Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Orange

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Orange, Bratislava'
za rok 2011

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Občianske združenie Dedinská únia heľpianskych aktivistov, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Cieľom projektu Nepatríme do starého železa je vytvorenie priestoru pre pravidelné stretnutia seniorov a detí, mládeže v miestnom klube. Na stretnutiach sa budú účastníci venovať rôznym ľudovým tradičným technikám - spracovanie ľanu, pradenie, tkanie, vyšívanie, práca s drevom a podobne. Lektormi budú samotní seniori, ktorí budú predávať svoje vedomosti a skúsenosti mladej generácií.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Občianske združenie Čerienka, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt Dobroty starej mamy je venovaný dôchodcom, ktorí majú to najväčšie bohatstvo vo svojich rukách a srdcia. Cieľom je zachovať ich spomienky múdrosť a posunúť toto bohatstvo hlavne mladším generáciám. Seniori z obce Čerienka vydajú kuchársku knižku tradičných receptov aj s ilustráciami a životnými zážitkami. Aktivity budú zavŕšené veľkou ochutnávkou z pozbieraných receptov.
poskytovanie sociálnej pomoci 800 € Domov sociálnych služieb Libertas, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Ambíciou projektu je predovšetkým podpora pamäte a kognitívnych funkcií. Seniori si osvoja cvičenia mozgového joggingu a rôzne úlohy na podporu oboch hemisfér, koncentračné cvičenia aj mnemotechniky na efektívnejšie pamätanie si. Program kurzu je vzdelávací aj preventívny, oboznamuje seniorov s informáciami o fungovaní pamäte, udržiava aktívnu myseľ, rozvíja tvorivosť. Nezanedbateľné je tiež vytvorenie priateľskej atmosféry a vznik nových sociálnych kontaktov.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 100 € Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: V mestskej časti Bratislava - Nové Mesto žije viac ako 41 tisíc obyvateľov. Jedna tretina z týchto občanov sú práve seniori. Mestská časť vždy dbá o prepojenie seniorov, ich integráciu medzi ostatnú aktívnu komunitu mestskej časti. Do projektu sú zapojené všetky kluby dôchodcov, deti zo základných, materských škôl, zástupcovia miestnej samosprávy či ostatná verejnosť vrátane mladých rodín. Seniori sa zapoja do pestrých aktivít - tréningy pamäte, diskusie, praktické cvičenia, nadväzovanie vzťahov a spolupráce s ostatnými klubmi.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Občianske združenie Za dôstojný život, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Občianske združenie Za dôstojný život usporiada pre seniorov z mesta Lučenec rôzne aktivity, ktorými budú môcť spestriť trávenie svojho voľného času. Seniori sa budú môcť zapojiť do kurzu zdravej výživy, tvorivých dilení, kurzu informačno-komunikačných zručností. Seniori sa podelia so svojimi bohatými skúsenosťami a zážitkami s mladšou generáciou tak, aby sa navzájom obohacovali a spoznávali.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 300 € Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Tvoríme spoločne - tento projekt chce vytvoriť priestor pre sebarealizáciu klientov sociálneho zariadenia - mužov. Klienti majú záujem o prácu s drevom a preto sa zariadenie rozhodlo využiť nepotrebné skladové priestory a vytvoriť im stolársku dielničku. Vytvorí sa tak priestor, kde budú môcť tráviť svoj čas, priestor, kde sa budú cítiť užitoční a prospešní. Zámerom je, aby v tejto dielničke pracovali spoločne so seniormi, s majstrami stolármi z obce Novoť a aby spoločne odovzdávali svoje skúsenosti mladým ľuďom - dobrovoľníkom z Farského klubu Lokca.
poskytovanie sociálnej pomoci 680 € Krajské osvetové stredisko v Nitre, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Krajské osvetové stredisko v Nitre podporuje aktivity pre seniorov, ktorí im im umožnia zmysluplne tráviť voľný čas v tvorivých dielňach. Seniori budú zapojení do tvorivej činnosti a kultúrno-spoločenského života.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 100 € Slovenská únia sluchovo postihnutých, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt Bezpečnosť seniorov so sluchovým postihnutím zvýši informovanosť sluchovo postihnutých seniorov ohľadom dopravných predpisov, sankcií za priestupky, bezpečnosti na cestách Slovenska a krajín Európskej únie. Sluchovo postihnutí seniori majú v dôsledku svojho zmyslového postihnutia, ale aj pribúdajúcich rokov značný problém ohľadom prijímania neustáleho rýchleho toku informácii a komunikácie s inými ľuďmi. Kvôli tomu sú často vytláčaní na okraj spoločnosti. Súčasťou stretnutia bude aj prednáška na tému Bezpečnosť sluchovo postihnutých seniorov voči praktikám podvodníkov a prednáška spojená s praktickými ukážkami na tému Bezpečnosť sluchovo postihnutých seniorov pri požiari vedená pracovníkmi Hasičského zboru.
poskytovanie sociálnej pomoci 990 € Empatia, n.o., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Seniori sa často dostávajú do situácie, ktorú nedokážu zvládnuť. Najčastejšie v dôsledku úrazu alebo inej zdravotnej komplikácie (mozgová príhoda, operácia, akútne ochorenie a pod.). Individuálnou edukáciou a praktickými radami budú seniorom a ich opatrovateľom pravidelne predvádzané základy starostlivosti a opatrovania v domácom prostredí. Po prekonaní akútnej situácie sa naučia ako pracovať na udržaní pamäte a kognitívnych schopností v čase keď sú pripútaní na lôžko.
poskytovanie sociálnej pomoci 800 € Nezábudka, n.o., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Cieľom projektu je zapojiť maximálny počet obyvateľov zariadenia sociálnych služieb do aktivít v rámci krúžku šikovných rúk. Väčšina seniorov počas aktívneho života mala svoje zázemie, rodinu, priateľov, teda žila v prostredí, ktoré jej bolo blízke, v ktorom sa vedela pohybovať a samostatne riešiť svoje problémy. V novom prostredí je pre seniorov problém nadobúdať nové kontakty a prijať všetky zmeny. Projekt ponúka seniorom možnosť získať nových priateľov, svoje poznatky a zručnosti premeniť na reálne veci a zároveň sa vyrovnať s problémami, ktoré staroba prináša. Prostredníctvom projektu môžu prekonávať samotu a izolovanosť a urobiť z každého spoločne prežitého dňa, deň plný zážitkov a pocitov užitočnosti.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 100 € Občianske združenie Rodinná rozprávka, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Predkladaný projekt nadväzuje na realizovaný projekt Rozšírenie aktivít rodinného centra aj pre seniorov. Centrum rozšírilo svoje aktivity aj pre starších ľudí a vytvorilo pre nich bezpečný a tvorivý priestor. Prostredníctvom pravidelných stretnutí s detičkami v centre mali možnosť získať nové kontakty, zážitky ale aj skúsenosti. Nový projekt sa opiera o získané skúsenosti z realizovaných aktivít a o konkrétne potreby starých ľudí, ktorí sa projektu zúčastnili. V priestoroch centra sa budú realizovať športovo-relaxačné aktivity pre seniorov s fyzioterapeutom. Aktivity projektu umožnia seniorom zostať naďalej v kontakte s rodičmi a deťmi. Stretnutia nebudú mať len športový charakter, ale vytvorí sa priestor aj na diskusie a rozhovory o témach, ktoré seniorov zaujímajú. Zároveň bude centrum jedenkrát mesačne naďalej pokračovať v organizovaní workshopov, kde sa spoločne seniori s rodičmi a deťmi budú venovať tvorivým tradičným aktivitám.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Fórum pre pomoc starším - národná sieť, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt sa zameriava na zvyšovanie právneho vedomia starších ľudí, ich zapojenie sa do ochrany svojich práv, na ich aktívnu účasť na riešení vlastných problémov. V rámci projektu bude prevádzkovaná nonstop Senior linka, ktorá je jedinou na Slovensku pre bezplatné telefonické poradenstvo a ktorá úspešne funguje 5 rokov. Jej mimoriadna dôležitosť je podložená množstvom spokojných seniorov, ktorí ďakujú za pomoc. Oboznamovanie a nasmerovanie seniorov k správnemu a rýchlemu riešeniu ich problémov sa ukázalo ako veľmi dôležité, nakoľko ich informovanosť je veľmi slabá. Starší získavajú informácie o zákonoch a predpisoch, aby si mohli vhodne a efektívne brániť svoje práva. Finančná situácia seniorov na Slovensku je známa, preto bezplatná Senior linka je vhodnou pomocou pre túto ohrozenú skupinu. Táto linka dostala aj ocenenie v rámci Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny za „Sociálny čin roka“.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Aktivít vzdelávacieho programu Aktívny mozog v každom veku sa záčastní 30 seniorov a praktické tréningové cvičenia budú prebiehať počas 4 mesiacov. Pôjde o prevenciu mozgových ochorení a upozornenie na možné riziká ich výskytu.
poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt Vrastanie je súhrnom viacerých kultúrnych a spoločenských aktivít seniorov s cieľom ich aktívneho zapojenia prostredníctvom kreatívnych zručností, naštudovania tematického zvykoslovného programu zostaveného z osobných spomienok seniorov mesta. Program predstavia pred širokou verejnosťou. Bude vydaná publikácia Miznúci svet 2 - autentický záznam a životné svedectvo zakladateľa skautingu v Humennom, a stredoškolského profesora Pavla Bileca prostredníctvom aktívnej spoluúčasti jeho študentov /dnešných seniorov/ a verejnej prezentácie.
poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Mesto Gbely, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Zamestnancami Mesta Gbely by radi vytvorili záhradky pre seniorov, ktorí sú imobilní a poskytli tak seniorom možnosť tráviť čas aktívnou prácou na vzduchu. Mesto Gbely by chcelo do záhrady nainštalovať nádoby na podstavcoch vo výške zodpovedajúcej výške človeka na vozíčku tak, aby senior na vozíčku mohol pohodlne obhospodarovať takýto záhon. Rovnako by boli záhony vhodné aj pre ostatných klientov, nakoľko ide väčšinou o ľudí s pohybovými problémami spôsobenými vyšším vekom. Klienti Domu pokojnej staroby, n.o. by vo svojich malých záhradkách pestovali okrem už spomenutých malých poľnohospodárskych plodín (reďkovka, šalát, jahody...) predovšetkým liečivé bylinky, ktoré by boli použité v kuchyni pri príprave jedál.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 400 € Združenie na podporu tvorivých aktivít seniorov v Michalovciach, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Umelecký súbor SENIORA z Michaloviec existuje piaty rok a združuje približne 20 žien a 12 mužov v seniorskom veku. Projekt má napomáhať sebarealizácii seniorov v umeleckých telesách, podporovať ich umelecký rast a umožniť účinkovanie na verejnosti, a to najmä pre seniorov v kluboch dôchodcov, v sociálnych zariadeniach pre seniorov... Aktívne pôsobiaci súbor chce udržať a rozšíriť svoju činnosť a prezentovať výsledky snaženia na verejnosti. Finančné prostriedky budú použité na kúpu akordeónu a na cestovné, aby súbor mohol potešiť svojim vystúpením mnohé zariadenia a širokú verejnosť.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 960 € Múzeum regiónu Bielych Karpát, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Na začiatku XX. storočia si do srdca Považia vysťahovalci zo sveta priniesli aj kúsok Francúzska, ktorý tu vrástol do tradícií a zachoval sa až do dnešných dní. Priniesli si Petang. Zvláštnu hru s kovovými guľami, ktorá nemá obmedzenia. Seniorov vo Francúzsku možno vidieť v parčíkoch "športovať", aj keď im už telo neslúži ako za mlada. Petang je hra, pri ktorej sa pri pohári dobrého vína môžete rozprávať a nezostať tak zatvorení vo väzení vlastného domu. Bohunice si zachovali tento priateľský šport krásnej Francie do dnešných dní. Seniori sa prostredníctvom petangu rozhodli vrhnúť sa opäť do víru života ako za mladi. V rámci projektu sa seniori naučia hrať túto hru a vyvrcholením bude súťaž. Pri petangu so športom a životom nebojujú. Vychutnávajú pohyb, komunikáciu a ukazujú svetu, že "ešte to má gule..." v športe aj v živote!
poskytovanie sociálnej pomoci 730 € Klub dôchodcov č. 2, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Cieľom projektu je uľahčiť situáciu seniorom, ktorí sa po poklese ich prijímov neraz ocitli v zložitej finančnej situácii. Prostredníctovm niekoľkých stretnutí dostanú seniori informácie o tom, ako možno znížiť výdavky v domácnosti, či už šetrením energií, recykláciou alebo výrobou domácich produktov za zlomok ich kúpnej ceny.
poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Domov Nezábudka, o.z., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Občianske združenie Domov Nezábudka v Tornali vytvorí pre svojich členov - seniorov vo svojom zariadení relaxačno-oddychovú zónu s nádychom farmárskej tradície, ktorá bude zameraná na chov menších domácich zvierat a záhradkársku činnosť. Prostredníctvom projektu obnoví skleníky na pestovanie priesad a zeleniny, ohradí a vyčistí pôdu, na ktorej si seniori vytvoria svoje políčka. Zabezpečí potrebné nástroje na obrábanie pôdy a na starostlivosť o vypestované rastliny. Vyčistí a čiastočne zrekonštruuje priestory pre zvieratá a priestory na uskladnenie úrody a záhradkárskych nástrojov. Zakúpi potrebné sadenice, ovocné stromčeky, osivá a semená na pestovanie. Znovu ožijú dávne zvyky a tradície našich starých mám a otcov. Dobrovoľnícka a pracovná činnosť seniorov zmierni pocit sociálneho vylúčenia a zlepší kvalitu ich života.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Mesto Kysucké Nové Mesto, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt Život ako maľovaný je zameraný na slobodné, výtvarné sebavyjadrenie seniorov. Kurzy a semináre výtvarného umenia využitím techník arteterapie umožnia seniorom nájsť nový zmysel života. Týmito dlhodobými aktivitami sa zvýši sebavedomie, motorika, sebarealizácia a komunikácia seniorov a seniori dosiahnu obrazne povedané život ako maľovaný. Projekt umožňuje zapojenie dobrovoľníkov - výtvarníkov mesta. Výstava výtvarných prác seniorov prinesie sebaprezentovaním spoločenské uznananie a dôstojné postavenie seniorov v komunite mesta Kysucké Nové Mesto.
poskytovanie sociálnej pomoci 510 € Domov sociálnych služieb Rozsutec, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: V Domove sociánych služieb Rozsutec žije viacero aktívnych seniorov. Niektorí z nich sa zúčastňujú spoločných aktivít v kuchynke, kde sú nápomocní pri príprave jednoduchších jedál a koláčov pri rôznych príležitostiach (oslavy klientov, spoločné kultúrne a športové akcie). Mnohí zo seniorov v minulosti samostatne zvládali rozličné činnosti pri príprave pokrmov v kuchyni. Prostredníctvom projektu chcú zamestnanci zariadenia spolu s klientami zútulniť a skrášliť kuchyňu tak, aby sa v nej klienti cítili príjemne a mohli spoločne pripravovať pokrmy na rôzne príležitosti.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Turčianska knižnica v Martine, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Zámerom projektu je prostredníctvom oživenia donáškovej služby kníh do domu umožniť lepšiu spoločenskú integráciu a efektívnejšie využívanie voľného času skupiny aktívnych seniorov i zdravotne znevýhodneným seniorov, izolovaných v domácom prostredí. Donáškovú službu budú zabezpečovať pre imobilných seniorov aktívni seniori, ktorí sa stanú spolupracovníkmi knižnice na základe zmluvy o dobrovoľníctve.
poskytovanie sociálnej pomoci 384 € Magnólia, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Spievame s radosťou je projekt, ktorého zámerom je prispieť k tomu, aby seniori trávili voľný čas nielen záslužným odpočinkom, ale aj aktivitami, ktoré ich zaujímajú, a ktoré prispievajú k ich začleneniu do spoločnosti. Cieľom projektu je skvalitniť činnosť speváckeho súboru a ich vystúpení na verejnosti zakúpením jednotného oblečenia na vystupovanie, ktoré prispeje k celkovému zvýšeniu kvality a kultúry ich života, ktorý trávia v zariadení. Projekt umožní seniorom aktívne sa zapojiť do rôznych kultúrno-spoločenských podujatí v rámci zariadenia i mimo neho, využije ich skúsenosti a docieli k ich zmysluplnému tráveniu voľného času. Projekt ďalej podporí rozvíjanie širších sociálnych kontaktov a vzťahov medzi staršími ľuďmi. Seniori takto môžu vystupovať na nespočetnom množstve akcií a tým sa projektový zámer z pohľadu budúcnosti stáva časovo neobmedzeným.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Turčianske kultúrne stredisko v Martine, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Turčianske kultúrne stredisko v Martine si týmto projektom kladie za cieľ sebarealizáciu a tvorivé využívanie voľného času seniorov z regiónu Turiec. Seniori prostredníctvom rôznych techník (fotenie, práca s mapou, práca s odbornou literatúrou, spoznávanie regionálnych kultúrnych, historických a prírodných pamiatok) vytvoria za pomoci odborných lektorov brožúru v tlačenej forme a fotografickú výstavu svojej činnosti, ktorá bude prezentovaná širšej verejnosti. Seniori si dali za úlohu spracovať problematiku vodných zdrojov, prameňov Turca. Prezentácie budú prezentované aj na základných a materských školách.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 520 € Mikuláš, n. o., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Cieľom projektu je zmierniť sociálne vylúčenie seniorov prostredníctvom vytvárania príležitostí pre budovanie širokých a hlbokých vzťahov medzi občanmi žijúcimi v Širokom, a to nielen medzi seniormi navzájom, ale aj medzi seniormi a strednou generáciou, ako aj s mládežou a deťmi. V rámci projektu sa uskutočnia dobrovoľnícke verejnoprospešné pracovné činnosti, workshopy a tvorivé dielne na výrobu darčekov pre seniorov. Súčasťou projektu sú vzdelávacie podujatia pre seniorov a verejnosť. Pre seniorov bude poskytnutá aj možnosť poradenstva zo strany lekára v dôchodkovom veku, sociálneho pracovníka a manželského páru v dôchodkovom veku. Našou snahou je, aby nikto nezostal sociálne vylúčený, ale aby sme dosiahli vzťahové „premostenie“ medzi všetkými obyvateľmi obce Široké.
poskytovanie sociálnej pomoci 800 € Občianske združenie SOLENIA, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: "Som sám, nikto ma nepotrebuje, som len na obtiaž, načo som ešte na tomto svete?!...“ počujeme denne od našich starších spoluobčanov. Tieto slová donútili občianske združenie Solenia zamyslieť sa nad tým, ako presvedčiť starších občanov v obci, že nie sú zbytoční. Seniori budú pozvaní na stretnutia, na ktorých seniorky odovzdajú recepty tradičných jedál obce mladej generácii, spoločne jedlá pripravia a recepty zdokumentujú formou receptára. Mladé ženy ich naučia skrášliť staré, na pohľad nevyužiteľné veci rôznymi technikami. Stretnutia umožnia seniorom z obce zmysluplne využiť svoj voľný čas v prospech mladšej generácie a bezprostredne nadviazať spoluprácu.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 350 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projektovým zámerom je príprava cyklu tvorivých dielní s arteterapeutickým efektom pre seniorov, cieľom ktorých je podnietiť sebarealizáciu, sebapoznanie, terapiu a relax. Nadanie a talent nie sú podmienkou zapojenia sa seniorov do tejto tvorivej činnosti, ale dôležitá je ich chuť a motivácia. Do aktivtí budú zapojení seniori z denných centier v meste Prievidza. Počas realizácie bude zorganizovaných 10 tvorivých dielní a dve víkendové stretnutia mimo mesta, v prírode, ako obdoba výtvarného tvorivého plenéru. Vyvrcholením bude záverečná výstava výtvarných prác seniorov.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 410 € SAIA Žilina, n.o., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Anglicky - zaujímavo a veselo to je názov inovatívneho projektu zameraného na netradičné jazykové vzdelávanie seniorov. Skupina žilinských seniorov sa bude učiť angličtinu hravo s dôrazom na praktické životné situácie a krásy Žiliny a okolia odkomunikované po anglicky. Okrem výučby v triede sa jazykové vzdelávanie bude dopĺňať individuálnymi stretnutiami účastníkov s lektorom a spoločnými skupinovými výletmi s lektormi. Výučbu a lektorovanie budú zabezpečovať zahraniční mladí dobrovoľníci či zahraniční erasmus študenti.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 150 € Klub priateľov koní, n.o., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt zapojí seniorov do hiporehabilitácie hendikepovaných detí. Spoločník senior je pre hiporehabilitáciu detí mimoriadne cenný pre svoju schopnosť vnímať dieťa, zvlášť hendikepované, neobyčajne citlivo. Vie sa mu plnšie venovať ako zamestnaní ľudia, opätovať jeho reakcie a upokojiť ho. Na to, aby mohli seniori dieťa doprevádzať, najmä pri obtiažnejších častiach hiporehabilitácie - uloženie dieťaťa na koňa, chce nezisková organizácia skonštruovať špeciálnu nástupnú rampu. Rampa by umožnila seniorom doprevádzať dieťa. Seniori pomôžu dieťaťu pri prekonávaní napätia, obáv a spolu vybudujú dobrý vzťah detí k hiporehabilitácii, ale aj k ďalším rehabilitačným metódam. Tieto jedinečné skúsenosti s prácou senior - hendikepované dieťa budú následne vydané v publikácií.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Asociácia prijímateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Cieľom projektu Záhrady pre seniorov je prostredníctvom záhradníckej činnosti vytvoriť priestor pre nadviazanie sociálnych vzťahov u klientov piatich veľkokapacitných bratislavských zariadení pre seniorov. Seniori za asistencie dobrovoľníkov a rodinných príslušníkov budú sadovníckymi prácami v teréne a aranžérskymi zručnosťami zlepšovať svoje životné prostredie. Rastlinný materiál seniorom zabezpečí ich vlastné občianske združenie. Po ukončení projektu sa o nadobudnutú zeleň môžu seniori starať v rámci ergoterapie.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 100 € Obec Trenčianska Turná, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: V okolí obce Trenčianska Turná sa nachádza niekoľko prameňov kyseliek, ktoré boli v minulosti hojne využívané. Niektoré z nich sú ošetrené nadzemnými drevenými strieškami, ktoré sú však dlhodobo v dezolátnom stave. Šikovní seniori z miestneho Klubu dôchodcov sa rozhodoli tieto striešky opraviť a zveladiť okolie, ktoré je nielen nimi často navštevované.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 361 € OZ Za spoločný pokrok, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Obnova a uchovanie krojov ako jedinečného kultúrneho dedičstva našich predkov z Novohradu, Hontu a Podpoľania je hlavným zámerom projektu Zachovajme krásu našich krojov. Úlohou senioriek z občianskeho združenia bude vyhľadanie etnografického materiálu, obnova krojov a vydanie bulletinu s výsledkami práce, ktoré budú prezentovať aj pred žiakmi základnej školy.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 950 € ANNOGALLERY, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt je prirodzeným pokračovaním tvorivých a integračných aktivít, ktoré pre skupiny seniorov v regióne Spiša realizuje občianske združenie ANNOGALLERY už piaty rok. Zámerom projektu je zapojenie seniorov do tvorivo-vzdelávacích aktivít. Nosnými aktivitami sú "graffiti talk“ (improvizované prednášky, diskusie) a „graffiti clay“ (workshopy zamerané na súčasné trendy tvorivej sebarealizácie, práca s hlinou). Do aktivít bude zapojených približne 150 seniorov z piatich zariadení.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou podporuje seniorske dobrovoľníctvo a umožní aktívnym seniorom odbornú prípravu na pozíciu pomocných, resp. aj samostatných lektorov pri voľnočasových aktivitách určených pre rôzne cieľové skupiny. Seniori sa okrem toho, čo znamená dobrovoľníctvo a práca dobrovoľníka, dozvedia nové informácie o histórii, umení, remeslách, pohybových aktivitách, tréningoch pamäte. Po školeniach sa budú môcť angažovať ako dobrovoľníci v miestnych kultúrnych, spoločenských či športových organizáciach.
poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Korene, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt je zameraný na rozvoj dobrovoľníctva a podporu sebarealizácie senioriek žijúcich v meste Poprad. Seniorky odovzdajú svoje vedomosti a zručnosti mladšej generácii žien zo sociálne znevýhodneného prostredia. V rámci aktivít projektu budú seniorky a mladé ženy spoločne variť, piecť tradičné recepty starých mám a venovať sa aj ručným prácam, konkrétne štrikovaniu a háčkovaniu. Aktivity projektu budú prebiehať v období od júna 2013 do októbra 2013 v Komunitnom centre v Poprade.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € K-2000, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Poznávanie tradičných remesiel seniormi a dôchodcami z denných centier klubov dôchodcov v Prievidzi návštevami dielní remeselníkov na hornej Nitre, spojených s poučením o ich tradícii a histórii, ukážkami vybraných Vandrovky za remeslom odkryjú či pripomenú tradičné remeslá z hornej Nitry seniorom z denných klubov dôchodcov v Prievidzi. Seniori prejavili záujem o remeslá viazané na hrnčiarsku a keramikársku tradíciu hornej Nitry, medovnikárstvo a pernikárstvo, maľbu na sklo, tkáčstvo a ručné pletenie textílií. V rámci vybraného remesla sa uskutoční návšteva regionálneho múzea spojená s poučením o danom type remesla, vandrovky za majstrami do ich dielní, spojené s ukážkami remesiel a ich nácvikmi a záverečná prezentácia projektu prostredníctvom ukážok novonadobudnutých zručností, komentovanej videoprojekcie a vydaním špeciálneho čísla Prievidzského občasníka venovaného reportážam z projektu.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 645 € Mesto Trstená, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Byť zdravý a fit, to nie len seniorsky hit, je názov projektu, ktorého zámerom je prostredníctvom vzdelávacích, prevenčných, pohybových a integračných aktivít zvýšiť kvalitu života ohrozenej skupiny obyvateľov mesta Trstená (seniori nad 60 rokov). Medzi hlavné aktivity projektu budú patriť vzdelávacie aktivity (význam stravovania, rozvoj vedomostí a zručností, používanie zdravotníckych pomôcok), prevenčné aktivity (bezpečnosť seniorov, ochranu majetku a starostlivosť o seba) a pohybové aktivity (Nordic Walking - pešia chôdza s využitím špeciálnych palíc). Táto športová metóda napomáha k posilneniu a zlepšeniu fyzického a psychického zdravia v prírode avytváranie nových priateľstiev.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 200 € Animus apertus, n.o., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Statky - zmätky, známa inscenácia od J. G. Tajovského. Zmätky v statkoch bude inscenácia o tom, ako dôchodcovia skúšajú, nacvičujú inscenáciu J.G. Tajovského. Prostredníctvom tejto hry sa chcú seniori vyjadriť nielen k téme staroby, ale aj k stavu našej konzumnej spoločnosti. Divadlo sa stalo pre miestnych seniorov živou vodou a oni ňou ovlažujú zase ostatné publikum. Diváci majú veľký záujem túto inscenáciu vidieť a miestni seniori veľkú chuť pustiť sa do nácviku inscenácie.
poskytovanie sociálnej pomoci 895 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov Oščadnica, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Oščadnický dôchdcovia predvedú svoje zručnosti žiakom a žiaci získajú nové skúsenosti s remeslami. Skúsenosti starých odovzdáme mladým.
poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Občianske združenie ARCHANGELOS, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: So zvyšovaním úspešnosti onkologickej liečby je medzi nami stále viac ľudí, ktorí s rakovinovým ochorením žijú svoj každodenný život. Títo ľudia však potrebujú viac ako len lekársku starostlivosť, potrebujú praktickú, emocionálnu či sociálnu podporu. Cieľom projektu je vytvoriť svojpomocnú podpornú skupinu seniorov žijúcich s onkologickým ochorením. Svojpomocná skupina bude pomáhať svojim členom prejsť náročným obdobím liečby ťažkého ochorenia, bude sa snažiť o skvalitnenie života po liečbe a odstraňovať izoláciu ťažko zdravotne postihnutých starých ľudí. Skupina sa bude stretávať raz do mesiaca pod vedením skúsenej psychologičky a sociálnej pracovníčky. Jedným z výstupov realizácie bude aj krátky film o priamych výpovediach pacientov.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Ohel David, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Terapeutická činnosť špecializovaného zariadenia je zameraná na to, aby sa klienti vyrovnávali so svojím prežitým osudom, životom, minulosťou, aby si uvedomovali a nachádzali jeho zmysel. Arteterapia a ergoterapia má silné umelecké prostriedky, ktoré môžu pomáhať v tomto procese nachádzania seba samého v histórii svojho života a aj v súčastnosti. Klienti budú aktívne zapojení do arteterapeutickej metódy tým, že budú pracovať s fotografiami z ich života, ktoré v nich vyvolávajú príjemné pocity a spomienky. Vytvorené artefakty zároveň ostanú ako pamiatka jedinečných osudov výnimočných ľudí.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 200 € PE-ES, n.o., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt Domov nápadov je zameraný na integračné a sebarealizačné aktivity seniorov vo veku nad 60 rokov, krotí sú umiestnení v domove sociálnych služieb. Sú to občania zo zhoršeným zdravotným a psychickým stavom, vyžadujúci si celodennú starostlivosť. Aktivity projektu budú zamerané na tvorivé stretnutia, dielne klientov, ich rodinných príslušníkov a členov miestneho klubu dôchodcov v Diviackej Novej Vesi. Hlavným cieľom projektu je docieliť posilnenie fyzických síl a prispieť tak aj k duševnej pohode zúčastnených osôb.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 980 € Inštitút Krista Veľkňaza, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Zámerom projektu s názvom Sme súčasťou komunity je zvýšiť kvalitu života seniorov v zariadeniach IKV. Do projektu bude zapojených 41 ľudí nad 60 rokov. Aktivity projektu sú určené pre aktívnych aj pasívnych seniorov. Aktívny seniori svojpomocne skrášlia areál IKV a vyrobia drevené koše, lavice a stoly, ktoré budú umiestnené pri jazierku v areáli IKV. Tým sa vytvorí miesto pre stretávanie celej komunity. Pasívni seniori budú zapojení do aktivít Tvorivé ruky, kde deti zo zariadenia núdzového bývania budú spolu so seniormi vyrábať rôzne umelecké predmety.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt je zameraný na nepočujúcich seniorov, ktorí sa zúčastnia poradensko-vzdelávacích kurzov. Integračné aktivity zahŕňajú sociálne poradenstvo a tlmočnícku službu v posunkovom jazyku a vzdelávacia aktivita zahŕňa počítačový kurz. Počas poradenstva sa budú riešiť záležitosti okolo bankových služieb, pôžičiek, rôznej administratívy, informácie o úradných záležitostiach. Tlmočnícka služba bude zabezpečovať potrebnú komunikáciu a náplňou počítačového kurzu bude práca so základnými užívateľskými programami a internetom. Projekt sa bude realizovať v období jún 2013 - október 2013.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 585 € Centrum MEMORY, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Hlavnou myšlienkou projektu je zdokumentovať, aký môže byť vzťah dvoch (na prvý pohľad odlišných) generácií - deti a seniori - prospešný a inšpirujúci. Na jednej strane vzťahu stoja seniori - klienti s Alzheimerovou chorobou, ktorí môžu v spoločností detí "pookriať", prežívať pocity radosti a obnoviť si spomienky na obdobie pred chorobou, kedy ešte boli schopní rozpoznávať známe miesta a tváre, orientovať sa v čase. Na druhej strane projekt umožní deťom z materskej školy Unity House International Montessori Kindergarten kreatívne sa rozvíjať a získať nové vedomosti od generácie, ktorá má za sebou obrovskú skúsenosť, životnú múdrosť a pokoru. Projekt predpokladá zrealizovanie 4 spoločných tematicky ladených stretnutí zameraných na rozvoj, poznávanie, vlastnú realizáciu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € Viktória Stanovčáková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Manželia Stanovčákovci majú 4 deti. Synovia Timko a Alex trpia ochorením DMO, nechodia a ani nepostoja. Musia ísť na operáciu nôh, ktorá sa stále odkladá pre ich zdravotný stav - prechladnutie, alergie. Finančný príspevok rodičia využili pre synov na rehabilitačnú liečbu do Turčianskych Teplíc.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Ingrid Majerová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Majerová má dcéru Natáliu, ktorá trpí neurologickým ochorením. Okrem Natálky má ešte jednu dcéru. Obaja rodičia sú nezamestnaní. Finančný príspevok použili na na masáže pre dcéru.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Daniela Šimášková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Šimášková má dcéru Danielku, ktorá trpí DMO a je slabozraká. Jej zdravotný stav sa zhoršil s nastupujúcou astmou. Jej mama dcéru vychováva sama. Finančný príspevok použila na lieky, rehabilitácie a špeciálnu stravu pre Danielku.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Andrea Petrovičová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Dominika Petrovičová trpí vrodenou vývojovou chybou chrbtice a miechy spina bifida. Chodí na hippoterapiu, plávanie, biofeedback. Má aj skoliózu chrbtice, oslabené svalstvo a nosí korzet. Rodičia využili financie na rehabilitačný pobyt- kupeľnú liečbu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Viera Šuňalová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Viera Šuňalová žije sama. Nedokáže v rukách nič udržať, má zničenú chrbticu, niekoľkokrát operovaný bedrový kĺb a právu nohu kratšiu o 6 cm. Finančný príspevok použila na zakúpenie liečivej lampy Bioptron Compact III.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € František Benďák, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Martin Benďák musí dodržiavať prísnu diétu. Nemá osvojené základné hygienické návyky a trpí viacerými zdravotnými problémami. Finančný príspevok využil na kúpu liekov a stravy.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Jana Benďáková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Patrik Benďák nemá osvojené základné hygienické návyky a musí dodržiavať prísnu diétu. Jeho brat Martin má rovnakú diagnózu. Fiinančný príspevok rodičia využili na kúpu stravy, plienky a na hygienické pomôcky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Mária Hejdová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Marek Hejda má zdravotné starosti od narodenia. Narodil sa s Downovým syndrómom, postupne mu diagnostikovali DMO, epilepsiu a ťažkú poruchu sluchu a poruchu imunity. Rodičia Mareka využili finančný príspevok na rehabilitačný pobyt NEURO v Maďarsku v Šoproni.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Ing. Pavol Zlacký, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Adélka Zlacká sa narodila v 27.týždni. Trpí DMO. Sama neprejde, cvičí Vojtovou metódou a s rodičmi chodí na hippoterapiu. Rodičia využili financie na rehabilitáciu Adelky v zariadení Svetielko.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Andrea Vavríková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Jakub Vavrík má diagnostikovanú DMO a pridružené ďalšie závažné diagnózy. Rodičia žiadajú financie na cvičenia, neurofeedback, ktorý ich synovi pomohol už v minulosti.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Anna Halabrínová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Kristínka Anna sa narodila predčasne, už absolvovala niekoľko operácii mozgu, má diagnostikovanú DMO a epilepsiu. Rodičia financie využili na neuro-rehabilitačný pobyt v Šoproni v Maďarsku.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Jozef Marko, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pán Marko absolvoval operáciu chrbtice, hrozilo mu ochrnutie. V súčasnosti je jeho stav stabilizovaný, aj keď musí užívať veľa liekov a pri chôdzi používa palicu. Má dve deti. Dcéra má podozrenie na celiakiu a syn má od malička kratšiu dolnú končatinu a skoliózu chrbtice. Finančné prostriedky boli použité na úhradu liekov a vitamínov pre pána Marka.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Ing. Martin Daško, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Andrea prosí o finančný príspevok pre svojho syna Daniela, ktorý od narodenia trpí genetickou predispozíciou na zmiešanú poruchu. Tieto problémy zahŕňajú každodenné cvičenia Vojtovou metódou, hippoterapiu a časté pobyty v nemocnici. Finančné prostriedky použili na rehabilitačný pobyt v Adeli centre.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Zuzana Mudroňová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Mudroňová absolvovala niekoľko sérií chemoterapie a rádioterapie. V dôsledku hormonálnej terapie má bolesti kĺbov, ľahko sa zadýcha a unaví. Zároveň sa u nej objavili aj žlčníkové kamene, ktoré si vyžadujú úpravu stravovacích návykov. Finančné prostriedky použili na nákup špeciálnej stravy- ovocné a zeleninové šťavy.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Lýdia Mudroňová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Dcéra pani Mudroňovej, Lýdia, trpí psoriázou a pred dvoma rokmi jej bola diagnostikovaná celiakia v dôsledku čoho musí dodržiavať bezlepkovú diétu. Vo veku 4 rokov ju zrazilo autom, čo malo za následok skrátenie ľavej nohy, bolesti kĺbov a krivenie chrbtice. Finančný príspevok použila na nákup špeciálnej stravy a prípravkov na psoriázu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Rudolf Krajčovič, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pán Krajčovič prekonal mozgovú príhodu v dôsledku čoho má čiastočne ochrnutú ľavú stranu tela. Následne mu bola v novembri 2012 amputovaná ľavá noha nad kolenom a zatiaľ nie je schopný sa o seba sám postarať. Vzhľadom na obmedzenú pohyblivosť bolo nutné v domácnosti urobiť bezbariérovú kúpeľňu, ktorú manželia Krajčovičoví hradili v plnej miere z vlastných zdrojov. Finančné prostriedky použili na kúpeľnú liečbu v Kováčovej a nákup liekov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Renáta Balážová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Balážová žiada o finančný príspevok pre svojho syna Lukáška, ktorý sa narodil predčasne a má DMO. Lukáško sám nechodí, nerozpráva a má autistické črty. Finančný príspevok použili na doplatok špeciálneho rehabilitačného kočíka, ktorý nahradil starý kočík, ktorý je už Lukáškovi malý.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Viera Myšíková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Myšíková po rozvode s manželom ostala žiť so svojim synom na Slovensku, zatiaľ čo dcéra bola zverená do opatery otca, s ktorým žije v Čechách. Pani Myšíková trpí bolesťami chrbtice, bola jej odporučená operácia v Čechách, ktorá je však finančne veľmi náročná. Na čiastočné zmiernenie bolestí použil finančný príspevok na vitamínové doplnky, rehabilitácie a masáže.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Žaneta Čóková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Žaneta Čóková žije v spoločnej domácnosti s rodičmi, pričom všetci traja sú poberateľmi invalidného dôchodku. Ľahšiu integráciu do spoločnosti a väčšiu samostatnosť by Žanete umožnil elektrický invalidný vozík. Doplatok príspevku sociálnej poisťovne na takýto vozík však prevyšuje možnosti rodiny a preto požadované financie použiili práve na tento účel.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Katarína Hlávková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Hlávková požiadala finančnú podporu pre svoju dcéru Dušanu, narodenú s detskou mozgovou obrnou v dôsledku predčasného narodenia. Dušana ďalej trpí epilepsiou a očným postihnutím. Finančný príspevok bol použitý na liečebné a rehabilitačné procedúry, plávanie, ktoré prispieva k uvoľňovaniu svalstva. Okrem Dušany, trpí DMO aj jej staršia sestra a pokryť všetky finančné výdavky je pre rodinu náročné.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Lenka Parádiová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Parádiová je invalidná dôchodkyňa, ktorá vzhľadom na mnohé závažné diagnózy a ochorenia užíva každodenne veľký počet liekov. Mesačné doplatky za lieky a takisto výdavky spojené s diétnym stravovaním v dôsledku cukrovky sú pre ňu finančne veľmi náročné. Po zaplatení pravidelných mesačných výdavkov jej ostáva na živobytie len minimum. Finančné prostriedky využila na zakúpenie liekov, tlakomera, dioptrických okuliarov a zdravotných pomôcok.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Miroslava Kovaľová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Kráľová požiadala Nadáciu Orange o pomoc pri liečení svojej dcéry Viktórie, ktorá je ťažko zdravotne postihnutá. Finančný príspevok použila na 3-týždňové rehabilitačné cvičenie Therasuit Liečbu absolvovala už v minulosti a Viktórii cvičenia veľmi pomohli.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Slavomíra Jankurová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Slavomíra požiadala o príspevok na kúpu pomôcok pre svoje deti. Viktória sa narodila s diagnózou DMO, Samuel je na vozíku s obmedzenou možnosťou pohybu. Vďaka finančnému príspevku mohli zakúpiť choditko pre Viktóriu na zlepšenie chôdze a bicykel pre Samuela na zlepšenie zdravotného stavu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Mgr. Adriana Repiská, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Repiská požiadala o finančný príspevok pre svojho zdravotne ťažko postihnutého syna Adrianka. Adrián má 6 rokov a trpí mnohými ťažkými diagnózami. Potreboval by špeciálnu autosedačku spolu s doplnkami tak, aby v nej bol dostatočne fixovaný a mohol byť bezpečne prevážaný do špeciálnej škôlky, ktorá je vzdialená 18 km. Financie použili na kúpu doplnkov k autosedačke a liečenie v Šoproni.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Gabriela Jankajová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Jankajová finančný príspevok použila na kúpu liekov a vitamínov, ktoré sú nevyhnutné pre jej 13 ročnú dcéru Andreu. Andrea mala nádor na mozgu a lieky jej pomáhajú pri stabilizovaní jej stavu. Rodina je v hmotnej núdzi a kúpa liekov a vitamínov pre Andreu nie je z týchto peňazí možná.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Marek Lovás, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: 22 ročný Marek ostal po úraze ochrnutý od hrude dole. Absolvoval množstvo operácii, no žiaľ veľmi mu nepomohli. Stará sa o neho jeho mama, ktorá poberá len opatrovateľský príspevok. Mareka je nutné často prenášať, či voziť na invalidnom vozíku, rodine by veľmi pomohol nový bezbariérový prístup do domu. Finančné prostriedky použili ako doplatok za elektrický vozík.