Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Orange

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Orange, Bratislava'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 1 500 € 1. súkromné gymnázium v Bratislave; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: V rámci projektu 1. súkromného gymnázia v Bratislave sa podarilo zrealizovať vyučovacie hodiny programovania s využitím micro:bit pre žiakov kvarty a 9. ročníka. Žiaci experimentovali s rôznymi senzormi, učili sa reagovať na vstupy a posielať výstupy na periférie. Študenti oktávy sa učili metódou experimentovania a objavovania vytvárať 3D modely a tlačiť ich na 3D tlačiarni, pomocou ktorej vytvorili aj anemometer, ktorý je súčasťou nimi vytvorenej školskej meteo stanice. S technológiou 3D tlače zoznámili študenti oktávy aj žiakov takmer všetkých ročníkov školy. Finančné prostriedky boli použité na nákup 3D tlačiarne, dosiek micro:bit a vstupno-výstupné zariadenia k micro:bitom.
e) podpora vzdelávania 2 550 € Aj Ty v IT; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: V rámci projektu Občianskeho združenia Aj Ty v IT bolo zabezpečené vzdelávanie pedagógov na 8 hodinovom, intenzívnom online školení zameranom na umelú inteligenciu a 6-tich praktických webinároch s odborníkmi z oblasti robotiky a umelej inteligencie. Pedagógom poskytli metodický materiál, ktorý vytvorili v súlade so vzdelávacími štandardami pre informatiku ZŠ a SŠ. Následne vyškolení pedagógovia overovali získané poznatky v praxi na online výuke so svojimi žiakmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup robotickej pomôcky na výuku umelej inteligencie na školách, na personálne a technické zabezpečenie školenia a webinárov a na prípravu a tlač metodických materiálov.
e) podpora vzdelávania 1 300 € Bakomi; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Projekt Veľké veci s malými robotmi bol určený pre žiakov druhého stupňa Súkromnej ZŠ Bakomi v Banskej Štiavnici. Vďaka projektu boli vyučovacie hodiny informatiky realizované vo forme programovania robotov Ozobotov a rozvíjania algoritmického myslenia cez hru Scottie Go!. Podarilo sa realizovať desiatky zaujímavých aplikačných úloh s robotmi na vyučovaní informatiky. Finančné prostriedky boli použité na robotov Ozobotov, stolovú hru ScottieGo! a sadu kníh Hello Ruby.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Cirkevná základná škola - Narnia, Beňadická 38, Bratislava; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: V projekte Cirkevnej ZŠ - Narnia vytvorili žiakom fyzické prostredie, simulujúce virtuálne a každý z nich si vytvoril svoju vymyslenú historickú identitu z obdobia Slovanov. S tou žil/zážitkovo sa učil v reálnom svete a reportoval o tom. Cieľom bolo nechať deti zažiť tvoriť profil a príbehu svojej vymyslenej postavy v kontexte celej našej komunity a naučiť sa reportovať to do virtuálneho sveta. Tiež zažiť dianie/súvislosti doručované v reálnom svete aj virtuálne a natrénovať spôsob kritického myslenia a argumentácie pri práci s nimi. Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebného a kreatívneho materiálu.
e) podpora vzdelávania 2 000 € FELIX Bratislava; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: OZ Felix Bratislava v projekte Informatika nie sú len hrozienka z koláča zrealizovalo aktivity v štyroch školách typu Felix (Bratislava, Košice, Liptovský Mikuláš a Trnava), zamerané na systematický proces vyučovania informatiky na prvom stupni základnej školy. Moderne a zodpovedne implementovaná informatika (programovanie) pre primárne vzdelávanie – s dôrazom na konštruktívne a nepamäťové učenie sa pre každého žiaka v triede – dáva unikátnu príležitosť kognitívneho a osobnostného rozvoja dieťaťa. Táto skutočnosť sa odrazila v projekte, kde sa vzdelávali a motivovali učitelia spomínaných škôl tak, aby ich žiaci nadobúdali poznatky premysleným spôsobom. Finančné prostriedky boli použité na zostavy robotických včielok s príslušenstvom a honorár pre lektora.
e) podpora vzdelávania 950 € Gymnázium, Bilíkova, Bratislava; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Vďaka projektu Zábavné programovanie s LEGO robotikou sa na Gymnáziu Bilíkova 24 v Bratislave zatraktívnilo vyučovanie na hodinách informatiky. Najskôr dobrovoľný tým dievčat v Kvarte vybudoval vozidlo, ktorému naprogramovali určité funkcie. Toto vozidlo potom odprezentovali v triedach s mladšími žiakmi, kde si mohli okrem ovládania vozidla vyskúšať aj jeho čiastkové preprogramovanie. Finančné prostriedky boli použité na nákup stavebnice LEGO.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Projekt bol realizovaný študentmi druhého a tretieho ročníka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium v Rimavskej Sobote. Počas školského roka študenti hľadali odpovede na otázky ako prebiehala Nežná revolúcia a učili sa spracovať získané informácií z archívu, knižnice či dobových novín. Stretli sa s hlavnými aktérmi novembrových udalosti, viedli vlastný výskum, ktorého výstupom bol vytvorený dokument. Svojim spolužiakom pripravili podujatie venované pripomenutiu si výročia Nežnej revolúcie, počas ktorého im provizórnym ,,Berlínskym múrom“ obmedzili slobodu a to tak, že im zablokovali cestu na prvé poschodie hlavným schodiskom. Spoločným štrnganím kľúčov, či spievaním piesne Sľúbili sme si lásku si ju študenti vybojovali späť. Nechýbala pri tom ani spartakiáda nacvičená žiakmi zo sekundy. Finančné prostriedky boli použité na technické, kreatívne a kancelárske materiály.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Gymnázium Karola Štúra; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Predkladatelia projektu z Gymnázia Karola Štúra v Modre vytvorili digitálny vzdelávací obsah s pomocou tabletov a mikroskopu priamo pripojených na internet. Absolvovaním workshopu o bezpečnosti vytvoreného digitálneho obsahu na internete a tvorbou projektov a elektronického herbára rastlín, si žiaci precvičili nadobudnuté vedomosti a prezentačné zručnosti v oblasti spracovania informácií, získaných z digitálnych zdrojov a tvorby vlastných mediálnych obsahov. Digitálny vzdelávací obsah je zdieľaný na internete aj pre širokú verejnosť. Finančné prostriedky boli použité na nákup tabletov a mikroskopov priamo pripojiteľných na internet.
e) podpora vzdelávania 1 300 € Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Projekt Stop šikane - Deti pomáhajú deťom! podali žiaci a pedagógovia Cirkevnej spojenej školy Okružnej v Dolnom Kubíne, aby priblížili tematiku šikany a jej prevencie. Žiaci boli zapojení do tvorby vlastných metodických materiálov v podobe plagátov, pracovných listov a videoreportáží zameraných na danú tematiku. Cieľom bolo aj vytvorenie webovej stránky, ktorá mala slúžiť nielen samotným žiakom a učiteľom, ale aj rodičom a širšej verejnosti. Kvalifikovaní lektori poskytli besedy a workshopy s témami "Druhá tvár", "Sociálne siete", "Šikana a medziľudské vzťahy". Výstupom projektu je aj spracované divadelné predstavenie, ktorého scenár zostavili žiaci v spolupráci s vyučujúcimi. Finančné prostriedky boli použité na kostýmy, digitálne zariadenia, výtvarné pomôcky, odmeny pre lektorov a učiteľov.
e) podpora vzdelávania 2 260 € Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: V rámci projektu sa na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine podarilo vzájomne inšpirovať učiteľov fyziky s dôrazom na uplatňovanie bádateľských experimentálnych metód žiakmi na vyučovacích hodinách. Boli vytvorené databázy materiálov vhodných na takéto aktivity, tie sa následne sprístupnili širokej komunite učiteľov, žiakov a rodičov prostredníctvom sociálnych sietí. Okrem písomných materiálov sa podarilo vytvoriť aj videozáznamy navrhnutých experimentálnych aktivít. Výstupy projektu sa odprezentovali priamo na učiteľských konferenciách a online webinároch. Finančné prostriedky boli použité na fyzikálne pomôcky, dataprojektor, chromecast a filamenty na 3D tlač.
e) podpora vzdelávania 1 300 € Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Predkladatelia projektu z Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou nadviazali na úspešný minuloročný projekt, svoju pozornosť však sústredili na inú cieľovú skupinu – štvrtákov okolitých základných škôl a pedagógov I. a II. stupňa. Pôvodne bol zámer navštíviť osobne všetky partnerské školy, ale pandemická situácia neumožnila osobné návštevy. Z tohto dôvodu vznikol nápad vytvorenia informačných brožúr pre žiakov a pedagógov, obsahujúcich teoretický základ, informácie ohľadom najčastejších nebezpečenstiev na sociálnych sieťach, krátkych komiksov a príkladov aktivít pre I. a II. stupeň základných škôl. Finančné prostriedky boli použité na knihy, kancelárske a výtvarné potreby, tlačiareň, USB kľúče, zabezpečenie a distribúciu informačných brožúr a odznakov.
e) podpora vzdelávania 750 € Obec Trebatice; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Do realizácie kurzu zasiahla koronakríza, ktorá okrem zatvorených škôl poukázala tiež na nedostatočné zručnosti najmä starších v oblasti dištančného vzdelávania. Preto autori projektu do obsahu vzdelávacieho programu operatívne zapracovali aj tému "Učenie na diaľku", v ktorej pomohli učiteľom pri prekonávaní aktuálnych výziev spojených so vzdelávaním prostredníctvom digitálnych technológií. Pozitívnym však bol fakt, že až 70% zapojených učiteľov chce svoje digitálne zručnosti rozvíjať ďalším vzdelávaním. Finančné prostriedky boli použité na personálne lektorské zabezpečenie, propagáciu a prípravu vzdelávacích materiálov.
e) podpora vzdelávania 790 € Spojená škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Projekte Poďme spolu do sveta médií bol určený pre žiakov 7.až 9.ročníka Špeciálnej školy v Zlatých Moravciach. Spoločne s vyučujúcimi realizovali aktivity, ktoré boli žiakom blízke, žiaci sa oboznamovali s novými pojmami, ktoré sa používajú v mediálnej oblasti. Aktivity realizovali v rámci vyučovania, ale i v rámci krúžkovej činnosti. U žiakov sa zdokonaľovali komunikačné schopnosti, posilňovalo sa ich sebavedomie, schopnosti vyhľadávať, triediť a spracovať potrebné informácie. Poznatky získané touto netradičnou formou sú trvalé, zažité a ľahko obnoviteľné. Vytvorené prezentácie sa stávajú materiálom pre nasledujúce ročníky. Finančné prostriedky boli použité na nákup učebných pomôcok a zabezpečenie realizácie aktivít.
e) podpora vzdelávania 1 460 € Stredná odborná škola drevárska a stavebná; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Prekladatelia projektu z SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou realizáciou projektu zabezpečili u študentov zvýšenie záujmu o modelovanie nábytku. Od návrhu cez namodelovanie až po samotnú tlač mali študenti zvýšený záujem o realizáciu navrhovaného výrobku. A to z toho dôvodu, že boli plní očakávania ako bude vyzerať konečná podoba 3D modelu výrobku, či ich jednotlivé konštrukčné riešenia budú zodpovedať technickým kritériám drevárskeho výrobku. Už samotná tlač modelu výrobku na 3D tlačiarni vyvolala veľký záujem aj u ďalších študentov školy o modelovania 3D návrhu výrobku. Finančné prostriedky boli použité na 3D printer PRUSA, materiál a mzdu.
e) podpora vzdelávania 850 € Stredná odborná škola lesnícka; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Projekt Programovanie hračkou SOŠ lesníckej Tvrdošín mal viesť žiakov k analytickému mysleniu, konštruovaniu a následnej výrobe konkrétnej súčiastky. Cieľ projektu bol splnený nad všetky očakávania - zapájanie sa žiakov do výučby bolo znateľne viditeľné, konkrétny výrobok si navrhli samotný žiaci. Projekt bol primárne určený pre žiakov odboru mechanik strojov a zariadení, ale boli zapojení aj ostatní žiaci školy, ktorí mali záujem o konštruovanie. Vďaka projektu bol vytvorený priestor pre rozvíjanie tvorivosti a analytického myslenia žiakov. Finančné prostriedky boli použité na nákup 3D tlačiarne a hardvérového vybavenia pre jej obsluhu.
e) podpora vzdelávania 2 700 € Súkromná škola umeleckého priemyslu; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Projekt Z dát do reality realizovala Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline v spolupráci s partnerskou Školou umeleckého priemyslu Hodruša-Hámre. Študenti vytvorili objekty inšpirované digitálnym prostredím dát a informácií, pričom pracovali od skíc a návrhov, cez prototypovanie až po realizáciu objektov na CNC prístroji. Realizované postery, 3D vizualizácie, objekty boli pre nich hmotným dôkazom, že digitálny svet môže byť zaujímavý a inšpiratívny aj mimo virtuálnej reality. Finančné prostriedky využili na nákup CNC frézy, PC zostavy a príslušenstva.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Súkromné gymnázium Banskobystrické, Ružová 15/A, Banská Bystrica; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Cieľovou skupinou projektu boli žiaci Súkromného gymnázia v Banskej Bystrici. Zámerom školy bolo poskytnúť im výučbu programovania hravou formou a tak, aby mohli prakticky využiť svoje získané vedomosti. Za pomoci 3D modelovacích nástrojov si žiaci vytvorili dizajn robota Wall-eho. Po príprave modelu jednotlivé komponenty vytlačili na 3D tlačiarni, nasledovalo zapracovanie mechanických a elektronických častí do modelu, oživenie a ladenie funkcií robota. Škola vďaka tomu získala unikátnu pomôcku, ktorá v budúcnosti bude slúžiť na výučbu programovania v jazyku C++. Finančné prostriedky boli použité na materiál na 3D tlač, elektroniku a mechaniku robota.
e) podpora vzdelávania 2 800 € Šedý medveď; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Projekt mladí reportéri mal za cieľ zvýšiť účasť študentov na občianskom živote a na činnostiach v komunite. OZ Šedý medveď organizovalo pre mladých ľudí workshopy, kde získali zručnosti tvorby i marketovania vlastného média, naučili sa orientovať vo svete online médií, čítať s porozumením, analyzovať, pracovať s informáciami z rôznych digitálnych zdrojov a vyhodnocovať ich relevantnosť aj dôveryhodnosť. V rámci projektu sa vytvoril systém, do ktorého môžu postupne pribúdať noví študenti - kontinuálne sa rozrastajúca komunita, ktorá bude popri projekte žiť vlastným životom. Ide o online časopis, ktorý slúži ako platforma na prezentáciu názorov a motivuje študentov k tvorbe vlastného obsahu. Finančné prostriedky boli použité na personálne zabezpečenie workshopov.
e) podpora vzdelávania 2 200 € Lifestarter; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Projekt mal za cieľ pomôcť učiteľom zbaviť sa strachu z digitálnych technológií a ukázať im možnosti využitia technológií vo vzdelávacom procese. Za týmto účelom bolo zrealizovaných 14 workshopov na dvoch stredných školách v Trnave, ktorých sa zúčastnilo 35 pedagógov. Účastníci sa naučili ako efektívne vytvoriť zaujímavú prezentáciu, ako zapojiť študentov do vyučovacej hodiny prostredníctvom smartfónov, ako pracovať s cloudovými nástrojmi, ako využiť sociálne siete vo vzdelávaní alebo aj to, aké možnosti ponúka edukačná virtuálna realita. Finančné prostriedky boli použité na odmeny lektorom, propagáciu a tlač vzdelávacích materiálov.
e) podpora vzdelávania 1 290 € Základná škola Čáry; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Základnej škole Čáry chýbala vhodná didaktická pomôcka na vyučovania základov programovania, s ktorou by mohli žiaci skutočne pracovať, aby videli, že vytvorené programy reálne fungujú. Cieľom projektu bolo zakúpiť pre žiakov robotickú hračku, na ktorej sa budú učiť. Prácou s týmto robotom sa u žiakov podporilo interaktívne vyučovanie, tvorivé myslenie, schopnosť objavovať a riešiť problémy samostatne aj v spolupráci s ostatnými žiakmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup autíčka PRO-BOT a súvisiacich produktov - mapa tvarov, mapa parku
e) podpora vzdelávania 2 000 € Základná škola Jakubov; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň STEM zručností a vedomostí učiteľov aj žiakov zo štyroch spolupracujúcich škôl (ZŠ Záhorská Ves, ZŠ Láb, ZŠ Veľké Leváre, SZŠ Skalica). Vďaka aktivitám sa podarilo vypracovať "Manuál pre učiteľa", ktorý dopĺňa "LEGO lekcie" pre žiakov, ako aj zlepšiť materiálno-technické vybavenie zúčastnených škôl v oblasti LEGO robotiky. V rámci projektu sa zároveň posilnila spolupráca škôl s Ústavom informatiky SAV v Bratislave. Pre žiakov 2.stupňa ZŠ boli realizované programátorské aktivity, pre ostatných žiakov a učiteľov škôl ako aj pre širokú verejnosť boli určené prezentačné workshopy. Finančné prostriedky boli použité na programovateľné LEGO súpravy LM EV3, odmeny pre lektora a koordinátora projektu.
e) podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola Jána Amosa Komenského, Komenského 3, Komárno; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Vďaka projektu Tvoríme médiá mali žiaci možnosť pracovať na vlastnom mediálnom produkte a prostredníctvom aktivít s rozhlasovým moderátorom rozvíjať svoje zručnosti v práci s médiami. Vytvorili číslo školského časopisu venované 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorý využívali aj počas vyučovania. V tejto téme pokračovali, odvysielali rozhlasové vstupy informujúce o udalostiach spred tridsiatich rokov a následne spustili rádio zamerané na osvetu preventívnych opatrení počas pandémie. Žiaci tiež diskutovali o význame médií, vyskúšali si jazykové cvičenia a zábavné čítanie s porozumením, pričom veľkú pozornosť venovali hoaxom. Finančné prostriedky boli použité na vydania školského časopisu, vybavenie učebne počítačovou technikou a zabezpečenie vzdelávacích workshopov.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským - Katona Mihály Alapiskola, Hlavná 503, Búč - Bucs; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Zámerom projektu MAGická GEOgrafia bolo prebudenie záujmu a formovanie vzťahu žiakov k učeniu sa informatiky, techniky a geografie. V dobe digitálnej technológie, aplikácií a virtuálnej reality Základná škola Mihálya Katonu s VJM Búč vytvorila priestor, kde sa žiaci a pedagógovia stali nielen využívateľmi, ale aj kreatívnymi tvoriteľmi a vynálezcami. Pomocou technológie virtuálnej a obohatenej reality a vytváraním digitálneho interaktívneho pieskoviska sa vyučovanie žiakov priblížilo reálnemu životu. Finančné prostriedky boli využité na projektor, materiál na zhotovenie pieskoviska a odmenu pre koordinátora projektu.
e) podpora vzdelávania 1 490 € Základná škola Mirka Nešpora 2, Prešov; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Projekt Učíme a hráme sa s robotmi bol realizovaný na Základnej škole Mirka Nešpora v Prešove. Jeho zámerom bolo rozširovanie výuky informatiky o ďalšiu oblasť, programovateľný hardvér. Programovateľné roboty mBot otvorili žiakom nové obzory v rámci logického, algoritmického, problémového a tímového myslenia, zlepšili ich manuálne zručnosti a umožnili ďalšie napredovanie. Roboty mBot sú programovateľné v prostredí mBlock dostupnom pre viaceré platformy (web, Android, Windows, Linux,...) a založenom na prostredí Scratch 3.0, v ktorom prebieha vyučovanie programovania pre deti od 5. ročníka. Finančné prostriedky boli použité na nákup mBotov s príslušenstvom.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, Trstená; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Na zázraky máme nos bol projekt zameraný na výchovno-vzdelávacie pôsobenie vedené hrou a aktívnou činnosťou všetkých detí – aj tých s hendikepom. Počas kreatívneho tvorenia, blokových vyučovaní riadených v duchu daltonských pravidiel, tvorby vlastnej web stránky a fotoknihy sa druháci a piataci v rámci rovesníckeho vzdelávania ocitli v „krajine zázrakov“. Úlohou detí bolo objaviť zázraky v mieste svojho bydliska, zmapovať a zdokumentovať ich aj pre ľudí s teleným znevýhodnením a vytvoriť tak kvalitný a overený mediálny obsah, ktorému sa dá dôverovať. Vďaka realizovaným aktivitám žiaci ZŠ P. O. Hviezdoslava v Trstenej zažili nielen dobrodružstvo v radostnej atmosfére, ale vybudovali sa u nich aj základné piliere na bezpečné, zodpovedné a aktívne využívanie internetu či sociálnych sietí. Finančné prostriedky boli použité na kancelársky a spotrebný materiál, tlač kníh , fotoaparát a zakúpenie priestoru no blogovej stránke.
e) podpora vzdelávania 800 € Základná škola s materskou školou; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Žiaci prvého stupňa Základnej školy s materskou školou v Hontianskych Hámroch si hravou a pútavou formou osvojovali bezpečné využívanie digitálnych technológií. Zámerom projektu bolo naučiť žiakov prostredníctvom rozprávky O snehulienke a siedmych trpaslíkoch šetrne a bezpečne zaobchádzať s informačnými technológiami a pomôckami a chrániť sa pred nástrahami internetu a sociálnych sietí. Projekt bol realizovaný v týždenných intervaloch, pričom informácie a aktivity žiakov zaujali natoľko, že bolo potrebné niekoľko hodín pridať, následné boli všetky informácie zhrnuté pri záverečnej besede. Finančné prostriedky boli použité na počítačovú zostavu, kancelárske potreby a odmenu pre koordinátorku.
e) podpora vzdelávania 1 490 € Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni projektom Programovanie môže byť zábava spestrila vyučovacie hodiny Programovania a Informatiky žiakom primárnej cieľovej skupiny - žiaci 9. ročníka a sekundárnej cieľovej skupiny - žiaci 8. ročníka, praktickou realizáciou zadaní, ktoré žiakom ukázali zaujímavé možnosti využitia informatiky. Aj vďaka tejto možnosti sa žiaci sami začali zaujímať o rozvíjanie svojich informatických zručností. Reálne činnosti a manipulácia s jednotlivými komponentami podporili experimentálnu a bádateľskú činnosť žiakov a rozvíjali schopnosti tímového riešenia problémov, a to aj formou medzipredmetových projektov. Finančné prostriedky boli použité na nákup hardwéru (sada klávesnica a myš, monitor a sada mocro:bit).
e) podpora vzdelávania 700 € Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Projekt ZŠ v Kozárovciach bol určený pre žiakov špeciálnych tried, ktorý tvoria špecifickú skupinu náchylnú na sociálnu patológiu. Bezpečná orientácia na internete i jej negatíva, poskytovanie údajov, zverejňovanie fotografií, získavanie dôvery, kyberšikana sú oblasti, ktoré bolo potrebné podrobnejšie rozobrať a tiež dať žiakom návody, aby čas na internete trávili bezpečne. Žiaci získali informácie, zdroje, správne návyky a následne naučené prezentovali rovesníckym spôsobom žiakom z inej triedy. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych pomôcok, odbornej literatúry, notebooku a na odmenu pre realizátora projektu.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola v Raslaviciach; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Základná škola v Raslaviciach počas realizácie projektu My sme malí inžinieri zakúpili 4 sady lego robotov, aby svojim žiakom priblížili robotické zariadenia a naštartovali záujem o robotiku a programovanie. Do projektu boli zapojení aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a rómski žiaci. Pre žiakov okrem vyučovania robotiky na hodinách informatiky a krúžku robotiky, učitelia pripravili aj ďalšie atraktívne aktivity ako napr. Hodinu kódu, besedu s IT odborníkom, exkurziu, zapojenie sa do informatickej súťaže. Učitelia počas projektu absolvovali 2 školenia z oblasti programovania a robotiky a workshop. Finančné prostriedky boli použité na nákup sád lego robotov a odmenu pre učiteľku.
e) podpora vzdelávania 700 € Základná škola Veľké Úľany; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Vďaka projektu Bojovníci proti hoaxom sa žiaci Základnej školy vo Veľkých Úľanoch na hodinách slovenského jazyka a literatúry stali aktívnou súčasťou vyučovania. Počas realizácie projektu žiaci pracovali s aktuálnymi článkami a inými výstupmi z internetových a tlačených médií. Snažili sa odhaliť články obsahujúce hoaxy a podporujúce strereotypy či predsudky. Následne sa snažili tvoriť vlastné argumenty, ktoré by tieto hoaxy vyvrátili. Najdôležitejším okamihom projektu sa stalo to, že sa žiaci zapojili do 2 charitatívnych akcií, ktoré potešili nielen žiakov a učiteľov ZŠVÚ ale aj úplne cudzích ľudí. Finančné prostriedky sme použili na nákup kancelárskeho a výtvarného materiálu potrebného na realizáciu tvorivých dielní, potravín Fair trade a odbornej literatúry.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola, Tulipánová 1, Nitra; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Vyučujúce Informatiky zo Základnej školy Tulipánová 1 v Nitre sa rozhodli zatraktívniť žiakom 4. a 5. ročníka vzdelávací proces. Pripravili pre nich projektové vyučovanie s názvom S tabletom do ulíc, pričom témou bolo ich rodné mesto Nitra. Žiaci aktívnym spôsobom vyhľadali na internete informácie o meste, vytvorili z nich dokumenty v MS Worde i v Power Pointe a ako sprievodcovia ich prezentovali ostatným žiakom. V grafickej súťaži Nitriansky hrad si v Skicári vyskúšali svoje skúsenosti v 2D kreslení. Na vychádzke s tabletmi v meste žiaci rozšifrovali informácie v podobe QR kódov a získali tak nové digitálne zručnosti i vedomosti o Nitre. Finančné prostriedky boli použité na nákup tabletov.
e) podpora vzdelávania 1 420 € Základná škola, Ul. dargovských hrdinov 19, Humenné; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Projekt Spike team na hodinách STEAM bol realizovaný v Základnej škole Dargovských hrdinov v Humennom. Na realizácii projektových aktivít sa podieľali žiaci 5., 6. a 8. ročníka v kooperácii s učiteľmi. Tí spolu využitím inovatívnych metód projektového vyučovania, STEAM, CLIL a formou skupinovej práce pilotne nasadili robotické súpravy Lego Spike Prime do vyučovania predmetov informatika, technika a anglický jazyk. Hlavnými výstupmi boli videozáznamy z ôsmich hodín priamej implementácie lego robotických súprav do jednotlivých vyučovacích predmetov. Finančné prostriedky boli použité na robotické súpravy Lego Spike Prime a odmenu pre realizátora projektu.
e) podpora vzdelávania 1 100 € Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2019/2020: Výber žiakov z piateho až deviateho ročníka ZŠ sv. Michala v Leviciach intenzívne spolupracoval s učiteľmi informatiky, ktorí ich naučili pracovať so stavebnicou Lego Mindstorm EV3, programovať zhotovené roboty a umožnili im spropagovať výsledky ich činnosti a reálny priebeh programovania. Títo žiaci sa stali asistentmi učiteľov pri odovzdávaní nadobudnutých vedomostí nielen mladším spolužiakom, ale aj rovesníkom, rodičom a širokej verejnosti prostredníctvom krátkych náučných videí, zverejnených na webovej stránke školy. Záujem o programovanie a robotiku sa zvýšil, zároveň sa informatické a kreatívne myslenie dostalo na vyššiu úroveň. Finančné prostriedky boli použité na nákup lego stavebníc a výtvarného a kancelárskeho materiálu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Alena J.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom bolo obdarovať tehotnú mamičku v ťažkej finančnej situácii. Oblečenie a potreby pre bábätko a drobné darčeky jej pomohli a spravili radosť. Keďže mamička porodila pred Vianocami, osobná návšteva s darčekmi ju o to viac potešila. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, oblečenie a plienky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Alžbeta M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená pani Ivone, ktorá zostala sama s tromi malými deťmi po tom, čo ju opustil manžel. Prežila veľmi ťažké roky, aj keď sa snaží, kvôli zdravotným problémom nedokáže na 100% fyzicky pracovať. Ivona bola nesmierne vďačná za dar, ktorý dostala v kruhu svojej rodiny. Finančné prostriedky boli použité na šijací stroj.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Alžbeta Z.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená rodine, ktorá sa ocitla vo finančnej tiesni. Vďaka podpore projektu pani Alžbeta urobila nákup potravín, ktorý rodine veľmi pomohol. Spoločne napiekli i vianočné dobroty, z ktorých najväčšiu radosť mali deti. V rodine zavládla príjemná, vianočná atmosféra. Rodina bola za pomoc veľmi vďačná. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Alžbeta Z.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená matke štyroch detí, ktorá zostala na výchovu sama. Prežívali ťažké obdobie plné smútku a nevedeli si predstaviť , ako budú tráviť tohtoročné sviatky. V rámci projektu im boli zakúpené potraviny, šatstvo a krbová vložka na vykurovanie domácnosti. Rodina tak bola opäť na chvíľu šťastná, deťom žiarili očká a už v nich nebolo toľko smútku ako predtým. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Alžbeta Z.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo pomôcť matka piatich detí, ktorá zostala na výchovu detí sama a nedokázala si predstaviť, ako deťom pripraví vianočné sviatky, o akých snívali. Rodina žije v skromných sociálnych pomeroch. V rámci projektu im boli zakúpené potraviny, ošatenie a obuv. Rodina strávila pekné, pokojné sviatky, za čo boli veľmi vďační. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a ošatenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Alžbeta Z.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom bolo podporiť rodinu, ktorá sa nachádza v ťažkej finančnej situácii a potrebovala pomoc s prípravou na vianočné sviatky. V rámci projektu sa im zakúpil sporák, ktorý sa stal darčekom pre všetkých členov, keďže ho veľmi potrebovali. Deti dostali aj zimné ošatenie, z ktorého mali veľkú radosť. Rodinka v pokoji mohla spoločne tráviť vianočné sviatky. Finančné prostriedky boli použité na sporák a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Alžbeta Z.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Zámerom projektu bolo pomôcť viacpočetnej rodine v núdzi. Finančne prežívali ťažké obdobie, trápili sa a veľmi si želali prežiť pekné vianočné sviatky. V rámci projektu sa zrealizoval nákup potravín, ktorý rodinu potešil a veľmi im pomohol, deti vyskakovali od radosti, keď videli dostatok jedla na sviatky a chladničku, ktorá im bola darovaná. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Andrea M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Andrea spolu so svojimi deťmi vyčarila pani Anne krásne Vianoce. Obdarili ju balíčkom liekov, minerálov a taktiež košom plným ovocia. Tento dar potešil nielen pani Aničku, ale aj samotného darcu. Prinieslo im to hlboké uspokojenie a pravú vianočnú atmosféru. Finančné prostriedky boli použité na lieky a výživové doplnky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Aneta B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom bolo potešiť deti, ktoré sú choré a musia byť v nemocnici. Okrem programu, ktorý pripravila nemocnica deti čakala aj návšteva pani Anety s kamarátkami. Tie deťom napiekli a potešili ich darčekmi. Aj deti, ktoré trávili Vianoce v nemocnici mohli zažiť príjemné chvíle. Finančné prostriedky boli použité na hračky a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Anna G.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Projekt bol zameraný na spríjemnenie sviatkov osamelému chlapcovi z detského domova, ktorý je sirota. Pani Anna s manželom ho pozvali počas Vianoc k sebe a zobrali ho na nákupy. Bol veľmi šťastný a aj manželia mali radosť, že mu takto priblížili vianočnú atmosféru. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Anna I.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Anna žiadala o pomoc pre Petru z nefunkčnej rodiny. Napriek realite, ktorú musí dieťa dennodenne zažívať má rôzne záujmy, na čo rodinný rozpočet nie vždy vystačí. Najviac sa zaujíma o šport - plávanie. Plavecký set ju veľmi potešil a šport, ktorému sa venuje, jej pomáha ľahšie zvládať záťažovú rodinnú situáciu. Finančné prostriedky boli použité na plavecký set.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Anna K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Anna chcela pomôcť dievčatku, ktoré je od narodenia veľmi ťažko postihnuté, imobilné, nehovoriace a slepé. Rodina je v náročnej situácii, keďže o Fazuľku sa treba starať neustále a majú aj ďalšie dieťa. Pani Anna rodine pomohla nákupom drogérie na bežné fungovanie v každodennom živote, aby ich aspoň trochu finančne odbremenila. Finančné prostriedky boli použité na drogériu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Anna K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Anna si želala spríjemniť Vianoce bezdomovcom v resocializačnom zariadení. Pre každého obyvateľa boli zakúpené a pripravené praktické vianočné darčeky - kozmetický a potravinový balíček. Takto mohli aj osamelí ľudia pocítiť, že na nich niekto myslí. Finančné prostriedky boli použité na kozmetiku a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Anna K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom bolo spríjemniť Tonkovi chvíle strávené v integrovanom sociálnom zariadení. Vďaka zakúpenému notebooku a piesňam jeho obľúbeného speváka je veselší aj počas bežných dní. Tonko sa darčeku nesmierne tešil, notebook po rozbalení preniesol do jedálne zariadenia kde sa počúvali aj vianočné koledy. Finančné prostriedky boli použité na notebook.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Anna K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom bolo obdarovať klienta integrovaného sociálneho centra, ktorý je sirota. V krátkom čase prišiel o obidvoch rodičov. Rád spieva, jeho snom bolo mať gitaru, naučiť sa na nej hrať. Darček mu pripomenul rodičov a detstvo. Finančné prostriedky boli použité na gitaru.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Anna K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo potešiť mentálne a telesne postihnutých klientov integrovaného sociálneho zariadenia. Navaril sa pre nich sviatočný obed a zakúpili sa darčeky, každému klientovi sa pripravil balíček. Vďaka tomu mohli pocítiť atmosféru Vianoc. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie, potraviny a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Anna N.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom bolo pomôcť Mirkovi, ktorý nechodí, nevidí, nedokáže sa sám najesť a je plienkovaný. Boli zakúpené pomôcky, ktoré slúžia k jeho dennému životu a ktoré potrebuje. Podarila sa spoločne úžasná vec, nakoľko takúto pomoc zažila rodina prvýkrát. Finančné prostriedky boli použité na hygienické potreby, plienkové nohavičky, chránič na matrac, obliečky na paplón, paplón a vankúš.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Anna S.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom bolo obdarovať rodinu - osamelú matku a jej 5 detí. Napriek náročnej situácii sa matka stará o svoje deti zodpovedne, učiteľky sa im preto rozhodli pomôcť zakúpením postele pre dcéru. Urobili radosť nielen dcére, ktorá nemala vlastnú posteľ, ale pomohli celej rodine. Finančné prostriedky boli použité na posteľ.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Barbora G.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Barbora sa rozhodla obdarovať rodinu pani Valiky, ktorá žije v chudobných pomeroch. V ich byte sa kúri pieckou a na Vianoce sa preto potešili teplu vo forme dreva, ktoré ich môže hriať celú zimu. Spolu ho objednali a strávili aj s deťmi zábavný deň. Finančné prostriedky boli použité na drevo.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Miriama D.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Projekt bol určený klientom zariadenia pre seniorov. Klienti síce mali pestrú záujmovú činnosť, ale záhradné kvetináče na sadenie im chýbali. Vlastné vysádzanie rastliniek im veľmi spestrilo aktivity, zvýšilo ich sebavedomie a pocit užitočnosti a vzájomná spolupráca v kolektíve prehĺbila vzťahy v komunite. Finančné prostriedky použité na kvetináče.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Rudolf R.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Dobrovoľník a sociálny pracovník v jednej osobe potešil 4 člennú rodinu vianočným prekvapením. Malým deťom doniesol hry, knihy a oblečenie a vyčaril im tak úsmev na tvári. Rodina bola v minulosti ťažko skúšaná, preto pre nich vysníval pokojné Vianoce, ktoré boli plné dobrôt a darčekov. Finančný dar bol použitý na hračky a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Rudolf R.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom bolo potešiť Miriamku, dievča, ktoré pochádza z chudobnej rodiny a veľa doma pomáha, nakoľko jej matka je chorá. Miriamka dostala na Vianoce reproduktor, keďže rada tancuje, taktiež oblečenie do školy. Mohla tak zažiť krajšie sviatky. Finančné prostriedky boli použité na reproduktor, oblečenie a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Rudolf R.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom bolo obdarovať deti z klubu, ktorý združuje mládež v rôznych životných situáciách, chudobné deti, siroty, deti, o ktorých sa rodičia nezaujímajú. Prekvapením pre ne boli darčeky a spoločné stretnutie, plné úsmevu, vianočnej nálady a dobrého občerstvenia. Finančné prostriedky boli použité na kreatívne potreby, drobné darčeky a občerstvenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Vladimír K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Vďaka projektu sa podarilo obdariť mladých dospelých ľudí, odchovancov z detských domovov, ale aj ľudí bez prístrešia. Nakúpilo sa 35 darčekov a tým sa prispelo k úsmevu a šťastiu "chalanov". Vďaka tejto podpore mohli pocítiť, akí sú dôležití a že aj počas najkrajších sviatkov roka myslia na nich iní ľudia. Finančné prostriedky boli použité na drogériu a čistiace prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 148 € Bibiána F.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená pani, ktorá sa ocitla sa v núdzi kvôli ochoreniu manžela. Napriek tomu sa snaží pomáhať aj neveste s vnúčatami, ktorých situácia je tiež zložitá. Bolo pre ňu zorganizované spoločné posedenie, kde jej bol odovzdaný potravinový balíček na Vianoce a drobné darčeky pre vnúčatá. Vďaka tomu pocítila, že na ňu myslia aj ostatní a podporujú ju. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, plaveckú výbavu a hračku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Viera B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Vierka pomohla pánovi Michalovi a Jánovi, ktorí žijú v zariadení a sú odkázaní na 24 hodinovú starostlivosť. Pán Michal stratil sluch, nepočuje vôbec, ale rozpráva. Pán Ján je zase osamelý vdovec, ktorý si ťažko pripúšťa k sebe ľudí. Vierka im však umožnila zažiť vianočný kúsok lásky, obdarovala ich, spoločne s nimi ozdobila vianočný stromček, zaspievali si koledy. Finančné prostriedky boli použité na stromček, drogériu a kreatívne potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Daniela M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Psychologička domova sociálnych služieb naplánovala spoločné pečenie s kolegyňami sociálnymi pracovníčkami a s klientmi. Napiekli vianočné koláčiky a zorganizovali viacero príjemných posedení, mnohí klienti sa s veľkou radosťou zapájali, čím si oživovali pekné spomienky i takmer zabudnuté zručnosti. Bol to príjemne strávený čas, vytvorilo to peknú vianočnú atmosféru. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Dáša O.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Dáša pomohla k šťastnejšiemu prežitiu vianočných sviatkov pani Anne, starej matke dvoch vnukov, ktorých má zverených do opatery. Okrem nich v domácnosti žijú aj dve deti pani Anny, ktoré sú zdravotne znevýhodnené. Nákupom základných potravín a malým darčekom tak vytvorila rodine veľmi výnimočné Vianoce. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a posteľnú bielizeň.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Dáša O.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Dáša sa rozhodla pomôcť štvorčlennej rodine, ktorá sa náhle ocitla v ťažkej životnej situácii z dôvodu, že otec rodiny prišiel nečakane o prácu. Matka sa stará o zdravotne znevýhodneného syna, preto sa nemôže zamestnať. Zámerom daru bolo odľahčenie finančného rozpočtu rodiny počas vianočných sviatkov. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Dáša O.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Dáša sa rozhodla obdarovať slobodnú mamičku s troma deťmi, ktorej finančná situácia je náročná, rodina žije len z rodičovského príspevku. To jej nedovoľuje zabezpečiť základné potreby a vianočné sviatky sú pre ňu veľmi zložité. Svojim darom Dáša pomohla mamičke pripraviť príjemné sviatky pre ňu aj pre deti. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Dáša O.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Dáša chcela pomôcť dvom osamelým ľuďom so zdravotnými problémami v ťažkej životnej situácii. Pán Jaroslav je osamelý senior, ktorý má finančné problémy a je celiatik. Pani Dana je invalidná dôchodkyňa, ktorá má zdravotné problémy so srdcom a tlakom. Pani Dáša ich chcela darom odbremeniť. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Dávid B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom bolo podporiť mnohopočetnú rodinu, ktorá sa nachádza v ťažkej situácii, funguje z rodičovských príspevkov a príspevkov v hmotnej núdzi. Často sa im stávalo, že mali problém uskladniť potraviny, ktoré si kupujú vo väčšom množstve pri výplatnom termíne. Vďaka novej chladničke sa tento problém vyriešil. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a chladničku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 210 € David H.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Projekt bol zameraný na klientov žijúcich v útulku. Boli obdarovaní darčekovými balíčkami s predmetmi, ktoré zužitkujú v každodennom živote. Darčeky im boli odovzdané pred Vianocami a vyčarovali klientom pocit šťastia, nadšenia a pohody. Finančné prostriedky boli použité na uteráky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Denis Č.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pán Denis sa rozhodol pomôcť rodine pani Ruženy, ktorá žije v biednych podmienkach a má rôzne zdravotné problémy. Za pomoci svojich známych nakúpil a odovzdal pani Ružene potraviny, oblečenie a brikety, vďaka ktorým si môže doma kúriť, obdarovali i jej susedov. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, palivo na kúrenie, oblečenie a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Diana P.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Diana sa rozhodla pomôcť mladej rodine, ktorá je vo veľmi zlej finančnej a zdravotnej situácii. Obdarila ich potrebným nábytkom a vianočným nákupom, čo nutne potrebovali. Rodina bola veľmi vďačná za dar, že si môžu vianočne chvíle takýmto spôsobom spríjemniť a zlepšiť aj životnú situáciu. Finančné prostriedky boli použité na nábytok a elektroniku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Dominika Š.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Študentka Dominika zakúpila zo získaných peňazí stacionárny bicykel pre Peťka, ktorý trpí závažným ochorením- Duschennova svalová dystrofia. Bicykel mu pomáha pri cvičení spevniť nohy a lýtka a urobil mu veľkú radosť nakoľko, je jeho snom naučiť sa bicyklovať ako jeho súrodenci. Peťkovi teda tento darček pomohol prežiť pekné Vianoce. Finančné prostriedky boli použité na stacionárny bicykel.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Elena J.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená pre požiarom postihnutú 5 člennú rodinu. Nakúpením potravín a drogérie sa im pomohlo ušetriť výdavky, ktoré môžu použiť na rekonštrukciu domu. Členovia rodiny boli vďační a veľmi sa tešili. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a drogériu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 75 € Elena J.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Elena sa rozhodla pomôcť kamarátke, ktorá má ťažko postihnutého synčeka. Nakúpením potrebných vecí jej vyjadrila spolupatričnosť v ich utrpení v predvianočnom čase. Vďaka tomu ju čiastočne odbremenila a pomohla jej zažiť sviatočnú atmosféru. Finančné prostriedky boli použité na hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Erika P.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Študentka, ktorá je zároveň dobrovoľníčkou v zariadení sociálnych služieb chcela pomôcť klientom zariadenia. Boli im odovzdané hygienické balíčky prostredníctvom ktorých bolo cieľom vyčarovať klientom úsmev na tvári. Odovzdávanie bolo realizované počas vianočného večierka. Finančné prostriedky na hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Eva M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bol určená pre dve dospievajúce dievčatá, ktoré prišli o mamu. Dievčatá sa musia starať o svojho malého bračeka aj samé o seba, keďže otec o nich nejaví záujem. Dar im pomohol skrášliť najsmutnejšie vianočné sviatky v živote. Finančné prostriedky boli použité na postele.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Eva M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo pomôcť mladej šesťčlennej rodine, ktorá žije vo veľmi skromných pomeroch v ošarpanom domčeku. Bola im zakúpená automatická práčka, ktorú rodinka so štyrmi malými deťmi nutne potrebovala. Pre niekoho samozrejmosť, pre nich nevyhnutnosť a dar, ktorý vtisol slzy do očí nielen obdarovaným, ale i tým, ktorí dar odovzdávali. Finančné prostriedky boli použité na práčku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Eva R.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo podporiť tvorivé činnosti detí z rómskej osady, ktoré nemajú veľa príležitostí, ako tráviť zmysluplne svoj voľný čas mimo prostredia rómskej osady tak, aby bol motivačný a pozitívny pre ich rast. Navštívili vianočné trhy, venovali sa príprave vianočných jedál, besiedky, vyrábali si šperky a obdarovali sa navzájom. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, kreatívny materiál, cestovné a vstupné do múzea.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Gabriela Š.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Žiadateľka pomohla osamelej matke, pani Sylve, ktorá je v náročnej situácii a ťažko fyzicky pracuje, aby mohla zaplatiť všetky výdavky na domácnosť a uspokojiť potreby svojich dvoch synov. V ubytovni, kde bývajú, museli pre výskyt ploštíc vyhodiť všetko svoje zariadenie. Rodina bola obdarovaná posteľami a matracmi, ktoré odolajú prípadnému opätovnému zamoreniu bytovky hmyzom. Finančné prostriedky boli použité na postele a matrace.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Gabriela Š.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Žiadateľka sa rozhodla pomôcť pani Marcele a jej rodine, aby mohli prežiť sviatky v menšej finančnej núdzi. Nakúpila základné potreby pre 1. ročné dieťatko a edukatívnu hračku pre dcéru. Tým, že darčeky rodine aj doviezla, nemusela pani Marcela cestovať za cenovo úspornými nákupmi do vzdialeného supermarketu. Finančné prostriedky boli použité na hračku, plienky a mlieko.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 260 € Gabriela Š.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Žiadateľka zabezpečila pre osamelú matku dvoch detí kúpu a dovoz novej piecky na tuhé palivo. To umožnilo lepšiu starostlivosť o jedno z detí, ktoré má ťažké zdravotné postihnutie a dym zo starej piecky jej spôsoboval dýchacie problémy. Mama nemusí tak skoro ráno vstávať, aby navarila a vyvetrala priestor, kým dcéra vstane. Na Vianoce sa mohla stretnúť celá rodina v čistejšom prostredí. Finančné prostriedky boli použité na sporák.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Jela Š.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Celá pomoc bola určená pre klientov azylového domu. Podarilo sa pre nich zabezpečiť nákup potravín, navarenie skvelej kapustnice, zozbieranie veľkého množstva teplého oblečenia, až po samotnú realizáciu spoločnej akcie. Klienti zariadenia boli nadšení, celá akcia sa niesla v duchu spevu, úsmevov, vzájomných rozhovorov. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Helena K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Helena spolu so svojim manželom pomohla mnohopočetnej rodine, ktorá sa stará o 6 maloletých detí. Rodina sa v lete sťahovala do bytovky, kde ale žiadna základná výbava domácnosti nebola, sú v ťažkej finančnej situácii, žijú z dávok v hmotnej núdzi. Rodičia sa napriek tomu snažia, aby zabezpečili pre svoje deti čo najlepšie životné podmienky, z daru sa veľmi tešili. Finančné prostriedky boli použité na chladničku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Adriana K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Triedna učiteľka šikovného, skromného a veľmi prajného chlapca chcela splniť jeho tajný sen - dostať pod stromček smart hodinky. Na triednickej hodine pred vianočnými sviatkami si trieda spoločne uvarila punč, priniesla vianočné pečivo, počúvala koledy a hodinky mu spoločne odovzdala. Finančné prostriedky boli použité na hodinky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Anna M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená rodine v ťažkej životnej situácii. Dievčatá Marika a Barborka mali nedostatok ošatenia a školských pomôcok, čo sa vďaka projektu podarilo zmeniť. Už nepociťujú zo strany okolia, že patria do skupiny chudobných detí, odkázaných na nosené a darované veci. Všetky zakúpené veci deťom na tvári vyčarili úsmev. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie a školské pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Daniela B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola smerovaná rodine s ťažko chorým synom Jakubom, ktorý sa narodil s nevyliečiteľnou chorobou – fenylketonúriou. Dnes má už 23 rokov a rodičia prešli „krížovou cestou“, aby sa naučili, ako správnou stravou Jakubovi zachrániť život a pomôcť žiť s touto zriedkavou chorobou. Táto strava je však drahá, preto dar rodine pomohol. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Soňa J.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Soňa sa rozhodla pomôcť pani Anne, ktorá je umiestnená v zariadení sociálnych služieb. Pani Anna je osamelá, prišla o syna a chýbali jej základné osobné statky. Preto jej pani Soňa chcela spraviť krásne Vianoce, čo sa aj podarilo, nakoľko bola veľmi šťastná pri odovzdávaní. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie, potraviny a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 95 € Ingrid P.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Ingrid obdarovala na Vianoce rodinu v náročnej situácii. Otec sa vrátil domov po výkone trestu a teraz sám vychováva svoje deti. Uvedomil si svoje chyby a snaží sa deťom nahradiť ich matku, ktorá o ne nemala záujem, a odpykáva si trest. Darček, ktorým boli deti obdarované je pre ne veľmi potrebný a užitočný. Finančné prostriedky boli použité na posteľnú bielizeň a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Ivana L.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Ivka pomohla mladej osamelej mamke s 2 deťmi, ktorá ovdovela veľmi skoro. Život tejto rodinky bol popretkávaný ťažkým osudom. Mamka zostala na invalidnom dôchodku a bez liekov fungovať nemôže. Ivka im preto chcela rozžiariť smutné oči a pomohla im v ťažkej situácii. Zakúpila im praktické darčeky, čím im ušetrila veľa peňazí. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, oblečenie, hygienické, školské, domáce a kreatívne potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Ivana L.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Ivka obdarovala pána Jozefa a pána Janka, ktorí sú v nepriaznivej situácii. Spoločne ozdobili stromček, ktorý bol pýchou ich izbičky, zaspievali si spolu a zaspomínali na Vianoce. Zároveň ich pani Ivka na Štedrý prekvapila darčekmi, ktorými im urobila obrovskú radosť. Finančné prostriedky boli použité na kreatívne a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Iveta H.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Iveta chcela potešiť deti s poruchami správania a pripraviť im tak viac podnetné prostredie. Vianoce prežili pečením koláčikov, spievaním kolied spolu s ostatnými zamestnancami centra. Deti si pod stromčekom našli darčeky, ktoré im pomôžu rozvíjať pozitívne prvky správania a sebavedomie. Finančné prostriedky boli použité na hračky, hry, knihy a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 30 € Iveta S.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom bolo obdarovať pani Máriu, ktorá nemá žiadnych blízkych príbuzných a pre svoje dlhodobé onkologické ochorenie je v súčasnosti odkázaná na pomoc opatrovateliek. Nakoľko má pani Mária zvýšené výdavky na liečbu svojho ochorenia, zo svojho príjmu si nemôže zabezpečiť všetko čo potrebuje. Zakúpením drogérie, vitamínových doplnkov a sladkostí sa jej spríjemnili vianočné sviatky. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, výživové doplnky a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Ján Č.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pán Ján s manželkou Katkou a ďalšími dobrovoľníkmi zorganizovali podujatie Každý z nás má moc dať šťastie, načúvajúce ucho, pozerajúce oko, vystretú ruku pre dôchodcov z obce, ktorí sú častokrát osamelí a to najmä počas vianočných sviatkov. Ukázali im, že si dokážu pre nich nájsť čas, zastaviť sa, pripraviť im pohostenie a posedenie. Kládli dôraz a pozorne počúvali ich dobré rady a skúsenosti, ktoré nám seniori odovzdávajú. Touto akciou sa podarilo ukázať aj najmenším, ako je dôležité vážiť si starých rodičov. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, občerstvenia a darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Jana Š.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom bolo potešiť starších a osamelých obyvateľov obce a dopriať im kultúrny zážitok. Sú to ľudia, ktorí nemajú dôvod vychádzať z domu, nakoľko sa nemajú kde stretnúť a porozprávať v spoločnosti iných obyvateľov. Seniori navštívili divadelné predstavenie a posedeli spolu pri vianočnej kapustnici. Finančné prostriedky boli použité na návštevu divadla a kapustnicu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Jana Ď.