Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Orange

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Orange, Bratislava'
za rok 2010

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
sociálna integrácia 337 101,14 € realizácia grantových programov (Prekročme spolu bariéry, Kultúra bez bariér, Darujte Vianoce, Zelená pre seniorov)
vzdelávanie 265 000 € realizácia grantových programov (Školy pre budúcnosť, Šanca pre talenty, Štipendium pre znevýhodnených)
regionálny rozvoj 145 000 € realizácia grantových programov (Šanca pre váš región, Zamestnanecký grantový program)
šport, kultúra, sociálna pomoc 400 845,58 € podpora verejnoprospešných projektov mimovládnych organizácií, podpora jednotlivcov v rámci Fondu pre sociálne slabých a chorých
Spolu 1 147 946,72 €
Výrok auditora

Nadácia Orange SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA Správnej rade Nadácia Orange: Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Nadácia Orange, (ďalej len „nadácia“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2011, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce informácie. Zodpovednosť správnej rady za účtovnú závierku Správna rada nadácie zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré vedenie nadácie považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsahovala významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. Zodpovednosť audítora Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Na základe týchto štandardov sme povinní spĺňať etické normy a naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy o sumách a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. Výber audítorských postupov závisí od úsudku audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri hodnotení týchto rizík audítor posudzuje vnútorné kontroly nadácie týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia účtovnej závierky. Cieľom posúdenia vnútorných kontrol nadácie je navrhnúť vhodné audítorské postupy za daných okolností, nie vyjadriť názor na účinnosť týchto vnútorných kontrol. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných postupov a primeranosti významných účtovných odhadov vedenia nadácie, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný základ na vyjadrenie nášho názoru. Názor Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Nadácia Orange k 31. decembru 2011 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve. Bratislava 9. marca 2012 Deloitte Audit s.r.o. Licencia SKAu č. 014 Ing. Zuzana Letková, FCCA zodpovedný audítor Licencia SKAu č. 865