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 250 € Janka Vigašová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Janka Vigašová má 7 ročnú dcéru Viktóriu, ktorá má diagnostikovanú DMO. Absolvovala liečebné pobyty v Kováčovej a v apríli 2012 operáciu, ktorá jej veľmi pomohla. Viktorka začína pomaly sama sedieť a má náznaky lozenia. Na udržanie a zlepšovanie tohto stavu je nutné, aby Viktorka neustále cvičila a podstupovala masáže. Preto by bol finančný príspevok použitý na úhradu masáži pre Viktóriu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Gabriel Litavec, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Laura sa narodila s vývojovou poruchou centrálneho nervového systému s vážnymi pohybovými problémami. Okrem toho má ďalšie závažné diagnózy - dýchacie problémy, dyskoordinácia prehĺtania, zavedenú tracheostómiu a sondu na požívanie stravy. Laura už podstúpila niekoľko rehabilitácii, ktoré jej pomáhajú aby jej svalstvo neochabovalo. Finančné prostriedky pre Lauru pomohli zaplatiť súbor rehabilitačných cvičení v rehabilitačnom centre v Košiciach.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Mária Csonková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Dcéra pani Csonkovej Noemi má 8 rokov. Narodila sa ťažko pridusená. Má DMO a ďalšie vážne diagnózy. Noemi nechodí ani nehovorí. Pani Mária s Noemi absolvovala magnetoterapiu v Šoproni. Táto terapia mala na Noemi veľmi dobrý vplyv a bolo by nutné ju zopakovať. Finančné prostriedky pani Csonková použila na magnetoterapiu v Šoproni pre svoju dcéru.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 130 € Veronika Mosná, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Syn pani Veroniky, Tomáš, sa narodil s DMO diagnózou. Tomáš má 3 roky a jeho stav sa zlepšuje vďaka liekom a rehabilitačným pobytom. Pani Veronika sa o syna stará sama, lieky, plienky a ostatné zdravotné pomôcky hradí v plnej výške. Príspevok z Nadácie Orange využila na úhradu rehabilitačného pobytu v Dunajskej Lužnej pre svojho syna Tomáša.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 260 € Katarína Eriksson, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Dcéra pani Kataríny, Johanna má 13 mesiacov. Narodila sa s Downovým syndrómom. V 7. týždni života podstúpila operáciu tenkého čreva a absolvovala už niekoľko liečebných pobytov, ktoré majú pozitívny vplyv na psychomotorický vývin. Pravidelne chodí na lekárske kontroly a denne cvičí so svojimi rodičmi. Všetky liečebné procedúry, lieky, rehabilitácie sú veľmi nákladné. Finančný príspevok z Nadácie Orange rodičia použili na úhradu liečebného pobytu, procedúr nákup vitamínov, liekov pre Johannku.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Milan Kročko, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pán Milan Kročko je 53 ročný invalidný dôchodca. Pred dvoma rokmi podstúpil dve ťažké operácie a trpí zákernou chorobou, rakovinou. Žije so svojou manželkou, ktorá je tiež na invalidnom dôchodku. Pán Milan musí kvôli svojej vážnej chorobe držať prísnu diétu a s tým súvisia zvýšené výdavky na špeciálnu stravu a doplnky k strave. Z finančného príspevku si mohol dopriať viac vitamínov, ovocia, zeleniny a stravy, ktorá je pre neho vhodná.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 250 € Veronika Kvasnicová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Veronika Kvasnicová je študentkou pomaturitného nadstavbového štúdia. Od narodenia trpí ochorením neurologického pôvodu. Trpí slabým svalstvom ľavých končatín. K tomu sa pridružili endokrinologické a oftalmologické ochorenia a strata čuchu. Veronike pri zdravotných ťažkostiach veľmi pomohol finančný príspevok za ktorý absolvovali kúpu kontaktných šošoviek, roztoku na šošovky, rámy na dioptrické okuliare, helio sklá.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Mária Kubištová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Dcéra pani Márie ochorela na rakovinu štítnej žľazy. Dodnes sa lieči. Liečba je finančne náročná, často chodí do nemocnice a berie lieky. Finančný príspevok pani Mária použila pre svoju dcéru na kúpu liekov, pestrejšej stravy a vitamínov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 260 € Janette Belková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Belková je klientkou Zariadenia pre seniorov v Trnave. Je imobilná, od narodenia trpí diagnózou DMO a pohybuje sa len pomocou elektronického invalidného vozíka. Nakoľko sa jej elektronický vozík pokazil, finančné prostriedky z Nadácie Orange použila ako doplatok za nový vozík.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Anna Martišková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Dcéra pani Martiškovej, Sylvia trpí DMO diagnózou. Je ležiaca, na invalidnom vozíku. Aby sa zabránilo ubúdaniu svalstva a sťahovaniu šliach je nutné so Sylviou každý deň cvičiť a chodiť na rehabilitácie, ktoré sú však pre rodinu veľmi finančne náročné. O Sylviu sa stará jej mama, otec je nezamestnaný. Finančné prostriedky použili na kúpeľnú liečbu v Kováčovej.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Blanka Jusková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Jusková je mamičkou 14-ročného ťažko postihnutého Daniela, ktorý je odkázaný na invalidný vozík. Narodil sa predčasne, čo sa odrazilo na jeho zdravotnom stave. Trpí diagnózou DMO. Pohybuje sa len prískokmi po štyroch, pomocou kočíka a invalidného vozíka. Po dlhom období bol Danielovi priznaný príspevok na kompenzačnú pomôcku - pásový schodolez. Finančný príspevok z Nadácie Orange bol použitý na jeho doplatok.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Zuzana Lašová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Zuzana má dve deti. Po bezproblémových tehotenstvách nastali po narodení detí problémy. Okolo piateho mesiaca diagnostikovali Michaele DMO, prekonala niekoľko epileptických záchvatov a podstúpila niekoľko liečení a rehabilitácií. V roku 2000 sa Zuzane narodil Patrik, ktorý taktiež už od malička bojoval s rôznymi diagnózami. Takisto sa mu potvrdila diagnóza DMO a celiakia. Obe deti sa snažia bojovať ako len vedia. Rehabilitácie, kúpeľná liečba im veľmi pomáhajú. Preto finančné prostriedky použili na kúpeľnú liečbu pre deti, doplnky stravy, zdravotné pomôcky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Eva Štefánková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Eva má dve nezaopatrené deti. Jej manžel je jediným živiteľom rodiny. Ich finančná situácia nie je dobrá. Syn pani Evy má 2 roky, má hypoglikémiu, musí používať glukomer, ale žiaľ nemá nárok na preplatenie prúžkov do glukomeru ani žiadnu zľavu na liek, ktorý musí užívať. Často chodia na kontrolu k lekárovi do Bratislavy. Finančné prostriedky pani Eva použila pre svojho syna na kúpu prúžkov do glukomeru.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Katarína Adamcová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Katarína má dve deti. Syn Jozef má DMO diagnózu a mladší syn má epilepsiu. Jozef potrebuje dvakrát do roka nové okuliare, lebo má veľmi slabý zrak a jeho motorika je tiež zlá. Musí denne cvičiť, prekonal obojstranný zápal pľúc a veľmi mu pomáha kúpeľná liečba. Prostriedky z Nadácie Orange boli použité na kúpu nových okuliarov pre Jožka, a na kúpeľnú liečbu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Pavel Fogas, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Gergo Fogas sa narodil predčasne s diagnózou hypotómia. Teraz má skoro 5 rokov. Spolu s rodičmi chodia na liečebné pobyty, ktoré Gergovi zjavne pomáhajú. Rehabilitácie sú finančne veľmi náročné, obzvlášť, keď ich Gergo potrebuje absolvovať niekoľkokrát do roka. Finančný príspevok bol využitý na liečebný pobyt v Šoproni.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Martina Bubenčíková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Slečna Martina je úplne nevidiaca. Žije len so svojou mamou, ktorá sa o ňu stará. Finančná pomoc jej pomohla uhradiť kvapky do očí, lieky, vitamíny, ktoré musí stále užívať.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Martina Dorušincová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Nelka Dorušincová je dcérou pani Martiny. Narodila sa predčasne a jej diagnóza je centrálna hypotómia. Rodičia intenzívne hľadajú spôsoby ako jej stav čo najviac zlepšiť. Nelka navštevuje internátnu materskú školu, čo zvyšuje náklady rodiny na palivo. V minulosti Nelka absolvovala Skenar terapiu, ktorá jej stav veľmi zlepšila. Rodičia využili finančné prostriedky na Skenar terapiu pre Nelku.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Mária Virágová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Mária Virágová trpí na celiakiu. Má zvýšené náklady na dodržiavanie špecifickej diéty. Je odkázaná na sprievodcu. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie špeciálnej bezlepkovej stravy pre pani Máriu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Vladimír Herák, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Vladimír Herák je od 14-tich rokov onkologickým pacientom. V súčasnosti je na invalidnom dôchodku a podstupuje liečbu. Jeho príjem z invalidného dôchodku nestačí pokryť všetky jeho náklady. Preto by finančný príspevok z Nadácie Orange pomohol v jeho ťažkej situácii, použil by ich najmä na úhradu liekov, vitamínov, cestovného k lekárovi a špeciálnu stravu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Gabriela Bartošová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Syn pani Gabriely, Milan má 4 roky. Od svojho narodenia trpí diagnózou, pri ktorej musí mať zvýšenú starostlivosť a opateru. Finančný príspevok by bol použitý pre malého Milanka, na zdravotné a hygienické pomôcky, lieky, plienky, dezinfekčné prostriedky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Daniela Hančárová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Harčárová žije so svojou dcérou Dominikou sama. Žijú len z opatrovateľského príspevku a invalidného dôchodku dcéry. Dominika je ťažko zdravotne postihnutá, má ťažké epileptické záchvaty, problémy s chôdzou. Väčšinou sa pohybuje na invalidnom vozíku. Do školy ju pani Harčárová vozí autom, na ktoré im bol schválený príspevok. Auto však ešte stále nie je splatené v plnej výške, preto by finančné prostriedky boli v prvom rade použité na doplatok za automobil, pripadne na úhradu liekov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Anetta Reňová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Anetta sa stará o svojho syna, ktorý ma diagnózu DMO. Napriek tomu, že jej manžel pracuje, ich príjem nie je dostatočný na to, aby mohli synovi zaobstarať invalidný vozík a notebook, ktorý by používal pri učení. Na vozík i notebook má syn pani Anetty schválený príspevok z UPSVaR. Finančné prostriedky z Nadácie Orange by boli použité ako doplatok.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Martina Pokorná, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Pokorná je mamou 12 ročného Jakuba, ktorý trpí od narodenia ochorením DMO. Jakubko je ležiaci, nesedí, nechodí, nerozpráva. Pred dvomi rokmi absolvovali nitkovú akupunktúru v Budapešti, po ktorej Jakubko výrazne začal vnímať okolitý svet. Táto alternatívna terapia mala na neho veľmi pozitívny vplyv, preto by chceli v terapii pokračovať. Jedna aplikácia stojí cca 50 eur, plus náklady na benzín 50 eur. Pre efektívnosť liečby je nutné absolvovať aspoň 10 liečebných procedúr. Keďže takýto druh liečby nie je hradený poisťovňou, budú vďační za akýkoľvek príspevok.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Marek Godál, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Marek Godál mal v roku 2008 ťažkú autonehodu so zdravotnými následkami dodnes. Žije so svojou mamou, ktorá poberá invalidný dôchodok. Marek musí podstúpiť ešte ďalšie tri operácie. Na lekárske kontroly musí chodiť až do Košíc. Finančné prostriedky by použil na pohonné hmoty k lekárovi a na lieky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Miroslava Gunárová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Miroslava má problémy s chrbticou, absolvovala operáciu platničiek. Po tejto operácií by nevyhnutne potrebovala rehabilitácie. Keďže má dve deti, ktoré nemôže nechať doma a vzhľadom aj na nepriaznivú finančnú situáciu rodiny si pani Miroslava nemôže dovoliť rehabilitačný pobyt zaplatiť. Finančné prostriedky z Nadácie Orange by použila na kúpu rehabilitačných pomôcok tak, aby mohla rehabilitovať v domácom prostredí.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Mária Gluchová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: 13 ročná dcéra pani Márie má zdravotné problémy. Pre zlepšenie jej zdravotného stavu by potrebovala rehabilitačné pomôcky, masáže a výrivku. Pani Mária je nezamestnaná a o dieťa sa stará sama. Finančné prostriedky by radi použili na kúpu rehabilitačných pomôcok.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Jana Kožiaková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Kožiaková sa stará o svojho manžela, ktorý mal veľmi vážnu autonehodu, po ktorej ostal pripútaný na lôžko. Pani Jana má taktiež zdravotné problémy s chrbticou a je nezamestnaná. Rodina žije len zo sociálnych dávok. Pán René musí mať zvýšený príjem vitamínov, bielkovinovú stravu, lieky od bolesti, hygienické potreby a musí absolvovať časté návštevy u lekára. Finančné prostriedky z Nadácie Orange by rodine veľmi pomohli uhradiť lieky potrebné pre pána Reného.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Renáta Ondreičková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Renáta žiada o finančný príspevok pre svoju dcéru Zuzanu, ktorá ma 1 rok. Zuzana sa narodila so srdcovou chybou a Downovým syndrómom. Postúpila už 4 operácie srdca. Pani Renáta sa o svoju dcéru stará sama. Bývajú u babky pani Renáty. Finančný príspevok by pani Renáta použila na úhradu rehabilitácií pre svoju dcéru Zuzanu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Anežka Deglovičová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Syn pani Anežky má 7 diagnóz. Potrebuje stálu starostlivosť. Rodina má nízky príjem. Maťko užíva veľa liekov, vitamínov, mastí a taktiež by potreboval absolvovať rehabilitačný pobyt v zariadení Renona. V prípade podpory by finančné prostriedky boli použité na úhradu liekov a hygienických pomôcok, prípadne na úhradu liečenia v zariadení Renona.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Jana Lednická, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Lednická sama vychováva svojho syna Mária. Nemá súrodencov ani rodičov, ktorí by jej pomohli. Keď mal Mário rok, diagnostikovali mu DMO. Ťažko sa pohybuje, komunikuje. Pani Jana robí všetko pre to, aby synovi pomohla. Denne cvičia Vojtovu metódu, chodia na rehabilitácie, logopédiu... V ich ťažkej situácii by im pomohla kúpa masážneho a polohovacieho stola a stoličky. Polohovací stôl a stolička by Máriovi pomohli pri správnom sedení.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Iveta Dávidová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Iveta je onkologická pacientka, jej manžel je takisto ťažko chorý. Finančná situácia rodiny je veľmi zlá. Mesačné príjmy nepostačujú ani na základné mesačné výdaje, nieto na lieky a zvýšený prísun vitamínov pre pani Ivetu. Pani Iveta by finančný príspevok použila na nákup špeciálnej stravy, vitamínov a liekov, ktoré by jej veľmi pomohli.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Jozef Marinič, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Manželia Mariničovi majú dve dcéry. Pán Marinič je nezamestnaný, pani Mariničová je zamestnaná v školstve. Ich mladšia dcéra, ktorá má 15 rokov je od narodenia dieťa so špeciálnymi potrebami s diagnózou DMO. Rodina býva v bytovom dome, kde k výťahu treba zdolať 16 schodov. Ich dcére bol z UPSVaR schválený príspevok na schodolez, za ktorý však musia ešte doplatiť 660 €. V súčasnej dobe nemajú finančné prostriedky na tento doplatok.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Anna Drahošová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Zuzanka a Sárinka sú predčasne narodené dvojčatá. Od malička bojujú s rôznymi ťažkými ochoreniami a postihnutiami. Až keď mala Zuzanka rok, rodičia si ju zobrali prvýkrát domov. Dovtedy podstupovala rôzne operácie a bojovala s rôznymi chorobami. Sáre zistili skoliózu chrbtice trpí obojstrannou stratou sluchu. Onedlho podstúpia obe dievčatá operáciu nôh. Finančné prostriedky by boli použité na kúpu prístroja na počúvanie pre Sáru a pre Zuzanu pomôcky na cvičenie.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Emília Hrabovcová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Slečna Hrabovcová býva spolu s mamou a mladšou sestrou. Študuje na VŠMU v Bratislave. Telesné postihnutie má od narodenia. Má deformované obe dolné končatiny a nosí ortopedické pomôcky. Len s ťažkosťou chodí po schodoch a rýchlo sa unaví. Príspevok by rada použila na rehabilitácie, procedúry, terapiu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Martin Kraľovanský, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pán Martin má dlhodobo ťažké zdravotné problémy. V blízkej dobe musí podstúpiť operáciu národu mozgu. Okrem toho trpí epilepsiou, zdeformovaným stavcom... Denne užíva 9 rôznych liekov. Má dvojročného syna Adamka a jeho manželka Jana je na materskej dovolenke. Pán Martin poberá invalidný dôchodok. Finančné prostriedky by použil na kúpu liekov, špeciálnej stravy a na masáže.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Mgr. Mária Hudáková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Hudáková má dve deti, dvojičky Maxa a Agnes. Deti sa narodili predčasne. Po vážnych zdravotných komplikáciách boli deti prepustené prvýkrát domov po dvoch mesiacoch dostali domov. Max aj Agnes podstúpili operáciu očí, inak im hrozila strata zraku. Momentálne majú 21. mesiacov a ešte nesedia, nechodia. Každý deň cvičia Vojtovou metódou. Pani Hudáková je slobodnou matkou, poberá len prídavky na deti. V prípade podpory by finančné prostriedky použila na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej alebo na iné formy liečby - terapie, hipoterapia, plávanie...
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Mária Húdiková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Mária vychováva 4 deti. Sandra má 16 rokov a narodila sa s diagnózou DMO. Pani Mária nemá prácu na plný úväzok. So Sandrou musí absolvovať časté návštevy u lekárov, vyšetrenia, užíva veľa liekov. Finančné prostriedky žiada na úhradu liekov, vitamínov, cestovné k lekárovi, rehabilitácie pre jej dcéru Sandru.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Monika Vajdová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Monika je slobodnou matkou, ktorá sa stará o svojho malého syna Tibora. Po komplikovanom pôrode sa Tibor narodil s DMO a ďalšími pridruženými zdravotnými problémami. Podstúpil už rehabilitačné liečenia a musí užívať veľa liekov. Finančné prostriedky by pani Monika použila na nákup špeciálnej stravy, liekov a vitamínov pre svojho syna Tiborka.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Zuzana Lahučká, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Zuzana sa stará o svoju dcéru Lenku. So svojim partnerom sa rozišla na základe jeho agresívneho správania a alkoholizmu. Býva na ubytovni, lebo drahšie ubytovanie si nemôže dovoliť. Napriek jej obetavosti a starostlivosti a všetkým útrapám, ktoré podstúpila, zistili jej nepriaznivý zdravotný stav, slabá imunita. Lieči sa v Terra Medica, kde jej odporučili jesť kvalitnú stravu a brať lieky na podporu imunity, ktoré sú veľmi drahé. Taktiež jej zistili baktériu tuberkulózy, má nedostatok krvi a tekutín, poškodenie membrány krvných buniek a podobne. Finančný dar by použila na kúpu špeciálnej zdravej stravy, liečebné terapie a úhradu liekov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 250 € Marián Šulka, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pán Marián je 30 ročný muž postihnutý DMO, pripútaný na invalidný vozík. Od malička cvičí a nevzdáva sa. Absolvoval kúpeľnú liečbu v ČR aj na Slovensku. Rád by absolvoval vysoko intenzívnu liečbu v Adeli centre v Piešťanoch, ktorá je veľmi finančne náročná. Od Nadácie SPP mu bol priznaný príspevok 1000 €, z vlastných zdrojov môže uhradiť sumu 900 €. Zvyšnú sumu žiada od Nadácie Orange, ktorú by použil ako doplatok za rehabilitačný pobyt v Adeli.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 250 € Jana Paulovičová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Jana aj so svojim manželom trpia slabozrakosťou. Ich finančná situácia je zlá. Syn pani Jany má DMO a epilepsiu. Tomáško by potreboval absolvovať rehabilitačný pobyt. Finančný príspevok z Nadácie Orange by použili na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Ivana Bučeková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Bučeková žiada o finančnú pomoc pre svoju dcéru Ivanku, ktorá má 3 roky. Má zdravotné problémy vyplývajúce z diagnózy DMO, nechodí, nesedí, nerozpráva. Ivanka potrebuje veľkú starostlivosť, neustále cvičenia, rehabilitácie... Rodina žije len z manželovho príjmu, ktorý je okolo 300 € a z rodičovských prídavkov. Finančné prostriedky by použili na kúpeľnú liečbu v Kováčovej pre Ivanku.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Libuša Drahňáková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Slečna Libuša má 24 rokov a v dôsledku prekonania DMO je ťažko telesne postihnutá. Pohybuje sa na invalidnom vozíku, má narušenú dorozumievaciu schopnosť a potrebuje pomoc inej osoby. Potrebuje pravidelné rehabilitačné cvičenia, chodí na plávanie a masáže, aby sa jej zdravotný stav nezhoršoval. Jej finančné prostriedky nestačia na pokrytie rehabilitácii, preto by finančný príspevok použila na rehabilitačný pobyt. Zvyšnú sumu pobytu si dokáže uhradiť z vlastných zdrojov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Jana Tomečková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Syn Róbert je autista. Pani Jana, jeho mama, sa o neho stará sama. S manželom sa rozviedli a momentálne žijú len z príspevkov, ktoré predstavujú sumu cca 276 €. Na potraviny, lieky im častokrát finančné prostriedky nestačia. Róbert by potreboval nové okuliare, na ktoré by bol použitý aj finančný príspevok z Nadácie Orange.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 230 € Jaroslava Dávidová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Silvia je dcéra pani Jaroslavi. Pri narodení jej lekári diagnostikovali genetickú poruchu, ktorá je sprevádzaná mnohými anomáliami. Klasické terapie jej nezaberajú a rodičia vyhľadavajú alternatívne ako MFK metóda, ktorú treba opakovať raz/dva krát mesačne. Pani Jaroslava žiada finačný príspevok práve na terapiu MFK.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 250 € Tatiana Šimoňáková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Syn Patrik je ťažko postihnutý, rážtep chrbtice, od 4 rokov je na invalidnom vozíku. Spoločne absolvujú viaceré procedúry a rehabilitácie, zdravotný stav sa zhoršil. Finančný príspevok by chceli použiť na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej, na lieky, kineziotape pásky a vysúvacie rukovete na invalidnom vozíku.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Jana Libiaková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Janka má syna Dávida, ktorý sa narodil s diagnózou DMO s podozrením na autizmus. Pravidelne chodia so synom na masáže, plávať. Zobrali si pôžičku v banke a momentálne nemajú dostatok financií na synovu liečbu. Za finančné prostriedky by chcela pani Silvia zaplatiť synovi rehabilitáciu v Dunajskej Lužnej.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Ivana Hadžalová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Hadzalová je matka 2 ročného Sebastiánka. Sebastiánko je veľmi šikovný žiaľ bojuje so zákernou diagnózou DMO. Financie žiada na rehabilitačný pobyt v Adeli centre, 2500 eur už majú chýba im 1500 zvyšných.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Edita Vajdová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Edita je zdravotne znevýhodnený paciet so skoliozou chrbtice. Poberá invalidný dôchodok. Prosí o finančný príspevok na kúpele- 21 dňový pobyt.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Erika Adamová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Erika žiada pre svojho manžela Miroslava finančnú výpomoc, je onkologický pacient. Obaja sú nezamestnaní, poberatelia dávok v hmotnej núdzi a majú jedno nezaopatrené dieťa. Financie by využila na doplatky za lieky, cestovné.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Iveta Lauková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Iveta je rozvedená matka 18- ročného dievčatka, ktoré má DMO, preto k svojmu životu potrebuje invalidný vozík. Úrad poskytne na vozík 95% príspevok, Ivete chýba 5% k doplateniu čo je suma cca 300 eur.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Mária Voľná, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Mária je matka 10- ročnej dcérky Márií, ktorá má od narodenia diagnózu Downov syndróm. Užíva pravidelne lieky, každý deň spoločne cvičia a jeden krát v mesiaci absolvuje masáž celého tela. Finančné prostriedky chce použiť na nákup liekov a pravidelných procedúr.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 350 € Andrea Filinová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Andrea je rozvedená mamička dvoch detí. Staršia Kristínka má 13 rokov, mladší Erik má 10 a detskú mozgovú obrnu. Liečba a náklady s ňou spojené sú vemi finančne náročné pre osamelú mamičku s dvomi deťmi. Finančný príspevok chcú použiť na kúpeľný pobyt a hipoterapiu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 330 € Martina Sleziaková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: 4 členná rodina žije spoločne v rodinnom dome na dedine. Otec Anton je zamestnaný, matka Martina poberá opatrovateľksý príspevok na svojho 11 ročného syna Mareka, ktorý má DMO. Finančný príspevok žiadajú na rehabilitačný pobyt v Adeli.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Helena Kandríková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Helena má dvoch synov. Jožka a Peťka, ktorí majú obaja zdravotné problémy. Finančnú podporu žiada pre svojho syna Peťka, ktorý má DMO, ktorá postihla jeho celú ľavú stranu. Financiu chcú použiť na liečebný pobyt v Adeli centre, majú už 3000 eur, ktoré získali vďaka benefičnému turnaju, chýba im 400 eur.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Silvia Orolínová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Dcérka Barbora má 13 rokov a chodí do 6. triedy v Ružomberku. Narodila sa s diagnózou DMO- spatická diparéza. Od malička s ňou cvičia a chodia na rehabilitačné pobyty. Žiadajú 300 eur na kúpeľnú ličebu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Slavomíra Jašíková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Slobodná mamička s 3 ročným synčekom, ktorý má diagnózu DMO- spastická kvadruparéza, pravidelne spoločne cvičia a navštevujú rehabilitačné centrá. Žiada financie na pobyt v Renone 300 eur, zvyšok doplatia z 2% a iných nadácií kde majú prisľúbených 500 eur.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Margaréta Bendíková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: 15 ročný synček má diagnózu DMO a je odkázaný na vozík. Je veľmi šikovný v manipulácií s predmetmi a preto jeho mamička žiada príspevok na nákup komunikačnej tabuľe.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Anna Belejová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Rodina Belejových m tri deti a Miška je ZŤP na 90%. Má 17. rokov nechodí, nerozpráva a má problémy s trávením. Musia ju prenášať, po schodoch, aj do kúpeľne, svojpomocne sa snažia prestavať bezbariérový prístup. Žiada financie na kúpu elektronického bidetu, ktorý stojí 444 eur, babka im prispeje 150 eur.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Martina Krajčiová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Martina je mamou zdravotne ťažko postihnutého syna Dominika, ktorý má DMO- spastickú paraparézu. Samovoľne prejde pár metrov, má pokrčené nohy v kolených a chodívnútornou stranou chodidiel. O syna sa stará 24 hodín, je imobilný, je jeho opatrovateľkou. Žiada financie 300 eur na liečebný pobyt (pre seba ako sprievodcu) keďže syn nemôže ísť sám.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Ladislav Václavek, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Marcel je jediné dieťa Václavových a minulý rok nečakane ochorel, intenzívne sa lieči na nebezpečné onkologické ochorenie hlavy čo si vyžaduje intenzívnu 24 hodinovú starostlivosť u oboch rodičov. Užíva množstvo liekov a doplnkov stravy, absolvuje pravidelné vyšetrenie. Keďže má ohrozenú imunitu je odkazáný na individuálnu dopravu osobným vozidlom. Peniaze žiadajú napr. lieky, liečebné ovčie rúnp (deka), výživové doplnky, oblečenie, obuv, PHM, doplatok za vozidlo...
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Bibiana Klapáčová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Bibiana píše v mene svojej dcéry 2 ročnej Jojky, ktorá má diagnózu DMO- kvadraparéza, sek. Epilepsia, napriek pravidelným rehabilitáciam nesedí, neleží, nechodí. Príspevok žiadajú na špeciálny rehabilitačný kočík, obyčajný jej nevyhovuje a deformuje chrbticu. Kočík stojí 1580 eur, zvyšok si dopaltia.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 270 € Patrik Práznovský, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Patrik je zdravotne ťažko chorý 27 ročný muž, ktorý žije spoločne so svojim rodičmi v bezbariérovom dome. Splácajú úver, mama nepracuje, stará sa o Patrika. Žiada príspevok na nový mechanický vozík, ktorý mu nahrádza nohy, má DMO. Celková suma 2581,11, chýba im 650 eur.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 386 € Peter Baláž, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pán Peter je nedoslýchavý a ma zhoršený sluch. Žije spoločne so synom na sociánej ubytovni Fortuna. Príspevok žiada na nákup pomôcok, ktorému uľahčia každodenný život
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Miroslav Didi, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pan Miroslav je invalidny dochodca, rok a pol ochrnuty s rozsiahlimi prelezaninami. Bol tri mesiace v DSS, manzelka ho neskor zobrala domov a stara sa o neho. Financie ziadaju na lieky, vitaminy a hygienu, pomocky na prelezaniny.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Zelmira Bujkova, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Zelmira je matkou Janka, ktory ma Downov syndrom. Je sama a zije so syncekom v dome, bez kurenia, plynu, kupelne, wc. Zastavili jej opatrovatelsky prispevok. Financu pomoc ziada na lieky, vitaminy a okuliare pre svojho choreho syna.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 270 € Marcela Pivarniková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Marcela je matkou 3 ročnej Vivien, ktorej diagnostikovali rakovinu obličky. Momentálne chodí na chemoterapie a po zmenšení nádoru ju čaká operácia. Do nemocnice dochádzajú 70 km. Financie použije na nákupl liekov, vitamínov a stravu pre dcéru.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Andrea Čimborová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: 4-členná rodina kde manžel je na invalidnom dôchodku a matka na rodičovskej dovolenke. Syn Kristián sa narodil po veľmi ťažkom pôrode, pridusený. Od narodenia s ním cvičia,absolvujú rehabilitácie v nemocnici. Tak isto využívajú aj služby Krchňavej- rehypo, na čo by aj chceli využiť príspevok.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Enikő Kelecsényiová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Slobodná mamička má postihnuté dieťa, ktoré vychováva sama lebo otecko to psychicky nezvládol a opustil ich. Vladko má 3.5 roka, DMO narodil sa s vývojovou chybou VVCH. Od prvého mesiaca rehabilitujú, cvičia. Financie by použila na rehabilitáciu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Iveta Poličeková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Iveta má tri deti. Jedno z nich 12 ročný synček je ZŤP s DMO, nechodí, iba sa plazí. Týmto žiada finančný príspevok vo výške 300 eur na lieky, vitamíny a stravu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 280 € Mária Tóthová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Mária je invalidná dôchodkyňa, po vážnej operácií nádoru hrubého čreva, čo jej zapríčiňuje značný pokles finančných prijímov. Financie by použila na nákup liekov, vitamínov, diétnej stravy.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 460 € Milan Ignác, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Ziadaju o financny prispevok pre svojho nepocujuceho syna, ktory ma uz druhy rok kochlearny implantat. Milanko je nepočujúci a má ešte troch malých súrodencov. Príspevok použijú na preplatenie pomôcky na nabíjačku bateriek do implantátu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Eva Brádňanská, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Miško je 3 ročný chlapec, ktorý má DMO. Jeho zdravotný stav si vyžaduje rôzne liečenia, cvičenia a kúpeľné pobyty. Požadujú od nádacie doplatok za liečenie v Adeli centre, majú už 400 od inej nadácie a z vlastných 500
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Ján Lačný, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pán Lačný je nezamestnaný, vyhoreli, keď dokončili dom, dcére zistili leukémiu. Manželka je doma s dcérou, ktorá má Downov syndróm. Financie by použili na nákup liekov a benzínu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 250 € Alena Jaššová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok, ktorý žiadajú pre dcérku Natálku, ktorá sa narodila zdravá, ale v 15 mesiasoch vážne ochorela- herpetický zápal mozgu. Musela savštko učiť od znova- jesť, piť, chodiť. Príspevok by použili na rehabilitáciu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Adriana Vojteková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Vaneska Chovancová trpí diagnózou predčasná puberta, absolvovala dve operácie mozgu. Mentálne je na úrovni 2.5 ročného dieťatka, trpí hypotalamickou obezitou, ale postupne sa jej stav zlepšuje aj vďaka liečeniam. Mamina žiada o finančný príspevok na kúpele v Bardejove.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Monika Kubíniová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Martinko má 5 rokv a viacnásobné zdravotné problémy- postihnutie kvadruparéza, zrakovú poruchu, epilepsiu. Jeho mamina je na predĺženej materskej dovolenke. Pravidelne dochádzajú na rehabilitačné a stimulačné liečenia, ktoré Martinkovi pomáhajú. Žiadajú príspevok na kúpele v Turčianskych tepliciach a Šrobárovom Ústave v Dolnom Smokovci.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Lukáš Amrich, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Syn pani Kataríny Lukáš mal v roku 2008 dopravnú nehodu, pri ktorej utrpel vážne poranenia hlavy. Absolvoval operáciu, bohužial, neprebral sa z komatózneho stavu, v ktorom je aj v súčasnom stave. Vďaka liečebným pobytom robí Lukáš malé pokraky a práve preto žiadajú o príspevok na Adeli
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Maja Nitzan, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Daniel sa narodil predčasne s váhou 615 g. Keď mal takmer rok, oznámili rodine diagnózu DMO. Momentálne sú v zlej finančnej situácií, keďže žijú z rodičovského príspevku a manžel zarába 160 eur. Príspevok by použili na liečbu do kúpeľov alebo na kúpu biolampy alebo stola na cvičenie.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Martina Miškovová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Dcéra pani Martiny sa narodila s rázštepom chrbtice a má veľmi závažné problémy so zápaľom močových ciest a obličkami. Pravidelne užíva antibiotiká a výživové doplnky. Keďže manžel pani Martiny je momentálne nezamestnaný a žijú iba s opatrovateľského, rozhodli sa požiadať príspevok na lieky a výživové doplnky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Bc. Elena Grabecová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Elena žiada finančnú pomoc pre svojich ťažko chorých rodičov. Otec je po ťažkej rakovine žalúdka, má Parkinsonovú chorobu, ťažkú cukrovku a hrozí mu amputácia nôh. Mama ma tak isto ochorenia, ktoré postihli životne dôležité funkcie. Príspevok by použili na nákup liekov a terapiu pre otca.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Peter Makula, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Manželia Makulovci sú nezamestnaní poberatelia dávok v hmotnej núdzi. Pán Peter podstúpil voperáciu zhubného nádora na hrubom čreve. V súčasnej dobe je v domácom liečení a 2 krát do mesiaca podstúpi chemoterapiu. Príspevok by využili na úhradu liekov, cestovného, úhradu jednodienych výpustkových sáčkov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Michaela Edesová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Edesová je matkou 3.5 ročnej dcéry, pre ktorú žiada o finančný príspevok na zdravotný kočík. Jej dcéra je postihnutá Rettovým syndrómom- genetickým poškodením s množstvom neurologických a ortopedických komplikácií. Samare je úplne odkázaná na maminu starostlivosť, nerozpráva, hrozí jej skolióza.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Zuzana Ďurinová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Zuzana je mamička zdravotne postihnutého synčeka Lukáška. Lukáško má DMO, autizmus a je hypotonický. Od malička chodí na rôzne vojtove cvičenia a rehabilitácie. Financie žiadajú na liečbu v Košiciach v Centre Liberta, už majú 200 eur od rodiny.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Jana Piskorová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Piskorová sa stará o 4 ročnú dcéru, ktorá nemôže chodiť. Jej zdravotný stav sa zlepšuje po absolvovaní liečebného pobytu. Na ten však nemajú dostatok finančných prostriedkov. Preto by finančné prostriedky použili na liečebny pobyt pre Natálku alebo na kúpu zdravotnej pomôcky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Oľga Podoláková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Oľga je dôchodkyňa, ktorá má problémy s kolenom, chrbticou s platničkami. Neurologička jej doporučila ozonoterapiu, ktorá stojí 60 eur. Viac krát už ležala na rehabilitačnom oddelení, od marca navštevuje ortopéda. Financie by použila na lieebný pobyt a ozoterapiu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Anna Hudecová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Syn pani Anny sa narodil s DMO. Trpí poruchou imunity a ďalšími zdravotnými problémami. Manžel pani Anny pracuje ako robotník a pani Anna poberá rodičovský príspevok a rodinné prídavky. Okrem Patrika majú 10 mesačné dieťa. Finančný príspevok by radi použili na rehabilitačný pobyt pre Patrika v Šúrovciach. Liečenie stojí 2200 €. Z vlastných zdrojov môžu uhradiť 1200 €.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Zuzana Kašíková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Sofinka sa narodila ako zdravé dieťatko. Jej zdravotné problémy začali po 2. očkovaní, kedy sa jej zastavil motorický vývin. Pomáha jej rehabilitácia, cvičenia Vojtovou metodou, ale neurologička odporúča malej Sofinke rehabilitáciu v Adeli Centre v Piešťanoch. Mamička žiada o finančný príspevok na túto rehabilitáciu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Michal Beňa, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pán Michal Beňo je invalidný dôchodca odkázaný na invalidný vozík, na ktorý sa dostal po tom, ako prekonal nádorové ochorenie a dve operácie. Žiada o príspevok na montáž zdvíhacieho zariadenia, na uľahčenie presunu do domu aj z domu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Marián Vigaš, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Malému Jakubkovi vo veku 1 roka diagnostikovali ťažkú krátkozrakosť. Postupom času sa mu k tejto diagnóze pridružovali aj ďalšie, medzi nimi aj ADHD a prvky autizmu, kvôli ktorým má chlapec špeciálne výchovno vzdelávacie potreby. Od začiatku roka 2013 absolvoval už dve operácie, ktoré boli robené na základe rapídneho zhoršenia zraku. Otec žiada príspevok na nákup liekov na prírodnej báze a na masáže, ktoré synovi pomáhajú.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Marcela Vlčková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Marcela Vlčková má telesne postihnutého syna Branka. Branko má spastické dolné končatiny, môže chodiť neistou chôdzou, len za pomoci druhej osoby. Pani Marcela žiada o prípevok na masáže a terapie, ktoré navštevuje so svojim synom a práve vďaka ktorým, robí pokroky a jeho chôdza sa pomaličky zlepšuje.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Emília Vyšná, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Natália Vyšná trpí od detstva obojstrannou poruchou sluchu. Nosí andioprotetickú náhradu na obe uši, čo jej čiatočne kompenzuje sluchovú stratu, ale jej sluchový handicap je aj tak veľmi veľký. Minulý rok Natália absolvovala liečbu v hyperbarickej komore v Nových Zámkoch, ktorá jej pomáha zachovať si posledné percentá sluchu. Lekárka odporúča absolvovať túto liečbu aspoň 2- krát ročne. Preto pani Emília, Natáliina mama, žiada o finančný príspevok, vďaka ktorému by sa Natália mohla zúčastniť tejto liečby.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Renáta Popovičová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Renáta sa stará o zdravotne ťažko postihnutú matku a je aj slobodnou matkou pre svoje dve dcérky Natáliu a Petru, ktoré tiež nie sú zdravotne celkom v poriadku. Natália má problémy s kolenami, kvôli ktorým musí nosiť špeciálne vložky do topánok, absolvovať rehabilitácie a čaká ju operácia. Petra má problémy s chrbticou a tiež rehabilituje. Pani Renáta je v zlej finančnej situácií a preto žiada finančný príspevok na lieky, doplnky k liekom, nákup potravín, ovocia.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Mgr. Monika Fleisnerová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Monika sa stará o svojho 10 ročného ZŤP syna, ktorý si vyžaduje stálu starostlivosť. Ku všetkým jeho zdravotným problémom sa pridala začínajúca skolióza, ktorá si vyžaduje cvičenie. Najvhodnejším spôsobom je plávanie. Pani Monika by rada so svojim synom absolvovala kúpeľnú liečbu v Turčianskych Tepliciach, na ktorú nastujujú 23.7.2013. Pani Monika si však nedokáže uhradiť liečebný pobyt pre seba ako doprovod svojho syna. Finančný príspevok by teda použila na úhradu nákladov na ubytovanie a stravu pre seba.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Kamila Janíčková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Kamila má dve deti, ktoré spolu s manželom s láskou vychovávajú. Ich 6 mesačnej dcére Sáre diagostikovali rakovinu. Začala sa náročná cesta vyšetrení, operácií, chemoterapií. Starší syn pani Kamily mal ťažkú anémiu a od narodenia musel absolvovať rôzne vyšetrenia. Jeho stav sa zlepšil avšak oslabená imunita ostáva. Malú Sáru čakajú rôzne náročné liečebné procedúry, ktoré sú finančne náročné. Finančné prostriedky by boli použité na kúpu špeciálnej stravy, umelého mieka, vitamínov, plienok...