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Psychologička Janka obdarovala 4 rodiny, s ktorými pracuje vianočným potravinovým balíčkom. Sú to rodiny, ktoré sa snažia aktívne riešiť svoju situáciu, no komplikujú ju aj zdravotné problémy a ich rozpočet je veľmi tesný. Pre rodiny zorganizovala Vianočnú kapustnicu, kde im balíky odovzdala. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jana K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Jana s kolegami v projekte Vianočná rozprávka darovali deťom v špeciálnej materskej škole knihy a podporili tak stretnutie rodičov a detí v priestoroch školy pri tvorivých dielňach. Skrášlili sa ich príbytky vianočnými dekoráciami. Spoločne vyrobili vianočné dekorácie, ktorými si vyzdobili svoje príbytky. Deťom sme rozžiarili očká vďaka knihám, ktoré si prečítali vo vianočnom čase. Tento tvorivý čas bol príležitosťou lepšie sa navzájom spoznať, získať nové priateľstvá, oporu v živote, ktorý je mnohokrát komplikovaný. Finančné prostriedky boli použité na nákup kníh a vianočných dekorácií.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jana M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Jana pôsobiaca na obecnom úrade ako terénna sociálna pracovníčka priblížila s pomocou senioriek z obce vianočné tradície deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. V predvianočný čas zorganizovala ich spoločné stretnutie v sále kultúrneho domu, kde sa seniorky venovali pečeniu a deti tvorbe vianočných svietnikov. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, dekorácie a kreatívny materiál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Jana M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Jana pomohla dvom starkám, ktoré nahradili deťom ich mamy, pretože sú mimo rodiny pre svoje vlastné zlyhanie. Obidve starké sa starajú o dve vnúčatá so zdravotným znevýhodnením. Pani Jana vzala deti do obchodu s oblečením a obuvou a pokúpila, čo potrebujú. Urobila nákup drogérie a vianočných potravín. Finančné prostriedky boli využité na nákup oblečenia, potravín a drogérie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jana M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc od pani Jany bola určená matke, ktorá vychováva sama tri deti. Pani Jana im dopriala to, aby na vianočnom stole nič nechýbalo. S dcérami urobila vianočný nákup a pomohla s prípravou večere, čím prekvapili maminu. Z financií boli zakúpené potraviny a potrebné oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jana M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Jana pomohla rodine, ktorej napriek veľkej snahe finančná situácia neumožňuje zabezpečiť všetko potrebné a v pokoji si tak užiť sviatočnú atmosféru. Za finančné prostriedky im zakúpila potrebné oblečenie a obuv.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 195 € Jana M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Predkladateľka potešila tri maminy s ťažkým osudom, ktoré sa starajú o svoje deti s vážnym postihnutím. Obdivuje ich silu a statočnosť starať sa o ne za náročných rodinných podmienok. Zobrala ich na wellness, aby im pomohla trocha zrelaxovať a zatiaľ všetkým trom zabezpečila základné potraviny na vianočný stôl. Financie boli využité na potraviny a vstup do wellness.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Jana R.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Jana v období pred Vianocami obdarovala viacpočetnú rómsku rodinu, ktorá má finančné problémy. Matka má 7 detí, ktoré chodia v zime slabo oblečené. Preto im boli nakúpené základné statky. Deti sa veľmi potešili, očká im žiarili pri otváraní darčekov, matka bola za všetko vďačná. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie a spotrebný materiál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Jana R.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Darkyňa sa rozhodla potešiť rómske deti zo sociálne slabých rodín. Keďže sú veľmi šikovné, oslovili ju natoľko, že im pripravila pekný predvianočný čas. Spoločne s nimi v jeden deň piekla vianočné pečivo, vyrábala vianočné darčeky pre rodičov a stolovala pri prestretom stole so stromčekom. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, drobné darčeky, ozdoby a kreatívny materiál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jana Z.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená rodine so šiestimi deťmi, ktorá nemala najšťastnejšie obdobie. Snahou bolo potešiť deti a hlavne pomôcť finančne odbremeniť túto rodinu, a to zakúpením teplého oblečenia. Takýmto spôsobom mohla rodina zažiť kúsok sviatočnej atmosféry. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie a obuv.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Jana Z.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Jana sa rozhodla podporiť rodinu, ktorá sa nachádza v ťažkej životnej situácii. V lete prišli o strechu nad hlavou, od toho času bývajú v unimobunke, príchodom zimných dni je aj vnútri zima, deti spali na podlahe. Nová poschodová posteľ rodinu potešila, nakoľko ju veľmi potrebovali. Finančné prostriedky boli použité na posteľ a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Jana Z.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Jana chcela pomôcť chorej Nelke, ktorá má vážne problémy s obličkami, kvôli ktorým trávi veľa času v nemocnici. Zrealizovala nákup a osobne navštívila Nelku a odovzdala jej darčeky. Nelka sa veľmi potešila, vyčaril sa jej tým úsmev na tvári. Finančné prostriedky boli použité na knihy, kresliace potreby a hračky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Janka Š.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Janka sa rozhodla pomôcť ľuďom bez domova a pripraviť im štedré Vianoce. Spoločne si zasadli k sviatočnému stolu, zaželali si príjemné sviatky a pustili sa do pripravených dobrôt. Pod stromčekom si našli mikrovlnnú rúru do kuchyne, ktorá bude slúžiť všetkým. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a mikrovlnnú rúru.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Jarmila P.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Jarmila pomohla manželskému paru v dôchodkovom veku v ich ťažkej situácii. Kúpou chladničky im uľahčila situáciu, nielen pre odkladanie potravín, ale aj uskladňovanie liekov, ktoré dennodenne denne potrebujú a musia byť v chladničke. Tú až do týchto Vianoc nemali. Pani Jarmila s dcérou navyše pre manželom upiekli vianočné koláče. Manželia boli z daru veľmi prekvapení a dojatí. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie chladničky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Jarmila S.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Jarmila sa rozhodla pomôcť svojej kamarátke, ktorá sa ocitla v neľahkej situácii. Jej manžel podľahol chorobe a ostala sama. Pani Jarka jej chcela uľahčiť situáciu kúpou dreva a piecky na kúrenie, nech má v dome teplo a radosť. Darček ju potešil a pomohol jej prežiť krajšie Vianoce. Finančné prostriedky boli použité na krbovú piecku a palivové drevo.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 280 € Jaroslav L.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pán Jaroslav vniesol kúsok vianočného svetla nádeje do každodenného života seniorov a osamelých ľudí. Počas sviatkov pripravil pre nich posedenie, kde nechýbalo tradičné jedlo, okrem toho mali možnosť zapojiť sa do tvorivých dielní. Deti si pripravili krásny program, všetky generácie nadobudli pocit, že Vianoce sú pre každého z nás. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, kreatívne potreby a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Pavol P.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pán Ladislav je v hmotnej a materiálnej núdzi, preto sa ho pán Pavol rozhodol obdarovať novou viackapacitnou autobatériou, ktorá mu slúži ako zdroj elektrickej energie v jeho domácnosti. K tomu mu nakúpil aj trvanlivé potraviny na vianočný stôl. Pomohol mu tak prežiť krajšie sviatky. Finančné prostriedky boli použité na autobatériu a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 40 € Katarína C.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Katarína obdarovala svojho kamaráta Balíčkom šťastia. Zámerom bolo zmeniť jeho nutkavé myšlienky, sebapoškodzovanie, na príjemné myšlienky a tvorenie. To bolo dosiahnuté prostredníctvom aktivity, ktorú má rád - pečením. Spolu s kamarátmi z domova sociálnych služieb upiekli vianočné pečivo, ozdobili stôl, zaspievali si koledy, pozreli rozprávky. Finančné prostriedky boli použité na potreby na pečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 30 € Katarína C.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Zámerom projektu bolo obdarovať dievča Adelku plyšovými hračkami, tzv. maňuškami. Adelka má narušené komunikačné schopnosti, maňušky jej pomáhajú komunikovať s okolím, takisto odbúravať z tela stres a napätie. Darkyňa sa s Adelkou po obdarovaní zahrala, pridali sa jej kamaráti z domova sociálnych služieb, aj s personálom. Finančné prostriedky boli použité na hračky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Katarína K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Katka sa rozhodla pomôcť formou daru rodine v ťažkej situácii a dievčatku Mii. Miin otec je zdravotne ťažko postihnutý a nemôže pracovať. Maťka, jej mama, sa snaží svojej rodine zabezpečiť všetko, čo potrebujú, z jedného príjmu je to však veľmi ťažké. Finančné prostriedky boli použité na školskú tašku s príslušenstvom, hračku a stoličky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Katarína L.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom bolo vo vianočnom období potešiť pani Milku, ktorá s pokorou znáša svoj ťažký životný osud. Jej diagnóza vyžaduje vysoké náklady na lieky, zdravotné potreby a špeciálne stravovanie. Pani Katka sa ju rozhodla preto obdarovať darčekmi, ktoré využije v každodennom živote a finančne jej pomôžu. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie, posteľnú bielizeň a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Katarína L.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom bolo pomôcť pani Alici, ktorá má 76 rokov, je osamelá a jej zdravotný stav je nepriaznivý. Často trpí bolesťami, musí byť na lôžku polohovaná. Pani Katka chcela zmierniť jej utrpenie prostredníctvom praktických darčekov, ktoré môže využívať v každodennom živote. Dar pani Alicu rozveselil. Finančné prostriedky oblečenie, posteľnú bielizeň a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Katarína L.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo pomôcť pani Marienke, ktorá má 86 rokov a je klientkou zariadenia sociálnych služieb už 11 rokov. Pani Marienka je osamelá, zo strany zariadenia je náročné zabezpečiť v plnej miere osobné vybavenie, ktoré si pre svoj nízky dôchodok nemôže sama zakúpiť. Pani Katka sa ju preto rozhodla obdarovať darčekmi, ktoré využije v bežnom živote. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie, posteľnú bielizeň a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Patrícia V.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená rodine, ktorú opustil otec a nemá to v živote ľahké. Darkyne sa rozhodli podporiť talent detí, aby sa mohli ďalej rozvíjať, pretože rodina si to finančne nemohla dovoliť. Drobným darčekom darkyne potešili aj matku. Finančné prostriedky boli použité na športové potreby, oblečenie a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 210 € Komunita Sant´Egidio; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom bolo zorganizovať vianočný obed pre ľudí bez domova. Program začal svätou omšou, ktorá bola nasledovaná samotným obedom so živou hudbou, na záver dostali hostia praktický darček. Ľudia, ktorí nemajú možnosť stráviť sviatky so svojimi blízkymi mohli tak zažiť čaro Vianoc. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie a batohy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 22,68 € Komunita Sant´Egidio; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom bolo zorganizovať vianočný obed pre ľudí bez domova a sprostredkovať im atmosféru Vianoc. Keďže mnohí z nich často trpia hladom, bola im poskytnutá plnohodnotná strava, ktorá ich nasýtila. Účastníkom obeda to pomohlo prežiť krajšie Vianoce napriek ich veľmi náročnej situácii. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Kristína M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Študentka Kristína chcela pomôcť chlapcovi Vladkovi, ktorý trpí viacnásobným postihnutím. Keďže lekári mu nechceli predpísať ortopedické topánky z dôvodu, že je nechodiaci, rozhodla sa ho obdarovať. Vladka prekvapenie pod stromčekom veľmi potešilo. Finančné prostriedky boli použité na obuv.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Kristína P.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Projekt bol smerovaný skupine ľudí so zdravotným postihnutím a žiakom základnej školy. V centre sociálnych služieb vytvorili vianočné výzdoby, následne svoju tvorbu ukázali na výstave. Cieľom bolo zapojiť žiakov prvého stupňa základnej školy a prijímateľov sociálnej služby do kontinuálnej spolupráce, vytvorenie inklúzie a minimalizovanie bariér v spoločnosti. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a kreatívny materiál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Lenka C.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Projekt Vianoce s odvážnymi deťmi nebol realizovaný. Finančné prostriedky boli v roku 2020 vrátené miestne príslušnému správcovi dane vo výške 150,00 €.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Lenka H.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Trénerka atletickej prípravky pripravila pre svojich žiakov s individuálnym výchovno-vzdelávacím plánom predvianočný tréning v priestoroch neďalekého jumping centra. Zúčastnené deti pochádzajú z menej podnetného prostredia, týmto spôsobom boli odmenené za viac ako trojmesačný pravidelný tréning. Finančné prostriedky boli použité na vstup do centra a protišmykové ponožky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Lenka K. P.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Lenka sa s triednou učiteľkou rozhodla potešiť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ozdobili spolu stromček, napiekli perníky a prichystali v triede vianočné prekvapenie prostredníctvom darčekov. Deti mali radosť, spoločne strávili v škole pekný deň. Finančné prostriedky boli použité na školské pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Lenka M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Lenka prekvapila milým spôsobom pani Martinu, ktorá je dlhodobo chorá. Chronické ochorenie pani Martinu veľmi limituje, no napriek tomu dobrovoľnícky pomáha ženám v ťažkých životných situáciách. Pani Lenka pre ňu zabezpečila dar na zlepšenie zdravotného stavu, odovzdala jej ho počas príjemného vianočného stretnutia. Finančné prostriedky boli použité na lieky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 175 € Lenka O.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Lenka pomohla rodine jej kamarátky Mirky nachádzajúcej sa v náročnej životnej situácii. O svoje deti sa stará sama a z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie im nemôže zabezpečiť všetko potrebné. Lenka im spríjemnila vianočné chvíle nákupom darčekov. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, hračky, oblečenie a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Lenka P.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Lenka pomohla rodine, ktorá má dvoch synov, jeden z nich je ležiaci s viacnásobným zdravotným postihnutím. Potrebuje 24 hodinovú starostlivosť, mama nemôže pracovať, príjem rodiny nepostačuje na pokrytie základných potrieb. Lenka sa preto rozhodla zabezpečiť im radostné prežitie sviatkov formou užitočných darčekov. Finančné prostriedky boli použité na hrnce a nepremokavú plachtu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Lenka Z.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Lenka obdarovala svojho kamaráta Lukáška. Lukáš odmalička bojuje s cystou v mozgu, ktorá mu spôsobuje rad ďalších komplikácií. S Lenkou sa spoznali sa vďaka spoločnej vášni, autám. Vďaka daru - novému mobilu si Lukáš môže zachytiť svoje spomienky na zrazoch, čo mu pomáha s vyrovnávaním sa so všetkými ťažkosťami. Finančné prostriedky boli použité na mobil.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Ľuba Š.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Ľuba zrealizovala pre ľudí bez domova vianočné posedenie v sviatočnej atmosfére. Boli tak okrem večere obdarovaní aj pocitom, že nie sú sami, ale stále je niekto, kto myslí aj na nich, na ľudí, ktorí majú menej šťastia. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Lukáš O.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pán Lukáš sa zameral vo vianočnom období na pomoc rodinám v ťažkej finančnej a sociálnej situácii. V rámci projektu ich obdaroval vecami potrebnými pre každodenný život. Pre rozžiarenie detských očiek okrem praktických vecí kúpil aj menšie hračky, hry a knižky. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, oblečenie, hračky, školské a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Marcela M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani učiteľky spolu so spolužiakmi obdarovali Sofinku, onkologicky choré dievčatko. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy zhotovili pre ňu vianočné darčeky, napísali jej priania, ktoré potom pani učiteľky zaniesli k nej domov. Vianočné dary z jej školy urobili Sofinke veľkú radosť. Finančné prostriedky boli použité na výtvarné pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Marcela Ž.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Vladimíra, matka piatich detí, je dobrá žena a starostlivá matka skúšaná životom. Preto sa pani Marcela rozhodla podporiť ju aj jej deti, pomôcť im k pokojnému prežitiu vianočných sviatkov. Obdarovala ich poschodovou posteľou, aby sa mohli dobre vyspať a okuliarmi pre dcéru. Finančné prostriedky boli použité na posteľ a okuliare.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Marek B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pán Marek zabezpečil pomoc pre matku ôsmych maloletých detí, kde je situácia s financiami zúfalá. Rodinu podporil kúpou potravín a poskytol im tak možnosť osláviť Vianoce. Obdaril ich aj briketami na kúrenie a darčekmi pre deti. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, oblečenie, hračky a brikety.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Marek B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pán Marek chcel pomôcť mladej rodine s dvoma deťmi prežiť lepšie Vianoce v novom prostredí, pretože to v živote za posledné obdobie nemajú ľahké. Rodina musela zmeniť domáce prostredie za sociálne zariadenie. Pánovi Marekovi sa podarilo odľahčiť rodine finančnú situáciu a nakúpiť im potraviny na celý december aj vianočné darčeky. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Marek K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Zdenka už nemá nikoho kto by jej mohol spraviť radosť, dlhé roky žije v zariadení sociálnych služieb. Pán Marek jej daroval oblečenie, ktorého má žiaľ veľmi málo, sladkosti a kávu, ktorú si nemôže dovoliť z vlastných finančných prostriedkov. Darčeky jej odovzdal osobne na Štedrý deň a vyčaril jej tak úsmev na tvári. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Marek L.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo potešiť predajcov zapojených do predaja pouličných časopisov Nota Bene. Pán Marek ich chcel obdarovať teplými čiapkami a zároveň motivovať k tomu, aby pracovali na zlepšení svojej často neľahkej životnej situácie. Vianočné sviatky zväčša trávia sami, preto im takouto formou aspoň čiastočne daroval Vianoce. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mária B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Darkyňa Mária sa rozhodla pomôcť dvojčlennej rodine invalidných dôchodcov s nízkym mesačným príjmom. Podporila ich zakúpením jedla a paliva na zimu, mohli tak prežiť vianočné sviatky v teple aj s bohatším vianočným stolom. Rodina sa veľmi tešila a boli vďační za dar. Finančné prostriedky boli použité na drevo a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mária K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Projekt pomohol osamelým starším ženám s onkologickým ochorením. Darovaný balíček ovocia a pochutín obohatil ich skromný vianočný stôl a vitamíny podporia ich zníženú imunitu. Spoločné stretnutie a posedenie v kaviarni naladilo ich myseľ na sviatočnú náladu a aspoň na chvíľu pocítili, že v ťažkom boji nie sú samé. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Mária M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Mária podporila osamelú matku s dvoma dcérami, z ktorých jednej zistili diagnózu Diabetes 1. stupňa. Po ukončení poberania rodičovského príspevku jej hrozila významná strata príjmu, nakoľko je ťažké sa pre matku zamestnať, keď ju dcéra potrebuje. Nákupom sa podarilo odbremeniť mamku od starostí, ako zvládnu vianočné i ďalšie obdobie. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Mária M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Mária chcela prekvapiť a potešiť kamarátku, ktorá je matkou dvoch dospelých veľmi ťažko postihnutých dcér. Chcela, aby sa jej každodenná 24-hodinová starostlivosť premenila na chvíle načerpala sily a zrelaxovania v podobe rôznych procedúr. Po ich absolvovaní strávili spoločné popoludnie pri kávičke. Finančné prostriedky boli použité na služby kozmetiky, kaderníctva, pedikúry a masérskeho salónu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Mária R.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Mária obdarovala rodinu s troma deťmi, so synčekom s postihnutím, ktorí radi pomáhajú ostatným, no v tomto období sami bojujú s finančným nedostatkom a navyše sa im pokazila pračka. Darovaná nová pračka od pani Márie im vyrieši situáciu a nezaťaží rozpočet. Rodina sa tešila spoločnému stretnutiu aj daru. Finančné prostriedky boli použité na nákup práčky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mária Š.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Mária pomohla Sylvii, ktorá ostala po návrate z nemocnice a domova sociálnych služieb odkázaná na svoje okolie. Vďaka projektu naštartovala rehabilitáciu doma, čo jej pomáha posunúť sa ďalej, absolvovať rehabilitáciu na poliklinike a časom sa aj uchádzať o jej deti, ktoré sú momentálne v detskom domove. Finančné prostriedky boli použité na rehabilitáciu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Mária Š.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Lucia a jej tri deti prešli neľahkým obdobím rozvodu a následne úmrtia otca detí. Celú boľavú situáciu zhoršoval fakt, že sa rodina ocitla nie svojou vinou vo veľmi vážnej finančnej tiesni. Nákupné poukážky, ovocie či drogéria im aspoň na nejaký čas pomohli odľahčiť rodinný rozpočet a dopriať si veci, ktoré bežne nekupujú. Finančné prostriedky boli použité na poukážky, potraviny a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mária Š.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Martina je v ťažkej životnej situácii a pečenie jej zamestnáva myseľ aj ruky, aby nemyslela na všetko zlé, čo sa jej v živote deje. Pani Mária jej preto darovala profesionálnejšie pomôcky na pečenie, aby si mohla svojim koníčkom aj prilepšiť a nebyť stále v strese. Dopriala jej tak nielen krajšie Vianoce, ale aj celý rok. Finančné prostriedky boli použité na pomôcky na pečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mária V.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Žiaci-dobrovoľníci sa pod vedením pani Márie zúčastnili tvorivých dielní pečenia oblátok so seniormi. Následne oblátky rozniesli osamelým seniorom, ľuďom bez domova a rodinám v núdzi. Žiaci seniorov tiež obdarili drobnými darčekmi počas vianočnej besiedky. Vôňa oblátok tak spojila dve generácie. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Mariana F.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Deti a vychovávateľky z centra pre deti a rodiny chceli seniorom spríjemniť atmosféru Vianoc. Všetci spoločne varili punč, piekli vianočné pečivo, deti z centra si pre starčekov a starenky pripravili vianočný program. Za veľkú snahu detí ich vychovávateľky prekvapili výletom do aquaparku. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a vstup do aquaparku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Mariana K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Mariana, blízka priateľka rodiny, chcela aspoň trošku zlepšiť vianočnú atmosféru zabezpečením tepla. Zložité bývanie v neprerobenom dome robí rodine problém s vykurovaním. Pani Mariana kúpou uhlia pomohla rodine prežiť chladnú zimu, ktorá býva v ich regióne dlhá a krutá. Finančné prostriedky boli použité na uhlie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mariana M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Mariana, triedna učiteľka, chcela podporiť svoju žiačku Silviu, ktorá sa ocitla v ženskom krízovom centre. Spolu so žiakmi pre ňu a jej babku zorganizovali školské štedrovečerné posedenie. Pripravili večeru, darčeky a prežili spoločne pekný večer. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Marika K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo spríjemniť Vianoce 2 ľudom bez domova, ktorí sa snažia dostať do normálneho života. Pani Marika ich chcela podporiť a ukázať im, že ich rozhodnutie je správne a že sa s pomocou môžu obrátiť na viacerých ľudí. Spoločná vianočná večera a darčeky im pripomenuli teplo domova. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie, vankúše a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 280 € Marta S.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Marta je organizačnou vedúcou súboru seniorov, v predvianočnom období navštívili sociálne zariadenia pre seniorov, kde uskutočnili koncerty, do niektorých zariadení odniesli aj balíčky s pečivom a sladkosťami. Z projektu sa tešili obojstranne členovia súboru i klienti zariadení. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a cestovné.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Marta V.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Darkyňa Marta chcela pomôcť onkologickej pacientke, ktorej sa vrátila zákerná choroba. Zabezpečila jej nákup vitamínov, ktoré užíva po chemoterapii, ako aj nákup potravín k vianočným sviatkom. Týmto spôsobom jej eliminovala finančné výdavky a spríjemnila vianočné chvíle. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a výživové doplnky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Martina Š.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Sociálna pracovníčka spríjemnila vianočné chvíle dievčine s telesným a mentálnym znevýhodnením aj jej statočnej mame. Tieto dve ženy spolu už 23 rokov zvládajú neľahkú životnú situáciu. Darom, ktorý ich nesmierne potešil boli nové zimné čižmy pre dievčinu-Nikolku, obe mali radosť z príjemne strávených sviatkov. Finančné prostriedky boli použité na obuv.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Adriana Z.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Sociálna pracovníčka spolu s dobrovoľníkmi z komunity pripravila vianočné posedenie pre ľudí bez domova. Spoločne vytvorili príjemnú atmosféru spolupatričnosti a blízkosti, pripravili štedrovečernú večeru a odovzdali im malé darčeky a vianočné priania. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, drobné darčeky a dekorácie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Andrea N.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo s dramatickým krúžkom zahrať predstavenie a potešiť v predvianočnom období starých ľudí žijúcich v domove sociálnych služieb. V rámci tvorivých dielní sa pre nich s ostatnými žiakmi osemročného gymnázia pripravili malé darčeky a upieklo vianočné pečivo. Osamelým seniorom tak spríjemnili sviatočný čas. Finančné prostriedky boli použité na kostýmy, kulisy a kreatívne potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Andrea N.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo pomôcť Nikolke - trinásťročnej futbalistke, ktorá má možnosť dostať sa aj do reprezentácie, kde by mohla rozvíjať svoj talent ďalej. Bol jej venovaný darčekový certifikát, ktorý môže využiť na nákup športových potrieb dôležitých k trénovaniu. Na poslednom tréningu sa jej s ostatnými spoluhráčkami a trénerom pripravilo aj vianočné posedenie s dobrotami a koledami. Finančné prostriedky boli použité na darčekový certifikát.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Anna K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Anna pripravila tvorivú dielňu pre klientov domova sociálnych služieb, na ktorej vyrábali vianočné ozdoby na svoj vianočný stromček. Predvianočnou atmosférou, ktorú pre nich pripravila im pomohla zmierniť ich smútok a samotu. Klienti tak mohli prežiť hrejivý pocit šťastia z príchodu Vianoc. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a kreatívne potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Barbora M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani učiteľky so žiakmi základnej školy chceli vytvoriť predvianočnú náladu plnú radosti pre klientov domova sociálnych služieb, predovšetkým tých nechodiacich. Spolu zrealizovali krásne predpoludnie plné hovoreného slova, spevu a zvuku hudobných nástrojov, po ktorom nasledovalo obdarovanie klientov formou malého darčeka a tiež vianočného pohostenia. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, oblečenie a kozmetiku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 600 € Danka K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená trom rodinám, ktoré žijú v skromných podmienkach. Boli im nakúpené potraviny na štedrovečernú večeru a darčeky pre deti. Cieľom projektu bolo, aby tieto rodiny mali možnosť zažiť príjemné, bezstarostné Vianoce. Finančné prostriedky boli použite na potraviny, oblečenie, hračky, športové a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Dávid Z.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Skupina terénnych sociálnych pracovníkov chcela pomôcť rodine, v ktorej otec sám zabezpečuje starostlivosť o svoje štyri maloleté deti. Rodina býva v staršom prenajatom dome, otec je nezamestnaný, napriek nízkemu príjmu sa snaží zabezpečiť pre svoje deti plnohodnotný život. Bola im darovaná rozťahovacia pohovka, ktorá prispeje k zlepšeniu kvality bývania. Finančné prostriedky boli použité na pohovku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Dávid Z.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Terénni sociálni pracovníci obdarovali rodinu z okrajovej časti mesta, ktorá vychováva svoje 1,5 ročné zdravotne postihnuté dieťa, dievčatko trpí spastickým ochrnutím mozgu. Preto sa rozhodli rodine venovať detskú postieľku a plienky. Touto cestou chceli počas najkrajších sviatkov roka dopriať rodine chvíle radosti a uspokojenia. Finančné prostriedky boli použité na posteľ s matracom a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Erika H.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Erika sa rozhodla pomôcť mladým mamičkám, ktoré majú malé dieťa, prípadne bábätko v krátkej dobe ešte čakajú. Spolu s kolegyňami zorganizovala v komunitnom centre vianočné stretnutie, kde boli matkám odovzdané balíčky obsahujúce základné potreby pre starostlivosť o bábätko. Maminám tak bola odľahčená finančná situácia. Finančné prostriedky boli použité na hračky, výživové doplnky, hygienické a dojčenské potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Erika H.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Erika so svojou rodinou pomohla v čase Vianoc susedom. Pán Jožko s manželkou sú dôchodcovia, ich mesačné výdavky sú vysoké aj kvôli nepriaznivému zdravotnému stavu a preto sa im pani Erika rozhodla takto pomôcť. Nákupom potravín k štedrovečernému stolu tak dala svojim susedom najavo, že na nich myslí a že ich má rada. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Erika M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Teplo počas zimného obdobia je pre mnohých samozrejmosťou, sú však aj rodiny, ktoré sa príchodom zimy trápia. Sociálna pracovníčka Erika pozná mnohých takých ľudí, preto vykurovacím palivom obdarovala trinásťčlennú rodinu ocitajúcu sa dlhodobo v ťažkej životnej situácii. Darom ich odbremenila od starostí a pomohla im stráviť pokojné vianočné sviatky. Finančné prostriedky boli použité na brikety.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Erika M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Milka so svojou rodinou má ťažký životný osud, stará sa o svojho ťažko postihnutého syna, veľmi jej pomáha dcéra Karolína. Minulý rok bol pre nich ťažký, po rozvode opustili svoj budovaný domov a začali nový život. Sociálna pracovníčka Erika sa im rozhodla pomôcť a to zabezpečením nákupu ošatenia. Dala im tak najavo že jej záleží na ich osude. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Erika M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Erika sa počas najkrajších sviatkov roka rozhodla podporiť štvorčlennú rodinu. Jej členovia prešli ťažkým životným obdobím – smrťou otca, v súčasnosti sa tiež trápia pre zlú finančnú situáciu a nepriaznivý zdravotný stav. Dar v podobe ošatenia ich potešil a spríjemnil im Vianoce. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Erika M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Sociálna pracovníčka Erika sa rozhodla pomôcť pani Eve, ktorá sa so svojou rodinou ocitla v ťažkej životnej situácii, ktorú nie je schopná zvládnuť sama. Pani Erika ju obdarovala nákupom potravín a ošatenia. Rodina tak bola odbremenená od starostí a prežila pekné Vianoce. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Ivan Ž.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Ivan je triedny učiteľ, ktorý sa rozhodol pomôcť svojej žiačke. Marika dosahuje vynikajúce študijné výsledky napriek ťažkému osudu. Vychovávajú ju len starí rodičia, žijú v neprimeraných podmienkach pre normálny rast dieťaťa. Pán Ivan obdaroval rodinu nákupom, vďaka jeho podpore boli Vianoce pre Mariku a jej rodinu nezabudnuteľnými. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Ivan Ž.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Leu a jej súrodencov vychováva len babka, nakoľko ich otec opustil a mama zomrela. Žijú vo veľmi skromných podmienkach. Pán Ivan sa rozhodol ich obdarovať nákupom a darčekmi, aby aj táto rodina dostala možnosť zažiť rozprávkové Vianoce. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Ivana P.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Ivana sa rozhodla pomôcť seniorom v dennom stacionári. Podarilo sa jej zorganizovať vianočné posedenie, na ktorom seniorom rozdala darčeky a deti z jaslí im zaspievali. Po programe ich pohostila pripraveným občerstvením a spoločne si zaspievali koledy. Podarilo sa jej vyčariť úsmev na tvárach starkých. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, stromček s ozdobami, kreatívne potreby a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Jana K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Jana sa rozhodla obdarovať dvoch klientov domova sociálnych služieb Edka a Ľuba, ktorých životný príbeh prekonal a ešte stále prekonáva rôzne prekážky. Obaja patria medzi ľudí, ktorí radi iných obdarúvajú, síce nie hmotným darčekom, ale láskou, empatiou. Janka im darčekom ukázala, že ešte stále existuje niekto, komu na nich záleží. Finančné prostriedky boli použité na holiaci strojček, gitaru a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Jana S.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Jana, pracovníčka komunitného centra, sa rozhodla obdarovať rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia. Podarilo sa jej zrealizovať vianočné popoludnie, na ktorom rodiny trávili spoločne čas a tak pracovali na posilnení vzájomných vzťahov. Každá rodina si okrem vianočnej spomienky odniesla balíček vianočných potravín, čiapky a rukavice pre každé dieťa v rodine. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, oblečenie a boby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Jana V.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: V zariadení sociálnych služieb už niekoľko rokov žije Emilko, ktorý trpí viacerými chorobami. Pracovníčka tohto zariadenia sa rozhodla vyčariť mu úsmev na tvári darčekmi. Tie mu odovzdala osobne na Štedrý deň a tak mohla aj ona zažiť jeho úprimnú radosť a vďačnosť. Finančné prostriedky boli použité na holiace potreby a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jarmila K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Jarmila pomohla zorganizovať vianočné tvorivé dielne pre klientov s mentálnym postihnutím zo zariadenia sociálnych služieb. Stretnutie bolo pre všetkých príjemne stráveným časom, potešilo ich aj vianočné pečivo, ktoré si spoločne upiekli. Podujatie sa ukončilo posedením pri kapustnici. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Mgr. Jarmila Sládečková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Jarmila pomohla urobiť radosť mladému človeku Jurkovi, ktorý má vo svojom živote veľa zdravotných aj osobných ťažkostí. Napriek tomu je to človek, ktorý má rád život a ľudí a preto mu zakúpila notebook ako pomôcku, s ktorou podporí jeho tvorivosť. Juraj bol za dar veľmi vďačný. Finančné prostriedky boli použité na notebook.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jarmila S.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Jarmila s manželom pomohla rodine s malým dievčatkom, ktorá má finančné ťažkosti a existenčné problémy. Snahou manželov bolo, aby tohtoročné vianočné sviatky boli pre rodinu bezstarostné. Aby aspoň raz v roku nemuseli rozmýšľať, čo dať večer na stôl, čo budú jesť. Manželia darovali rodinke potraviny potrebné na prípravu vianočných jedál a malý darček pre ich dcéru. Spolu so svojimi deťmi pripravili spoločné pečenie vianočných koláčov. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a hračky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Júlia S.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Júlia obdarovala viaceré chudobné rodiny. Pomohla im nakúpiť potraviny a drogériu, zorganizovala tiež zbierku šatstva, uľahčila im tak ťažkú finančnú situáciu. Týmto spôsobom im pomohla prežiť príjemné bezstarostné sviatky. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Júlia S.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená veľmi skromnej a šikovnej mladej študentke, ktorá žije len s otcom, po tom ako jej mama zomrela. Otec je už na dôchodku a nemajú peniaze nazvyš. Pani Júlia jej zakúpila nové zimné oblečenie, spríjemnila jej tak najkrajšie chvíle roka. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie a obuv.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Július R.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Komunitný pracovník mesta spolu s dobrovoľníkom pripravili pre osamelú matku s dieťaťom radostné vianočné sviatky, a to spoločným posedením. Venovali sa výrobe vianočných ozdôb, pečeniu, príprave Štedrej večere a zdobeniu stromčeka. Veľkú radosť malo aj dievčatko, nielen z darčekov ale aj zo samotnej prípravy. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie, potraviny a dekorácie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Juraj Č.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pán Juraj sa rozhodol pomôcť žene, ktorá stratila v mladosti náhle matku a neskôr i otca, ktorého trápila dlhodobá zákerná choroba. S láskou sa o neho starala až do poslednej chvíle, nakoniec však ostala sama. Vďaka projektu jej bol zakúpený nevyhnutne potrebný spotrebič do domácnosti - práčka. Finančné prostriedky boli použité na práčku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Juraj Č.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc v predvianočnom čase bola určená dvom rodinám bez otcov. Obe matky prechádzajú náročnými životnými skúškami, v skromnosti a v tichu však vychovávajú svoje deti. Vďaka nákupu nemuseli rozmýšľať čo dať deťom na tanier a aj tí najmenší si našli svoje malé prekvapenie pod stromčekom. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Katarína F.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Katarína obdarovala človeka bez domova s ťažkým životným príbehom, životom na ulici, ktorý napriek svojmu osudu a boju s viacerými ochoreniami ostal láskavým a pokorným. Návštevou v nocľahárni mu venovala svoj čas a rozhovor, obdarovala ho praktickými darčekmi aj vlastnoručne upečenými koláčikmi. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, oblečenie a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Katarína F.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Terénna sociálna pracovníčka Katka obdarovala osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá bojuje s viacerými ochoreniami. Po smrti oboch rodičov sa o chorú sestru stará brat, hoci sám nemal ľahkú životnú situáciu. Pani Katka odľahčila finančnú záťaž rodine nákupom, návštevou v ich príbytku prejavila spolupatričnosť a vyčarila úsmev na tvári. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Katarína K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Vďaka projektu sa mamičky v komunitnom centre nielen naučili šiť, ale sa aj socializovali, naučili nové zručnosti i pracovné návyky. Deti sa dokonca počas toho, ako maminy šili mohli hrať v detskej herničke. Ušitými vianočnými výrobkami mohli mamičky obdariť svojich blízkych, čím sa samozrejme finančne odbremenili. Finančné prostriedky boli použité na látky a šijacie potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Katarína K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Katka sa rozhodla pomôcť rodine, ktorá je osudom ťažko skúšaná. Pred rokmi im zomrel otec a onkologické ochorenie už majú aj matka a dcéra. Deti sú napriek všetkému veľmi skromné a dobre vychované. Katka ich podporila nákupom, prispela tak k vianočnej atmosfére bez starostí. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Katarína K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Vzájomné obdarovanie dvoch generácii - seniorov a detí, bolo hlavným cieľom tohto projektu. Prostredníctvom tvorivých dielní ostala všetkým pamiatka na tento krásny deň v podobe spoločne vytvorenej dekorácii. Deti sa tak naučili, že počas vianočných sviatkov nemá byť nikto sám a seniorom spríjemnili ich chvíle. Finančné prostriedky boli použité na tvorivý materiál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Katarína K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pracovníčka obecného úradu Katka obdarovala pani Júliu , ktorá je v neľahkej životnej situácii s nedostatkom finančných prostriedkov. Preto sa Katka rozhodla podporiť ju a jej rodinou nákupom, ktorý im uľahčil predvianočné obdobie. Návštevou a obdarovaním sa jej podarilo vyčariť úsmev na tvári pani Júlii aj jej najbližších. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Katarína K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Sociálna pracovníčka Katka obdarovala dôchodkyňu pani Vierku. Pani Vierka je vdova, ktorá žije sama a jej záľubou je pečenie koláčikov. Nakoľko jej už starý sporák dosluhuje, Katka sa rozhodla ju obdarovať kombinovaným sporákom a napokon aj príslušenstvom k sporáku, ako aj potravinami k vianočnému pečeniu. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a sporák s príslušenstvom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Miroslava F.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Obdarovaná bola osamelá matka so 4 maloletými deťmi, ktorá sa prebíja životom. Pre rodinu sa podarilo zabezpečiť krásne emotívne Vianoce, ktoré prežívali hlavne deti. Ich láska v srdci urobila Vianoce štedrými, deti sa potešili darčekom a všetci tak mali pocit radosti. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, obuv, hračky a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Miroslava F.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Mirka pomohla rodine pána Miroslava. Rodina je veľmi skromná a súdržná aj napriek ťažkostiam, ktoré prežívajú. Dary určené jej členom zabezpečili pokojné sviatky so všetkým, čo na Vianoce patrí - jedlo, darčeky a teplo v srdci. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, oblečenie a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Miroslava P.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Obdarovaní boli bratia Martin a Adam, ktorí pochádzajú z veľmi biednych rodinných pomerov. Do školy chodili biedne oblečení, pomôcky do školy si nenosili. Pani Mirka sa rozhodla im darovať nutné oblečenie a pomôcky. Spolu s asistentmi učiteľov pre deti pripravili v škole posedenie, kde im rozdali darčeky a príjemne sa porozprávali, deti mali veľkú radosť. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie, obuv a školské pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Slavomíra S.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani učiteľka Slávka chcela pripraviť krajšie Vianoce pre svojho žiaka Danka. Danko aj napriek svojej diagnóze - autizmu vie krásne maľovať a pani Slávka sa rozhodla, že ho v tomto talente podporí. Prekvapenie a šťastie v očiach mu spôsobili nielen výtvarné pomôcky, stojan na plátno, či štetce, ale aj hygienické a kozmetické prípravky, ktoré ako dospievajúci chlap určite využije. Finančné prostriedky boli použité na výtvarné a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 88 € Tatiana O. J.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Tatiana oslovila dospelých pacientov so skúsenosťou s duševným ochorením, aby si sami vyrobili a dotvorili vecičky. Podarovali ich sebe navzájom a svojim blízkym pod stromček. Rozhodli sa využiť upcycling, vznikli tak kreatívne darčekové kúsky a série, ktoré sa nedajú len tak zakúpiť. Finančné prostriedky boli použité na kreatívne potreby, dekorácie, knihy, hry a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Tatiana P.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Cieľom projektu bolo spríjemniť vianočný čas klientom zo zariadenia sociálnych služieb. Bola pre nich zorganizovaná štefanská zábava, klienti sa zabavili aj s ich blízkymi a zamestnancami zariadenia, zaspievali, zatancovali a odreagovali sa od všedných dní. Kolektív zamestnancov pripravil kultúrny program, čím sa utužili vzájomné vzťahy. Finančné prostriedky boli použité na ozvučenie a osvetlenie podujatia, dekorácie, potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Zdenka V.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Prostredníctvom projektu sa dokázalo pomôcť dvom milým ženám, ktoré sú klientkami zariadenia sociálnych služieb a kvôli zdravotným dôvodom sú odkázané na pomoc iných. Podarilo sa im zakúpiť oblečenie a kozmetiku, ich radosť sa nedala skryť, boli šťastné za každý darček. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Zdenka V.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Prostredníctvom projektu sa pomohlo trom deťom, ktoré prišli o svoju maminu, ich otec sa so smútkom vyrovnáva po svojom. Momentálne rodina nemá dostatok finančných prostriedkov, deti boli obdarované zimnou obuvou, oblečením, peknou knihou, či spoločenskou hrou. Príjemným spestrením bol pekný víkend strávený s vianočnými tradíciami. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie, obuv, hygienické potreby, knihy a hry.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Zlatica T.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Zlatka chcela rodine pani Zuzany pomôcť prekonať sviatky bez manžela a otca. Obdarovala ich televízorom, po ktorom rodina túžila, nakoľko starý televízor im vybuchol, potešila ich aj vianočným pečivom a balíčkom hygienických potrieb. Darom a osobnou návštevou sa snažila pani Zlatka zmierniť ich bolesť a smútok a vyčariť vianočnú atmosféru. Finančné prostriedky boli použité na televízor a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Zlatica T.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola zameraná na rodinu pani Kristíny a jej dve deti, ktoré prišli o milujúceho otca a manžela. Rodina sa ocitla vo finančnej tiesni a prežívajú aj vďaka dobrým ľuďom, ktorých majú okolo seba a z úspor, ktoré im ešte zostali, preto sa darkyňa rozhodla pomôcť práve tejto rodine nákupom a prispieť tak k sviatkom pokoja a radosti. Finančné prostriedky boli použité na hračky, potraviny a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Zuzana B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Špecializované zariadenie pre prijímateľov s poruchou autistického spektra je domovom šikovných chlapcov Stanka a Karola, ktorí toho zlého prežili už veľa. Keďže to boli ich prvé spoločné Vianoce v zariadení, vianočným darčekom sa veľmi tešili. Pocit sedieť v hojdacom kresle, hojdať sa a počúvať pri tom peknú hudbu je čas navodzujúci stav pohody, pri ich ťažkých druhoch postihnutia veľmi dôležitý. Finančné prostriedky boli použité na kreslá a dekoračný papier.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Zuzana B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Špecializované zariadenie pre prijímateľov s poruchou autistického spektra je domovom Mareka. Snaha čo najviac napodobniť domáce prostredie prijímateľov bola podporená obdarovaním vianočným darčekom. Keďže to boli Marekove prvé Vianoce v zariadení, bola naplnená jeho detská túžba nájsť si pod stromčekom niečo pekné, a zároveň rozvíjajúce aktívnu slovnú zásobu. Finančné prostriedky boli použité na balíček hovoriacich kníh s perom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 45 € Zuzana B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: V špecializovanom zariadení pre prijímateľov s poruchou autistického spektra býva aj Peter. Vďaka projektu sa mu tie najkrajšie sviatky v roku spríjemnili kopou vianočných darčekov vo forme spoločenských hier a rôznych druhov hračiek. Vyčarili úsmev na tvári nielen jemu, ale aj ostatným prijímateľom zariadenia, budú môcť aj naďalej rozvíjať svoje zručnosti. Finančné prostriedky boli použité na hry, hračky a dekorácie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Zuzana B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Zuzana urobila radosť p. Marte kúpou rozkladacieho gauča, ktorý nahradil jej nefunkčný. Tým jej zlepšila životné podmienky a aj zdravotný stav. Pani Marta je v zložitej finančnej situácii, spávala v nepohodlnom kresle, preto ju nový gauč veľmi potešil. Finančné prostriedky boli použité na gauč, paplón a obliečky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Zuzana B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Zuzana obdarila p. Lenku hmotným darom, ktorý je pre ňu pomocou a relaxom zároveň. Kúpila jej šijací stroj, ktorý pomôže nielen v domácnosti a celej rodine, ale je pre Lenku aj spôsobom ako nájsť priestor pre svoju tvorivosť a nápaditosť. Dar ju veľmi potešil a bola vďačná. Finančné prostriedky boli použité na šijací stroj.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Zuzana B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Zuzana poskytla pre starší manželský pár pomoc vo forme kúpy polohovateľných váľand, ktoré sú pre nich zlepšením kvality života a každodenného fungovania. Keďže manželia kvôli zdravotnému stavu musia v posteli tráviť veľa času nový priestor na spanie ich veľmi potešil. Finančné prostriedky boli použité na váľandy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Bibiána B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Študentky a študenti II.A z Gymnázia v Tvrdošíne sa radi zapájajú do rôznych aktivít, ktoré sú zmysluplné. Ich dar tentokrát venovali Charite v Trstenej. Do Charity priniesli vôňu Vianoc - vôňu medovníkov, vianočného pečiva. K nej pribalili aj pravú vianočnú náladu, ktorú dotvorili koledami. V charitnom dome sa mnohí starkí a starké už nemohli presunúť do spoločenskej miestnosti, preto prešli všetky izby s imobilnými klientami a darovali im rámik na fotografiu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Michalovský domov seniorov; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Michalovský domov seniorov žiadal o vianočný darček pre starých a chorých PSS. Zrealizovali výzdobu a Štedrú večeru v jedálni zariadenia. Zámerom bolo spríjemniť PSS tento slávnostný deň pekným darčekom, urobiť rodinnú atmosféru, pohodu a pokoj počas slávnostného večera. Spoločné štedrovečerné stretnutie naplnilo klientov pocitom, že nie sú sami. Finančný dar bol použitý na vianočné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Milan G.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Milan pracujem ako asistent v základnej škole, kde sa stretáva s Natálkou, ktorá má zdravotný problém, nemôže chodiť. Jej rodina má finančné ťažkosti, preto pán Milan zobral Natálku a jej sestru na vianočný nákup, spoločne nakúpili potraviny potrebné na vianočné sviatky. Deti mali z nákupu radosť. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 260 € Miriam M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Učiteľka špeciálnej základnej školy pre žiakov so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím sa rozhodla pomôcť matkám žiakov, ktorých jediným príjmom je opatrovateľský príspevok. Tiež obdarovala seniorov zo zariadenia pre seniorov, ktorých so žiakmi pravidelne navštevuje. Deti spoločne s rodičmi piekli, varili kapustnicu a punč, koláčikmi obdarovali aj kamarátov seniorov na osobnej návšteve. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a knihy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Miroslav B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pán Miroslav pomohol pani Alene a jej rodine, ktorá je v núdzi. Pomoc, ktorú poskytol si pani Alena bude môcť pripomenúť každý deň, pretože čaro Vianoc vďaka novému obkladu ostane v jej kuchyni. Spoločne strávené chvíle pri pečení a zdobení stromčeka boli nezabudnuteľnými chvíľami pre všetkých. