 679€ 31 314€ 31 924€ 33 024€ 36 062€ 43 511€