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Mária Szegfüová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Mária je zdravotne ťažko postihnutá osoba, neschopná samostatnej chôdze už 4,5 roka. Trpí vážnym postihnutím nervov, čím dochádza k svalovej atrofii. Pani Mária začína mať paralyzované nielen dolné končatiny, ale aj horné končatiny. Žije spolu s manželom a s dvoma maloletými deťmi. Finančný príspevok by rada použila na kúpu elektrickej trojkolky, ktorá by zárovň slúžila aj ako pomôcka na precvičovanie nôh.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Silvia Szabóová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Silvia sa už 26 rokov stará o svojho syna Júliusa, ktorý sa narodil s veľkou pôvodnou váhou 5,15 kg, čo sa podpísalo pod jeho zdravotný stav. Pani Silvia je rozvedená a so synom žijú len z jeho invalidného dôchodku a z opatrovateľského príspevku. Július má úplne ochabnuté svalstvo, nevládze sa sám najesť, napiť, sedieť. Stravu prijíma len v tekutom kašovitom stave. Pani Silvia by potrebovala pre svojho syna nový mixér, ktorým by mu jednoducho a rýchlo upravila stravu, čím by sa uľahčilo stravovanie pre Júliusa.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Ľubomíra Kollová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Ľubomíra je rozvedená a sama sa stará o svoje jediné dieťa so zdravotným postihnutím. Jej dcéra má 6 rokov a narodila sa s rázštepom chrbtice. Podstúpila niekoľko operácií, no chrbtica sa jej stále krivý. Veronika sa doma pohybuje na invalidnom vozíku, na prepravu vonku potrebuje špeciálny kočík s polohovateľnou opierkou. UPSVaR poskytol finančný príspevok na špeciálny kočík vo výške 1650 €. Potrebný je doplatok vo výške 1350 €. Pani Ľubomíra by rada požiadala o finančný príspevok vo výške 600 € z Nadácie Orange a o zvyšnú sumu plánuje požiadať Nadáciu J&T.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Jana Štrbová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Syn pani Jany je po onkologickej liečbe. Podstúpil chemoterapiu, rádioterapiu. V dôsledku liečby má oslabenú imunitu a veľmi častú chorobnosť. Taktiež trpí astmou a poruchami trávenia. Adamko potrebuje špeciálnu stravu, bezlaktózovú diétu, ktorá je finančne náročná. Finančné prostriedky by boli použité na špeciálnu stravu, vitamíny, lieky a výživové doplnky pre Adamka.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Mário Špalek, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: 4- členná rodina žiada o príspevok pre syna, ktorý má diagnózu detská mozgová obrna a je na čiastočnom invalidnom dôchodku. Príspevok je určený na rehabilitáciu v Adeli Centre, chýba im už len doplatok 500 eur.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Marek Bukovčák, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pán Bukovčák je telesne postihnutý s obmedzeným pohybom, pohybuje sa na invalidnom vozíku. Žiada o finančný príspevok na kúpu fusaka, ktorý by mohol využívať v zimnom období proti chladu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Ondrej Horváth, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Syn Ondrej utrpel ťažké zranenia následok autonehody. Má poškodený mozog, vyberali mu bracheostómiu. Pravidelne chodia na rehabilitácie. Financie žiadajú na liečbu v Kováčovej.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Martina Hajdučíková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Dcéra Dorotka sa narodila predčasne. Má poruchu DMO, oneskorený rast a vývin reči, ADHD a zníženú imunitu. Vyžaduje si celodennú starostlivosť. Financie žiadajú na masáže, vitamíny, obuv.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Monika Albertová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Milanko trpí senzomotorickou neuropathiou, ktorú zdedil po matke. Ťažké zdravotné postihnutie na ktoré neexistujú lieky, Milanko má tri roky, a pohybuje sa štvornožky, má poruchy rovnováhy a objavila sa u neho aj skolióza. Financie by chceli použiť na doplatok rehabilitáciu v Adeli centre.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Erika Mogyoródiová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Erika má ťažké zdravotné postihnutie zrakového charakteru. Žiada o jednorázovú finančnú pomoc na kúpu elektronickej čítacej lupy, na ktorú je odkázaná.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Katarína Kukučková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Hanka je prvorodené dieťa, ktoré sa narodilo predčasne. To spôsobilo to že Hanka má diagnostikovanú DMO, hypotonický syndróm. Od malička sa snažia s Hankou navštevovať rehabilitácie, plavajú. Financie by chceli použiť na doplatenie rehabilitácie v súkromnom centre v Banskej Bystrici.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Daniela Siváková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Viktorka sa narodila predčasne a od narodenia má stanovenú diagnózucentrálna koordinačná porucha, zaostávanie psychomotorického vývinu. Má obmedzenú schopnosť pohybu a je odkázaná na celodennú starostlivosť. Finančné prostriedky by využili na kúpu rehabilitačných pomôcok.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Marek Hejda, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Marek má 3.5 roka a vážne ochorenia, Downov sydróm, epilepsiu, DMO, je hluchý a má oslabenú imunitu. So synčekom cvičia v domácom prostredí, veľmi by im pomohol rehabilitačný pobyt v Šoproni, ktorý im odporučila lekárka. Žiadajú finančný príspevok práve na tento liečebný pobyt.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Alena Kulichová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Tomáško má viacnásobné postihnutie, DMO a ťažkú skoliózu chrbtice a časté zápaly dýchacích ciest. Je veľmi potrebné s ním absolvovať časté rehabilitácie a viesť zdravý štýl. Žiadajú financie na kúpu liekov, vitamínov, rehabilitačného pobytu a pomôcok.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Ingrud Rehušová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Filipko ja znevýhodnený chlapec s telesným postihnutí. Doma sa pohybuje štvornožky, inak sa premiestňuje iba na invalidnom vozíku. Keďže Filipko vyrástol, starý vozík mu nevyhovuje a preto je nevyhnutné kúpiť vozík väčší, na ktorý žiadajú aj finančný príspevok.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Jana Zajacová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Zajacová má 5 ročného syna Alexa, ktorý má DMO. Alex má obrovskú šancu opäť chodiť, absolvuje operáciu, po ktorej bude potrebná dlhodobá rehabilitácia. Finančné prostriedky by využili práve na rehabilitáciu v zariadení RENONA
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Lucia Slovenská, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Lucia má 33 rokov a je matkou 4 ročnej Alžbetky. Pri narodení sa vyskytli komplikácie a Alžbetka sa narodila s poškedením a poranením svalou a nervou na ruke. Zranenie je celoživotné, okrem toho má Alžbetka alergiu, skoliózu. Navštevujú pravidelne rehabilitácie, financie by chceli použiť ako doplatok na liečebný pobyt v Renone.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 450 € Beáta Kučeríková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Davidko sa narodil v 27. týždni tehotenstva s krvácaním do mozgu, trpí centrálnou poruchou dystonická forma. Pre Dávidka je momentálne dôležité naučiť sa vzpriamovať a držať chrbátik, stáť a chodiť a preto sa rozhodli využiť služby rehabilitačného zariadenia NEURINO, na ktorý žiadajú aj finančný príspevok.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Eva Sušienková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Eva má 43 rokov a trpí svalovou distrofiou. Už niekoľko rokov je odkázaná používať invalidný vozík, a nakoľko sa jej v poslednej dobe zhoršil zdravotný stav, a nie je schopná chôdze s pomocou inej osoby musí riešiť situáciu kúpou mechanického vozíka, na ktorý žiada aj finančný príspevok.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 390 € Natália Valenčaťová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Natálka má 5 rokov a má DMO, drží sa na nohách ale nevie udržať rovnováhu, preto sa jej rozhodli zabezpečiť chodítko. Nakoľko sú manželia v hmotnej núdzi rozhodli sa požiadať o finančný príspevok práve na chodítko.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Magdaléna Hvolková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Hvolková má dvoch synčekov, ktorí obaja majú DMO. Žiada príspevok na kúpeľnú liečbu pre oboch synov do Kováčovej. Liečbu im schválila VŠZP, momentálne čakajú na pozvanie.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Elena Bencúrová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Bencúrová je matkou 9 ročnej Laury, ktorá má ťažke zdravotné postihnutie DMO. Pohybuje sa väčšinou na kolenách, s chodítkom alebo na invalidnom vozíku. Finančný príspevok by využila pre dcérku na liečbu v Turčianskych Tepliciach.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Andrea Drgoňová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Hanka sa narodila predčasne, má DMO spatickú diparézu, po mentálnej stránke je v poriadku, ale nedokáže sama ustáť, chodiť, len s oporou. Momentálne využíva chodítko alebo barličky. Okrem toho navštevujú rôzne rehabilitačné zariadenia. Financie plánuju využiť na pobyt v Harmony.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Renáta Kozáková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Renáta má 19 ročnú dcéru Andrejku, ktorá má od narodenia ťažké postihnutie, nerozpráva, stravu jej podávaju iba v mixovanom stave. Rozhodli sa absolvovať rehabilitačný pobyt v Adeli centre na ktorého dofinancovanie žiadajú finančný príspevok.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Vojtech Benko, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Syn Lukáš má 7 rokov a nechodí. Narodil sa predčasne a má diagnostikovanú DMO. Cieľom rodičov je zlepšiť jeho mobilitu tak, aby sa dokázal pohybovať bez cudzej pomoci. Chcú absolvovať rehabilitačný poby v Šamoríne
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 137,37 € Mário Hujo, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Od júna 2009 bojuje rodina Hujových s onkologickým ochorením dcérky Anky. V súčasnosti je po neúspešnej onkologickej liečby 2. recidívy- metastázy v pľúcach. Absolvovali desiatky zákrokov, zakúpii si aj prístroj s laserom, ktorý Anke posilňuje imunitný systém. Finančné prostriedky by použili na nákup vitamínov, liekov, Bio stravy.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Darina Polakovičová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Darina ma trvalé zdravotné problémy. Bola operovaná na chrbticu, v krátnom čase jej zistili onkologické ochorenie prsníka. Je invalidná s 90% mierou funkčnej poruchy. Finančný príspevok žiada na liečebný pobyt. (Luhacovice, Bardejov)
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Monika Polakovičová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Monika je matkou 3 detí, ktoré sama vychováva. Syn Martinko má od narodenia DMO. Spoločne navštevujú liečebné procedúry, Martinko je sediaci s oporou, ležiaci a veľmi peknez rozumiteľne rozpráva. Finančný príspevok žiadajú na kúpele do Kováčovej.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 760 € Zuzana Vašková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Zuzana je matkou dvoch ťažko postihnutých synčekov. Lukáš má DMO a epilepsiu a Tomáš má epilepsiu, obaja sú imobilní. Sama ich vychváva a žiada príspevok na doplatenie rehabilitácie v Centre Liberta v Košiciach. Od inej nadácie dostali príspevok 1000 eur.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Lýdia Černáková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: V decembri roku 2012 mala pani Lýdia rozsiahlu mozgovú príhodu, keď bola aj operovaná. Od marca je v domácej liečbe s trvalými následkami nehybnosti ľavej časti tela. Potrebuje 24 hodinovú starostlivosť. Chceli by absolvovať rehabilitačný pobyt v Šoproni, na ktorý žiadajú finančný príspevok.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Jana Katonová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Kantonová je ZŤP, čiastočne invalidná. Žije sama s dcérkou, ktorá je študentka strednej školy a popri tom brígaduje. Onedlho ju čaká operácia kolena a tak sa jej životné náklady opäť zvýšia na lieky a príde o polovicu prijímu. Žiada o príspevok na lieky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Mária Mikolajová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Mária sa pred časom podrobila operácií zhubného karcinómu rakoviny prsníka. Jej ochorenie si bude vyžadovať denno denné dochádzanie do nemocnice na ožarovanie a kontroly. Mária žije sama, nemá rodinu ani deti, ktoré by jej pomohli. Finančný príspevok žiada na úhradu cestovného, potraviny, ovocie, vitamíny.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Anna Vicenová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Viktorko má takmer 2 roky, narodil sa predčasne a komplikovane, čo spôsobilo diagnózu DMO, epilepsiu a očnú poruchu. Pani Anna s rodinou spoločne cvičia s Viktorkom, navštevujú rehabilitácie, terapie. Stav sa lepší, ale veľmi pomaličky. Financie žiadajú na niektorú z terapií, svojho syna.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Ľubor-Róbert Šarkózy, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Matúško je bojovník s DMO, má namontovaný schunt na pravej strane hlávky s vývodom do bruška. Už 3 krát mu operovali nôžky, do ktorých dostáva kŕče. Od januára dostali možnosť chodiť na masáže metódou MFK.Žiadajú o príspevok práve na masáže MFK.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 120,63 € Katarína Chamulová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Marianka, je dievčatko, ktorá má postihnutie DMO. Lekári jej nedávali veľké nádeje na život, dnes oslavuje už siedme narodeniny. Jej aktuálny zdravotný stav vyzerá tak, že lezie po štyroch, nechodí samostatne, chcela by veľmi chodiť ale jej stuhnuté nôžky jej to neumožňujú. Financie žiadajú na nádobu na ohrev rašeliny a rašelinu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Martina Michlišinová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Viktorka sa narodila v 34. týždni, v 1 roku jej diagnostiovali DMO. Okrem dcérky majú aj syna, ktorý je tiež zdravotne postihnutý. 2 krát do týždňa chodí pravidelne cvičiť a na masáže, všetky procedúry jej veľmi pomáhajú a začína pomaly napredovať. Žiadajú príspevok na pravidelné procedúry 300 eur.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Ingrid Majerová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Natálka sa narodila ako druhé dieťa. V prvom roku života jej diagnostikovali DMO. Navštevuje špeciálnu školu. Manžel pani Ingrid je nezamestnaný, žiadali o opatrovateľský, ktorý jej zamietli. Žiadajú finančnú pomoc na masáže pre Natálku.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Anežka Deglovičová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Maťko má neľahký osud. Narodil sa z ráštepom chrbtice. Okrem iného má 2 nadbytočné rebrá skoliózu, nožičky mal vytočené dovnútra. 6 krát ho museli operovať v celkovej anestéze, je cievkovaný. Kupujú mu aj príkrmy, keďže neje domácu stravu. Financie žiadajú na hami príkrmy, plienky, vitamíny.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Anna Gondová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Anna je invalidná dôchodkyňa. Už niekoľko rokov bojuje s rakovinou prsníkov. Po opakovaných ožarovaniach a chemoterapiách má veľmi oslabenú imunitu a musí užívať podporné lieky. Práve na spomínané lieky žiada finančný príspevok.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Dušan Pitoňák, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pán Dušan má 48 rokov a od roku 1986 je odkázaný na používanie invalidného vozíka v dôsledku ťažkého úrazu, prinešťasnom skoku pri reprezentovaní si poranil miechu, napriek tomu sa nevzdal a rozhodol sa pre športovú činnosť. Jeho starý vozík má už 12 rokov a stav je nevyhovujúci. Príspevok by využil na doplatok nového vozíka.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Zuzana Kucharová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Zuzana je slobodná matka 2 detí. Býva u rodičov, ktorým prispieva na nájomné. Dcéra Lenka chodí na strednú školu, Peťko je zdravotne postihnutý, má DMO a je odkázaný na invalidný vozík. Financie chcú použiť na liečebný pobyt pre Peťka, nové cviky a rehabilitácia mu pomôžu zlepšiť zdravotný stav.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Alexandra Zimová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Alexandra je rozvedená matka dvoch synov. Denisko je 12 ročný chlapec s diagnózom DMO a hydrocefalus. Rehabilitačný pobyt je pre Deniska veľmi dôležitý, keďže mu začína ochabovať svalstvo. Finančná situácia pani Alexandri je ťažká a preto žiada o príspevok na liečbu syna v Dunajskej Lužnej.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 350 € Monika Puczoková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Syn Gregor má 4 roky a narodil sa s krvácaním do mozgu, čo malo za následok poškedenie zraku a motorických funkcií- diagnóza DMO. Sám nesedí, nechodí, je plienkovaný. Od narodenia každodenne cvičí a rehabilituje. Žiadajú o komplexnú rehabilitáciu v Adeli centre v Piešťanoch.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Martina Janičová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Trojčlenná rodina sa ocitla v ťažkej životnej situácií. Manžel prišiel o prácu, manželka je na opatrovateľlskom z dôvodu synčekovho nevyliečiteľného syndrómu. Sám si ubližuje, musí byť pripútaný na vozík a potrebuje neustálu opateru. Syn môže jesť iba mixovanú stravu, preto žiadajú príspevok na rehabilitačnú pomôcku a špeciálnu stravu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Beáta Gajdošechová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Lenka píše v mene svojej mamy, ktorej súčasný stav nedovoľuje žiadosť napísať. Trpí ochorením skleróza multiplex (chronické ochorenie centrálnej nervovej sústavy) už niekoľko rokov. Mama je odkázaná na invalidný vozík, starostlivosť o ňu a o zabezpečenie všetkého potrebného je veľmi náročné. Financie žiadajú na nákup liekov, vitamínov, hygienických potrieb.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Mária Jaríková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Jaríková je matkou maloletého Martinka, ktorý trpí DMO, má epilepsiu a astrofiu očných nervou, je nevidiaci. Neurologička a fyzioterapeutka im odporučila zakúpiť vertikalizačné zariadenie, keďže synček nechodí a skracujú sa mu šľachy. V stoji lepšie funguje krvný obeh, pľúca, trávenie. Financie žiadajú práve na spomínané zariadenie.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 274,34 € Marek Luco, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Už je to 12 rokov čo je Marek odkázaný na služby invalidného vozíka. V auguste 2001 pri skoku do vody utrpel zlomeninu krčnej chrbtice. Postupne sa mu darí začleňovať sa do spoločnosti a je prijatý na magisterské štúdium. Žiada o príspevok na nový invalidný vozík.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 186 € Stanislava Janečková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Stanislava má 3 deti. Manžel pracuje ako elektromontér a pani Stanislava je na predĺženej rodičovskej dovolenke a poberá príspevok na opatrovanie dcéry Aničky. Anička sa narodila s vrodenou vývojovou chybou CNS. Má paraparézu dolných končatín , skoliózu. Pohybuje sa pomocou mechanického vozíka a dvoch palíc alebo chodítka. Chodítko, ktoré používa je už pre ňu malé, preto by finančné prostriedky použili na kúpu väčšieho chodítka. Na úhradu chodítka získali finančné príspevky z viacerých nadácií a chýba im už len doplatok, na ktorý žiadajú príspevok od Nadácie Orange.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Viera Javorská, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Viera je matkou 21-ročného Patrika, ktorý sa narodil s DMO a je celoživotne odkázaný na invalidný vozík. Podstúpil mnoho ťažkých operácií a pani Viera so svojim manželom sa o neho svedomito starajú a snažia sa mu zabezpečiť najlepšiu starostlivosť. Obaja rodičia však už majú sami zdravotné problémy a vzhľadom na vek, výšku a Patrikovu váhu by potrebovali schodiskovú plošinu. Financie na jej zakúpenie získali z UPSVaR a z Nadácie J&T. Ostáva im však doplatok, o ktorý požiadali Nadáciu Orange.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Zuzana Šarkózyová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Slečna Zuzana trpí vysokým krvným tlakom, bolesťami chrbtice, hlavy, na pľúcach má fistuly. Momentálne žije u svojho brata so švagrinou a svojou ťažko chorou matkou. Musí užívať veľa liekov, na ktoré by použila finančné prostriedky. Ďalej by potrebovala novú posteľ a anatomický vankúš kôli svojmu chrbtu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 360 € Katarína Kalinová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Mladá rodina, ktorá má tri deti. Dcére Ninke odumrela časť mozgu. Momentálne je ležiaca, často rehabilitujú, mama sa o ńu stará doma, pracuje len otec, a rehabilitácie sú jej jedinou šancou na zlepšenie zdravotného stavu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 370 € Jana Holúbková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Syn Dominik sa narodil s ťažkým zdravotným postihnutím. Má poškodený mozog (hydrocefalus), Dmo. Po operácií mu do hlavičky zaviedli Šant, na odtok miechového moku. Navštevuje pravidelne školu a rehabilitácie. Peniaze žiadajú na kúpu špecialnych saní a fusaka.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Mariana Pirťanová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Marianka má vrodený srdcový defekt a bolesti chrbta. Boli podporení už v novembri 2012, zdravotný stav Marianky sa zhoršil. S náročnejšou liečbou sa im zvýšili aj výdavky na lieky, plienky, vitamíny.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Mária Csonková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Mária vychováva svoju dcérku už 5 rok sama. Noemi trpí DMO a epilepsiou a inými združenými diagnózami, vyžaduje si 24 hodinovú starostlivosť. Od malička absolvuje rôzne terapie, masáže, rehabilitačné pobyty. Každý mesiac absolvuje nitkovú akupunktúru v Budapešti. Veľmi jej to pomáha pomentálne stránke, je vnímavá, usmieva sa. Finančný príspevok žiadajú na terapiu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Miriam Dávidová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Syn Alex má 10 rokov a diagnózu DMO. Doma sa snažia spoločne cvičiť, masáže prevedené odborníkom sú kvalitnejšie s viditeľným zlepšením. Ak majú financie používajú ich práve na liečenie, chceli by to však pravidelnejšie. Finančný príspevok použijú na rehabilitačné cvičenie a masáže.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 151,75 € Jana Benďáková, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Patrik a Martin Benďákovi nemájú osvojené základné hygienické návyky a musia dodržiavať prísnu diétu. Bratia májú rovnakú diagnózu. Fiinančný príspevok by rodičia využili na kúpu stravy, plienky a na hygienické pomôcky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Marcela Kondelová, podporená/ý v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Rozvedená mamička má 17 ročného syna Filipa, ktorý trpí progresívnou svalovou dystrfiou. Denne navštevuje strednú školu- obchodná akadémia s vynikajúcim prospechom. Sám nie je schopný pohybovať sa na mechanickom vozíku. Nový vozík spolu s doplnkami by mu umožnil byť vo veľkej miere samostatným.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 500 € Materská škola, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: V mestskej časti Bratislava Rača, na Gelnickej ulici sa nachádza materská škola ktorá slúži deťom už 30 rokov. Jej dverami denne prejde takmer stovka detí vo veku od 3 do 6 rokov, ktoré tu trávia svoj čas hraním, učením sa nových vecí s kamarátmi a učiteľmi, ktorí ich vzdelávajú v oblasti environmentalistiky, ochrany životného prostredia, zdravia a lásky k zvieratkám i ľuďom. Učiteľky podporujú deti v športových aktivitách. Nemalou časťou ich dňa je trávenie času na veľkom, no pomerne schátralom a nevyužitom dvore škôlky, ktorý sa už niekoľko rokov snaží materská škola zrenovovať a poskytnúť deťom aspoň malý kúsok pre hry a športové aktivity. Cieľom je vytvoriť malú športovú škôlku pre deti, upraviť exteriér materskej školy a osadiť športové náradie.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 800 € Materské centrum Fifidlo, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Rekonštrukciou herne chce Materské centrum Fifidlo v Stupave získať krajší a bezpečnejší priestor na hranie sa detí s rodičmi. V súčasnosti materské centrum umožňuje mamičkám s deťmi učiť sa angličtinu, zatancovať si na ľudovú nôtu, škôlkarom zabaviť sa na pohybovej prípravke. Súčasné vybavenie herne je pre deti staré a nevyhovujúce. Financie budú použité na nákup nového vybavenia do herne a jej rekonštrukciu.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 500 € Obec Peder, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Obec Peder má približne 400 obyvateľov. V obci funguje základná a materská škola na jednom spoločnom dvore. Deti majú k dispozícii na hranie iba jednu šmykľavku. V rámci projektu sa dobrovoľníckou prácou vybuduje detské ihrisko v obci, na spoločnom dvore základnej a materskej školy. Vybudovaním detského ihriska vytvoria dobrovoľníci deťom priestor na hry, športovanie a trávenie voľného času. Vďaka finančným prostriedkom, budú môcť nakúpiť materiál a pomôcky na rekonštrukciu ihriska.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 800 € Stadetore, n.o., projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Zámerom projektu Úprava letnej terasy pre deti so zdravotným postihnutím je úprava povrchu letnej terasy, ktorá sa nachádza v zariadení Stadetore, n.o. Triedu Slniečko v tomto špecializovanom zariadení navštevujú deti so zdravotným znevýhodnením, deti s DMO. Väčšina týchto detičiek je nechodiaca, nesamostatná a odkázaná na pomoc iných. Cieľom projektu je upraviť pre tieto deti letnú terasu, na ktorej môžu tráviť čas na čerstvom vzduchu a ktorá bude pre nich bezpečná.
zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € exTeatro, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: V dňoch 3. – 5. júna 2013 a počas festivalu Európske ľudové remeslo (12. – 14. júla 2013) v Kežmarku ukáže exTeatro Kežmarský hrad ako zaujímavý a atraktívny priestor pre divadlo. Nanovo sa zrealizuje nezvyčajná denná prehliadka, nová autorská rozprávka s pesničkami z dielne Roba Mankoveckého, ktorú si budú môcť vychutnať deti, ale aj dospelí a stať sa tak súčasťou rozprávkového sveta priamo v hradných expozíciách.
poskytovanie sociálnej pomoci 800 € Združenie Nádej, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Zbúrajme sociálne bariéry šikovnosťou našich rúk pripravilo združenie Nádej Ladomerská Vieska pre klientov Domova sociálnych služieb Ladomerská Vieska. Jedná sa o mužov s rôznym zdravotným znevýhodnením, najmä sú to mentálne a duševné poruchy a poruchy správania. Sú to ľudia, ktorí okrem svojich početných zdravotných problémov trpia aj sociálnou izoláciou a z nej vyplývajúcich pocitov osamelosti, menejcennosti a zbytočnosti. Z toho dôvodu sa rozhodlo Združenie Nádej v priestoroch DSS Ladomerská Vieska oživiť pracovné návyky klientov ich pravidelnou účasťou na výrobe a distribúcii rôznych dekoračných výrobkov. Spoločne vyrobia sviečky či iné darčekové predmety.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € OZ Malíček, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Občianske združenie Malíček vzniklo na jar v roku 2011 na podnet rodičov nedonosených detí. Svoje skúsenosti chce OZ Malíček odovzdať ďalším a pomôcť tak rodinám, na ktorých predčasný pôrod zanechal postih. Preto sa občianske združenie snaží prostredníctvom projektu pomôcť vybudovať priestor, v ktorom by vzniklo oddychovo-relaxačné rehabilitačné terapeutické centrum a klubovňa pre miestnu komunitu. Finančné prostriedky budú použité na nákup nástrojov na muzikoterapiu, materiál na tvorivé dielne, nástroje na cvičenie a materiál na obnovu priestorov.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 240 € Občianske združenie Materské centrum Detský sen, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Deti v pohybe sa usiluje skvalitniť herné možnosti detí, ktoré sa stretávajú v klube mamičiek, pravidelne organizovanom Občianskym združením Materské centrum Detský sen. Predkladateľ plánuje zabezpečiť nové herné prvky, ktoré v deťoch rozvíjajú motorické a pohybové zručnosti. V rámci projektu chce zorganizovať aj podujatie zacielené na komunitu mladých rodín. Pre návštevníkov pripraví stanovištia zamerané na dynamický pohyb a relaxačné aktivity detí, ale aj úsmevné disciplíny zapájajúce celé rodiny. Organizáciou podujatia sleduje posilnenie súdržnosti komunity, ako aj vedomia spolupatričnosti s inými rodinami. V rámci podujatia sa uskutoční zbierka šatstva a hračiek pre sociálne znevýhodnené rodiny.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 960 € Občianske združenie Modrá hviezdička, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Kreatívna eko-oddychová zóna prináša v rámci rodičovskej iniciatívy revitalizácie vonkajších priestorov materskej školy v Modre priestor, ktorý dá deťom zážitkovým spôsobom vzťah k prírode, buduje kreativitu a dáva deťom ideálny priestor na oddych. Kreatívna eko-oddychová zóna spája rodičov, deti, zamestnancov materskej školy a priaznivcov detí v komunite pri práci na vonkajšom priestore určenom pre 118 detí. Jednotlivé štádia môžu zachytávať na veľkoplošnej tabuli, ktorá vznikne rekonštrukciou a náterom tabuľovou farbou z domčeka na náradie. Maľovanie pri stojanoch vonku podnecuje kreativitu, oddych v prírode a možnosť piknikovania priamo v areáli škôlky, kde bude osadené aj nové sedenie.
podpora vzdelávania 1 500 € Občianske združenie Detský lesný klub Domček, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Domček Lesníček vznikol v roku 2012, nadviazaním na aktivity neformálnej skupiny obyvateľov obce Limbach, ktorých snahou bolo priniesť deťom alternatívu ku klasickej výchove v štátnych materských školách. Cieľom projektu je podporiť existenciu, rozvoj a šírenie myšlienky lesných materských škôl a detských lesných klubov na Slovensku. Klub potrebuje doplniť didaktické pomôcky, vybudovať druhú lesnú základňu, pozvať ďalších lektorov a šíriť dobrú myšlienku ďalej. Chcú dať deťom príležitosť vyrastať zdravšie, zmysluplnejšie a podporiť učiteľov i dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní venovať svoju energiu práve takýmto projektom.
podpora vzdelávania 1 700 € Rodičovské združenie pri materskej škole, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Materská škola Miletičová disponuje veľkým vonkajším areálom, ktorý je pre danú mestskú, husto zastavanú časť Bratislavy skôr výnimočný. Vízia projektu ja zabezpečiť, rozvíjať a prehĺbiť environmenálne podvedomie detí predškolského veku nenásilnou hravou formou v čom najužšom kontakte s okolitou prírodou. Snahou dobrovoľníkov je vytvoriť také podmienky, aby mali deti možnosť na základe vlastných skúseností, poznaní, pozorovaní a experimentovaní priamo v prírode rozhodnúť čo je správne a čo nie. Cieľom tohto predkladaného projektu je vybudovanie dreveného záhradné altánku , ktorý umožní učiť a poznávať priamo v prírode. Tento projekt je súčasťou revitalizácie a rozšírenia celého oddychového areálu Materskej školy.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 950 € Rodičovské združenie pri materskej škole, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Deti navštevujúce Materskú školu na Dunajskej ulici v Šamoríne majú v súčasnosti veľmi obmedzené možnosti športového vyžitia v rámci areálu svojej škôlky. Projektom chcú dobrovoľníci v spolupráci s materskou školou dosiahnuť vytvorenie vhodných podmienok na rozvíjanie pohybových a športových aktivít detí navštevujúcich predškolské zariadenie, ako aj detí prichádzajúcich do areálu materskej školy s rodičmi z priľahlej mestskej časti. Zámerom projektu je sfunkčniť už existujúce preliezky, hojdačky, šmykľavku a doskočisko s pieskom, z ktorých mnohé už majú desaťročia a sú nefunkčné a značne opotrebované. Zároveň je snahou umožniť deťom aj iné športové aktivity a formy pohybu rozšírením existujúcich možností - zatrávnením zdevastovanej plochy, osadením ďalších športových prvkov, ako aj nákupom športového vybavenia pre hru futbalu, basketbalu, pre cyklistiku, gymnastiku a podobne.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 700 € Občianske združenie Petržalskí škôlkari, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Zámerom projektu Radosť z pohybu – cesta k zdraviu je rozšírenie hravých, pohybových a bezpečnostných podmienok školského dvora a školskej záhrady Materskej školy na Haanovej 9 v Bratislave, ktorá je používaná deťmi navštevujúcimi materskú školu, ako aj deťmi z okolia. Školský dvor obsahuje pevne zabudované pohybové prvky (preliezačky, šmykľavky, hojdačky, cesty pre dopravnú výchovu) a ďalšie hravé zóny (pieskoviská, lavičky) iba v jednej časti, kým druhá zatrávnená plocha záhrady je prázdna a nevyužívaná. Zámer občianskeho združenia smeruje k využitiu zatrávnenej časti školskej záhrady, osadením prvkov umožňujúcich ďalší druh pohybových činností, hry a relax detí. Takéto riešenie by umožnilo bezpečné rozmiestnenie jednotlivých detských skupín počas pobytu v areáli, navýšenie možností hier a pohybu.
podpora vzdelávania 1 000 € Združenie rodičov pri MŠ - Na Starej tehelni, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projektom A budeme Indiáni sa snaží združenie rodičov podporiť materskú školu Bzučo v Banskej Bystrici v jej výchovno-vzdelávacích aktivitách, ktoré vyplývajú z jej zamerania - zelená škola, škola priateľská k deťom. Indiáni ako prastarí obyvatelia Ameriky vždy spätí s prírodou, berúc do úvahy všetky jej zákonitosti a s prejavmi nesmiernej úcty k nej sú výborným prostriedkom ako hravou, zábavnou a pre deti atraktívnou formou poukázať na základné princípy prežitia, ilustrovať, že výdobytky modernej civilizácie nie sú samozrejmosťou. Prostredníctvom spoznávania novej indiánskej kultúry a tradícií, dodržiavaním ich pravidiel a ochrany životného prostredia sa deti naučia veľa užitočných vecí.
zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Združenie na záchranu hradu Revište, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt nadväzuje na záchranné práce, ktoré sú na hrade Revište vykonávané od roku 2011. V tomto roku je v pláne staticky zabezpečiť steny južného paláca, čiastkový archeologický výskum a inštalovať drevené prvky slúžiace na zvýšenie bezpečnosti pohybu návštevníkov hradu. V rámci realizácie projektu dôjde k vytvoreniu náučno-vyhliadkového chodníka na troskách niekdajšieho strážneho bodu hradného komplexu v spolupráci s miestnym oddielom KST. Samozrejmosťou bude pravidelná starostlivosť o miestnu vegetáciu v spolupráci so skautmi zo Žiaru nad Hronom.
podpora vzdelávania 1 700 € Základná škola Narnia, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Spoluprácou so Základnou školou Narnia vznikol projekt Lego v škole, ktorý bude slúžiť širšej verejnosti ako prostriedok budovania vzájomných vzťahov a učenia sa. Legoprojekt podporuje detskú kreativitu a ukazuje na dôležité životné princípy prostredníctvom rôznych príbehov. Hravou formou sa deti učia vzájomne spolupracovať a pomáhať si, keďže stavajú spoločné mesto. Na báze dobrovoľnej služby sa snažia získať čo najväčšie množstvo lego kociek a lego stavebníc, prostredníctvom ktorých vybudujú deti svoje lego mesto, s cestami, železnicou, autami lietadlami.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € Občianske združenie Lipka, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: V areáli Základnej školy Turnianska dobrovoľníci spoločne s Občianskym združením Lipka začali budovať mini športovisko, ktoré by malo slúžiť nielen žiakom školy, ale aj verejnosti, ktorá areál využíva. V prvej fáze spoločne s rodičmi i verejnosťou vyčistia bežeckú dráhu, pretože je zarastená burinou a dajú osadiť tri športové herné prvky (kladiny a hrazdu). V druhej fáze projektu, na ktorú žiadajú podporu z Nadácie Orange by radi upravili pieskovisko a osadili ešte jeden športový herný prvok - valec na balansovanie. Počas rodičovskej brigády vykopú jamy na osadenie herného prvku, vyčistia pieskovisko, porozhŕňajú privezený piesok a urobia okolo neho obrubníky z dreva.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € Športový klub Univerzita Mateja Bela, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Snahou Športového klubu Univerzity Mateja Bela je vytvorenie a realizácia športovo-vzdelávacích krúžkov so zameraním na horolezectvo a ďalšie outdoorové aktivity. Cieľovou skupinou, ktorej chcú ponúknuť nové možnosti, sú predovšetkým deti základných škôl v Banskej Bystrici. Okrem pravidelných horolezeckých krúžkov jednorazovými aktivitami ponúknu spolupracujúcim školám ďalšie atraktívne pohybové aktivity, ako aj možnosť iných zážitkových aktivít a športových podujatí. Finančné prostriedky budú použité na kúpu lezeckej obuvi, prílb a ďalšieho lezeckého náradia pre deti.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Občianske združenie Dubova Colonorum, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Dubová Colonorum organizuje mládežnícke tábory na záchranu ruiny starého kostolíka sv. Kozmu a Damiána nad obcou Sedliacka Dubová od roku 1998. Samotné tábory prebiehajú v štýle stredoveku, celé sa nesú v roku 1397. Mladí ľudia svojou ochotou pomôcť chátrajúcemu kostolíku sv. Kozmu a Damiána si budujú nielen vzťah k dobrovoľníctvu samotnému, ale aj k histórii. Vytvárajú sa predpoklady aj na budovanie priateľských vzťahov a zmysluplné trávenie voľného času. Areál sa sprístupňuje návštevníkom a turistom, vďaka čomu sa projekt teší silnej podpore zo strany miestnej komunity. Každoročne sa tu konajú letné tábory, kde mladí ľudia obnovujú zrúcaninu kostola a výsledky práce prezentujú širokej verejnosti počas Dňa otvorených dverí. Finančné prostriedky budú použité na materiálne zabezpečenie letných táborov.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 950 € Szalay Ladislav, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Basketbalové ihrisko pre všetkých je zameraný na rozšírenie existujúceho ihriska o dva basketbalové koše. Ihrisko sa nachádza v Javorinke, mestskej časti Galanta a bolo vybudované za pomoci obyvateľov, miestneho poľnohospodárskeho družstva a finančnej pomoci mesta Galanta. Dobudovaním basketbalových košov chcú miestni nadšenci vybudovať multifunkčné ihrisko slúžiace okrem pravidelných volejbalových zápasov aj pre mladé basketbalové talenty a samozrejme aj pre všetkých, ktorí navštívia mestskú časť Galanta
zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Katarínka, fungujúci už devätnástu sezónu, je zameraný na mladých ľudí, na rozvoj ich tvorivého potenciálu prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti. Tá spočíva v podieľaní sa na záchrane národnej kultúrnej pamiatky (zrúcanina kostola sv. Kataríny) a v poznávaní bohatej histórie tohto miesta a prírodných krás okolia zážitkovou formou. Zapojenie sa do záchranných prác prebieha uprostred prírody, mimo ľudských obydlí a každodenných výdobytkov modernej doby. Archeologický výskum má v rámci projektu dlhoročnú tradíciu, dobrovoľníci majú možnosť pod vedením skúsenej archeologičky vyskúšať si prácu archeológa, objavovať pred svojimi zrakmi ukryté tajomstvá a tak prispievať k spoznávaniu objektu. Tento krát sa pustia do hľadania krypty, ktorá by sa mala nachádzať v lodi kostola.
podpora vzdelávania 600 € Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Átrium pre umenie si kladie za cieľ revitalizovať zanedbaný priestor vnútorného dvora objektu na Batkovej ulici v Bratislave. V budove v súčasnosti sídlia štyri vzdelávacie inštitúcie a átrium z dôvodu nevyhovujúceho stavu nevyužíva ani jedna z nich. Úprava daného priestoru prinesie nové možnosti pre umeleckú prezentáciu žiakov škôl sídliacich v budove a pomôže upevniť pocit spolupatričnosti komunity žiakov, rodičov a pedagógov zapojených do pracovných aktivít. V priebehu realizácie projektu sa vytvorí priestor i na výtvarné aktivity žiakov.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 500 € Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt je zameraný na rekonštrukciu bazéna v Domove sociálnych služieb a podporovaného bývania Merema. Jeho realizáciou bude pre 54 znevýhodnených ľudí vytvorený priestor na hydrokinezioterapiu, rehabilitačno-športovú činnosť a relax. Klientom s duševným i telesným znevýhodnením a zníženou schopnosťou mobility, ktorí majú len obmedzenú možnosť navštevovať verejné zariadenia tohto typu novovzniknutý priestor zvýši kvalitu života a prispeje k zlepšeniu ich zdravotného stavu (psychického i fyzického).
zachovanie kultúrnych hodnôt 300 € Občianske združenie Čisté srdce, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Divadlo z domčeka je zameraný na deti školského veku z miestnej komunity. Jeho hlavným cieľom je rozvoj osobnosti dieťaťa pomocou techník a metód dramatickej výchovy a dramatoterapie, pričom dôraz kladie na priamy zážitok detí s divadelným umením. Detské divadlo Divadlo z domčeka funguje od roku 2012. V súčasnosti má 25 členov, a je typické tým, že členmi môžu byť všetky deti, ktoré chcú hrať divadlo. Cieľom projektu je zakúpiť a zhotoviť materiálno-technické vybavenie detského divadelného štúdia. Ambíciou činnosti divadla je každoročné zrealizovanie detského divadelného predstavenia pre verejnosť v obci a v regióne Záhorie.
podpora vzdelávania 600 € Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej škole s materskou školou v Trnave, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: V rámci projektu Živé laboratórium 2 chce združenie rodičov spolu s deťmi a zamestnancami školy upraviť v súčasnosti nevzhľadnú časť školského areálu v Trnave tak, aby bola využiteľná na výučbu, počas školského klubu ako aj na voľno časové aktivity detí a verejnosti. V areáli budú osadené didaktické prvky vhodné na vzdelávanie žiakov prvého stupňa v oblasti prírodovedných predmetov. Areál bude taktiež upravený, vysadená zeleň a živý plot.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 560 € REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt obnovy detského ihriska na Vajanského ulici v Modre poskytuje priestor pre všetky generácie. Cieľovou skupinou projektu teda nie sú len deti, ale aj ich rodičia, či starí rodičia, obyvatelia okolitých ulíc a samozrejme všetci obyvatelia mesta. Počas realizácie dobrovoľníci vysadia nový trávnatý porast, uskutoční sa osadenie nového herného prvku - preliezky Mučiareň, osadia sa nové smetné koše. Dobrovoľníci vymenia staré lavičky za nové, ktoré vytvoria priestor pre kultúrne vyžitie malých detí a mamičiek na materskej dovolenke na sídlisku v Modre.
zachovanie kultúrnych hodnôt 300 € Dubraviciana, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Svätojánske ohne Dubraviciane je projekt revitalizácie verejného priestoru, kde ide o podporu kultúrnych aktivít a rozvoj regionálneho cestovného ruchu a informovanosti občanov. Projekt má charakter verejnoprospešnej, prezentačno-osvetovej a kultúrno-zábavnej akcie v obci Dúbravica. Finančné prostriedky budú použité na obnovu prístupového chodníka k Dúbravickému hrádku. Vyvrcholením aktivít bude podujatie s kladením vatry, ako tradičný a zároveň symbolický akt. Cieľom projektu je podnietiť záujem a zapojenie občanov, dobrovoľníkov a ďalších záujemcov pri zveľaďovaní materiálneho a duchovného rozvoja obce.
ochrana a tvorba životného prostredia 740 € Občianske združenie Vagus, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Ľudia bez domova v spolupráci s pracovníkmi OZ Vagus, pracovníkmi Spoločnosti Orange, a.s. a obyvateľmi okolia Mýtnej ulice zrekonštruujú zanedbané ihrisko. Z ihriska sa stane miesto pravidelného stretávania sa ľudí z okolitých domov, pretože na dané miesto osadia lavičky, smetné koše. Mládeži sa ihrisko prispôsobí na športové hry. Okolie ihriska sa zveľadí novou trávou a zeleňou. Prepojením ľudí bez domova a majoritnej spoločnosti sa znížia predsudky voči ľuďom bez domova a zlepší sa tolerancia otvoreného Denného a integračného centra pre ľudí bez domova na Mýtnej ulici. Ľudia bez domova zapojení do prác si budú zvyšovať pracovné návyky a budú mať väčšiu šancu uplatnenia sa na trhu práce. Rekonštrukcia priestoru je pokračovaním upratovacích aktivít na danom mieste z minulého roka.