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, obklad a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Miroslav P.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Členovia občianskej poriadkovej služby obdarovali balíkmi potravín rómske viacpočetné rodiny žijúce v osade. Členovia osobne nakúpili a pripravili balíčky potravín pre každú rodinu, ktoré im odovzdali pred Štedrým dňom. Tento vianočný darček pomohol rodinám prežiť pohodové a pokojné vianočné sviatky. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Miroslava G.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Mirka sa snažila spríjemniť vianočné sviatky rodine, osamelej matke troch detí s malým vnúčikom. Pre každého člena rodiny pripravila vianočný balíček. Zároveň s nimi prežila trošku vianočnej atmosféry a radosti, ktorú spôsobilo odovzdávanie darčekových balíčkov. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie, knihy, hračky, čistiace a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 273 € Miroslava G.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Mirka pripravila pekné vianočné sviatky ľudom bez domova, ľuďom v núdzi. V čase vianočnej atmosféry odovzdala rodinám potravinové balíčky, ktoré obsahovali suroviny na prípravu štedrovečerného jedla. Pomohla im tak prežiť príjemné bezstarostné sviatky. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Miroslava G.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola poskytnutá klientom denného stacionára, o ktorú požiadala opatrovateľka zariadenia. Ide o klientov s ťažkým zdravotným postihnutím, zväčša seniorov, ktorí žijú sami v domácnostiach. Zamestnanci pripravili krásne vianočné posedenie s jedlom a darčekmi, atmosféru dotvoril miestny folklórny súbor a deti zo ZUŠ. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Miroslava K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená rodine, ktorá sa musela cez leto vysporiadať so smrťou otca a manžela, prvé Vianoce bez neho boli veľmi smutné. Darom im chcela pani Mirka aspoň vyčariť malý úsmev na tvári. Rodinu obdarovala potrebnými vecami, darčeky boli určené najmä deťom. Finančné prostriedky boli použité na oblečenie, vankúš a hry.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Miroslava P.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Miroslava sa rozhodla obdarovať osamelú dôchodkyňu Oľgu, ktorá žije sama na dedine vo veľmi skromných podmienkach. Má nízky dôchodok, preto jej pani Mirka chcela dopriať aspoň počas Vianoc pocit dostatku a radosti, že si na ňu niekto spomenie. Nákupom jej spríjemnila prežitie vianočných sviatkov. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Monika Č.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Monika sa rozhodla obdarovať svoju priateľku Zuzanu. Zuzana má 35 rokov, avšak veľmi ťažký život. Pár dní pred Vianocami spoločne prežili pekný deň. Občerstvili sa na vianočných trhoch, na ktoré ju pani Monika pozvala, potom šli spoločne na nákup, nakoniec ju na Štedrý večer obdarovala. Finančné prostriedky boli použité na hygienické potreby a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 149 € Monika Č.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Vychovávatelia a deti z centra pre deti a rodinu spríjemnili predvianočnú atmosféru klientom z centra seniorov. Do senior centra prišli s piesňami a koledami, voňavými medovníčkami a koláčikmi a každého obdarovali malým darčekom. Deti tak vytvorili krásnu predvianočnú náladu a vyčarili úsmevy medzi obyvateľmi centra. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, kreatívny materiál a dekorácie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 40 € Monika D.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Ivetu trpiacu závažným ochorením pozvala na posedenie v cukrárni Monika. Účelom daru bolo urobiť obyčajnú ľudskú radosť a dokázať pocit spolupatričnosti a súdržnosti niekomu, kto je osamelý a v tiesni. Pani Monika jej venovala darčeky a pochutiny na vianočný stôl. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, oblečenie, dekorácie a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 40 € Monika D.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Monika chcela prejaviť úctu a spolupatričnosť pani Zuzane. Pani Zuzana je dôchodkyňa, trpí problémami pohybového aparátu a bola odkázaná na pomoc syna, ktorý s ňou žil v spoločnej domácnosti. Syn ale ochorel a náhle zomrel. Monika pani Zuzanu podporila darčekom a posedením, aby aspoň trochu zmiernila jej trápenie. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, hygienické potreby, drobné darčeky a dekorácie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Monika D.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Monika sa rozhodla pomôcť mladej mamičke Ivete a jej štyrom malinkým deťom. Po nevydarenom manželstve ju s deťmi prichýlila svokra a pomáha jej. Táto mamička je na hranici chudoby, je snaživá , ale so silami na konci. Pomoc v podobe potravín, hygienických potrieb a darčekov pre deti jej ubralo zo starostí a dotvorilo čarovnú atmosféru Vianoc. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, hračky a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Monika D.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Monika pripravila Vianoce pre otca Daniela a jeho dvoch synov. Daniel sa sám stará o dvoch maloletých synov, matka rodinu opustila a žije s novým partnerom. Otec sa snaží, ako vie, situácia je náročná a určitý čas potrvá kým nájdu spôsob, ako riešiť rad bežných životných situácií. Darčeky a pochutiny urobili radosť v tejto rodine. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, hračky, školské a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Monika K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Monika obdarovala osamelú matku s chlapcom, ktorý má viacnásobné zdravotné postihnutie. Dar bol umývateľný paplón a vankúš, z ktorých sa potešili a budú im dobrými pomocníkmi pri každodennej starostlivosti. Dar im spríjemnil vianočné sviatky. Finančné prostriedky boli použité na paplón a vankúš.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Natália Č.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Natália pomohla chlapcovi Tadeáškovi a jeho rodine. Tadeáško máva časté zápaly dýchacích ciest, keďže jeho pľúca sú inak prekrvené ako u zdravých detí, tak aj obyčajná nádcha trvá mesiac. Preto pani Natália obdarovala rodinu čističkou vzduchu, ktorá výrazne ovplyvňuje kvalitu vzduchu v byte a tým uľahčuje dýchanie Tadeáškovi. Finančné prostriedky boli použité na čističku vzduchu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 30 € Natália H.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Natália obdarovala krásnou vianočnou knihou a pomôckami na tvorbu mladú ženu s mentálnym postihnutím a epileptickými záchvatmi. Spoločne vytvorili ozdoby a zimné motívy do izby a ozdobili stromček. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na tvorbu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 30 € Natália H.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Natália obdarovala stavebnicou mladého muža s rôznym postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorému zomrel otec. Stavebnica mu pomohla v rozvoj jemnej motoriky prstov a koordinácie oko - ruka. Michal dostal darček na Vianočnej besiedke, kde si spoločne mohli hru zahrať. Pridali sa aj jeho kamaráti z DSS. Zaspievali vianočné koledy a zjedli koláče. Boli to krásne stavebnicové dni. Finančný dar bol použitý na nákup stavebnice.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 40 € Natália H.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Zámerom pani Natálie bolo obdarovať mladých ľudí s rôznym postihnutím v Domove sociálnych služieb. Venovala im svoje čas, piekli spoločne koláče a medovníky, spievali koledy, pozerali rozprávky, ozdobovať spolu vianočný stôl. Finančný dar bol použitý na nákup potravín a pomôcok na pečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Natália T.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Natália s kolegami obdarovala klientov a klientky útulku - dospelých aj deti, zabezpečením potravín na pečenie vianočných koláčikov a Štedrú večeru, materiálu na výrobu vianočných ozdôb. Klienti si spoločne vyrobili vianočné ozdoby, napiekli koláčiky, vyzdobili priestory a pripravili tak všetko na slávnostné prežitie vianočných sviatkov. Mohli tak prežiť tradičné vianočné sviatky naplnené pokojom, štedrosťou a spolupatričnosťou. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a materiálu na výzdobu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Nikola J.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Nikola pomohla rodine svojej susedy, ktorá má dcéru s autoimunitným ochorením. Napriek tomu rada športuje. Pre dcéru pripravila prekvapenie - kolieskové korčule, ktorým sa nesmierne potešila. Finančné prostriedky boli použité na nákup korčúľ a chráničov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Nikola S.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Jana prišla tragicky o svojho manžela a býva s dcérou, ktorej sa narodilo bábätko. Celé financovanie domácnosti je na nej. Aj napriek svojím problémom chodí pomáhať iným ľuďom do rôznych občianskych združení. Mesiac pred Vianocami sa im pokazila chladnička. Nikola sa práve preto rozhodla pomôcť tejto rodinke a zabezpečila im vďaka získanému príspevku novú chladničku na Vianoce. Finančný príspevok bol použitý na nákup chladničky s mrazničkou.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € ĎAKUJEM - ,,PAĽIKERAV"; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Anička trpí nevyliečiteľnou chorobou a máva silné bolesti. Žije s rodičmi, pričom otec je ZŤP, a tak obracajú každé euro. Dobrovoľníci dokázali zabezpečiť nezabudnuteľné vianočné sviatky Aničke a jej rodičom, rodinu navštívili pred sviatkami aj počas sviatkov. Pripravili im stôl plný jedla, typických vianočných dobrôt, pri ktorom sa všetci svorne stretli. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € ĎAKUJEM - ,,PAĽIKERAV"; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Baška má ťažké zdravotné postihnutie a je plne odkázaná na pomoc iných. Rodičia sa o ňu vzorne starajú, čo si však vyžaduje nemalé peňažné prostriedky. Dobrovoľníci zo združenia ĎAKUJEM - ,,PAĽIKERAV" rodinu navštívili a odovzdali im potraviny a oblečenie pre dcéru a pomohli im pripraviť príjemné sviatky. Baška si vďaka svojmu zdravotnému stavu veľmi neuvedomuje, čo všetko sa okolo nej dialo, ale na jej výraze tváre bolo vidieť spokojnosť. A o radosti a vďačnosti rodičov ani nehovoriac. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € ĎAKUJEM - ,,PAĽIKERAV"; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: OZ ĎAKUJEM - ,,PAĽIKERAV" navštevujú deti a mladí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí Vianoce vôbec neprežívajú. Pre nich sú to bežné dni, keďže ich rodičia si kvôli nedostatku finančných prostriedkov nemohli dovoliť ukázať im inú stránku týchto sviatkov. Poväčšine ani samotní rodičia nikdy nezažili nič výnimočné v spojitosti s Vianocami. Združeniu sa podarilo pripraviť pre rodiny vianočný večierok a ukázať deťom a ich rodičom, že v roku je pár dní, ktoré sú výnimočné, počas ktorých sa môžeme radovať, držať spolu, počas ktorých možno ešte viac utužiť vzťah medzi rodičmi a deťmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € ĎAKUJEM - ,,PAĽIKERAV"; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Dobrovoľníci zo združenia ĎAKUJEM - ,,PAĽIKERAV" vysnívali pomoc pre Mareka a jeho rodinu. Ide o štvorčlennú rodinu, ktorá sa s láskou stará o Mareka, ktorý má len jednu obličku a viditeľné bolesti. Dobrovoľníci rodinu navštívili a koniec decembra im spríjemnili práve nákupom potravín a oblečenia. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € ĎAKUJEM - ,,PAĽIKERAV"; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Simonka žije v jednoizbovom byte so 14 súrodencami a mamou, v dosť stiesnených podmienkach. Majú málo financií, keďže mama je neúspešná v hľadaní si práce. Dobrovoľníci navštívili rodinu pred sviatkami aj počas sviatkov a nakúpili im potrebné potraviny, aby mohli zažiť na chvíľu pocit výnimočne plného žalúdka. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a drogérie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 210 € Dobré srdce - Good Heart; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Občianske združenie Dobré srdce - Good Heart obdarovalo osamelú mamičku Moniku a jej štyri malé detičky. Rodina trpí nedostatkom, lebo mama kvôli vážnym zdravotným problémom nemôže už ďalej chodiť do zamestnania. Pre nedostatok peňazí sa museli presťahovať do lacnejšieho podnájmu, ktorý nebol zariadený. Aby mali svoj priestor a miesto pre spánok im združenie z grantových prostriedkov rozkladaciu pohovku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 320 € DŽATKY PRE VŠETKO; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Členovia OZ Džatky pre všetko obdarovali deti z obce Plaveč, ktoré to nemajú v živote ľahké. Dvom deťom dobrovoľníci skrášlili Vianoce darčekmi podľa toho, čo ich najviac baví. Chlapcovi, nádejnému futbalistovi, zakúpili športovú obuv, oblečenie a športové pomôcky, dievčaťu zase mobilný telefón. Dobrovoľníci ich na Vianoce navštívili a deti si tak pod Vianočným stromčekom našli to, po čom túžili. Finančné prostriedky boli použité na športové oblečenie, pomôcky a obuv a mobilný telefón.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Jana Š.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Jana pripravila pre manželov nečakané prekvapenie. Krásnym darčekom boli potešení manželia, ktorí sú rodičmi dvoch ťažko postihnutých detí. Ich radosť vystriedala starosť o to, kto sa postará o ich deti. Prežijú príjemný wellness víkend v Tatrách, aby sa mohli venovať sami sebe. Načerpajú nové sily do ďalšieho roku plného povinnosti a starosti. Strávia pár dní bez povinnosti a starosti o svoje deti. Finančné prostriedky boli použité na nákup voucheru do wellness.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Daniela B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Terénni pracovníci v obci Kokava nad Rimavicou pomohli spríjemniť viac-početnej rodine v zlej finančnej situácii vianočné sviatky. Aspoň počas vianočných sviatkov im boli dopriate štedré a šťastné chvíle v kruhu priateľov a známych. Finančné prostriedky boli využité na zakúpenie potravín na prípravu štedrej večere a vianočného daru vo forme teplých prikrývok a oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € OZ LIANKOVO; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: OZ LIANKOVO pomohlo mladej rodinke s dvojičkami s kúpou kombinovaného sporáka, čím im zlepšilo ich životnú situáciu. Rodina musela začať budovať svoj spoločný život úplne odznova z dôvodu ich náhleho úteku od človeka, ktorý ich ohrozoval. Dcéry sa daru veľmi potešili a tešia sa na spoločné pečenie s mamou. Finančné prostriedky boli použité na nákup sporáku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Marek K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pán Marek pomohol dôchodkyni dennodenne sa starajúcej o svojho syna, ktorý ostal po autonehode ťažko zdravotne postihnutý. Finančná situácia rodiny a slabé sociálne podmienky im neumožňovali zakúpiť sporák, resp. zariadenie, kde by vedeli bezproblémovo pripravovať varenú stravu. Pán Marek im spoločne s ďalšími sociálnymi pracovníkmi, ktorí s rodinou dlhodobo pracujú, zakúpil sporák.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Jana Š.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Hlavným cieľom pani Jany a Kataríny bolo spraviť radosť a vykúzliť v detských očiach iskričky šťastia. Deťom Erike, Rudkovi a Miškovi nakúpili topánky, bundy, šály a rukavice. Zároveň zažili aj hojnosť dobrôt pri štedrovečernom stole. Matku aj deti dojalo k slzám, aké prekvapenia pre nich pripravili. Z úst matky počuli veľmi pekné poďakovanie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 145 € Katarína T.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Vianočný dar bol určený Máriovi - chlapcovi trpiacemu nevyliečiteľnou chorobou - spinálnou atrofiou svalstva. Potrebuje celodennú opateru, ktorú mu poskytuje mama a 3x denne dezinfikovať miesto tracheostómie, aby sa mu nezapálilo. Pani Katarína rodine darovala dezinfekčné prostriedky, zdravotnícky materiál a výživové doplnky, ktoré Mário nevyhnutne potrebuje pre naplnenie jeho základných potrieb. Finančné prostriedky boli použité na dezinfekčné prostriedky, zdravotnícky materiál a výživové doplnky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Katarína T.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Zámerom projektu Jednoduché Vianoce bolo pripraviť pre klientky DSS v Zubrohlave deň plný vianočných aktivít, tak aby sa z nich tešili aj s ich ochorením. Za získané prostriedky pani Katarína a žiačky Strednej odbornej školy podnikania a služieb kúpili suroviny na pečenie medovníkov a cukrárenské dekorácie na ich zdobenie a dekorácie na vianočnú výzdobu - adventný veniec, vianočný veniec na dvere, dekorácie so sviečkou na stôl, ozdoby na vianočný stromček. Počas jedného dňa pani Katarína so žiačkami pripravili stretnutie s klietkami pri pečení a zdobení medovníkov a výrobe vianočných dekorácii. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a vianočných dekorácií.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Paulína S.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Paulína podarovala mladej žene s ťažkým postihnutím pomôcky a potreby na tvorenie. Kúpila pastelky, temperové farby, farebný papier a lepidlo, ďalší tvorivý materiál podarovala z vlastných zdrojov. Spoločne tvorili niekoľkokrát. Pridali sa aj jej kamaráti z DSS a personál. Spolu s jej kamarátmi si vytvorili ozdoby a obrázky do izieb a miestností zariadenia. Veľmi kreatívne dni. Počúvali aj koledy a jedli medovníčky. Finančné prostriedky boli použité na nákup tvorivého materiálu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Paulína S.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Paulína obdarovala mladú ženu s rôznym postihnutím, sociálne zanedbanú, žijúcu v skromných pomeroch. Darovala jej hygienické potreby, osušky, uteráky a fén. Naučila ju starať sa o seba a svoj zovňajšok, ako si správne umyť, vysušiť vlasy, ako sa starať o seba, svoje telo, svoj zovňajšok. Spoločne navštívili cukráreň, počúvali koledy. Boli to veľmi pekné dni a Mária bola vďačná. Finančné prostriedky boli použité na nákup hygienických potrieb, osušiek, fénu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Paulína S.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Paulína obdarovala mladého muža s rôznym postihnutím a s autizmom knihami o vesmíre a zážitkovými hrami o vesmíre a slnku. Chcela, aby rozvíjal svoje myslenie, poznanie, slovnú zásobu. Darčeky mu osobne odovzdala a spoločne si čítali, hrali hry, počúvali koledy, rozprávali o slnku, vesmíre, hviezdach. Pridala sa k nim aj jeho mamina a kamaráti. Krásne dni poznania a voňavého pečiva. Finančné prostriedky boli použité na nákup kníh a poznávacích hier.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Peter Z.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Peter pracuje už desiaty rok v Útulku Nádej pre ľudí bez domova. Aj počas Vianoc trávi zo svojho voľného času v útulku, kde sa úprimne snaží o to, aby sa ľudia bez domova necítili, že pre niekoho nie sú prvoradí. Jeho zámerom bolo priniesť štedré a príjemné Vianoce 22 ľuďom bez domova. Spoločne s klientami vyzdobili priestory a pripravili večeru. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Adriana F.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Adriana, sociálna pracovníčka, pomohla osamelej mamičke a jej 4 deťom, ktorým zomrel otec a mamička má silnú reumu. Adriana nakúpila chýbajúce potraviny na štedrú večeru a drobné darčeky pre deti. Tie rozveselili smutné očka detí. Ich radosť bola neopísateľná, lebo darčeky vôbec nečakali, vedia, že ich mamička nemá dostatok peňazí. Ich radosť bola obrovská, piskot a výskot sa ozýval po celom byte. Mamičke sa vyhrnuli slzy do očí a v návale emócii len ďakovala za svoje deti. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, darčekov a oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Adriana F.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Adriana, sociálna pracovníčka, pomohla osamelej mamičke a jej štyrom synom, rodine, ktorá má ťažkosti s ubytovaním. Nakúpením potrebných potravín, plienok, mlieka pre bábätko a drobných darčekov uľahčila rodine po dlhých rokoch vianočné sviatky. Adriana rodinu navštívila, ostala v rozhovore, čo mamičku dojalo k slzám. Mamičke a najstaršiemu synovi ako darček zakúpila aj nový hrniec a panvicu. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, plienok, mlieka, potrieb do domácnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Adriana F.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Adriana, sociálna pracovníčka, pomohla osamelej mamičke s malými deťmi - dvojičkami, nemali kde bývať po prepustení z nemocnice, lebo otec detí ich opustil odišiel na neznáme miesto. Zakúpením potravín pre deti, plienok, vlhčených obrúskov a doplnkovej stravy pre bábätká sme aspoň v čase Vianoc mamičku potešili a aspoň na sviatky mala dostatok stravy a plienok pre deti. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, plienky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Jana K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Jana poskytla pomocnú ruku mnohopočetnej rodine, ktorá sa nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii. Mama sa sama stará o deti a po zaplatení všetkých výdavkov potrebných na zabezpečenie strechy nad hlavou jej neostanú financie na kúpu stravy a ošatenia. Darkyňa pomohla rodine zabezpečením stravy na sviatky, kúpou ošatenia a drobností, ktoré deti veľmi potešili a pomohli im prežiť radostné sviatky. Navštívila rodinu, pobudla v nej a spoločne strávili popoludnie pri dobrotách, pričom rodine veľmi pomohla mnohými radami a samotným záujmom o ich nepriaznivú životnú situáciu. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, oblečenia a darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Jana K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Jana sa rozhodla pomôcť rodine, v ktorej otec trpí vážnou chorobou, v dôsledku ktorej stráca zrak aj sluch. Z finančných dôvodov nie je mu možné zabezpečiť potrebnú liečbu. Rodina je v sociálnej núdzi. Nemajú postele a žijú v skromných podmienkach. Darkyňa rodine spríjemnila v tejto ťažkej situácii vianočné sviatky zakúpením lôžka, aby mohli deti späť v dôstojným podmienkach a tiež kúpou potravín na vianočnú večeru, ktorú po minulé roky nezažili. Finančné prostriedky boli použité na nákup rozkladacej postele a potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Marcela V. K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Marcela pomohla rodine s členom so zdravotným znevýhodnením zakúpením hygienických potrieb - drogérie, ktorých spotrebu majú pre hendikep syna zvýšenú. Darkyňa rodine napiekla koláče a zorganizovala priateľské vianočné stretnutie, utužila vzťahy a skvalitnila život človeku s ťažkým zdravotným znevýhodnením a to za pomoci svojej rodiny, nakoľko aj darkyňa má telesný hendikep. Finančné prostriedky boli použité na nákup hygienických potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 210 € Miriam M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Miriam s manželom obdarovali dve rodinu - rodinu s 9 deťmi, od ktorej odišla mama a rodinu, kde o otec vážne chorý a dcéra so psychickou chorobou. Pani Miriam zobrala otca 9 detí na nákup, spoločne im pripravili darčeky a potraviny k sviatkom. Druhej rodine odniesla nákup potravín a zostala pri rozhovore. Stretnutia s rodinami boli dojímavé, aj plné radosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, kozmetiky a vianočných darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Soňa H.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Soňa spríjemnila Vianoce rodine, ktorej deti boli na istý čas umiestnené v Centre pre deti a rodiny. Rodina dnes žije v skromných pomeroch, otec má vážne ochorenie. Soňa zobrala mamu detí na nákupy, darovala jej nákup potravín na sviatky a deťom pripravili športové darčeky. Dar formou zimných korčúľ a cyklistických rukavíc vyčarili štyrom deťom úsmev na tvári a pocit, že aj napriek neľahkému životu sa môžu sny splniť aj im. Čaro ich spoločných Vianoc umocnil pocit, že môžu byť všetci spolu a nemusia ho tráviť v priestoroch detského domova. Finančné prostriedky boli použité na nákup korčúľ a cyklorukavíc.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 40 € Róbert G.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pán Róbert spríjemnil vianočné sviatky dievčaťu z Centra pre deti a rodiny, ktorej mama nemá domov a má problém s alkoholom. Potešil ju vianočným darčekom a spoločným stretnutím. Finančný príspevok bol použitý na nákup topánok a kozmetiky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 30 € Róbert G.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pán Róbert spríjemnil vianočné sviatky chlapcovi z Centra pre deti a rodiny, ktorý absolvoval dve operácie kĺbov, pre ktoré nemôže pokračovať vo futbale, čaká ho zotavovanie. Spoločne nakúpili chlapcovi potrebné oblečenie. Finančný príspevok bol použitý na nákup oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Katarína G.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Katarína s blízkymi a dobrovoľníkmi obdarovali ľudí bez domova, ktorí nezažívajú štedrú večeru doma, sú v provizórnom ubytovaní alebo využívajú sociálne služby v Dome charity sv. Vincenta v Žiline. Pripravili pre nich štedrú večeru v podobe kapustnice a šalátu s rybou, vianočné balíky, ovocie a koláčiky. Pre ľudí, ktorí neprišli na štedrú večeru, odniesli vianočné balíčky v spolupráci s pracovníkmi DCHV prostredníctvom streetworku. Finančné prostriedky boli použité na nákup ovocia a pochutín do balíčkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Rozália K.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Rodina pani Rozálie sa rozhodla pomôcť 6-člennej rodine dcérinej spolužiačky, ktorá sa v tomto období ocitla vo veľmi ťažkej životnej a sociálnej situácii. Rakovina ich jediného syna zasiahla celú rodinu, ktorá aj predtým bola ťažko skúšaná. Rodinu navštívili a pripravili im mikulášske balíčky. Tiež spoločne urobili nákup na vianočné sviatky a chorému synovi darovali teplú bundu. Finančné prostriedky boli použité na nákup, potravín, drogérie, oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Sabina B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Sabina s kolegyňou sa rozhodli pomôcť pani Etelke a jej jedinému vnukovi, ktorému bola v útlom veku diagnostikovaná svalová dystrofia a za posledné roky sa pridružili aj iné diagnózy a jednou z nich je aj histamínová intolerancia. Dôchodok pani Etelky a vnuka nie je dostačujúci pokryť všetky náklady denného života a bez pomoci iných ľudí by to len ťažko zvládali. Kolegyne Etelku pred Vianocami navštívili, strávili čas rozhovorom a priniesli je potraviny k štedrej večeri a hygienické potreby. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a hygienických potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Sabina B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Sabina chcela vo vianočnom čase vyčariť úsmev na tvári pani Márii, ktorá niekoľko rokov žije v ZSS a je dlhodobo pripútaná na invalidný vozík, nemá žiadnu rodinu a v zariadení ju nikto nenavštevuje. Pani Mária sa aj napriek tomu, že je na invalidnom vozíku veľmi rada parádi a chce sa páčiť, preto ju Sabina obdarila vecami, ktoré jej spravili obrovskú radosť, ktoré si pani Mária z dôchodku nedopraje. Finančné prostriedky boli použité na nákup dvoch pulóvrov a hygienického balíčka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Sabina B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Sabina žiadala o finančnú pomoc pre pani Katku s mentálnym postihnutím, ktorá je dlhodobo pripútaná k lôžku, v zariadení ju nik nenavštevuje. Jej životný osud nebol k nej moc štedrý, preto jej pani Sabina chcela urobiť aspoň v tomto vianočnom období radosť kúpou knihy a hygienického balíčka. Samotné odovzdávanie prekvapenia bolo veľmi dojímavé, pretože pani Katka sa veľmi tešila, hlavne tej knihe. Finančné prostriedky boli použité na nákup knihy a hygienických potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Silvia P.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Zámerom projektu Hrajme sa spolu bolo spestriť vianočné chvíle deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia malým darčekom, ktorý bude ďalej slúžiť ako učebná pomôcka na rozvoj senzorických a motorických zručností. Pani Silvia s kolegyňou počas Vianočnej besiedky obdarovala deti rôznymi stavebnicami a hrami. Deti tak mohli zažiť situáciu spoločnej hry s rodičmi, hoci rodičia prišli len v menšom počte. Finančné prostriedky boli použité na nákup spoločenských hier.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Silvia S.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Silvia potešila pani Moniku, ktorá sa sama stará o dve školopovinné deti. K neľahkému životu sa pridružili aj zdravotné ťažkosti. Mladá žena čelí týmto problémom statočne a teší sa so svojich ratolestí. Silvia rodinu v predvianočnom čase navštívila a potešila ich rozhovorom a drobnými darčekmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup bežnej hygieny, školských potrieb a potravín na vianočný stôl.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Silvia S.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Silvia sa rozhodla pomôcť pani Ružene, ktorá sa stará o zdravotne hendikepovaného syna. Ružena je skromná a sebe dopraje naozaj len nevyhnutné veci. Rodinu potešili hygienické potreby, potraviny a pochutiny a spríjemnili tak vianočné sviatky. Prekvapením pre mamu bol aj osobný darček v podobe pohodlných topánok. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, hygienických potrieb, topánok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Silvia S.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Silvia sa rozhodla navštíviť s darčekmi rodinu, ktorá v septembri stratila milovaného maličkého synčeka Danielka. Z Danielka je anjelik a jedinou útechou pre sestričku a rodičov je pocit, že jeho trápenie sa skončilo. Rodina potrebovala útechu, pocit spolupatričnosti a oporu tých, ktorí s nimi súcitia. Drobné darčeky nezmiernili ich žiaľ a smútok, ale smutná sestrička a rodičia zažili milé prekvapenie s nádychom pohladkania anjelika. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, hier a kozmetiky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Silvia S.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Silvia obdarovala pani Slávku, ktorá prežila náročné obdobie, kedy podstúpila onkologickú liečbu. Absolvovala dlhú práceneschopnosť a čaká ju doliečovanie. Slávka je matkou dvoch detí. Silvia rodinu navštívila a dojala darčekmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup kníh, drogérie, ovocia a pochutín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 202 € Simona B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Študentka a dobrovoľníčka Simona so svojimi spolužiakmi na Fakulte Sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre chceli spríjemniť vianočné chvíle deťom z detského domova Kolíňany. Deťom darovali svoj čas pri realizácií Vianočnej akadémie, kde ich čakali tvorivé dielne, varenie detského punču a darovanie vlastnoručne vyrobených darčekov. Spolu bolo obdarovaných 21 detí. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a občerstvenia a materiálu na výrobu darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Simona M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Simona obdarovala rodinu, ktorá býva v skromných bytových podmienkach. Rodičia s maloletými deťmi bývajú v malom rodinnom dome, ktorý pozostáva z kuchyne a spálne, teda detskej izby. Maloleté deti nemali dostatok súkromia a priestoru na rozvoj, keďže nemali detskú izbu. Ich izba bola predelená závesom s kúpeľňou. Prostredníctvom tohto projektu nakúpili materiál na prerobenie izby a darčeky pre maloleté deti. Podarilo sa im dať deťom pocit súkromia a vyčariť úsmev na tvári. Finančné prostriedky boli použité na nákup stavebného materiálu a darčeky pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Tatiana P.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Príbeh Vianoce v Európe bol pre žiakov SOŠ PaS v Námestove, aby si aj oni vychutnali čaro Vianoc. Od dobrovoľníkov z Európy dostali prednášky o jednotlivých krajinách a o ich zvykoch Vianoc, ochutnávky jedál a naučili sa pár kolied v cudzom jazyku. Projekt pokračoval zanesením vianočných európskych špecialít a darčekov ľuďom bez domova, ktorým žiaci zaspievali vianočné koledy v cudzích jazykoch. Tak spojili príjemné s užitočným. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a materiál potrebný na darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 260 € Terézia B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Príbeh Čistá vianočná radosť priniesol jednej milej viacdetnej rodinke vytúžený vianočný darček - práčku so sušičkou. Darček prišiel akurát v najhodnejšom čase, kedy sa rodinka obávala, že bude musieť prežiť vianočné sviatky bez prania. Pani Terézia tak mohla prežiť s touto rodinkou neopísateľnú a nezabudnuteľnú radosť z perfektného načasovania a pocitu skutočnej vďačnosti tejto 9 člennej rodinky, ktorej tento vianočný darček uľahčí každodenné fungovania na dlhé obdobie. Finančný príspevok bol použitý na nákup práčky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 176 € Terézia P.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Terézia zorganizovala predvianočné stretnutie spojené s pečením koláčikov a príjemným posedením pri čaji s rodinou pani Evky, ktorá má v náhradnej starostlivosti dve deti, o ktoré sa stará sama. Mladšie z nich má viacero diagnóz, starostlivosť oň je náročná. Rodina dostala pomoc vo forme zaplatenia zubného ošetrenia, ktoré museli absolvovať v súkromnej ambulancii vzhľadom k diagnózam dieťaťa a tiež niekoľko balíkov plienok. Táto pomoc mala pre rodinu veľký zmysel, dala im možnosť pocítiť pomoc a podporu okolia, prežiť pokojné Vianoce a pani Evke dodala silu do ďalších dní. Finančné prostriedky boli použité na nákup plienok a zubné ošetrenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Tomáš P.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pán Tomáš zorganizoval vianočnú večeru pre ľudí bez domova v Útulku v Sabinove. Nakúpil potraviny na prípravu štedrovečernej večere a ľudia bez domova sa pustili do príprav tradičných vianočných pokrmov, ako je vyprážaná ryba so zemiakovým šalátom, kapustnica, oblátky s medom, bobáľky s makom a pod. Počas prípravy jedál prebiehali rozhovory o vianočných tradíciách. Zadosťučinením bolo, že si ľudia bez domova opätovne pripomenuli silu Vianoc a život, ktorí žili, keď mali strechu nad hlavou a milujúce rodiny. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Valéria U.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Valéria obdarovala pána Vladimíra, ktorý svoju mladosť a celý život žil so svojím hendikepom. Dnes má len staršieho brata, ktorý ho nevládze navštevovať často. Radosť mu spravili knižky o bylinkách, čajník, antistresové maľovanky a bylinné čaje. Vďaka darčekom si pán Vladimír môže vychutnať pri šálke dobrého čaju s medom svoje knižky a môže čas tráviť vyfarbovaním maľovaniek pre dospelých. Finančné prostriedky boli použité na vianočné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Veronika B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pracovníčka Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši obdarovala štyri osoby bez domova, ktoré urobili prvý krok k tomu, aby sa vymanili z "bludného kruhu" bezdomovectva. Z finančného príspevku kúpila každému z nich to, čo potrebuje, alebo o tom sníva, no vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov si to nemôže dovoliť. Darčeky v podobe prenosného CD/MP3 prehrávača, ruksaka s kolieskami, sady hrncov a skrutkovačov, zimnej vetrovky a zimných topánok im odovzdala na malom vianočnom posedení, ktoré pre nich zorganizovala. Finančné prostriedky boli použité na nákup darčekov pre ľudí bez domova.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Veronika M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Veronika žiadala o pomoc pre rodiny 4 súrodencov, ktorí pochádzajú so sociálne znevýhodneného prostredia. Rodičia im zomreli, sami majú už aj vnúčatá, cieľom bolo, aby sa tieto 4 rodiny spoločne stretli pri štedrovečernom stole a navzájom si zaspomínať na detstvo, kedy boli radi darčekom, ktoré mali od rodičov v dobe, kedy mal každý prácu a dostatok prostriedkov, ktorých v súčasnej dobe je u nich nedostatok. Veronika im pomohla s prípravou pečiva a zakúpila za pomoci 4 dobrovoľníkov aj potraviny a darčeky, ktoré im odovzdala pred Vianocami. Všetci dostali teplé čiapky, šály, rukavice, obuv a drogériu. Boli veľmi radi, že im bolo umožnené spoločne sa stretnúť pri plnom stole dobrôt a mať pokojné a štedré Vianoce. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, kozmetiky, darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Andrea M.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: V rámci projektu pani učiteľky pripravili vianočné tvorivé aktivity, pričom cieľom týchto aktivít bolo, aby deti zažili predvianočné činnosti. Medzi aktivitami bola výroba adventných vencov, výroba vianočných dekorácií, samotná výzdoba, výroba vianočných pozdravov a darčekov, s čím bolo spojené aj zamyslenie sa nad tým dobrým, čo prinieslo uplynulé obdobie. Cieľom projektu bolo umožniť ľuďom z domova sociálnych služieb, aby precítili čaro Vianoc. Deti ich prekvapili vianočným vystúpením a malým vlastnoručne vyrobeným darčekom. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie výtvarných a tvorivých pomôcok pred deti, potrebných na tieto činnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Zariadenie sociálnych služieb Jasoň; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Vedenie ZSS Jasoň a sociálna pracovníčka žiadali o finančnú pomoc pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb v zariadení. Klienti, ktorí strávili vianočný čas v zariadení, prežívali sviatky slávnostne a šťastne. Vďaka podporenému projektu Papučkové Vianoce pripravili pre klientov predvianočné stretnutie, pri ktorom dostali darčeky v podobe oteplených papúč. Viditeľná radosť bola o to väčšia, že tento dar má praktické využitie. Finančné prostriedky boli použité na nákup papúč.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Zdeno H.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pán Zdeno sa rozhodol potešiť a obdarovať pána Mariána, ktorý je klientom Špecializovaného zariadenia Kotva, má telesné aj mentálne postihnutie, nemá príbuzných. Spolu s manželkou zobrali Mariána na nákupy, spríjemnili mu predvianočný čas a potešili ho darčekmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup oblečenia a drevených puzzle na potešenie a rozvíjanie motoriky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Zuzana B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Zuzana urobila radosť osamelému pánovi Jozefovi, ktorý ostal s deťmi na Vianoce sám, po tom, čo ho opustila partnerka. Zuzana nakúpila rodine potraviny, deťom oblečenie a hračky a vyčarila im tak úsmev na tvárach. Deti mali z darčekov radosť, otec bol dojatý. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, oblečenia a hračiek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Zuzana H.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pomoc bola určená štyrom malým deťom našej kolegyne Vierky, ktorá sa o svoje deti stará sama a popri rodičovských povinnostiach pracuje na čiastočný úväzok v zariadení sociálnych služieb. 5 kolegyniam sa podarilo urobiť radosť deťom zo sociálne slabej rodiny a vyriešiť veľký problém ich kolegyne, aké darčeky si bude môcť pre svoje deti na Vianoce dovoliť. Deti vyrastajú na dedine a sú športovo nadané, darčeky boli preto zamerané na športové aktivity a ich bezpečnosť- korčule, zimné oblečenie, ochranné prilby. Finančné prostriedky boli použité na nákup detských športových potrieb a oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Zuzana Š.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Autorka projektu dopriala mladému chlapcovi trpiacemu bolesťami chrbta pomôcku, ktorá dokáže jeho utrpenie a bolesti zmierniť. Elektrické masážne kreslo odovzdala s presvedčením, že pomôže ovplyvniť a zvýšiť kvalitu života obdarovaného mládenca. Keď chlapec zbadal obrovskú škatuľu, hneď zavolal svoju mamku a obaja návštevu a dar vrúcne prijali. Spoločné stretnutie u rodiny bolo veľmi prajné a pokojné. Finančné prostriedky boli použité na nákup kresla a ovocia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 478 € Božena P.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Božena pomohla manželom s dcérou, ktorá má od narodenia DMO. Je ležiaca, zle sa jej dýcha, ťažko odoláva infekciám. Rozpočet rodiny nepostačuje na každodenné výdavky a všetky náklady súvisiace so starostlivosťou o dcéru, ako hygienické potreby, lieky, rehabilitácie či návštevy lekárov. Aby sa Karin rozvíjala, pani Božena zakúpila rodine kyslíkový koncentrátor, ktorý jej veľmi pomáha. Podporuje dýchanie, regeneruje mozgové bunky, posilňuje imunitu. Finančné prostriedky boli využité na kúpu kyslíkového koncentrátora.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Ildikó B.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Ildikó obdarovala skromnú rodinu, osamelú matku s dvomi deťmi, ktorí nepoznajú čo sú to Vianoce. Z dôvodu náročnej životnej situácie v minulosti žili v domčeku bez elektriny a matka nemohla zabezpečiť deťom ani oblečenie. Pani Ildikó by im dopriala vianočnú atmosféru a pocit istoty. Zakúpila rodine potrebné potraviny a deťom zimné oblečenie a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Margaréta Ž.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Margaréta sa rozhodla skrášliť Vianoce dvom mužom, ktorí statočne bojujú s osudom. Je to ocko Vladko a jeho 2,5 ročný synček Martinko, ktorý sa narodil s Downovým syndrómom a krátko po narodení ho náhle navždy opustila mamička, ktorá sa neprebrala po operácii. Pani Margaréta nakúpila pre Vladka a Martinka plienky, potraviny na Vianočný stôl a malé darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 44 € Miloš Č.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Jakubko je 24- ročným autistom, ktorý veľmi rád skladá puzzle, no len také čo obsahujú 20 až 50 dielikov. Je to jediná činnosť, ktorej sa venuje vo svojom voľnom čase a keďže denne skladá tie isté puzzle, časom sa opotrebovávajú. Ak sa mu niektorý diel poškodí, hneď ho roztrhá. Jeho kontrolou zakaždým niektorý diel neprejde. Napriek tomu skladá obrázky s chýbajúcimi dielmi a ukladá ich presne na miesta, kam patria. Pán Miloš mu zakúpil nové puzzle, ktoré boli preňho tým pravým vianočným darčekom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 489 € Róbert F.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2019: Pani Jana a pán Róbert sa rozhodli podporiť pani Zuzanu, ktorá má zhoršujúce sa problémy so zrakom. Ochorenie keratokonus spôsobuje zhoršovanie zraku, ktorého konečným štádiom je slepota. Jej manžel sa stal vďaka svojej ťažkej práci pilčíka invalidom, čo mu znemožňuje trvale sa zamestnať. Príjem pani Zuzany je na úrovni minimálnej mzdy a je hlavnou zložkou rodinného rozpočtu. Operácia bola pre nich finančne nereálna, no zároveň jedinou možnosťou ako zvrátiť priebeh ochorenia a samotného oslepnutia. Za finančné prostriedky boli zabezpečené všetky potrebné operačné zákroky a zakúpené nové dioptrie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € A - Centrum; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: A Centrum sa ako vzdelávacia organizácia venuje osvete a poradenstvu týkajúceho sa problematiky jednotlivcov a rodín s Aspergerovým syndrómom a autizmom. V rámci projektu poskytovala rodinám počas koronakrízy intenzívne online a telefonické poradenstvo a ponúkla im rôzne formy podpory (webináre, prezentácie, informačné materiály, online vzdelávacie programy). V spolupráci s univerzitami pre študentov vysokých škôl tiež realizovali živé knižnice k téme Aspergerovho syndrómu. Vďaka týmto aktivitám sa im podarilo poskytnúť pomoc rodinám na celom Slovensku aj v čase izolácie. Finančné prostriedky boli použité na mzdy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € ALŽBETKA, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Nezisková organizácia Alžbetka poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálno právnej ochrany detí a mládeže už od roku 2004. V rámci projektu sa v tejto mimoriadnej situácii podarilo vytvoriť bezpečnejšie prostredie, udržať situáciu a napätie spojené s nakazením pod kontrolou. Mohli tak naplno fungovať v starostlivosti, pomoci a uspokojovaní potrieb klientov v čase pandémie byť v boji proti koronavírusu zatiaľ úspešní. Finančné prostriedky boli použité na kúpu dezinfekcie a ochranných pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € ÁNO PRE ŽIVOT, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: V rámci projektu nezisková organizácia Áno pre život zabezpečila ochranné pomôcky pre terénnych pracovníkov a rodiny v núdzi. Vďaka tomu bolo možné zabrániť šíreniu vírusu, čo má pozitívne dlhodobý dopad na spoločnosť. Taktiež organizácia distribuovala do rodín v núdzi dezinfekčné prostriedky a balíčky potravinovej pomoci, čo rodinám pomohlo prekonať náročnejšiu finančnú situáciu v tomto období. Finančný dar bol použitý na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a potravinových balíčkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Archa, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Organizácia Archa prevádzkuje Domov sociálnych služieb pre mladých ľudí a dospelých s rôznym postihnutím. Projekt bol zameraný na sprísnený epidemiologický režim a ochranu zdravia klientov aj zamestnancov. okrem zakúpenia dezinfekčných a ochranných prostriedkov boli zabezpečené aj vizuálne pomôcky, ktoré pomohli klientom osvojiť si hygienické návyky. Finančné prostriedky boli použité na dezinfekčné a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 300 € Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC); projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu sa venuje upevňovaniu medziľudských vzťahov, sociálnej oblasti a vzdelávania. Hlavným cieľom projektu bola ochrana zdravia ľudí z marginalizovaných rómskych komunít na východnom Slovensku; rodinám boli distribuované balíčky humanitárnej pomoci a školené asistentky realizovali v spomínanej oblasti zdravotné osvetové aktivity. Finančné prostriedky boli použité na personálne náklady, cestovné, náklady na telefonickú a online komunikáciu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Autistické centrum Andreas, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: V rámci projektu sa centrum Andreas rozhodlo pomôcť rodinám s autistickými deťmi. Tie si mohli zakúpiť za zvýhodnené ceny pre seba či svoje deti didaktické pomôcky, odbornú ale aj beletristickú literatúru s témou autizmu. Rodiny, ktoré boli v čase pandémie zatvorené so svojimi deťmi doma, získali vďaka projektu odbornú pomoc pre seba, pomôcky na zaujatie svojich detí a taktiež emocionálnu podporu. Finančné prostriedky boli použité na knihy, didaktický materiál, kancelárske potreby, personálne náklady a poštové služby.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 200 € Bratislavské dobrovoľnícke centrum; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Bratislavské dobrovoľnícke centrum v rámci iniciatívy #kazdypotrebujerusko reagovalo na situáciu súvisiacu so šíriacou sa pandémiou. Projekt pozostával z troch vzájomne prepojených častí; podarilo sa zrealizovať šitie rúšok pre organizácie a ľudí so znevýhodnením, prepojiť dobrovoľníkov s aktivitami a vzdelávať organizácie na tému práce s dobrovoľníkmi. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov a koordináciu projektových aktivít.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 800 € BUDÚCNOSŤ, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ je zameraná na riešenie problémov, ktoré vznikajú zneužívaním psychoaktívnych látok alebo závislosťou od nich a venuje sa podpore ľudí k uzdraveniu a dosiahnutiu pozitívnej zmeny. Cieľom projektu bolo poskytovanie telefonického krízového poradenstva pre klientov počas mimoriadnej situácie, kedy služby priamo v Centre museli byť prerušené. Finančné prostriedky boli použité na videokameru, mobilný telefón s príslušenstvom, personálne náklady, propagáciu a náklady na telefonickú komunikáciu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 750 € Centrálna záchranná služba; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Centrálna záchranná služba sa ako dobrovoľná organizácia venuje záchranným činnostiam, pričom spolupracuje aj s ďalšími organizáciami. Projekt bol určený prioritne pre členov organizácie, prípadne iných dobrovoľníkov, ktorí počas pandémie pomáhali v karanténnych centrách a v triediacich stanoch pred nemocnicami. Zámerom bolo všetkých zasahujúcich členov vybaviť potrebnými prostriedkami. Finančné prostriedky boli použité na osobné ochranné pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Centrum komunitného organizovania; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Centrum komunitného organizovania vytvára priestor pre spoluprácu medzi občanmi, samosprávou a podnikateľským sektorom s cieľom rozvoja komunít so špeciálnym akcentom na vylúčené rómske komunity. Projekt bol zameraný na podporu komunít, v ktorých Centrum pôsobí, s cieľom pomôcť im prekonať najhoršie týždne počas pandémie, kedy mnoho ľudí prišlo o prácu. Organizátori mohli naďalej vďaka projektu pracovať s komunitou na osvete a poskytnúť im potraviny a hygienické prostriedky. Finančné prostriedky boli použité na koordinačné služby, supervíziu, potraviny, teplomery, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Centrum rodiny, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Centrum rodiny je neziskovou organizáciou so sídlom v Bratislave – Dúbravke, ktorá ponúka priestor pre všetky vekové kategórie na rôzne voľnočasové, vzdelávacie, poradenské a spoločenské a integračné aktivity. V rámci projektu sa podarilo zmobilizovať sily pre pomoc tým, ktorých pandémia najviac zasiahla. S pomocou personálu a dobrovoľníkov sa podarilo okrem šitia rúšok, pomáhať pri nákupoch pre seniorov a distribuovať tašky s potravinami, poskytovať šatstvo v rámci zberne šatstva, poskytovať poradenstvo a realizovať supervízie pre dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady a odmenu za supervíziu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Centrum sociálnych služieb - Bôrik; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Centrum sociálnych služieb – Bôrik je jedno z najväčších zariadení poskytujúcich klientom celoročnú starostlivosť. Projekt bol zameraný na ochranu zdravia rizikovej skupiny klientov umiestnených v zariadení ako aj zamestnancov zdravotníckeho úseku. Tí môžu vďaka zakúpeným pomôckam bezpečne poskytovať potrebnú sústavnú starostlivosť klientom. Finančné prostriedky boli použité na osobné ochranné pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA je verejným poskytovateľom sociálnych služieb s celoročnou formou a s druhom sociálnej služby: Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie. V rámci projektu zariadenie zabezpečilo zvýšenú ochranu pred COVID - 19. Každodenne a vo zvýšenej miere je zariadeniu umožnené dodržiavať základné hygienické opatrenia a ničiť vírusy, aby ochránili svojich obyvateľov, ktorí patria do najrizikovejšej skupiny obyvateľstva. Finančný dar bol použitý na nákup dezinfekčných prostriedkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: CSS - Nádej je zariadením poskytujúce sociálne služby klientom s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia, duševným ochorením a vysokým vekom. Veľká časť z nich je rizikovou skupinou, preto cieľom bolo zabezpečiť preventívne opatrenia, a tým ochranu klientov tohto zariadenia v čase trvania pandémie. Finančné prostriedky boli použité na germicídny žiarič a bezkontaktný teplomer.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Centrum sociálnych služieb ORAVA; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Zariadenie CSS ORAVA poskytuje sociálne služby klientom s mentálnym postihnutím vo veku od 18 rokov až po dôchodkový vek a to pobytovou celoročnou formou. Projekt bol zameraný na zabezpečenie preventívnych opatrení, najmä zvýšenej hygieny klientov a zamestnancov zariadenia. Finančné prostriedky boli použité na bezdotykové dávkovače dezinfekčných prostriedkov a dezinfekčný gél.