ochrana a tvorba životného prostredia 600 € ecoLOGICA, o.z., projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Park na Lipského ulici v Bratislave je unikátnym priestorom a zároveň jedinečnou plochou svojou polohou. Záhrada má potenciál poskytnúť relax a oddych rodičom, priestor na hru a vzdelanie pre deti. Projektovým zámerom je nielen revitalizovať park ale aj vytvoriť oddychové zóny pre matky s deťmi, hracie zóny pre deti a vybudovať "arborétum" formou náučnej záhradky.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 600 € Bc. Viera Bodnárová, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: V rámci projektu plánujú dobrovoľníci a rodičia z mestskej časti v Banskej Bystrici zmodernizovať a skrášliť detské ihrisko v jednej z mestských častí a zároveň podporiť verejnosprospešné a voľno časové aktivity detí a rodičov. Pre deti sú k dispozícii len pieskoviská a kovové konštrukcie, ktoré sú čiastočne alebo úplne nefunkčné. Projekt bude slúžiť celej komunite v Mestskej časti Iliaš - deťom, ktoré v tejto obci bývajú, chodia tu k starým rodičom a trávia tu voľný čas a prázdniny. Vybudovaním sa zvýši pohybová aktivita a fyzická zdatnosť mládeže. V areáli budú osadené nové hojdačky, preliezačky, exteriér bude vyčistený a upravený dobrovoľníkmi.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 600 € Obec Gáň, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Cieľom projektu je za pomoci obce Gáň, vedenia a zamestnancov miestnej materskej školy a v neposlednom rade aj samotných rodičov a ich ratolestí zveľadiť a čiastočne zrekonštruovať detské ihrisko pri materskej škôlke. Konkrétne sa bude jednať o namaľovanie oplotenia, zakrytie pieskoviska, zveľadenie exteriéru, osadenie lavičiek a ďalších doplnkov.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € Rodičovské združenie pri materskej škole, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Dobrovoľníci z mesta Banská Bystrica sa rozhodli zrekonštruovať a skvalitniť zanedbané detské ihrisko materskej školy na jednom z najstarších sídlisk Banskej Bystrice, kde žije veľa mladých rodín. Vzhľadom k tomu, že deti tu majú obmedzené možnosti pohybového a herného vyžitia, radi by vložili úsilie do opráv existujúcich hojdačiek a obnovy ich náterov, kúpy a osadenia hernej zostavy (kladiny, hrádze, stena na hádzanie), tabule na kreslenie, lavičiek a úpravy okolia. Obnovené ihrisko bude slúžiť nielen deťom, ale aj a ich rodičom ako miesto spoločenského oddychu a vzájomného stretávania sa.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 600 € Komunitné centrum zdravia Mosty, n.o., projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Dobrovoľníci v spolupráci s Materským centrom Mostík by chceli projektom pomôcť obnoviť vybavenie materského centra, ktoré je už zastarané a nepostačujúce, aby sa tu najmenšie deti a ich rodičia príjemne cítili a radi toto centrum navštevovali. Cieľom projektu je vyriešiť odkladací priestor pre hračky zakúpením úložného priestoru s plastovými boxmi, nahradiť opotrebovanú skriňu na dokumenty a pomôcky, vymeniť zničený koberec a tiež vymaľovať miestnosť. Veria, že realizáciou tohto projektu sa zväčší voľný priestor centra na rôzne aktivity a zároveň sa zvýši jeho účelovosť, estetickosť a obľúbenosť medzi návštevníkmi.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Záujmové združenie Rodina- Azylový dom Tamara, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Azylový dom Tamara je otvorený pre týrané ženy a matky s deťmi. V tomto objekte sa nachádza aj denný stacionár pre seniorov a materské centrum. Cieľom projektu je obnova oddychovej zóny, ktorá bude slúžiť všetkým klientom zariadenia. Keďže klienti v súčasnosti nemajú primerané podmienky tráviť čas vo vonkajšom areáli, bude tu vysadená zeleň, osadené lavičky a stôl tak, aby sa klienti aj v tomto areáli cítili príjemne a mohli tu tráviť svoj voľný čas spolu s deťmi.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 995 € Zakladna škola 1. - 4 ročník s materskou školou Prenčov č. 203, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Materská škola v Prenčove je jednotriedna, má vybudovanú školskú záhradu. Súčasný stav je vyhovujúci, ale málo atraktívny a podnetný pre deti a okolie. V čarovnej záhradke chcú aktívni rodičia spolu s deťmi a zamestnancami materskej školy vytvoriť dve zóny - športovú a environmentálnu. Ďalej opraviť a obnoviť drevené vybavenie dvora, odstrániť kovovú šmykľavku, prekryť pieskovisko proti znečisťovaniu. Vybudovať bylinkovú záhradku na rozvíjanie vzťahu detí k prírode a ku všetkému živému. Vytvorí sa tak bezpečné a príjemné miesto, ktoré bude slúžiť na vyučovanie, oddych a športovanie detí z materskej školy, ako aj ostatným deťom z obce a ich rodičom.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € Petra Polonyiová, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: V materskom centre je potrebná neustála obnova hračiek, potrieb, pomôcok a zariadenia centra. Pre mamičky s deťmi budú v žilinskom materskom centre pripravené pohybové aktivity, ktoré zlepšia psychicko-motorický vývoj detí a pohodu mamičiek. Kúpou vhodného vybavenia resp. pomôcok pre deti do 4 rokov sa zvýši návštevnosť centra i možnosť rozšíriť ponuku aktivít. Okrem nových aktivít sa budú jedenkrát mesačne v materskom centre konať prednášky s rôznymi odborníkmi (lekári, finančná poradkyňa, laktačná poradkyňa, právnik a pod.).
zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € Občianske združenie Godot Projekt, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Cieľom Projektu Orbis je ľudská, finančná a informačne-propagačná podpora formálnych, ale aj neformálnych skupín a mimovládnych organizácií. Na základe vybraných podkladov z diel lokálnych výtvarníkov, fotografov a iných umelcov dá OZ Godot Projekt vyrobiť kvalitné reprodukcie, ktoré bude v pohľadnicovej forme za dobrovoľný príspevok prezentovať na vybraných predajných miestach v rámci Trnavy a v rámci niektorých kultúrnych podujatí (koncerty, výstavy). Celý zisk z predaja pôjde na podporu lokálnych sociálnych, enviromentálnych, umeleckých i iných projektov pôsobiacich v meste Trnava.
podpora vzdelávania 1 000 € Ľudmila Bojačková, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Átrium Základnej školy v Sobranciach prešlo celkovou rekonštrukciou avšak finančné prostriedky nepostačovali na celkové dokončenie revitalizácie. V tomto roku by bol areál obohatený o prístrešok, ktorý by žiaci využívali najmä v prípade nepriaznivého počasia a obnovila by sa aj fontána, ktorá by areál skrášľovala.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 999 € Natália Kaková, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Cieľom projektu Znovu zábavná Závrská je revitalizácia verejných priestorov v malebnej časti obce Horná Súča. V priestoroch bývalej školy bude vybudované detské ihrisko s preliezkami, húpačkami, lavičkami, kde sa budú môcť stretávať najmä matky s deťmi a ostatní obyvatelia obce.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Divadelný súbor Daxner, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Ochotnícke divadlo v Tisovci má jedenapolstoročnú históriu. Súbor sa venuje súčasnému činohernému divadlu s prvkami alternatívneho divadla. Nadväzujúc na mnohoročnú divadelnú tradíciu v Tisovci sa DS Daxner prezentuje nielen herectvom, ale v posledných rokoch aj prípravou a organizovaním divadelného festivalu amatérskych divadelných súborov, ktorý dostal názov FEDIMÁK. Zámerom je formou divadelných predstavení a workshopu priblížiť divadelné umenie širokej verejnosti mesta Tisovec a blízkemu okoliu. Divadelný festival sa bude konať v mesiaci august.
zachovanie kultúrnych hodnôt 861 € Mesto Revúca, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Zámerom Mesta Revúca je vytvoriť propagačný materiál o meste a jeho okolí, jeho zaujímavostiach, pamiatkach a atraktivitách za aktívnej spolupráce verejnosti. Mesto plánuje vyhlásiť súťaž s názvom "Revúca očami fotoobjektívu" pre širokú verejnosť, obyvateľov mesta. Víťazné fotografie budú použité v propagačných materiáloch. Zároveň mesto plánuje osloviť pre spoluprácu pri tvorbe obsahovej stránky materiálu žiakov ZŠ Komenského. Výsledkom projektu bude atraktívny propagačný materiál, ktorý bude plnohodnotne napĺňať hlavnú myšlienku projektu "Revúčania pre Revúcu".
zachovanie kultúrnych hodnôt 998 € Folklórny súbor Skaličan, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Hlavnou myšlienkou projektu Tanečná škola folklóru je formou interaktívnych workshopov vzbudiť u mladých ľudí nielen z prímestských letných táborov, ale aj okolitých rekreačných chát, záujem o slovenský folklór, tradície a zvyky. Tanečné workshopy budú organizačne zabezpečené folklórnym súborom Skaličan. Zároveň budú odprezentované jednotlivé kroje a piesne z regiónu Záhorie a tiež širokého okolia. Cieľom je naučiť mládež základné kroky charakteristické pre jednotlivé regióny, objaviť nových potenciálnych tanečníkov a rozšíriť tak rady tanečnej zložky súboru a v neposlednej rade v rámci zvýšenia atraktívnosti folklóru zasvätiť mladých do rôznych akcií a podujatí.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € Mgr. Jakub Hába, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: V rámci projektu budú obyvatelia obce Bernolákovo obnovovať miestne detské ihrisko. Ihrisko sa nachádza medzi bytovkami, v ktorých žije približne 200 domácností. V súčasnej dobe je ihrisko spustnuté a zďaleka nepripomína miesto, kde by mali deti tráviť čas. Detské atrakcie sú zastaralé a neudržiavané. Preto sa obyvatelia rozhodli toto ihrisko obnoviť a vrátiť mu jeho čaro a význam.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Erika Ujčeková, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: V areáli miestnej základnej školy v Želiezovciach sa z dôvodu stavebných prác stratili zelené plochy a stromy boli vyrúbané. Z toho dôvodu by rodičia, dobrovoľníci a deti radi vrátili do areálu zeleň. V areáli bude osadených 7 nových smetných košov a rodičia s deťmi vysadia nové stromčeky a kríky. Vyvrcholením aktivít bude výstava s fotodokumentáciou a prácami koláží detí na tému životného prostredia.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € Katarína Husárová, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Cieľom projektu Poď sa so mnou hrať je obnova detského ihriska v areáli materskej školy Kukučínov. Toto ihrisko navštevujú najmä deti rodičov bez práce a poberajúci dávky v hmotnej núdzi. Nové detské ihrisko by bolo pre nich priestorom na pohyb, prejav fantázie a dôvodom na radosť. V areáli budú dobrovoľníkmi osadené nové hojdačky, pieskovisko a iné herné zostavy.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 713 € Obec Brezolupy, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: V obci Brezolupy je vybudovaný viacúčelový športový areál, ktorý je využívaný celoročne, najmä mladými ľuďmi. Cieľom projektu je zaplnenie nevyužitého verejného vonkajšieho priestranstva a to osadením stolnotenisového stola, ktorý bez problémov odolá vonkajším poveternostným vplyvom. O tento šport prejavilo záujem veľa mladých ľudí, ktorí by mohli tento šport hrať celoročne. Na prácach súvisiacich s osadením stola sa budú podieľať miestni dobrovoľníci.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 984 € Barbora Janoušová, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Počas letných prázdnin deti zo sociálne znevýhodneného prostredia nemajú možnosť venovať sa záujmovým aktivitám. Predkladaný projekt umožní deťom, z nízkoprahového centra v Žiline, venovať sa trikrát do týždňa v doobedných hodinách záujmovým aktivitám - športu, tancu a v prípade nepriaznivého počasia kresleniu, stolnému tenisu a podobne. Predpokladaná účasť je približne 60 detí, na jednej aktivite okolo 15 detí. Projekt umožní deťom a mladým ľuďom zabezpečiť v doobedných hodinách pravidelnú zaujímavú a podnetnú činnosť.
zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Mesto Banská Štiavnica, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Mesto Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. V roku 2013 oslavuje 20 rokov od zápisu mesta do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pri tejto príležitosti chce mesto informovať verejnosť o jedinečnosti a výnimočnosti Banskej Štiavnice a o pocte, ktorej sa jej dostalo zápisom do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Zámerom je v spolupráci so ZUŠ Banská Štiavnica vytvorenie maľovanky pre deti s dominantami mesta Banská Štiavnica. Účelom maľovanky bude hravou formou oboznámiť deti s pamiatkami svetového dedičstva UNESCO v Banskej Štiavnici. Maľovanky vytvoria deti - žiaci ZUŠ v Banskej Štiavnici.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € Tomáš Záškvara, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Obyvatelia sídliska Medvedzie v meste Tvrdošín chcú vybudovať verejné a bezpečné pieskovisko pre deti žijúce na tomto sídlisku. Hoci na sídlisku žije takmer 6000 ľudí, z ktorých je nezanedbateľná časť tvorená mladými rodinami s malými deťmi, na celom sídlisku, či v celom meste Tvrdošín absentuje pieskovisko, na ktorom by sa deti mohli bezpečne hrať. Po vybudovaní pieskoviska bude v spolupráci s komunitým centrom Žirafka usporiadané otváracie podujatie a príjemné rodinné popoludnie s cieľom zviditeľniť novovzniknutý bezpečný priestor.
podpora vzdelávania 1 000 € Spoločnosť pre pomoc deťom detského domova, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Cieľom projektu Partička šikovných ľudí je pomáhať deťom a mladým ľuďom hlavne zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ide o deti a mládež väčšinou z rómskeho etnika, ktorí v dospelosti majú problém uplatniť sa na trhu práce. Klub bude fungovať v miestnosti, ktorá bude za pomoci dobrovoľníkov uprataná, vymaľovaná a pripravená na projektové aktivity. Detí budú mať na výber z viacerých zaujímavých aktivít. Dievčatá sa budú učiť tkať na krosnách. Chlapcov pravdepodobne viac zaujme práca s drevom – vyrezávanie hračiek a darčekových predmetov. Deti môžu získavať zručnosť aj pri odlievaní sviečok z včelieho vosku. V získavaní zručností detí a mládeže by občianske združenie pokračovalo aj po uzávierke projektu.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Nástupište 1-12, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Projekt Jeden svet na Nástupišti 1-12 sa zameriava na využitie komunikačného potenciálu frekventovaného verejného priestoru podchodu pod autobusovou stanicou v Topoľčanoch. Autori chcú v priebehu dvoch pracovných dní usporiadať prehliadku dokumentárnych filmov z 13. ročníka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet. Prezentáciou kvalitných dokumentárnych filmov z celého sveta, ktorých nosnou témou sú občianske a ľudské práva, chcú autori vo frekventovanom verejnom priestore vzbudiť záujem širokej verejnosti o danú problematiku.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Občianske združenie Zemplínsko-užská hradná cesta, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Ako už samotný názov projektu - Škola remesiel napovedá, ide o zorganizovanie remeselnej školy v prostredí stredovekého hradu nad obcou Vinné pri Michalovciach. V areáli hradu pod prístreškami budú pracovať majstri remesla kováčskeho, tesárskeho a kamenárskeho. To všetko v dobových kostýmoch a tradičnými ručnými postupmi. Remeselný jarmok je určený pre poučenie a zábavu žiakov školských výletov a turistov. Očakávaný je zvýšený záujem o tradičné remeslá a históriu. Nenáročným zážitkovým učením aj spoznanie tradičných (dnes už netradičných) remesiel.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Dom detí Božieho milosrdenstva ,n.o.., Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: GospelFest je jednodňový mládežnícky festival v Stropkove plný gospelovej hudby, diskusií, workshopov, umenia, za ktorými sa skrýva príležitosť prežiť radosť, zábavu, nadviazať nové priateľstvá i duchovné povzbudenie. Pridaným zámerom projektu je do tohto festivalu integrovať mladých ľudí s postihnutím. Mládež s postihnutím bude aktívne zapojená do samotnej prípravy projektu, ako aj do programu a to vystúpením za pomoci zdravých rovesníkov.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Ján Štefaník, Projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Mesto Giraltovce prešlo za posledné roky výraznou rekonštrukciou a renováciou. Na niektorých miestach však stále ostali neestetické prvky či neobnovené miesta. Zámerom projektu je skrášliť časť obytnej a oddychovej zóny v meste Giraltovce, kde sa nachádza starý betónový, rokmi poškodený múr, na ktorom stojí časť oplotenia základnej školy. Tento neestetický prvok je viditeľný z frekventovanej ulice, na ktorej sídli základná škola a rímsko-katolícky kostol a farský úrad. Zapojením viacerých dobrovoľníkov z radov občanov, zamestnancov a žiakov základnej školy vznikne spoločné dielo, obnovený betónový múr.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 200 € Čiernohronská železnica, n. o., projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Čiernohronskú železnicu ročne navštívi približne 70 000 cestujúcich. Cieľom projektu je zvýšenie záujmu a povedomia návštevníkov o technických pamiatkach, priblížiť im históriu a zašlú dôležitosť lesných železníc. Finančné prostriedky budú využité na obnovu expozície múzea Čiernohronskej železnice. Návštevníci si budú môcť na interaktívnych expozíciach vyskúšať prácu na železničke, vidieť nové modely Čiernohorskej železnice, doplnenú expozíciu a vypočujú si pútavý výklad o tejto historickej pamiatke. Na projekte sa budú podielať dobrovoľníci spoločne so zamestnancami a Klubom modelových železníc Banská Bystrica.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 190 € Ing. Karol Feranec, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: V obci Dlhé Pole chcú rodičia detí spolu s ďalšími dobrovoľníkmi vytvoriť miesto, kde budú môcť deti tráviť voľný čas a obyvatelia obce relaxovať. Ihrisko bude vybudované priamo v centre obce, kde je momentálne upravená voľná plocha. Na tomto mieste budú osadené hracie prvky, vysadená zeleň tak, aby bol vytvorený chránený a bezpečný priestor na hranie.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Slovenský skauting, 21. zbor Korčín Zvolenská Slatina, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Mladí skauti zo Zvolenskej Slatiny sa rozhodli spolu s ďalšími dobrovoľníkmi upraviť priestor, ktorý bude slúžiť na aktívne trávenie voľného času pre deti a mladých nielen z obce. Na obnove priestoru už dlhodobo pracujú. Vďaka finančným prostriedkom by chceli tento priestor obohatiť o prirodzené záhradné prvky (ovocné stromčeky, kríky, bylinkové hriadky...), aby čiastočne táto plocha zapadla medzi susedné dedinské záhrady. Taktiež chcú priestor pretvoriť tak, aby mohol slúžiť okrem voľnočasových aktivít aj na vzdelávanie detí z miestnej školy a regiónu v oblasti potravinovej sebestačnosti a prírodného staviteľstva.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € Radovan Labaš, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: V obci Koválov je skromne vybavená posilňovňa, ktorá je dosť vyťažená a umiestnená v nie celkom vyhovujúcich podmienkach. Preto skupina mladých ľudí, ktorých spája záľuba športovania, prišla s nápadom vybudovania multifunkčného body workoutového ihriska. Ihrisko bude slúžiť na zvyšovanie fyzickej kondície nielen mladých ľudí, ale aj detí a širokej verejnosti. Na verejnom priestranstve bude vybudovaný železo-drevený komplex hrázd, rebrín, bradiel a gymnastických kruhov, ako aj preliezky pre deti. Na realizácií sa budú podieľať priamo mladý ľudia z obce v spolupráci s rodičmi a ďalšími dobrovoľníkmi.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 100 € Ing. Igor Čepko, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Na území Stolickych vrchov, 2 km nad obcou Málinec, stál kedysi hrad Ozdín. Stavbu hradu v súčasnosti dokumentujú len výrazné terénne relikty, plošiny a zlomy. Absentuje tu miesto na odpočinok, posedenie. Miesto je nutné vyčistiť od rozrastajúcich sa kríkov a pod. Na vrchole nezachovaného hradu vybudujú miestni dobrovoľníci turistické oddychové miesto pre stretávanie sa širokej verejnosti, organizovanie rôznorodých akcií, čo prispeje k vzájomnému zbližovaniu obyvateľov obce Málinec a Ozdín. Postaví sa turistický prístrešok s posedením, prírodné ohnisko s lavičkami, vyčistila a označila by sa turistická trasa. Myšlienku projektu a pamiatku zachovania historického územia bude propagovať osadená informačná tabuľa.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 200 € KHaP MH Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Cieľom projektu je vybudovanie náučného chodníka v astroparku, zameraného na budovanie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu a k získaniu nových poznatkov z oblasti astronómie. Geologické zaujímavosti regiónu, alternatívne zdroje energie ako aj ochrana pred svetelným znečistením, budú verejnosti voľne prístupné. Do astroparku bude umiestnená interaktívna zemeguľa, model kozmonauta s raketou, model slnečnej sústavy, ukážky hornín z daného regiónu, hojdačky či zvonkohra pre deti. Na realizácií sa budú podieľať najmä zamestnanci hvezdárne a spolupracujúcich organizácií ako aj dobrovoľníci. Doplnením zábavnejších a oddychových častí chcú predkladatelia dosiahnuť spontánnu radosť z pobytu na tomto netradičnom mieste.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 520 € Občianké združenie Novum castrum, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Zámerom projektu je pomôcť v statickom zabezpečení časti, zubom času poznačeného obranného múru, Hanigovského hradu. Dobrovoľníci pod dohľadom odborníkov chcú zatraktívniť a spropagovať túto zaujímavú lokalitu, posilniť infraštruktúru cestovného ruchu v okolí vybudovaním oddychovej zóny so zázemím pre turistov, rodiny s deťmi. V prvej časti realizácie bude spevnený hradný múr, v druhej časti realizácie vybudovaná oddychová zóna, osadené lavičky, ohnisko a hradná studnička. Návštevníci budú môcť stráviť čas v prekrásnom prostredí v symbióze - stredoveký gotický hrad a okolitá príroda nádherných bukovo-dubových lesov Čergovského pohoria.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 2 300 € SOPKA, n.o., projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Nezisková organizácia SOPKA v spolupráci s nadšenými dobrovoľníkmi svojpomocne vybuduje relaxačný chodník na nevyužitom voľnom priestranstve športového areálu. Relaxačný chodník bude pozostávať z jednoduchých cvičebných náradí, ktoré budú rozmiestnené po jednotlivých stanovištiach. Bude voľne prístupný pre širokú verejnosť. Umožní všestranné využitie športového areálu a zmysluplné využitie voľného času všetkých generácii.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Telovýchovná jednota Kerko, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Šajdíkove Humence je dedinka obkolesená lesom. V týchto lesoch za obcou sa kedysi nachádzali studničky s pitnou vodou, ktoré slúžili lesným robotníkom pri ťažbe dreva a návštevníkom lesa na zahnanie smädu. Postupom času sa na studničky pozabudlo a studničky postupne chátrajú. Aktívni dôchodcovia sa pustia jednak do mapovania a zaznamenania studničiek v okolí obce a jednak do vyčistenia, obnovenia a úpravy okolia osadením lavičiek, smetných košov, info panelu. Obnovená studnička bude miestom oddychu na cyklo trase, pre peších turistov, hubárov a návštevníkov lesa.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 800 € Malokarpatská knižnica v Pezinku, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Slovensko je mimoriadne bohaté na pamiatky drobnej ľudovej architektúry, no tie nie sú zväčša nijako katalogizované. Vďaka fotografiám a krátkym popisom detí zo škôl Bratislavského samosprávneho kraja vznikne elektronická databáza pamiatok, ktorú bude možné stále dopĺňať, opravovať, zdokonaľovať, vydávať v tlačenej podobe, ale hlavne, ktorú prostredníctvom webovej stránky knižnice môžu voľne navštevovať všetci záujemcovia o regionálnu históriu a architektúru. Databáza vznikne zapojením žiakov a študentov Bratislavského samosprávneho kraja do fotosúťaže, kde budú samostatne i s pomocou rodičov fotografovať pamiatky drobnej ľudovej architektúry (Božie muky, sochy svätých, kríže, kaplnky a pod.) s krátkym popisom. Z nazbieraného materiálu bude (okrem zverejnenia na webe) pripravená putovná výstava, vydaný kalendár na rok 2015 a stal by sa základom pre neskoršiu monografiu.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 720 € Ing. Juraj Krišta, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Zámerom projektu Zo smetiska oddychová zónaje zmeniť zanedbané verejné priestranstvo v zákutí rieky Ondava na oddychovú zónu s altánkom, ohniskom, lavičkami, informačnou tabuľou. Realizáciou projektu vznikne ďalší oddychový a informačný bod na pešej resp. cyklistickej turistickej trase historicko-poznávacieho okruhu pod hradom Čičva a pre vodácku turistickú trasu Ondava pod hradom Čičva. Do prác sa zapoja miestny obyvatelia z obce Kladzany.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Spirituale, spoločenstvo pre duchovnú obnovu obce Zálesie, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Ide v poradí už o tretí ročník úspešného kultúrneho festivalu Záleská divadelná púť. Podujatie je neformálnou prehliadkou divadelného umenia malých divadiel, profesionálnych a amatérskych. Cieľom festivalu je šírenie divadelnej kultúry v regióne, zachovanie kultúrneho dedičstva, vytvorenie kultúrnej tradície, vzbudenie záujmu predovšetkým detí a mládeže ku kultúrnym hodnotám a podnietenie občanov k aktívnemu zapájaniu sa do spoločenského a kultúrneho života v obci. Festival je pre jeho spestrenie a atraktivitu dopĺňaný sprievodnými akciami pre deti, vystúpeniami atraktívnych hudobných telies a letným kinom. Podujatie je dielom miestnych nadšencov pre divadelnú kultúru a je dramaturgicky vedené k osloveniu čo najširšieho spektra obyvateľov s dôrazom na deti a mládež.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Občianske združenie NaturAqua, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Mŕtve rameno Váhu bolo začiatkom 80-tych rokov minulého storočia ešte stále jednou zo zaujímavých prírodných lokalít obce Žihárec s bohatou faunou a flórou. V posledných troch dekádach sa charakter tohto biotopu zmenil na nepoznanie a z veľkej časti stojí na pokraji zániku. Občianske združenie NaturAqua vzniklo v roku 2007, ktorého prioritným zámerom a záujmom je riešenie práve tohto problému. Cieľom projektu je zrevitalizovať mŕtve rameno Váhu a vytvoriť oddychovú zónu pre obyvateľov obce Žihárec. Revitalizácia zahŕňa odstraňovanie nepôvodných inváznych druhov rastlín a taktiež výsadbu pôvodných druhov drevín, ktoré zvýšia biodiverzitu. Občianske združenie NaturAqua, ktoré má v nájme lokalitu sa popri uvedenom rozhodlo zabrániť vzniku nelegálnych skládok odpadu v danej lokalite a zmeniť ju na krásne a čisté prostredie, miesto pre oddych.
podpora vzdelávania 1 500 € Divadlo Paradox, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Kultúrno-spoločenský projekt Čitáreň u Bernoláka otvára ďalší príbeh mesta Nové Zámky. Dobrodružstvá kníh sa budú odohrávať na verejnom priestranstve, priamo v centre mesta Nové Zámky, v parku na Bernolákovom námestí. Čitateľmi príbehov sú všetci Novozámčania, ktorí majú vzťah k literatúre a divadlu. Neprofesionálni divadelníci z Divadla Paradox chcú „učítať“ všetky generácie. Detsky, s dávkou humorom, vášne, hororu i napätia. Prázdninové príbehy, večerné strašidelné čítanie, „učítané“ víkendy či ružové čítanie pre ženy a prísne zakázané čítanie deťom... To je len zopár originálnych nápadov ako Čitárňou u Bernoláka oživiť verejný priestor pre všetkých, ktorí majú chuť tráviť svoj voľný čas kultúrne, so svojimi rodinami a priateľmi.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Mikroregión Krupinská planina, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Obce mikroregiónu sa nachádzajú na Krupinskej planine, ktorá je napriek nádhernej prírode stále nepoznaná. Jednou z príčin je nedostatočná propagácia územia, ale najmä nedostatočná infraštruktúrna vybavenosť (turistické chodníky, náučné chodníky, cyklistické trasy, oddychové miesta, vyhliadky). Cieľom predkladaného projektu je výstavba náučného ekologického chodníka, ktorý turistov prevedie po zaujímavých prírodných, kultúrnych a historických lokalitách v okolí Krupiny. Vytypované lokality budú označené informačnými panelmi s údajmi o význame krajinných prvkov a o význame miesta z hľadiska pestovania pôvodných tradičných druhov plodín. Trasa chodníka sa nachádza v blízkosti mesta a preto vytvára ideálny priestor pre organizovanie prechádzok, školských výletov a vychádzok pre miestnych obyvateľov a taktiež pre turistov.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 580 € Jana Lomňančíková, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: V Trenčianskom regióne absentuje alternatívny, kultúrny, otvorený priestor. Rekultiváciou a revitalizáciou starého industriálneho priestoru v Trenčíne by sa vytvorilo miesto na prezentáciu umelcov z Trenčianskeho regiónu, workshopy, prednášky o životnom prostredí, o umení a iných zaujímavých oblastiach. Priestor bude alternatívnym a flexibilným miestom pre umelecký dialóg, možnosť improvizácií a nadviazanie komunitných spoluprác. Úvodné worshopy za spolupráce dobrovoľníkov majú slúžiť na kultiváciu a vyčistenie priestoru približne 200 m2 s použitím recyklácie odpadových materiálov (textil, drevené palety, veľké drevené cievky) a premeniť ho na plnohodnotné miesto pre kultúrne akcie. Workshopy vyústia do otváracej kultúrnej akcie spojenej s prezentáciou histórie tejto kedysi dôležitej trenčianskej fabriky, fotografií a dobových článkov.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 300 € Domka Košice, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Projekt Stredisko pre komunitu je súčasťou viacročných aktivít Domky Košice pri budovaní komunity na sídlisku Terasa v Košiciach. Hlavnou myšlienkou projektu je vzájomné zbližovanie obyvateľov na sídlisku a vytváranie životaschopnej komunity – vychádzajúc z iniciatívy a potrieb skupiny mladých rodín a dospelých žijúcich na sídlisku. V spolupráci s nimi pripravuje Domka v tomto roku nové i osvedčené aktivity a podujatia pre komunitu. Pre obyvateľov budú pripravené zaujímavé podujatia: Spoločne pre iných – neformálne stretnutia a ponuka aktivít pre komunitu v mládežníckom stredisku na sídlisku, Spoločná práca – úprava priestorov v stredisku na stretávanie sa komunity, Nedeľná čajovňa vhodná na neformálne stretávanie sa.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 450 € Tatiana Jánošková, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: V Dubi, prímestskej časti Kysuckého Nového Mesta sa nachádza historická pamiatka - zvonica. História mesta uvádza, že zvonica má 165 rokov. Zub času sa na zvonici podpísal, aj keď už bola v minulosti opravovaná, chátra. Zvonica je síce funkčná, no neodbornými zásahami stratila svoju historickú hodnotu. Projektom jej chcú aktívni občania u Kysuckého Nového Mesta vrátiť historický ráz a zachovať sakrálnu pamiatku pre ďalšie generácie.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 2 770 € SR RZ pri Materskej škole, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: RZ pri materskej škole chce predkladaným projektom Spoločne pomôžme revitalizácii parku zmobilizovať sily miestnej komunity a najmä za pomoci občanov a dobrovoľníkov zrevitalizovať miestny park tak, aby sa stal živým parkom pre všetkých a poskytoval priestor pre zábavu, hru a spoločensko-kultúrne vyžitie. Zároveň má prispieť k rozvoju cestovného ruchu v obci Malé Leváre. V obci bude vybudovaná interaktívna plocha, ktorá bude poskytovať priestor na šport a hru najmä pre deti, obnovené pódiu s lavičkami vhodné na spoločensko-kultúrne podujatia.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 500 € Občianske združenie Budúcnosť je zdravý život, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Cieľom projektu je priviesť občanov mesta Lučenec a jeho mestských častí k zapájaniu sa do spoločných aktivít a umožniť jednotlivcom sebarealizáciu v komunite. Projektový tím cez vzťah k zdraviu a pohybu chce motivovať občanov, ponúknuť im inšpiráciu na zveľaďovanie prostredia, v ktorom žijú a prebudiť ich k aktívnemu tráveniu voľného času. Projekt má prispieť k zlepšeniu fyzickej kondície a postaviť základy pre rozvoj pohybovej aktivity, ktorá bude ďalej pokračovať formou klubovej činnosti. Čiastočnou úpravou chodníkov v lučeneckom lese sa vytýči trasa v dĺžke 2,5 km pre nordic walking. Vyvrcholením bude „Regionálny nordic walking deň“ so súťažou v chôdzi, do ktorej sa môže zapojiť široká verejnosť. Súťaž bude zároveň propagáciou tejto nenáročnej a prospešnej pohybovej aktivity.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 960 € Združenie Hradu Bystrica, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Občianske združenie Hradu Bystrica vyvíja činnosť smerujúcu k záchrane Považského hradu už od roku 2008. Bránová bašta vytvára hlavný vstup do hradu, kadiaľ prechádzala väčšina návštevníkov. Stav záklenkov a koruny muriva sú v havarijnom stave a bolo nutné začať s konzerváciou a dočasne hrad uzavrieť. Základným cieľom projektu je zabrániť deštrukcii muriva, nanovo vymurovať tri zrútené záklenky, premurovať korunu a osadiť vnútornú drevenú strechu tak, aby bol vstup do hradu bezpečný pre všetkých návštevníkov. Do prác sa bude môcť zapojiť, okrem stálych členov združenia, široká verejnosť.
zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Katarína Bánovcová, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: ZUŠ je jediným miestom v celej obci Moravské Lieskové, kde je možnosť pracovať s mládežou vo voľnočasových aktivitách - tanec, hudobné nástroje, spev, výtvarný odbor. V rámci projektu by chceli dobrovoľníci a členovia jednotlivých krúžkov pomôcť obnoviť priestory ZUŠ, ktoré sú v dezolátnom stave. Pôjde najmä o vymaľovanie a zmodernizanie tanečnej sály. V ZUŠ je viac ako 200 žiakov a navštevujú ju aj deti z Českej republiky. Sála sa využíva na reprezentačné účely, aj keď jej stav vôbec nie je reprezentatívny. Skupna by rada zlepšila podmienky priestoru na stretávanie mládeže nadšených pre umenie a pre ďalšie podujatia konajúce sa v obci.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 340 € Regionálne rozvojové partnerstvo, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Projektom Drevená dedina chce Regionálne rozvojové partnerstvo znovuoživiť ďalší príbeh a priestor v obci Brutovce, ktorá sa nachádza v regióne Levočských vrchov. Drevené postavy drevenej dediny budú ukotvené na mieste, ktoré, žiaľ svojou architektúrou nekorešponduje s rázovitým charakterom obce a teda ich úlohou bude toto miesto zatraktívniť a oživiť. Okrem drevených plastík budú v Drevenej dedine vysadené stromy a kríky typické pre tento región a dôležité v živote človeka Levočských vrchov (lipa, jedľa, baza, ružové kry). Počas celej realizácie projektu budú do aktivít zapojení obyvatelia obce a obzvlášť mládež, ktorej sprostredkujeme niektoré zručnosti potrebné k občianskemu aktivizmu (komunikačné, prezentačné a PR zručnosti). Drevená dedina bude mať funkciu oddychového priestoru, v ktorej bude možné získať tiež zaujímavé informácie o regióne umiestnené na drevených plastikách.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 303 € Igor Bobák, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Predložený projekt Úprava verejného priestranstva a okolia odráža potreby a záujmy ľudí obce Podkonice. Tento verejný priestor sa nachádza v hornej časti obce v lokalite ,,Na vŕšku", ktorá je v súčasnosti veľmi opomenutá. Okrem tunajších občanov tu prichádzajú ľudia z rôznych regiónov Slovenska a preto sa rozhodli tento verejný priestor skultúrniť. Jeho cieľom je zveľadenie vonkajších verejných priestorov a dobudovanie nostalgického prostredia. Jedná sa o celkovú úpravu terénu, svahovanie, zatrávnenie a vybudovanie terasovitých kamenných kaskád. Osadenie dreveného zábradlia a okrasného kovaného plotu na kaskáde. V minulosti sa tu nachádzala studňa, ktorú by dobrovoľníci chceli obnoviť a sfunkčniť, aby táto zdravá pitná voda slúžila širokej verejnosti. Projekt prispeje k rozvoju regiónu a cestovného ruchu.
zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Rastislav Kocán, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Cieľom expozície je prezentovať širšej verejnosti osobnosť a dielo osvieteneckého spisovateľa Jozefa Ignáca Bajzu, ktorý napísal prvý slovenský román a snažil sa ako prvý kodifikovať formy slovenského jazyka. V roku 2013 uplynie 230 rokov od jeho príchodu na dolnodubovskú faru, kde prežil 22 rokov aktívneho a tvorivého literárneho a národnobuditeľského života. Zámerom projektu je záchrana poslednej historickej hospodárskej budovy (stodoly) v obci z prvej polovice dvadsiateho storočia a vytvorenie stálej expozície venovanej J. I. Bajzovi, ktorá bude umiestnená v budove, kde spisovateľ žil a tvoril. Ďalej bude obnovená expozícia venovaná tradičnému spôsobu života v obci Dolné Dubové.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Ing. Milan Jurčišin, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Kostolík na Senderove patrí k najtajomnejším pamiatkam na Zemplíne, pretože o ňom existuje len minimum písomných prameňov. Po odkrytí kostola a následnom výskume v 70. rokoch minulého storočia pamiatka chátra a až minulý rok skupina aktívnych miestnych dobrovoľníkov začala s prvými prácami, ktoré je však nutné dokončiť. Zámerom je dokončiť sanačné a murárske práce na pamiatke a celkovo lokalitu ešte viac zatraktívniť, spropagovať a sprístupniť verejnosti. Dobrovoľníci z obce Vinné obnovia zvyšky kostola, vyrovnajú terén v okolí pamiatky a dodatočne osadia menšie navádzacie a informačné tabule k lokalite. Obnova pamiatky bude takto dovŕšená.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € KORAVA - Podunajské združenie pre rozvoj vidieka a kultúry, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Obec Kravany nad Dunajom je nazvaná aj ako dedina kaštieľov, ktoré samozrejme mali aj vlastné parky. Keďže z obce parky a zelené plochy takmer vymizli, nadšenci zo združenie KORAVA chcú vytvoriť krajinársky park s kútikom na odpočívanie a pečenie v peci, ktorý by bol vhodný na rekreačno-oddychové účely, ako aj na rôzne športové podujatia. V rámci parku plánujú vytvoriť náučný chodník, vysadiť dreviny, bylinky, trvalky, ktoré aj v minulosti tvorili prirodzenú miestnu vegetáciu. Park bude zároveň aj náučným chodníkom slúžiacim najmä pre žiakov. Bude tu vybudovaných 18 typov rôznych dlažieb, po ktorých sa budú môcť návštevníci prejsť na boso, čím bude mať park aj terapeutický charakter.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 180 € Občianske združenie Campanula, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Cieľom projektu Záh(r)ada za mestom je podporiť rozvoj komunity a trvalo udržateľný spôsob života v meste Nitra prostredníctvom rozvoja environmentálnej výchovy, zážitkových aktivít, tradičných zručností a tvorby jedlej komunitnej záhrady v Hideparku v Nitre. V parku budú organizované rôzne workshopy, tvorivé dielne a prírodné jarmoky, vytvorená ekozáhrada. Hidepark Nitra je kultúrne centrum vytvárané dobrovoľníkmi, ktoré vzniklo z bývalej čiernej skládky odpadu. Projektom chce občianske združenie Campanula osloviť čo najširšiu vekovú skupinu. Chce, aby si už deti uvedomovali, že môžu zmysluplne tráviť voľný čas a participovať na rozvoji miesta, kde žijú a tak prispievať k lepšej budúcnosti i v mladom veku.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 380 € Prameň, nezisková organizácia , projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Obec Teplička je vo svojom okolí známa tým, že sa ľudia v minulosti venovali tradičným remeslám ako tkáčstvo, včelárstvo, ale aj chovu oviec a hydiny. Nezisková organizácia Prameň sa snaží o zachovanie týchto týchto tradícií a remesiel. Zámerom projektu je hravou a súťažnou formou zapojiť do aktivít v tvorivej dielni čo najširšiu verejnosť. Za spoluúčasti dobrovoľníkov a FS Tepličan, zhotovia členovia jednotlivých obecných častí vhodný suvenír regiónu, zozbierajú historické predmety, fotografie a pripravia si krátke vystúpenie. Na sviatok obce budú prezentovať pred verejnosťou svoje schopnosti a zručnosti. Najúspešnejší z nich budú spolu s členmi FS Tepličan reprezentovať obec na tradičnom podujatí deviatich obcí regiónu Spiša „Za agroturistikou a vidieckym turizmom“.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 2 500 € Telovýchovná jednota Agro Kameničná, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: V roku 2012 skupina nadšencov zrealizovala vybudovanie skateparku v obci Kameničná. V súvislosti s využitím tohto športového areálu vzkrsla myšlienka, že by sa plocha skateparku mohla ďalej využiť a to vybudovaním dopravného ihriska pomedzi skatepark prekážky. Existujúce moduly skateparku budú formovať ulice, pomedzi ktoré sa vyznačia cesty a križovatky, umiestnia sa dopravné značky a semafóry. Výsledkom bude trojrozmerné dopravné ihrisko, ktoré bude prístupné širokej verejnosti aj MŠ a ZŠ z okolia. Projekt rozšíri možnosti zmysluplného a aktívneho trávenia voľného času detí v obci a zároveň rozšíri vedomosti detí a mládeže v oblasti bezpečného pohybu na cestách.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Andrea Bielová, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Projekt Viva Kubín vznikol na jar v roku 2012 z podnetu mladých ľudí aktívne sa zapájať do verejných vecí mesta. Ide o skvalitnenie priestranstva na sídlisku Brezovec v Dolnom Kubíne. Skupina aktívnych mladých ľudí, ktorí minulý rok odštartovali projekt, vyčistili kopec od odpadkov. Ďalej chcú pokračovať v budovaní amfiteátra. Na sídlisku sa nachádza nevyužitý priestor, ktorý už so súhlasom mesta Dolný Kubín môžu dobrovoľníci prerobiť. Amfiteáter bude určený pre všetky vekové kategórie. V rámci aktivít budú osadené lavičky do svahu, upravená plocha, osadené smetné koše. Na realizácii projektu sa zúčastní spomínaná skupina mladých ľudí.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Projekt záchrany Kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej v lesoch Malých Karpát, známy pod menom Katarínka, funguje neprerušene od roku 1995. Počas letných táborov sú v ňom zapojený mladí ľudia od 17 rokov, ktorí dobrovoľne bez nároku na odmenu pomáhajú pri záchrane pamiatky pre súčasných návštevníkov, ale aj pre budúce generácie. Kostol je už vďaka úspešným predchádzajúcim sezónam zakonzervovaný a tento rok sa sústreďujeme na konzerváciu kláštorných múrov, ktoré sú najohrozenejšie a kedykoľvek môžu padnúť. Vďaka nadšeniu pre záchranu Katarínky, mladí ľudia budujú nielen spoločenstvo, ktoré sa rozrastá, ale hlavne prispieva k zachovaniu kultúrneho dedičstva Trnavského kraja, buduje pozitívny vzťah mládeže k národnej histórii a učí princípom dobrovolníckej práce.