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 940 € Čajori romani; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie Čajori romani sa venuje pomoci a vzdelávaniu sociálne slabším, vylúčeným ľudom a marginalizovaným rómskym komunitám. Projekt bol zameraný na sociálne znevýhodnené mnohopočetné rodiny, slobodné matky a seniorov z marginalizovanej časti obce. Tým boli poskytnuté hygienické balíčky do domácnosti, ktoré sú počas pandémie dôležité v rámci prevencie a ochrany zdravia. Finančné prostriedky boli použité na osobné ochranné pomôcky, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Človek v ohrození, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Človek v ohrození pôsobí ako humanitárna organizácia doma aj v zahraničí, najmä vo vylúčených lokalitách s generačnou chudobou. Cieľom bolo zabezpečiť preventívne opatrenia v týchto lokalitách, kde sú slabé hygienické podmienky a sťažený prístup k pitnej vode. V rámci projektu boli distribuované bandasky s výpustným kohútom spoločne s hygienickými potrebami a rúškami, prebehla tiež celoplošná dezinfekcia horúcim aerosolom. Finančné prostriedky boli použité na osobné ochranné pomôcky, bandasky na vodu a benzín do stroja na dezinfekciu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 750 € Dobrovoľná záchranná brigáda civilnej ochrany; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: V rámci projektu Dobrovoľnej záchrannej brigáde CO sa podarilo zabezpečiť 4ks ochranných celotvárových masiek CM-6, 8ks ochranných filtrov a celkovo 6ks ochranných oblekov vďaka ktorým môžu dobrovoľníci, zameriavajúci sa na dezinfekcie priestorov, nezištne poskytovať dezinfekciu kriticky ohrozeným zariadeniam. Finančné prostriedky boli použité na nákup ochranných oblekov, masiek a filtrov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Dobrovoľný hasičský zbor Prešov; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Dobrovoľný hasičský zbor Prešov sa venuje zásahovej, preventívnej a edukačnej činnosti, ako aj technickej pomoci a najmä civilnej ochrane obyvateľstva. Projekt bol zameraný na ochranu zdravia členov zboru, ktorí sa čoraz častejšie zúčastňujú zásahov a sú využívaní pre potreby krízového manažmentu v rámci mesta. Finančné prostriedky boli použité na ochranné osobné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Občianske združenie Dom nádeje; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Finančná podpora bola určená pre klientov v pôsobnosti OZ Dom nádeje. Jedná sa o nízkopríjmové rodiny, osamelé matky s deťmi a rómsku komunitu. Zakúpením dezinfekčných a ochranných pomôcok zabezpečili, aby sa medzi klientmi nešíril vírus Covid 19. Finančné prostriedky boli použité na nákup dezinfekcie a ochranných pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Dom Svitania, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Dom Svitania n.o. sa ako poskytovateľ sociálnych služieb a chránená dielňa venuje dospelým ľuďom s mentálnym a kombinovaným postihnutím. V rámci projektu sa za dodržiavania prísnych hygienických opatrení v chránenej dielni šili rúška pre zamestnancov, klientov a ich rodiny. Podarilo sa tak poskytnúť prácu klientom a zabezpečiť ochranu najviac ohrozenej skupiny - ľuďom s postihnutím a ich rodičom v seniorskom veku. Finančné prostriedky boli použité na mzdy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC je zariadenie sociálnych služieb pre seniorov, zdravotne postihnutých a v špecializovanom zariadení poskytujú starostlivosť pre zdravotne postihnutých s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou. Vzniknutou situáciou sa im zvýšili náklady na dezinfekčné, hygienické a ochranné pomôcky a materiál. Nakúpili rúška a respirátory pre zdravotný personál, aby ochránili nielen personál, ale aj klientov s najvyšším stupňom odkázanosti. Finančné prostriedky boli použité na ochranné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON v rámci projektu zakúpili dezinfekčné a ochranné pomôcky. Prostriedky sú určené pre zamestnancov zariadenia a pre prijímateľov sociálnej služby. Nákupom a následne použitím dezinfekčných prostriedkov sa darí zvyšovať hygienu ľudí a dezinfekciu priestorov. Finančné prostriedky boli použité na nákup dezinfekcie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA je veľkokapacitné ZSS, preto je nevyhnutné zabezpečiť ochranu klientov a zamestnancov, s dôrazom na elimináciu rizika šírenia prenosného ochorenia s dostatkom dezinfekčných prostriedkov s obsahom chlóru, jódu a iných prostriedkov na báze alkoholu. Z dôvodu zvýšeného hygienicko-epidemiologického štandardu nastala zvýšená potreba dezinfekčných prostriedkov. Finančné prostriedky boli použité na nákup dezinfekcie na ruky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Projekt DD a DSS Senium bol určený prijímateľom sociálnej služby - seniorom a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí žijú v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení. Z finančných prostriedkov boli zakúpené dezinfekčné prostriedky, ktoré sa budú používať na dezinfekciu rúk a priestorov ako prísne preventívne hygienické a epidemiologické opatrenie pred ochorením COVID-19.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: DD a DSS Sušany poskytuje sociálne služby celoročnou formou pobytu pre seniorov a dospelých so zdravotným postihnutím a duševnými poruchami. Cieľová skupina boli klienti a zamestnanci zariadenia, ktorí boli zasiahnutí izoláciou a bolo pre nich potrebné zabezpečiť zvýšené hygienické opatrenia. Finančné prostriedky boli použité na osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 235 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: DD a DSS Veľký Krtíš poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb pre prijímateľov s ťažkým zdravotným postihnutím. Projekt bol zameraný na ochranu zdravia klientov aj zamestnancov prostredníctvom rúšok. Rúška boli šité priamo v zariadení, čo výrazne pomohlo urýchliť vybavenie Domova a zabezpečiť ich dostatočné množstvo. Finančné prostriedky boli použité na šijací stroj a materiál na šitie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: DD a DSS Hriňová - Krivec poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu seniorom a zdravotne postihnutým občanom. Keďže títo ľudia patria k najrizikovejšej skupine obyvateľov čo sa týka dôsledkov infikovania, bolo cieľom prijať preventívne opatrenia prostredníctvom dezinfekcie priestorov zariadenia. Finančné prostriedky boli použité na germicídny žiarič.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Klenovec poskytuje starostlivosť s celoročným ubytovaním pre klientov v ťažkej životnej situácii, odkázaných na pomoc iných. Zámerom bolo zabezpečiť čisté prostredie a tým ochranu zdravia prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú najzraniteľnejšou skupinou obyvateľov. Finančné prostriedky boli použité na dezinfekčné a hygienické prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Projekt Domova dôchodcov a DSS Kremnica bol určený ako aj pre prijímateľov sociálnych služieb, tak aj pre zamestnancov zariadenia. Počas mimoriadnej situácie, ktorá vznikla, bol veľký nedostatok hygienického a dezinfekčného materiálu na zabezpečenie ochrany proti vírusu Covid-19. Finančný príspevok bol použitý na nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina poskytuje svoje služby prevažne starým občanom, ktorí sú najrizikovejšou a najohrozenejšou skupinou. Vzniknutá mimoriadna situácia si vyžadovala aj mimoriadne opatrenia, hlavne sa dbalo na zvýšenú hygienu osôb a vnútorného prostredia budovy. Finančné prostriedky boli použité na nákup dezinfekčných gélov a ochranných rukavíc, ktoré veľmi pomohli dodržiavať zvýšené hygienické nároky, aby sa zabránilo prenosu vírusu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: O podporu žiadal Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Slovenská Ľupča, ktorého zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj. Projekt bol určený pre klientov zariadenia, ktoré poskytuje sociálne služby celoročnou formou pobytu 26 prijímateľom (seniorom a dospelým zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania) a 15 zamestnancom, ktorí sa o klientov starajú. Za finančné prostriedky sa podarilo zabezpečiť dezinfekčné prostriedky na povrchy a dezinfekčné mydlá s virucídnymi účinkami.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Domov dôchodcov a DSS v Tisovci žiadal o finančnú podporu na zakúpenie dezinfekčných, hygienických a ochranných prostriedkov, ktoré použili na dezinfekciu pre svojich seniorov a zdravotne postihnutých klientov. Prispeli tak k zvýšenej ochrane najzraniteľnejších občanov. Finančné prostriedky boli použité na nákup dezinfekcie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: DD a DSS Tornaľa v rámci projektu požiadalo o finančný príspevok z dôvodu prevencie a ochrany zdravia a života prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov zariadenia pred nákazou COVID-19. Finančný dar bol použitý na kúpu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: DD a DSS Žiar nad Hronom v rámci projektu požiadalo o finančný príspevok na nákup dezinfekčných prostriedkov. Dezinfekčné prostriedky boli určené hlavne zdravotnému personálu, ktorý je v priamom styku s klientami. Dezinfekcia je jedným z kľúčových spôsobov pri dodržiavaní prísnych hygienických opatrení v čase pandémie. Finančné prostriedky boli použité na nákup 25 litrov dezinfekčného prípravku na ruky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Domov MÁRIE; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Zariadenie sociálnych služieb Domov MÁRIE v rámci projektu požiadal o finančný príspevok na zakúpenie hygienických, ochranných a čistiacich prostriedkov. V boji s ochorením COVID-19 je potrebné dodržiavať zvýšené hygienu u klientov a personálu zariadenia - spotrebuje sa veľké množstvo jednorazových rukavíc a rúšok, antibakteriálnych mydiel, čistiacich prostriedkov na dezinfekciu podláh a plôch nábytku. Finančné prostriedky boli použité na nákup potrebných ochranných pomôcok a dezinfekčného materiálu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 920 € Domov Seniorov Archa; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Domov seniorov ARCHA poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť a sociálne služby v Zariadení pre seniorov, v Zariadení opatrovateľskej služby a v Dennom stacionári. Zámerom projektu bolo vytvorenie karanténneho strediska pre potenciálne nových klientov, respektíve tých, ktorí navštívili zdravotné služby a touto cestou sa vyhnúť prípadnej nákaze ostatných klientov zariadení. Dané stredisko sa z hľadiska materiálno-technického vybavenia podarilo pripraviť na celkové otvorenie aj spustenie do prevádzky. Finančné prostriedky boli použité na chladničku, servírovací stolík na rozvoz stravy a germicídny žiarič.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Domov sociálnych služieb "SLATINKA"; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Domov sociálnych služieb Slatinka v súvislosti s výskytom COVID-19 a potrebným zabezpečením dostatočného množstva ochranných a dezinfekčných hygienických prostriedkov pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení požiadal z dôvodu obmedzenia a nepostačujúceho finančného rozpočtu organizácie o finančný príspevok na zakúpenie pomôcok a prostriedkov potrebných na zabezpečenie hygienického preventívneho opatrenia zameraného na zamedzenie výskytu šírenia koronavírusu. Finančné prostriedky boli použité na kúpu dezinfekcie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Domov sociálnych služieb; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: DSS Drábsko poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou dospelým ženám s mentálnym a telesným postihnutím. Hlavnou prioritou projektu bolo zabezpečiť nevyhnutné opatrenia pre zamedzenie šírenia ochorenia, prijímateľky sociálnych služieb boli neustále vedené k umývaniu rúk a noseniu rúška. Finančné prostriedky boli použité na osobné ochranné pomôcky a hygienické prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Domov sociálnych služieb HRABINY; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Zariadenie DSS Hrabiny Nová Baňa v rámci projektu požiadalo o finančný príspevok vďaka ktorému sa podarilo zabezpečiť časť ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov na zabezpečenie preventívnych hygienicko-epidemiologických opatrení proti šíreniu ochorenia Covid 19. Finančné prostriedky boli použité na nákup dezinfekcie a jednorazových rukavíc.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Domov sociálnych služieb; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Zariadenie Domova sociálnych služieb Čeláre- Kírť, ktoré poskytuje sociálne služby celoročnou formou pobytu prijímateľom SS v rámci projektu požiadalo o finančný príspevok vďaka ktorému sa podarilo zabezpečiť ochranné a dezinfekčné prostriedky na maximálnu ochranu a elimináciu rizika šírenia vírusového ochorenia COVID-19. Finančné prostriedky boli použité na nákup dezinfekčného roztoku a jednorazové rúška.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Domov sociálnych služieb; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Domov sociálnych služieb v Detve v rámci projektu Prevenciou ku zdraviu požiadal o finančnú podporu z dôvodu zvýšených nárokov na hygienu v období šírenia ochorenia Covid 19. Klienti zariadenia patria k zraniteľných skupinám obyvateľstva vzhľadom na vek a zdravotný stav. Finančný dar bol použitý na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Domov sociálnych služieb; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: V rámci projektu žiadal o podporu Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša, ktorý poskytuje sociálne služby deťom a dospelým občanom so zdravotným postihnutím, celoročnou pobytovou formou a ambulantnou formou. Podpora bola určená občanom, ktorým sa sociálne služby poskytujú, ale aj zamestnancom, ktorí zabezpečujú poskytovanie týchto služieb. Finančné prostriedky boli použité na nákup dezinfekcie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € FEMINA Domov sociálnych služieb; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Domov sociálnych služieb FEMINA Veľký Blh v rámci projektu žiadal o finančnú podporu na zakúpenie dezinfekčných a ochranných prostriedkov na zvládnutie situácie spôsobenej vírusom COVID 19. Finančná podpora bola určená pre prijímateľov sociálnych služieb a tiež pre zamestnancov zariadenia. Finančné prostriedky boli použité na kúpu dezinfekcie a ochranných rukavíc.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Gabriela, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Nezisková organizácia Gabriela v rámci projektu požiadala o príspevok, vďaka ktorému sa podarilo nakúpiť dezinfekčné prostriedky na zabezpečenie preventívnych hygienicko-epidemiologických opatrení proti šíreniu ochorenia Covid 19. Zvýšená dezinfekcia prostredia, rúk a pod. sa stala súčasťou každodenného života. Finančný dar bol použitý na zakúpenie dezinfekčných prostriedkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Chanava - Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Chanava – Diakonické centrum reformovanej cirkvi je nezisková organizácia, ktorá v Zariadení pre seniorov poskytuje služby celoročnou formou pobytu. Klientmi sú seniori, ktorí vyžadujú pomoc inej osoby a ošetrovateľskú starostlivosť. Keďže ide o najviac zraniteľnú skupinu obyvateľstva, projekt bol zameraný na ochranu zdravia klientov a zabezpečenie sprísnených hygienických opatrení. Finančné prostriedky boli použité na dezinfekčné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 140 € LÁSKAVÉ RUKY; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Zariadenie pre seniorov je inštitucionálnou formou zariadenia s celoročným pobytom. Zariadenie sa majestátne rozpína v centre obce. Celková kapacita je 46 miest. Klientelu zariadenia tvoria seniori, ktorí nezvládajú záťažové situácie v domácom prostredí, závislí seniori, ktorí majú obmedzenú mobilitu, vyžadujú pravidelnú podporu a pomoc inej fyzickej osoby, úplne závislí seniori, ktorí sú dlhodobo, resp. trvale pripútaní na lôžko, nezvládajú seba obsluhu, vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Liga proti rakovine Slovenskej republiky; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Liga proti rakovine je občianske združenie zamerané na pomoc onkologickým pacientom a ich blízkym. Zámerom projektu bolo poskytovať im naďalej bezplatné telefonické a emailové poradenstvo v rámci Onkoporadne. Onkologickí pacienti patria k najrizikovejšej skupine osôb a v období obmedzujúcich opatrení ich trápili tiež otázky týkajúce sa nečakaných zmien. Vďaka projektu mali možnosť poradiť sa so skúsenými odborníkmi, ktorí boli pre nich denne k dispozícii v rámci bezplatného odborného poradenstva. Finančné prostriedky boli použité na mzdové a personálne náklady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Občianske združenie Berry dog; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie Berry dog v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi v rámci projektu zabezpečili pravidelný prísun potravín do nocľahárne. Zorganizovali niekoľko spoločných varení s klientmi. Potraviny taktiež spoločne rozdistribuovali ľuďom bez domova, s ktorými pracujú v teréne. Dostupnosť potravín zlepšila psychické prežívanie klientov, odrazila sa na ich lepšej nálade a skvalitnila aj ich vzájomnú komunikáciu. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a čistiacich prostriedkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 200 € Mestské centrum sociálnych služieb Modra; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Mestské centrum soc. služieb ako poskytovateľ sociálnych služieb pôsobí v meste Modra pomáhajú občanom, ktorí z dôvodu nepriaznivej situácie nedokážu svoj stav riešiť sami a občanom, ktorí sa ocitli v krízovej situácií. Z dôvodu nedostatku rúšok na Slovensku sa za pomoci mesta Modra a v spolupráci dobrovoľníkmi rozhodlo pomôcť rizikovej skupine obyvateľov v prípade šírenia koronavírusu. V priestoroch kultúrneho domu za prísnych hygienických opatrení sa ušilo cca 9 000 ks rúšok nielen pre klientov zariadenia sociálnych služieb, ale i do útulku, do zariadenia núdzového bývania, v dennom stacionári, sociálnej slabším rodinám a samozrejme i pre obyvateľom mesta Modra. Finančné prostriedky boli použité na kúpu bavlneného plátna.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 900 € Mládež ulice; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie Mládež ulice sa venuje terénnej sociálnej práci a poskytovaniu služieb pre deti, mládež aj rodiny z bežného i sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt bol zameraný na podporu rodín, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácií kvôli strate príjmu. Podpora v podobe poskytnutých základných potrieb im podala pomocnú ruku v najkritickejšom období, pričom súčasťou distribúcie bolo aj poskytnutie krízovej intervencie a sociálneho poradenstva. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, hygienické a zdravotné potreby.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 780 € Národný ústav detských chorôb Deťom; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie Národný ústav detských chorôb Deťom, pôsobí na pôde Národného ústavu detských chorôb a aktuálne nemocnici pomáha najmä v boji s koronavírusom COVID-19. V rámci projektu zakúpili veľmi potrebné ochranné prostriedky pre zdravotníkov najväčšej detskej nemocnice na Slovensku. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 100 ks ochranných pomôcok - respirátorov FFP2.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Návrat; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: O podporu žiadalo občianske združenie Návrat pre rodiny, s ktorými pracuje v rámci sociálno-psychologického poradenstva a podpory. Jedná sa o rodiny v ohrození, ale aj o rodiny pestúnske a tie s deťmi v náhradnej osobnej starostlivosti. Nákup v rámci projektu im pomohol preklenúť obdobie výpadku príjmov, zvýšených výdajov na stravu, ako aj realizovať preventívne hygienické opatrenia. Finančné prostriedky boli použité na personálne a režijné náklady, potraviny, osobné ochranné pomôcky, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Zariadenie sociálnych služieb OAZIS v rámci projektu požiadalo o finančný príspevok vďaka ktorému sa podarilo zabezpečiť časť ochranných pomôcok pre zamestnancov ale aj pre klientov zariadenia. Finančné prostriedky boli použité na nákup ochranných jednorazových rukavíc.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 440 € Občianske združenie Barlička; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: OZ Barlička sa venuje inklúzii ľudí so špeciálnymi potrebami do spoločnosti a v Špecializovanom zariadení poskytuje sociálne služby v nepretržitej prevádzke pre seniorov. Títo prijímatelia často trpia demenciou či Alzheimerovou chorobou a potrebujú opateru, preto sa hlavným zámerom stalo zriadenie izieb, ktoré budú vybavené signalizačným systémom. Ten zabezpečuje komunikáciu medzi seniormi a opatrovateľmi aj v čase izolácie a tak aj plnohodnotné služby. Finančné prostriedky boli použité na signalizačné zariadenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Občianske združenie DOMOV pri Špecializovanom zariadení Kotva v Brezne; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: O finančnú podporu požiadalo OZ Domov pri Špecializovanom zariadení Kotva za účelom pomoci klientom zariadenia sociálnych služieb - Špecializované zariadenie Kotva. Klienti zariadenia sú handicapovaní dospelí muži s mentálnym a psychickým ochorením. Finančný dar bol použitý na nákup dezinfekčných prostriedkov a ochranných pomôcok ako preventívne opatrenia v boji proti koronavírusom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Občianske združenie EDUJOY; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie EDUJOY sa zameralo na pomoc ľuďom bez domova, ktorí momentálne prišli o prácu a ich rodiny nemajú žiadny príjem a teda ani možnosť zakúpiť si základné potraviny, hygienické potreby, lieky. Osamelým matkám, ktoré sú odkázané na pomoc druhých, seniorom a zdravotne znevýhodneným občanom zabezpečili dovoz potravín a hygienických potrieb. Finančné prostriedky boli použité na základné potraviny, hygienické potreby, pohonné hmoty.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Občianske združenie Jelšovka; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie Jelšovka, ktoré pôsobí pri zariadení sociálnych služieb PLATAN žiadalo o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie dezinfekcií a mydiel pre klientov a zamestnancov zariadenia. Pre zariadenie PLATAN to predstavuje veľkú pomoc. Finančný dar bol použitý na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Občianske združenie Odyseus; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: OZ Odyseus poskytuje terénne služby založené na princípe harm reduction (znižovania rizík) pre ľudí odsúvaných na okraj spoločnosti. Projekt bol zameraný na nich; na ľudí užívajúcich drogy a/alebo pracujúcich v sexbiznise, žijúcich na ulici alebo ohrozených stratou bývania. Zámerom bolo ochrániť zdravie pracovníkov v teréne aj samotných klientov, keďže tí sú rizikovou skupinou obyvateľstva. Finančné prostriedky boli použité na bezdotykový teplomer, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Občianske združenie STOPA Slovensko; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Projekt OZ STOPA Slovensko bol určený pre ľudí bez domova počas koronakrízy. Terénni sociálni pracovníci boli každý deň v teréne a to nepretržite dva mesiace. Kontrolovali zdravotný stav, merali teplotu, rozdávali teplé jedlo, trvanlivé potraviny a nápoje. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, úhradu nájmu a odmenu pre terénnych soc. pracovníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € ŠTVORLÍSTok PRE KAŽDÉHO; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Združenie ŠTVORLÍSTok PRE KAŽDÉHO svoje ciele napĺňa neustálym skvalitňovaním života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov a klientov zariadenia domova sociálnych služieb. Projekt bol zameraný na ochranu zdravia obyvateľov zariadenia a zabezpečenie preventívnych opatrení. Finančné prostriedky boli použité na na čističku vzduchu a osobné ochranné pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Občianske združenie Úsmev na tvári; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Poslaním združenia Úsmev na tvári je podpora výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov s telesným a mentálnym postihnutím. Táto skupina je z hľadiska dodržiavania opatrení špecifická z dôvodu oslabenej imunity, zdravotných komplikácii a nedostatočných návykov, projekt bol preto realizovaný s cieľom zvýšiť úroveň hygieny aj dezinfekcie priestorov. Tým sa podarilo vytvoriť bezpečné prostredie pre tieto deti a mladých dospelých. Finančné prostriedky boli použité na germicídny žiarič.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 050 € OZ Vagus; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Poslanie občianskeho združenia Vagus je podávať pomocnú ruku a podporovať ľudí bez domova pri ukončovaní bezdomovectva pomocou vykonávania odbornej sociálnej práce. Aktivity boli sústredené na monitorovanie a ochranu zdravia sociálnych pracovníkov, ktorí pracovali v teréne a v nízkoprahovom dennom centre. Tí boli vďaka preventívnym opatreniam schopní pomôcť ľuďom bez domova priamo na miestach, kde sa nachádzali, a to bez obáv o zdravie klientov. Finančné prostriedky boli použité na testy na ochorenie COVID-19 a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 450 € OZ ZEBRA; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: OZ ZEBRA sa v rámci projektu sústredilo na sociálne slabé prostredie rodín s deťmi a seniorov kde bolo potrebné vniesť pochopenie závažnosti situácie a návyky, ktoré je potrebné dodržiavať, aby sa zamedzilo šíreniu nákazy. Dodali im základné potrebné hygienické a dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška a rukavice. Pre seniorov zabezpečili nákupy a prísun liekov. Ďalšou dôležitou zložkou projektu, bola duševná podpora a navodenie pocitu že situáciu je možné zvládnuť ak sa spoja sily, dbať o seba a neohroziť iných. Finančné prostriedky boli použité na nákup dezinfekcie, ochranných rukavíc a rúšok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € PE-ES, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: V rámci projektu o podporu žiadali zamestnanci sociálneho úseku PE-ES, n.o. prevádzka: ZSS sv. Marty Jacovce, ktorá bola určená pre klientov a zamestnancov zariadenia pre seniorov. Zariadenie poskytuje sociálne služby 40 klientom v bloku A a 40 klientom v bloku B pracuje v ňom 55 zamestnancov. Kúpou jednorazových rukavíc sa podarilo zvýšiť preventívne opatrenia. Finančné prostriedky boli použité na nákup jednorazových rukavíc, ktoré slúžili ako ochrana pre zamestnancov aj klientov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Poradňa ALEXIS, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Poradňa Alexis poskytuje základné sociálne a psychologické poradenstvo nečakane tehotným ženám a ženám po umelých a spontánnych potratoch. Cieľom projektu bolo podporiť online poradenstvo, ktoré bolo kľúčové v čase keď osobné stretnutie nebolo možné. Vďaka zakúpeným notebookom mohli pracovníčky efektívnejšie realizovať dištančné poradenstvo a venovať sa klientkam hlavne prostredníctvom mailu alebo chatu. Finančné prostriedky boli použité na notebooky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Rómsky inštitút - Roma Institute, n.o. ; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Rómsky inštitút je nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje komunitné centrum v prešovskom rómskom gete. Tam poskytuje sociálne, poradenské a doplnkové služby pre celú sídelnú komunitu. Aktivity projektu sa týkali celodennej asistencie pre obyvateľov v oblasti poskytovania informácií, zabezpečovania nákupov a základných potrieb, asistencie pri odoberaní vzoriek a testovaní aj vedenia evidencie pohybu obyvateľov, ktorí pricestovali zo zahraničia. Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby k príprave učebníc, megafóny, diaprojektor, zvukové a zosilňovacie zariadenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Občianske združenie Sasa; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Sasacentrum sa venuje deťom s poruchami autistického spektra, oneskoreným vývinom, narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami učenia a správania, ale aj s viacnásobným postihnutím. Vďaka projektu sa podarilo udržať chod centra aj na diaľku, k dispozícii bolo online poradenstvo aj knižnica terapeutických pomôcok, ktoré sú vyrábané na mieru pre konkrétne dieťa. Finančné prostriedky boli použité na nájom priestorov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 100 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Úsmev ako dar sa dlhodobo venuje pomoci deťom v centrách pre deti a rodiny, mladým dospelým, náhradným aj ohrozeným rodinám. V rámci projektu boli zabezpečené potraviny, základné potreby a príspevky na uhradenie nájmu rodinám v náročnej životnej situácii spôsobené stratou zamestnania a príjmu. Rodiny boli tak uchránené pred umiestnením detí do ústavnej starostlivosti. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, hygienické prostriedky a nájom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 560 € SVETIELKO POMOCI n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: V rámci projektu neziskovej organizácie SVETIELKO POMOCI sa podarilo zabezpečiť certifikovanú dezinfekciu na ruky pre Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN Košice, ktorá je v zvýšenej miere potrebná v čase Covid 19. Pomôže zmierniť možnosť nákazy vírusom, spolu s ostatnými ochrannými prostriedkami. Finančné prostriedky boli použité na nákup 9 ks (balenie 5 l) dezinfekčného prostriedku na ruky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € SÝKORKA n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Organizácia Sýkorka poskytuje opatrovateľskú službu pre občanov na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Cieľom projektu bolo zabezpečiť zvýšenie hygienických štandardov a tým ochranu zdravia klientov aj zamestnancov v zariadení pre seniorov. Finančné prostriedky boli použité na osobné ochranné pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 700 € Šanca pre Dražice; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Združenie Šanca pre Dražice sa venuje zachovávaniu kultúrneho dedičstva a jeho prioritou činnosťou je najmä sociálna práca v komunitných centrách. Projekt sa zameriaval na poskytnutie pomoci sociálne slabším ľuďom, v rámci aktivít sa podarilo rozšíriť používanie hygienických návykov, deti boli prostredníctvom zakúpeného notebooku v kontakte so svojimi vyučujúcimi, čím sa zmiernilo zanedbávanie školských povinností. Finančné prostriedky boli použité na materiál na šitie rúšok, dezinfekčné prostriedky a notebook s príslušenstvom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Špecializované zariadenie Tereza; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Preventívnymi opatreniami voči koronavírusu, zamedzením jeho šírenia chcelo Špecializované zariadenie Tereza ochrániť klientov - seniorov s vážnymi diagnózami a zamestnancov pred COVID-19. K tomu bola potrebná nevyhnutná materiálna podpora - dezinfekčné prostriedky, rukavice, okuliare, overaly, respirátory, rúška. V čase šírenia epidémie došlo ku kráteniu dodávok ochranných pomôcok. Chirurgické rukavice sa stali nedostatkovým a veľmi drahým tovarom. Špecializované zariadenie TEREZA z finančných prostriedkov zabezpečilo potrebné množstvo chirurgických rukavíc.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € ÚSMEVY PRE DETI - pomoc onkologicky chorým deťom; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Združenie ÚSMEVY PRE DETI sa venuje onkologicky chorým deťom a ich rodinám, poskytuje im oporu a zabezpečuje základné materiálne potreby, ktoré si nemôžu kvôli strate príjmu dovoliť. Cieľom projektu bolo stlmiť dopady krízovej situácie na onkorodiny a obdarovať ich hygienickými balíčkami, ktoré im pomohli si zabezpečiť preventívne opatrenia v domácnosti. Finančné prostriedky boli použité na hygienické a dezinfekčné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Vaša charita, n.o; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Organizácia Vaša charita vznikla s cieľom pomoci najzraniteľnejším, sociálne znevýhodneným ľuďom, pričom služby poskytuje terénnou formou ako aj v nízko prahovom dennom centre. Aktivity projektu boli zamerané na donášku potravín seniorom, výdaj šatstva nízkopríjmovým rodinám, taktiež sa realizovala osvetová činnosť pre rómske komunity a ľudí bez domova s dôrazom na preventívne opatrenia. Finančné prostriedky boli použité na osobné ochranné pomôcky a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € ZÁMok - na podporu deťom z Domova v Bytči, n.f.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: O podporu požiadal neinvestičný fond Zámok - na podporu deťom z Domova v Bytči. Cieľovou skupinou boli v prvom rade deti, o ktoré sa v zariadení starajú, zrealizoval sa nákup ovocia, ktorým sa podporila imunita detí. Hygienické prostriedky pomohli v rámci opatrení na zabezpečenie bezpečného prostredia v zariadení v rámci karantény. Finančné prostriedky boli použité na nákup ovocia, teplomerov a dezinfekcie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: V rámci projektu "Podpora ZPS a DSS Liptovské Sliače" zariadenie lepšie zvládlo mimoriadnu situáciu súvisiacu s COVID 19. Karanténa v zariadení a opatrenia s ňou spojené sa odzrkadlili aj na zvýšených výdavkoch. Realizáciou preventívnych opatrení v súvislosti s ochorením COVID 19 sa zabránilo ujme na zdraví prijímateľov sociálnych služieb a taktiež zamestnancov. Finančné prostriedky boli použité na nákup dezinfekcie, ochranných pomôcok a bezkontaktného teplomera.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Zariadenie sociálnych služieb AMBRA; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: O podporu, ktorá bola určená na prevenciu pred ochorením COVID-19 žiadalo Zariadenie sociálnych služieb AMBRA. V zariadení zrealizovali vo zvýšenej miere dezinfekciu priestorov, pri ktorej boli využité jednorazové rukavice aj návleky na obuv. Aj vďaka tomu boli všetci zamestnanci a aj klienti negatívni. Finančné prostriedky boli použité na nákup dezinfekcie a ochranných rukavíc a návlekov na obuv.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA poskytuje činnosti zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klienta, pričom väčšinou ide o seniorov. Projekt bol zameraný na zabezpečenie preventívnych opatrení a zvýšenie hygienického štandardu pre túto zraniteľnú skupinu. Finančné prostriedky boli použité na dezinfekčné prostriedky s dávkovačom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Zariadenie sociálnych služieb Rohožník n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Zariadenie sociálnych služieb Rohožník n.o. poskytuje celoročnú pobytovú službu seniorom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Projekt bol zameraný na zabezpečenie preventívnych opatrení a ochranu zdravia klientov zariadenia, ktorí patria medzi najzraniteľnejšiu časť obyvateľstva. Finančné prostriedky boli použité na digitálne teplomery a dezinfekčné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Združenie mladých Rómov ; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Projekt Rúška do komunít pomohol tímu zamestnankýň Združenia mladých Rómov vyrobiť a rozdistribuovať ochranné prevenčné rúška medzi svoje rodiny a do okolitých lokalít Horehronia. Pri výrobe a distribúcii rúšok tím dbal na dodržiavanie najvyššej možnej hygieny - stroje a pracovné prostredie sa pravidelne dezinfikovalo a používali sa hygienické latexové rukavice. Projekt dopomohol rozdistribuovať 4.500 rúšok k tým najpotrebnejším. Americká veľvyslankyňa na Slovensku, HE Bridget Brink, pri návšteve centra vyzdvihla a ocenila pridanú hodnotu projektu. Finančné prostriedky boli použité na nákup dezinfekčných prostriedkov a materiálu na šitie rúšok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Poslaním ZPMP je vyvíjať aktivity smerujúce k posilneniu sociálnej inklúzie pre ľudí s mentálnym postihnutím, pričom Združenie samotné tiež poskytuje zamestnanie v sociálnom podniku. Tam poskytuje služby v oblasti gastronómie, hotelierstva a práčovne. Zámerom bolo zabezpečiť financie na udržanie pracovných miest aj v období uzatvorenia prevádzok. Finančné prostriedky boli použité na personálne náklady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 900 € Združenie STORM; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Združenie STORM sa na základe nízkoprahových princípov venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie Harm Reduction (znižovanie rizík). V rámci svojich programov sa zameriava na užívateľov drog a osoby pracujúce v sexbiznise, vykonáva preventívnu a osvetovú činnosť. Cieľom projektu bolo v súlade s ochranou zdravia poskytovať služby klientom naďalej aj počas najstriktnejších opatrení. Finančné prostriedky boli použité na osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Združenie za integráciu Rómov na Slovensku; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: O podporu požiadalo Združenie za integráciu Rómov na SR so sídlom v Rimavských Janovciach. Zámerom projektu bolo, kúpou notebooku umožniť vzdelávať sa deťom, ktoré z dôvodu COVID-19 prestali chodiť do školy, aby sa dokázali samostatne prihlásiť a komunikovať s učiteľom. Podarilo sa nadviazať kontakty a spoluprácu s viacerými učiteľmi, ktorí vedeli, že deti majú možnosť pracovať s notebookom a pripravovať sa na vyučovanie. Pracovalo sa s deťmi z obce Dražice, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota. Finančné prostriedky boli použité na nákup notebooku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 492 € "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Podpora projektu ZSS Môj domov v Topoľčanoch bola určená pre prijímateľov sociálnych služieb a pracovníkov v celkovom počte 423 osôb. Používaním dezinfekčného príspevku sa podarilo zabezpečiť dostatočnú dezinfekciu priestorov a rúk čím zabránili šíreniu koronavírusu. Finančné prostriedky boli určené na nákup dezinfekčného prípravku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 440 € "Domov nad mestom" občianske združenie pri DD a DSS pre dospelých; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Domov nad mestom je občianske združenie, ktoré aktívne pracuje v oblasti podpory seniorov a občanov so zdravotným postihnutím. V Centre sociálnych služieb im poskytuje starostlivosť celoročnou pobytovou formou, preto bolo cieľom projektu ochrániť zdravie tejto zraniteľnej skupiny a zabezpečiť zvýšený hygienický štandard v zariadení. Finančné prostriedky boli použité na osobné ochranné pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 360 € Centrum sociálnych služieb Kamence; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: CSS Kamence poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu v Zariadení pre seniorov, Domove sociálnych služieb a v Špecializovanom zariadení. Cieľom bolo zabezpečiť preventívne opatrenia a ochranné štíty pre seniorov v zariadení. Pomôcky boli určené taktiež zamestnancom, vďaka čomu mohli vykonávať celodennú starostlivosť o klientov. Finančné prostredie boli použité na ochranné osobné pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Centrum sociálnych služieb Letokruhy; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: CSS Letokruhy poskytuje vo svojich zariadeniach sociálne služby celoročnou pobytovou formou, pričom priemerný vek klientov je nad 80 rokov a veľa z nich má závažné zdravotné ťažkosti. Zámerom projektu bolo preto zabezpečiť zvýšené hygienické opatrenia a ochranu zdravia tých najzraniteľnejších. Finančné prostriedky boli použité na osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Daruj nádej, občianske združenie; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie Daruj nádej bolo založené rodičmi s cieľom hľadať možnosti pre zlepšenie zdravotného stavu hendikepovaných detí. Projekt bol určený ním zriadenému centru intenzívnej terapie, v ktorom je deťom poskytovaná pravidelná rehabilitácia pod dohľadom kvalifikovaných terapeutov. Vďaka projektu mohla organizácia uhradiť nájom za prenajaté priestory a podarilo sa jej preklenúť náročné obdobie počas ktorého prevádzka musela byť zatvorená. Finančné prostriedky boli použité na nájom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Nezisková organizácia Depaul Slovensko sa zameriava na služby určené pomoci ľuďom bez domova, prevádzkuje nízkoprahové zariadenia a poskytuje poradenstvo. Prioritou projektu bolo zabezpečiť v zariadeniach preventívne opatrenia a ochrániť tak zdravie klientov aj zamestnancov, prostredníctvom vykonaných aktivít bola organizácia schopná ponúknuť ľuďom bez domova služby v bezpečnom prostredí. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, osobné ochranné a zdravotnícke pomôcky, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Divadlo bez domova; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Združenie Divadlo bez domova sa venuje práci s marginalizovanými skupinami obyvateľstva umeleckou formou, ako je divadlo, performance, tanec, hudba. Podpora bola určená hercom v existenčnom ohrození v súvislosti s epidemiologickými opatreniami, ktoré prerušili bežnú činnosť divadla. Vďaka projektu im bolo poskytnuté bývanie a divadlo mohlo po uvoľnení opatrení pokračovať v práci. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie, potraviny, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € DOM Božieho milosrdenstva, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Nezisková organizácia DOM Božieho milosrdenstva je zariadenie poskytujúce všeobecne prospešné služby - zdravotnícke zariadenie (hospic) 16 lôžok a zariadenie pre seniorov s kapacitou 53 klientov. Sociálne služby poskytuje formou celoročného pobytu. Vďaka podpore Nadácie Orange sa zrealizovali preventívne opatrenia na zvýšenie ochrany klientov zariadenia pred nákazou COVID-19. Finančné prostriedky boli použité na nákup dezinfekcie a ochranných rukavíc.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € DOMINIK, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Nezisková organizácia DOMINIK pre ochranu prijímateľov sociálnych služieb požiadala v rámci projektu o podporu pri zabezpečovaní starostlivosti o seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím a klientov s alzheimerovým ochorením. Prispeli tak k vytvoreniu čistého a dezinfekčne nezávadného prostredia, kde seniori a ľudia odkázaní na sociálnu starostlivosť môžu bezpečne prežiť toto neľahké obdobie koronavírusovej infekcie v príjemnom prostredím s poskytnutím kvalitných sociálnych služieb. Finančný dar bol použitý na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Domov seniorov Dolinka; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Finančná pomoc bola určená pre zamestnancov a obyvateľov domova seniorov Dolinka počas pandémie Covid 19 na zaobstaranie nevyhnutných ochranných a hygienických potrieb. Finančné prostriedky boli použité na nákup dezinfekcie a ochranných rukavíc.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Hronov, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Nezisková organizácia Hronov, ktorá prevádzkuje zariadenie pre 40 seniorov v rámci projektu podporila zamestnancov, ktorý sú v denno dennom kontakte s prijímateľmi sociálnej služby. Za finančné prostriedky sa podarilo zakúpiť ochranné odevy pre všetkých zamestnancov pre prípad výskytu ochorenia Covid-19.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Jazdecko-rehabilitačné centrum LESAN, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Podpora projektu Preplávať do bezpečia umožnila preklenúť obdobie, počas ktorého nebolo možné zabezpečiť príjem organizácie pre protiepidemiologické opatrenia v marci až júni 2020. Počas troch mesiacov zavedených opatrení, nemalo Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan možnosť poskytovať všeobecne-prospešné služby hipoterapie a tým organizácia nemala žiadny príjem. Terapeutické kone však potrebovali bežnú starostlivosť. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie objemového krmiva pre kone.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 600 € Jazdecký klub EXCEL MADON; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie JK EXCEL MADON pomáha hlavne deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým umožňujeme zúčastňovať sa na rôznych aktivitách v rámci letných táborov zdarma, rovnako poskytuje pomoc v podobe výdaja šatstva, obuvi a podobne. Momentálne z dôvodu pandémie členovia združenia v rámci dobrovoľníckej práce šijú pre všetky zraniteľné skupiny bez rozdielu veku ochranné rúška a plánujú pre nich zakúpiť dezinfekčné prostriedky. Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu potrebného na šitie ochranných rúšok, ochranných prostriedkov a dezinfekcie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 600 € LABORE n. o., registrovaný sociálny podnik; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Organizácia LABORE prevádzkuje chránené dielne, kde zamestnáva ľudí so znevýhodnením. Vďaka finančnej podpore sa podarilo udržať miesta pre všetkých zamestnancov, čo bolo prioritou v náročných mesiacoch pandémie. Taktiež bol zabezpečený dostatok dezinfekčných a ochranných pomôcok pre zamestnancov, čím sa predišlo nákaze a bolo možné udržať chod prevádzky. Organizácia môže naďalej poskytovať zamestnanie ľuďom, ktorí by inak prácu nenašli a tak im dať príležitosť postarať sa o seba a svoje rodiny. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie dezinfekčných a ochranných prostriedkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € LIKAVA - centrum sociálnych služieb; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Likava - centrum sociálnych služieb, ako zariadenie, ktoré poskytuje celoročnú sociálnu službu s ubytovaním klientov, v rámci projektu žiadala o podporu v čase mimoriadnej situácie spôsobenej korona vírusom, kedy sa v zvýšenej miere používajú dezinfekčné prostriedky, hygienické rukavice a ochranné pomôcky tváre a iný materiál. Finančné prostriedky boli použité na kúpu dezinfekčného prostriedku.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Mary Poppins n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Nezisková organizácia Mary Poppins, n.o. sa venuje detičkám od 3 do 6 rokov s montessori pedagogikou. Pod názvom Lollipop Montessori Trnava prevádzkuje malé centrum na výchovu a vzdelávanie detí. V rámci projektu sa podarilo uhradiť jeden mesiac nájmu a bez väčších problémov bude môcť centrum pokračovať v aktivitách aj po karanténe. Finančné prostriedky boli použité na úhradu nájmu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 450 € Občianske združenie Deti slnka; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie Deti slnka v rámci projektu podporilo osamelo žijúcich starších jedincov a onkologicky chorých pacientov, poprípade iných, ktorí sa nachádzali vo veľmi zlej nepriaznivej životnej situácii. Nakúpili potraviny a následne potravinové balíčky rozdali klientom. Každý klient, ktorý potravinový balíček dostal, bol zároveň povzbudený a motivovaný pri riešení svojich problémov. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € PATRIAM, n. o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Nezisková organizácia PATRIAM prevádzkuje špecializované zariadenie pre 22 ľudí, ktorého hlavným cieľom je zvyšovať kvalitu života a sociálnu inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím. V období pandémie malo zariadenie zavedené preventívne opatrenia pred šírením nákazy COVID-19. Finančné prostriedky boli použité na nákup ochranných overalov pre personál zariadenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 763 € pod Gýmešom o.z.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie pod Gýmešom je organizácia zaoberajúca sa ochranou prírody, jazdeckej turistiky a vzdelávaním v ochrane prírody. Organizovali školy v prírode, detské tábory, poskytovali ubytovanie. Súčasná situácia zastavila ich aktivity a pripravila organizáciu o príjem na pokrytie prevádzkových a personálnych nákladov a na zabezpečenie krmiva pre kone, ktoré pri svojej práci využívajú. Hľadali cestu, ako si finančne pomôcť, tak oslovili ženy na materskej a ženy s ťažším zdravotným stavom, ktoré ušili 1300 rúšok. Tie darovali do zariadení sociálnych služieb. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie materiálu na šitie rúšok, nákup krmiva pre kone a uhradenie výdavkov na kúrenie nákupom drevených peliet.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 280 € Pre človeka; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie Pre človeka zabezpečilo v rámci projektu Pomoc pre osamelých pravidelnú dopravu potravín, liekov, rúšok a ďalších potrieb pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím najmä počas pandémie COVID-19 v menších obciach okresov Poprad, Levoča, Kežmarok a Spišská Nová Ves. Pomoc bola poskytovaná celkom 73 osobám v 19 obciach. Finančné prostriedky boli použité na pohonné hmoty pre účel nákupu a dopravy potravín a ďalších potrieb do domácností seniorov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 300 € Občianske združenie Proti prúdu; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: OZ Proti prúdu prostredníctvom projektu Pomoc ľuďom bez domova - predajcom Nota bene v čase pandémie koronavírusu pomohlo zastabilizovať v bývaní všetkých klientov - predajcov Nota bene formou finančných príspevkov na bývanie. Vzhľadom na akútnosť situácie a rizikovosť cieľovej skupiny, tím sociálnych pracovníkov nastavil podporu pre všetkých klientov podľa individuálnych potrieb tak, aby nikto o ubytovanie neprišiel, dokonca, aby klienti, ktorí bývanie nemali, sa do bývania dostali, vzhľadom na nevyhnutnosť nevychádzania a ochrany zdravia. Sociálni pracovníci pre klientov zabezpečili aj ochranné pomôcky, lieky a vitamínové doplnky. Finančné prostriedky boli použité na úhradu ubytovania, ochranných pomôcok, liekov a vitamínových doplnkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Seniorvital n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Zariadenie Seniorvital, n.o. v Sabinove žiadalo o podporu, ktorá bola určená hlavne pre klientov a pracovníkov zariadenia, ktorí prichádzajú do kontaktu s klientmi každý deň. Podarilo sa tým prispieť k zníženiu rizika nákazy a prenosu ochorenia a k zvýšeniu hygieny. Finančné prostriedky boli použité na kúpu jednorazových ochranných rukavíc.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Smajlík deťom; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: OZ Smajlík deťom v spolupráci s dobrovoľníkmi z obce Zbyňov šili bavlnené rúška pre deti, mládež, seniorov z obce. Podali pomocnú ruku seniorom, ktorí mali problém s nákupmi potravín či liekov. Dobrovoľníkom však chýbali ochranné prostriedky - rukavice, dezinfekčné prostriedky, tie pre nich zabezpečili. Aktivity smerovali k prevencii - šili bavlnené rúška a distribuovali ich občanom Zbyňova. Vhodným doplnkom bolo aj poskytnutie ochranných rukavíc pre najzraniteľnejších seniorov a dobrovoľníkov, ktorí prichádzali v období nariadených opatrení do kontaktu s ľuďmi. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie materiálu na šitie rúšok a ochranných rukavíc.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 800 € Solidarita Rómov Gemera; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Projekt Hygienou proti koronavírusu nebol realizovaný. Finančné prostriedky boli v roku 2021 vrátené miestne príslušnému správcovi dane vo výške 800,00 €.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € SVETLO PRE OLICHOV; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie SVETLO PRE OLICHOV bolo založené zamestnancami Zariadenia sociálnych služieb SVETLO za účelom zlepšenia kvality života klientov ZSS. Počas pandémie sa pustili do šitia rúšok, do ktorého aktívne zapojili aj klientov zariadenia. Klienti pravidelne denne strihali látku a gumy, šili rúška a navliekali gumičky. Dostali možnosť sa realizovať a plnohodnotne sa zapojiť do riešenia zložitej situácie, ktorá nastala v zariadení. Celkovo ušili približne 1500 rúšok a v šití naďalej pokračujú. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie šijacieho stroja a materiálu potrebného na výrobu rúšok
c) poskytovanie sociálnej pomoci 700 € Ulita; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Organizácia OZ Ulita žiadala finančnú podporu na plnohodnotné fungovanie aktivít Komunitného centra Kopčany v súlade s dodržiavaním preventívnych a ochranných opatrení v čase "Korona krízy". V rámci svojej činnosti poskytovala pomoc a podporu svojim klientom formou terénnej sociálnej práce a poradenských aktivít. Zložitá situácia v rodinách klientov a zhoršenie ich finančnej situácie vytvorilo priestor na otvorenie novej služby, a to poskytovanie potravinovej a hygienickej pomoci. V čase od 9.4.2020 do 30.6.2020 poskytla organizácia OZ Ulita 29 krát individuálne poradenstvo, 23krát potravinovú a hygienickú pomoc 31 rodinám žijúcim v ubytovni Magistrátu mesta a jej okolí na sídlisku Kopčany. Spolu sa rozdalo 122 balíkov potravinovej a hygienickej pomoci. Finančné prostriedky boli použité na nákup ochranných pomôcok, dezinfekčných a hygienických prostriedkov a potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Únia materských centier; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Únia materských centier združuje materské a rodinné centrá po celom Slovensku, chráni práva žien, detí a rodín, realizuje tiež poradenské, vzdelávacie, informačné aktivity. Cieľom projektu bolo prevádzkovať krízovú linku a poradenstvo cez sociálne siete v čase, keď boli centrá zatvorené. Prostredníctvom tejto činnosti sa organizácii otvorili možnosti komunikovať nielen priamo s obeťami násilia, ale aj s ľuďmi, ktorí nie sú k tejto téme ľahostajní. Finančné prostriedky boli použité na poradenské služby.
e) podpora vzdelávania 1 000 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Zámerom projektu Prežime to spolu bolo podporiť starostlivosť o duševné zdravie tých, ktorí sú dotknutí mimoriadnou situáciou, spojenou s koronavírusovými opatreniami, predovšetkým mladých ľudí a rodičov, predísť tak zhoršovaniu vzťahov v rodinách a podporiť budovanie zdravých vzťahov k sebe i k druhým. V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže vytvoril poradenský portál https://www.doverujme.si/, ktorý je podporou pre mladých, predovšetkým v oblastiach ich súčasného prežívania a ťažkostí, aj pre rodičov, aby dokázali lepšie zvládať situácie, ktoré v rodinách vznikajú. Na portáli funguje live chat, emailová a telefonická podpora. Bola vytvorená skupina 10 odborných poradcov, ktorí bezplatne poskytujú konzultácie. Na portáli sú zdieľané aj webináre alebo videá, podcasty a články v témach týkajúcich sa vzdelávania detí alebo rodinného života.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA Slovenská republika; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Záchranná zdravotná služba Slovenská republika žiadala o podporu pre svojich záchranárov. Išlo o ochranné overaly a respirátory, ktoré sú nevyhnutné pre ich každodennú prácu s ľuďmi. Vďaka pomôckam mohli záchranári bezpečne transportovať potencionálne infikovaných pacientov na odberové miesta a potencionálne pozitívnych pacientov do miesta karantény kdekoľvek na Slovensku. Pomôcky prispeli k tomu, aby ani jeden zo záchranárov nebol v karanténe alebo mimo služby. Finančné prostriedky boli použité na osobné ochranné pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 700 € ÁNO PRE ŽIVOT n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Nezisková organizácia Áno pre život žiadala o podporu pre matky a deti ohrozené domácim násilím žijúce v zariadení, ktoré prevádzkuje. Matky sa kvôli aktuálnej situácii ocitli v ešte ťažšej finančnej situácii a mali problém zabezpečiť stravu pre svoje deti. Organizácia tiež žiadala o pomoc pri zabezpečovaní ochranných prostriedkov a dezinfekcie pre matky, deti a zamestnancov zariadenia. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, ochranných pomôcok, dezinfekcie a odmenu koordinátorovi.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Autistické centrum Andreas n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: V rámci projektu sa centrum Andreas rozhodlo pomôcť rodinám s autistickými deťmi. Tie si mohli zakúpiť za zvýhodnené ceny pre seba či svoje deti didaktické pomôcky aj literatúru s témou autizmu. Rodiny, ktoré boli v čase pandémie zatvorené so svojimi deťmi doma, získali vďaka projektu odbornú pomoc pre seba, pomôcky na zaujatie svojich detí a taktiež emocionálnu podporu. Finančné prostriedky boli použité na knihy, didaktický materiál, kancelárske potreby, personálne náklady a poštové služby.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € BENI klub, občianske združenie; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: BENI klub, o.z. rozbehol počas pandémie online projekt Obývačková výzva. Športoví koordinátori a tréneri vytvorili tréningový plán a každý deň po dobu 3 mesiacov natáčali a pridávali na FB a IG videá z všestrannej pohybovej prípravy, parkouru, tanečnej pre mladšie a staršie dievčatá. Vďaka podpore sa mohli koordinátori s trénermi realizovať a deťom a ich rodičom priniesť každý deň nové videá. Koordinátori a tréneri komunikovali s pracovníkmi kancelárie, ktorí boli v písomnom a telefonickom kontakte s rodičmi. Spoločne riešili potreby rodičov, ich detí a operatívne na ne reagovali. Finančné prostriedky boli použité na financovanie samotných tréningov, ich uverejňovanie na sociálnych sieťach a šírenie medzi deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Centrum Orchidea, občianske združenie; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Projekt s názvom Aj na diaľku sme vám blízki realizovalo Centrum Orchidea o.z., ktoré poskytuje aktivity pre rodiny, terapeutické a spoločenské podujatia zamerané na canisterapiu, rodinu, rodinnú terapiu a terapiu hrou. Centrum sa špecializuje aj na sprevádzanie rodín v krízových situáciách. Obdobie karantény bolo pre rodiny, s ktorými centrum pracuje, stresujúce a toto napäté obdobie vyžadovalo citlivé sprevádzanie, podporu a terapeutickú intervenciu. Počas karantény bolo centrum zavreté, preto prišlo o príjmy. Po uvoľnení opatrení začalo centrum opäť poskytovať aj osobné terapie. Finančné prostriedky boli použité na úhradu nájomného a vybavenie terapeutickej herne pre individuálnu, filiálnu terapiu a terapiu hrou.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 300 € Centrum Slniečko, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Centrum Slniečko pracuje a pomáha obetiam domáceho násilia. Podpora bola určená pre 10 žien a 18 detí. Niektoré klientky sú už mimo zariadení Centra Slniečka a je s nimi pracované terénnou alebo ambulantnou formou a niektoré sú v pobytovom zariadení organizácie Bezpečný ženský dom. Vďaka podpore dostali klientky priestor riešiť vzniknutú situáciu v čase pandémie bez ohrozenia ich základných potrieb - bývania, stravy a hygieny. Finančné prostriedky boli použité na pokrytie nákladov s bývaním, nákup potravín a hygienických potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Cesta von, občianske združenie; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Poslaním združenia Cesta von je pomáhať ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. Projekt bol zameraný na udržanie aktivít pre rozvoj detí a rodičovských zručností v marginalizovaných komunitách aj počas krízového obdobia. Vďaka tejto činnosti sa podarilo znížiť vplyv chudoby ako aj poskytnúť bezpečné prostredie pre rodiny. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, dezinfekčné prostriedky a tonery.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Projekt umožnil organizácii Depaul Slovensko zabezpečiť prostriedky nutné pre chod Útulku sv. Lujzy, kde sa starajú o ľudí bez domova v ťažkom zdravotnom stave. Vďaka projektu taktiež v ošetrovni poskytli možnosť zabezpečiť si základnú hygienu, teplé jedlo a ošetrenie aj počas krízovej situácie. Finančné prostriedky boli použité na hygienické a dezinfekčné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 256 € DORKA, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Organizácia DORKA vo svojich zariadeniach pracuje s rodinami a rieši ich sociálnu situáciu komplexne, so zameraním na vytvorenie vhodného prostredia pre rozvoj. Cieľom projektu bolo ochrániť klientov a poskytnúť im zvýšený hygienický štandard v zariadení. Finančné prostriedky boli použité na mydlo so zásobníkom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € eduRoma, občianske združenie; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie eduRoma obhajuje ľudské práva rómskych detí z chudobných rodín, pričom presadzuje koncept inkluzívneho vzdelávania. Projekt bol zameraný na poskytnutie dištančného doučovania počas mimoriadnej situácie viac ako 100 deťom. Lektori tiež pomáhali vypracovávať pracovné listy žiakom, ktorí nemali k dispozícii online prostriedky, čím bol zabezpečený kontakt dieťaťa so školou. Finančné prostriedky boli použité na mzdy.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Equita, občianske združenie; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie EQUITA pracuje na zvyšovaní dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova, ktorú poskytuje formou terénneho nízko prahového očkovania, konzultácií a zdravotnej osvety. Hlavnou aktivitou projektu boli výjazdy mobilnej ambulancie ponúkajúcej zdravotnú starostlivosť, klientom bola k dispozícii možnosť konzultovať svoj zdravotný stav, dať si ošetriť rany, dať si zmerať parametre kardiovaskulárneho rizika alebo prijať podporu v doprevádzaní a manažmente individuálnych problémov. Finančné prostriedky boli použité na zdravotnícky materiál s pohonné hmoty.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Hronov, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Organizácia Hronov je prevádzkovateľom zariadenia sociálnych služieb, v ktorom sa venuje seniorom s diagnózou Alzheimer. Cieľom projektu bolo pomôcť klientom prekonať obdobie izolácie a poskytnúť im kontakt s blízkymi prostredníctvom virtuálnych stretnutí. Seniori mali radosť že môžu vidieť aj počuť svoje rodiny a možnosť komunikácie aspoň na diaľku im pomohla zvládnuť krízovú situáciu. Finančné prostriedky boli využité na notebook.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 600 € JEKH DROM, občianske združenie; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Vďaka projektu mohlo občianske združenie JEKH DROM naďalej poskytovať svoje služby pre zraniteľné skupiny, pričom hlavnou aktivitou bola distribúcia hygienických balíkov pre obyvateľov vylúčenej rómskej komunity. Projekt tiež umožnil Detskému centru Samuel otvoriť svoje dvere aj pre deti z kultúrne a sociálne odlišného prostredia. Bol tak vytvorený priestor na bezpečné a zmysluplné trávenie voľného času a zmiernili sa dôsledky, ktoré mimoriadna situácia priniesla. Finančné prostriedky boli použité na osobné ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky a germicídny žiarič.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Kresťania v meste; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Združenie Kresťania v meste mohlo vďaka projektu aj v čase pandémie pokračovať vo výdajoch jedla ľuďom bez domova, službu bolo dokonca možné poskytovať takmer dvojnásobnému množstvu klientov ako za bežnej prevádzky. okrem toho bola rozšírená o pomoc vo forme distribúcie rúšok, potravinových a hygienických balíčkov, ako aj kúpy zamedzovacích stĺpov a varníc, ktoré zjednodušili a skvalitnili poskytované služby a umožnili bezkontaktný výdaj jedla. Finančné prostriedky boli použité na osobné ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, varnice, zamedzovacie stĺpiky, výživové doplnky a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € Maltézska pomoc Slovensko; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Maltézska pomoc Slovensko sa v rámci projektu zamerala na zvlášť rizikové sociálne skupiny - ľudí bez domova, seniorov a iných odkázaných ľudí. Organizácia zabezpečovala výdaj jedla a ochranných prostriedkov ako aj rozvoz stravy. Činnosť bola realizovaná v krízovom období, keď bolo centrum Bratislavy prázdne a pre ľudí bez domova bolo o to náročnejšie zabezpečiť si jedlo, čo viedlo k výraznému nárastu počtu klientov. Finančné prostriedky boli použité na stravu a mzdy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 200 € Miestne združenie YMCA Nesvady (Kresťanské združenie mladých ľudí - Young Men´s Christian Association) ; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Poslaním YMCA je vytvárať pre mladých ľudí možnosti využitia voľného času ako aj pomáhať tam, kde nie je možná dostatočná starostlivosť zo strany štátu. Cieľom projektu bolo zabezpečiť chod a bezpečné prostredie Komunitného centra, v ktorom združenie organizuje aktivity a poradenstvo pre ľudí v núdzi, nezamestnaných či znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Veľkou pomocou pre chudobné rodiny boli aj balíčky trvanlivých potravín, ktoré boli distribuované počas krízového obdobia. Finančné prostriedky boli použité na šijacie stroje s materiálom na šitie rúšok, dezinfekčné prostriedky, digitálny teplomer, tlač letákov a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 100 € MONTE - detský svet, občianske združenie; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: V rámci projektu o príspevok požiadalo OZ MONTE - detský svet. Cieľom bola záchrana inkluzívnej materskej školy aj pre deti s telesným hendikepom, ktorých intelekt zodpovedá vzdelávaniu sa v prirodzenom prostredí, detí, ktoré nepatria do špeciálnych škôl. Finančné prostriedky pomohli pri rekonštrukcii bezbariérových priestorov, zväčšeného sociálneho bezbariérového zariadenie s toaletou a umývadlom. Dar bol použitý na čiastočnú úhradu rekonštrukčných prác.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € MyMamy, o.z. ; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Hlavným cieľom združenia MyMamy je poskytovať komplexnú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie, ako aj ich deťom. Projekt bol zameraný na zabezpečenie zvýšeného hygienického štandardu a preventívnych opatrení v Zariadení núdzového bývania, pre klientky bola zaobstaraná aj potravinová pomoc. Vďaka týmto aktivitám mohlo združenie poskytovať ubytovanie ženám pre ktoré obdobie domácej izolácie bolo obrovským ohrozením. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a dezinfekčné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Nadácia Mesta Žilina; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Nadácia Mesta Žilina sa zamerala na pomoc rodinám, ktoré sa v rámci krízy ocitli v sociálnej núdzi z dôvodu straty príjmu alebo obmedzeného rodinného rozpočtu. Rodinám boli poskytnuté potravinové a hygienické balíčky, tie boli distribuované najmä v rómskej komunite mesta, kde je kvôli nevhodným podmienkam dodržiavanie základnej hygieny náročné. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / NOS-OSF; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti priniesol do spolupracujúcich rómskych komunít kampaň na umývanie rúk – deti aj ich rodičia sa učili správnu techniku umývania, kampaň bola predstavená aj učiteľkám zo škôl, aby ju mohli realizovať v ďalšom školskom roku. Vďaka zabezpečeným ochranným pomôckam bolo možné pracovať priamo v komunitách, vysvetľovať, čo sa práve deje a poskytovať rodinám oporu. Nadácia tiež podporila školy pri pokračovaní zabezpečovania domácich vzdelávacích aktivít, na čo bolo potrebné vytlačiť pracovné listy a poskytnúť písacie pomôcky, keďže rodiny častokrát nemali ani tieto základné potreby. Finančné prostriedky boli použité na dezinfekčné prostriedky, školské a kancelárske potreby, pohonné hmoty a účtovné služby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 650 € Občianske združenie EDUJOY; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie EDUJOY sa venuje dobrovoľníckej a charitatívnej činnosti, v rámci projektu spolu s ďalšími dobrovoľníkmi rozhodlo ponúknuť základnú pomoc všetkým, ktorí ju v momentálnej situácii najviac potrebovali. Zamerali sa na ľudí bez domova, ktorí kvôli kríze prišli o prácu a ich rodiny nemajú žiadny príjem. okrem toho zabezpečili dovoz potravín a hygienických potrieb osamelým matkám v núdzi, seniorom a zdravotne znevýhodneným občanom. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, hygienické potreby a pohonné hmoty.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Občianske združenie Klub rómskych aktivistov na SR; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Prioritou združenia Klub rómskych aktivistov na SR je sociálna a komunitná práca v prostredí rómskych komunít a sociálne znevýhodnených občanov. Vďaka projektu a zavedeným preventívnym opatreniam mohli deti a mládež naďalej navštevovať Klub, vzdelávať sa a plnohodnotne využívať voľný čas. Zároveň boli priamo do rodín v núdzi distribuované hygienické balíčky a ochranné pomôcky. Finančné prostriedky boli použité na dezinfekčné prostriedky a materiál na šitie rúšok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 700 € OZ Margarétka Lovinobaňa; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Združenie Margarétka realizuje voľnočasové, športové ale aj vzdelávacie aktivity, intenzívne pracuje s miestnou rómskou komunitou, najmä pri doučovaní detí, poskytuje tiež materiálnu pomoc. Vďaka projektu boli poskytnuté potravinové balíčky rodinám, ktoré v dôsledku krízy prišli o časť príjmov stratou zamestnania alebo príležitostnej práce. Táto pomoc pomohla rodinám prekonať najťažšie obdobie počas výpadku príjmov, čím sa predišlo ich zadlžovaniu alebo strate bývania. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 400 € Občianske združenie STOPA Slovensko; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie STOPA Slovensko sa zameriava na ukončovanie a prevenciu bezdomovectva, prevádzkuje integračné centrum pre ľudí bez domova a ľudí, ktorí sú na hranici extrémneho sociálneho vylúčenia. V rámci projektu združenie zabezpečilo ubytovanie pre seniorov bez domova, keďže práve tí patria medzi najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva. Projekt bol zameraný aj na ľudí, ktorí v dôsledku krízy prišli o príjem a bývanie. Týmto spôsobom sa podarilo ochrániť klientov a zároveň im poskytnúť dôstojnú starobu aj motiváciu. Finančné prostriedky boli použité na nájomné a personálne náklady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 100 € OZ Vagus; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Združenie Vagus sa rôznymi formami venuje sociálnej práci s ľuďmi bez domova, projekt bol zameraný na pomoc priamo v teréne. Sociálny pracovník bol tak schopný venovať sa ľuďom bez domova priamo na miestach, kde sa nachádzali. okrem výkonu odbornej sociálnej práce tiež rozdával hygienické a potravinové balíčky tejto skupine ľudí, ktorá patrí medzi najzraniteľnejšiu časť obyvateľstva. Finančné prostriedky boli použité na mzdy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Občianske združenie WellGiving; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Organizácia Wellgiving sa venuje rozvoju individuálnej aj korporátnej filantropie, pričom dlhodobo pomáha rodinám s postihnutým alebo dlhodobo chorým dieťaťom, ktoré sú v núdzi. Cieľom projektu bolo prepojiť tieto rodiny s darcami a poskytnúť im tak materiálnu a finančnú pomoc. Vďaka tomu sa rodinám podarilo preklenúť ťažké obdobie hmotnej núdze a bola im uľahčená starostlivosť o choré dieťa. Finančné prostriedky boli použité na poštovné, mzdy, nájom a programovanie darcovského portálu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Post Bellum SK; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Prostredníctvom projektu občianske združenie Post Bellum pomáhalo predovšetkým pamätníčkam a pamätníkom kľúčových udalostí 20. storočia, ktorí sa podelili so svojim životným príbehom a mnohokrát jeho strastiplnou cestou. Dobrovoľníci pomáhali cez telefonický rozhovor, v prípade potreby aj zabezpečovali nákupy, lieky alebo pomáhali v starostlivosti o domáce zvieratá. V rámci iniciatívy fungovala tiež bezplatná telefonická linka, na ktorú sa mohli dovolať tí, ktorí pomoc potrebovali. Tak sa záber rozšíril aj na ďalších seniorov, ktorí patrili v čase krízy k najrizikovejším skupinám. Finančné prostriedky boli použité na koordináciu, poštovné, materiál na šitie rúšok a dezinfekčné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € SPOLOČNE ĎALEJ; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Združenie Spoločne organizuje kultúrne, výchovné, vzdelávacie a športové aktivity pre všetky vekové kategórie obyvateľstva s cieľom spájať komunity, generácie a sociálne vrstvy. Prioritne sa zameriava na znevýhodnené skupiny a v rámci projektu poskytlo materiálnu pomoc mnohopočetným rómskym rodinám v núdzi. Do komunít boli distribuované potravinové a hygienické balíčky, ktoré im pomohli preklenúť náročné obdobie spôsobené krízou. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € SPy; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Združenie SPy v rámci projektu vytvorilo model vlastného ochranného štítu, ktorý bol následne vyrobený a distribuovaný do zariadení pre seniorov po celom Slovensku. Paralelne sa realizoval aj projekt Májový list seniorom, kde deti posielali elektronickou formou listy seniorom v čase, kedy mali zariadenia zakázané návštevy. Cieľom tejto aktivity bolo znížiť pocit osamelosti u seniorov a zároveň dať priestor deťom k tomu, aby z domu niekomu pomohli. Finančné prostriedky boli použité na komponenty na výrobu ochranných štítov a kuriérske služby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € SVETLO PRE OLICHOV; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Projekt bol zameraný na ochranu zdravia klientov aj zamestnancov Zariadenia sociálnych služieb SVETLO a poskytnutie bezpečného prostredia. Do tohto procesu boli začlenení tiež klienti, ktorí sa v rámci terapeutického procesu venovali šitiu rúšok a výrobe ochranných štítov. Vďaka takejto práci sa podporila ich sebarealizácia, klienti boli radi, že môžu pomôcť a boli zabezpečené potrebné preventívne opatrenia. Finančné prostriedky boli použité na dezinfekčné prostriedky, osobné ochranné pomôcky, látku na šitie rúšok, kreatívne a kancelárske potreby.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Šedý medveď; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Projekt združenia Šedý medveď bol zameraný na sociálnu inklúziu a medzigeneračnú spoluprácu v oblasti nových médií, čím unikátnym spôsobom spojil seniorov a mládež. Seniori sa vďaka online workshopom hravou formou učili zručnostiam v oblasti technológií a delili sa o svoje skúsenosti za pomoci „mentorov“ (mládežníci), ktorí ich na tejto vzrušujúcej ceste sprevádzali. Projekt tak priniesol nielen medzigeneračný dialóg, ale takisto zmiernil pocit izolácie v náročnom období. Finančné prostriedky boli použité na poradenské služby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Viera - Láska - Nádej, o. z.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie Viera - Láska - Nádej pomáha rodinám v ktorých žijú deti a mládež s viacnásobným postihnutím, v Centrách Svetielko im poskytuje komplexné rehabilitačné, sociálne aj vzdelávacie služby. Cieľom projektu bolo udržať aktivity počas mimoriadnych opatrení aspoň na diaľku, cez online poradenstvo, zapožičanie pomôcok, či zasielanie materiálu na prácu v domácom prostredí. Vďaka projektu mohlo združenie tiež uhradiť časť nákladov spojených s prenájmom priestorov, ktoré museli byť zaplatené aj v čase zatvorenia Centier. Finančné prostriedky boli použité na nájom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 768 € Asociácia Nepočujúcich Slovenska; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Asociácia Nepočujúcich Slovenska vytvára podmienky pre rozvoj a uspokojovanie potrieb a záujmov nepočujúcich občanov. V rámci svojich aktivít tiež oboznamuje verejnosť s problematikou tejto skupiny ľudí a prevádzkuje chránenú dielňu, kde zamestnáva zdravotne znevýhodnených ľudí. Cieľom projektu bolo zabezpečiť personálne a materiálne zabezpečenie potrebné pre chod združenia aj v čase krízy. Finančné prostriedky boli použité na kancelárske stoličky a režijné náklady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Bodkáčik - združenie pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením SR; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Združenie Bodkáčik je zamerané na sociálne slabších s dermatologickými chronickými ochoreniami, pričom pracuje najmä s deťmi, mládežou a rodinami ako celkom. Vďaka projektu mohli klienti využívať individuálnu pomoc, poradenstvo a samotnú podporu edukačného centra aj počas krízovej situácie. Združenie tiež zapožičalo dezinfekčné rohože detskému zariadeniu, ktoré ich nutne potrebovalo. Finančné prostriedky boli použité na nájom, dezinfekčné rohože a dezinfekčné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 930 € Centrum komunitného organizovania; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Centrum komunitného organizovania podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania, vytvára priestor pre efektívnu spoluprácu s cieľom rozvoja komunít so špeciálnym akcentom na vylúčené rómske komunity. Projekt bol zameraný na udržanie kontinuity terénnej práce aj počas mimoriadneho stavu, najmä s cieľom vykonávania preventívnych opatrení pre obyvateľov v sťažených hygienických podmienkach; komunitám boli poskytnuté bandasky s vodou, hygienické balíčky, ale aj supervízie a sedenia. Finančné prostriedky boli použité na osobné ochranné pomôcky, supervízie, koordináciu, laboratórne vyšetrenia, bandasky na vodu, dezinfekčné a hygienické prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 250 € Centrum Naša chalúpka, o.z.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Centrum Naša chalúpka prevádzkuje ambulantnú sociálnu službu pre ľudí so zdravotným postihnutým a autizmom. Cieľom bolo podporiť klientov a ich rodiny v čase mimoriadnej situácie, kedy centrum muselo byť uzatvorené a títo ľudia trpeli výpadkom služieb. Do rodín s nízkym príjmom boli v rámci projektu distribuované hygienické balíčky, ochranné pomôcky a obrázkové didaktické kartičky. Projekt bol tiež zameraný na udržanie pracovných miest a tým zlepšovanie života ľuďom so zdravotným postihnutím aj ich rodinám. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, žehličku, žehliacu dosku, didaktické pomôcky, dezinfekčné prostriedky a osobné ochranné pomôcky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Daruj nádej, občianske združenie; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Združenie Daruj nádej bolo založené rodičmi hendikepovaných detí s cieľom hľadať im možnosti pre zlepšenie zdravotného stavu. S týmto zámerom združenie otvorilo R1 - centrum intenzívnej terapie, v ktorom poskytuje deťom možnosť rehabilitácie pod dohľadom kvalifikovaných terapeutov. Cieľom projektu bolo zabezpečiť vhodné a bezpečné prostredie pre poskytovanie terapií a chrániť tak klientov prostredníctvom zvýšenia hygienického štandardu a používania čističky vzduchu v priestoroch zariadenia. Finančné prostriedky boli použité na čističku vzduchu.
e) podpora vzdelávania 300 € ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Organizácia ETP Slovensko v regióne východného Slovenska pomáha zlepšovať podmienky pre život ľudí, pričom prioritnou cieľovou skupinou sú obyvatelia chudobných rómskych komunít. Cieľom bolo poskytovať podporu klientom aj počas mimoriadnej situácie online formou a zabezpečiť zvýšený hygienický štandard v komunitných centrách. V rámci projektu prebiehala tiež online výučba detí a mládeže, ktorí tvoria hlavnú časť klientov. Vďaka tomu bol deťom uľahčený kontakt so školou a znížilo sa riziko zanedbávania školskej dochádzky. Finančné prostriedky boli použité na nabíjačky k tabletom a dezinfekčné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 800 € F84, o.z.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie F84 svoju činnosť zameriava na deti s poruchou autistického spektra a ich rodiny, ktorým poskytuje terapeutické a poradensko - konzultačné služby. Cieľom projektu bolo poskytnúť rodinám podporu v čase mimoriadnych opatrení aspoň na diaľku, kedy priamy kontakt s nimi nebol možný. Pomoc prebiehala formou domácej dielničky, v rámci ktorej sa zhotovovali didaktické úlohy šité na mieru jednotlivým deťom. Projekt zabezpečil tiež vybavenie požičovne špeciálnymi senzorickými pomôckami. Finančné prostriedky boli použité na didaktické a senzorické pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 152 € Filantrop, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Projekt Denného stacionára Jánošík bol určený klientom s rôznymi diagnózami a postihnutiami, ktorí počas mimoriadnej situácie nemohli navštevovať zariadenie. Zamestnanci v čase, keď bol stacionár zatvorený naďalej poskytovali sociálnu službu dištančnou formou - pripravovali pre klientov pracovné listy a tvorivé aktivity na doma. Takto si mohli klienti naďalej rozvíjať svoje vedomosti aj zručnosti. Finančné prostriedky boli použité na pracovné listy a kreatívne potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 572 € IN Network Slovakia, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Organizácia In Network Slovakia podporuje aktivity zamerané na zlepšenie kvality života občanov a napĺňanie sociálnych potrieb, v komunitných centrách pracuje s ľuďmi z rôznych vekových a sociálnych skupín. Cieľom projektu bolo zabezpečiť zvýšený hygienický štandard, vďaka čomu mohla organizácia poskytnúť pomoc zdravotne znevýhodneným a marginalizovaným skupinám obyvateľstva, poskytnúť potravinovú pomoc ľuďom v izolácii a asistenciu žiakom pri plnení si školských povinností. Finančné prostriedky boli použité na materiál na šitie rúšok, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky.
f) ochrana ľudských práv 2 600 € Liga za ľudské práva; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Liga za ľudské práva sa dlhodobo venuje právnej pomoci utečencom aj iným cudzincom, so snahou posilniť ich postavenie. Cieľom projektu bolo ochrániť zdravie zamestnancov, tlmočníkov, aj samotných klientov. Vďaka zakúpeným ochranným prostriedkom mohlo združenie obnoviť cesty do útvarov policajného zaistenia pre cudzincov za klientmi a poskytovať im právne poradenstvo. Na mimoriadnu situáciu združenie tiež reagovalo pripomienkovaním opatrení a zákonov NR SR vo vzťahu k cudzincom a iniciovaním kampane zameranej na prijatie maloletých detí bez sprievodu z gréckych ostrovov. Finančné prostriedky boli použité na osobné ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, mzdy a prenosný reproduktor.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Maják nádeje; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Združenie Maják nádeje pomáha rodinám v núdzi, realizuje rôzne skupinové a komunitné aktivity, vrátane tvorivých dielní, ktoré v rámci sociálnej rehabilitácie formujú klientom pracovné návyky a zručnosti. Keďže počas mimoriadnej situácie museli byť tieto aktivity zrušené, projekt sa zameral na realizáciu individuálnych tvorivých činností. Tie prebiehali v domácnostiach, klienti vyrábali rôzne výrobky a šili rúška. Väčšinu klientov tvoria dlhodobo nezamestnané mamy, preto sú tieto aktivity pre ne dôležité, okrem nadobúdania zručností mali možnosť zmysluplne aj využívať voľný čas. Finančné prostriedky boli použité na kreatívne a šijacie potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € OZ Fantázia detí; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie Fantázia detí sa dlhodobo venuje sociálnemu a psychologickému poradenstvu v Centrách pre deti a rodinu, sociálne znevýhodneným rodinám a mládeži. V rámci terénnej práce monitorovali potreby týchto skupín, vykonávali preventívne opatrenia, poskytovali odborné poradenstvo a boli oporou aj v spolupráci s úradmi. Združenie poskytlo tiež materiálnu pomoc vo forme balíčkov potravín a hygienických potrieb. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, kreatívne potreby, cestovné náklady, potraviny a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € MISIA MLADÝCH; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie Misia mladých pôsobí predovšetkým v regióne Oravy, kde pomáha rodinám, ktoré sa ocitli v náročných životných situáciách. Združenie projektom reagovalo tiež na ekonomické a sociálne problémy rodín, predovšetkým osamelých viacdetných matiek, do ktorých sa dostali v súvislosti s krízou. Tieto rodiny získali akútnu základnú potravinovú pomoc ako aj repasované počítače a notebooky, aby mohli zvládnuť online proces výučby. Tým, ktorí majú pri domoch záhrady, sa pomohlo s vysadením ovocných stromov a kríkov, ktoré im prinesú dlhodobý úžitok. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, ovocné kríky, počítačové sady a notebooky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 350 € Občianske združenie PRIMA; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie Prima pracuje s injekčnými užívateľmi drog, ľuďmi bez domova a z pouličného sexbiznisu so zámerom zníženia rizika fyzických aj duševných škôd u klientov aj širokej verejnosti. Krízová situácia spôsobila, že pre túto skupinu ľudí bolo takmer nemožné zabezpečiť si jedlo po vlastnej osi a tak boli úplne odkázaní na pomoc neziskových organizácií. Vďaka projektu mohli zamestnanci pracovať priamo v teréne aj počas mimoriadnej situácie a distribuovať trvanlivé potraviny podľa potreby. Finančné prostriedky boli použité na mzdy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € "Rodičia a škola"; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie Rodičia a škola združuje rodičov stredoškolákov a aktívne pomáha pri vzdelávaní, ale aj ďalších aktivitách školy. V rámci projektu žiaci s učiteľmi strednej odbornej školy šili rúška a vyrábali ochranné štíty, ktoré boli následne odovzdané klientom domova sociálnych služieb. Pomohli tak najviac zraniteľnej skupine obyvateľstva, prejavili spolupatričnosť ako aj dôležitosť odborného vzdelania a remesla. Finančné prostriedky boli použité na materiál na výrobu osobných ochranných pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € PHYSIO CANIS, o.z.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Združenie PHYSIO CANIS poskytuje s asistenciou špeciálnych psov edukáciu, terapiu a aktivizáciu pre klientov so zdravotným znevýhodnením, pričom služby poskytuje ambulantne aj návštevnou formou po celom Slovensku. Cieľom projektu bolo zabezpečiť zvýšený hygienický štandard a tiež odmeny za prácu canisterapeutov. Vďaka tomu bola klientom poskytovaná canisterapia aj počas mimoriadnej situácie, čo zlepšilo ich sociálnu, zdravotnú aj emočnú situáciu. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, ozónový generátor a čistič vzduchu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € PRO VIDA; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie PRO VIDA pomáha deťom z detských domovov pri ich dôstojnom začleňovaní sa do spoločnosti v rámci programu BUDDY. Cieľom projektu bolo rozšírenie aktivít o priebežnú intervenciu a realizáciu dôležitých ročných podporno-hodnotiacich stretnutí s deťmi. Vďaka sociálnemu pracovníkovi sa podarilo znížiť riziká negatívneho dopadu pandémie na deti, ktoré už opustili detský domov, najmä v oblasti finančnej stability a v sociálno-právnej oblasti. Žiadne z detí sa nedostalo na ulicu, naopak, situácia viacerých detí vo vážnom riziku bola stabilizovaná alebo zlepšená. Zároveň aktivity pomohli získať informácie pre komplexný prehľad o stave každého vzťahu dobrovoľník-dieťa a tiež zapojiť do programu novú skupinu detí a dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre sociálneho pracovníka a koordinátora dobrovoľníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 700 € Robinson; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie Robinson sa venuje pomoci rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom v regióne Spiš. Cieľom bolo poskytnúť bezpečné prostredie pre klientov zariadenia, v ktorom združenie poskytuje svoje služby. Úhradou upratovacích služieb spojených s dezinfekciou priestorov bolo možné otvoriť prevádzku za prísnych opatrení, v rámci projektu sa tiež podarilo uhradiť časť nákladov spojených s užívaním priestorov. Vďaka tejto činnosti združenie preklenulo náročné obdobie a môže naďalej pomáhať tým najzraniteľnejším. Finančné prostriedky boli použité na nájomné, upratovacie a dezinfekčné služby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Rodinné centrum AKO DOMA; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Združenie RC AKO DOMA sa venuje organizovaniu podujatí pre rodiny s deťmi. Projekt bol zameraný na preklenutie krízového obdobia a výpadku príjmov, aby centrum mohlo naďalej poskytovať aktivity pre komunitu. Podarilo sa čiastočne uhradiť výdavky spojené s nájmom priestorov, vďaka čomu môže združenie ponúknuť plnohodnotné využitie voľného času pre deti a celé rodiny. Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € S.O.S. n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Organizácia S.O.S. svoje aktivity zameriava na starostlivosť o seniorov a vo svojich zariadeniach poskytuje sociálne služby pobytovou aj ambulantnou formou. Projekt bol zameraný na ochranu zdravia klientov a zamestnancov zariadenia Centra sociálnych služieb Kružlov a zabezpečenie preventívnych opatrení. Organizácia seniorom tiež poskytla tablet, vďaka čomu sa zmiernil dopad izolácie a klienti mohli komunikovať s blízkymi aspoň na diaľku. Finančné prostriedky boli použité na tablet a ochranné osobné pomôcky.