podpora vzdelávania 830 € Barbora Paulenová, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: V mestskej časti Bratislava - Vajnory pribudnú na verejných miestach 3 malé knižnice vo forme drevených búdok. Tie budú ponúkať malým, mladým aj starším obyvateľom knižky, ktoré si môžu zadarmo požičať a po prečítaní vrátiť, prípadne vymeniť za iné - z vlastnej domácej knižnice. Takéto knižnice rozprúdia "čítanie na ulici", podnietia k nadväzovaniu kontaktov medzi obyvateľmi a taktiež dajú druhú šancu starým knihám. Navyše sa stanú súčasťou medzinárodného hnutia Little Free Library, ktoré knižnice zverejní na Google Maps a tak môžu inšpirovať k vzniku ďalších podobných knižníc na Slovensku.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 200 € Ing. Viktor Šolomek, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Cieľom projektu Šanca pre oživenie ochranárskej tradície v Prievidzi je obnova záhrady informačného centra, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti ako diskusné miesto, kde dostane laická verejnosť šancu na neformálne stretnutia s odborníkmi z oblasti ochrany prírody a životného prostredia. Bude to miesto diskusií, kurzov na poznávanie prírody, praktických workshopov, na ktoré je táto záhrada plná života ideálnym prostredím. Výsadbou zelene a materiálnym dovybavením záhrady bude sprístupnená aj pre rodiny s deťmi z okolitých sídlisk, ktoré tu budú môcť tráviť voľný čas a počas školského roka bude slúžiť na ekovýchovu žiakov.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 3 490 € ELECT, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: V obci Margecany je nevyužité asfaltové ihrisko. Neformálna skupina mladých ľudí chce prostredníctvom projektu revitalizovať nevyužívané miesto v areáli futbalového štadióna a premeniť ho na moderné multifunkčné ihrisko, slúžiace na športové aktivity - streetball, skateboarding, inline korčulovanie, bmx, kolobežky a voľno časovú zónu. Projekt je určený pre deti, mládež a širokej verejnosti z okolia Gelnického okresu. Na ploche ihriska vyrastie streetballové ihrisko a betónový skatepark. Projekt bude realizovaný prostredníctvom dobrovoľníckej práce celej komunity za pomoci odborného dozoru a samosprávy.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 560 € Krajské kultúrne stredisko v Žiline, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Projekt Žilina v minulosti chce prostredníctvom divadelných scénok zobrazujúcich život obyvateľov mesta v období stredoveku upevniť vzťah súčasných obyvateľov k histórii mesta, podporiť spolupatričnosť a pocit náležitosti ku komunite obyvateľov. Jednotlivé divadelné predstavenia sa budú odohrávať v priestoroch katakomb pod Mariánskym námestím, čím sa ešte viac zvýrazní atmosféra a umelecký zážitok. Takouto formou sa každý Žilinčan bude môcť dozvedieť viac o histórii svojho mesta a zapojiť sa do kultúrno-spoločenského diania.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Ing. Sakáč Miroslav, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: V obci Východná už tradične, každoročne prebieha folklórny festival s mnohými sprievodnými akciami. Počas festivalu každoročne pribudne niekoľko z dreva vyrezávaných sôch, ktoré sú rozmiestnené najmä v areáli amfiteátra a jeho okolí. Realizátori projektu chcú vytvoriť pomocou existujúcich a nových sôch v areáli amfiteátra náučný chodník a v budúcnosti dobudovať detské ihrisko tak, aby vznikla príjemná oddychová zóna pre rodiny s deťmi. Pred sochy budú osadené malé totemy s informačnými tabuľkami a príbehmi každej sochy. Zámerom projektu je zozbieranie, spísanie a preloženie pôvodných príbehov z obce Východná s pomocou žiakov miestnej základnej školy a občanov obce, vybudovanie náučného chodníka s drevenými totemami, na ktorých bude zobrazený príbeh sochy. Každá socha tak bude mať svoje miesto i vlastný príbeh. Projekt Dobrá Východná má za cieľ oživiť areál amfiteátra vo Východnej. Spája samotnú obec Východná a skupinku nadšencov - mladých ľudí zo Slovenska. Hlavným cieľom je obnova areálu, jeho skrášlenie, vytvorenie a uskutočnenie nových podujatí, realizovateľných z dlhodobého hľadiska
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € Občianske združenie Požiarnik - Janíky, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: V malej obci Janiky v Trnavskom kraji sa skupina nadšencov, dobrovoľníkov, rodičov rozhodla vybudovať detské ihrisko. V obci dlhodobo chýba bezpečný verejný priestor pre deti a nie je tu žiadne ihrisko pre najmladšie deti. Miestny obyvatelia vytvoria svoju "oázu" vysadením zelene, osadením hracích zostáv a celkovo upravia miesto na oddychovú zónu s posedením.
ochrana a tvorba životného prostredia 597 € Radovan Hrebenda, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Šóšár - doslovný preklad "slané blato" - je lokalita asi dva kilometre východne od obce Želovce pod Viničným vrchom. Oblasť je bohatá na minerálne pramene. 5 prameňov bolo zachytených kopanými studňami, jeden vrtom pri bývalej lesnej škôlke. Vrt bol realizovaný v minulom storočí, keď sa hľadal prameň s teplou vodou pre bývalé kúpele. Našla sa však slaná kyselka, ktorá sa stala obľúbenou osviežujúcou vodou pre návštevníkov z blízkeho a širokého okolia. Zámerom projektu je prinavrátiť zašlú slávu aspoň tomuto prameňu. Pôjde o vyčistenie spustnutej plochy v blízkosti vrtu, prečistenie vrtu a osadenie novej pumpy do prameňa.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 400 € Neformálna skupina ľudí spája(ť je) umenie, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Jazznica je banskoštiavnický festival džezovej hudby, ktorý má za sebou šest ročníkov medzinárodného významu. Neformálna skupina banskobystričanov, sa rozhodla zorganizovať tvz. Mini Jazznicu, keďže festival so 6 ročnou tradíciou sa tento rok konať nebude. Tiež sa okrem kaviarní pokúsi presunúť živú hudbu na terasy a do ulíc historického mesta, ktoré sa v lete bez kultúry stávajú prázdnymi. Festival bude trvať počas niekoľkých dní a bude obohatený rôznymi sprievodnými podujatiami. Podporí tak aktívne trávenie voľného času a rozvoj regionálneho cestovného ruchu.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 800 € Telovýchovná jednota KLAS Beša, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Obec Beša leží na hranici mikroregiónu Tekov. Susedí s mikroregiónom Termál, ktorý má vybudovanú sieť cyklotrás a nachádza sa tu termálny prameň v Podhájskej. Cieľom projektu je dobudovanie cyklotrás, vytvorenie nových trás medzi obcou Beša a obcou Bardoňovo a obcou Beša a obcou Trávnica. V menovaných obciach je vybudovaná sieť cyklotrás a realizáciou projektu by sa nové cyklotrasy napojili, čím by sa prepojili dva mikroregióny. Na trasách budú osadené nové značky, informačné tabule, upravený terén. Podporí sa tak agroturizmus a cestovný ruch. Cykloturisti budú môcť ďalej pokračovať po Pohronskej pahorkatine a môžu napríklad získať informácie o pozostatkoch mamuta, ktoré sa v obci Beša našli.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 2 500 € Občianske združenie Wheels of Art, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Priestor na Baštovej ulici v Prešove momentálne slúži ako prechodné parkovisko pre nákladné autá a veľká časť jeho potenciálu ostáva nevyužitá a chátra. Mestu Prešov dlhodobo chýba komplexný open-air voľnočasový priestor, ktorý by skĺbil požiadavky alternatívnych športov, ktoré sa tu tešia pomerne veľkému záujmu, ako aj priestor pre rodiny s deťmi. Cieľom projektu je vytvoriť multifunkčný priestor v zanedbanej časti mesta Prešov. Vďaka revitalizácií a variabilite častí parku bude tento priestor slúžiť športovým aktivitám (skate, bike, inline, parkour), ale aj rodinám s deťmi. Postupne sa tu bude budovať zelená zóna a detské ihrisko.
podpora vzdelávania 3 000 € Občianske združenie kRaj, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Včelám nevďačíme len za med a vosk, včely totiž opeľujú aj stromy a rastliny. Bez opelenia by sme nemali ovocie, zeleninu, alebo orechy a výrobky z nich. Región Kokavska a okolia bol ešte v nedávnej minulosti bohatý na včelárov. Oblasť však zasiahol včelí mor, ktorý zdecimoval včelstvá a bohatá tradícia regiónu upadla. Moru prešiel, no dodnes sa tradícia neobnovila do pôvodnej slávy a región patrí v rámci Slovenska k najmenším v zastúpení včelárov a včelstiev. Nedostatočný nie je len med a včelie produkty, samotná krajina potrebuje ďalších opeľovačov. Zámerom projektu Zvládneme to aj bez včiel? je zvýšiť informovanosť verejnosti o nezastupiteľnom význame opeľovačov, vzbudiť záujem komunity o včelárenie a produkty od včiel. Malá včelnica vznikne v ekologicky čistej doline miestnej časti Liešnica, ktorá bude voľne prístupná verejnosti. Na včelnicu bude prinesených 5 úľov, ktoré budú slúžiť na prezentáciu života včiel a včelára. Súčasťou bude aj úľ s presklennou stenou, ktorý umožní pozorovanie včiel bez otvárania úľa.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Banícke múzeum v Rožňave, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Pracovníci Baníckeho múzea v Rožňave plánujú organizovať po minuloročnom úspechu aj v tomto roku Výtvarné stredy v Galérii určené predovšetkým pre deti a mládež okolia mesta, s cieľom spoznať techniky stredovekých majstrov a prostredníctvom stredajších stretnutí spoznať históriu a kultúru okolia mesta a tabuľovej maľby Metercia, ktorá je najstarším vyobrazením baníckej činnosti v strednej Európe. Výtvarnými stredami poskytne Banícke múzeum záujemcom možnosť efektívne využiť voľný čas počas prázdninových dní a vytvoriť pozitívny a motivačný vzťah účastníkov nie len k múzeu, ale aj k regiónu, v ktorom žijú. Do realizácie projektu prejavili záujem zapojiť sa aj dobrovoľníci, ktorých snahou bude v značnej miere prispieť k úspešnosti a pútavému priebehu pripravovaného podujatia.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 970 € Občianske združenie Tvorivý Rozvoj, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Občianske združenie Tvorivý rozvoj sa rozhodlo revitalizovať verejný priestor – areál skokanského mostíka na Kalvárii pri Ružomberku, ktorý pôvodne slúžil pre verejnosť na športovú a oddychovú činnosť. V súčasnom stave je objekt úplné schátralý, čo je na škodu verejnej obce, pretože obyvatelia mesta Ružomberok, a nielen oni, boli a sú zvyknutí toto miesto navštevovať. Dobrovoľníci sa pokúsia opätovne toto miesto oživiť, aby tak v okolí Ružomberka pribudla ďalšia oddychová, športová, kultúrna, rekreačná a tvorivá zóna pre všetkých ľudí, ktorí budú mať záujem ju navštíviť, alebo sa aktívne podieľať na jej zveľaďovaní. V areáli pribudne prírodný amfiteáter, posedenie pre návštevníkov a zeleň.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 € Zuzana Knapová, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: 150 rokov sa pri Hurbanovom prameni v obci Hlboké stretávali ľudia, posedeli pri prameni, založili si tu ohnisko a trávili tu najmä nedeľné popoludnia. Avšak po záplavách, ktoré prešli obcou pred niekoľkými rokmi, sa daný stav úplne zmenil. Bahno a voda zalievali pivnice domov a bahnom a nánosmi bol zaliaty aj Hurbanov prameň. Odvtedy sa už nikto nestaral o to, aby sa svahy zbavili divoko rastúcich kríkov, aby bol prameň vyčistený. Cieľom projektu je záchrana Hurbanovho prameňa, úprava okolia a revitalizácia zelene – obnovenie priestranstva, kde sa už od roku 1843 stretával J. M. Hurban so štúrovcami a Hlbočanmi. Mnoho rokov bolo toto miesto centrom odpočinku a stretávania sa tých, ktorí si chceli uctiť pamiatku J. M. Hurbana alebo si len oddýchnuť v lone prírody a načerpať nových síl.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 700 € Občianske združenie RODOLESIE, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Občianske združenie Rodolesie sa podujalo na vybudovanie historicko – kultúrneho areálu, ktorý bude slúžiť ako zaujímavá a jedinečná turistická atrakcia. Priestor (archeo)skanzenu alebo "Open - Air Museum" je otvorený a voľne prístupný pre všetkých. Projekt má dlhodobý charakter a je rozdelený do piatich etáp. Zámerom projektu je pokračovanie v druhej etape budovania repliky ranostredovekého sídla z obdobia Veľkej Moravy. Jedná sa o hypotetický postup osídľovania a budovania takéhoto objektu Slovanmi, v danom historickom období. V druhej etape relizácie budú prebiehať rekonštrukčné, archeologické práce a oživovanie objektu v podobe workshopov orientovaných primárne na deti a historický festival. Vybudovanie skanzenu má slúžiť ako zaujímavá a jedinečná turistická atrakcia regiónu.
zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Mgr. art. Peter Kamenský - Milovníci čaju, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Neformálna skupina Milovníci čaju, ktorá je skupinou umelecky nadaných ľudí v meste Hriňová pociťuje nedostatok priestoru na svoju realizáciu a následnú prezentáciu umenia. Projektom si dali za úlohu skrášliť zanedbaný mestský pozemok. Dobrovoľníci vyčistia a následne vysadia trávu, kvety a okrasné dreviny. Vybudujú mini-galériu a mini-pódium, čím sa vytvorí priestor pre občanov a návštevníkov mesta, kde by mali možnosť stretávať sa s umením. V rámci projektu zorganizujú 6 samostatných kultúrno-spoločenských podujatí (výstav, koncertov, prednášok a pod.). Očakáva sa, že realizáciou projektu sa zvýši kultúrne povedomie u občanov mesta Hriňová a pomôže rozvoju umenia a podpore mladých umelcov v regióne Podpoľanie.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 360 € Krajina Karpaty, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Čachtická dolina je známou navštevovanou turistickou oblasťou. Táto dolina má 6 km a mnoho prírodných krás. Prístup k mnohým prírodným oblastiam je však ťažko prísupný, kôli nedostatočným premosteniam cez potok. Najbližšie premostenia sú vzdialené 3 km a na mnohých miestach sa tvoria nebezpečné provizorné lávky. Zámerom projektu je sprístupniť dve najnavštevovanejšie lokality v doline vybudovaním unikátnych, vertikálne pohyblivých (zdvíhateľných) drevených lávok cez potok Jablonka, jedinečných svojou funkčnosťou i prevádzkou. Lávky zaistia bezpečné premostenie potoka a zároveň budú chránené pred ohrozovaním jarnou vysokou hladinou vody. Pravidelní ale i ostatní návštevníci tohoto prekrásneho kúta Čachtických Karpát zanechajú svojou dobrovoľníckou prácou na diele jasný odkaz do budúcnosti. Autorstvo a atraktívny prírodný vzhľad doplnia svojimi maľbami na lávky miestne deti počas detského dňa, ktorý tvorí súčasť projektu.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € PRO Čáčov, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: V 18. storočí boli v Čáčove 3 mlyny. V súčasnosti sa tu nachádza už len jeden pôvodný mlyn. Občianske združenie PRO Čáčov sa rozhodlo o zachovanie a obnovu historickej 3 poschodovej budovy čáčovského valcového mlyna s mimoriadne zachovaným technickým zariadením zo 40 rokov minulého storočia. Mlyn je poslednou dochovanou technickou pamiatkou v meste Senica, ktorého je Čáčov súčasťou. Projekt tvoria dve časti. Prvá časť rieši obnovu urbanistickej a technickej hodnoty pamiatky mlyna. Rozobratie, vyčistenie a ošetrenie technického strojového zázemia. Druhá časť je zameraná na tvorbu stálej expozície o histórii Čáčova a dejinách mlynárstva v Senici a jej priľahlých mestských častiach /Kunov, Čáčov, Sotina/. Prostredníctvom projektu by chceli realizátori prinavrátiť mlynu štatút miesta spoločenských a kultúrnych stretnutí .
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Občianske združenie Kontext, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Intervencie 2013 je „mikrofestival“ umeleckých zásahov v meste Trebišov, ktorý formou dočasných, ale i trvalých výtvarných umeleckých zásahov vo verejnom priestore a sprievodných podujatí aktualizuje podobu verejného priestoru, a obnovuje funkciu umeleckých diel, ktoré ho dotvárajú. Projekt vytvára priestor pre mladých umelcov, aby prezentovali svoje umelecké vízie a vytvárali umenie, ktoré je špecificky určené pre verejný priestor. Intervencie 2013 prinášajú súčasné umelecké trendy priamo k ľuďom do ulíc a na námestia, aby umelecky zhodnotili životné prostredie.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 2 500 € Horolezecký klub Slaňák, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Projekt Ukážeme Ti svet z výšky realizuje Občianske združenie Horolezecký klub Slaňák Vranov nad Topľou, ktorý sa venuje horolezeckej činnosti. Cieľom projektu je postaviť celoročne využívanú lezeckú stenu. V zmysle dohody s vedením CVČ Vranov nad Topľou, bude realizovaná v priebehu roka 2013 v jeho hlavnej sále. Lezecká stena je určená prednostne pre školákov a stredoškolákov z regiónu a samozrejme aj pre širokú verejnosť, ktorej táto aktivita podľa prieskumov chýba a je o ňu záujem.
ochrana a tvorba životného prostredia 300 € Ján Šulej, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: V roku 2009 bol k Vodopádu pod Orlovou vyznačený žltý turistický chodník z obce Pohorelá s návratom do obce po tej istej trase. Po jeho vyznačení sa podstatne zvýšila návštevnosť vodopádu turistami z regiónu Horehronia i celého Slovenska. Neformálna skupina občanov z Pohorelej vytvorí turistický okruh s návratom do obce po inej trase, na ktorej sú veľmi pekné výhľady na pohoria Nízkych Tatier a Muránskej planiny, čím by sa túra k vodopádu stala zaujímavejšou. Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu obce pre jej návštevníkov využívať návštevu vodopádu žiakmi najmä okolitých základných škôl pri vychádzkach v rámci vyučovania vlastivedy a zemepisu.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 2 500 € Urbanika, n.o., projekt podporený v programe Šanca pre váš región: V centre mesta Prešov sa nachádza pozemok, ktorý je zanedbaný, plný odpadkov, neudržiavaný. Ponad neho prechádza pešia lávka a denne takiaľ prejde množstvo obyvateľov Prešova. Naviac sa pri pozemku nachádza unikátny objekt - historická pamiatka bývalej 1. prešovskej (vodnej) elektrárne a (dnes už zasypaný) mlynský náhon, ktorý v minulosti plnil výraznú funkciu. Zásadným cieľom Urbanika, n.o. je revitalizácia zanedbaného mestského pozemku v centre Prešova na zelenú oázu a usporiadanie 2 verejných podujatí z cyklu Ignite show. Vytvorí sa oddychová voľnočasová zóna pre obyvateľov a návštevníkov mesta a verejné diskusie, ktoré budú propagovať kultúrne a umelecké pamiatky mesta Prešov, ako aj inšpirovať podnetnými príbehmi úspešných ľudí k väčšej kreativite v myslení a tvorení komunity v regióne.
poskytovanie sociálnej pomoci 155 € Monika Dlugošová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu je pomôcť slobodnej matke s dieťaťom, ktoré sa nachádzajú v ťažkej životnej situácií. Okrem nákupu a spestrenia ich všedného jedálnička, spoločne s jej priateľkami, ktoré jej pomáhajú navštívia aj divadlo a posedia v cukrárni.
poskytovanie sociálnej pomoci 295 € Reedukačné centrum Čerenčany, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Deti a žiaci Reedukačného centra v Čerečanoch budú mať vďaka projektu krajšie Vianoce. 50 žiakov, ktorí sa nemôžu vrátiť domov počas Vianoc zažije kultúrny program , ktorý pre nich zabezpečia učitelia a zakúpia pre nich aj balíčky a občerstvenie a budú môcť v centre stráviť veselé Vianoce aj napriek vzdialenosti stovkám kilometrov od domova.
poskytovanie sociálnej pomoci 290 € Anna Čermáková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Anna je dlhoročná dobrovoľníčka a tento rok sa rozhodla pomôcť rodine s dvomi deťmi, ktorých situácia je veľmi ťažká po celý rok. Keďže bývajú v starom, nezariadenom byte, počas Vianoc by im chcela zakúpiť koberec, aby sa mali kde deti hrať a nakúpiť hry na podporu motoriky a rozvoja a základné potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Tomáš Palenčár, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt je zameraný na pomoc ľuďom bez domova, na zjemnenie ich zložitej životnej situácie. V meste Sabinov sa v útulku pre bezdomovcom nachádza aktuálne 6 bezdomovcov. V rámci projektu je naplánované nakúpiť potraviny potrebné k štedrovečernému stolu a tiež nakúpiť darčeky pre ľudí bez domova. Darčeky by boli skromné, ale za to len veci, ktoré potrebujú, t. j. šál a ponožky.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n. o., žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt pomôže nízkopríjmovým rodinám s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, žijú na sociálnom sídlisku na periférii mesta Prievidza, odrezaný 3 km od každodenného diania. Na Štedrovečernom stole nesmú chýbať vianočné dobroty ako voňavá kapustnica a pod vianočným stromčekom nesmú chýbať darčeky pre deti. Stodvatsiatim rodinám, by darovali potravinové balíčky na prípravu kapustnice ( mäso, kvasená kapusta, chlieb) a pravdaže deťom sladké balíčky (čokoládky, keksíky,lýzanky, cukríky a žuvačky) a plyšové hračky.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Aktiv-Relax, o. z., žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Združenie Aktiv-Relax pripravuje pre seniorov spoločné Vianočné posedenie. Práve v nadchádzajúcom vianočnom období im chcú dopriať radosť, spoločné stretnutie, obohatenenie sa vďaka workshopom a vytváraní ozdôb na stromček a vniesť im atmosféru vianočného obdobia do ich osamelého života.
poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Monika Dlugošová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Monika sa rozhodla pomôcť dôchodcom, ktorí sa starajú o svojho 42 ročného syna - muža s dušou večného dieťaťa. Život tejto rodiny je vtesnaný len do potrieb ich chorého syna. Preto by si zaslúžili a ocenili príjemný večer vo dvojici posedenie s večerou pri živej hudbe, ak by vedeli , že o ich syna je postarané.Dopriať im chvíľu oddychu, súkromia a obyčajného ľudského šťastia. Pri tejto príležitosti pani Monika pripraví im a synovi malé darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Silvia Sihelská, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Betka je mladá žena, ktorá je po dlhodobej liečbe na psychiatrickom oddelení.Vzhľadom na svoju diagnózu je poberateľkou invalidného dôchodku. Pomohli by jej základné potraviny na určité obdobie a prilepšenie na sviatočný stôl.Určite by sa potešila malej hračke , ktorú by mohla darovať svojej vnučke, ktorú často spomína , ale nič jej nemôže kúpiť ani dopriať.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € PaedDr. Andrea Mičíková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt je určený pre 2 rómske rodiny, ktoré zápasia a s chudobou. Pani učiteľka ZŠ chce deťom dopriať príjemné prekvapenie a to v podobe kreatívneho materiálu (farbičky, plastelína, farby, nožnice, lepidlá, pečiatky, korálky, vykrajovačky, šablóny), ktorými si budú môcť ozdobiť Vianočný stromček.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Ing. Dominika Dlugošová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt vznikol na pomoc pani Margite. Je to osamelo žijúca starenka. Má 79 rokov a problémy s chôdzou a pohybom. Obýva malý domček, kde si musí sama kúriť, odpratávať sneh a riešiť nákupy. Plánujú sa pre ňu zakúpiť zemiaky do zimnej zásoby, trvanlivé potraviny a ovocie na sviatky.Táto pomoc by spestrila jej jedálny lístok a ušetrila pár eur z jej nízkeho príimu.
poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Miestny odbor Matice slovenskej Veľké Zálužie, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: DD a Penzión v Nitre chce koledami a programom spestriť život klientov DD, potešiť ich, zaspomínať si ako to bolo u nich, naučiť sa spoločnú koledu a spoločne si pri harmonike zaspievať ľudové piesne a pookriať na duchu. Toto koledovanie zavŕšia malým darčekom - balíčkom ovocia, cukroviniek, ktoré im odovzdá Mikuláš.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Základná škola Budkovce, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Základnú školu Budkovce navštevuje okolo 350 žiakov, pričom je tu veľmi veľa detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Nemajú možnosť realizovať sa v živote, prejaviť svoj talent . Preto chceme vyzdvihnúť výtvarný talent niektorých detí a zorganizovať výstavu štyroch žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v interiéri školy. Počas tvorby sa im bude venovať pedagóg výtvarnej výchovy a usmerní ich tvorbu. Výstavu si sami nainštalujú, zorganizujú vernisáž a výstavu otvoria počas posledného dňa v škole v roku 2013.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Združenie Sofia, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Združenie Sofia sa zaoberá všestrannou pomocou ľuďom so skúsenosťou a duševným ochorením. V decembri budú mať Vianoce, čo pre nich znamená vianočná kapustnica a drobný darček. Tento rok sa rozhodli urobiť zmenu, chceli by sa zamerať na hygienické navyky svojich klientov a balíček by obsahoval hygienické pomôcky, čím by prispeli k ich hygienickým návykom, nakolko velakrát žiju zo dna na deň a neriešia hygienickú stránku života.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € PaedDr. Andrea Mičíková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Krásne Vianoce vyčaria pani Anne, ktorá je na invalidnom dôchodku už takmer 25 rokov. Po operácii žlčníka sa jej v tele stráca dôležitý stopový prvok - draslík, čo spôsobuje hlavne tŕpnutie rúk a niekedy aj tela. Pani Aničku by chceli potešiť zakúpením balíčkov minerálov, ktoré obsahujú draslík (kálium), Draslík je možné doplňovať aj stravou- ovocím, zakúpili by jej sušičku, na ktorej by si niektoré druhy ovocia vedela vysušiť a konzumovať nielen počas sviatkov, ale aj v ďalších mesiacoch.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Amaro Nípo, o. z., žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt je zameraný pre deti, mládeže v detských domovoch odchovancov obce Vinodol a zo sociálnemálo podnetného prostredia zlepšiť a skvalitniť priebeh Vianočných sviatkov. Občianske združenie „Amaro nípo“ v spolupráci s obecným úradom vo Vinodole pripraví pre deti Mikulášske a Vianočné balíčky ako prekvapenie pod Vianočný stromček.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Nicolas Sihelský, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pán Nicolas prostredníctvom projektu pomôže svojmu kamarátovi, ktorého rodina sa ocitla v zložitej situácií. Matka rodiny je alkoholička a deti si musela zobrať do adopcie ich babka. Nikolas im chce pomôcť a a pripraviť pre nich prekvapenie v podobe darčekov, aby ich Vianoce boli aspoň o trochu veselšie, pestrejšie a pokojnejšie.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Magdaléna Hrivniaková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt je určený pre pacientov II. psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pastera Košice-pracovisko Rastislavova 43,., ktorí strávia Vianoce na hospitalizovaní v nemocnici. V rámci projektu plánujú dobrovolníci pomôcť ludom s duševnými poruchami pri príprave vianočných darčekov. A aj takto vytvoriť vianočnú atmosféru. Pacienti si vyrobia mydielka a potom ich sami odovzdajú svojím najbližším ako vianočný darček.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Mikuláš, n. o., žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Nezisková organizácia Mikuláš chce týmto projektom pomôcť 30 deťom z 20 rodín žijúcich v Širokom a 4 osamelým seniorom. Zámerom projektu je, aby sa deti stretávali v tvorivej radostnej vianočnej FIMO dielni a aby si deti mohli vyrobiť darček pre seba, svojich blízkych, no aj obdarovať osamelých seniorov žijúcich v obci Široké.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Chránené bývanie a domov sociálnych služieb Betonyka Pstruša, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Týmto projektom spríjemnia dobrovoľníci nielen Vianočné sviatky ale aj ďalší rok obyvateľom zariadenia sociálnych služieb a to konkrétne Chránenému bývaniu a domovu sociálnych služieb Betonika Pstruša. Ide o 17 prevažne mladých ľudí s mentálny, duševným a fyzickým postihnutím. Vďaka projektu budú môcť zorganizovať vianočné posedenie, nakúpiť darčeky, ktoré si klienti vysnívali (nakreslili, napísali).
poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Mgr. Jana Torhanová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zariadenie podporovaného bývania v Medzilaboriach momentálne obýva 8 klientiek, ktoré majú mentálnbe postuhnutie. Bolo by nádherné, ak by si sami mohli ísť vyzdobiť vianočný stromček a svoju izbičku. V zariadení zažijú svoje 1. Viancoe. Traja dobrovoľníci s ôsmymi prijímateľmi by nakúpili materiál na výzdobu a potraviny na pečenie, a sami podľa vlastného vkusu by si vyzdobili vianočný stromček a pripravili vianočné posedenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Domov sociálnych služieb ANIMA, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Krízové stredisko pre deti vo veku od narodenia do dosiahnutia plnoletosti. poskytujeme deťom starostlivosť a oporu. Ich výchova je vážne narušená a ohrozená, sú to deti zo sociálne málo podnetného prostredia, deti týrané, zneužívané a zanedbávané. Rozhodli sa preto deťom sprostredkovať zážitkový vianočný pobyt medzi priateľmi a ľuďmi, ktorí majú záujem sa s deťmi stretnúť a stráviť s nimi tie najkrajšie sviatky v roku, Vianoce.
poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Občianske združenie Kumakokra, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Kumakokra pomáha rodičom a ich deťom v lokalite Bratislavskej, kde žije okolo 500 obyvateľov zväčša Rómskej národnosti v 108 nájomných bytoch. Prostredníctvom projektu by radi v Nízkoprahovom centre vytvorili vianočnú atmosféru, spolu s deťmi chcú vytvoriť vianočné ozdoby, kúpiť stromček a pripraviť pohostenie pre deti.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Ondrej Oláh, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Rodina Kováčovcou s 5 deťmi prežíva veľmi ťažké obdobie. V pribehu niekoľkých rokov ich opustila mamina, ktorá dostala rakovinu a neskôr aj otec, ktorý to psychicky nezvládol. Rodina sa prebíja životom, sú v hmotnej núdzi a bez elektriny. Pán Ondrej sa im rozhodol pomôcť a vďaka projektu urobiť veselšie Vianoce, dopriať chvíle pokoja a radosti.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Martina Veselá, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Stredoškoláčka Martina sa rozhodla pomôcť deťom a rodine v hmotnej núdzi. Jedno z dievčat má DMO a všetky financie dávajú na liečbu. Chcela by ich vďaka projektu obdarovať potravinami, kúpou ošatenia a darčeku , ktoré im urobia pod Vianočným stromčekom radosť.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Klienti domova na pol ceste sú dospelí mladí ľudia z detských domovov, mnoho krát v hmotnej núdzi. Pracovníci zariadenia chcú, aby sa klienti domova na pol ceste naučili hospodáriť s peniazmi, výhodne nakupovať a pripraviť si vianočné jedlo
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Občianske združenie Rodinná Rozprávka, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Predkladaný projekt je zameraný na pomoc ďalšej osamelej matke Ivanke s dvoma deťmi. Ivana už šiesty rok po rozvode vychováva svojich dvoch synov sama, žial zo strany rodiny pomoc nedostáva. Rodinné centrum pani Ivane chce pomôcť nákupom potrebných vecí na oblečenie pre jej deti, vzdelávacích kníh. Zapojiť ju do aktivít centra a získať tak nové kontakty, zážitky ale aj skúsenosti
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mária Baďurová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt chce pomôcť pani učiteľke Anke na dôchodku, ktorá je onkologický pacient a býva sama. Zámerom projektu je potešiť a zabezpečiť pre pani Aničku glukomer, aby si mohla doma kontrolovať stav cukru a potraviny s ovocím na vianočný stôl.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Erika Horniaková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Erika sa rozhodla tento rok pomôcť viacerým ľuďom, pretože rodiny, s ktorými sa stretáva v teréne to skutočne potrebujú. Týmto projektom by chcela finančne odľahčiť svoju kolegyňu Lucku, ktorá má dve deti a je samoživiteľkou. Finančné prostriedky na kúpu darčekov nazvyš žiaľ nemá a preto by pani Erika rada kúpila drobné darčeky pre jej dve dcéry, aby aj oni pocítíli štedrosť vianočných sviadkov.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mgr. Alena Janečeková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Predvianočné obdobie je vhodná príležitosť na stretnutia i podujatia, kedy majú ľudia k sebe blízko. Pani učiteľka, ktorá je predkladateľkou projektu, dlhodobo učí na špeciálnej základnej škole internátnej a taktiež spolupracuje so špecializovaným zariadením Tereza. Aj tento rok chce so svojimi žiakmi potešiť klientov tohto zariadenia. Spoločne budú vyrábať a maľovať vianočné ozdoby, pozdravy i jednoduché darčeky. Vyvrcholením bude spoločné posedenie pri vianočných koledách.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Andrea Najšelová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu je zahrať divadelné predstavenie s názvom Soľ nad zlato (v modernom prevedení) a Vianočné pásmo seniorom z Domova sociálnych služieb. Divadelné predstavenie sa odohrá priamo v priestoroch Domova sociálnych služieb, kde už minulý rok žiaci rozdávali radosť. Seniori budú obdarovaní malými vyrobenými darčekmi a upečenými koláčikmi. Spoločne strávia príjemný predvianočný čas. Ukážka ako pomôcť opusteným ľuďom bude pre žiakov opäť motivujúca, ako ďalej rozdávať dobro.
poskytovanie sociálnej pomoci 380 € Senior klub Idea, o. z., žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: V obci Brahy, v ktorej je okolo 1 180 obyvateľov, žije dôchodcov vo veku nad 60 rokov asi 200. Tohoročný projekt s názvom „Tešme sa spoločne“ nesie iba jediný cieľ. Nikto, bez ohľadu na vek nesmie v tieto Vianočné dni pocítiť, že je sám, že z nejakých príčin sa k nemu osud obrátil chrbtom a nesmie jeho mysľou prebehnúť, že je zbytočný a na neho sa zabúda. Aktívni seniori navšívia seniorov v Domove dôchodcov, rozdajú balíčky bezdomovcom a sociálne slabým rodinám.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € A-megan, n.o. Denné centrum dúhový domček, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Denné centrum dähový domček je zameraný na starostlivosť o ľudí s hendikepom. Zámerom projektu je zorganizovať vianočný večierk v tomto zariadení. Všetky prípravy - výzdoba, pečenie koláčikov, varenie kapustnice - budú realizovať klienti so zamestnancami. Na vianočný večierok pripravia aj kultúrny program a tiež darček vyrobený v tvorivej dielni pre ich rodičov. S kultúrnym programom plánujú vystúpiť aj v partnerských organizáciách - najmä školách - s cieľom ukázať verejnosti, že aj ľudia s hendikepom majú dnešnému svetu čo ponúknuť. Projekt je určený klientov (10 osôb) a ich rodinných príslušníkov.
poskytovanie sociálnej pomoci 75 € Mgr. Jana Prelichová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Jana je terénnou sociálnou pracovníčkou a často sa stretáva s ľuďmi v ťažkej sociálnej situácií. Sociálne slabú rodinu, ktorej chce pomôcť pozná dlhodobo. Rada by im zabezpečila potraviny na štedrovečerný stôl a deťom aspoň malý darček.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Centrum sociálnych služieb LÚČ, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: CSS-LÚČ je špecializované zariadenie pre plnoleté fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktorým je najmä schizofrénia a Alzheimerova choroba. Vianočné sviatky prežívajú veľmi citlivo. Väčšina klientov ich nemôže stráviť so svojou rodinou, pretože rodina neexistuje, alebo im nedokáže poskytnúť potrebnú starostlivosť. Vianoce v zariadení sú pre nich jedinou alternatívou. Klienti s podporou personálu vyrobia vianočné sviečky, ktorými si budú môcť vyzdobiť štedrovečerné stoly, zútulniť svoje izby a ostatné priestory zariadenia.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mgr. Lucia Jekkelová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Lucia je terénnou sociálnou pracovníčkou. Predkladaný projekt je určený 30-tim mamičkám vo vekovom rozhraní od 35 do 55 rokov v obci Veľká nad Ipľom, pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia. Pani Lucia im pripraví príjemný večer s posedením pri výbornom jedle a zábave.
poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Mária Kubaščíková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu je zorganizovať spoločné posedenie s malým kultúrnym programom pre onkologické pacientky, ktoré sa pravidelne stretávajú. Veľa členiek a sympatizantiek organizácie je v pokročilom veku, často žijú samé, bez záujmu rodiny a spoločnosti a kvôli veľkým nákladom na liečbu im nezostávajú financie ani na najmenšie potešenie či výlet. Pani Mária, ktorá je sama takouto pacientkou, im pripraví vianočné posedenie s malým kultúrnym programom.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mgr. Zuzana Beregházyová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Zuzana sa rozhodla ponúknuť pomoc pánovi Miroslavovi. O jeho ťažkom životnom príbehu zatiaľ len počula a s pánom Miroslavom sa osobne nestretla. O to viac je jej cieľom ponúknuť mu pomocnú ruku. Pán Miroslav prešiel rôznymi ťažkými obdobiami. Jeho slabý príjem mu neumožňuje kúpiť základné potreby či oblečenie. Pani Zuzana mu s kúpou týchto vecí rada pomôže.
poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Mária Machová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Mária je dlhodobou dobrovoľníčkou v práci s mládežou a sociálne slabými rodinami. Projektom chce pomôcť konkrétnym 6 sociálne slabším rodinám a slobodným mamičkám, ktoré žijú v jej okolí. Zabezpečí nákup a rozvoz potravín a drobých darčekov do týchto rodín.
poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Mgr. Erika Horniaková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projektom Vianoce pre Andrejku, chce pani Erika potešiť ťažko zdravotne postihnutú Andrejku. O Andrdrejku sa stará jej mama, ktorá má ešte ďalšie dve dcéry. Ich finančná situácia je ťažka a špeciálna strava pre Andrejku finančne náročná. Pani Erika chce spríjemniť vianočné sviatky nákupom potravín pre Andrejku.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Domov sociálnych služieb, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: DSS v Stropkove má 76 klientov. Týmto klientom väčšinou ostane z ich prijímu len symbolická suma, za ktorú si nemôžu kúpiť ani darček. Zariadenie chce všetkým klientom urobiť radosť a obdarovať ich vianočnými sladkosťami a drobnými darčekmi.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Základná škola Horovce, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Dve pani učiteľky zo ZŠ Horovce sa rozhodli so svojimi rómskymi žiakmi vyrobiť ozdoby, pripraviť štedrovečerný stôl a vianočný stromček. Keďže deti žijú vo veľmi skromných podmienkach, pani učiteľky by im rady venovali darčeky v podobe oblečenia na zimu.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Obec Veľká Franková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Tento projekt chce urobiť radosť starším občanom obce Veľká Franková. Pre seniorov bude pripravená kapustnica a deti zo ZŠ pripravia kultúrny program. Cieľom je dať seniorom najavo, že na nich obec nezabudla a spríjemniť im čas Vianoc a pokoja.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Dobrý pastier Kláštor pod Znievom, o. z. , žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Dobrý pastier je zariadenie pre ľudí bez domova. Klienti zariadenia sa budú podieľať na príprave slávnostnej večere a jej servírovaní pre ostatných klientov zariadenia. Zámerom je, aby aj títo ľudia mali možnosť po rokoch zažiť čo možno najpríjemnejšie Vianoce v kruhu duchovnej rodiny, keď už vzhľadom na svoju opustenosť nemôžu tráviť sviatky so svojou vlastnou rodinou.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mária Bošková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Po rozvode rodičov sa dvoch bratov ujala ich krstná mama. Rozvod rodičov znášali bratia i blízke okolie ťažko. Chlapci sú však aj napriek životným ťažkostiam šikovní a radi čítajú. Preto by im pani Mária rada kúpila pod vianočný stromček knihy a hygienické potreby.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Dedinská únia heľpianskych aktivistov, o. z. , žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: V obci Pohorelá sa nachádza domov sociálnych služieb pre znevýhodnené deti a mládež s mentálnym postihnutím. Tieto deti už viackrát videli predstavenie DFS Heľpančok. Deti z DFS navštívia deti v zariadení, zaspievajú i zatancujú im. Pred príchodom upečú vianočné pečivo a obdarujú klientov zariadenia.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Prístav nádeje, o. z., žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt chce pomôcť 10 osobám/rodinám, ktoré sa nachádzajú v sociálnej alebo hmotnej núdzi a to balíčkom prežitia, ktorý obsahuje potraviny dlhodobej spotreby a drogistický tovar a uľahčí tak prežiť nadchádzajúce Vianočné sviatky a prečkať Nový rok. Zamestnanci a dobrovoľníci chránenej dielne – ľudia so zdravotným postihnutím, týmto obdarovaným napečú koláčiky, ktoré budú súčasťou balíčka prežitia, ktoré im odovzdajú počas spoločného večera v Prístave.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Bc. Zoltán Danyi, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Z roka na rok sa v meste Rimavská Sobota objavuje väčší počet ľudí bez prístrešia, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli na ulici. Počas vianočných sviatkov bude v priestoroch nocľahárne pre ľudí bez domova podávaná kapustnica i základné potraviny. Spolu prežijú príjemné chvíle pri počúvaní vianočných kolied.