f) ochrana ľudských práv 2 500 € Slovenská humanitná rada; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Slovenská humanitná rada pracuje s ľuďmi, ktorým bola poskytnutá na Slovensku medzinárodná ochrana, pričom ide o rodiny s deťmi, osamelých rodičov, mladých jednotlivcov, ale taktiež ľudí v dôchodkovom veku či so zdravotnými postihnutiami. Cieľom projektu bolo odľahčiť rozpočet klientom, ktorí v súvislosti s mimoriadnou situáciou zažívali výpadky príjmov. Bola im poskytnutá potravinová pomoc, ktorá im umožnila uhradenie nájmov a základných životných potrieb, taktiež sa podarilo otvoriť témy ďalšieho vzdelávania klientely, najmä v oblasti finančnej gramotnosti. Finančné prostriedky boli použité na potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 022 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Pobočka organizácie Úsmev ako dar v Banskej Bystrici sa rozhodla v čase krízy finančne a materiálne pomôcť 23 rodinám v banskobystrickom kraji. V krízovej situácii rodiny prichádzali o príjem a nemali možnosť zabezpečiť pre deti pravidelnú stravu a potrebný hygienický štandard. Nákupom a rozvozom základných potravinových a hygienických potrieb im dobrovoľníci pomohli zvládnuť akútnu situáciu. Rodiny čelili riziku straty bývania, preto im organizácia počas dvoch mesiacov pomohla s úhradami za nájom a preklenúť tak obdobie bez práce. Konkrétnej mnohopočetnej rodine v dlhodobej starostlivosti uhradili aj náklady na elektrinu. Úsmev ako dar tak znižoval stres rodičom z možnej hrozby odobratia detí do ústavnej starostlivosti, napr. v dôsledku straty bývania. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, hygienických potrieb, nákladov za nájomné a elektrinu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Stará Jedáleň; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: OZ Stará jedáleň vedie mládežnícke a komunitné centrum, ktoré z dôvodu pandemických nariadení bolo dlhšie obdobie zatvorené, čím prišlo o príjmy z činnosti, no náklady ostali rovnaké. Akonáhle to opatrenia umožnili, aj Stará jedáleň za prísnych opatrení na zabránenie a eliminovanie šírenia vírusu, otvorila svoje brány a ponúkla aktivity pre menšie množstvo ľudí, pre svoju komunitu. Finančné prostriedky boli použité na mesačné zálohy za energie, vodu, plyn, a podobne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 850 € Ulita, o.z.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: OZ Ulita mali zámer plnohodnotne poskytovať aktivity Komunitného centra Kopčany v súlade s dodržiavaním preventívnych a ochranných opatrení v čase "koronakrízy". V rámci svojej činnosti poskytovali pomoc a podporu svojim klientom formou terénnej sociálnej práce a poradenských aktivít. Zložitá situácia v rodinách klientov a zhoršenie ich finančnej situácie vytvorilo priestor na otvorenie novej služby, a to poskytovanie potravinovej a hygienickej pomoci. V čase od 9.4.2020 do 15.7.2020 otvorili službu poradenstva až 31-krát, v priemere počas jednej služby navštívili poradňu 4 klienti, navyše 24-krát sociálni pracovníci distribuovali potravinovú a hygienickú pomoc pre 31 rodín žijúcich v ubytovni Magistrátu hl. mesta Bratislava a jej okolí na sídlisku Kopčany. Spolu rozdali 122 balíkov potravinovej a hygienickej pomoci. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, hygienických potrieb a nájomné náklady komunitného centra.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Úsmev pre druhých, o.z.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie Úsmev pre druhých spravuje portál genetickesyndromy.sk. Portál prepája rodiny s genetickými syndrómami, zároveň vzdeláva skupiny ľudí so zdravotným postihnutím, ale aj lekárov či študentov špeciálnej pedagogiky, sociálnej práce alebo medicíny. Portál prešiel redizajnom a zmenou administračného systému, ktorý odbremeňuje správcu portálu, zrýchľuje proces a rovno prepája rodiny s jednotlivými syndrómami, prípadne ďalších, ktorí hľadajú pomoc v tejto oblasti. Súčasťou portálu je rozvíjajúca sa online škola, vďaka ktorej môžu ľudia využívať pomoc odborníkov cez internet. Finančné prostriedky boli použité na tvorbu webstránky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis je nezisková organizácia poskytujúca dlhodobú starostlivosť klientom, ktorých situácia a zdravotný stav si to vyžadujú. Projekt bol zameraný na spríjemnenie voľného času seniorom v zariadení, s cieľom poskytnúť im plnohodnotné aktivity a zmierniť pocit izolácie. Finančné prostriedky boli použité na televízor s držiakom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Poslaním ZPMP je vyvíjať aktivity smerujúce k posilneniu sociálnej inklúzie pre ľudí s mentálnym postihnutím, pričom Združenie samotné tiež poskytuje zamestnanie v sociálnom podniku. Tam poskytuje služby v oblasti gastronómie, hotelierstva a práčovne, ktoré museli byť pozastavené v rámci mimoriadnych opatrení. Cieľom bolo preklenúť obdobie krízy a výpadku príjmov, vďaka projektu bolo možné zabezpečiť personálne výdavky na zamestnancov podniku a udržať tak pracovné miesta. Finančné prostriedky boli použité na mzdy.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Zippy; projekt podporený v grantovom programe Fond pomoci Nadácie Orange 2020: Občianske združenie Zippy koordinuje realizáciu medzinárodných programov sociálneho a emocionálneho učenia na Slovensku. Programy sú určené pre deti vo veku od 5 do 10 rokov a realizujú sa v predškolskej príprave a na 1.stupni základnej školy. V rámci projektu bola pripravená sada elektronických materiálov pre domáce aktivity detí a spoločné aktivity detí s rodičmi ako aj informačné video o programe pre širokú verejnosť. Finančné prostriedky boli použité na prekladateľské, manažérske a koordinačné služby, správu webstránky, prípravu videí a webinárov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 417 € Daniel B.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: V domove seniorov Kanaán v Banskej Bystrici žijú pacienti/klienti, ku ktorým počas pandémie nemali ich príbuzní prístup. Zamestnanec Daniel sa rozhodol podporiť toto zariadenie pre seniorov, ktoré sa stará o starších, často nevládnych ľudí. Zabezpečil zapožičanie staršieho tabletu na komunikáciu klientov s rodinami a pomohol s nákupom dezinfekčných prostriedkov na zamedzenie prípadného šírenia chorôb. Finančné prostriedky boli použité na nákup dezinfekčných prostriedkov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 483 € Daniel D.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: Dobrovoľný hasičský zbor v Bojniciach v spolupráci so zamestnancom - členom zboru v rámci projektu zabezpečili technické vybavenie a ochranné pomôcky po vyhlásení krízového stavu. Všeobecná pripravenosť zboru je nevyhnutná aj počas karanténnych opatrení, nakoľko sa v spádovej oblasti nachádza Nemocnica s poliklinikou, RÚVZ, domov pre seniorov, letisko Prievidza a v neposlednom rade aj Mestský úrad zabezpečujúci ochranu pre obyvateľov. Z finančných zdrojov boli nakúpene ochranné pomôcky pre zasahujúcich členov výjazdu, pre dodržanie bezpečnostných a hygienických podmienok stanovených krízovým štábom. V oblasti technického vybavenia bol zakúpený motorový postrekovač na dezinfekciu verejných priestranstiev, detských ihrísk a vnútorných priestorov. Finančné prostriedky boli použité na kúpu dezinfekčných prostriedkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Helena M.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: Zamestnankyňa sa rozhodla pomôcť prečkať obdobie núdzového stavu na Slovensku kvôli pandémii koronavírusu ženám a ich deťom v krízovom centre Brána do života. Ide o komunitné bývanie, kde ženy majú samostatné izby, avšak zdieľajú aj mnoho spoločných priestorov - kuchyňa, kúpeľňa a sociálne zariadenia. Finančné prostriedky boli použité na nákup dezinfekčnej veže s bezdotykovým senzorom a nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na každodennú údržbu zariadenia. Získanými prostriedkami tak zabezpečili vysoký hygienický štandard v celom zariadení.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 450 € Ivana B.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: Zamestnankyňa Ivana chcela pomôcť Diecéznej Charite Rožňava v náročnom období pandemických opatrení. Spoločne nakúpili dezinfekčné prostriedky, vitamíny, ultrazvukový zvlhčovač. Mohla byť zabezpečená dôsledná pravidelná dezinfekcia priestorov nocľahárne a útulku pri CHSC v Rožňave aj kancelárske priestory. Na záver dokúpili vitamínové doplnky, ktoré boli vydávané klientom na podporu imunity. Finančné prostriedky boli použité na kúpu dezinfekčných prostriedkov a vitamínov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 480 € Ivana H.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: Zamestnankyňa Ivana požiadala o finančnú podporu pre oddelenie plastickej chirurgie, ktorého kolektív sa snaží o výrobu ochranných pomôcok tváre prostredníctvom 3D tlačiarne. Tieto ochranné štíty sú kľúčovým predmetom pri pretrvávajúcom výskyte koronavírusu, mali by pomôcť nielen samotnému oddeleniu plastickej chirurgie, ale aj iným pracoviskám Univerzitnej nemocnice. Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu potrebného na výrobu ochranných štítov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 450 € Jaroslav T.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: Zamestnanec Jaroslav sa v spolupráci so združením Kresťania v meste rozhodol pomôcť ľuďom bez domova, ktorí sa počas mimoriadnej situácie stali ešte viac odkázaní na takýto druh podpory. V rámci projektu im bolo poskytnuté teplé jedlo, trvanlivé potraviny, hygienické balíčky, lieky, šatstvo zo zbierok, ako aj základné zdravotné ošetrenie. Finančné prostriedky boli použité na potraviny a výživové doplnky, pohonné hmoty, osobné ochranné pomôcky, dezinfekčné, hygienické a zdravotnícke potreby.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Jozef F.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: Zamestnanec Jozef v spolupráci s Obecným úradom Špania Dolina v rámci projektu zabezpečil nákup ochranných pomôcok pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci. Ochranné pomôcky boli obcou rozdané obyvateľom v počte 400 ks. Starším obyvateľom boli zabezpečované nákupy potravín, hygienických potrieb ako aj liekov. Finančné prostriedky boli použité na nákup hygienických a ochranných pomôcok a na pohonné hmoty.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Katarína S.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: Zamestnankyňu Katarínu oslovil príbeh chlapčeka Timoteja, ktorý má vzácnu nevyliečiteľnú diagnózu. Timkovi s jeho rodinou postavila špeciálny herný domček určený na rozvoj psychomotorických zručností, zaobstarala mu aj rôzne pomôcky potrebné na zlepšenie jeho stavu. Počas mimoriadnej situácie chlapec nemohol chodiť na rehabilitácie do nemocnice kvôli oslabenej imunite, vďaka novým pomôckam však môže cvičiť a napredovať aj doma. Finančné prostriedky boli použité na potraviny, dezinfekčné prostriedky, rehabilitačné pomôcky, lieky a výživové doplnky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Ladislav Ď.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: Zamestnanec Ladislav v rámci projektu podporil občianske združenie Vagus, presnejšie v rámci výkonu sociálnej práce v teréne – sociálny pracovník tak bol schopný pomôcť ľuďom bez domova priamo na miestach, kde sa nachádzali. Ľudia bez domova sa nemali pred pandémiou kam skryť, zároveň boli vystavení veľkému riziku nákazy vzhľadom na nedostatočný počet služieb pre túto cieľovú skupinu v rámci mesta Bratislava. Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady terénnych pracovníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Libor F.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: Zamestnanec Libor pomohol 5-člennej rodine vdovca s 3 maloletými osobami a zdravotne odkázanou, staršou osobou dôstojne prežiť obdobie pandémie. Otec rodiny po smrti manželky nútene opustil svoju prácu, je teda odkázaný na sociálnu pomoc od štátu, rodinné okolnosti mu neumožňujú zamestnať sa. Reakcia otca rodiny po schválení príspevku bola prekvapenie a obava, či dokáže v krátkom období minúť takú veľkú sumu príspevku. Finančná pomoc mu pomohla pri chode domácnosti a vykryla aj zvýšené náklady pri stravovaní všetkých detí doma. Dokonca sa zvýšil životný štandard skromne žijúcej rodiny, keď si mohli dovoliť kúpiť viac a dokúpiť aj pomôcky ako rukavice a rúška. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, hygienických potrieb a ochranných pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Lucia Š.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: Zamestnankyňa Lucia v rámci projektu pomohla veselému vozíčkarovi Matúšovi, ktorý ochrnul v 8 rokoch po tom, ako naňho spadol náhrobný kameň. Keďže Matúš má život ohrozujúci priebeh respiračných ochorení, v čase pandémie mu zabezpečila zdravotnícky materiál nielen pre jeho každodenné fungovanie, ale aj pre čo najväčšiu ochranu pred vírusovými ochoreniami. Finančné prostriedky boli použité na kúpu zdravotníckeho materiálu, ochranných a dezinfekčných pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Marek Ď.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: Pomoc zamestnanca Mareka bola určená pre organizáciu Záujmové združenie Rodina - Azylový dom Tamara, ktorá poskytuje prístrešok a podporu týraným ženám. V Azylovom dome boli počas pandémie ubytované 3 ženy a 3 deti. Zariadenie nebolo finančne pripravené na zvládnutie zvýšených a nariadených opatrení. Preto im podpora bola silnou pomocou v ochrane klientov a príprave na prípadný výskyt vírusu v zariadení. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie ochranných a sterilizačných pomôcok.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 350 € Marek G.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: Zamestnanec Marek v spolupráci s občianskym združením Vaša Rakovnica v rámci projektu podporil klientov Denného stacionára, ktorý museli z dôvodu prijatých opatrení krízového štábu uzavrieť. Rizikovej skupine pomohli s hygienickými a zdravotnými pomôckami a zároveň zabezpečili pravidelný kontakt s nimi, aj napriek uzatvoreniu ich Denného stacionára. Finančné prostriedky boli použité na nákup vitamínov, hygienických a zdravotníckych pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 432 € Marek V.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: Mládež ulice v spolupráci so zamestnancom Marekom mohla pomôcť trom rodinám s deťmi, ktoré sa kvôli dôsledkom pandémie dostali do náročnej životnej situácie. Ide o rodiny, ktoré sú klientmi rodinného programu organizácie a ktoré žijú v sociálnom bývaní. Pandémia ich pripravila o príjmy a tak si nemohli dovoliť zaplatiť nájomné. Podporou bývania rodiny dostali viac času na riešenie dôsledkov straty zamestnania a mohli pokračovať v spolupráci so sociálnymi pracovníčkami pri riešení sociálnej situácie bez obáv o stratu strechy nad hlavou. Finančné prostriedky boli použité na úhradu nájomného v sociálnom bývaní.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Michal L.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: OZ Proti prúdu má podľa zamestnanca Michala veľké srdce a pracujú v ňom skvelí ľudia, no ich rozpočet nie je nekonečný. Zamestnancovi sa podarilo prostredníctvom podpory združenia pomôcť dvom ľuďom, ktorí sa nedokázali počas koronakrízy dostať k ubytovaniu, alebo boli vystavení riziku, že oň prídu. Po tomto ťažkom období bolo náročné pre klientov OZ Proti prúdu, ktorí prišli o zdroj príjmov vo forme predaja mesačníka Nota Bene, udržať si svoje podnájmy. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie klientov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Peter G.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: Zamestnanec Peter v spolupráci s Obecným úradom v Bernolákove a s Komisiou pre komunitné plánovanie a bytovú politiku Obecného zastupiteľstva v Bernolákove sa rozhodol podporiť 3 domácností, ktoré v dôsledku opatrení s pandémiou stratili možnosť zárobku. Vďaka získanému finančnému príspevku 2 domácnostiam uhradil mesačné nájomné bytu a 1 viacpočetnej rodine nakúpil nevyhnutné potraviny, vitamíny, dezinfekčné a hygienické pomôcky. Z prostriedkov dodatočnej finančnej podpory k schválenému rozpočtu si 1 rodina k úhrade mesačného nájmu kúpila nevyhnutné potraviny, vitamíny, dezinfekčné a hygienické pomôcky. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie nájomného, nákup potravín, liekov a dezinfekčných prostriedkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Radka P.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: Zamestnankyňa Radka v rámci projektu podporila OZ ODYSEUS, ktoré poskytuje harm reduction služby ľuďom z vylúčených komunít, ľudí užívajúcich drogy a/alebo pracujúcich v sexbiznise aj počas pandémie koronavírusu. Medzi ich klientov patria z veľkej časti ľudia bez domova alebo ohrození stratou bývania, ktorí sú často bez dokladov, nezamestnaní alebo ľudia pracujúci príležitostne. Títo ľudia mali počas pandémie sťažený prístup k informáciám o koronavíruse a ochranným pomôckam. Preto bolo potrebné, aby združenie k svojim bežným službám pridalo distribúciu týchto ochranných pomôcok a poskytovanie overených informácií o ochrane pred koronavírusom. Finančné prostriedky boli použité na kúpu ochranných rúšok.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 350 € Radoslav Š.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: Zamestnanec v rámci projektu Chráňme a pomáhajme seniorom v okolí spolupracoval s obcou Rakovníček, spoločne zakúpili a distribuovali pre všetkých seniorov v obci textilné rúška pre opakované použitie. Zakúpili aj stojan s bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie spolu s 20 litrami dezinfekčného prostriedku. Pôvodný zámer bol umiestniť stojan na obecný úrad, ale väčšie uplatnenie si našiel pred vstupom do kostola, ktorý seniori navštevujú častejšie ako obecný úrad. Finančné prostriedky boli použité na nákup textilných rúšok a dezinfekčný stojan s náplňou.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Richard T.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: Zamestnanec Richard v spolupráci so starostom obce Dolná Mičiná sa rozhodli využiť darované prostriedky na nákup najrýchlejšie sa míňajúcich komodít: dezinfekčných prostriedkov na dezinfekciu obecných priestorov a ochranných pomôcok. Taktiež zaobstarali bezkontaktný teplomer. Ochranné prostriedky sú tak k dispozícii najmä tým občanom, ktorí majú obmedzené možnosti si ich zaobstarať. Finančné prostriedky boli použité na nákup ochranných rukavíc, dezinfekcie a teplomera.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Tomáš N.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: Zamestnanec Tomáš v rámci projektu podporil neziskovú organizáciu STEFANI n.o., ktorá pracuje už viac než 5 rokov s mladými ľuďmi s mentálnym znevýhodnením v meste Žarnovica a prevádzkuje aj chránenú dielňu, kde zamestnáva 3 klientov s poruchou autistického spektra. S príchodom pandémie koronavírusu na Slovensko sa organizácia ocitla v problémoch najmä z dôvodu enormného strachu klientov z vychádzania z domu a kontaktu s ostatnými ľuďmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup hygienických a dezinfekčných pomôcok.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Viera B.; projekt podporený v grantovom programe Zamestnanecký fond pomoci 2020: Zamestnankyňa Viera sa rozhodla pomôcť najzraniteľnejšej skupine ľudí v čase pandémie - seniorom. Začala doma šiť rúška, chodila nakupovať starších ľuďom - susedom zo svojho okolia lieky a potraviny. V čase pandémie im distribuovala aj rúška a dezinfekčné prostriedky. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, liekov, ochranných a dezinfekčných prostriedkov.
e) podpora vzdelávania 2 920 € VIAC AKO UČENIE; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Občianske združenie VIAC AKO UČENIE vytvorilo súbor zaujímavých fyzikálnych experimentov pre žiakov ZŠ, ale nielen pre nich. Išlo o priblíženie fyziky všetkým, ktorí majú záujem a chuť sa niečo z tejto oblasti dozvedieť. Nenásilnou a hlavne netradičnou formou oboznamovali s viacerými fyzikálnymi poznatkami. Experimenty boli vytvorené tak, aby mohli byť realizované v domácich podmienkach s jednoduchými pomôckami. Výsledným produktom je 24 videí, ktoré sa dajú rozdeliť do 6 kategórií, pričom každá je spracovaná s iným zámerom. Snahou bolo, aby jednotlivé experimenty učitelia a žiaci navštevovali aj po skončení adventného obdobia, počet pozretí nasvedčuje tomu, že tento zámer projektu bol splnený. Finančné prostriedky boli použité na zapožičanie techniky na natáčanie videí a profesionálny strih videí.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola s materskou školou Rabčice 194; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Základná škola s materskou školou Rabčice priniesla do vzdelávacích štandardov nový prvok - diagnostiku vstupnej úrovne gramotnosti žiaka. Stanovenie vstupnej úrovne je prvým krokom pre rozvoj akejkoľvek schopnosti, spôsobilosti a teda kompetencie žiaka. Bola tiež vytvorená miestnosť vybavená didaktickou technikou, ktorá slúži učiteľom a žiakom k príprave didaktických materiálov a k práci s metodikou inšpirovanou indikátormi NIQES. Žiaci si vytvárali vlastné online vzdelávacie prostredie a učili sa v tomto prostredí spolupracovať a dosahovať edukačné ciele. Finančné prostriedky boli použité na interaktívnu tabuľku, dataprojektor a notebook.
e) podpora vzdelávania 3 000 € hodiNOVÍ zaŠKOLÁCI n. o.; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: V rámci projektu organizácie hodiNOVÍ záŠKOLÁCI sa žiaci 5.-9. ročníka z rôznych kútov Slovenska stretávali dvakrát mesačne a spolu s mentormi riešili na online hodinách témy z rozličných predmetov prostredníctvom escape rooms, vzdelávacích stolových hier a ďalších aktivít. Všetky konkrétne didaktické pomôcky, ktoré počas hodín vytvorili, posúvali bezplatne ďalej do sveta, aby ich mohli využívať žiaci a učitelia na celom Slovensku. Ich hodiny boli zároveň inšpiráciou pre pozorovateľov, ktorí mali na každú hodinu dvere otvorené. Hodiny sa tešili veľkému ohlasu zo strany mentorov, zapojených detí, ich rodičov, pozorovateľov, ale i širokej verejnosti a boli zdrojom inšpirácie pre mnohé školy. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre mentorov.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt Dištančné vzdelávanie na dosah bol realizovaný v Základnej škole Dargovských hrdinov v Humennom. Na realizácii projektových aktivít sa podieľali žiaci 8. ročníka v kooperácii s učiteľmi, ktorí s využitím inovatívnych metód projektového a vrstovníckeho vyučovania a formou skupinovej práce vytvorili tri videomanuály pre učiteľov a štyri videomanuály pre žiakov. Návody sa venovali práci vo videokonferenčných platformách určených aj pre dištančnú formu vzdelávania. Finančné prostriedky boli použité na tablety s príslušenstvom.
e) podpora vzdelávania 1 486 € Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt Mini dopravné ihrisko prebiehal v Základnej škole s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné. Realizovali ho žiaci 7. - 9. ročníka v spolupráci s učiteľkami, navrhovali modely, prvky ihriska, programovali semafor a autíčko, vytvárali tlač 3D modelov, analyzovali a kontrolovali práce na ihrisku, kompletizovali prvky ihriska a prezentovali vytvorený projekt. Konečným výsledkom bola základná križovatka s fungujúcim semaforom, dopravnými značkami a pohyblivým autíčkom. Novovytvorené 3D dopravné ihrisko a prácu s ním budú mať možnosť využiť nielen žiaci školy a školského klubu, ale aj žiaci z Centra voľného času a materskej školy na rôznorodé vzdelávacie aktivity. Finančné prostriedky boli využité na notebooky, 3D tlačiareň, tlačový materiál a sady microbitov.
e) podpora vzdelávania 1 100 € Základná škola; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Predkladatelia projektu Učme deti zodpovednosti v online priestore zo Základnej školy Martina Rázusa vo Zvolene chceli upozorniť žiakov na potenciálne riziká internetu a vysvetliť im, s akými nástrahami sa môžu stretnúť vo virtuálnom svete. Pre žiakov a ich rodičov zorganizovali online webináre s detskou psychologičkou a odbornou garantkou projektu Deti na nete, pre pedagógov sprostredkovali multidisciplinárne vzdelávanie na tému – Bezpečnosť detí na internete, Fenomény internetu (odhalenie, manipulácie, bezpečné správanie, sexting), ktorého lektorkami boli pracovníčky združenia IPčko. Deti sa dozvedeli o rôznych rizikách, ako obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážanie, či vydieranie a najmä ako sa chrániť, kde a na koho sa môžu obrátiť pri hľadaní pomoci. Finančné prostriedky boli použité Infografiky do školy – Triptych o šikanovaní a Leporelo.
e) podpora vzdelávania 2 400 € Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Hlavným výstupom projektu ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga je didaktický materiál pre ďalšie školy v podobe ukážok a videonávodov, ako efektívne vyučovať cez dištančnú formu vzdelávania, na základe rád skúseného pedagóga oceneného v súťaži Učiteľ Slovenska 2019 bol projekt zameraný aj na vyvarovanie sa chýb v dištančnej výučbe. V rámci projektu boli pripravené odporúčania na zaujímavé a prístupné softvérové riešenia online výučby, pričom žiaci a učitelia školy po preškolení vedia medzi sebou komunikovať aj z pohodlia domovov. Vďaka video konferenciám z domova sa odbúrali aj sociálne hranice, škola spoznala bližšie rodinné zázemie žiakov, uzatvorenie škôl do karantény nezabránilo v budovaní medziľudských vzťahov. Finančné prostriedky boli použité na notebooky, projektor, web kameru a audio techniku.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Súkromná základná škola, ul. SNP 96/366, Nová Dubnica ; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Predkladatelia projektu Ako Ján Ámos od radosti poskočil alebo tablet ako pevná súčasť vyučovania zo súkromnej základnej školy v Novej Dubnici spestrili a obohatili vyučovanie štvrtákov o aktivity realizované prostredníctvom tabletov. Žiaci pracovali samostatne v aplikáciách pri tvorbe prezentácií z rôznych učebných predmetov, využívali tablety ako zdroj informácií, pracovnú plochu, výtvarnú paletu, hudobný nástroj a hlavne filmovú kameru a fotoaparát. Výstupom boli nie len žiacke prezentácie, zdokonalenie digitálnych zručností, ale aj množstvo ušetreného papiera elektronickými testami. Záverečný spoločný projekt bol prezentovaný verejne v prítomnosti rodičov v závere školského roka ako 15 minútová sfilmovaná žiacka dramatizácia rozprávky Márie Ďuríčkovej "Stolček", kde žiaci boli nie len hercami, ale aj tvorcami scenára, filmármi a asistovali aj pri editácii digitálnych súborov. Finančné prostriedky boli použité na tablety.
e) podpora vzdelávania 1 212 € Základná škola, Sokolníky 8, Podhorany; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: V rámci projektu Programovanie a geolokácia s tabletom realizovaného na ZŠ Podhorany boli uskutočnené aktivity, ktoré umožnili vďaka nadšeným učiteľom začleniť digitálne technológie do každodennej práce žiakov nielen na hodinách informatiky, ale aj v rámci ostatných predmetov. V rámci informatiky boli aktivity orientované na zvládnutie informatického myslenia v prostredí Emil, na získavanie a spracovanie informácií, tvorbu algoritmov, programov, animácií, výrobu a strihanie videa. Na prvom stupni boli získané technológie využívané na získavanie základných zručností pre prácu s digitálnymi technológiami, na druhom stupni najmä exteriérové GPS aktivity, ktoré boli zaujímavým spestrením výučby žiakov. Súčasťou aktivít projektu bolo i využívanie technológií počas mimoškolských aktivít - v rámci novinárskeho a cyklistického krúžku. Finančné prostriedky boli použité na tablety a licenciu programu Informatika s Emilom.
e) podpora vzdelávania 1 360 € Základná škola s materskou školou, Hlavná 162/73, Plechotice; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Základná škola Plechotice zapojila do projektu Miesto, kde žijem digitálnym okom žiakov 3. a 4. ročníka. Cieľom aktivít bolo rozvíjať digitálne zručnosti pri práci s digitálnym fotoaparátom, fotografiou, softvérmi na ich spracovanie a úpravu a spoznávanie života školy a jej okolia. Každý mesiac žiaci pracovali s jednou z tém: čo viem o našej obci, krásy obce počas zimy a jej jarné premeny, naša škola v súčasnosti a aktuálne na tému: čo nám vzala a čo nám dala Korona. Počas obdobia, kedy boli školy uzavreté žiaci posielali fotografie, fotili zaujímavé miesta a po návrate do škôl zozbieraný materiál spracovali do konečnej podoby filmov a prezentácií. Finančné prostriedky boli použité na tablety, fotoaparát a odmenu pre pedagóga.
e) podpora vzdelávania 1 497 € Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt Výučba programovania riadenia priemyslu aj z pohodlia domova bol realizovaný na Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej v Nitre a aktívne boli doňho zapojení traja pedagógovia. Aktivity boli určené pre študentov študujúcich odbor so zameraním na priemyselné programovanie, v rámci projektu bolo vytvorené mobilné PLC laboratórium, určené k prezenčnej ale aj dištančnej forme vyučovania. Laboratórium konštruovali samotní študenti počas výučby predmetu odborný výcvik. Skonštruované laboratórium sa ďalej využívalo počas teoretického vyučovania odborných predmetov z oblasti priemyselného programovania. Finančné prostriedky boli použité na PLC zariadenia s príslušenstvom.
e) podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Majthényi Adolf Alapiskola; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Pedagógovia Základnej školy Adolfa Majthényiho v Dvoroch nad Žitavou sa zúčastnili online workshopu na tému rozvoj digitálnych kompetencií a gamifikácia a inšpirácie v online priestore. Získané poznatky pomohli učiteľom a deťom počas dlhotrvajúceho dištančného vzdelávania a poskytli možnosť na spoločnú kreatívnu tvorbu. Školenie zastrešila organizácia Kalandok és Álmok, ktorá sa dlhoročne zaoberá s neformálnym vzdelávaním a zážitkovou pedagogikou. Škola si zvolila pre ďalší rozvoj svojich kolegov a žiakov aplikáciu BOOKR KIDS a BOOKR CLASS, ktoré im pomohli zvýšiť čitateľskú gramotnosť a cudzojazyčnú kompetenciu digitálnou-zábavnou formou. Finančné prostriedky boli použité na odmenu pre lektora a predplatné aplikácie.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt DOPRO-BOTIKA (Na ceste do digitálnej budúcnosti) bol realizovaný Základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Pribete. Žiaci sa v rámci aktivít oboznámili so základmi programovania a snažili sa prepojiť svet robotiky s dopravou. Učebné osnovy predmetu informatika boli rozšírené a zapojení pedagógovia sa zúčastnili kurzu kreatívnej digitálnej pedagogiky. Žiaci vytvorili modelové dopravné ihrisko s programovanými „dopravnými prostriedkami“, počas workshopu a Dňa digitálnych technológií následne prezentovali výstupy projektu. Finančné prostriedky boli použité na nákup programovateľných robotov s príslušenstvom, notebook a odmenu pre lektora.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Gymnázium Ivana Kraska v Rimavskej Sobote zrealizovalo pre svojich pedagógov školenie prostredníctvom webinára o tom, ako využívať každému dostupnú webovú platformu www.whiteboard.fi v dištančnom vzdelávaní. V spolupráci s profesionálnym štúdiom škola vytvorila videonávod na maximálne využitie tohto nástroja v dištančnom vzdelávaní aj počas prezenčnej výučby. Tento nástroj umožňuje učiteľovi vidieť tabule svojich žiakov v reálnom čase, zdieľať s nimi svoje zadania, grafy, obrázky, schémy, mapy, do ktorých môžu okamžite vpisovať svoje výsledky a riešenia. Prostredníctvom sociálnych sietí škola tiež zrealizovala webinár aj pre vyučujúcich ostatných škôl Slovenska a aktívne vybudovala komunitu na zdieľanie postrehov a aktivít využívajúcich túto platformu. Finančné prostriedky boli použité na tvorbu videa, notebook, toner a odmenu pre učiteľa.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Predkladatelia projektu Otvorenie vzdelávania novým metódam a spôsobom učenia prostredníctvom DT zo Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach iniciatívne zapojili svojich učiteľov a žiakov do aktivít projektu. V mesiacoch február až jún sa učitelia zúčastňovali webinárov zameraných na nové metódy, aplikácie a spôsoby učenia prostredníctvom DT, ich použitie nielen na hodinách dištančného vzdelávania. Na webinároch si vymieňali aj svoje praktické skúsenosti. Z vypracovaných metodík učiteľov sa vytvoril Zborník metodík pre Office 365, ktorý na stránkach školy po registrácii je prístupný všetkým záujemcom. Na škole vznikla skupina študentov Digital Expert Students pod patronátom digitálneho koordinátora, ktorí vytvorili tzv. Help OneNote e-zošit pre študentov, ktorého cieľom je rozšíriť digitálne kompetencie žiakov a tiež ich informovať o novinkách a možnostiach jednotlivých aplikácií, ktoré škola zakúpila a majú ich k dispozícii. Svoje výsledky z projektu škola prezentovala v živom vysielaní s témou Microsoft Forms. Finančné prostriedky boli použité na nákup licencií M365 a spotrebný materiál do tlačiarne.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Zamestnanci SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline realizovali projekt s názvom Digitálny 3D svet pre všetkých, ktorý sa zameral na oblasť získavania zručností v 3D modelovaní a 3D tlače. V rámci projektu začali implementáciou nového softvérového vybavenia od Autodesku a Blender do predmetov zameraných na grafickú tvorbu. V spolupráci s It akadémiou absolvovali webinár zameraný na 3D tvorbu a tlač. Študenti mali možnosť nielen navrhovať učebné pomôcky, ale ich aj digitálne vymodelovať a vytlačiť na 3D tlačiarni. Finančné prostriedky boli použité na 3D tlačiareň s príslušenstvom.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt Bádajme so STEM! realizovali študenti Gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci. Na vyučovaní informatických predmetov sa učili pracovať so STEM stavebnicami Arduino, nadobudli nové vedomosti a zručnosti v oblasti konštruovania a programovania. Vytvorené konštrukcie začlenili do bádania prírodných javov v prírodovedných predmetoch, využívali digitálne technológie pri pokusoch a pozorovaniach. Zapojili sa aj do medzinárodného eTwinnigového programu "e-STEM Challenge", kde reprezentovali školu a Slovensko pod názvom „STEM with Arduino“. Vytvorili zaujímavé projekty na tému We save water pre World water day 2021. Výsledky svojich aktivít dokumentovali vo forme tutoriálov na webovej stránke, výukových videí na youtube a fotografií na Instagrame. Učitelia školy budú projektové aktivity naďalej replikovať, inovovať a ponúkať ďalším študentom, aj iných škôl v regióne - formou otvorených hodín alebo projektových dní. Finančné prostriedky boli použité na nákup stavebníc Arduino, doplnkových komponentov a na odmenu koordinátora.
e) podpora vzdelávania 1 450 € Základná škola s materskou školou, Horná Ždaňa 107; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt ZŠ s MŠ Horná Ždaňa bol experimentom spolupráce žiakov rôznych vekových skupín v období dištančného aj prezenčného vyučovania. Nahrávky násobilky a vybraných slov, ktoré nahrali žiaci 2. stupňa, pomohli deťom, ktoré sa nemohli vzdelávať online. Rozprávku o dievčatku, ktoré malo na sociálnej sieti prezývku Červená Čiapočka a hackerovi „vĺčikovi“ napísali žiaci 2. stupňa a nacvičili štvrtáci. Mala poučiť deti o tom, ako sa majú správať pri práci na internete. Rozprávka bola spracovaná do formy videa, premietnutá žiakom 1. stupňa a zverejnená na webovej aj facebookovej stránke školy. Podľa rozhovorov so žiakmi a z odpovedí dotazníka pre rodičov sa ukázalo, že aktivity boli v prevencii účinné. Finančné prostriedky boli použité na notebook, mikrofóny, dataprojektor, monitor, klávesnicu a toner do tlačiarne.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Cieľom projektu Poď, ukážem ti cestu k slnku bolo dokázať žiakom, ako môžu efektívne využívať digitálne technológie. Žiaci pracovali v tímoch, pričom vyrábali virtuálny návrh zákazky, ktorou bola "Zábavná cesta k slniečku" pre ich mladších spolužiakov. Prešli si procesom zaškolenia - práca s dronom, úprava videa v editore, tvorba grafického návrhu, jeho realizácia. Mladší žiaci sa prostredníctvom vzorového príkladu u svojich starších spolužiakov oboznámili si spôsobmi efektívnej a bezpečnej práce s digitálnymi technológiami, a zároveň sa stali spolutvorcami vizualizácie a realizácie fiktívnej zákazky. Finančné prostriedky boli použité na softvérovú licenciu, dron, USB kľúče, notebook a kreatívne potreby.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola s materskou školou Dlhé Pole; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Útek z virtuality do reality bol projekt žiakov ZŠ s MŠ v Dlhom Poli, ktorého cieľom bol únik detí z virtuálneho sveta počítačových hier a sociálnych sietí a ich návrat do reality. Deti sa učili všímať si problémy a túžby skutočných ľudí okolo seba - hendikepovaných spolužiakov, starých rodičov a reagovať na ne. Formou tímových aktivít s využitím digitálnych technológií pripravili vlastný mediálny obsah o živote ľudí z reálneho sveta. Žiaci navrhli a zrealizovali pomoc v rámci svojich možností a v aktivitách budú pokračovať aj v budúcnosti. Finančné prostriedky boli použité na notebooky a externý disk.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Šedý medveď; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt organizácie Šedý medveď sa realizoval formou celoslovenskej súťaže určenej pre základné a stredné školy. Interaktívnou formou priniesol efektívny a zábavný nástroj neformálneho vzdelávania, ktorý využil fenomén sociálnych sietí a nástroje digitálnych technológií. Starší žiaci ako mentori v rámci súťaže odpovedali svojim mladým zvedavým kamarátom na rôzne otázky z prírodných či technických tém. Triedy pomocou digitálnych technológií vytvárali audiovizuálne odpovede, spracované formou interaktívnych hier, priestorových objektov, multimediálnej prezentácie, výtvarného výkladu, divadelného predstavenia, hereckých skečov, či iného kreatívneho stvárnenia. Finančné prostriedky boli použité na programovanie, grafické práce, produkciu a náklady na produkciu.
e) podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola Pionierov 1, Rožňava; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt Moderne a tvorivo on-line realizovali žiaci II. stupňa ZŠ Pionierov 1 v Rožňave. Cieľom bola podpora digitálnej gramotnosti žiakov a pedagógov, rozvoj estetického cítenia, komunikačných zručností a kritického myslenia na hodinách anglického jazyka, informatiky, výtvarnej výchovy, etickej a občianskej výchovy. V rámci projektu absolvovali učitelia a žiaci workshopy zamerané rozlišovanie hoaxov a pravdy, založili školský youtube kanál, žiacku webovú stránku, tvorili influencerské videá o živote školy i zo svojho života, tvorili komiksy o etikete, móde, životnom štýle mladých, zhotovili plagáty, ktoré informovali o projekte, tvorili grafické kresby a založili školský časopis a na záver projektu pripravili výstavu prác žiakov. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie notebooky, grafické tablety, fotoaparát so statívom, kancelárske potreby a odmenu pre koordinátorky.
e) podpora vzdelávania 1 054 € Základna škola s materskou školou, Alekšince 395; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt Moderná škola v technologickom svete podporil digitálnu gramotnosť žiakov 2. stupňa aktivitami ako klubové čítanie, mimočítankové čítanie, práca s technológiami, vytváranie reportáží a koláží z fotografií. Cieľom bolo aktívne zapojiť žiakov do procesu poznávania, tímovej práce, pripraviť ich na online vzdelávanie a prepojiť každodenné skúseností s digitálnymi technológiami. Deti sa stali schopné tvorivo pracovať, vedeli rýchlo a účinne riešiť problémy a dokázali pracovať s doposiaľ pre nich nepoznanou modernou technológiou. Finančné prostriedky boli určené na čítačky.
e) podpora vzdelávania 2 187 € Spojená škola sv. Jána Bosca; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: V projekte Spolu sa učme digitálne spracovávať merania v prírodovedných predmetoch spolupracovali zložky Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici a Súkromná ZŠ v Novej Dubnici. Cieľom bolo umožniť prácu s technológiami, ktoré sa používajú aj v reálnej praxi a zaviesť používanie systému COACH do výučby prírodovedných predmetov. Vyučujúci zo SOŠ IT vyškolili kolegov na prácu s HW a SW CHOACH a zrealizovali on-line a prezenčné vyučovacie hodiny pre žiakov s ich použitím. Účastníci projektu - vyučujúci prírodovedných predmetov - budú ďalej pokračovať vo využívaní získaných technológií, v školeniach a vzájomných zdieľaniach sa o výsledkoch svojej dobrej praxe. Žiaci budú svoje aktivity prezentovať pre verejnosť, rodičov a žiakov iných škôl počas dní otvorených dverí vo svojich školách. Finančné prostriedky boli použité na nákup licencie pre SW COACH, hardvérové interface, senzory teploty a príslušné káble a adaptéry pre pripojenie k HW.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Spojená škola, Nová 803, Dobšiná; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Hlavnou cieľovou skupinou boli žiaci a učitelia 6. až 9. ročníka Špeciálnej základnej školy v Dobšinej. V rámci projektu bol zrealizovaný seminár s IT odborníkom so zameraním na aktualizáciu a rozšírenie digitálnych zručností učiteľov, nasledovala inštruktáž žiakov po skupinách v rámci hodín informatiky, prispôsobená ich mentálnej úrovni. Jednotlivé vyučovacie hodiny boli realizované prostredníctvom interaktívnych pracovných listov a kooperácie v digitálnom priestore, pracovné listy boli koncipované tak, aby rozvíjali medzipredmetové vzťahy a čitateľskú gramotnosť, aby ich žiaci dokázali vypracovať sami alebo s minimálnou pomocou učiteľa. Žiaci tiež absolvovali besedu so psychológom na tému rozpoznávania nevhodného obsahu na internete a bezpečného správanie sa v online priestore. Výstupom projektu je komiks "Pravidlá digitálneho učenia" vytvorený žiakmi. Finančné prostriedky boli použité na notebook, slúchadlá, webkameru a tlačiareň s príslušenstvom.
e) podpora vzdelávania 1 360 € Základná škola Jana Amosa Komenského, Komenského 652/50, Púchov; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Cieľom projektu bolo zefektívniť prácu s informáciami, podporovať tímovú spoluprácu a rozvíjať digitálnu gramotnosť. Žiaci 9. ročníka zo ZŠ J. A. Komenského v Púchove vymysleli escape room; zábavno-náučné únikové hry o významných osobnostiach našich dejín, aby overili vedomosti svojich mladších spolužiakov. Vďaka projektu si žiaci prehĺbili a zdokonalili digitálne, kultúrne, občianske a komunikačné kompetencie, podporila sa tímová spolupráca, učili sa pracovať informáciami a novými technológiami a programami. Finančné prostriedky boli použité na notebooky a odmenu pre realizátora projektu.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, 949 01 Nitra; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt Rozprávky o nebezpečnom internete realizovali žiaci na ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre. Starší žiaci sa na chvíľu stali učiteľmi. Svojich mladších spolužiakov naučili na čo si dávať pozor keď používajú mobil alebo surfujú na internete. Najprv sa však o rizikách a nebezpečenstvách na internete učili na hodinách informatiky, následne vytvorili krátke príbehy - rozprávky v ktorých upozornili na to čo sa môže stať ak nie sme na internete opatrní. Vytvorili tiež prezentácie s interaktívnymi prvkami a animáciami, ktoré použili na záverečnom workshope určeného pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Počas vystúpenia im porozprávali rozprávky a prostredníctvom dotykovej tabule sa aj malí žiaci na chvíľu stali súčasťou veľkého príbehu o neBezpečnom internete. Finančné prostriedky boli použité na interaktívnu tabuľu a notebook.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Spojená škola internátna; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Pedagógovia a žiaci 1. stupňa Spojenej školy internátnej v Kremnici sa oboznámili so vzdelávacím portálom KOZMIX. Spoločne pracovali a využívali zakúpené pomôcky na vyučovacích predmetoch, v čase mimo vyučovania sa realizovali aktivity na precvičenie daného učiva, rozvíjanie digitálnych zručností a kompetencií. Aktivity sa pravidelne realizovali po skončení dištančného vyučovania do konca školského roka. Projekt a spôsob výučby pomohol zlepšiť výsledky žiakov, ich záujem o učenie novou netradičnou formou vyučovania. Finančné prostriedky boli použité na nákup licencie vzdelávacieho portálu Kozmix, tablety vision-books a USB kľúče.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Základná škola Bukovecká 17, Košice; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt Babička, deduško rozprávajte, ktorý prebiehal na Základnej škole, Bukovecká 17 v Košiciach, bol orientovaný na najzraniteľnejšiu skupinu ľudí v tomto náročnom období pandémie - na seniorov. U žiakov 5. a 6.ročníka vyzdvihol nádej v existenciu dobra a poukázal na pekné vzťahy v rodinách, čo je dobrým odrazovým mostíkom do sveta dospelých pre všetky deti. Žiaci odhalili históriu svojej rodiny a príbehy zo života starých rodičov. Aktivity v rámci projektu boli rozdelené do 5 častí, v ktorých sa žiaci zmenili na malých pátračov, ktorí objavili zaujímavé predmety, zaznamenali čarovné príbehy, odhalili nepoznanú históriu predkov. Prostredníctvom detskej minikonferencie sa rozvíjali najmä ich komunikačné, prezentačné a rečnícke schopnosti. Projekt prispel k upevneniu spolupráce rodina-škola, ako aj vo vzťahu k širšej komunite priateľov školy. Finančné prostriedky boli použité na nákup notebook, dataprojektor s príslušenstvom a kreatívne potreby.
e) podpora vzdelávania 1 494 € Základná škola; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Predkladatelia projektu WebQuest - projektové vyučovanie prostredníctvom digitálnych technológií zaviedli do vyučovacích hodín slovenského jazyka a literatúry projekty- WebQuest Liptovské povesti a WebQuest Literárna Orava. Do aktivít sa zapojilo 38 žiakov šiesteho a ôsmeho ročníka ZŠ Klačno v Ružomberku. Žiaci pracovali v skupinách na zadaných úlohách podľa pripravených pokynov a internetových zdrojov, výsledky svojej práce prezentovali pred publikom. Cieľom projektu bol rozvoj digitálnych kompetencií, kritického myslenia, schopnosti rozpoznať pravdivé informácie od nepravdivých. Finančné prostriedky boli použité na tablety, slúchadlá a odmenu pre predkladateľa.
e) podpora vzdelávania 1 032 € Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt Viac bielych tabúľ do škôl prebiehal na Základnej škole Alexandra Dubčeka. Cieľom bolo zvýšiť digitálnu gramotnosť žiakov, naučiť ich pracovať s modernými prezentačnými programami a zabezpečiť digitálne vybavenie tried, pričom hlavnou cieľovou skupinou boli žiaci druhého stupňa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami i žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Žiaci za pomoci učiteľov vytvárali interaktívne projekty v jednotlivých vyučovacích predmetoch, učili sa využívať moderné prezentačné programy, vyhľadávať potrebné informácie na jednotlivých online portáloch. Technológie umožnili vyučujúcim realizovať frontálne vyučovanie na diaľku, zasielať učebné materiály a prepájať obsahy vzdelávania s reálnym kontextom v každodennom živote žiakov. Finančné prostriedky boli použité na interaktívnu tabuľu.
e) podpora vzdelávania 1 500 € DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Občianske združenie DOWINA – Asociácia pre podporu vzdelávania v spolupráci so základnou školou Libellus vymyslela vzdelávacie aktivity pre žiakov základnej školy s využitím moderných technológií. Deti sa zúčastnili medzinárodnej súťaže v stavaní Lega obohatenej o programovanie postavených modelov. Podarilo sa im zostaviť vlastný fotoaparát, vytvoriť filmy, pomocou špeciálnych softvérov sa naučili ako funguje osobný inteligentný asistent, či umelá inteligencia a jej využitie v praxi. Podarilo sa im zistiť, čo všetko môže byť súčasťou rozšírenej reality. Venovali sa aj téme dezinformácií a médií, vytvorili vlastnú reklamu s plagátom. Dôraz bol kladený aj na zásady správneho učenia sa tak, aby sa učebnej látke venovali interaktívnymi spôsobmi a mohli ju vidieť v praxi. Finančné prostriedky boli použité na tablety, stylusy, licencie, cestovné náklady a odmeny pre pedagógov.
e) podpora vzdelávania 628 € Súkromná základná škola International School, Poľná 1, Košice; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Predmetom projektu bola podpora algoritmického myslenia a základov programovania prostredníctvom moderných učebných pomôcok Edison Robotics. V rámci projektu sa pedagógovia zoznámili s metodickými materiálmi a následne začali pracovať s robotmi aj žiaci. Postupne si vyskúšali jednotlivé základné predprogramované utility, pričom následne každá skupina predviedla jednu aktivitu pred ostatnými študentmi. Malé programovateľné roboty vedia pomôcť deťom aj na nižšej základnej škole dostať sa do tajov programovania a zároveň podporujú tak cenenú vnútornú motiváciu sa učiť. Finančné prostriedky boli použité na sady Edison Robots.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Pod stromom o.z.; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt realizovalo občianske združenie Pod stromom v rámci svojej súkromnej základnej školy v Liptovskom Mikuláši. Cieľom bol komplexný pohľad na digitalizáciu na škole - využiť príležitosti pre kvalitné vzdelávanie a zvýšenie digitálnej zručnosti pedagógov ako aj eliminovať negatíva - ako nebezpečie online priestoru a dopad nadmerného užívania digitálnej techniky na fyzické zdravie. Predkladatelia projektu zvýšili schopnosti pedagógov v používaní digitálnej techniky pri výučbe, administratíve, komunikácii, vzdelali žiakov a rodičov o správnom spôsobe využívania počítača pre svoje potreby bez ohrozenia. Tiež predkladatelia zaradili do aktivít tému ochrany zdravia ako prioritu pri využívaní počítača, správne držanie tela pri práci s PC, kompenzačné cviky, fyzioterapiu. Finančné prostriedky boli použité na nákup tablety, notebook a odmeny pre lektorov.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Obec Tarnov (pre Základná škola Tarnov, Tarnov 13); projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Cieľom projektu Programujeme spolu a hravo bolo zvýšiť kvalitu a atraktivitu vyučovania Informatiky, prioritne tematického celku Algoritmické riešenie problémov v Základnej škole Tarnov. Inovatívnou metódou výuky informatiky "Informatika s Emilom" škola u žiakov rozvíjala nielen informatické myslenie, ale aj spoluprácu, komunikáciu, tvorivosť, kritické myslenie, či argumentačné zručnosti. Vhodnými didaktickými pomôckami pre žiakov boli aj jednoduché programovateľné hračky, ktoré u žiakov podporovali taktiež schopnosť objavovať a riešiť problémy samostatne aj v spolupráci s ostatnými žiakmi. Aktivity boli prioritne realizované počas hodín informatiky, ale využívali ich aj na ostatných hodinách a počas voľnočasových aktivít v školskom klube detí. Finančné prostriedky boli použité na tablety, programovateľné hračky-Bee-Bot, Blue-Bot, robotickú myš a príslušenstvo.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola s materskou školou Hermanovce; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Pedagogickí zamestnanci so žiakmi 5. až 7. ročníka ZŠ s MŠ Hermanovce zrealizovali v komunitnom centre projekt s názvom Učíme sa vzdelávať online. Hlavným cieľom bolo zvýšiť digitálnu gramotnosť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Podarilo sa zriadiť počítačovú miestnosť v komunitnom centre, v ktorej prebiehala výučba práce s edukačnými programami. Celkovo bolo zúčastnených 25 žiakov, pričom sa pracovalo v malých skupinách po 5 žiakov. Vzdelávanie jednej skupiny prebiehalo v rozsahu 30 vyučovacích hodín, žiaci na konci projektu boli samostatní pri ovládaní výučbových programoch potrebných na dištančné vzdelávanie. Finančné prostriedky boli použité na notebooky.