poskytovanie sociálnej pomoci 270 € Mgr. Iveta Hochvartová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Janku postihol ťažký osud v oblasti rodinných a partnerských vzťahov. Nevzdáva sa a príkladne sa stará o svoje dve deti. Starší syn trpí autizmom. Žijú v skromných podmienkach. Ich priateľka, pani Iveta, chce rozveseliť celú rodinu a darovať im trojdňový relaxačný pobyt na Liptove.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Alžbetka, n. o., žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Nosnou činnosťou organizácie Alžbetka, n.o. je vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v krízovom stredisku a v domove na pol ceste. Prostredníctvom projektu chcú zamestnanci dosiahnuť, aby deti a mladí ľudi aj so svojimi rodinami, približne 40 klientov, zažili príjemné sviatky. Pripravia pohostenie, vianočné pečivo i kultúrny program.
poskytovanie sociálnej pomoci 285 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Ľudia bez domova často nemajú ani jedno teplé jedlo, chýba im teplé oblečenie a mnohí nemajú žiadny príjem. Pracovníci Červeného kríža pripravia pre týchto ľudí potravinový balíček, navaria kapustnicu a pripravia štedrú večeru pre všetkých klientov.
poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Mgr. Jana Prelichová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Ľubica má viacero zdravotných problémov. Musí užívať veľa liekov a často navštevovať lekára. Jej manžel má taktiež zdravotné problémy. Finančné prostriedky im nestačia na živobytie, kedže musia platiť za lieky. Preto sa pani Jana rozhodla týmto manželom poskytnúť pomoc nákupom a odovzdaním potravín.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Alžbeta Zemanová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Chudoba je to, čo deväť detí a ich matku sprevádza celým ich životom. Žijú v malom domčeku v nepriaznivých sociálnych pomeroch. Chýba im toľko vecí - oblečenie, hračky, základné potraviny ba dokonca i stôl, jedia na zemi. Pani Alžbeta chce tejto rodine pomôcť s kúpou jedálenského seta, aby mohli spoločne v pokoji sedieť za jedným stolom.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mgr. Emil Ivančo, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt je určený pre klientov DSS Méta Martin. Je to zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje ambulantný pobyt 92 deťom a dospelým klientom s rôznym druhom postihnutia. Cieľom je umožniť klientom zažiť zmenu počas vianočných sviatkov a dopriať im prežitie atmosféry Vianoc mimo zariadenia sociálnych služieb, kde budú obdarovaní malými darčekmi a potravinami.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Ing. Daniela Bednárová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Daniela pomôže rodine 17 ročného syna Jakuba, ktorý sa narodil s veľmi zriedkavou diagnózou – fenylketonúria. Je to choroba, pri ktorej je potrebná veľmi prísna, ba až drastická diéta, pretože telo nevie spracovať bielkoviny. Pani Daniela kúpi pre Jakuba špeciálne trvanlivé potraviny, ktoré sú výhradne určené na Jakubovu diétu.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Erika Horniaková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt Vianočná nádielka je určený pre sociálne slabú rodinu, ktorú pani Erika spoznala začiatkom júla. Ide o rómsku rodinu, rodičia majú päť maloletých detí. V dome v ktorom bývajú nie je ani elektrina a podmienky na bývanie a výchovu školopovinných detí sú slabé. Pani Erika kúpi pre rodinu základné potraviny a pre 7 mesačného chlapčeka detský balíček.
poskytovanie sociálnej pomoci 420 € Jozef Brigan, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Rodinné prostredie rómskych detí je veľmi chudobné nielen materiálne, ale aj chudobné na pozitívne podnety, na lásku a pozornosť rodičov. Pán Jozef s rómskou komunitou dlhodobo pracuje. Deťomv chce zabezpečiť spoločný slávnostný obed. Všetky deti, ktorým sa dobrovoľníci venujú a ktoré počas roka prichádzajú do pastoračného centra z viacerých dedín, by pri spoločnom obede prežili vianočnú atmosféru, prehĺbili svoje priateľstvá a spolupatričnosť. Obed bude pripravený pre 140 detí.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Kamila Hrivniaková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Skupina 10 dobrovoľníčiek, ktoré sa venujú práci s ľuďmi s duševnými poruchami chce psychiatrickým pacientom a ktorí strávia Vianoce v zariadení spríjemniť sviatky. Klienti si sami vyrobia vianočné ozdoby, ktorými ozdobia vianočný stromček.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Občianske združenie Serafím, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Týmto projektom chce OZ Serafín priblížiť sviatočnú a radostnú atmosféru vianočných sviatkov dvom osamelým starším dôchodcom z podlomeným zdravím z obce Cigeľka. Týmto seniorom odovzdajú vyhrievaice deky.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Katarína Boronová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt je adresovaný pre skupinu zdravotne znevýhodnených mladých ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí navštevujú Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi. Pani Katarína zabezpečí potrebný materiál na výrobu vianočných sviečok, ktoré si budú mocť klienti samostatne vyrobiť, ozdobiť a skrášliť štedrovečerný stôl.
poskytovanie sociálnej pomoci 175 € LÚČ DSS Šemša, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša, je zariadenie pre mentálne postihnutých dospelých s celoročným pobytom. Klienti domova vo voľnom čase veľmi radi pozerajú rozprávky. Pre klientov je obrovským zážitkom ísť mimo zariadenia. Preto vianočným darčekom pre nich bude návšteva bábkového divadla v Košiciach.
poskytovanie sociálnej pomoci 270 € Únia rómskych materských centier, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Keďže deti z detského domova a obyvatelia domova dôchodcov v Poltári udržujú veľmi pekné vzťahy a počas roka sa navštevujú, predkladatelia sa rozhodli, že im vytvoria spoločné Vianoce. Spoločne vyrobia vianočné ozdoby s rôznych materiálov. Každé dieťa bude na ozdobe pracovať so svojim dedkom či babičkou, ktorých si deti vyberú, počas výroby sa bude rozprávať o vianočných zvykoch, o ktorých budú hovoriť "starí rodičia".
poskytovanie sociálnej pomoci 45 € Stredná umelecká škola , žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Vierka študuje na strednej umeleckej škole. Je už v treťom ročníku. Trpí vážnou diagnózou no napriek tomu je svojou húževnatosťou a usilovnosťou príkladom pre ostatných žiakov. Navštevuje divadelno-dramatický krúžok, no kôli svojmu hendikepu nebola ešte nikdy v divadle. Pani učiteľka by rada Vierke a jej rodičom venovala poukaz na divadlo v Prešove.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko Oščadnica, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Prostredníctvom pogramu Darujte Vianoce 2013 chce DSS v Oščadnici sprostredkovať radosť všetkým 112-tim prijímateľom sociálnej služby v zariadení. Toto zariadenie patrí medzi najťažšie zariadenia poskytujúce sociálne služby na Slovensku, čo sa týka druhu a početnosti rôzneho postihnutia obyvateľov. Klienti dostanú spoločenské hry a rozprávkové knihy.
poskytovanie sociálnej pomoci 280 € Terénna sociálna práca, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: V obci Hrčeľ býva 10-členná rodina, z toho 4 deti sú ťažko zdravotne postihnuté. Starostlivosť o deti zaberá rodičom všetok čas. Terénne sociálne pracovníčky by im chceli pomôcť s nákupom potravín, hygienických potrieb a oblečenia.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie Domov pri Špecializovanom zariadení Kotva v Brezne, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Špecializované zariadenie Kotva sa venuje starostlivosti o mužov s mentálnym a psychickým ochorením. Klienti sú často v zlej finančnej situácií. V zariadení im chýbajú spoločenské hry, ktorými by chcelo zariadenie urobiť krajšie Vianoce klientom.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Občianske združenie Málinec, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projektom chce OZ Málinec pomôcť postihnutým deťom, ktoré budú tráviť vianočné sviatky v DSS. Taktiež urobia radosť osamelým dôchodcom, ale aj niektorým deťom z miestnej ZŠ ako aj sponzorom a ostatným priateľom DSS. Spoločne pripravia vianočnú večeru a dostanú malé darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Miestne združenie YMCA Nitra, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: YMCA je nezisková organizácia, ktorá sa venuje znevýhodneným deťom a práci s mládežou v ich voľnom čase. Týmto projektom pomôžu rómskej rodine, ktorá má 7 detí od 3 do 13 rokov a ďalším 13 deťom, ktoré sú umiestnené v núdzovom bývaní v Nitre - Hrnčiarovce. Spolu si vyrobia vianočné ozdoby, pozdravy a dostnú drobné darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Jarmila Jonasová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Jarmila pracuje ako terénna sociálna pracovníčka a pri svojej práci sa stretáva s ťažkými osudmi rodín. Rada by pomohla deťom zo znevýhodneného prostredia, ktoré navštevujú ZŠ v Divíne. Deti dostanú sladkosti, ovocie a pripravia kultúrny program.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Anna Urbanovská, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Anna chce prostredníctvom finančného daru potešiť pani Táňu a jej štyri deti, ktoré žijú v ťažkej situácií a to kúpou potravín na Štredrý večer a Nový rok a drobnými darčekmi pre jej troch synov a jednu dcéru.
poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Anna Urbanovská, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: V meste Bánovce nad Bebravou pôsobí nezisková organizácia Archa. Pani Anna bola zariadenie navštíviť a bola som očarená predovšetkým mladými ľuďmi, ktorých je tam "plný dom" a prístupom zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí vytvárajú prostredie domova. Stretávajú sa tu deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Pani Anna pripraví pre klientov a ich rodiny posedenie pri kapustnici, oblátkach a sladkom pečive.
poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pomoc bude smerovať k starším ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc a pre týrané ženy s deťmi z celého Slovenska. Vybraní žiaci 2. a 3. ročníka odboru kaderník, cukrár a krajčír so svojimi majstrami odborného výcviku navštívia Zariadenia sociálnych služieb Maják a Zariadenie opatrovateľskej služby Prameň nádeje. Cukrári vopred upečú sladké koláčiky a kaderníci poskytnú svoje služby klientom zariadení.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt., žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: O očiach, zraku sa veľa hovorí. Aj to, že v nich možno odhaliť napríklad úprimnosť človeka. Pani Marcela je sama osobou s ťažkým zdravotným postihutím. No napriek všetkému chce pomáhať druhým a pracuje na sebe. Chce pomôcť pánovi Tiborovi, ktorý sa stará o svojho syna a chorú mamu, pritom sám trpý zdravotnými problémami. Pán Tibor by potreboval nové dioptrické okuliare.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Daša Filčíková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: V komunitnej miestnosti v rozprávkovej izbičke Novohradskej knižnice pripraví pani Dáša dve odpoludňajšie podujatia, ktoré budú tematicky prebiehať od predvianočných príprav, od Lucie až do Štedrého dňa. Podujatie je určené pre deti z krízového centra Amoret. Radosť im urobí zdobenie stromčeka i drobné sladkosti.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Silvia Pliškova, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu je spestriť vianočnú besiedku malými darčekmi, knihami, ktoré rozohrejú detské srdiečka a ešte dlho budú spomínať na pekné chvíle pri vianočnom stromčeku. Ukázať deťom zo špeciálnej základnej školy ako vyzerajú Vianoce u väčšiny z nás.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Ing. Marián Dunda, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pán Marián by rád pomohol trom súrodencom, ktorí to doma nemajú ľahké. Najstaršia sestra sa stará o svojich dvoch mladších súrodencov. Pán Marián chce týmto dvom mladším kúpiť oblečenie a školské pomôcky, aby aspoň na chvíľu odľahčil finančnú situáciu tejto rodiny.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Diecézna charita Rožňava, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Diecézna charita Rožňava už roky pravidelne pracuje s občanmi, ktorí sú sociálne vylúčený. V meste Rožňava majú zmapovanú problematiku bezdomovectva, kde žije asi 75 občanov bez domova. Zamestnanci CHSC uskutočnia nákupy surovín ako aj drobných darčekov. Do prípravy priestorov, zdobenia vianočných stromčekov ako aj prípravy sviatočnej kapustnice zapoja aj klientov útulku.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Renáta Šmidová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Renáta ako sociálna pracovníčka spolupracuje aj so slobodnou matkou Annou, ktorá sama vychováva syna. Obaja žijú v biednych podmienkach, ich spoločný príjem ledva vystačí na bežných chod domácnosti. Pani Renáta by im chcela zabezpečiť drevo na zimu.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Marianna Urbancová Dováľová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Vianoce sú sviatkom rodiny, každej bez výnimky. Kedy inokedy ak nie cez Vianoce si najviac uvedomujeme súdržnosť a silu rodiny. Pomoc bude smerovať 6-člennej rodine, ktorá žije v ťažkých podmienkach. Pani Marianna obstará rodine potraviny na vianočné sviatky.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mgr. Beáta Dundová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Vianoce sú sviatky radosti a hojnosti, kedy sa ľudia obdarúvajú a sú k sebe láskaví a milí. Pani Beáta pomôže rodina, ktorá žije v biednych podmienkach a nemá finančné prostriedky nazvyš. Matka sa stará o 4 deti sama. Pani Beáta urobí deťom radosť a spoločne pôjdu kúpiť zimné oblečenie, obuv, školské potreby a hračky.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € PaedDr. Jana Kandriková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Na Vianoce sme každý plný očakávania. Nejde len o darčeky, ale čakáme či prídu naše deti, rodina, priatelia. Otec sa stará o deti v rámci svojich možnosti. Nie je biologickým otcom všetkých detí, ale on to nerieši. Matka o deti nejaví záujem. Pani Jana chce nakúpiť potraviny a suroviny na koláče. Spolu s jej rodinou a priateľkou napečú koláče a vyzbierajú od známych šatstvo pre deti a otca.
poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Špeciálna základná škola Žiar nad Hronom, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Každá jedna učiteľka sa snaží v rámci svojich finančných možností zabezpečiť Vianočnú besiedku. Cieľovou skupinou sú žiaci zo ŠZŠ. Väčšina z nich podzádza zo sociálne slabých rodín. Pani učiteľka chce týmto žiakom pripraviť príjemné vianočné chvíle a žiaci budú obdarovaní ovocím a sladkosťami.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Slovenský zväz telesne postihnutých Levice, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zrealizovaním projektu Rozpoviem ti vianočný príbeh pripraví organizácia pekný predvianočný deň telesne postihnutým klientom. Jedná sa o 45 členov dvoch generácií - osamelých seniorov a deti navštevujúce špeciálnu základnú školu. Organizátorky zabezpečia vstupenky na divadelné predstavenie, priestory na spoločné stretnutie telesne postihnutých seniorov a postihnutých detí. V týždni pred konaním akcie nakúpia všetky suroviny potrebné na prípravu vianočnej kapustnice a vianočných koláčov.
poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Spojená škola Senica, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Deti z tanečného krúžku zo Spojenej školy v Senici pripravia krásne Vianoce starým a opusteným ľuďom, ktorí prežívajú svoju starobu v domove dôchodcov a v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sú i opustené matky s deťmi. Deti nacvičia vianočné divadielko, upečú vianočné pečivo a vyrobia malé darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mgr. Vozáryová Mária, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Motívom k napísaniu projektu je dlhodobá skúsenosť pani Márie s prácou v zariadení núdzového bývania. Cieľovou skupinou sú teda matky a ich deti. Plánovaný projekt bude rozdelený do troch na seba paralerne nadväzujúcich etáp, tak ako v rozprávke o troch grošoch. Spoločne si vyrobia vianočné gule, upečú vianočné pečivo a vyrobia vianočné pozdravy ľudom, ktorí im podali pomocnú ruku počas roka.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Evanjelické gymnázium, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Týmto projektom chcú predkladatelia z Evanjelického gymnázia spríjemniť predvianočný čas rómskym deťom z neďalekej osady Dolinka v Rimavskej Píle. Pripravia popoludnie, kde deťom ukážu niečo z vianočných zvykov, naučia ich koledy, vyrábať vianočné ozdoby, pozdravy a dekorácie, spoločne vyzdobia vianočný stromček i medovníčky, prípadne iné vianočné pochúťky. Na záver sa pohostia vlastnoručne uvarenou vianočnou kapustnicou a rozdajú malé darčeky, ktoré si nájdu pod vianočným stromčekom.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Ladislav Táborský, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Skupina deviatich plicajtov, sa rozhodli tento rok na vianoce urobiť niečo dobré. Nakoľko v ich služobnom obvode je krízové centrum a pomerne často tam chodia na preverenie oznámenia, rozhodli sa, že týmto /zväča/ týraným deťom a osamelým matkám spravia pekné Vianoce. Program bude bohatý, deti budú obdarované darčekmi, pochutnajú si na dobrej kapustnici a všetci spolu strávia príjemný večer.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Zariadenie pre seniorov Harmónia, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Cieľovou skupinou budú klienti Zariadenia pre seniorov Harmónia a deti z detského domova.Títo klienti sú bez rodinných príslušníkov alebo ich rodinný príslušníci nenavštevujú. Preto im pracovníci zariadenia vytvoria rodinnú vianočnú atmosféru, spolu sa stretnú na tvorivých dielňach. Vyvrcholením bude vianočná kapustnica a rozdávanie darčekov.
poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Kvapka, n. o., žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Kvapka, n.o. organizuje aktivity pre znevýhodnené deti. Tento rok pomôže rodine s troma deťmi. Matka trpí telesným postihnutím a otec je nezamestnaný. Deťom chcú zakúpiť darčeky vo forme kníh a hier.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Obec Kokava nad Rimavicou, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Terénni sociálni pracovníci z obce Kokava nad Rimavicou pripravia v spolupráci s rómskymi rodinami príjemný vianočný večierok. Deti vyrobia pozvánky pre rodičov, pripravia program a na záverečnom večierku s občerstvením dostanú malé darčeky vo forme sladkostí.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Domov sociálnych služieb Rozsutec, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Barborka bola v minulosti samostatnou osobou. Dnes už dvanásty rok žije v Domove sociálnych služieb Rozsutec pre svoje vážne zdravotné problémy. Maľovanie je pre ňu útočiskom, dáva jej pocit zmysluplnosti. Zariadenie ju na Vianoce obdaruje maliarskym plátnom a farbami.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Občianske združenie Odyseus, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Prostredníctovm projektu Štastné a veselé chce OZ Odyseus potešiť svojich klientov, ktorí užívajú drogy alebo pracujú v sex biznise. S klientami dlhodobo pracujú. Pracovníci im pripravia vianočné posedenie pri tradičnej vianočnej kapustnici a občerstvení.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Združenie príbuzných a priateľov Radosť, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Združenie príbuzných a priateľov Radosť je organizáciou, ktorá sa venuje ľuďom s duševnou poruchou. Týmto ľuďom, svojim klientom, chce pripraviť príjemné spoločenské posedenie spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Nebudú chýbať vianočné koledy, výroba vianočných dekorácií, darčekov, občerstvenie a vianočná kapustnica. Vyrobenými darčekmi klienti potešia aj svojich blízkych.
poskytovanie sociálnej pomoci 260 € Mgr. Kristína Kliková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zmyslom tohto projektu je darovať ľuďom bez domova kúsok ľudského tepla a lásky. Títo ľudia budú pozvaní k vianočnému stolu a spoločne si pripomenú udalosti Vianoc na svätej omši. Miestom realizácie bude Charitný dom sv. Alžbety v Košiciach.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Mgr. Eva Murančanová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Vianoce sú jedným z najčarovnejších období, kedy by sme si mali všímať aj ľudí, ktorí sú nám neznámi. Pani Eva rodinu, ktorej chce pomôcť osobne nepozná, ale vie o ich ťažkej finančnej, zdravotnej i sociálnej situácií. Ide o 4-člennú rodinu, ktorá žije len z minimálneho príjmu. Rodina si zaslúži pomoc a do svojej domácnosti by potrebovali, okrem iného, novú chladničku. Preto sa pani Eva rozhodla pomôcť a finančný príspevok bude určený na tento účel.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Spojená škola internátna Levice, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Monika je učiteľkou detí s mentálnym postihnutím. Deti ju majú veľmi radi. No ťažký osud postihol aj pani Moniku, keď jej dcéra utrpela ťažké poranenie, z ktorého sa stále snaží dostať. Kolegyne pani Moniky by jej chceli pripraviť pekné vianočné sviatky a priniesť jej aspoň kúsok svetla v jej ťažkých chvíľach. Upečú jej vianočné pečivo, vyzdobia vianočný stromček na ktorý zavesia vianočné priania pre ňu i jej dcérku.
poskytovanie sociálnej pomoci 240 € Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Tento projekt je určený mladým ľuďom, ktorí vyrastajú v slabých sociálnych rodinách, niektorí doslova na ulici. Napriek tomu sú deti veľmi talentované a v centre mladých navštevujú rôzne krúžky. Pracovníci centra pripravia pre mladých vianočný večierok s posedením, na ktorom budú obdarovaní školskými pomôckami.
poskytovanie sociálnej pomoci 340 € Občianske združenie Maják nádeje, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: OZ Maják nádeje sa venuje rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi v Košiciach a blízkom okolí. Radi by pomohli mladej rodine s troma deťmi, ktorá žije v sociálnom jednoizbovom byte. Žijú v ťažkých podmienkach a spia na nafukovacích matracoch. Finančný príspevok bude použitý na kúpu poschodovej postele a matracov.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Andrea Drábová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Slečna Andrea pomôže štvorčlennej rodine, ktorá každodenne rieši otázku bývania, pretože ich finančná situácia je nepriaznivá. Žiaľ otázku bývania nie je jednoduché vyriešiť, ale je možné pripraviť pre rodinu krajšie a štedrejšie sviatky a to nákupom základných potravín a darčekov.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Katarína Franková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Štefánia prežije prvé Vianoce sama bez svojho manžela, ktorý tragicky skončil svoj život. Po ťažkých udalostiach pani Štefánia bojuje nielen so svojou samotou, ale aj s nízkym príjmom, z ktorého si nemôže kúpiť potraviny, ktoré má rada. Pani Katarína kúpi pani Štefániu pestré potraviny, ktoré naplnia jej štedrovečerný stôl.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Silvia Plišková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu je spríjemniť Vianoce rodine bez otca, ktorý tragicky zahynul. Matka sa stará o syna s postihnutím, rodina má finančné problémy. Pani Silvia chce pomôcť rodine nákupom potravína a drobných darčekov.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Občianske združenie Maják nádeje, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie pomôže matke, samoživiteľke, ktorá sa príkladne stará o svojho syna. Jej príjmy však dokážu pokryť len základné životné potreby. Rodina si žiaľ nemôže kúpiť stôl zo stoličkami, preto sa OZ rozhodlo splniť im toto prianie. Stôl je symbolom súdržnosti a spoločne si budú môcť na ňom pripraviť jedlo.
poskytovanie sociálnej pomoci 270 € Emília Kšiňanová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Emília má 4 deti. Jedno z nich sa narodilo s DMO a tak vie, čo znamená starostlivosť o deti s postihnutím. Po rokoch opať prišla do kontaktu s rodičmi postihnutých detí prostredníctvom zariadenia Archa. Ide o bývanie pre dospelých s postihnutím. Do DSS potrebujú pre klientov pračku tak, aby sa klienti učili udržiavať svoje veci. Finančné prostriedky na zakúpenie nemajú. Preto im pani Emília pomôže s výberom a kúpou práčky.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Zuzana Vaňová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Rodina, pre ktorú je projekt určený má veľké výdavky pri liečbe ochorení otca a syna a z toho dôvodu by im finačná výpomoc veľmi pomohla. Pomoc smeruje štvorčlennej rodine, kde otec je na invalidnom dôchodku, lieči sa na onkologické ochorenie a matka sa stará o dve deti, jedno s postihnutím. Potešila by ich finančná pomoc pri zabezpečení nákupu potravín a darčekov pre deti.
poskytovanie sociálnej pomoci 85 € Prístav nádeje, o. z., žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Život je ťažký a nevyspytateľný. Aj osudy ľudí sú rôzne. Chránená dielňa - Tréningové centrum pre ľudí s hendikepom Prístav chce prostredníctvom projektu Nalaďme sa na Vianoce pomôcť ľuďom v núdzi, osobám a rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii a to spríjemnením Vianočných sviatkov, prípravou vianočnej kapustnice a malým darčekom. Pomoc tak dostane 48 ľudí.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mgr. Viera Majerčáková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Týmto dobročinným skutkom chce pani Viera potešiť skupinu 18 dospelých ľudí a ich vychovávateľky v dennom stacionári Náš domov v Trnave. Klienti by sa veľmi potešili CD prehrávaču a materiálu na tvorivé práce, keďže klienti sú veľmi šikovní a vyrábajú výrobky z rôznych materiálov.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Občianské Združenie Čisté duše, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pomoc je zameraná na ľudí s psyciatrickými diagnózami. Sú to ľudia, ktorí sú tak trochu na okraji spoločnosti pre svoje psychické problémy. Často trpia komplexami menejcenosti a cítia sa nevyužití. Klienti si budú môcť vyrobiť vianočné ozdoby z recyklovaných materiálov. Uplatnia tu svoju zručnosť a sami si vyzdobia vianočný stromček.
poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Monika Čechová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Monika poskytne pomoc tým deťom v Detskom domove v Novom meste nad Váhom, ktoré aj počas vianočných sviatkov ostávajú v domove a nemajú žiadnych príbuzných ani známych, ktorí by o nich javili záujem. Pani Monika, vychovávateľka v domove, chce vziať deti mimo DD, keďže v tomto prostredí sú počas celého roka a dožičiť im krátky dvojdňový pobyt v kopcoch, kde sa budú mocť jašiť so snehom, voziť sa na saniach, guľovať, stavať si iglu a snehuliaka a na chvíľu zabudnúť na svoje ťažké osudy.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Monika Najvirtová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Monika je učiteľkou rómskych detí a silne sociálne orientovaná a empatická pani. Denne sa pri svojej práci stretáva s chudobou a ťažkými osudmi ľudí. Jej pomoc smeruje ku žiačke siedmeho ročníka, ktorá je veľmi talentovaná a autorka mnohých básní a príbehov o Rómoch. Taktiež talentovaná klavíristka. Pani učiteľka by rodinu rada obdarovala drobnými darčekmi, školskými potrebami či rukavicami pre rodičov.
poskytovanie sociálnej pomoci 270 € Občianske združenie Maják nádeje, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: V rodine žijú štyri deti od jedného do šestnástich rokov a babka, ktorej zdravotný stav si vyžaduje zvýšené nároky na hygienu a očistu šatstva. Je preto nevyhnutné zabezpečiť tejto rodine práčku a žehličku na šaty. Stará práčka je momentálne pokazená a vek tejto práčky už nedovoľuje ani jej opravu. Pranie prádla je preto v rodine veľmi fyzicky náročné a neekonomické.
poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Mgr. Ján Pčolinský, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Detský domov navštevuje pán Ján už tretí rok. V domove sa venuje chlapcom, ktorým sa snaží spestriť ich voľný čas. Deti v detskom domove sú ako každé iné deti. Aj oni ra radi túlajú, objavujú niečo nové. S veľkým záujmom sa učia dejepis a práve cez tento projekt môžu deti zažiť dejepis a zemepis na vlastnej koži. Príroda je liekom na dušu, preto ich pán Ján chce zobrať na výlet do prírody spojení s návštevou Tatranského múzea.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Veronika Fabianová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Každý z nás raz bude starí. Ale to, že sú títo ľudia vyššieho veku neznamená, že necítia radosť a lásku. Pani Veronika, koordinátorka detského a mládežníckeho parlamentu v Handlovej, pomôže starým ľuďom v Senior centre sv. Kataríny. Toto centrum sídli v nemocnici v Handlovej. Mladí anjeli rozdajú seniorom darčeky, zahrajú vianočné divadlo a zaspievajú vianočné koledy.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Lenka Niepelová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Štedré vianočné sviatky bude mať aj 11-členná rodina, ktorú chce obdarovať ich dlhoročná priateľka Lenka. Matka trpí ojedinelým typom rakoviny, no napriek všetkým ťažkostiam si rodičia vzali do starostlivosti šesť detí. Ich finančná situácia nestačí pokryť výdavky navyše vo forme darčekov či potravín. Preto im pani Lenka pripraví príjemné vianočné darčekové prekvapenia.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € PaedDr. Erika Oravcová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Triedna samospráva v siedmom ročníku sa rozhodla pomôcť dvom rodinám, ktoré dobre poznajú. Ide o 6-člennú a 4-člennú rodinu. Obe rodiny žijú v skromných podmienkach a trpia aj vážnymi zdravotnými problémami. Žiaci sami upečú medovníky a kúpia darčeky pre rodiny, ktoré osbone navštívia.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Alena Molčanová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt slúži ako štartovacia aktivita činnosti Domova na pol ceste Anima, n.o. Ide o pomoc deviatim rodinám, každá s vlastným osudom, no všetky spája jedno dôležité - v čase detsva ich detí sa ocitli na ulici a tak požiadali o pomoc a podporu. Tú im poskytol Detský domov v Prešove a Návrat, ktorý tieto rodiny sanuje. Pani Alena s rodinami dlhodobo pracuje. Rada ich obdaruje symbolickými darčekmi.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Rodičovské združenie pri ZŠ Medzilaborecká, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Žiaci so ZŠ Medzilaborecká v Bratislave by radi priniesli svetielko do duší starkých, seniorov v Domovoch dôchodcov, ktorí sú často bez nádeje, úplne sami, opustení uprostred veľkého mesta, ležiacich na posteliach. Deti navštívia seniorov s vianočným programom a darčekmi, ktoré samé vyrobia z tvorivého materiálu.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Mgr. Ľubomíra Butková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Krízové centrum Čakanka je zariadením núdzového bývania, ktoré poskytuje sociálnu službu od roku 2010. Aj počas krátkej existencie poskytlo pomoc viac ako 50 matkám a ich deťom. Pani Lubomíra pracuje v centre ako sociálna pracovníčka a rada s klientkami pripraví vianočné posedenie s pohostením.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Alžbeta Zemanová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Alžbeta niekoľko rokov pracuje v sociálnej oblasti. Za ten čas spoznala mnoho ľudí žijúcich v chudobe, ľudí s ťažkými životnými príbehmi, utrápených ľuďí žijúcich na prahu biedy. Rada by obdarovala 15 detí, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia - alkohol rodičov, nezáujem, bieda a mnoho iných faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú život detí. Potrebujú predovšetkým lásku, pochopenie, pohladenie. Deti budú obdarované potravinami a drobnými darčekmi.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Zlatica Kuruczová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Zlatica chce touto cestou obdarovať a zariadiť pekné Vianoce pre jednu rodinu, ktorá má 4 deti a ktoré ešte nikdy vo svojom živote nenašli pod stromčekom vianočné darčeky. Ide o 6-člennú rodinu so slabým finančným príjmom. Pani Zlatica rodinu osobne navštívi so svojimi piatimi deťmi a spoločne prežijú príjemný predvianočný deň. Finančné prostriedky budú použité na kúpu darčekov pre deti a surovín na kapustnicu.
poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Mgr. Silvia Václavíková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Irena je pacientkou dializačného oddelenia, ktoré navštevuje každý druhý deň. Jednou zo základných potrieb u pacientov s ochorením obličiek je teplo, jedlo a hygiena. V dôsledku nevyhovujúceho a závadného vykurovacieho telesa, rodina prišla o strechu nad hlavou. Nápadom pani Silvie je kúpa piecky na tuhé palivo, aby si rodina mohla navariť vianočnú kapustnicu a kúriť v dome, kde teraz bývajú.
poskytovanie sociálnej pomoci 385 € Komunitné centrum Spolu, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: V obci Chminianske Jakubovany žije prevažná väčšina Rómov. Zámerom projektu je zorganizovať stretnutie pre deti z rómskej osady a z obce. Interaktívnym príbehom o narodení Ježiša sa všetky deti zapoja do vianočných príprav - zdobenie stromčeka, príprava drobného občerstvenia i darčekov pre nových kamarátov. Deti budú pracovať v zmiešaných skupinách. Naučia sa niektoré koledy a spoločne si ich zaspievajú. Záver stretnutia bude pri spoločnom sviatočnom vianočnom stole a kapustnici.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Erika Zetochová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Linda je mladá žena, ktorá okrem zdravotných problémov prekonáva tiež problémy vo vlastnej rodine, ich finančná situácia je veľmi ťažká. Jej diagnózy vyžadujú množstvo liekov a špeciálnych potravín. Linda potrebuje mliekovar s teplomerom a probiotiká a minerály či potraviny pre celiatikov, ktoré je pani Erika kúpi z finančného príspevku.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Spolok sv. VIncenta de Paul na Slovensku, o. z., žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: OZ pripraví v dennom stacionári v rámci stretnutia seniorov vianočnú aktivitu - stromček, pásmo vianočných piesní, spomienok. Do projektu by sa zapojili aj dievčatá zo sociálnej služby domov na pol ceste, ktoré by pripravili baličky, a aj obsluhovali. Zároveň sa do projektu zapoja aj 2 pracovníci stacionára a 2 dobrovoľníci, ktorí by koordinovali priebeh odovzdávania balíčkov. Mnohí z klientov stacionára sú osamelí a opustení.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Monika Tušimová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu je spríjemnenie predvianočného času osamelým starým ľuďom v Lovinobani a to koledami, ktoré im zaspieva miestna skupina Gipsy Luna, ktorá je zložená z detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z rómskej komunity. Zároveň ich potešia medovníčkami, ktoré napečú spoločne s dobrovoľníkmi.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Bc. Veronika Eliášová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Mladá študentka Veronika chce poskytnúť pomoc rodine, ktorá sa nachádza v zlých finančných podmienkach. Jedná sa o rodinu, ktorú pozná asi 13 rokov. Pred piatimi rokmi mali dvaja bratia z tejto rodiny spolu s ďalšími autohaváriu. Jeden z bratov ostal na invalidnom vozíku. Už dlhší čas majú v tejto rodine pokazenú práčku a musia prať ručne. Veronika chce rodine venovať novú práčku, ktorú osobne odovzdá spolu s vianočným pečivom a atmosférou.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Bc. Patrik Timčík, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Patrik by chcel venovať pekný darček pod stromček rodine, ktorá mu pomohla v najťažšej chvíli, práve vtedy keď nemal kde skloniť hlavu a nemal nikoho kto by mi pomohol. Manžel pani Marty trpí tracheotómiou preto musí mať naustále čisté až sterilné prostredie bez prachu. Pani Marta je po pľúcnej embólií a trpí cukrovkou. Neustále upratovanie je pre ňu namáhavé. Patrik jej chce venovať multifunkčný vysávač, aby sa upratovanie zjednodušilo.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Juraj Čurilla, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pán Juraj, ktorý je sám invalidným dôchodcom by rád spríjemnil vianočné sviatky pani Jarmile a jej rodine. Pani Jarmila sa sama stará o svoje deti, odišla od notorického alkoholika a snažila sa zabezpečiť svojich päť detí. Finančné prostriedky jej však nepostačujú na kúpu nových spotrebičov. Pani Jarmila je alergická na prach a tak by jej pán Juraj rád venoval nový vysávač.
poskytovanie sociálnej pomoci 270 € Janka Šuchaňová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Klienti zariadenia sociálnych služieb sú ľudia bez domova a nemôžu prežiť ozajstné Vianoce v kruhu svojej rodiny, ktoré sú pre väčšinu ľudí samozrejmosťou, mnohí z nich majú narušené vzťahy so svojimi rodinami a príbuznými. V zariadení je 22 klientov - ľudí každý so svojimi starosťami či už zdravotnými, rodinnými... Cieľom je pripraviť vianočné posedenie s darčekmi, stromčekom a voňavými dobrotami.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Mgr. Juraj Čurilla, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pán František má 74 rokov a celý život tvrdo pracoval. Diagnostikovali mu rakovinu a momentálne sa o neho stará jeho dcéra. Zdravotné problémy mu robia problémy najmä v oblasti hygieny. Zámerom pána Juraja je kúpa novej práčky, keďže stará už dosluhuje.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Jarmila Prelichová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt je zameraný na pomoc rodine malého Imka. Osem člennej rodine, ktorá sa dlhodobo nachádza v stave hmotnej ale aj sociálnej núdze. Prostredníctvom finančného príspevku im chce pani Jarmila spríjemniť a uľahčiť najkrajšie sviatky v roku. Nákupom potravín a darčekov pre deti im umožní prežiť tieto sviatky bez starosti, bez stresov ale v radosti a pokojnej rodinnej atmosfére.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Prístav nádeje, o. z., žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Človek s postihnutím sa cíti vyradený zo spoločnosti práve do tej miery, ako sa k nemu správa, či ako s ním zaobchádza jeho okolie. Pracovníci z OZ pomôžu 16-tim ľuďom – rodinám s postihnutým dieťaťom (deťmi), ale aj osamote žijúcim seniorom a to tým, že pre nich zorganizujú príjemné posedenie (vianočný večierok), pečenie koláčikov a budú obdarovaní vyrobeným malým darčekom osobami so zdravotným postihnutím.
poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Mgr. Gabriela Šlachtičová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Milan je mladý chlapec, ktorý po páde z bicykla ostal pripútaný na lôžko. Čakajú ho ešte dlhé hodiny liečenia a rehabilitácií. Pravdepodobne aj vianočné sviatky prežije v liečebni. Je veľmi inteligentný a rád hráva spoločenské hry. Kúpou spoločenských hier ho chce pani Gabriela priviesť na iné myšlienky.
poskytovanie sociálnej pomoci 210 € Linda Forraiová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Nízkoprahový klub nemá zatiaľ didaktické hry pre predškolákov. Vďaka týmto hračkám si deti rozvíjajú svoju jemnú motoriku, trpezlivosť, slovnú zásobu, učia sa rozoznávať farby a tvary a spolupracovať s ostatnými deťmi. V tejto ubytovni žijú sociálne slabšie rodiny, často sú to odchovanci detských domovov, rodiny, ktoré si nevedia zabezpečiť bývanie, a taktiež rodiny s jedným rodičom.
poskytovanie sociálnej pomoci 340 € Občianske združenie Femina Spiš, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pre osamelo žijúcich ľudí a ľudí bez domova v okrese Spišská Nová Ves pripraví OZ Femina Spiš vianočné posedenie pri stromčeku. Prichystajú pre nich balíčky s ošatením, vianočný stromček i chutnú kapustnicu s ďalším pohostením.
poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Zuzana Šmijovská, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Jedná sa o projekt, ktorým chce predkladateľka pomôcť pánovi Jozefovi, ktorý sa nachádza v hmotnej a sociálnej núdzi. Pán Jozef je človekom, ktorý sa príkladne staral o oboch rodičov. No osud to zariadil tak, že obaja jeho rodičia zomreli v priebehu jedného roka. Sám má množstvo zdravotných a existenčných problémov. Od momentu, kedy ostal sám, nemal žiaden finančný príjem. Súrne potrebuje nové sociálne zariadenie a tlakovú nádobu na vodu.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mária Krausová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projektom pod názvom Jedlom k zdraviu by chcela pani Mária pomôcť pánovi Jánovi – (onkologickému pacientovi), ktorý sa nachádza v zložitej životnej situácií zakúpením kuchynského robota, ktorý je pre neho veľmi potrebný pri každodennej príprave jedál a obživy. Takto chce pani Mária pomôcť uľahčiť a skvalitniť život a osud pána Jána. Verí, že sa jej podarí pomôcť tam, kde je to naozaj potrebné.
poskytovanie sociálnej pomoci 260 € Mgr. Silvia Václavíková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pán Vladimír je obdivuhodným človekom. Je vedúcim detského folklórneho súboru, okrem svojich troch detí dal príležotosť aj trom rómskym deťom ako profesionálny rodič a chce dať druhú šancu deťom s ŤZP. Počas vianočných sviatkov pôjde so svojim súborom navštíviť starých, chorých, opustených s veselou koledníckou zvesťou.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € CSS Zátišie v Osadnom, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Marek je klientom centra sociálnych služieb už dlhšiu dobu. Má niekoľko zdravotných problémov a hendikepov. Avšak má mnohé dary, ale najviac je oceňovaný za prednes poézie a prózy. Má rád aj hudbu. Raz pri speve nedopatrením strhol CD prehrávač. Tento projekt je napísaný na kúpu darčeka pre chlapca Mareka, ale podstatné na tom je, že Marek chce darček posunúť ďalej, nahradiť škodu a ďalej spievať..