e) podpora vzdelávania 600 € Základná škola s materskou školou; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Základná škola s materskou školou Dubovany viedla deti novými metódami vďaka digitálnym technológiám k aktivite a záujmu o vzdelávanie. Aktivity boli primárne určené pre žiakov 1. stupňa ZŠ., ktorí ich s radosťou zvládali. Vyučujúca informatiky rozvíjala ich zručnosti v a praktické skúsenosti v programoch Word, Excel, Skicár, Audacity, Revelation Natural Art, Adobe Photoshop. Deti svoje novonadobudnuté schopnosti využívali aj pri dištančnom vzdelávaní, pri tvorbe pojmových máp daného učiva. Finančné prostriedky boli použité notebooky a licencie na programy.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Gymnázium Viliama Paulinyho -Tótha zrealizovalo v spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity pre žiakov stredných škôl aktívne workshopy. Ich cieľom bolo motivovať a podporiť stredoškolákov so záujmom o informatiku. Žiaci mali možnosť zapojiť sa s ohľadom na ich aktuálny ročník štúdia: najmladší žiaci sa naučili tvoriť jednoduché hry v prostredí PyGame Zero, starší sa mohli zamerať na tvorbu www stránok či programovanie šifrovacieho stroja enigma s dôrazom na paradigmu OOP. Pre podporu vyučovania OOP na stredných školách boli pútavou hravou formou vytvorené metodické materiály, ktoré sú dostupné na stránke http://hoop.fri.uniza.sk. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre lektorov a predkladateľa projektu, grafický tablet a reproduktory.
e) podpora vzdelávania 1 498 € Základná škola; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt Óóó PHOTóóón! bol realizovaný na Základnej škole Eliáša Lániho v Bytči. Cieľom bolo zapojiť do vyučovania sadu robotov Photon EDU, ktoré žiakom a pedagógom ponúkli vstup technológií do vzdelávacieho procesu. Robot použiteľný na všetkých stupňoch vzdelávania pomohol žiakom rozvíjať kritické myslenie, v priebehu dištančného vzdelávania putoval po domácnostiach a vnikali rôzne pekné aktivity, ktoré žiaci na online hodinách informatiky prezentovali svojim spolužiakom. Projekt vzbudil u žiakov záujem o robotiku a zlepšil ich programovacie schopnosti. Finančné prostriedky boli použité na robota s príslušenstvom, edukačné podložky a odmenu pre učiteľa.
e) podpora vzdelávania 500 € Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice reagovala v projekte na požiadavky digitálnej doby a automatizácie výroby. Primárnou cieľovou skupinou boli pedagógovia a žiaci odboru technik informačných a telekomunikačných technológií. Šiesti pedagógovia absolvovali vzdelávací kurz v oblasti programovania a obsluhy PLC Siemens S7. Vytvorili nové študijné materiály pre vyučovanie PLC systémov a začali ich implementovať do odborného výcviku v 3. a 4. ročníku. Účasťou v projekte zvýšili kvalitu a obsah praktického vzdelávania, digitálnu gramotnosť svoju aj žiakov, umožnili rozšíriť technickú základňu vyučovania programovania, vytvorili priestor na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov aj absolventov školy, podporili ich šance zamestnať sa pri riadení automatizovaných výrobných liniek v priemyselných parkoch. Finančné prostriedky boli použité na technické komponenty a odmenu pre lektora.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola Staničná 13, Košice; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: ZŠ Staničná v Košiciach v rámci projektu tvorila edukatívne video-prezentácie. Videá, ktoré vznikali počas realizácie projektu boli okamžite použité pri dištančnej výučbe žiakov. Žiaci sa aj vďaka nim mohli kvalitne vzdelávať, žiaci so špeciálno výchovno vzdelávacími potrebami si ich mohli opakovane pozrieť a tým sa získať požadované vedomosti. Ďalším pozitívom bolo, že učitelia, ktorí sa zúčastňovali na natáčaní dokrútok pri prepájaní medzipredmetových vzťahoch sa naučili ako vytvoriť pútavú prezentáciu ako natočiť a technicky spracovať video. Bolo vytvorených 24 atraktívnych videovýkladov pre rôzne tematické celky v predmete biológia, ktoré sú dostupné na youtube a budú použiteľné ako učebná pomôcka na akejkoľvek základnej škole. Finančné prostriedky budú použité na notebook, programové vybavenie, mikrofón, kameru, statív a školenia pre pedagógov.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola Uzovské Pekľany; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Cieľom Základnej školy Uzovské Pekľany bolo budovať priateľské vzťahy a motivovať žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu. Žiaci medzi sebou počas školského roka zdieľali rodinné zvyky spojené s najznámejšími sviatkami, tvorili videá, prezentovať obľúbené tradície, recepty, či piesne. Vytvorili tiež interaktívne prezentácie vo forme jednoduchých divadelných predstavení na tému vybraného sviatku a jeho oslavy s rodinou. Žiaci prezentovali aj vízie toho, čo by v živote chceli dosiahnuť a vzájomne sa tak povzbudzovali ku vzdelávaniu, pričom do aktivity boli zapojení aj rodičia. V neposlednom rade absolvovali workshopy s odborníkmi na tému bezpečnosti v online prostredí, ktoré im ukázali nástrahy internetu. Finančné prostriedky boli použité na tablety, potraviny, mzdu a kreatívne potreby.
e) podpora vzdelávania 1 490 € Spojená škola bl. biskupa Gojdiča, Bernolákova 21, Prešov; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Spojená škola bl. biskupa Gojdiča na Bernolákovej ulici v Prešove realizovala v období od februára do júna 2021 projekt Implementácia interaktívnych aktivít v rámci vyučovacieho procesu. Cieľovou skupinou boli učitelia a žiaci 2.stupňa základnej školy. Na škole bola zavedená platforma MS Teams, ktorá umožnila efektívnejšiu spoluprácu a komunikáciu medzi žiakmi a učiteľmi počas dištančného vzdelávania. Učitelia absolvovali vzdelávanie k aplikácii Kahoot pre tvorbu interaktívnych kvízov a v rámci skupín predmetových komisií vytvárali interaktívne kvízy pre svojich žiakov, ktorí boli viac motivovaní pre prácu v daných predmetoch počas dlho trvajúceho dištančného vzdelávania. Vytvorené kvízy boli zdieľané aj ostatným učiteľom na Slovensku prostredníctvom realizovaných webinárov, aj na vytvorenej online skupine pre učiteľov, kde si naďalej zdieľajú vytvorené materiály nielen pre dištančné vzdelávanie. Finančné prostriedky boli použité na notebooky, programové licencie.
e) podpora vzdelávania 996 € Spojená škola internátna, Breziny 256, Prakovce; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt Digitálna praktická trieda bol orientovaný primárne na žiakov s mentálnym postihnutím Praktickej školy Gelnica. Podarilo sa zrealizovať štyri hlavné naplánované aktivity, počas ktorých sa žiaci s mentálnym postihnutím a ich rodičia naučili ovládať získané tablety, využívali ich v priamom vyučovacom procese ako didaktické pomôcky a elektronické pracovné listy. Následne bola zrealizovaná digitálna výtvarná súťaž "Cesta do fantázie", do ktorej sa okrem žiakov priamo zapojili aj ich rodičia, pričom celý priebeh súťaže bol zverejnený na webovej stránke školy. Ďalšou úspešnou aktivitou bol ekologický projekt "EKOPLANÉTA", v rámci ktorého žiaci s rodičmi pripravovali video v okolí miesta ich domova. V tejto forme žiaci uplatnili svoje nadobudnuté vedomosti o separácii odpadu, ukázali svoje nadobudnuté zručnosti práce s novou digitálnou pomôckou, manuálnu zručnosť a tímovú spoluprácu. Finančné prostriedky boli použité na tablety s príslušenstvom.
e) podpora vzdelávania 500 € Základná škola; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt Únikovka Svet Harryho Pottera prebiehal na Základnej škole vo Veľkých Úľanoch. Bol určený žiakom šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka. Pomocou tzv. únikovky sa žiaci preniesli do fiktívneho čarodejného sveta, následne sa sami žiaci naučili pracovať s rôznymi online aplikáciami. Z pasívnych konzumentov, učiteľmi vytvorených hier a prezentácií, sa žiaci premenili na tvorcov vlastných výstupov. Výsledkom spolupráce zapojených žiakov sa stali prezentácie s názvom Príbeh fotografie alebo čriepky zo života Veľkých Úľan a Včelárstvo vo Veľkých Úľanoch, ktoré vznikli pri príležitosti 800. výročia obce. Žiaci výsledky svojej práce prezentovali v rámci rovesníckeho vzdelávania pred svojimi mladšími spolužiakmi na prvom stupni ZŠVÚ. Všetky materiály sú sprístupnené pre širokú verejnosť na webovej stránke školy a boli odprezentované na výstave 800. výročie Veľkých Úľan v priestoroch školy. Finančné prostriedky boli použité na knihy, odmenu pre učiteľa a kreatívne potreby.
e) podpora vzdelávania 1 350 € Špeciálna základná škola, Za parkom 966, Veľký Krtíš; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Zdravotne znevýhodnení žiaci spolu so svojimi pedagógmi zo ŠZŠ Veľký Krtíš realizovali projekt pod názvom Spolu to dokážeme. Žiaci absolvovali online besedu o klamlivých informáciách v médiách, neostali len pasívnymi prijímateľmi týchto informácií, ale získané poznatky následne spracovali do PPT prezentácie, ktorú prezentovali pred spolužiakmi. Pod vedením pedagógov žiaci vytvorili textový a fotografický obsah vlastného časopisu o živote v škole a tvorili nástenku o projektových aktivitách. Vďaka projektu sa tiež podarilo zmodernizovať a vynoviť PC učebňu Finančné prostriedky boli použité na nákup notebooky, multifunkčné zariadenie, smartfón, kancelársky a fotografický papier.
e) podpora vzdelávania 1 110 € Základná škola Štefana Marka Daxnera; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Na základnej škole Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote boli zrealizované aktivity zamerané na využívanie digitálnych technológií s cieľom zvýšiť záujem o vyučovací predmet chémia. Žiaci 7. a 8. ročníka sa zapojili do aktivít týkajúcich sa tvorby pojmových máp, tvorenia a prezentovania projektov, riešenia úloh v 3D únikovej miestnosti, pomocou tabletov a smartfónov hľadali indície a riešili úlohy s využitím QR kódov. Výstupy jednotlivých aktivít predstavujú žiacke projekty, pojmové mapy, fotografie, videá a NFC magnetky. Finančné prostriedky boli použité dataprojektor, magnetickú tabuľu, notebook, licenciu aplikácie Xmind a vyrobenie NFC magnetiek.
e) podpora vzdelávania 1 425 € Základná škola A. Sládkoviča; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt Základnej školy Andreja Sládkoviča v Sliači priniesol do života prvákov technológiu, do ktorej sa doslova zamilovali. S robotmi písali nové písmená, učili sa, ako včely v záhrade opeľujú kvety, zachraňovali zúfalých Spidermanov z bludiska pomocou matematických príkladov, so zatajeným dychom počúvali príbehy, ktoré Ozoboti sami diktovali. Z písania, čítania, matematiky či prvouky sa stala zábava, ktorá dokonca provokovala k stále novým pokusom a otázkam. Ozoboti naučili deti byť zodpovednými, spolupracujúcimi, priateľskejšími, starostlivými prvákmi. Naučili ich rozmýšľať po novom - plánovitejšie, v krokoch a novými cestami. Finančné prostriedky boli použité na robotické stavebnice OZOBOT a kreatívne potreby.
e) podpora vzdelávania 780 € Základná škola s materskou školou M.R. Štefánika, Budimír 11; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Žiaci druhého stupňa ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír 11 mali možnosť zapojiť sa aktívne do procesu výučby. Naučili sa tvoriť a pracovať s najnovším softvérom MS office 2019, tvorili v ňom vzdelávacie materiály pre mladších spolužiakov, ktoré sú prístupné všetkým učiteľom školy. Žiaci si precvičili aj svoje prezentačné zručnosti, venovali sa témam bezpečnosti na internete a kyberšikane, ktoré potom prezentovali mladším spolužiakom. Do vyučovacieho procesu sa s vybranými žiakmi zaradila aj tvorba v Minecrafte. Tí sa následne zúčastnili celoslovenskej súťaže Minecraft Cup, kde bolo úlohou detí vytvoriť vzdelávaciu hru. Finančné prostriedky boli použité na slúchadlá a softvérové licencie.
e) podpora vzdelávania 614 € Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Základná škola na Námestí mladosti v Žiline zrealizovala projekt Mysli aj Ty kriTycky. Cieľom bolo naučiť žiakov kriticky myslieť, kooperovať a vedieť správne argumentovať a odprezentovať seba i svoj názor pred ostatnými. Projekt bol zameraný na žiakov siedmeho ročníka, ale neplánovane boli zapojení aj starší žiaci, ktorí inšpirovali a obohatili svojim prístupom. Žiaci sa učili pracovať so zdrojmi, zdroje zhodnotiť, vyhľadávať informácie, triediť ich, nájsť správne argumenty a vedieť ich použiť pri sebaprezentácii. Starší žiaci vytvorili pre mladších manuál práce s učebnými zdrojmi, ktoré odprezentovali na hodinách občianskej výchovy, deti sa počas spoločných aktivít vzájomne motivovali, vydiskutovali si problémy, nechali sa inšpirovať. Finančné prostriedky boli použité na mobilný flipchart s príslušenstvom, výtvarné a kancelárske potreby.
e) podpora vzdelávania 750 € Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 Dubnica nad Váhom; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt Spoločná experimentáreň bol realizovaný na ZŠ s MŠ Pod hájom v Dubnici nad Váhom. Žiaci ôsmeho ročníka pracovali na hodinách fyziky a informatiky bádateľsky a prepájali vedomosti získané na rôznych predmetoch. Tvorili programy pre skonštruovaného robota Lego Spike, získané namerané hodnoty následne na hodinách fyziky využili pri výpočtoch. Okrem toho vytvárali na dané témy vlastné pracovné listy a videá pokusov realizovaných v domácom prostredí. Zabavili sa tak aj s rodičmi, inšpirovali mladších spolužiakov a zároveň prezentovali výsledky svojho bádania. Finančné prostriedky boli použité na Lego Spike stavebnice a náplne do tlačiarne.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Gymnázium Antona Bernoláka; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt Historické budovy na západe Slovenska očami matematiky prebiehal na Gymnáziu Antona Bernoláka. V rámci aktivít si študenti kvarty a kvinty našli historický objekt vo svojom okolí, zistili jeho rozmery, vymodelovali ho v počítačovej aplikácii SketchUp a potom vypočítali jeho objem a povrch a doplnili historickými zaujímavosťami o budove. Svoje záverečné prezentácie predstavili pred svojimi spolužiakmi, učiteľkami a vedením školy. V ďalšom školskom roku ich odprezentujú aj pre žiakov v nižších ročníkoch. Finančné prostriedky boli použité na projektor, notebooky a grafické tablety.
e) podpora vzdelávania 750 € Základná škola Slovenského národného povstania Strečno; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Cieľom projektu Robotika u nás dýcha bolo čo najlepšie implementovať robotiku, informačné technológie a programovanie do formálneho i neformálneho vzdelávania na Základnej škole Slovenského národného povstania Strečno. Počas vyučovacích hodín sa žiaci oboznamovali so zaujímavými témami, skladali robotov a učili sa ich základné pohyby. Vďaka projektu sa podarilo aplikovať nové postupy vo vzdelávaní žiakov, oživili sa vyučovacie hodiny informatiky a skupina žiakov druhého stupňa bola aktívne zapojená do aktivít. Všetky žiacke práce sa prezentujú na webovom sídle. Finančné prostriedky boli použité na Lego Mindstorms, doménu a webhosting.
e) podpora vzdelávania 700 € Súkromná stredná odborná škola; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Súkromná stredná odborná škola v Žiline zaviedla odborný krúžok 3D tlače pod vedením učiteľa informatiky. Na začiatku projektu boli žiaci oboznámení s 3D tlačiarňou, jej časťami a s cieľmi využívania tlače, následne mohli prejsť k programovaniu a výrobe jednotlivých menších produktov. Cieľom bolo aktívne zapojiť žiakov do tvorby vyučovacích pomôcok, spestriť hodiny programovania, základy informačných technológií, fyziky a matematiky. Projekt motivoval žiakov ku kreatívnemu mysleniu a tiež aj k tvorbe odbornej činnosti. Finančné prostriedky boli použité na 3D tlačiareň.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola Jána Drdoša vo Vígľaši; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Základná škola Jána Drdoša vo Vígľaši prostredníctvom rozvíjala digitálnu gramotnosť žiakov druhého stupňa, ich vedomosti a zručnosti v témach online bezpečnosti. Žiaci absolvovali živú diskusiu s preventistami Mestskej polície Detva o právnej zodpovednosti správania sa na internete, sériu webinárov s odborníkom na internetovú bezpečnosť Miroslavom Drobným či seminár Martina Baláža o rôznych zaujímavostiach z dejín dezinformácií, o sile propagandy a jej hrôzostrašných následkoch. V duchu Peer metódy ďalej predkladateľ projektu plánuje odovzdávať tieto zručnosti iným žiakom v rámci regiónu ponukou workshopov realizovaných samotnými žiakmi. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre lektorov a zamestnancov, revitalizáciu internetového pripojenia, notebooky a softvér.
e) podpora vzdelávania 1 295 € Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Petržalská 21, 06001 Kežmarok; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Predkladatelia projektu zo Základnej školy s Materskou školou sv. Kríža v Kežmarku oživili vyučovacie hodiny informatiky a prácu v školskej televízii. Aktívne zapojili do aktivít projektu starších žiakov na druhom stupni a vyučujúcich predmetu informatika. Počas vyučovacích hodín sa žiaci oboznamovali s profesionálnymi softvérmi na úpravu a strih videa, či úpravu fotografií. V školskej televízii začali využívať aj nové zariadenia pre kvalitnejšiu prácu a výstupy. Výstupom boli audio relácia „Zamyslenie“ a video nahrávky z udalostí školy, ktoré sú postupne spracovávané do školských správ. Finančné prostriedky boli použité na programové licencie, štúdiový mikrofón, statív na kameru, klopové bezdrôtové mikrofóny a odmenu pre pedagóga.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Cirkevná spojená škola; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: V rámci projektu Moderná a bezpečná škola žiaci realizovali množstvo aktivít zameraných na bezpečné a zodpovedné používanie technológií a internetu. Žiaci gymnázia si pripravili workshop o rizikových faktoroch online sveta a ich prevencii, prezentáciu pre žiakov základnej školy o kyberšikane a negatívnych stránkach sociálnych sietí a pre deti v materskej škole prezentáciu o správnom využívaní digitálnych technológií. Počas vyučovacích hodín cudzích jazykov si pripravili interaktívnu hru Kravaty o rizikách internetu a na hodinách informatiky vytvorili banner a webovú stránku bezpečnosti pri práci na počítači a internete. Mladší žiaci gymnázia sa zúčastnili online workshopu na tieto témy so psychologičkou. Aktívni boli aj učitelia, ktorí sa vzdelávali v oblasti efektívnejšej prípravy vyučovacieho procesu, dištančného online vzdelávania a v oblasti práce s novými digitálnymi technológiami. Finančné prostriedky boli použité na notebook, projektor, projekčné plátno a mobilný telefón.
e) podpora vzdelávania 1 400 € Spojená škola sv. Uršule; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt Kriticky ale s rešpektom ponúkol žiakom gymnázia Spojenej školy sv. Uršule možnosť rozvoja ich kritického myslenia. Formou pripravených pracovných listov, s otázkami na individuálnu prácu boli postupne preberané témy: Efekt ukotvenia, Konfirmačné skreslenia, Stádový efekt, Klam preživších a Fake news. Po individuálnej práci bola dôležitá práca v skupinách i diskusia za aktivizujúcej podpory učiteľa, ktorý pôsobil hlavne v úlohe facilitátora, v rámci spätnej väzby bol následne žiakmi vyplnený dotazník. Cieľom bolo podporiť efektívnejšiu prácu s logikou a vlastným rozumom i zlepšenie argumentácie a práce s informáciami. Finančné prostriedky boli použité na tablety.
e) podpora vzdelávania 1 050 € Základná škola s materskou školou Rastislavice 186; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Základná škola s materskou školou Rastislavice realizovala projekt zameraný na motivovanie žiakov k aktívnemu bádaniu a využitie medzipredmetových vzťahov. Žiaci pod vedením učiteľa pomocou rôznych interaktívnych hier a aplikácií rozvíjali svoje matematické schopnosti, logické myslenie a zároveň aj jemnú motoriku. Naučili sa čítať a vytvárať QR kódy a pripravili si pomocou tabletov prezentáciu o rastlinách a živočíchoch, ktorú odprezentovali na hodine prvouky a prírodovedy. Cez digitálny mikroskop skúmali detaily predmetov živej a neživej prírody v jedinečnej kvalite, digitálnym fotoaparátom nasnímali fotografie, ktoré potom v aplikácii buď individuálne alebo v skupinách upravili a použili pri vytváraní prezentácie. Finančné prostriedky boli použité na digitálny mikroskop a tablety.
e) podpora vzdelávania 256 € Základná škola Belá-Dulice; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt Základnej školy Belá-Dulice bol zameraný na digitálnu pomôcku vizualizér. Autorka projektu zaškolila na prácu s ním učiteľov 2. stupňa a učitelia mohli následne túto pomôcku využívať počas dištančného vzdelávania ako "tabuľu". Na prezenčných hodinách poslúžil ako interaktívna pomôcka pri vyučovaní rôznych predmetov; v matematike pri rysovaní alebo pri stavbách z kociek, na literatúre pri čítaní alebo na hudobnej výchove na podsvietenie notového zošita. Vďaka tomu boli žiaci zapojený do vyučovacieho procesu, vizualizér uľahčil dištančné vzdelávanie pri písaní poznámok, a na prezenčných hodinách zefektívnil proces výučby. Finančné prostriedky boli použité na vizualizér.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, 811 03 Bratislava; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projektom Virtuálny deň otvorených dverí Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Zochovej ulici poskytla uchádzačom o štúdium informácie v online priestore namiesto tradičných Dní otvorených dverí. Pomocou grafických produktov ADOBE škola vytvorila novú modernú dizajnovú stránku školy, produkty ďalej využívali pri tvorbe maturitných prác, ročníkových projektov, grafických prác a na vyučovaní. Učitelia a žiaci získali a rozšírili si vedomosti a zručnosti v grafických a dizajnových riešeniach vo viacerých softvéroch, zvýšila sa kvalita prác i informačných elektronických prezentácií o škole. Implementácia novonadobudnutých vedomostí a zručností sa diala kontinuálne počas výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj počas krúžkovej činnosti, využili ich aj v multimediálnom štúdiu na strih videa a titulkovanie. Finančné prostriedky boli použité na softvérové licencie.
e) podpora vzdelávania 750 € Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Cieľom projektu Súkromnej strednej školy automobilovej v Bratislave bolo zaškoliť učiteľov a následne implementovať využitie nástroja MATLAB do vyučovacieho procesu. Pedagogickí zamestnanci sa ako primárna cieľová skupina oboznámili s MATLABom ako nástrojom pre základy programovania a modelovania. Software MATLAB sa v škole preukázal ako efektívny, rýchly a interaktívny nástroj na sprostredkovanie predovšetkým odborných technických, matematických obsahov vzdelávania. Prínosom školení boli konkrétne možnosti využitia MATLABu vo vyučovacom procese bez ohľadu na prezenčnú alebo dištančnú formu vzdelávania. Finančné prostriedky boli použité na licencie a školenia.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Občianske združenie pri Detskom domove Piešťany; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Občianske združenie pri detskom domove Piešťany cez zabezpečilo deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou možnosť, aby sa riadne zúčastňovali na dištančnom vzdelávaní a pripravovali na vyučovanie v nerušenom priestore svojich izieb. K tomuto účelu CDR zakúpilo aj tablety, ktoré vďaka zvukovo-obrazovým aplikáciám ďalej využívali aj pri svojej odbornej práci s deťmi - rozvoj reči, predčitateľských schopností, kognitívnych schopností, zmyslového vnímania, tvorivosti, jemnej motoriky, základov počítačovej gramotnosti a priestorovej orientácie u mladších detí a detí v špecializovaných skupinách, u starších detí prostredníctvom kresliacich programov rozvíjali kreativitu. Počas tohto obdobia sa deti zúčastňovali vyučovania v riadnom vyučovacom čase, zaznamenali u nich zlepšenie motivácie k práci na školských výsledkoch, deti s radosťou a väčšou chuťou pracovali s odborníkmi v rámci zariadenia. Finančné prostriedky boli použité na wifi extendre a tablety.
e) podpora vzdelávania 750 € Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37, 040 22 Košice; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: V rámci projektu Hravé Lego sa žiaci oboznámili SSOŠ ekonomicko-technickej v Košiciach so základmi programovania Lego robotov. Naučili sa programom ovládať senzory a motorčeky Lego robotov a tým ich uviesť do pohybu. Svoju prácu prezentovali svojim rovesníkom aj z netechnických odborov, učiteľom ako aj žiakom základných škôl. V rámci projektu navrhli, pripravili a zrealizovali tri workshopy pre mladších žiakov, na ktorých odprezentovali výsledky svojej práce. Žiaci strednej školy vytvorili webovú stránku propagujúcu robotiky s prehľadom ich doterajšej tvorby a ako pozvánku na workshopy pre mladších žiakov. Na workshopoch žiaci strednej školy aktívne zapojili všetkých účastníkov do jednotlivých aktivít. Účastníci workshopov dostali príležitosť všetko si vyskúšať, robotov modifikovať, vylepšiť podľa vlastných predstáv. Finančné prostriedky boli použité na Lego stavebnice.
e) podpora vzdelávania 2 990 € Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice spolu so spolupracujúcimi školami z východného Slovenska zrealizovala projekt Lokalizácia Khan Academy do slovenčiny a využitie kvalitného digitálneho obsahu na posilnenie čitateľskej a matematickej gramotnosti. Učitelia adaptovali voľne prístupný interaktívny obsah vzdelávacieho portálu Khan Academy do slovenčiny a zároveň ho spolu s ďalším digitálnym obsahom využívali pri práci so žiakmi na zlepšovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti. Podarilo sa posilniť motiváciu žiakov a radosť z učenia. Digitálne technológie pomohli individualizovať výuku a poskytnúť efektívnejšiu spätnú väzbu, vďaka čomu sa zlepšili vedomosti a zručnosti žiakov. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre zapojených učiteľov a predkladateľa projektu, licencie vzdelávacích programov a tablety s obalmi.
e) podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola Jána Amosa Komenského; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Realizáciou projektu Točíme vedu vzniklo niekoľko videí zameraných na popularizáciu vedy a rozvoj komunikačných a digitálnych schopností žiakov. Žiaci natočili a spracovali videá jednoduchých experimentov v oblasti fyziky, biológie a chémie, k videu vznikol aj scenár. Pri jeho tvorbe si žiaci vyskúšali prácu redaktora, pri natáčaní videí okúsili prácu kameramana či režiséra, pri úprave videí prácu strihača, asistenta, pri komentovaní videa si skúsili prácu "dabingových hercov". Pri Prehliadke krátkych vedeckých filmov moderátori prehliadky pracovali s mikroportami, pomohli im zvukári, ktorí korigovali hlasitosť jednotlivých zariadení. Finančné prostriedky boli použité na notebook, mikrofóny, zariadenia na zápis dát, mikroporty, pomôcky a materiál pre tvorbu scenára a realizáciu pokusov.
e) podpora vzdelávania 786 € Obec Lastomír (pre Základná škola, Lastomír 144); projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Projekt Sme pripravení Základnej školy Lastomír podporil žiakov a učiteľov v získavaní potrebnej informačnej gramotnosti, ktorú uplatnili priamo na vyučovaní, aj v domácom prostredí pri dištančnej forme vyučovania. Učitelia aj žiaci sa zoznámili sa s prostredím interaktívnej tabule a edukačným portálom bezkriedy.sk, čo im zefektívnilo a uľahčilo vyučovanie a pripravilo ich aj na dištančnú formu vzdelávania, sekundárne sa do projektu zapojili aj rodičia samotných žiakov. Posilnila sa tiež komunikácia rodiny a školy prostredníctvom online prostredia edukačného portálu. Finančné prostriedky boli použité na interaktívnu tabuľu.
e) podpora vzdelávania 1 100 € Základná škola Sídl. SNP Galanta; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Cieľom projektu Digitálne príbehy bolo rozvíjať u žiakov sebarealizáciu a zážitkové vyučovanie prostredníctvom tvorby vlastných digitálnych materiálov v anglickom a v nemeckom jazyku. Realizácia projektu prispela k celkovému zlepšeniu jazykových i digitálnych zručností žiakov starších ročníkov 2. stupňa, čo má nesmierne pozitívny vplyv na ich schopnosť sebarealizovať sa a prehlbovať prezentačné schopnosti v cudzom jazyku nevyhnutné pre ich ďalší študijný a pracovný život. Zapojenie žiakov do vyučovacieho procesu a prepojenie výučby s praxou viedlo k oživeniu a skvalitneniu hodín cudzieho jazyka a vďaka používaniu digitálnych technológií i k výraznému prepojeniu medzipredmetových vzťahov. Finančné prostriedky boli použité na softvérové licencie, digitálny fotoaparát so statívom a mikrofónom.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej škole Zákopčie č. 957; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Združenie rodičov a priateľov školy ZŠ Zákopčie sa rozhodlo podporiť digitálnu gramotnosť žiakov a tak im pomôcť aby sa stali samostatnejšími v používaní informačno-komunikačných technológií v domácom aj školskom prostredí. Žiaci na celej škole pravidelne využívali tablety pri práci s aplikáciou Wocabee - vzhľadom na preťaženosť obsadenia počítačovej miestnosti vyučujúci uvítali, že môžu realizovať prácu s danou aplikáciou i vo svojej kmeňovej triede. V mesiaci marec sa zaviedlo čítanie cez aplikáciu Readmio, deti sa oboznámili i s čítačkou kníh. Na prvom stupni, najmä počas online výučby, žiaci využívali portál Kozmix pre precvičovanie svojich vedomostí. V rámci svetových dní vyučujúci na 1. stupni využívali tablety ako zdroj informácií k daným témam. Počas dištančného vyučovania boli tablety zapožičaní žiakom, ktorí nemali potrebné materiálne vybavenie. Finančné prostriedky boli použité na tablety s obalmi.
e) podpora vzdelávania 1 140 € Základná škola Janigova 2, Košice; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Zámerom projektu bolo poskytnúť žiakom Základnej školy Janigova 2, Košice inovatívne metódy vo vyučovaní informatiky. Autorka projektu vytvorila pre žiakov 6. ročníka sériu 5 metodík na tému Animácie, ktorých súčasťou boli pracovné listy, pomocný materiál a sebahodnotiaci test. Následne boli vytvorené 2 skupiny žiakov. Prvá skupina sa vzdelávala tradičnou formou a druhá skupina daný celok Animácie preberala pomocou nových navrhnutých metodík. Po prebratí celku sa obom skupinám udelil didaktický test, kde boli overené ich nadobudnuté vedomosti a zručnosti a výsledky sa porovnali. Cieľom bolo rozvíjať u žiakov, algoritmické myslenie, tvorivosť, kreativitu, učiť ich komunikácii a predovšetkým k sebahodnoteniu. Finančné prostriedky boli použité na počítače a mobilnú tabuľu.
e) podpora vzdelávania 1 663 € Protect work; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Vzdelávací program DigitalYou realizovaný občianskym združením Protect work naučil mladých ľudí využívať online aplikácie na rozvoj vedomostí a praktických zručností k lepšej uplatniteľnosti v budúcnosti. Na druhej strane pomocou týchto aplikácií mladí ľudia vytvárali zaujímavé úlohy pre svojich spolužiakov a rovesníkov k podpore interaktívneho vzdelávania. Vyškolení multiplikátori na školách v meste Malacky v spolupráci s mentormi a učiteľmi realizovali workshopy na tému využívania online aplikácií počas prezenčného aj offline vzdelávania. Projekt prispel k rozvoju digizručností u mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na povolanie a nemajú dostatok príležitostí na rozvoj, zároveň lepšie pripravil pedagógov na moderné vzdelávanie. Finančné prostriedky boli použité na programové licencie, notebooky a odmenu pre lektora.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Cieľom projektu bolo povzbudiť žiakov ZŠ s MŠ Pliešovce k čítaniu a získavaniu zručností v anglickom jazyku príjemným a efektívnym spôsobom. Vďaka projektu sa zlepšil prístup k čítaniu anglických kníh, dostupnosť rôznorodej beletrie pre všetky ročníky a všetky úrovne jazykových znalostí. Aktivity boli určené pre žiakov druhého stupňa, zapojených bolo cca 80 detí a postupne sa začali hlásiť aj žiaci z druhých skupín. Okrem získania potrebnej úrovne znalosti angličtiny si deti rozvíjali myseľ podľa vlastného tempa, učili sa pracovať úplne samostatne a trénovať si koncentráciu a návyky. Finančné prostriedky boli použité na čítačku s e-knihami.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri kríži; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Predkladatelia projektu oživili a spestrili vyučovacie hodiny prírodovedných predmetov a aktívne zapojili do aktivít projektu skupiny mladších aj starších žiakov. Počas vyučovacích hodín sa deti oboznamovali so zaujímavými témami vo svojom okolí. Zúčastnili sa prezentácie žiackych prác spolu s workshopom pre spolužiakov v rámci Farebných dní. Výstupom okrem zozbierania prírodnín pre potreby školy boli žiacke práce starších žiakov a projekty mladších žiakov, ktoré budú spracované vo forme atlasu. Atlas spracovaný v elektronickej forme bude prístupný na webovej stránke školy. Finančné prostriedky boli použité na vizualizér, notebook, externý disk, webkameru a tlačiareň.
e) podpora vzdelávania 1 490 € Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa Partizánske; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Vďaka projektu Angličtina pre budúcnosť realizovanom na Cirkevnej základnej škole s materskou školou Jána Krstiteľa v Partizánskom, mali žiaci 5. a 6. ročníka možnosť zažiť oveľa atraktívnejšie hodiny angličtiny. Prostredníctvom čitateľských dielní, počas ktorých čítali anglické elektronické knihy a pracovali s interaktívnymi cvičeniami v nich, deti prežívali príbehy svetoznámych autorov, spoznávali iné kultúry, tradície, či reálie a zároveň sa učili cudzí jazyk prirodzenou cestou. Tieto knihy ich zaujali a motivovali natoľko, že sa im venovali aj v poškolskej činnosti, v Youth Clube - školskom klube detí. Vďaka finančným prostriedkom bolo možné zaplatiť ročné predplatné portálu, ktorý ponúka obrovské množstvo materiálov pre vyučujúcich, využívajúcich na hodinách metódu CLIL - jazykovo a obsahovo integrované vyučovanie - pri ktorej je obsah nejazykového predmetu rozvíjaný pomocou cudzieho jazyka. Učitelia tak mohli zefektívniť vyučovanie. Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie anglickej knižnice, nákup elektronických kníh v anglickom jazyku, nákup smart dataprojektoru umožňujúcemu pracovať učiteľom a žiakom online kdekoľvek a na ročné predplatné portálu s CLIL materiálmi.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín; projekt podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2020/2021: Základná škola Badín sa rozhodla inšpirovať ďalšie školy prostredníctvom zverejnenia bádania, experimentovania a pokusov z hodín chémie. Cieľom projektu Chemický experiment naživo i v obraze bolo vytvorenie materiálu podľa učebných osnov, ktorý sprístupňuje základné učivo chémie žiakom 6. - 9. ročníka základných škôl. Na tvorbe výučbového materiálu 60 experimentov sa aktívne podieľali aj žiaci uvedenej školy, a to natáčaním videí a zhotovovaním fotografií experimentov, ktoré realizovali v období dištančného vzdelávania prevažne v domácom prostredí. Výučbový materiál, ktorý zahrňuje nápady na projekty, postupy chemických experimentov a učebné materiály plne využiteľné počas hodín chémie v normálnom režime aj v režime dištančného vzdelávania, bol sprístupnený na predmetovej stránke chémie www.mladychemik.webnode.sk v časti UČIVO. Finančné prostriedky boli použité na nákup časti tabletov Galaxy Tab S6 Lite s príslušenstvom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Centrum Slniečko, n.o; projekt podporený v programe Vianočný fond pomoci 2020: Projekt Pomoc rodinám a deťom v núdzi realizovaný Centrom Slniečko, n.o. pomohol 40-tim rodinám, obetiam domáceho násilia preklenúť závažnú životnú situáciu, ktorú spôsobili následky pandemickej situácie. Strata zamestnania, strata príjmu, predovšetkým žien samoživiteliek a tým obmedzená možnosť postarať sa o rodinu, zabezpečiť jej primárne potreby na dôstojný život, strach z ochorenia sa stali tými najzávažnejšími témami mnohých rodín, obetí domáceho násilia počas pandémie. Vďaka projektu boli rodiny a deti ochránené nielen pred existenčnými problémami, ale aj pred zbytočnými traumami a úzkosťami z tak náročného obdobia. Finančné prostriedky boli použité personálne a administratívne náklady organizácie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Človek v ohrození n.o.; projekt podporený v programe Vianočný fond pomoci 2020: Človek v ohrození pomohol finančnou a materiálnou pomocou 250 rodinám v marginalizovaných komunitách v 9 lokalitách Slovenska, s ktorými dlhodobo pracujú a poznajú ich potreby. Základom pomoci boli potravinové balíčky alebo poukážky, hygienické balíčky, drevo/brikety na kúrenie, prikrývky, poukážky na oblečenie, ale aj menej štandardné veci ako pomoc s výdavkami pri zamestnaní - oblečenie a obuv do práce, práčka či šijací stroj. Okrem toho ľuďom vo vylúčených komunitách pomohli aspoň dočasne vyriešiť núdzu. Organizácia tento nástroj pomoci použila na to, aby ukázali, že ak človek spolupracuje na riešení svojej situácie, aktivizuje sa, prípadne má cieľ a ide si za ním, nájdu sa spôsoby, alebo aj konkrétni ľudia, ktorí mu v tom vedia pomôcť, či ho za to oceniť. Finančné prostriedky boli použité na cestovné náklady, odmeny pre koordinátorov pomoci a komunikáciu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Návrat, o. z.; projekt podporený v programe Vianočný fond pomoci 2020: V projekte Most cez ťažké obdobie poukázala Nadácia Orange Návratu dar 20 000 €, ktoré Návrat ďalej prerozdelil do 75 náhradných rodín a rodín v ohrození. Podpora sa rodinám dostala ako priama finančná pomoc alebo materiálna pomoc, ktorá pomohla zmierniť dopad koronakrízy. Návrat dôkladne zvažoval, ktoré rodiny a s akým cieľom podporiť a vznikla mozaika rôznych situácií, ktoré pomohol rodinám vyriešiť. Niekde išlo o potravinovú pomoc, drogériu a ochranné pomôcky, preplatenie stravy alebo dopravy deťom, vyrovnanie dlhov vzniknutých znížením príjmu, uhradenie kaucií na nové bývanie. V niektorých rodinách zas Návrat pomohol uhradiť terapie alebo liečbu detí na dlhšie obdobie, úpravu bytových podmienok, pokračovanie v rozvoji talentov detí alebo relaxačno-ozdravné pobyty pre dlhoročných náhradných rodičov, ktoré by si v tomto ťažkom období nedopriali, ale sú nevyhnutné, aby mohli plní síl pokračovať vo svojej rodičovskej úlohe s deťmi so špeciálnymi potrebami. Finančné prostriedky boli použité na odmenu pre koordinátorov pomoci, finančnú manažérku, cestovné náklady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien; projekt podporený v programe Vianočný fond pomoci 2020: Nadácia SOCIA počas mesiacov november 2020 až apríl 2021 pripravila program Seniori. O finančnú podporu z projektu sa mohli uchádzať jednotlivci – ľudia v dôchodkovom veku, prioritne seniori 65+. Využitie finančných prostriedkov z Vianočného fondu pomoci bolo určené na to, aby seniori aj naďalej mohli zostať v prirodzenom prostredí, doma. Projekt bol určený pre tých, ktorým sa zvyšuje odkázanosť a/alebo potrebujú sociálny kontakt, nachádzajú sa v ťažkej finančnej situácii a nedokáže im pomôcť blízka rodina. Žiadatelia museli dostať odporúčanie na podanie žiadosti od konkrétnej organizácie, ktorú nadácia oslovila na spoluprácu. Podporených bolo 35 žiadostí. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre hodnotiteľky žiadostí, mzdu, administráciu projektu a poštovné.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Zuzana S. - zástupkyňa iniciatívy Kto pomôže Slovensku; projekt podporený v programe Vianočný fond pomoci 2020: Iniciatíva Kto pomôže Slovensku pomáhala slovenským nemocniciam, klinikám, zdravotníckym zariadeniam a zariadeniam sociálnej starostlivosti vyrovnať sa s dopadmi pandémie koronavírusov. Zdravotníckych pomôcok bolo nedostatok, a preto iniciatíva prepája všetkých, ktorí vedeli a chceli pomôcť Slovensku zvládnuť toto ťažké obdobie, a prostredníctvom finančnej alebo materiálnej pomoci doplniť chýbajúci zdravotnícky materiál tam, kde systém nestíha. Kto pomôže Slovenku zhromažď daovalo dary od jednotlivcov, firiem a organizácií prostredníctvom on-line platformy. Ktokoľvek sa mohol pripojiť. V poslednom štvrťroku 2020 bol nedostatkovým tovarom ochranné rukavice, zariadenia sociálnych služieb, zdravotnícke a školské zariadenia, aj záchranári dostali možnosť požiadať o ochranné rukavice prostredníctvom aplikácie pomoci. Vyše 156 000 rukavíc bolo v decembri 2020 distribuovaných do 169 zariadení po celom Slovensku. Iniciatíve sa podarilo logistiku rukavíc získať zdarma, preto aj tieto finančné prostriedky použili na nákup ochranných pomôcok - konkrétne rukavíc.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € Zuzana S. - zástupkyňa iniciatívy #KtopomôžeSlovensku; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Iniciatíva Kto pomôže Slovensku vznikla na začiatku prvej vlny pandémie v marci 2020 s cieľom pomôcť slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu koronavírusu cez prehľadný systém financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci pre nemocnice, domovy sociálnych služieb, aj služby pre zraniteľné skupiny ľudí. V najťažšom období počas prvých dvoch mesiacov pandémie iniciatíva vyzbierala 10 626 darov od 186 firiem a 10 404 individuálnych darcov v hodnote viac ako 1,3 milióna eur. Všetky finančné príspevky boli využité na nákup zdravotníckych pomôckach - respirátory, rúška, dezinfekcie, čističky vzduchu, skrátka všetko, čo bolo potrebné. Kto pomôže Slovensku pomohlo 8833-krát. Iniciatíva naďalej pomáhala prostredníctvom aplikácie pomoci, podporovala iniciatívu vedcov Veda pomáha a koordinovala kampaň na podporu očkovania Zaočkujem sa. Finančné prostriedky boli použité na nákup zdravotníckeho a dezinfekčného materiálu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 14 000 € IPčko; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Internetové linka dôvery IPčko.sk a Krízová linka pomoci vďaka finančnej podpore Nadácie Orange navýšila personálne kapacity dobrovoľníckych poradcov, supervízorov a koordinátorov poradne. Zabezpečila odborné vzdelávanie pre svojich poradcov a tiež pre odbornú verejnosť v podobe webinárov, ktoré naučili odborníkov viesť dištančné poradenstvo so svojimi klientmi. Vďaka tomu eliminovali počet neprijatých žiadostí o kontakt na IPčko.sk a prispeli k rozšíreniu dištančnej formy psychologickej pomoci o video a telefonické spojenie a predĺženie ponuky pomoci na 24 hodín denne, čo sa počas pandémie ukázalo ako nevyhnutné. Poskytnutím dištančného poradenstva sa IPčku podarilo zlepšiť kvalitu života klientov, riešiť a vyriešiť životné krízové situácie klientov IPčko.sk a Krízovej linky pomoci. V roku 2020 poskytol tím 120 odborných poradcov poradenstvo 52 682 klientom a klientkam. Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady odborného garanta, koordinátorov poradenstva, finančný manažment a supervízie a prípravu a spracovanie komunikačných materiálov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 19 000 € Liga za duševné zdravie SR; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Linka dôvery Nezábudka je služba dištančného psychologicko-sociálneho poradenstva a krízovej intervencie v telefonickej a online forme, ktorú spravuje Liga za duševné zdravie SR. S príchodom pandémie sa zvýšil počet kontaktov ľudí, na ktorých psychiku doliehali dôsledky krízy a ocitli sa v ťažkej životnej situácii. Vďaka projektu sa podarilo posilniť služby na telefonickej linke, a tým zachytávať viac prichádzajúcich kontaktov. Bolo tak možné udržať aj posilniť nonstop dostupnosť anonymnej, bezplatnej telefonickej linky v najexponovanejšom čase a vďaka tomu poskytnúť profesionálnu pomoc väčšiemu počtu ľudí. Počas roka 2020 na Linke dôvery Nezábudka poskytovalo poradenstvo 22 odborných poradcov. O rady a riešenia požiadalo 13 653 klientov telefonicky alebo emailom. Finančné prostriedky boli použité na odmeny poradcov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 18 000 € Linka detskej istoty, n.o.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Neziskovej organizácii Linka detskej istoty sa prostredníctvom projektu: „Linka detskej istoty pomáha v kríze spôsobenej koronavírusom” podarilo zabezpečiť kontinuálne bezplatné, anonymné a 24/7 non-stop dostupné služby pre deti a mladých ľudí – ako najzraniteľnejšej skupiny spoločnosti a tiež pre dospelých – rodičov, príbuzných, pedagógov, vychovávateľov, školských psychológov a ďalších pracovníkov s deťmi a mládežou – volajúcich v záujme detí do 18 rokov. Volajúcim zabezpečovali dištančné podporné, preventívne a krízové poradenstvo v oblasti psychologickej a sociálnej pomoci ako i v ďalších kľúčových oblastiach. Tím 60 poradcov a supervízorov LDI – špeciálne vyškolených odborníkov z oblasti pomáhajúcich profesií – psychológia, sociálna práca, špeciálna a liečebná pedagogika, právo, poskytoval non-stop, bezplatne a anonymne dištančnou formou komplexnú, odbornú informačnú, psychologickú, sociálnu pomoc ako i krízovú intervenciu – prostredníctvom telefonickej Linky pomoci pre deti a mladých ľudí 116 111, ako i v on-line priestore www.ldi.sk prostredníctvom četov a emailov. V roku 2020 zaznamenala LDI spolu 111 713 kontaktov. Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady koordinátora, finančného manažéra a operátorov - poradcov.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Nadácia Pontis; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Nadácia Pontis spravuje Fond pre transparentné Slovensko (FPTS), ktorý vznikol v roku 2012 a od roku 2013 každoročne pripravuje otvorenú grantovú výzvu, do ktorej sa môžu prihlásiť organizácie a iniciatívy venujúce sa téme znižovaniu korupcie. V rámci grantovej výzvy Nadácia Pontis prerozdelila piatim organizáciám sumu 80 000 eur. Nadácia Orange prispela k podpore projektu Inštitútu strategických politík n.o. s názvom Infosecurity.sk. Inštitútu sa na platforme Infosecurity.sk za uplynulý rok cez podcasty, spravodajstvo, investigatívu a čiastočne satiru, či cez iné médiá hlavného prúdu, podarilo zdôrazniť skrytú podstatu sveta dezinformácií, propagandy, cudzích vplyvových operácií a predátorských politík sociálnych sietí. Zároveň hájili a informovali o stratégiách, iniciatívach a legislatíve, ktoré sa usilujú o stransparentnenie spoločného informačného priestoru. Značka Infosecurity.sk je v súčasnosti na slovenskej scéne pevne etablovaná ako jeden z odborných projektov, ktoré sa venujú boju proti dezinformáciám a cudziemu vplyvu. Inštitút produkoval analytické články, investigatívne príspevky, prinášal pravidelné a aktuálne spravodajstvo zo sveta dezinformácií a boja proti nim, pripravoval newslettre dostupné na webe ako aj vlastný dvojtýždenný podcast. Finančné prostriedky boli použité na analytickú a redakčnú prácu, webhosting a správu portálu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 12 000 € Návrat; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Návrat v roku 2020 realizoval projekt Dieťa v bezpečí aj v krízovej situácii, v rámci ktorého poskytoval priebežnú sociálnu a psychologickú podporu náhradným rodinám a rodinám v ohrození a deťom, ktoré majú ťažkú životnú históriu. Špeciálne zameranie projektu bolo zvyšovanie emocionálneho bezpečia detí v škole, preto odborníci poskytovali rodičom poradenstvo ako komunikovať včas so školou o špecifikách svojich detí, ako riešiť školské problémy a školám poskytovali individuálne aj skupinové konzultácie ku konkrétnym prípadom, ale aj k špecifickým témam. Zrealizovali 3 semináre s rôznymi témami pre odborné tímy škôl a ďalšie sa kvôli pandemickým opatreniam presunuli do budúceho roka. Darilo sa znižovať napätie v rodinách v súvislosti s izoláciou, dištančným vzdelávaním a zhoršenou ekonomickou situáciou. Vďaka naštartovaniu online komunikácie vznikli aj nové kontakty, rodičovské a teenagerské skupinky a častejšia podpora sa dostala aj k rodinám geograficky vzdialeným od centier Návrat. Podarilo sa vytlačiť a distribuovať brožúru Školák z náhradnej rodiny adresne do viac ako 80 CPPPP a viac ako 80 škôl, kam chodia deti z náhradných rodín a vznikla nová možnosť diskusie na stránke skola.navrat.sk moderovaná odborníkmi Návratu v spolupráci s ľuďmi zo školského prostredia. Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady odborných pracovníkov, koordinátorov centier v regiónoch, komunikáciu a PR a režijné náklady organizácie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Autistické centrum Andreas n.o.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Zámerom projektu Podpora komunity rodičov s autistickým členom bolo posilnenie rodičov detí s autizmom, taktiež pedagógov, študentov a všetkých dôležitých dospelých zo širšej komunity, ktorí majú v starostlivosti dieťa s autizmom ako spolupracujúcich kooterapeutov. Ciele projektu sa Autistickému centru Andreas podarilo naplniť prostredníctvom pätnástich zrealizovaných webinárov a jedného seminára. Taktiež bola vytvorená komunitná skupina mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom, ktorá sa pravidelne stretávala v centre Andreas, neskôr v čase obmedzenia aj online. V rámci starostlivosti o deti s autizmom v centre Andreas boli poskytované opakované špecializované a doplnkové terapie pre deti a mladých ľudí s autizmom. Finančné prostriedky boli použité na mzdové, réžijné a vecné náklady organizácie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € DIVÉ MAKY; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Občianske združenie DIVÉ MAKY vytvorilo Fond Divé maky, ktorý má za cieľ ešte efektívnejšie pomáhať nadaným deťom z komunít ohrozených chudobou získať vzdelanie, aby sa aj oni mohli stať lídrami, ktorí inšpirujú ďalšie rodiny z marginalizovaných komunít. Prostredníctvom financovania komplexnej podpory vzdelávania a osobnostného rastu detí pomáha združenie dosiahnuť úspech vybraným nadaným deťom a formuje ich budúcnosť, tým vytvára vzory v komunitách, v ktorých žijú. Prostredníctvom spustenia kampane o založení Fondu Divé maky organizácia oslovila partnerov a darcov Fondu a podarilo sa im vyzbierať sumu 18 979 eur a podporiť viac ako 30 nadaných detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vo vzdelávaní a rozvoji ich talentu, napríklad zakúpením hudobného nástroja, absolvovaním zahraničnej súťaže či virtuóznych kurzov. Finančné prostriedky boli použité na koordináciu kampane a komunikačné výdavky a priamu podporu financovanie vzdelania detí, cestovných nákladov, študijných nákladov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 600 € Liga za duševné zdravie SR; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Liga za duševné zdravie SR v spolupráci s linkami pomoci združenými v Iniciatíve liniek pomoci a v spolupráci s Nadáciou Orange zorganizovala verejné podujatie Okrúhly stôl k financovaniu liniek pomoci na Slovensku. Historicky prvýkrát ministerstvo zdravotníctva, školstva, vnútra aj práce prostredníctvom oficiálne nominovaných zástupcov jednohlasne vyslovili stanovisko, že: 1) činnosť liniek pomoci je nevyhnutná, potrebná a 2) štát jednoznačne má prispievať na chod liniek pomoci. Predsedníčka sociálneho výboru Jana Žitňanská, ktorá podujatie aj moderovala, jasne deklarovala vôľu zrýchliť na pôde parlamentu potrebné legislatívne zmeny. Podujatím a jeho živým vysielaním cez internet Iniciatíva liniek pomoci získala zásadný argument pre ďalšiu komunikáciu so štátom v hľadaní odpovede na otázku, ako finančnú podporu získať, už nie či je potrebné ju získať. Cieľom Ligy je zabezpečiť priame financovanie liniek pomoci štátom. V budúcnosti pripravia podobné podujatie so zástupcami štátu, na ktorom predstavia konečné riešenie. Kedy sa tento cieľ podarí dosiahnuť, však ostáva otvorené. Finančné prostriedky boli použité na organizačné náklady spojené s prípravou podujatia a PR komunikáciu na sociálnych sieťach.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € IPčko; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: IPčko v roku 2021 vybudovalo a otvorilo Klub Machovisko, ktorý sa nachádza v centre Starého mesta Bratislava. Klub je bezpečným miestom pre mladých ľudí ohrozených duševnými ťažkosťami, ktorí sa práve kvôli predošlým negatívnym skúsenostiam alebo obavám zo stigmy stránia vyhľadávaniu kontaktov a odbornej pomoci, čo negatívne vplýva na ich duševnú stabilitu, prehlbuje sa pocit ich sociálnej izolácie, samoty a bezmocnosti, ktorý vyúsťuje do zhoršenia zdravotného fyzického aj psychického stavu. Vďaka klubu Machovisko dostávajú mladí ľudia diskrétnu, anonymnú a bezplatnú psychologickú pomoc, v príjemnom nestigmatizujúcom prostredí. Klub je dostupný 4 dni v týždni, v poobedných a podvečerných hodinách, za prvých 6 týždňov fungovania ho navštívilo takmer 100 mladých ľudí. Finančné prostriedky pomohli vybaviť Machovisko nábytkom, technológiami, odmeniť poradcov, vytvoriť webstránku klubu a zabezpečiť propagáciu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € IPčko; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Občianske združenie IPčko vytvorilo výjazdový Krízový intervenčný tím IPčko (KITIP), čím vznikla úplne nová unikátna služba. Vytvorením KITIPu došlo k prepojeniu už existujúcich dištančných služieb IPčka (IPčko.sk, Dobrá linka, Krízová linka pomoci) s priamou osobnou krízovou intervenciou pri suicidálnych tendenciách a domácom násilí. KITIP aktuálne pôsobí v Bratislavskom a Trnavskom kraji, s ambíciou rozšírenia služby do ďalších regiónov Slovenska. Vďaka projektu IPčko zabezpečilo spustenie výjazdového tímu a odbornú starostlivosť o pracovníkov KITIPU, ktorí zrealizovali 53 výjazdov, ktoré sa týkali suicidálnych pokusov. Výjazdový tím mal po každom výjazde intervízne sedenie, kde si medzi sebou zhodnotili postup práce, úspešnosť výjazdu a taktiež ich emočné prežívanie. Raz do mesiaca celý tým absolvoval skupinovú supervíziu s externým supervízorom. Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady krízového interventa a supervízne stretnutia tímu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 940 € Zippy; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Medzinárodný program Zippyho kamaráti sa na Slovensku uskutočňuje ôsmy rok od školského roka 2013/2014, od roku 2018 pod záštitou občianskeho združenia Zippy. Program Zippyho kamaráti posilňuje duševné zdravie detí vo veku 5-7 rokov, ich sociálne a životné zručnosti (spracovávanie emócií, princípy efektívnej komunikácie, riešenie záťažových situácií, budovanie medziľudských vzťahov, posilňovanie empatie a tolerancie). Zlepšuje psychickú odolnosť zapojených detí a učiteľov dlhodobo a prispieva jednak k lepšiemu zvládaniu nezvyčajnej záťaže spôsobenej pandemickou situáciou, ako aj v dlhodobom kontexte k celkovému zdraviu našej spoločnosti. V rámci školského roka 2020/2021 bolo na 5 školeniach vyškolených 79 učiteliek a učiteľov v Trnave, Košiciach, Bratislave, Spišskej Novej Vsi a v Dubnici nad Váhom. Organizácia tiež verejnosti poskytla materiály pre rozvoj sociálnych zručností detí v domácom prostredí hravou formou s členmi domácnosti, čo napomohlo deťom aj ich rodinám lepšie zvládanie pandemickej krízovej situácie. Finančné prostriedky boli využité na realizáciu školení, tlač výučbových materiálov a projektový manažment.