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Občianske združenie Agáta, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Vianoce sú obdobím, kedy by chcel byť každý v kruhu svojej rodiny, keď sa darujú výnimočné veci, ktoré si počas roka mnohí z nás nemôžu dovoliť kúpiť. Preto sa OZ Agáta rozhodlo, že okrem svojho srdiečka a úsmevu darujeme deťom hry, ktoré by im vyplnili dlhý čas v strávený v nemocnici. Deti zo špeciálnej školy nacvičia vianočný program, ktorý predvedú deťom v nemocnici. Spolu pripravia tvorivé dielne a súťaže.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Komunitná nadácia Modrá Torysa, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Komunitná nadácia Modrá Torysa je mimovládna nezisková organizácia, ktorej poslaním je zlepšovanie kvality života a životného prostredia v regióne hornej Torysy. Organizácia pomôže štvorčlennej rodine - matke s 3 dcérami. O deti sa stará sama a jej príjmy sú skromné. Na Vianoce bude rodina obdarovaná potravinami a drobnými darčekmi.
poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Edita Rihariová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Edita chce potešit približne 25 rómskych detí, ktoré by boli obdarované sladkostami, ovocím a šest rodín malým darčekom. Spoločne si posedia v kruhu rodiny, priblížia si zmysel sviatkov i tradícií a spoločne si zaspievajú koledy v hudobnom doprovode malého Vladka.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Súkromná základná škola waldorfská, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Súkromná základná škola waldorfská nadviazala kontakt s komunitou dôchodcov, ktorí žijú v okolí školy a radi by svoje aktivity navzájom prepájali. Žiaci zo ZŠ dôchodcov navštívia a spoločne zažijú krásny deň, plný vianočných príprav, v kruhu svojich najbližších. Spolu si upečú i ozdobia medovníky, vymenia recepty a prežijú pekný čas.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Materská škola Bukovec, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Deti z materskej školy prvýkrát navštívia starších, osamelých a imobilných občanov. V obci je 10 imobilných občanov a 115 dôchodcov. Deti spolu so svojmi rodičmi upečú, ozdobia a zabalia medovníčky. Deti nacvičia kultúrny program, ktorý predvedú dôchodcom. Imobilných seniorov navštívia priamo u nich doma.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Domov Jesienka, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Staroba je prirodzenou a poslednou etapou ľudského života. Projekt je zameraný na komunitu ľudí žijúcich v Domove Jesienka. Oblátky sú jedným zo symbolov Vianoc, a preto by nemali chýbať na žiadnom vianočnom stole. V zariadení žijú ľudia, ktorých zdravotný stav nedovoľuje prežiť spokojné a radostné vianočné sviatky v kruhu svojich blízkych. Výrobou vlastných vianočných oblátok spoločne s rodinnými príslušníkmi prekonajú smútok z odlúčenia od svojich blízkych počas vianočných sviatkov.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Obec Pinciná, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Vianočné prekvapenie by malo priniesť radosť deviatim starším, nevládnym spoluobčanom, ktorí sú odkázaní na svojich blízkych a určite ich poteší návšteva detí s kultúrnym programom a malým vianočným darčekom v podobe kolekcie, oblátok, vianočného pečiva. Obdarovaných bude aj 6 detí z rodín v hmotnej núdzi, ktorých rodičia sa aktívne zapájajú v obci do menších obecných služieb.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mgr. Petra Nepšinská, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Petra pracuje ako sociálna pracovníčka. Jej pomoc smeruje pre rómske deti, s ktorými dlhodobo pracuje. Deti by si sami vyzdobili vianočný stromček a potešili by sa drobným sladkostiam a darčekom.
poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Charita – dom sv. Vincenta, n. o., žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Aktivity projektu sú upriamené na približne 120 ľudí bez domova a v núdzi v Prievidzi, ktorí sú klientmi n.o. Charita – dom sv. Vincenta. Ľuďom bez domova bude podávaná chutná večera a budú obdarovaní praktickými darčekmi.
poskytovanie sociálnej pomoci 230 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Skalici, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie združuje ľudí s mentálnym postihnutím okresu Skalica. Aj tento rok chce združenie pripraviť deťom s postihnutím drobné darčeky a sladkosti. Počas celého slávnostného dňa prebiehajú rôzne aktivity, spoločenské hry, tanec. Na stretnutie radi chodia aj rodičia detí.
poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Základná škola s materskou školou, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Deti zo Základnej školy v Budimíre navštívia a potešia seniorov v domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov. Nosnou myšlienkou je v rámci tvorivých dielní vyrobiť s deťmi v škole malé darčeky pre starkých, nacvičiť kultúrny program s tradíciou Vianoc a potešiť týchto ľudí v predvianočnom období.
poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Psychosociálne centrum, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Spoločným cieľom, ako zamestnancov Psychosociálneho centra je pomôcť a dať precítiť klientom s psychickými ochoreniami, ktorí navštevujú denný stacionár, vianočnú atmosféru, ktorá by prispela k utuženiu vzťahov a k pozitívnemu prežitiu Vianočných dní. Jedná sa o ľudí, ktorí sú mimo spoločnosti z dôvodu zdravotného postihnutia. Klienti ozdobia vianočný stromček a posedia si pri dobrej kapustnici.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Združenie mariánskej mládeže, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Katarína žila pokojným životom, ktorý sa však skrz nemilých udalostí zásadne zmenil. Stará sa o svoje dve deti. Jeden syn má zdravotné postihnutie a pani Katarína okúsila horkosť zákernej rakoviny. Rodina žije skromne, preto sa mládež zo združenia rozhodla obdarovať rodinu pani Kataríny oblečením na zimu a potravinami.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jozef Brehovský, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Jozef - Jozefovi aj tak by sa dal nazvať príbeh dvom kamarátom. Pán Jozef žije sám, je nezamestnaný a finančné prostriedky navyše nemá. Pán Jozef sa postará o nákup potravín a vhodných nevyhnutných darčekov pre svojho priateľa, ktorému chce spríjemniť vianočné sviatky.
poskytovanie sociálnej pomoci 190 € Jana Polakovičová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Jana pomoc sústreďujem na sociálne najslabšie rodiny v meste Handlová. Sú to rodiny v ktorých sa nachádza 7-13 detí, kde často majú len jedného rodiča a druhý sedí vo väzení prípadne sa odmietol starať o rodinu. Ide zväčša o rómsku komunitu. Konkrétne ide o pomoc trom rodinám. Spolu s matkami navaria kapustnicu a deti dostanú drobné praktické darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 280 € Anna Verešová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Milanko má 7 rokov a trpí diagnózou autizmus, je neverbálny. Na to, aby sa Milanko naučil komunikovať potrebuje využívať špeciálne programy pre autistické deti a príslušnú techniku. Rodina si však tieto programy ani prístroj nemôže dovoliť. Preto by pani Anna rada pomohla Milankovi s komunikáciou kúpou tabletu a príslušných programov.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Soňa Dlubačová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Anna zostala pír dní pred Vianocami so štyrmi deťmi sama. Jej manžel zomrel pri autohavárii. V detských očkách bolo veľa smútku, chýbal im ich tatino. Odvtedy majú Vianoce v tejto rodine trpkú príchuť. Pani Anka zostala sama a bojuje každý deň o to, aby mali deti čo jesť, aby mali dmov a aby mali čím v zime kúriť. Na zimu by nevyhnutne potrebovali palivové drevo.
poskytovanie sociálnej pomoci 390 € Peter Zátroch, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pán Peter pracuje v zariadení Nádej, ktoré poskytuje sociálne služby ľuďom bez domova. Jeho cieľom je zorganizovať Vianoce pre 22 klientov, ktorých široká verejnosť nazýva bezdomovcami. Finančné prostriedky zabezpečia dôstojené prežitie vianočných sviatkov aj pre týchto ľudí v núdzi.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € PhDr. Jana Micháliková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Rodina, pre ktorú chce pani Jana pripraviť krajšie Vianoce má za sebou veľmi ťažký rok. Vlani tesne pred Vianocami im zomrela matka, ktorá len tri mesiace bojovala s rakovinou. Pre dievčatá - deti chce pripraviť výlet do Banskej Bystrice, obdarovať ich darčekmi a pripraviť vianočnú večeru.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Krízové stredisko a Detský domov Margarétka Lučenec, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pre mnohých z nás je to nič nezvyčajné kúpiť darčeky svojim blízkym a súrodencom. Pred deti vyrastajúce v detskom domove bez podpory rodičov práve táto pre iných samozrejmá vec može znamenať problém, ktorí im može ubrať z čara Vianoc. Napriek tomu aj deti v DD by radi obdarovali svojich blízkych, ale nemajú na to prostriedky. Zakúpené drobné darčeky deti sami venujú svojim rodinným príslušníkom, aby aj oni pocítili radosť z obdarovania.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mgr. Petronela Sucháňová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Petronela pracuje v Sociálnom centre Útulok v Šuranoch, kde sa starajú o ľudí v sociálnej núdzi, po výkone trestu prípadne odchovancov z detských domovov, ktorí nemajú kam ísť. Na spríjemnenie Vianoc chcú usporiadať spoločnú štedrobečernú večeru, posedenie a 27 ľuďom v núdzi odovzdať malé balíčky s hygienickými potrebami a teplými ponožkami.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Centrum voľného času detí a mládeže, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: CVC detí a mládeže v Dobšinej organizuje rôzne aktivity na využitie voľného času. Je to dôležité hlavne v oblasti s vysokou nezamestnanosťou, vysokým podielom neprispôsobivých občanov a nedostatočnou starostlivosťou o deti v sociálne odkázaných rodinách. CVC pripraví vianočný program, urobia drobné balíčky s ovocím a sladkosťami a navštívia rodiny s deťmi a opustených starších ľudí, ktorým tieto darčeky i s peknou vianočnou atmosférou odovzdajú.
poskytovanie sociálnej pomoci 310 € Občianske združenie Džatky pre všetko, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: OZ Džatky pre všetko pripraví Vianoce pre 6 detí z obce Plaveč, ktoré sú choré, siroty alebo majú chorých rodičov. Rodiny žijú v ťažkých životných podmienkách. Členovia OZ spolu s ďalšími dobrovoľníkmi, členmi detského FS a Združenia Mariánskej mládeže nacvičia koledy a na Štedrý večer prídu všetkým rodinám zaspievať a deťom odovzdajú užitočné darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Kálnica, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva zabezpečuje odbornú starostlivosť pre deti s telesným i mentálnym postihnutím. Tieto deti väčšinou žijú v rodinách, ktoré sú v hmohnej núdzi. OZ v rámci terapie chce pripraviť postupne 3 vianočné stretnutia týchto detí aj s ich rodinami, pripraviť pre nich program, malé občerstvenie a pre deti darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 245 € Mgr. Ivana Jakubcová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Ivana pracuje ako vychovávateľka v detskom domove Nádej v Bernolákove. Niektoré deti aj cez vianočné sviatky nemajú kam ísť, ostávajú v domove a smutne prežívajú Vianoce. Pani Ivana chce pripraviť deťom pekný deň v Bratislave návštevou klziska, detského kútika s rôznymi aktivitami a spoločným posedením spojeným s občerstvením, prípadne s odovzdaním malých darčekov a tak deťom pripraviť radostné chvíle, aby aspoň na čas zabudli na svoj neľahký život bez lásky rodičov a vlastnej rodiny.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Občianske združenie Žilinský Štart, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: OZ Žilinský Štart sa venuje ľuďom bez domova, v núdzi, z detských domovov alebo z výkonu trestu, skrátka ľuďom na okraji spoločnosti. Každoročne im spríjemňuje Vianoce spoločným posedením so štedrou večerou a malými darčekmi, ktoré súvisia so základnými životnými a hygienickými potrebami. Aj takto im chcú spríjemniť Vianoce, ktoré sú pre nich pri spomienkách a bez svojej rodiny zväčša smutné. Spoločnou večerou sa im snažia navodiť atmosféru spolupatričnosti, pokoja, lásky a ich potrebnosti.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Zdenka Vargová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Slečna Zdenka chce pripraviť vianočné prekvapenie pre 3 deti nevlastnej sestry jej priateľa, ktoré sú v detskom. Sama slečna Zdenka je nezamestnaná, jej priateľ je študent, takže nemajú finančné prostriedky na to, aby deťom darčeky kúpili. Starajú sa o nich návštevami v detskom domove, prípadne výletmi. Za poskytnuté peniaze im kúpia darčeky, ktoré imodovzdajú na spoločnej večeri.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Gymnázium, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: 24 študentov predmetu aplikovanej ekonómie s pani profesorkou sa rozhodli urobiť radosť vianočnými darčekmi rodinke s 5 deťmi, z ktorých 4 navštevujú ich gymnázium. Rodina má momentálne problém zvládať svoje výdavky na normálne fungovanie, preto im študenti chcú na Štedrý deň zaspievať koledy a odovzdať darčeky. Na darčeky chcú prispieť aj z ich aktivít a okrem toho, že prekvapia obdarovanú rodinu, aj oni budú mať dobrý pocit z obdarovania iných.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie Misia mladých, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: OZ Misia mladých v Tvrdošíne sa venuje pomoci mladým rodinám v núdzi na Orave, Tento projekt zamerali na celodenný vianočný program matiek a detí z Hornej Oravy, s ktorými pracujú už dlhšie obdobie. V prvej časti budú spoločné tvorivé dielne, kde si vyrobia vianočné ozdoby, darčeky, krabičky, budú poznavať bylinky. V 2. časti bude spoločné posedenie rodiniek pri kapustnici a koláčikoch. Hlavným prínosom je stretnutie sa rodín v núdzi, ktoré by si to ináč z finančných dôvodov nemohli dovoliť, príjemné spoločné zážitky, program detí a nadviazanie nových kamarátstiev.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Obec Dubník, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Obec Dubník chce potešiť svojich občanov, ktorí sú osamelí alebo uzavretí pred svetom v dôsledku svojej choroby či ímobility. Svojou návštevou im chcú spríjemniť Vianoce koledami, malými darčekmi a betlehemským svetlom. Mobilných seniorov pozvú na stretnutie s predstaviteľmi obce s programom detí a posedením pri kapustnici a medovníkoch, ktoré vlastnoručne upečú.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Občianske združenie Maják nádeje, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: OZ Maják nádeje sa venuje rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi v Košiciach a blízkom okolí. Radi by pomohli matke, ktorá sa sama stará o 2 deti a žije v sociálnom byte. Zložitá finančná situácia im neumožňuje zakúpiť si elektrické spotrebiče aj pri snaživej práci matky výrobou rôznych výrobkov, ktoré potom predáva OZ. Matka sa vzorne aj keď skromne stará o svoje deti. OZ im chce pomôcť zakúpením pračky a chladničky, čo by im veľmi pomohlo a uľahčilo život.
poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Občianske združenie Proti prúdu, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: OZ Proti prúdu, tak ako po iné roky aj teraz, pripravuje vianočné posedenie so štedrou večerou pre ľudí bez domova - predajcov časopisu Nota bene. Mnohí ľudia bez domova často potrebujú pomoc, aby sa mohli odraziť od dna, lebo sami nedokážu riešiť svoje psychické i fyzické problémy. Preto je potrebné oceniť ich snahu o zaradenie do života, dať im pocit spolupatričnosti, osožnosti a viery v ľudské dobro. A vianočné posedenie so všetkým, čo k Vianociam patrí, môže prispieť k ich vnútornému uspokojeniu.
poskytovanie sociálnej pomoci 260 € Mgr. Mária Šípeková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Mária pracuje ako dobrovoľníčka v OZ Zdravá duša v Považskej Bystrici. 60 členov tohto OZ sú ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím a v decembri si na slávnostnom posedení pripomenú 10. výročie vzniku. Pani Mária pri tejto príležitosti zabezpečí potlač na šálky s pripomienkou výročia, ktoré budú odovzdané na pamiatku všetkým účastníkom a tiež materiál na kapustnicu.
poskytovanie sociálnej pomoci 445 € Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia, Košice - Luník IX, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: V Košiciach na Luníku IX. Pôsobia saleziánI už 5 rokov. Venujú sa predovšetkým deťom a mladým ľuďom, cez ktorých chcú pôsobiť aj na ich rodiny. Pomáhajú im po stránke duchovnej ale i materiálnej. Keďže idú Vianoce, ale aj zima a niektoré rodiny nemajú palivo na kúrenie, zakúpia brikety, ktoré vo vianočnom čase rozdajú 20 rodinám, ktoré dobre poznajú prostredníctvom ich detí a 1 rodine, ktorá nemá v čom kúriť, zakúpia a namontujú kachľovú piecku a dodajú palivo.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Anna Smitková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Anna, ktorá pracuje v školskom klube na základnej škole aj so žiakmi sa rozhodli, že počas Vianoc navštívia choré deti v nemocnici a osamelých starých ľudí, ktorí ostanú v Domove sociálnych služieb. Pripravia si vianočné koledy, vyrobia malé darčeky, upečú a vyzdobia perníčky a zakúpia anjelikov, ktorých odovzdajú všetkým, ktorých navštívia s prianím, aby ich ochraňovali.
poskytovanie sociálnej pomoci 260 € Michal Sedláček, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: V Azylovom dome v Holíči žijú aj ženy s deťmi, ktoré boli obeťami domáceho násilia a stále im chýba domov i financie, nakoľko sú väčšinou nezamestnané a žijú len zo sociálnych dávok. Dobrovoľníci, ktorí tam pravidelne pomáhajú a venujú sa hlavne deťom, nacvičia s nimi program s koledami usporiadajú posedenie a 26 deťom zakúpia hračky, ktoré im odovzdajú na Štedrý večer.
poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Hubertus, n. o., žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Nezisková organizácia Hubertus pre seniorov v Zariadení sociálnych služieb i ostatných seniorov v Trenčianskych Tepliciach organizuje aktivity za účelom vzdelávania, zdokonalovania zručností, vyplnenia času užitočnou činnosťou, Výroba vianočných pozdravov, ozdôb a darčekov, pečenie pečiva, posedenie pri koledách, program detí ZŠ pre seniorov a vzájomné stretnutia seniorov sú hlavnými aktivitami projektu.
poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Odborná pracovníčka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve sa venuje žiakom 8. ročníka, ktorí majú na škole povesť triedy so zlými vzťahmi k učiteľom i medzi sebou navzájom. Odborná pracovníčka Centra začala s nimi pracovať, dala im svoju dôveru a žiaci ju milo prekvapili zmenou. Ostatné okolie im to však nechce veriť, preto chcú pripraviť večierok s rodičmi aj učiteľmi, odovzdať im malé darčeky a presvedčiť ich o tom, že keď dostanú dôveru, môžu sa postupne zlepšovať i vzájomné vzťahy.
poskytovanie sociálnej pomoci 360 € Monika Grochová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Monika pomôže matke, ktorá sa sama stará o svoje 4 maloleté detí aj napriek jej zdravotným problémom a veľmi nepriaznivej finančnej situácii. Vianočným darom zabezpečí rodine predplatenie cestovného v meste Košice na pol roka, nakoľko teraz deti do školy i k rôznym odborným lekárom chdia peši, lebo použitie dopravného prostriedku je pre nich veľmi drahé.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Effeta - Stredisko sv. Františka Saleského v Nitre v rámci projektu zbližovania svetov ľudí nepočujúcich a počujúcich pripraví spoločnú vianočnú večeru. Na stretnutí sa zúčastní 20 osôb so sluchovým postihnutím, ktorí nutne potrebujú sociálny kontakt, podporu a priateľstvo iných ľudí a 20 počujúcich dobrovoľníkov, ktorí budú z radov seniorov i mladých ľudí. Novovzniknuté priateľstvá budú môcť pokračovať v stredisku i v budúcnosti, čím prispejú k potrebnej vzájomnej komunikácii.
poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Domov sociálnych služieb Detva, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Domov sociálnych služieb Detva zrganizuje pre svojich klientov - dospelých mužov s duševnými poruchami a deti a mládež s kombinovaným postihnutím výlet do predvianočnej Bratislavy. Účasťou na vianočných trhoch, programe a vianočnej atmosfére chcú im poskytnúť nezabudnuteľný zážitok v inom prostredí ako sú bežne zvyknutí a tým im pomôcť odpútať sa od svojich každodenných starostí.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Poláčeková Petronela, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Petronela sa rozhodla v čase Vianoc ukázať pacientom oddelenia dlhodobo chorých v HNsP Trstená, že aj napriek chorobe, starostiam či trápeniu sa treba na svet pozerať pozitívne. V rámci projektu je naplánovaný nákup perníkov v tvare snehových vločiek, výroba vianočných pozdravov, zabalenie perníkov a odovzdanie tohto malého darčeka každému pacientovi oddelenia, spolu so zaželaním šťastných a veselých sviatkov.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Zariadenie pre seniorov Dubina, m. r. o., žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zariadenie pre seniorov Dubina sa rozhodlo pripraviť pre svojich 42 klientov s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou príjemné vianočné sviatky. V rámci projektu je naplánovaná výroba ozdôb, nákup stromčekov a výzdoby, spoločné ozdobovanie vianočných stromčekov vlastnoručne vyrobenými ozdobami a pečenie vianočného pečiva. Na záver projektu sa uskutoční vianočné posedenie, na ktorom si klienti pochutnajú na medovníkoch a oblátkach, pri počúvani kolied a príjemných rozhovoroch.
poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Jana Mišániková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Jana sa rozhodla spríjemniť vianočné sviatky deťom z Hornooravskej nemocnice v Trstenej, ktoré nemajú zo zdravotných dôvodov možnosť stráviť Vianoce v kruhu svojej rodiny. V rámci projektu bude nacvičené deťmi z Cirkevnej základnej školy R. Dilonga divadielko Vianočný príbeh, budú zhotovené kostými, rekvizity a nacvičia sa vianočné vinše a koledy. Časť financií bude venovaná na nákup spoločenských hier, ktoré budú odovzdané na detskom oddelení. Žiaci zahrajú deťom divadielko, zaspievajú koledy a dostanú chutné medovníčky.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Detský domov Hriňová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Detský domov Hriňová je tvorený štyrmi výchovnými skupinami, z ktorých jedna sa nachádza v obci Korytárky. Vychovávateľky z tohto detského domova sa rozhodli naplánovať pre osem detí jeden výnimočný deň počas vianočných prázdnin, počas ktorého by ich chceli vziať na lyžovačku do Skicentra Košútka. V rámci projektu je naplánovené zapožičanie lyžiarskej výstroje pre deti, zakúpenie cestovného a celodenného lístku v Skicentre Košútka. Cieľom projektu je pripraviť prekvapenie pre deti, ktorým nie je umožnené stráviť Vianoce so svojou rodinou a aspoň jedným dňom plným zážitkov naplniť ich detské srdiečka radosťou.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Občianske združenie Chuť žiť v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Chuť žiť, dobrovoľníci a študenti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety sa rozhodli počas vianočného obdobia potešiť deti zo sociálne slabých rodín. Zámerom projektu je stráviť s týmito deťmi voľný čas, vytvárať pre nich aktivity bohaté na zážitky a podieľať sa na príprave vianočného programu pre seniorov a osamelo žijúcich občanov v Bzine. Cieľom projektu je ukázať deťom, že k životu nie je potrebná len najbližšia rodina a kamaráti, ale že si treba budovať dobré vzťahy aj s širším okolím, ktoré treba udržiavať a rozvíjať.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Špeciálna základná škola s materskou školou Speciális Alapiskola és Speciális Óvoda, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Základná škola s materskou školou sa rozhodla spraviť krajšie Vianoce pre svojich žiakov, pre deti ro´mskeho pôvodu, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo bývajú v detských domovoch. Zámerom projektu je pripraviť vianočnú besiedku, počas ktorej deti vystúpia so svojím pripraveným programom a po ktorej bude nasledovať diskotéka a deťom budú rozdané darčeky pod vianočným stromčekom.
poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Miroslava Koššová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Miroslava by chcela potešiť seniorov z domova sociálnych služieb Charitas, ktorí prežívajú vianočné sviatky sami, len v prítomnosti personálu zariadenia. Rozhodla sa navštíviť seniorov z Charitas s desiatimi deťmi z cirkevnej školy v Trstenej, aby vytvorili nádhernú atmosféru Vianoc spievaním vianočných kolied, po ktorom by nasledovalo spoločné pečenie a zdobenie medovníkov, pri ktorom by mohli starí ľudia deťom porozprávať o zvykoch a tradíciách, ktoré dodržiavali vo svojom detstve počas Vianoc.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu je spríjemniť vianočné sviatky dvom skupinám klientov zariadenia sociálnych služieb ,,Môj domov", a to klientom, ktorí sa z rôznych dôvodov dostali až na dno a teraz za pomoci sociálnych pracovníkov odznova budujú svoj život a mladým odchovancom detských domovov, ktorí sa chcú začleniť do života bežnej populácie. V rámci projektu je v pláne nakúpiť suroviny na prípravu štedrovečernej večere a prípravu vianočného pečiva. Avšak organizácia sa nechce zamerať len na materiálne zabezpečenie vianočných sviatkov, lež na vytvorenie nenahraditeľnej atmosféry Vianoc plnej radosti a pokoja.
poskytovanie sociálnej pomoci 500 € LÚČ - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie núdzového bývania, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Domov sociálnych služieb Lúč sa rozhodol urobiť krajšie Vianoce pre svojich klientov, matky a deti s mentálnym či iným psychiatrickým postihom a zdravotne postihnutých starých ľudí. Zariadenie Lúč by chcelo spojiť prežívanie vianočných sviatkov mamičiek, ich detí a starých ľudí pri spoločných aktivitách. V rámci projektu je naplánovaná výroba adventných vencov, spoločné pečenie vianočného pečiva a výroba vianočnej výzdoby. Na Štedrý deň by deti pomohli so zdobením stromčekov a na večer by sa všetci zišli pri štedrovečernej večeri, po ktorej by nasledovalo spievanie vianočných kolied.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Andrej Andrejovský, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu je spríjemniť sviatočný čas Vianoc Diane, mladému imobilnému dievčaťu, ktoré pracuje v chránenej dielni Bezbariér. V rámci projektu je naplánovaná kúpa vhodného oblečenia na zimu na ochranu Dianinho zdravia a doplnkov k imobilnému vozíku, vďaka ktorým by mala skvalitnený presun do práce. Tento darček bude zamestanancami chránenej dielne odovzdaný do dievčininých rúk.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Odborné učilište internátne, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Odborné učilište internátne v Snine, ktoré pripravuje na budúce povolanie mentálne postihnutú mládež, sa rozhodlo svojim žiakom priblížiť rodinnú atmosféru Vianoc. V rámci projektu je naplánovaný nácvik scénky a kultúrneho programu, vyhotovovanie vianočných ozdôb a spoločné vyzdobovanie vianočného stromčeka, pečenie vianočného pečiva a nákup potravín na vianočnú hostinu, ktorého sa zúčastnia aj žiaci spoločne so svojimi vychovávateľmi. Žiaci nacvičia kultúrny program a budú obdarovaní vianočnými balíčkami.
poskytovanie sociálnej pomoci 90 € DSS - Útulok Stropkov, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: U´tulok pre ľudí bez domova sa rozhodol urobiť krajšie Vianoce pre skupinu ľudí bez domova, ktorí nemajú možnosť prežiť vianočné sviatky dôstojne a v kruhu svojej rodiny. Zámerom projektu je vytvoriť priestor týmto ľuďom, aby si sami pripravili štedrovečernú večeru, na ktorej by sa zúčastnili aj bývalí klienti útulku. Po večeri by nasledoval krátky kultúrny program a na záver večera by sa títo ľudia navzájom obdarovali malými darčekmi.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Eva Jančušková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt je zameraný na pomoc ľuďom bez domova a sociálne odkázaným občanom, ktorých finančná situácia nepostačuje na zabezpečenie minimálne jedného jedla denne. V rámci projektu je naplánovaný nákup potravín na prípravu sviatočného menu a samotná príprava vianočného a silvestrovského obedu, pri ktorom budú mať ľudia nielen možnosť nasýtiť a zohriať sa, ale budú sa môcť aj vzájomne spoznať, porozprávať sa, pospomínať si a vychutnať sviatočné chvíle v príjemnej priateľskej atmosfére.
poskytovanie sociálnej pomoci 190 € Asociácia nepočujúcich Slovenska, Centrum nepočujúcich Žilina, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Centrum nepočujúcich Žilina sa rozhodlo pripraviť krásny predvianočný deň sluchovo postihnutým ľuďom, ktorí nemajú možnosť stráviť vianočné sviatky v kruhu svojej rodiny. V rámci projektu by bola usporiadaná svätá omša v posunkovom jazyku, po ktorej by boli vysvätené nové priestory centra, v ktorých sa usporiada malé vianočné posedenie s hraním hier a rozdaním vianočných darčekov. Cieľom projektu je spríjemniť týmto ľuďom vianočné sviatky a aspoň na jeden deň zabezpečiť, aby nepociťovali komunikačnú bariéru tejto spoločnosti.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € DSS a ZPS Rača, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt je zameraný na spríjemnenie vianočných sviatkov seniorom z Domova sociálnych služieb, ktorí ich nemôžu tráviť so svojou rodinou. Väčšinou ide o seniorov, ktorí trpia psychosomatickými poruchami rôzneho stupňa. V rámci projektu je naplánovaná výroba vianočných pozdravov, vianočných balíčkov a príprava štedrovečernej večere, po ktorej budú odovzdávané balíčky a pozdravy, buď to od príbuzných alebo od iných obyvateľov zariadenia.
poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Anna Ivínová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt je zameraný na pomoc rodine Brašeňovej, ktorá sa nachádza v nepriaznivej finančnej situácií z dôvodu nezamestnanosti oboch rodičov. Cieľom projektu je kúpiť novú zimnú obuv pre deti, ktorej kúpu si rodičia z dôvodu nízkeho príjmu nemôžu dovoliť a priniesť rodine aj vďaka takejto pomoci radosť z Vianoc.
poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Mgr. Tatiana Surgent Velebírová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zariadenie Denný stacionár pripravuje pre svojich klientov, ktorými sú seniori a ľudia so zdravotným postihnutím, spestrenie aktivít v čase vianočných sviatkov. V priebehu decembra budú klienti zariadenia vyrábať vianočné ozdoby, zdobiť medovníky a projekt by mal vyvrcholiť usporiadaním vianočného posedenia pre klientov zariadenia, ktorí už nemajú nikoho blízkeho a museli by inak tráviť vianočné sviatky sami a opustení.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Lucia Tarajová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Lucia by chcela urobiť krajšie Vianoce matkám a deťom z krízového centra, jeho zamestnancom a klientkám z útulku v Košickej Novej Vsi. Rozhodla sa nakúpiť potraviny na prípravu štedrovečernej večere, ktorá sa má uskutočniť v priestoroch zariadenia. Zámerom projektu je vytvoriť sviatočnú atmosféru aj vďaka bohatej štedrovečernej večeri a prispieť tak k radostnému a spokojnému prežitiu vianočných sviatkov.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Mária Halčáková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt je zameraný na pomoc rómskym deťom, ktoré žijú v znevýhodnenom a málo podnetnom prostredí. Terénna sociálna pracovníčka začala tento rok realizovať spolu s deťmi aktivitu HASIČI a chodieva s nimi aj na súťaže mladých hasičov. Cieľom projektu je nakúpiť deťom teplákové súpravy, v ktorých by vyzerali ako jeden tím a mohli tak hrdo zastupovať svoje požiarnické družstvo.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Eva Ondrová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu je pomôcť Helenke, malému päťročnému dievčatku s hudobným talentom, ktorá trpí aj zdravotným postihnutím, rozvíjať jej nadanie. Zámerom projektu je zakúpenie piana pre Helenku a pomoc pri organizovaní malého Vianočného koncertu pre rodiny s deťmi, ktoré trpia podobnou diagnozou ako Helenka. Cieľom projektu je prispieť k tomu, aby mohlo dievčatko rozvíjať svoje hudobné nadanie a aby bola pre neho hra na hudobný nástroj zároveň aj terapiou.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Diecézna charita Žilina - Dom charity sv. Vincenta, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Diecézna charita Žilina sa rozhodla pomôcť ľuďom bez domova. V rámci projektu je naplánovaná kúpa potravín a potrieb do balíčkov, ktoré budú potom osobne odovzdané zamestnancami a dobrovoľníkmi Domu charity sv. Vincenta v Žiline 40 ľuďom bez domova a príprava Štedrého dňa, spojená s ozdobovaním stromčeka a prípravou štedrovečerného jedla pre 60 osôb. Cieľom projektu je darovať týmto ľuďom kúsok sviatočnej atmosféry a možnosť prežiť tohtoročné Vianoce šťastne a spokojne.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Občianske združenie 90871.sk, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie 90871.sk sa rozhodlo spríjemniť Vianoce dôchodcom z Domova sociálnych služieb. Členovia občianskeho združenia a dobrovoľníci by radi zorganizovali vianočné posedenie, ktoré by malo byť doprevádzané kultúrnym programom, ktorý pripraví Folklórne združenie Fjertúšek. V rámci projektu je naplánované odovzdanie spoločného darčeka - televízora a malých darčekov pre každého obyvateľa tohto Domova sociálnych služieb.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Anna Šimánková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt vznikol na pomoc rodine Patekovcov z Liesku. Táto rodina žije v chudobných pomeroch v starom dome s chladnými a vlhkými miestnosťami. Cieľom projektu je zabezpečiť, aby mohla rodina prežiť zimu v teple, bez chorôb z prechladnutia a to zakúpením a dodaním paliva - uhlia na celú zimu.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Reedukačné centrum Čerenčany, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Reedukačné centrum sa rozhodlo spraviť krajšie a radostnejšie Vianoce deťom, ktorým poskytuje po celý rok výchovu a vzdelávanie. Deti sa oboznámia s tradíciou Vianoc, upiečú vianočné pečivo, vyrobia vianočné pozdravy a ozdoby na stromček, ktorý neskôr spoločne ozdobia a pripravia vianočné posedenie s menším programom. Cieľom je vytvoriť pre deti podmienky na to, aby cítili vianočnú atmosféru a prežili tieto sviatky s radosťou a šťastím, aj keď ich nemôžu stráviť v kruhu svojej rodiny a aby sa tieto Vianoce pre nich stali nezabudnuteľnýcm zážitkom, ktorý sa im uchová v mysliach navždy.
poskytovanie sociálnej pomoci 95 € Juraj Kováč, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu je pomôcť 10 ročnému chlapcovi Andrejkovi a jeho rodine, ktorých situácia je veľmi zložitá, kvôli Andrejkovmu zdravotnému stavu. V rámci projektu je naplánované zakúpenie vecí každodennej spotreby a špeciálne pre Andrejka má byť zakúpená encyklopédia o Ľudskom tele. Cieľom projektu je potešiť a aspoň trochu uľahčiť život tejto rodiny.
poskytovanie sociálnej pomoci 270 € Martina Oravcová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Martina sa rozhodla urobiť krajšie Vianoce 60 deťom, ktorých rodiny sa nachádzajú na hranici chudoby. V rámci projektu je naplánované zorganizovanie skupinového stretnutia detí, na ktorom by boli oboznámené s hlavnou myšlienkou Vianočných sviatkov. V rámci tohto stretnutia sa budú vyrábať ozdoby na vianočný stromček, budú prebiehať diskusie na tému Vianoc a na záver stretnutia pôjdu deti spolu vyzdobiť vianočný stromček , pri ktorom ich bude čakať Mikuláš a rozdá im tam vianočné darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Mgr. Jana Filipová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zámerom je projektu je spríjemniť Vianoce jednému nepočujúcemu pánovi, ktorý ešte nikdy neprežil sviatky v kruhu svojej rodiny. V rámci projektu by bol pre neho zakúpený notebook, ktorý by mu bol nápomocný v každodennom živote, nielen pri hľadaní informácií, ale aj pri komunikácií s inými ľuďmi, keďže tento pán komunikuje len prostredníctvom posunkového jazyka a preto má sťažené dorozumievanie sa s ostatnými.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Miroslava Jagelčáková Schifferdeckerová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Dve mamičky, dobrovoľníčky sa rozhodli spraviť krajšie Vianoce deťom a ich mamám v Dome Charitas sv. Hildegardy z Bingenu. V rámci projektu bude nacvičované vianočné vystúpenie detí, ktoré budú zároveň so svojimi mamami vyrábať aj drobné darčeky. Na záver sa uskutoční posedenie pre všetkých klientov zariadenia, dobrovoľníkov a dobrodincov, počas ktorého vystúpia deti so svojim kultúrnym programom a obdarujú malým vlastnoručne vyrobeným darčekom tých, ktorí celý rok obdarúvali ich. Cieľom projektu je spríjemnenie vianočných sviatkov týmto deťom a ich mamičkám, aby načerpali radosť a silu do ďalších dní.
poskytovanie sociálnej pomoci 170 € DORKA, n. o., žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Nezisková organizácia DORKA sa rozhodla spríjemniť vianočné sviatky mladým dospelým ľuďom, ktorým bola po dovršení plnoletosti ukončená ústavná starostlivosť. Zámerom projektu je s nimi a pre nich pripraviť štedrovečerné pohostenie a vyzdobiť miestnosť, kde sa bude toto posedenie konať. Cieľom projektu je pokúsiť sa o vytvorenie čo najvernejšej tradičnej atmosféry pre klientov.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Gabriela Ptačinová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt je určený pre obyvateľov Domova dôchodcov v Námestove. Študentky Strednej odbornej školy v Námestove sa rozhodli darovať Vianoce týmto starším opusteným ľuďom, o ktorých sa príbuzní nechcú starať alebo už zostali na svete úplne sami, bez svojej rodiny. V rámci projektu je naplánovaný nákup materiálu, občerstvenia a malých darčekov, príprava ozdôb na stromček a zdobenie, pri ktorom budú vianočnú atmosféru spríjemňovať vianočné koledy. Na záver stretnutia sa uskutoční vianočné posedenie, na ktorom by boli seniorom odovzdané malé darčeky pre radosť.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Trnavská arcidiecézna charita, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Trnavská arcidiecézna charita sa rozhodla prostredníctvom tohto projektu skvalitniť poskytované služby denného centra, ktoré využívajú hlavne ľudia bez domova. Cieľom projektu je počas zimných mesiacov rozšíriť prevádzku denného centra z 3 na 5 pracovných dní v týždni a zvýšiť v každom dni počet hodín otvorených pre klientov (z 3,5 na 5 hodín denne) a tým vytvoriť aj väčší priestor na riešenie ich sociálnej situácie.
poskytovanie sociálnej pomoci 255 € Magdaléna Karliaková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Študentky Strednej odbornej školy sa rozhodli spraviť krajšie Vianoce deťom z Azylového domu - Dom Charitas Sv. Hildegardy z Bingenu. Chceli by Azylovému domu darovať vianočný stromček, ktorý by si mohli deti samé ozdobiť a taktiež by mohli pomáhať s ozdobovaním záhrady a naučili by sa zdobiť medovníčky. Časť financií by chceli dievčatá použiť na nákup darčekov, ktorými by chceli deti potešiť a spraviť im nezabudnuteľné Vianoce.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Izabela Kristová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu je spraviť krajšie Vianoce deťom z detského domova v Istebnom. V rámci projektu by bola zrealizovaná zbierka hračiek a oblečenia, usporiadali by sa rôzne súťaže pre zábavu detí. Financie by boli použité aj na realizáciu akcie tvorivé dielne, kde by si mohli deti niečo vyrobiť a navzájom sa obdarovať.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Stredná odborná škola v Snine, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pedagogickí zamestnanci a žiaci Strednej odbornej školy v Snine sa rozhodli vo vianočnom období spestriť život seniorom zo Zariadenia pre seniorov v Novej Sedlici. Zámerom projektu je príprava vianočného posedenia, ktoré by malo byť doprevádzané záujímavým kultúrnym programom. Časť financií by bola použitá na nákup materiálu na vianočné ikebany a zhotovenie krátkeho DVD záznamu z tohoto milého stretnutia.
poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Petra Sekeráková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Petra by chcela pripraviť Vianočné posedenie pre päť sociálne slabých rodín, ktoré podporuje organizácia Liptovský anjel. Rada by nakúpila potraviny a oblečenie pre deti, aby pomohla aspoň trochu zmierniť náročnú finančnú situáciu týchto rodín v čase Vianoc. Cieľom projektu je nielen prakticky pomôcť týmto rodinám, ale urobiť aj deťom z týchto rodín krajšie Vianoce.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Centrum sociálnych služieb KA, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Centrum sociálnych služieb KA sa prostredníctvom tohto projektu rozhodlo pomôcť trom osamelým matkám a ich deťom. Zámerom projektu je vytvoriť pravú vianočnú atmosféru zorganizovaním vianočnej besiedky a priniesť do týchto rodín viac radosti, pohody a taktiež šťastia do detských očí, keď zasadnú ku štedrovečernej večeri a rozbalia si darčeky, ktoré nájdu pod vianočným stromčekom.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Anastázia Cengelová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu je pomôcť pani Janke a jej rodine. Nakoľko je rodina vo veľmi ťažkej finančnej situácií, je cieľom tohto projektu poskytnúť rodine finančný príspevok na zaplatenie nájomného a kúpu potravín a takto im aspoň trochu vypomôcť.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Základná škola, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Triedna pani učiteľka zo Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke sa rozhodla pripraviť pre svojich žiakov, ktorí všetci pochádzajú z neďalekej rómskej osady, nezabudnuteľný sviatočný deň pre nich a ich rodiny. Počas tohto dňa by spolu ozdobili vianočný stromček, vychutnali si sviatočnú večeru, po ktorej by si rozdali malé darčeky. Cieľom tohto vianočného stretnutia je urobiť radosť všetkým zainteresovaným a zároveň ukázať ľuďom, ktorí žijú v osade mimo obce, že sú neoddeliteľnou súčasťou tejto spoločnosti.
poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Stredná priemyselná škola Poprad, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani učiteľka zo Strednej priemyselnej školy v Poprade sa rozhodla zapojiť žiakov 1.ročníkov umeleckých predmetov do tohto projektu, ktorého zámerom má byť spríjemnenie vianočných sviatkov pre obyvateľov domova dôchodcov. V rámci projektu by žiaci vlastnoručne vyrábali darčeky, ktoré by potom osobne venovali obyvateľom domova a súčasťou odovzdávania by bol aj krátky kultúrny program, ktorý by si žiaci pripravili.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Mgr. Drahoslava Vaščáková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Projekt je určený na pomoc chudobnej romskej rodine, ktorá žije vo veľmi zlých podmienkach. Pani učiteľka špeciálnej základnej školy by chcela spríjemniť vianočné sviatky dvoch svojim žiačikom a dať im pocit, že Vianoce môžu byť aj výnimočné. ( V rámci projektu by boli vyrábané ozdoby na vianočný stromček, napiekli by sa medovniky a časť financií by bola použitá na nákup vianočných darčekov pre deti.)