e) podpora vzdelávania 3 180 € Indícia, n.o.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Nezisková organizácia Indícia už po 12-krát organizovala konferenciu „Učíme pre život“ venovanú J. A. Komenskému a Didactika magna pre 21. storočie. Konferencie sa zúčastnilo 328 pedagogických zamestnancov škôl a expertov z organizácií pôsobiacich vo vzdelávaní, v rámci 3 intenzívnych dní priniesla 80 inšpiratívnych príspevkov, v rámci ktorých vystúpili zástupcovia fakúlt pripravujúci budúcich učiteľov, zástupcovia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, mimovládnych organizácií aj škôl, aj český komeniológ docent Ján Hábl. Finančné prostriedky od boli použité na realizáciu tohto podujatia a odmeny pre prednášajúcich.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Nadácia Pontis; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Nadácia Pontis pokračovaním v programe Generácia 3.0 EDUpointy - udržateľnosť šírenia inovatívnych prístupov vo vzdelávaní aj v roku 2020 prispela k zlepšeniu podmienok pre to, aby mladí ľudia získavali chýbajúce zručnosti, vedomosti a postoje, ktoré ich pripravujú na výzvy 21. storočia. V roku 2020 v rámci EDUcampu pomohli 14 organizáciám pôsobiacim vo vzdelávaní nastaviť svoje programy tak, aby ich mohli ľahšie šíriť na ďalšie školy. 6 organizácií prešlo EDUakcelerátorom, počas ktorého v spolupráci s expertnými konzultantmi zlepšili svoje organizačné kapacity. V rámci programu Nadácia šírila inovatívne vzdelávacie prístupy aj cez EDUpointy – centrá pre učiteľov a učiteľky v šiestich slovenským mestách. Zorganizovali 62 workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení problémov z praxe, ale aj praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie. V roku 2020 si v šiestich mestách (Košice, Bratislava, Zvolen, Žilina, Nitra, Poprad) zlepšilo svoje kompetencie a zručnosti približne 2 000 učiteľov, učiteliek, riaditeľov. Nadácia Pontis dokázala vďaka finančným prostriedkom koordinovať všetkých 6 EDUpointov. Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady koordinátorov EDUpointov.
e) podpora vzdelávania 12 200 € Detský čin roka; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Detský čin roka je školský projekt zameraný na netradičnú výchovu etickej výchovy. Náročná situácia spôsobená pandémiou vystavila projekt veľkej skúške, v ktorej sa potvrdila obrovská potreba motivovať deti k pozitívnym aktom spolupatričnosti, k pomoci ľuďom a ochrane prírody. Rovnako zaradenie novej kategórie Dobrý čin na nete bola mimoriadne silná a pozitívna skúsenosť. Projekt ukázal v plnej miere, že napriek online realite, v ktorej spoločnosť žije, skutočné dobré skutky detí sa diali priamo tam, kde to bolo potrebné. Vďaka novej kategórii Dobrý čin na nete sa deti i verejnosť presvedčili o tom, že dobré skutky sa dejú aj v online priestore. 21 874 detí z 305 slovenských škôl čítalo príbehy o dobre počas vyučovacieho procesu a rozhodlo o oceneniach Detský čin roka 2020. Dobré skutky detí získali výraznú podporu v online ankete cez darcovský portál Ľudiaľuďom.sk a to 79 325 hlasov. Občianske združenie Detský čin roka hľadalo inovačné formy realizácie aktivít i komunikácie so školami, pedagógmi a deťmi. Pripravili podcasty s názvom Dobrý pocit a online čítania nominovaných dobrých skutkov, ktoré počas 3 mesiacoch pedagógovia a žiaci využívali v dištančnej výučbe a mali viac ako 11 000 vzhliadnutí. Pedagógom zaslali tlačené materiály s nominovanými dobrými skutkami ako model vedenia vyučovacích hodín etickej výchovy. Potvrdilo sa, že projekt má veľký potenciál na motivovanie deti i dospelých k budovaniu sveta, ktorý môže byť lepší i krajší. Finančné prostriedky boli použité na prípravu online a tlačených materiálov pre pedagógov, technické zabezpečenie slávnostného vyhodnotenie, odmenu pre koordinátora projektu, komunikačné a režijné náklady.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Vĺčatá.sk; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Vĺčatá.sk, v reakcii na krízu z konca školského roka, vytvorili portál Učím online, kde pre školy, učiteľov, riaditeľov zhromažďovali online dostupné domáce aj zahraničné vzdelávacie materiály v jednotlivých predmetoch zastrešené odbornými garantmi. Zorganizovali webináre pre učiteľov o využití konkrétnych hier na vybrané predmety a online workshop pre študentov - budúcich učiteľov o gamifikácii. Vĺčatám sa darilo naďalej publikovať kvalitné články a recenzie vzdelávacích hier na webe vlcata.sk, čím pokračovali v "evanjelizácii" využívania hier a technológií ako nástroja vzdelávania a rozvoja mladých ľudí na Slovensku. Z finančných prostriedkov boli financované mzdové náklady šéfredaktora, editora, prispievateľov, prípravy webu Učíme na diaľku, organizácia webinárov, komunikačné náklady.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Zmudri; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Online priestor je pre mladých ľudí priestorom, kde trávia po škole najviac času. V čase pandémie sa toto tvrdenie rozšírilo aj na čas počas vyučovania. Platforma Zmudri.sk sa dlhodobo venuje vzdelávaniu mladých ľudí online a riziká spojené s časom stráveným online si plne uvedomuje. Cieľom platformy je ľahkou a nenútenou formou ukázať mladým ľuďom, čo môže čas strávený online priniesť, ako sa môže jednoducho "zvrtnúť" a aké následky môže mať. Vo videokurzoch pre mladých sa preto sústredili na tri okruhy tém, ktoré po predchádzajúcej konzultácii s učiteľmi vnímali ako najpálčivejšie - digitálnu bezpečnosť, kyberšikanu a mediálnu gramotnosť. Keďže tieto témy nie sú dostatočne pokryté ani v učebných osnovách a učitelia nedisponujú kvalitnými materiálmi, k video kurzom vytvorili aj metodické materiály pre online aktivity pre učiteľov. Garantom obsahu kurzov sú expertky z DigiQ, o atraktívnu formu sa postarali známi influenceri a youtuberi. Video kurzy s nadčasovými témami sú stabilne umiestnené na Zmudri.sk, učitelia ich môžu využiť kedykoľvek. Platforma plánujú pristúpiť k vytvoreniu pokračovaní, ktoré sa budú týkať digitálnych a mediálnych tém a vytvoriť tak komplexný, ucelený materiál pre učiteľov použiteľný v rámci viacerých predmetov. Video kurzy v roku 2020 použilo už viac ako 200 škôl po celom Slovensku a stále pribúdajú ďalšie. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre koordinátora projektu, koordinátora partnerstiev so školami, obsahových garantov, produkciu videí a online propagáciu.
e) podpora vzdelávania 5 000 € OpenLab, o.z.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Pandémia Covid primäla OpenLab ako aj všetkých učiteľov a študentov hľadať spôsoby ako vzdelávať dištančne, preto sa v OpenLabe rozhodli nájsť spôsob ako overovať vedomosti študentov na diaľku. Vyvinuli prototyp nástroja na overovanie a testovanie online. Z prototypu následne vytvorili funkčnú webovú aplikáciu Drilleo, ktorá pomáha učiteľom, školiteľom a všetkým, ktorí vzdelávajú, efektívne overiť vedomosti svojich študentov, umožňuje im vytvoriť ľubovoľný počet testov, otázok a odpovedí pre akýkoľvek vzdelávací predmet. Študenti tak môžu byť testovaní z pohodlia ich domova prostredníctvom mobilu, tabletu alebo počítača v interaktívnej a zábavnej forme. Po skončení testu študenti vidia počet nazbieraných bodov, umiestnenie v rebríčku spolužiakov a v prípade nesprávnych odpovedí aj odporúčané témy na doštudovanie. Učitelia môžu vytvoriť neobmedzený počet testov, pre každý vyučujúci predmet. Vytvorili tiež návod na používanie Drilleo, zabezpečili technickú podporu a začali budovať komunitu učiteľov cez Facebook skupinu OpenLab pre učiteľov. Aplikácia získala prvých užívateľov z radov učiteľov, ku koncu roka 2020 ich bolo viac ako 150. Zámerom je ďalej rozvíjať Drilleo na základe spätnej väzby od užívateľov a poskytovať ho všetkým v rámci formálneho aj neformálneho vzdelávania. Finančné prostriedky boli použité na vývoj a programovanie aplikácie, technickú podporu, server a prípravu návodu na použitie aplikácie.
e) podpora vzdelávania 5 300 € LEAF; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: V rámci projektu Nové spojenia pre kvalitnú podporu učiteľov sa LEAF-u podarilo zorganizovať dve vysoko kvalitné školenia pre učiteľov a mentorov z LEAF učiteľských programov. V prvom školení pozvali dvoch vynikajúcich školiteľov z českej organizácie EDU Laboratoř, ktorí priniesli na Slovensko po prvýkrát kurz "Efektívny učiteľ". V druhom školení sa pod vedením renomovaného psychológa pána Aleša Bednaříka venovali do hĺbky modernej praktickej psychológie zameranej na koncept mentálneho zdravia, prevencie vyhorenia a efektívnej komunikácie v napätých situáciách. Zaškolili 30 učiteľov a 15 mentorov v pedagogických zručnostiach a výukových stratégiách ako aj modernej psychológii, 70 ďalších učiteľov a členov vedenia škôl v zručnostiach, ako odbúravať stres, ako predísť vyhoreniu, ako tvoriť pozitívne a rozvojové návyky pre svoj profesijný život. Finančné prostriedky boli použité na úhradu odmien pre expertných lektorov dvoch školení.
e) podpora vzdelávania 5 000 € POST BELLUM SK; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: POST BELLUM SK napriek výpadku zdrojov dokázalo stabilizovať organizáciu a aj v čase nepriaznivej pandemickej situácie realizovať plánované, ale aj neplánované aktivity, ktorými sa snažili reagovať a prispôsobiť sa dianiu v spoločnosti. Dokumentovanie bolo v roku 2020 poznamenané vypuknutím pandémie, ktorá znemožnila na viac ako štyri mesiace zaznamenávanie príbehov. Napriek tomu sa organizácii podarilo zachytiť až 110 svedectiev rozprávačov a rozprávačiek. V rámci oblasti vzdelávania sa prispôsobili dištančnej forme, transformovali metodiky aj do online prostredia. Urobili 123 workshopov priamo na školách a 64 online workshopov, spolu 186 workshopov. Priamou reakciou na potrebu intenzívnejšej prítomnosti v online priestore je aj vytvorenie portálu Puzzle pamäti národa. Hlavná aktivita projektu je založená na životných príbehoch a svedectvách pamätníkov a pamätníčok, ktorých príbehy zaznamenali. Pre žiakov, študentov a pedagógov majú pripravené podcasty, krátke filmy na YouTube, ku ktorým vytvárajú jednotlivé pracovné listy aplikovateľné aj do online prostredia. Metodické listy zverejňujú aj v Časopise Príbehy 20. storočia, kde ponúkajú námety na ďalšiu prácu s príbehmi formou diskusie i zážitkových aktivít. Súčasťou práce je aj zber dát o hodnotových orientáciách cieľových skupín, získali tak mnohé informácie o pohľade mladých ľudí na svet, našu spoločnosť, našu minulosť, na ich základe argumentujú potrebu zážitkového vzdelávania, podpory rozvoja kritického myslenia a budovania občianskej spoločnosti. Naštartovali novú vzdelávaciu aktivitu „Kinopríbehy“, kde žiaci stredných škôl majú možnosť oboznámiť sa s krátkym príbehom pamätníka zdokumentovaným Post Bellum a následne byť aktívnym účastníkom besedy, diskusie s odborníkmi alebo vzácne aj s pamätníkom. Táto aktivita sa rýchlo stala populárnou a úspešnou. Zrealizovali ich 2 offline a 8 v online podobe. Finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov manažmentu organizácie, koordinácie workshopov, fundraisera a distribúciu časopisov.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Liga za duševné zdravie SR; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Internet a moderné technológie v rukách detí je aktuálna téma výrazne ovplyvnená pandemickou krízou a dištančným vzdelávaním detí, ktoré ani deti, ani rodičia, učitelia, školy nikdy nezažili. O tom svedčí aj vysoký záujem zo strany detí, rodičov a učiteľov o informácie súvisiace s používaním internetu. Rodičia a učitelia boli postavení pred výzvu, ako dosiahnuť a udržať duševné zdravie detí vo vzťahu k nevhodných situáciám domáceho vzdelávania, sociálnej izolácie deti, a tým narastajúcim rizikám online sveta. Liga za duševné zdravie v spolupráci s lektormi - psychológmi pripravili offline aj online workshopy pre deti, mladých, učiteľov, rodičov, školy, pre pestúnske rodiny v téme bezpečného používania internetu. Rodičom a učiteľom lektori poskytovali aj individuálne poradenstvo v téme. Osvetu téme bezpečného používania internetu zabezpečovali aj účasťou na verejných online aj offline diskusiách, poskytovaním rozhovorov do rôznych médií a prinášaním noviniek a článkov na portál detinanete.sk. Odbornou garantkou výstupov je detská psychologička Mária Tóthová-Šimčáková. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre lektorov, tvorbu informačných materiálov a aktualizáciu obsahu portálu detinanete.sk.
e) podpora vzdelávania 15 000 € Connect o.z.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Vzhľadom na situáciu s pandémiou bol rok 2020 pre občianske združenie Connect a Lab.cafe veľmi dynamický. Na jar museli utlmiť činnosť dielne, čím sa výrazne znížil počet členov, v istom období bola dielňa dostupná iba členom s programom Maker. Praktické využitie strojov však potrebuje fyzickú účasť, pre tú nastavili špecifické pravidlá a opatrenia. Priestor kaviarne v čase opatrení premenili na šijaciu dielňu a live stream studio. Počas uvoľnených opatrení v lete opäť rozbehli plnú operatívu dielne s prízvukom na bezpečnosť a hygienu, zorganizovali zaškolovacie workshopy 3D tlače, laseru, plotrov, niekoľko kurzov šitia pre začiatočníkov. Viaceré aktivity ako začiatočnícke workshopy a prednášky Makers of Slovakia presunuli do online priestoru, v čom budú pokračovať aj naďalej. Zároveň spustili malý obchod, kde členovia môžu ponúkať svoje veci, výrobky, diela na predaj. V najbližšom období sú pripravení osloviť bývalých členov s možnosťou pokračovania v členstve, zároveň budú rozvíjať ďalšie vzdelávacie programy pre makerov a kreatívne duše. Finančné prostriedky boli použité na produkčné služby - asistenciu členom Lab-u.
e) podpora vzdelávania 5 000 € ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Mentorský program ETP Slovensko realizuje od roku 2009. Od roku 2018 sa realizuje v štyroch lokalitách, kde ETP Slovensko v súčasnosti pôsobí. Cielená podpora detí a mládeže z marginalizovaných komunít zo strany mentorov výrazne napomáha zlepšovať vzdelanie, študijný prospech a zručnosti pre úspešný štart mladých ľudí do života. U detí, ktoré majú svojho lokálneho mentora, online mentora, príp. kombináciu oboch typov mentoringu, je viditeľný progres v ich motivácii k vzdelávaniu sa, k zvyšovaniu svojich cieľov, sebavedomia, pomenovaniu svojich plánov a snov. Zámerom projektu bolo podporiť deti a mládež z vylúčených rómskych komunít k štúdiu na kvalitných stredných a vysokých školách a pomáhať búrať predsudky spájaním ľudí z majority s deťmi so segregovaných osád. Rozšírenie Mentorského programu o online mentoring Schopné deti (www.schopnedeti.sk) sa ukázalo ako správny krok aj v súvislosti s pandémiou. V tomto období bola online komunikácia s deťmi mnohokrát jedinou formou, ako udržiavať kontakt s chránencami, podporovať ich v mimoriadnej situácii, vysvetľovať dôležitosť prijatých opatrení, pomáhať s doučovaním. V rámci programu 22 mentorov podporovalo 90 chránencov z druhého stupňa základných škôl a stredných škôl. Finančné prostriedky boli použité na administratívny a finančný manažment projektu.
e) podpora vzdelávania 12 000 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: CEEV Živica väčšinu plánovaných aktivít v Komenského inštitúte zrealizovali alebo preniesli do online priestoru. Tisícom učiteľov poskytli inšpirácie pre inovatívne vzdelávanie. Vzdelávaním, supervíziou šírili mentoring a koučing do škôl prostredníctvom sprevádzania učiteľov a žiakov vyškolenými mentormi. Naštartovali Expertný program, v ktorom rozvíjali u učiteľov lektorské, prezentačné, komunikačné zručnosti a prácu s médiami. Prepájali absolventov Komenského inštitútu, Učiteľa Slovenska a Akadémie pre riaditeľov, čím podporili vzájomnú výmenu skúseností a prenos inšpirácií. Vďaka zvýšeniu dosahu FCB profilu, 260 mediálnym výstupom, článkom, realizovanému prieskumu a iným zvýšili povedomie o aktivitách Komenského inštitútu, inšpiratívnych projektoch nielen u pedagogickej verejnosti. Finančné prostriedky zabezpečili kolokvium, webináre a supervízie pre mentorov a expertov Komenského inštitútu, boli použití aj na odmeny pre koordinátora a prezentačné služby.
e) podpora vzdelávania 3 100 € Vĺčatá.sk; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Vĺčatá so začiatkom nového školského roka 2020/2021 pokračovali v zhromažďovaní kvalitného odborne garantované obsahu do sekcie Učím online, kde prinášajú vzdelávacie materiály učiteľom základných škôl v rôznych predmetoch. Zorganizovali ďalšie webináre pre učiteľov a budúcich učiteľov o využití hier vo vybraných vzdelávacích predmetoch. Spoločne so Sandrou z Dejepis inak vytvorili video o hrách, ktoré môže žiakov poučiť o totalite, malo úspech medzi žiakmi a mladými, čo dokazuje vysoký počet videní. Pandemická situácia umožnila organizácii porozhliadnuť sa po ďalších súvisiacich aktivitách ako je napr. tvorba vzdelávacích hier a rozšírení tímu prispievateľov recenzií a článkov na vlcata.sk. O aktivitách organizácie sa dozvedá stále viac ľudí, Vĺčatá majú pevné miesto medzi organizáciami zlepšujúcimi slovenské školstvo. Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady editora, šéfredaktora, prípravu webinárov, produkcia videa, marketingové náklady, odmeny pre recenzentov.
e) podpora vzdelávania 2 500 € The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Rozvojový program DofE vyhľadáva organizácie, ktoré majú záujem efektívnejšie a zmysluplnejšie pracovať s mladými ľuďmi. Podpíše s organizáciou zmluvu o spolupráci, vyškolí vedúcich z organizácie a počas celého cyklu programu pokračuje v podpore vedúcich, ktorí sa venujú mladým ľuďom zapojeným do programu. Mladí ľudia si v DofE volia aktivity a stanovujú štyri osobné ciele v oblastiach: rozvoj talentu, šport, dobrovoľníctvo a expedícia. Aktivitám sa venujú počas celého školského roka niekoľko dní v týždni. Národná kancelária programu DofE v spolupráci s Nadáciou Orange v roku 2020 pokračovala v podpore zapájania mládeže zo znevýhodneného prostredia cez podporu odpúšťania príspevkov pre účastníkov a štipendia pre Miestne centrá. Odpustenie pre účastníkov umožnilo 49 mladým ľuďom, pre ktorých by to inak bolo veľmi náročné, resp. nemožné, zapojenie sa do programu DofE. Tým im umožnilo rozvíjať svoje charakterové vlastnosti, postoje ako cieľavedomosť, výdrž, vnútorná motivácia a chuť na sebe dlhodobo pracovať, ktoré im pomôžu dlhodobo naplniť svoj potenciál a uspieť v živote, napr. vo forme zvýšenej konkurencieschopnosti a uplatniteľnosti na trhu práce. Štipendium podporilo 1 Miestne centrum DofE z Košíc a umožnilo zapojiť 1 znevýhodnenú študentku a podporiť v zapojení sa ďalších mladých ľudí do programu v budúcnosti v danom centre. Finančné prostriedky Národná kancelária DofE použila na sprocesovanie celého systému odpúšťania príspevkov a poskytovania štipendia, ako aj na komunikáciu oboch možností podpory znevýhodnenej mládeže.
e) podpora vzdelávania 4 500 € Uni2010; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Projekt organizácie Uni2010 podporil 20+ nápadov mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili vzdelávacieho programu a následne úspešne rozbehli svoje nápady v téme Ochrana životného prostredia a udržateľnosti. Naučili viac ako 2000 mladých ľudí základy toho, ako rozpoznávať inovatívne podnikateľské nápady a testovať ich s minimálnym štartovacím kapitálom. Prispeli k búraniu mýtov o tom, že podnikanie musí byť rizikové, je potrebný vysoký štartovací kapitál a zvládnu to len “nadľudia”. Naďalej plánujú pokračovať v rozvoji podnikavosti na školách komplexným programom, ktorý bude realizovaný digitálne a koordinovaný prostredníctvom ambasádorov. Financie boli použité na vývoj IT platformy a zabezpečenie inkubačného vzdelávacieho programu.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Youth@Bratislava; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Vo februári 2020 zorganizovalo občianske združenie Youth@Bratislava, ktoré je zložené výhradne zo stredoškolákov, piaty ročník konferencie TEDxYouth@Bratislava. Témou podujatia bolo Rozhranie a táto akcia prilákala viac než 400 študentov z celého Slovenska. Na pódiu sa vystriedalo 10 rečníkov, ktorí publikum oboznámili s rozličnými témam - od väzenskej vzbury cez neurovedu až po spojenie matematiky a hudby. Dôležitou súčasťou podujatia bol aj kultúrny program a stánky rôznych organizácií zameraných na mládež - napríklad Chuť žiť, Pre Stredoškolákov a Nexteria. Občianske združenie plánuje realizovať aj 6. ročník TEDxYouth@Bratislava v septembri 2021 s témou Na vážkach. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie cateringu pre účinkujúcich a rečníkov , technické vybavenie a tričká a prezentačné tašky.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Nezisková organizácia Voices; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Rok 2020 ovplyvnila pandémia koronavírusu a opatrenia, ktoré si vyžiadala nepriaznivá epidemiologická situácia. V projekte podporenom Nadáciou Orange organizácia Voices pripravila vzdelávacie podujatie Na vlastných nohách s hosťami Luciou Paškovou, Petrom Velitsom a Petrom Bátorom a multižánrové kultúrno-spoločenské podujatie Na jednej vlne s hudobnými hosťami, rozhovormi a čítaním z literárnej tvorby mladých autorov. Popri tom sa zamerala na podporu spolupatričnosti a prehĺbenie psychologickej pohody ľudí, ktorí sú súčasťou komunity. V jarnej fáze aktivity #blizkinadialku priniesla na sociálne siete 42 pôvodných príbehov – otvorených výpovedí rôznych ľudí o tom, ako prežívajú a zvládajú zložité obdobie. V jesennej fáze aktivity #blizkinadialku v spolupráci so slovenskými výtvarníkmi a výtvarníčkami nachystala a distribuovala 750 pohľadníc s piatimi motívmi. Finančné prostriedky boli použité na obsahové a technické zabezpečenie aktivít. Aktivity Voices sa povzbudivo dotkli viac ako 5 000 ľudí.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Nezisková organizácia Voices; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Celosvetová pandémia koronavírusu a zhoršená epidemiologická situácia zásadným spôsobom zmenili aj fungovanie vo Voices. Nerealizované podujatia znamenali pre organizáciu finančnú stratu, preto hľadali spôsoby, ako v činnosti pokračovať prostredníctvom internetu. To si vyžiadalo úpravu zabezpečenie technického vybavenia a zdokonalenie sa v zručnostiach v práci s technológiami. Projekt Na vlastných nohách pretransformovali na projekt Blízki na diaľku – pod tagom #blizkinadialku zverejnili 42 osobných výpovedí ľudí, ktorí súvisia s komunitou Voices, o tom, ako sa teraz majú. Ľudia cítili blízkosť, ľudskosť a rešpekt. Povzbudení pripravili online podujatie Na jednej vlne I., kde sa v priamom prenose naživo porozprávali s účastníkmi a pridali aj hudobný program. V júni realizovali online podujatie Na jednej vlne II, kde opäť spojili v živom vysielaní z Kaviarne Coffee Sheep rozhovory, hudbu a poéziu. Ľudia tak intenzívne pocítili súdržnosť komunity a to, že napriek všelijakým rozdielom sa navzájom potrebujeme a dokážeme byť k sebe vnímaví a slušní. Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady projektového manažéra, technické zabezpečenie online prenosov a komunikačné a propagačné náklady.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Truc Sphérique; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Nariadeniami sa zo dňa na deň museli zavrieť komunitné aktivity počas prvej vlny pandémie v marci a obdobne to bolo aj na jeseň 2020. Občianske združenie Truc sphérique tak muselo zrušiť či na neurčito odložiť viac ako 100 aktivít. Zintenzívnili aktivity, v ktorých bolo dovolené pokračovať - umelecké rezidencie pre umelcov, on-line vzdelávanie detí, verejné debaty, koncerty a pracovali v limitoch, ktoré situácia umožňovala. Čas venovali na zlepšenie a opravu infraštruktúry organizácie a vzdelávanie pracovníkov organizácie. Finančné prostriedky boli využité na režijné náklady v kultúrnych centrách Stanica a Nová synagóga, náklady na účtovníctvo, materiálnu a finančnú podporu umelcov tvoriacich počas umeleckých rezidencií, technické vybavenie na online streamingy, demontáž umeleckého diela Juraja Gábora Zraková pyramída a náklady spojené s vylepšením infraštruktúry a úpravou priestorov po požiari divadelnej sály S2 na Stanici.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Bona Fide, o.z.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Rok 2020 bol pre kultúrne centrum Tabačka rokom výziev. Obmedzenia spojené s pandémiou priamo ohrozili podstatu, na ktorej kultúrne centrá stoja - živú interakciu medzi hosťami programu a návštevníkmi, stretávanie sa rôznorodých komunít, vzájomné inšpirovanie sa a spoluprácu. V obdobiach uzavretia priestorov centra pre verejnosť sa počas roka venovali rozvoju profesných zručností tímu, budovaniu infraštruktúry organizácie, hľadaniu nových spôsobov komunikácie s návštevníkmi. Napriek možnému vonkajšiemu zdaniu nečinnosti a občasnej frustrácii v Bona Fide s nasadením pracovali. Rozbehli vlastný podcast, realizovali revíziu PR stratégií a marketingových možností a budovali nové priestor v exteriéri - Art Garden sa stala miestom letných stretnutí a dejiskom podujatí pod otvoreným nebom, ktoré priniesli v náročnom roku radosti a kontakt s návštevníkmi a hosťami. Finančné prostriedky boli použité na krytie režijných výdavkov a materiál na budovanie priestoru v exteriéri.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Záhrada - centrum nezávislej kultúry musela prerušiť organizáciu kultúrnych a komunitných podujatí pre verejnosť v dôsledku protipandemických opatrení. Život v Záhrade sa však nezastavil, čas povinnej karantény naplno využili na renováciu interiéru a exteriéru. Klesli bežné príjmy organizácie z činnosti a predaja služieb, neprehľadná situácia ohľadom opatrení spôsobila, že niektorí spoluorganizátori plánované podujatia v Záhrade zrušili. Následne sa podujatia presunuli do online formy, podpora Nadácie Orange reflektovala nové potreby digitalizácie kultúrnych a komunitných podujatí s cieľom osloviť divákov a potenciálnych návštevníkov v online priestore. Finančné prostriedky pomohli skvalitniť technické zázemie pre streamovanie - nákupom profesionálneho premietacieho plátna, digitálnej strižne, dvoch kamier na snímanie obrazu a zvuku a hliníkových trubiek do divadelnej sály.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Do pohody; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: Festival má svoje stále miesto, nielen v oblasti kultúry, ale aj v rámci celospoločenského diania, či v rámci prezentácie neziskových organizácií a aktuálnych tém. Vzhľadom na pandemické opatrenia platné v júli 2020 nebolo možné festival zorganizovať v klasickej forme. Pohodu 2020 preto organizátor presunul na rok 2021 a v tomto roku zorganizoval online festival Pohoda In The Air. Festival divákom ponúkol okrem hudobných vystúpení, literárnych čítačiek. live streamovaného vizuálneho umenia aj live diskusie na témy, ktoré aktuálne rezonujú v spoločnosti ako duševné zdravie, internetová bezpečnosť detí, ľudské práva, ktoré sú v čase krízy ešte viditeľnejšie ako pred ňou. Diskusie sa dotkli aj vedeckých tém, mali ambíciu uviesť na správnu mieru dezinformácie, ktorým témy často čelia. Najväčšou výzvou bolo preniesť obsah do virtuálneho prostredia tak, aby tvoril ucelené vysielanie, upútal diváka a priniesol zábavu, ale aj priestor na zamyslenie a získanie nových informácií. To bolo možné vďaka kvalitnej technickej produkcii a moderných technológií. Finančné prostriedky boli použité na technické riešenia online festivalu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Nadácia Cvernovka; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2020: V dôsledku pandémie a celoplošného zákazu organizovania verejných a kultúrnych podujatí došlo na jar 2020 k zastaveniu kultúrneho programu Novej Cvernovky, čo následne viedlo k zníženiu platov a honorárov ľudí pracujúcich pre Nadáciu Cvernovka. Túto nepriaznivú situáciu však Nadácia využila vo svoj prospech a rozhodla sa ľudí zapojiť do aktivít, ktoré z dlhodobého hľadiska rozvíjajú potenciál kultúrneho a kreatívneho centra. Cieľom ekologického projektu „Suť na park“ bolo pretvorenie znehodnoteného, vybúraného materiálu z rekonštrukcie budovy bývalej školy na prvotnú surovinu, z ktorej dokázali vytvoriť kvalitný produkt v podobe MLATU. Tento materiál sa následne využili na vybudovanie pobytových plôch a chodníkov vo verejnom parku v Novej Cvernovke, vďaka čomu sa rozšírila kapacita letnej terasy na organizáciu podujatí. Postup založený na princípoch cirkulárnej ekonomiky výrazne znížil environmentálnu záťaž ušetrením na odvoze odpadu, na výrobe a dovoze nových materiálov a hmôt. Unikátne zloženie materiálu a jeho použitie ako mlatového povrchu bolo jedinečným počinom v európskom meradle a zároveň možnou inšpiráciou pre iné typy projektov, ktorých ambíciou je znižovanie environmentálnej záťaže. Do projektu boli zapojení viacerí ľudia, ktorí prišli v dôsledku pandémie o príjem, dostali tak možnosť prečkať zložitú situáciu. Finančné prostriedky boli použité na prenájom techniky, projektantské práce a náklady spojené s budovaním parku.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Nadácia Pontis; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2021: Nadácia Pontis v rámci projektu Generácia 3.0 vybrala spomedzi 49 vzdelávacích organizácií a startupov 15, pre ktoré zorganizovala 2-dňový bootcamp. Bootcamp im pomohol v príprave stratégií na šírenie ich inovácií do škôl. Následne nadácia zorganizovala pre 5 organizácií 3-mesačný akcelerátor. S pomocou mentorov, workshopov a individuálnych konzultácií, pripravovali a realizovali organizácie aktivity na šírenie do škôl. Zároveň, nadácia koordinovala 52 vzdelávacích podujatí pre 5 828 učiteliek a učiteľov v 8 EDUpointoch po Slovensku. Finančné prostriedky boli použité na manažment EDUpointov.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Zmudri; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2021: V rámci projektu Zmudri na internete II. organizácia nadviazala na predošlú sériu video kurzov o fungovaní v digitálnom priestore. Vytvorili ďalšie video kurzy o tom, ako overovať pravdivosť digitálneho obsahu, predovšetkým videí a obrázkov, ako fungujú tzv. deepfake videá a ako pracovať s informáciami v digitálnom priestore na Wikipédii a Googli. Video kurzy boli k mladým ľuďom distribuované cez sociálne siete, ako aj priamo cez učiteľov a školu. Učitelia získali k video kurzom aj inovatívny metodický materiál a podklady pre online aj offline vyučovanie. Nakoľko o tieto témy je u učiteľov veľký záujem, video kurzy ako súčasť väčšieho balíka tém budú naďalej pravidelne využívané na školách po celom Slovensku. Video kurzy organizácia navyše zakomponovala do novovytvoreného programu Zmudri do škôl, v rámci ktorého pracuje so 100 školami, školí učiteľov pre prácu s materiálmi organizácie a u žiakov meria posun v postojoch podľa toho, akú sériu videí v rámci vyučovania s učiteľom absolvujú. Učitelia v rámci programu mali na výber zo šiestich tematických okruhov, z ktorých dva sa venujú digitálnej bezpečnosti a/alebo kritickému mysleniu a hoaxom na internete. Materiály budú súčasťou pripravovanej tlačenej príručky o kritickom myslení a digitálnej bezpečnosti, ktorú na jar 2022 budú distribuovať na desiatky škôl, aby počas vyučovania ešte viac pomohla žiakom aj učiteľom. Finančné prostriedky boli použité na personálne zabezpečenie tvorby video kurzov a ich propagáciu.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Zmudri; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2021: V projekte Zmudri Platforma 2.0 sa tímu Zmudri podarilo vytvoriť a nasadiť nové technické riešenie portálu, ktorý je učiteľmi využívaný počas prezenčného aj dištančného vyučovania. Fázu vývoja sprevádzal podrobný testing a štruktúrované rozhovory s učiteľmi a odborníkmi, vyladenie finálnej formy platformy a odstránenie nedostatkov. Spustenie novej verzie sprevádzala komunikačná kampaň na učiteľov. Práve táto kampaň prispela k tomu, že na platformu prišli nielen existujúci, ale aj úplne noví užívatelia. Platforma sa stala využívanejšou práve vďaka novým funkcionalitám a možnostiam. Medzi kľúčové a intenzívne využívané funkcionality patrí: vytvorenie a pridanie žiakov do triedy (učitelia tak vedia využívať koncept "flipped classroom" alebo "blended learning", o ktorých tím Zmudri informoval učiteľov na webinároch), využívanie tzv. Sérií - t.j. tematicky rovnako zameraných videí organizovaných do nadväzujúceho celku, ktorých ukončenie je sprevádzané ziskom diplomu, či využívanie úloh, ktoré učiteľ môže priradiť žiakom vo vytvorenej triede a sledovať ich plnenie. Portál dnes využíva viac ako 8000 pedagógov. Finančné prostriedky boli použité na vývoj platformy, odmenu pre manažéra projektu a online kampaň.
e) podpora vzdelávania 448,86 € Nezisková organizácia Voices; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2021: Tím Voices pripravil v roku 2021 spolu 18 podujatí v sérii Na vlastných nohách. Pozvaní hostia – odborníci a odborníčky z kultúrnej a kreatívnej oblasti, sociálny inovátori, komunitní lídri či iní profesionáli na voľnej nohe v rozhovoroch moderovaných Ivanom Ježíkom hovorili o tom, akej práci sa venujú, ako sa k nej dostali, čo študovali, ktoré pracovné zručnosti najviac využívajú, či im pomáhajú digitálne technológie a ako sa starajú o svoje duševné zdravie. Na podujatiach s divákmi si vyskúšali pop-up štýl, kedy hostia prezentovali svoju prácu formou mikro-marketov. Streamy z podujatí sú prístupné na sociálnych sieťach Voices. Finančné prostriedky boli použité na obsahové a technické zabezpečenie aktivít, ktoré sa povzbudivo dotkli viac ako 3 000 ľudí a prispeli k rozvoju aktívnej komunity v meste a regióne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € JEDEN RODIČ, n.o.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange 2021: Nezisková organizácia JEDEN RODIČ vznikla v roku 2019. Ako jediná organizácia na Slovensku poskytuje komplexnú odbornú a humanitárnu pomoc pre tieto neúplné rodiny. Prostredníctvom špecialistov zlepšuje organizácia úroveň kvality života jednorodičovských rodín. Aby v náročnom období konca roka 2021 a vplyvu pandémie dokázali vyhovieť všetkým žiadostiam o pomoc a ich enormnému nárastu, zvýšili časové kapacity odborného tímu a tak posilnili odbornú, konzultačnú, poradenskú a humanitárnu činnosť pre rodiny s jedným rodičom. Finančné prostriedky slúžili na pokrytie mzdových nákladov odborného tímu.
Spolu 662 983,54 €