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Terézia Podolanová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu je spraviť krásne Vianoce mamičkám a deťom, ktoré žijú v zariadení núdzového bývania a rodinám, ktoré sú podporované touto organizáciou počas celého roka. Sociálna pracovníčka z tohto zariadenia by chcela pripraviť spolu s mamičkami štedrovečernú večeru, s deťmi by chcela vyrobiť vianočné ozdoby a pozvánky na večeru a časť financií by chcela venovať na nákup vianočných darčekov. Cieľom projektu je poukázať na to, že domov nemusí byť len konkrétne miesto a bohatý nie je len ten, kto má veľa peňazí.
poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Natália Topoľská, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu je pomôcť klientom neziskovej organizácie Harmónia. Matky s deťmi budú piecť tradičné vianočné pečivo, vyrábať ozdoby na vianočný stromček a venovať sa príprave štedrovečernej večere a vyzdobovaniu miestností. Po Štedrej večeri bude nasledovať spoločné posedenie, počas ktorého bude prebiehať kultúrny program, po ktorom budú rozdané drobné darčeky. Cieľom projektu je, aby klienti aspoň nachvíľu zabudli na svoj ťažký osud a prežili vianočné sviatky s pocitom radosti a spokojnosti.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Občianske združenie Camend, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Camend sa rozhodlo pomôcť rodine, ktorá sa nachádza v nepriaznivej situácii kvôli zdravotným problémom matky a jej hluchonemého syna Sabiho. Sabi celý rok zbiera na svojom bicykli smeti po celej dedine. Zámerom projektu je zakúpenie nového bicykla pre tohoto výnimočného chlapca, ktorý sa nestará iba o seba, ale snaží sa zveľaďovať prostredie aj pre ostatných obyvateľov dediny.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € TSP Podolínec, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu je spraviť krajšie Vianoce dvom rodinám s malými deťmi, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej životnej a finančnej situácií. Terénna sociálna pracovníčka sa spolu so svojou kolegyňou rozhodla, že spolu s rodičmi detí by mohli kúpiť deťom obuv na zimu, ktorú by si potom detičky našli ako darček pod vianočným stromčekom.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Zsolt Botos, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu je pripraviť pre deti, ktorých rodiny sa nachádzajú v hmotnej núdzi, predvianočné posedenie s Mikulášom a urobiť im tak radosť. Deti by si nielenže užili mikulášsky program, ale boli by aj obdarované balíčkami so sladkým prekvapením.
poskytovanie sociálnej pomoci 252 € Martina Oravcová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Martina sa rozhodla pomôcť šesťčlennej rodine, ktorá sa nachádza v nepriaznivej finančnej situácií a je poznačená smútkom zo straty otca a manžela. Projekt má dva ciele. Tým prvým je aspoň nachvíľu priviesť členov rodiny na iné myšlienky, vďaka výletu na vianočné trhy do Rimavskej Soboty. A tým druhým cieľom je prekvapenie v podobe automatickej práčky, ktorú si rodina nemôže dovoliť. Zámerom projektu je zmierniť žiaľ zo straty blízkej osoby a pomôcť matke detí v jej ťažkej životnej situácií.
poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Depaul Slovensko, n. o., žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Nezisková organizácia Depaul Slovensko, n.o. prevádzkuje okrem iného aj Útulok sv. Lujzy de Marillac. Každý rok počas vianočných sviatkov sa snažia pracovníci i dobrovoľníci vytvoriť čo najpríjemnejšiu atmosféru, aj vďaka podávaniu tradičných štedrovečerných pokrmov a pozornosťou vo forme vianočných darčekov.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Hana Puváková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Hana sa rozhodla pomôcť skupinke dievčať z Luníku IX., aby mohli prežiť zimu vo väčšom pohodlí. Zámerom projektu je pomôcťdievčatám nakúpením teplého zimného oblečenia a obuvy, ktoré by dostali na Štedrý večer ako darček pod vianočný stromček.
poskytovanie sociálnej pomoci 270 € Aneta Pinkeová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Aneta je dlhoročná dobrovoľníčka v organizácií YMCA Nesvady, ktorá sa prostredníctvom tohto projektu rozhodla pomôcť chudobnej romskej rodine. Zámerom projektu je zakúpenie kachlí s pieckou a dreva na kúrenie, aby tohtoročné Vianoce prežila táto rodina v teple. Cieľom je pomôcť rodine, ktorá žije vo veľmi zlých podmienkach, potešiť ich a zároveň sa postarať, aby mali aspoň trochu pohodlnejší život.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu je spríjemniť Vianoce žiakom z Gymnázia J. Francisciho - Rimavského a ich rodinám a zároveň potešiť klientov DSS. V rámci projektu sa budú piecť medovníky, uskutoční sa vianočné posedenie s obyvateľmi DSS spojené s výrobou ozdôb na vianočný stromček a dobrovoľníci budú na Vianočným trhoch navodzovať správnu vianočnú náladu, rozdávaním medovníkov.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Marcela Michalková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu je pomôcť ľuďom, ktorí nemajú domov, nikoho blízkeho, sú sami a opustení. V rámci projektu je naplánované spoločné zdobenie vianočného stromčeka, pečenie vianočného pečiva a varenie štedrovečernej večere. Štedrý večer by chceli stráviť spoločne v priestoroch komunitného centra a zabezpečiť tak, aby títo opustení ľudia nemuseli tráviť najkrajšie sviatky roka na studenej tmavej ulici.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Obec Červený Kameň, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Obec Červený Kameň sa rozhodla pomôcť štyrom svojim obyvateľom, ktorí žijú v nepriaznivým podmienkach, kvôli zlej finančnej situácií, či chorobe. Zámerom projektu je spríjemniť vianočné sviatky týmto ľuďom a potešiť ich darovaným vianočným stromčekom, balíčkom a malou finančnou pomocou.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Mgr. Maroš Halahija, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Starosta obce Káštor pod Znievom sa rozhodol spríjemniť vianočné sviatky obyvateľom zariadenia Dobrý pastier. V rámci projektu by chcel so svojou rodinou pripraviť posedenie s obyvateľmi zariadenia, na ktorom by bola podávaná tradičná kapustnica a boli by rozdané drobné darčeky klientom zariadenia. Cieľom projektu je pripomenutie tradičného významu Vianoc, ako sviatku, ktorý by sa mal prežívať v kruhu blízkych a ľudí, ktorí sa majú radi.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Miesto v dome, o. z., žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Miesto v dome sa rozhodlo spraviť krajšie Vianoce pre skupinku ľudí bez domova, ktorí každodenne prichádzajú do denného centra. Zámerom projektu je vytvoriť pre týchto ľudí priestor na pokojné slávenia vianočných sviatkov, a to pripravením posedenia, na ktorom by bolo podávané sviatočné menu a ľuďom by boli rozdané potravinové balíčky, aby aj v nasledujúcich sviatočných dňoch nemuseli trpieť hladom.
poskytovanie sociálnej pomoci 198 € Katalin Kovács Pastorek, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Katalin sa rozhodla spraviť krajšie a radostnejšie Vianoce deťom z rómskych rodín, ktoré navštevujú Reformovanú základnú cirkevnú školu a sú to deti rodičov, ktorí nepracujú a nemajú pravidelný finančný príjem. Cieľom projektu je zakúpiť pre tieto deti knihu, ktorú by si našli ako darček pod vianočným stromčekom a mohli tak aj oni zažiť čaro Vianoc, spojené s radostným očakávaním pri otváraní vianočného darčeku.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mgr. Tomáš Miňo, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pán Tomáš sa rozhodol spríjemniť Vianoce ôsmym ľuďom bez domova z Útulku vo Vranove nad Topľou. V rámci projektu by chcel usporiadať predvianočnú večeru, na ktorú by prizval aj pracovníkov z MsU, s ktorými by mohli ľudia bez domova nadviazať neformálne rozhovory o ich budúcnosti. Večera by bola zakončená rozdaním vlastnoručne vyrobených darčekov.
poskytovanie sociálnej pomoci 270 € Jana Kaputová, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Jana sa rozhodla urobiť krajšie Vianoce mladej rodine s malým dievčatkom, ktorých finančná situácia nie je práve najlepšia. Rada by dopomohla tejto rodinke k tomu, aby si mohli vianočné sviatky uživať naozaj v pokoji a to tým, že by im nakúpila plienky, detskú výživu, potraviny na prípravu štedrovečernej večere a hračky pre ich dcérku Natálku. Vďaka finančnému príspevku by mohla táto rodina stráviť vianočné sviatky nielen spoločnými chvíľami lásky a radosti, ale aj hojnosti, ktorá je pre nich taká výnimočná.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Anna Babiaková, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Pani Anna je dôchodkyňa, ktorá sa rozhodla pomôcť chudobnej rodine, ktorá vychováva dve vlastné deti a stará sa aj o 15 ročného synovca Jakuba, ktorý kvôli svojmu agresívnemu otcovi prišiel o matku. Zámerom projektu je nakúpiť potraviny na prípravu štedrovečernej večere a darovať oblečenie pre deti. Vďaka tejto pomoci by mohla táto rodina prežiť príjemné Vianoce nielen s úsmevom na perách, ale aj s radosťou v srdci.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Občianske združenie T4, žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie T4 pripravuje spoločné popoludnie pre chudobné rodiny s deťmi a pre osamelých dôchodcov v duchu tradície vianočných sviatkov. Tento projekt sa bude realizovať formou tvorivých vianočných dielní, po ktorých bude nasledovať kultúrny program a na záver, po zaspievaní kolied budú rozdávané malé tradičné vianočné darčeky vyrobené ručne z ovčej vlny.
poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 € 67 žiadostí podporených v 2.kole programu Darujte Vianoce cez portál dakujeme.sk
podpora vzdelávania 1 325 € Základná škola s materskou školou, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt Po Orave za hviezdami má sprístupniť žiakom praktické poznanie práce oravských kultúrnych i spoločenských dejateľov. Sprostredkovať im konkrétnu skúsenosť a zážitok z osobného poznania ich rodiska a miest, prostredníctvom exkurzií po Orave a následnými aktivitami na vyučovacích hodinách. Žiaci navštívia Hájovňu pod Babou Horou, Rabčice, Dolný Kubín, Oravský hrad, Tvrdošín a iné. Počas exkurzií budú žiaci vypĺňať "List pátrača" s rôznymi úlohami. Záverom projektu bude žiacka konferencia, kde si pozdieľajú a odprezentujú získané skúsenosti a poznatky. Výstupom bude veľkoplošná mapa Oravy, do ktorej žiaci zaznačia navštívené miesta a urobia krátke popisy, čím sú tieto miesta výnimočné. Prostredníctvom projektu chceme žiakom netradičným spôsobom ukázať región zaujímavým. Jednou z možností, ako priblížiť klenoty domáceho prostredia našim deťom, je možnosť ukázať a priblížiť žiakom rodný kraj významnej osobnosti.
podpora vzdelávania 2 000 € Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov STU, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Letná škola fyzikálneho inžinierstva bude trvať počas jedného týždňa, počas ktorého si zúčastnení študenti vypočujú prednášky profesorov a ďalších významných ľudí pôsobiacich v tejto oblasti a to ako zo Slovenska tak aj zahraničia. Prednášky budú v Anglickom jazyku. Okrem prednášok profesorov bude priestor pre spoločnosti, firmy, ktoré projekt podporia, k prezentácii zaujímavých projektov v oblasti technických vied a to najmä z oblastí fyziky, jadrovej fyziky, jadrovej energetiky, nanotechnológií, obnoviteľných zdrojov energie, materiálového výskumu, astrofyziky, biofyziky, urýchľovačov a počítačovej fyziky. Okrem oficiálnej časti letnej školy sa študenti budú môcť zúčastniť spoločných eventov, ktoré poslúžia k socializácii a nadviazaniu nových kontaktov.
podpora vzdelávania 2 480 € Občianske združenie TATRY, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Hlavným kvalitatívnym prínosom projektu je realizácia komplexného modelového projektu zameraného na zážitkové učenie o lesnom ekosystéme prostredníctvom exkurzií, besied, filmových predstavení a samostatnej práce detí. Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci ZŠ Janka Kráľa – Liptovský Mikuláš. Sekundárnou cieľovou skupinou sú pedagógovia školy a verejnosť (rodičia žiakov a priatelia školy). V rámci projektu budú pre žiakov školy zrealizované 3 odborné exkurzie („Lesníctvo na Slovensku – história, tradície a technológie“, „Lesy a cestovný ruch – zážitkový turizmus“, „Prírodné lesy verzus hospodárske lesy“), 2 dni premietania filmov spojených s besedou s autormi filmu („Strážca divočiny“, „Znovuzrodenie lesa“), 2 súťaže pre žiakov školy (výtvarná súťaž na tému „Les“, súťaž prezentácií žiakov na tému „Les a ekosystém lesa v medzipredmetových vzťahoch“), celodenný interaktívny program „Prírodné lesy = prírodné procesy“, 3-dňová lektorovaná výstava „Medvede a my“, celodenný „Deň lesa“ prístupný aj pre verejnosť. Súčasťou projektu je aj výsadba 30 ks borovíc v exteriéroch školy, zakúpenie 1 ks stromu v súkromnej prírodnej rezervácii „Vlčia“ a zakúpenie 1 ks „Wollemi pine“ pre zapojenie sa školy do záchrany tohto vzácneho genofondu.
podpora vzdelávania 1 107 € Spojená škola internátna, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Celý projekt sa bude niesť v duchu Roku sv. Cyrila a Metoda.Žiaci 7., 8. a 9. ročníka Špeciálnej základnej školy v Leviciach získajú vedomosti o Solúnskych bratoch netradičným spôsobom. Budú počúvať príbehy, hádanky, vyhľadávať obrázky na internete, vytvoria si vlastné písmo, knihu básní, mapu Veľkej Moravy, deviataci s ôsmakmi sa zahrajú na koledníkov, pričom pásmo kolied predvedú nielen vo svojej škole, ale aj chorým deťom v nemocnici. Siedmaci si zase nacvičia krátke divadlo O troch prútoch kráľa Svätopluka, ktoré zahrajú svojim spolužiakom a vyučujúcim pri príležitosti Dňa učiteľov.Vyvrcholením projektu bude návšteva Nitrianskeho hradu a jeho okolia, kde budú mať možnosť spoznávať hrad a krásy mesta Nitra.
podpora vzdelávania 2 500 € PERSONA, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Hlavným cieľom projektu je prevencia a eliminácia dopadov sociálno-patologických javov ohrozujúcich detí a mladých ľudí. Tento hlavný cieľ chceme naplniť formou zavádzania programov osobnostno-sociálnej výchovy (OSV) do škôl. Medzi hlavné aktivity projektu patrí: a) Vytvorenie a realizácia kurzu pre učiteľov zameraného na podporu zavádzania programov OSV do výchovno-vzdelávacieho procesu škôl; b) Vytvorenie učebnice osobnostno-sociálneho rozvoja mladých ľudí a metodickej príručky pre učiteľov, ktorí budú programy OSV na školách implementovať; c) Sprievodné propagačné aktivity prispejú k naplneniu stanovených cieľov a k šíreniu výstupov projektu, ktoré môžu používať aj ďalšie školy, ktoré majú záujem o implementáciu OSV do svojho výchovno-vzdelávacieho procesu.
podpora vzdelávania 850 € K-7 Psovodi - záchranári Slovenskej republiky, OZ, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt netradičného vzdelávania "Aj Ajda je už druháčka" predkladá občianske združenie K-7 Psovodi - záchranári Slovenskej republiky. Projektom podporujeme netradičné formy vzdelávania formou canisterapie (AAA a AAE), ktoré realizujeme priamo na školách ako odborne akreditovaní animoterapeuti. Cieľom projektu je jednak realizácia netradičného vzdelávania na škole ZŠ Jarná Žilina, a zároveň tvorba metodiky s cieľom zaznamenať výstupy a výsledky takejto formy netradičného vzdelávania pre ročníky prvého stupňa ZŠ. Cieľom projektu je propagácia animoterapie v žilinskom regióne a na Slovensku. Projekt "Aj Ajda je druháčka" vychádza z pilotného testovania animoterapie v ZŠ Jarná, v pôvodnej 1.B. triede, kde boli zaznamenané úspechy v pozitívnej zmene v správaní sa detí a odstránení niektorých fóbií. Projekt sá dá využiť aj na iných ZŠ a súvisí s učebnými osnovami danej základnej školy. Dĺžka projektu je 7 mesiacov. Počet hlavných aktivít projektu je 5 - 3x mesačne hodina so špeciálne cvičeným psom, 1x ročne "Prírodoveda naživo", 1x ročne ekologická aktivita triedy, 1x ročne metodická hodina pre učiteľov, 1x ročne tvorba metodickej príručky "Čítame o Ajde s porozumením". Počet účastníkov projektu je závislý od aktivít - kontinuálne budú zapojené deti 2.B. v počte 15 žiakov. Projekt je mimoriadne žiadaný na základných školách.
podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola s materskou školou, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu žiakov 7. ročníka je zozbierať informácie o historických budovách hlavného mesta Slovenska Bratislavy. Objaviť, ktoré významné osobnosti žili a tvorili v týchto budovách. Tieto budovy so žiakmi navštíviť a zdokumentovať. Zároveň si budú žiaci všímať aké geometrické útvary možno nájsť na budovách, vypočítať ich rozlohu, veľkosť, tvar a tak zistiť, že matematika je kľúčom ku všetkým ľudským vedomostiam a spája históriu a súčasnosť do jedného celku. Na záver svoje zistenia žiaci predstavia na rodičovskom združení formou výstavy a krátkeho filmu.
podpora vzdelávania 800 € Spojená škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Cieľovou skupinou projektu sú žiaci strednej spojenej školy so zameraním na informatiku a elektrotechniku. Cieľom projektu je naučiť študentov navrhovať a programovať výpočtovú techniku. Výstupom bude vlastné vytvorenie počítačovej hry. V súčasnosti sú populárne hry na dotykových displejoch, ktoré si môžu žiaci jednoducho vytvoriť pomocou vývojového kitu EASYAVR6. Projekt prinesie do vyučovania prvok hravosti, interaktivity, samostatnej tvorivosti a spríjemní školskú klímu.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu je dotvorenie triedy v starom kaštieli v Budkovciach na priestor pre divadelné predstavenie. Pôjde o moderné spracovanie rozprávky o Smiechulienke. Predstavenie budú nacvičovať žiaci ôsmych ročníkov, ktorí sa snažia o záchranu starého kaštiela. V priestoroch kaštiela si vytvorili triedu, kam chodia na hodiny výtvarnej a dramatickej výchovy. Cieľom projektu je rozvíjať fantáziu, kreativitu a regionálnu uvedomelosť žiakov. Žiaci si budú sami vyrábať kulisy, rekvizity a scény. Divadelné predstavenie bude otvorené pre širokú verejnosť.
podpora vzdelávania 1 392 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt Knižný klub je zameraný na podporu sebarealizácie a získavania nových poznatkov a slovnej zásoby zážitkovým učením. Prvoradou aktivitou je zakúpenie cudzojazyčnej anglickej literatúry v rôznych stupňoch náročnosti textu, ktorá bude žiakov motivovať k čítaniu a osvojovaniu si anglického jazyka. Žiaci budú na hodinách cudzieho jazyka počúvať nahrávky elektonických kníh, vyhľadávať nové výrazy v slovníkoch a učiť sa gramatiku zábavnejšou formou. Počas tohoto obdobia bude zároveň prebiehať aj príprava divadelnej inscenácie v anglickom jazyku, ktorá bude na záver prezentovaná širokej verejnosti. Projekt podporuje skupiny mladých ľudí so sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa nemôžu z rôznych príčin realizovať a tým pádom nevidia zmysel vo vzdelávaní sa v cudzom jazyku.
podpora vzdelávania 1 470 € Gymnázium Štefana Moysesa, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt Spoznajme slávnych je určený pre žiakov nižších ročníkov osemročného gymnázia, kde na hodinách informatiky žiaci vytvoria plagáty a prezentácie o slávnych matematikoch, fyzikoch, vynálezcoch a objaviteľoch, s ktorými sa stretnú na hodinách techniky, matematiky a fyziky. Súčasťou projektu je návšteva Múzea voskových figurín v Košiciach. Výstupy zo spracovania informácií o slávnych, žiaci predvedú jednak na hodinách MAT, FYZ a TECH, ale aj pred rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi na Bádateľskej konferencii, na ktorú pripravia pozvánky, urobia výstavku z fotografií z priebehu projektu a pripravia fotokoláže z návštevy múzea. K projektu bude zriadená webstránka, kde bude zverejnený priebeh projektu a výstupy z jednotlivých aktivít.
podpora vzdelávania 1 424 € Základná škola sv. Cyrila a Metoda, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt "Rozmýšľame, zvažujeme, hlasujeme" je pripravený pre žiakov siedmeho ročníka a bude sa realizovať na hodinách nového predmetu ŠkVP - Fyzika v pokusoch. Má ponúknuť atraktívnu podobu fyziky a zmysluplného obrazu fyzikálneho sveta, k čomu prispeje použitie moderných typov vyučovania. Do vyučovania zahrnieme čo najviac meraní, demonštračných pokusov a najmä vlastného žiackeho experimentu na prebudenie pozornosti žiakov. Zámerom projektu je v čo najväčšej miere žiakov aktivizovať, "prinútiť" ich uvažovať nad fyzikálnym problémom a riešiť ho. Na splnenie stanovených cieľov bude slúžiť hlasovacie zariadenie, ktoré bude využívané v každej etape vyučovacej jednotky a názorné didaktické pomôcky.
podpora vzdelávania 1 390 € Základná škola Vrbové, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Do projektu budú zapojení žiaci 6.-9. ročníka, ktorí sa učia nemecký jazyk. Cieľom projektu je zapojiť žiakov aktívnejšie do vyučovania, poskytnúť im viac priestoru na sebarealizáciu, na prezentáciu svojich schopností a umožniť žiakom zážitkové vyučovanie. Žiaci budú zapojení do mnohých aktivít - tvorba rozprávkovej nemeckej knihy, tvorba hry, ktorá bude mať pravidlá aj úlohy v nemeckom jazyku, žiakmi nahrávané cd s nemeckými textami, ktoré bude následne využité ako pomôcka pre nižšie ročníky, tvorba informačno-propagačnej brožúry o Slovensku... Výstupom bude mnoho praktických materiálov, ktoré budú môcť žiaci dlhodobo využívať na hodinách nemeckého jazyka.
podpora vzdelávania 950 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Hlavným zámerom je oboznámiť žiakov s pôsobením Konštantína a Metoda na našom území. Projekt bude realizovaný na hodinách dejepisu, informatiky, slovenského jazyka, výtvarnej výchovy, náboženskej výchovy. V prípravnej fáze budú žiaci zhromažďovať informácie, pripravovať prezentácie a interaktívny test, ktoré odprezentujú spolužiakom v iných triedach. Navštívime Mikulčice , pripravíme besedu o hlaholike a dramatizácie zo života Konštantína a Metoda. Na hodinách výtvarnej výchovy urobíme kostýmy, postery a leporelá z činnosti vierozvestcov na Veľkej Morave. Záverečnou fázou bude Deň solúnskych bratov, kde žiaci budú aplikovať svoje poznatky a odprezentujú ich žiakom celej školy. Žiaci si budú môcť otestovať svoje vedomosti prostredníctvom pripravených úloh.
podpora vzdelávania 1 500 € Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt Netradičné športy na tradičnej škole chce ponúknuť študentom alternatívu k tradičnému obsahu hodín telesnej výchovy. Zámerom je ponúknuť, spropagovať rôzne tradičné aj netradičné športy na hodinách telesnej výchovy. Ide najmä o športy bedminton, florbal, ringo. Škola by taktiež rada zorganizovala medziškolské turnaje v týchto športoch, čo prispeje k väčšej motivácií žiakov trénovať. Škola chce byť otvorenou v oblasti športu aj pre širšiu verejnosť, predovšetkým pre rodičov svojich žiakov. Prinesie tiež pozitívny posun myslenia študentov a pedagógov v oblasti starostlivosti o svoje zdravie, fyzických aktivít a športových návykov.
podpora vzdelávania 590 € Spojená škola Nováky, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Náš projekt zasvätí žiakov do problematiky cestovného ruchu. Oboznámi ich s prírodným, kultúrnym a duchovným dedičstvom regiónu horná Nitra. Žiaci pripravia koncepciu rozvoja cestovného ruchu, vytvoria propagačný materiál regiónu, vypracujú ponukové listy fakultatívnych zájazdov. Prakticky si vyskúšajú výrobu skla, prípravu jedál, výrobu ponukových katalógov. Stanú sa sprievodcami, ktorí budú schopní tak v materinskom, ako aj v cudzom jazyku predstaviť prírodné a kultúrne dominanty, zručnosť remeselníkov i najvýznamnejšie osobnosti. Vyskúšajú si objednanie autobusu, vybavenie poistenia a iných potrebných náležitostí pri organizácií fakultatívnych zájazdov. Naše heslo znie : jeden deň vám nestačí, horná Nitra vás očarí.
podpora vzdelávania 1 317 € Špeciálna základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Deti zo špeciálnej základnej školy sa často s rozprávkami stretávajú až ako šesť ročné. Mnohé z nich nevedia ako sa v nich majú orientovať a nechápu ilustrované obrázky. Preto by sme chceli viac motivovať žiakov k čítaniu skrz zážitkového učenia. Postupne, pravidelne a systematicky formou projektového vyučovania by sme počas vyučovacích hodín (slovenský jazyk a literárna výchova, rozvíjanie komunikačných schopností, vecné učenie, vlastiveda, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, práca s PC, zemepis, dejepis, prírodopis, matematika) získavali a spracovávali informácie o živote a diele Pavla Dobšinského, ktorý dlhé roky pôsobil v neďalekej obci Drienčany. Navštívili by sme jeho miesto pôsobenia, ktoré je bohaté nielen krásnou prírodou, ale aj zaujímavosťami a pamiatkami. Deti by sa vlastnou činnosťou zapájali do aktivít projektu, rôznymi formami a metódami by zbierali informácie a na základe získaných informácií, skúseností, zážitkov, fantázie, predstavivosti a svojej tvorivosti by vymysleli a "napísali" svoju "Špeckovskú" rozprávkovo - zážitkovú knihu. A aby na to, čo prežili nezabudli, nacvičili by sme bábkové a divadelné predstavenie pre naše detičky zo škôlky a z obce. Primeranou formou k veku a osobnosti dieťaťa by sme spracovali jednu z rozprávok Dobšinského a to tú, ktorá by sa deťom najviac páčila.
podpora vzdelávania 1 390 € Gymnázium Mateja Hrebendu, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Varí sa to, pečie sa to, neje sa to je názov projektu, ktorý spája odlišné spôsoby poznávania a vyjadrovania sveta okolo nás - vedu a umenie a to prostredníctvom kulinárstva. Účastníci projektu sa stanú na istý čas kuchtíkmi, ktorí budú pomocou netradičných pokusov a výtvarných techník objavovať nielen tajomstvá kuchyne, ale predovšetkým predmetov chémia, biológia a umenie a kultúra. Na prvý pohľad bežné suroviny a tradičné postupy každodennej kuchyne im otvoria jedinečný pohľad na tieto školské predmety, počas ktorých sa naučia uvariť mydlo, krém na ruky, pripravovať serigrafiu, olejotlač, soľ do kúpeľa, či upiecť hodvábnu šatku, prívesok, alebo hlinenú sošku. Na jednotlivých predmetoch obsiahneme učebné témy: Chémia: Chémia bežného života, motivácia k štúdiu predmetu chémia, pH roztokov, p-prvky, d-prvky Biológia: Prehľad systému neživej prírody, Život s človekom. Umenie a kultúra: Svet kultúry - Vyjadrovacie prostriedky kultúry okolo nás, Kultúra ako ľudská aktivita, ako estetická hodnota.
podpora vzdelávania 1 500 € Stredná odborná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Cieľom nášho projektu je vniesť do učiva žiakov učebného odboru Výroba konfekcie novú šijaciu metódu pomocou techniky patchwork. Našou snahou je prostredníctvom tejto techniky prebudiť v žiakoch tvorivosť a uplatniť vlastnú fantáziu, prebudiť v nich záujem o niečo nové, s čím sa ešte nestretli. Technika je síce náročná na trpezlivosť, ale dá sa ňou získať zručnosť veľmi presného šitia. Táto technika má zvýšiť záujem žiakov o predpísané učivo. Žiaci sa nenápadným spôsobom majú naučiť používať meradlo, predznačovať rozmery, strihať s presnosťou, dodržiavať presnosť šitia. Budú rozvíjať svoju fantáziu pri kombinovaní farieb a vzorov, svoju tvorivosť a technické myslenie. Kúpa guiltovacieho šijacieho stroja umožní na hodinách odborného výcviku vytvorenie dekoratívnych textílií a ozdôb, ktorými uvažujeme skrášliť prostredie našej školy, domova dôchodcov a informačného centra v Revúcej. Nakoľko sa projektu zúčastnia žiaci prevažne rómskeho pôvodu, chceme poukázať formou výstavy, na to, že aj títo žiaci prostredníctvom patchworku vedia vytvoriť krásne práce, hodné pochvaly. Počas realizácie chceme úzko spolupracovať so školou podnikania (tvorba propagačných materiálov, katalógu) a so stolárskym odborom (výroba drevených drobných súčiastok, postavičiek...)
podpora vzdelávania 1 500 € Špeciálna základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Žiaci so špeciálnej školy a sociálne znevýhodnených rodín majú často problém s vyjadrovaním sa, so sebaprezentáciou, s čítaním a porozumením. Preto je cieľom projektu pestovať kladný vzťah k detským knihám a knihám ľudovej slovesnosti. Spoznať detské knihy, pestovať mravné hodnoty u žiakov. Chápať etické správanie sa v spoločnosti a rozvíjať čítanie s porozumením. Radi by sme zapojili rodičov do čítania krátkych ľudových, ale aj moderných rozprávok, kde dobro víťazí nad zlom. Jednou z hlavných aktivít bude dramatizácia jednoduchej rozprávky so žiakmi prvého ročníka a následná prezentácia divadla žiakom, rodičom a verejnosti.
podpora vzdelávania 1 500 € Gymnázium Jozefa Lettricha, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt "Francúzsko - poznám ťa?" je zameraný na podporu vyučovania francúzštiny ako druhého cudzieho jazyka netradičnými metódami. Keďže tento románsky jazyk patrí k tým ťažšie zvládnuteľným, o to väčšia je potreba animovať hodiny lákavými činnosťami a zdolávať ťažkosti gramatiky hravými spôsobmi. Žiaci budú zapojení do tvorivej činnosti vo workshopoch, nielenže budú pracovať s inovovanými pracovnými listami, ale budú sa aj podieľať na zhotovovaní a vypracovaní kreatívnych cvičení s cieľom zvládnutia aktívnej slovnej zásoby. Počas besied s francúzskou lektorkou a Slovenkou žijúcou vo Francúzsku, získajú nové poznatky z reálií, a pri práci s naším študentom, ktorý absolvoval rok štúdií vo Francúzsku, budú pozitívne motivovaní k dosiahnutiu aktívneho ovládania tohto jazyka. Študenti si osvoja nové fakty o frankofónnych krajinách netradičnými formami a zvládnu projektové vyučovanie. Pomocou súťaží, jazykových hier, prácou s pesničkami a zhotovovaním power-pointovej prezentácie sa budú snažiť aktívne komunikovať a vylepšovať svoje vyjadrovacie schopnosti. Talentovaní študenti sa zapoja do recitácie francúzskej poézie, do interpretácie francúzskej piesne a do dramatizácie rozprávky.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Prvky meteorológie sa stali súčasťou vyučovania fyziky na základnej škole. Meteorologickú stanicu chápeme ako "zariadenie" , ktoré meria meteorologické prvky. Projekt "Meteorologická stanica" zahŕňa súbor menších aktivít, ktoré spolu tvoria dlhodobú tímovú prácu a pozorovanie meteorologických javov. Východiskom pri navrhovaní aktivít sú medzipredmetové vzťahy (fyzika, geografia, prírodoveda). Aktivity projektu sú nasmerované na aktívny spôsob vyučovania, tvorivú činnosť žiakov aj netradičné metódy vyučovania. Pri aktivitách je kladený dôraz na prácu žiakov v skupinách, rozvoj kompetencií a osvojenie si nových poznatkov a zručností. Projekt má tri časti, ktoré by komplexne mali podať žiakom informácie o meteorológii. Prvá časť je zhotoviť meteorologickú stanicu a pochopiť na základe aktivít ako jednotlivé meracie prístroje pracujú. Druhá časť je z digitálnej meteorologickej stanice - ako hotovej učebnej pomôcky, získať už hotové informácie a vedieť, ich spracovať, poprípade porovnať s výsledkami zo zhotovenej meteorologickej stanice. A posledná časť je exkurzia na pracovisko SHMÚ - Odboru meteorologickej predpovede a výstrahy a priamo vidieť ako so získanými údajmi pracujú odborníci.
podpora vzdelávania 1 499 € Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Podstatou projektu "Od nás k vám" je vytvorenie študentského televízneho a rozhlasového štúdia, ktorého realizácia podporí odbornú spoluprácu žiakov študijného odboru strojárstvo a elektrotechnika. Žiaci študijného odboru strojárstvo budú na hodinách strojárskej konštrukcie projektovať zvukotesnú deliacu priečku. Najlepší návrh na hodinách odbornej praxe pod vedením učiteľa zrealizujú. Žiaci elektrotechniky budú v rámci hodín elektrotechniky navrhovať nákresy zásuviek, vypínačov a celkového osvetlenia. Konkrétny návrh potom na hodinách odbornej praxe pod vedením učiteľa zrealizujú. V rámci hodín grafických systémov budú žiaci spracovávať digitálny materiál do finálnej podoby a na hodinách aplikovanej informatiky navrhnú a vytvoria webovú stránku televízneho a rozhlasového štúdia, ktorú budú pravidelne napĺňať spracovaným materiálom. Digitálny materiál bude vznikať v rámci predmetov slovenský jazyk, maďarský jazyk, etická výchova a občianska náuka, pričom učitelia na vyučovaní využijú netradičnejšie formy, napr. formu diskusie, ankety, situačných hier, napodobňovania televíznych súťaží či videokonferencie. Po celý čas bude spracovaný materiál umiestňovaný na webovú stránku štúdia a žiaci budú postupne zbierať materiál aj na vlastný film o vzniku televízneho a rozhlasového štúdia, ktorý v závere projektu vytvoria.
podpora vzdelávania 840 € Rodičovské združenie pri ZŠ P. Dobšinského, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt má ambíciu ukázať žiakom spôsob života našich predkov v stredoveku formou zážitkového učenia a niekoľkých exkurzií. Exkurzia v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote, ktoré v roku 2012 oslávilo 130. výročie svojho založenia, pomôže vytvoriť si základnú predstavu o živote našich predkov v stredoveku. Návšteva skanzenu Slovenskej dediny pri Martine umožní žiakom konfrontovať svoje predstavy s prácou odborníkov, ktorí rekonštruovali stredovekú slovenskú dedinu. Keďže projekt sa realizuje v roku, kedy si pripomíname 150. výročie založenia Matice slovenskej, navštívili by sme aj stálu expozíciu MS, lebo jednou z jej hlavných úloh bolo a je uchovávanie ľudovej kultúry. Aktivity sa budú realizovať najmä v rámci hodín dejepisu, slovenského jazyka a literatúry a ďalších.
podpora vzdelávania 500 € Základná škola Benkova, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt „ Deň v Hlaholskej škole " približuje žiakom netradičnou formou vzdelávania históriu našej krajiny, ktorá sa v blízkej budúcnosti pripravuje na 1150 výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. Naši žiaci radi pracujú na problémových a tvorivých aktivitách, preto s pomocou odborníkov z histórie získajú nové poznatky formou zážitkového vyučovania mimo priestorov školy - na besedách, v múzeách, v knižniciach, na exkurziách hradov a zámkov. Štvrtáci si pripravia vlastnú prezentáciu pre mladších spolužiakov 1. - 3. ročníka, ktorá bude pozostávať z dramatizácie života Cyrila a Metoda v dobových kostýmoch, z prezentácie nových poznatkov v Power-pointe, ukážok čítania diel v staroslovenskom jazyku. Vyvrcholením budú tvorivé dielne Hlaholskej školy, kde budú štvrtáci učiť mladších žiakov písať v hlaholike. Takto sa stanú pokračovateľmi posolstva Cyrila a Metoda.
podpora vzdelávania 1 200 € Spojená škola internátna, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Spojená škola internátna poskytuje ideálne podmienky pre vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Napriek maximálnemu úsiliu sa ustavične borí s problematikou nedostatočnej dochádzky. Tento problém má svoje korene v rodinnom prostredí žiakov. Ide o málopodnetné, mnohoproblemové rómske rodiny. Škola týmto projektom podáva pomocnú ruku, chce zlepšiť dochádzku žiakov do školy a zapojiť rodičov do aktivít. Študenti budú pod odborným vedením vyrábať darčekové predmety pre svojich rodičov, ktorí budú prizvaní na vyučovaciu hodinu. Ďalšia aktivita sa uskutoční v spolupráci s Komunitým centrom v Nálepkove. Pôjde o odborný výcvik pre študentov, ich súrodencov a rodičov v odbore príprava jedál. Pred Veľkou nocou budú žiaci spoločne s rodičmi vyrábať rôzne darčekové a dekoratívne predmety, ktoré budú ponúkané na workshope o škole. Žiaci aj rodičia budú mať možnosť si vybrať aj z ďalších odborných výcvikov, ktorých obsahovú náplň si vyberú sami. Po dohode so starostom obce Nálepkovo, žiaci odboru maliarske a natieračske práce budú mať možnosť absolvovať odbornú prax a pomôcť s maliarskymi prácami v obci či v škole.
podpora vzdelávania 1 250 € Základná škola s materskou školou Brezovica, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt sa zameriava na výučbu anglického jazyku netradičnou formou a to hraním divadla. Chceme tým dosiahnúť plynulé a správne používanie cudzieho jazyka u žiakov. Na hodinách hudobnej výchovy si budeme osvojovať piesne a tance, hudobný doprovod za pomoci jednoduchých hudobných nástrojov, ktorými oživíme naše predstavenie. Na hodinách výtvarnej výchovy budeme vytvárať rôznymi výtvarnými technikami kulisy a masky. Pri šití kostýmov budeme spolupracovať s rodičmi. V závere projektu zrealizujeme predstavenie, kde sa predstavíme širokej verejnosti s našim programom. Celé to zaznamenáme a potom spracujeme na hodinách informatickej výchovy. Chceme tak žiakov naučiť spracovať, upravovať a publikovať fotografie a videá. Výtvarne sa budeme podieľať aj na vytváraní obalu na DVD. Ide nám o pozdvihnutie bezprostrednej komunikácie a to aj u slabších žiakov a chceme žiakov motivovať v ich ďalšom štúdiu jazyka.
podpora vzdelávania 500 € Základná škola Benkova, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt modelovanie 3D budovy školy v programe Google SketchUP 8 prináša využitie medzipredmetových vzťahov fyzika, informatika, technika, svet práce. Program sa využíva v praxi v architektúre, dizajne, stavebníctve, strojárstve ako aj iných oblastiach. Na hodine techniky bude žiakom vysvetlený princíp 3D budov v zobrazení Google mapy MapsGL. Pomocou programu Google SketchUP 8 vytvoríme 3D budovu našej školy ZŠ Benkova a požiadame firmu Google o zverejnenie našej 3D budovy na mapách Google mapy MapsGL. V meste Nitra je 14 ZŠ, naša škola by mala ako prvá v meste zverejnenú 3D budovu na stránkach Google mapy MapsGL. Žiaci sa zúčastnia aj exkurzie do firmy Google Slovensko.
podpora vzdelávania 1 498,47 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: V tomto projekte ide o vytvorenie dvoch ekotímov, ktoré budú pracovať na rôznych úlohách, hókusy-pokusy v prírode, tvorbu ekohymny pre tímy, workshopy s využitím stratégie podnetných otázok, návštevu knižnice na tému Lesy v knihe, čarovné lesočítanie s využitím techniky insert, v rámci metód tvorivého písania: tvorba lesných inzerátov, lesných reklám, lesných komiksov, cinquin, lesné sms-ky, tvorba lesného totemu, rozhlasovej a televíznej relácie, práca s kniham, lesná pantomíma, lesné tance, sprievod mestom Levice ku Dňu Zeme, tvorba letákov ku Dňu lesov a Zeme, lesná koláž, tvorba malej knižky pre mladších žiakov školy, návšteva lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline /Čierny Balog/ a spolupráca s odborníkmi - vyučovacie hodiny v lesníckom skanzene, videokonferencia jednotlivých ekotímov a iné. Tieto aktivity by sa zrealizovali na všetkých predmetoch: matematika, slovenský jazyk, slohová výchova, čítanie, prírodoveda, vlastiveda, informatická výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova.
podpora vzdelávania 950 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Hlavným zámerom projektu je objaviť a spoznať najkrajšie divy Slovenska. Projekt je založený na zážitkovom učení. Prostredníctvom tohto projektu deti spoznajú najvzácnejšie pamiatky našej vlasti, ich jedinečnosť a hodnotu. Tvorivými a problémovými úlohami sa naučia vnímať ich bohatstvo, objavia ich najkrajšie a najvzácnejšie skvosty a svoje skúsenosti a zážitky budú interpretovať prostredníctvom filmu, ktorým odprezentujú svoje nadobudnuté poznatky a zážitky nielen svojim kamarátom zo školy, ale aj širokej verejnosti. Žiaci si vytvoria vlastný filmový štáb a pokúsia sa vytvoriť reklamu, dokument resp. film na tému, objekt, resp. jav , ktorý budú považovať za dôležitý, zaujímavý, hodný povšimnutia širokej verejnosti. Svoje snaženie (výsledný produkt) budú prezentovať pred verejnosťou a žiakmi našej školy .
podpora vzdelávania 2 000 € Poza školu, o.z., projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Školienka je vzdelávací program určený pre 1. a 2. ročník základnej školy. V roku 2008 vznikol súbor 30 príbehov o Lienke Školienke, ktorá sa rozhodla chodiť do školy. Rozprávkové príbehy sú šité na mieru deťom vo veku 6-8 rokov. Školienka zobrazuje bežné dieťa, ktoré sa počas školského roka vyvíja a napreduje rovnako ako žiačik v škole. Každý príbeh nesie v sebe inú tému, súbor vedomostí, morálnych pravidiel, životných problémov a situácií, ktoré deti pomáhajú Školienke riešiť. Metodická príručka vedie učiteľa k tomu, aby využil mnohostranne po vzdelávacej, výchovnej a hlavne emocionálnej stránke. Obsahová náplň programu sa viaže v medzipredmetových vzťahoch na predmety: slovenský jazyk, práca s literatúrou, prídoveda, vlastiveda, dramatická výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova a etická výchova. Ideou projektu Školienka letí do škôl je ponúknuť učiteľom vo viacerých mestách vzdelávací seminár ako s týmto programom pracovať a následne ho zapojiť do vzdelávacieho procesu školy. Súčasťou aktivít budú aj súťaže pre učiteľov, ktorí vzdelávací program Školienka používajú a súťaž pre deti, ktoré budú do projektu zapojené. Učiteľom budú poskytnuté štartovacie učebné materiály a k dispozícií bude aj informačný webovský priestor na vzdelávanie.
podpora vzdelávania 1 775 € Európske Lýceum, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Siete lekární pomaly vytláčajú individuálne pripravené lieky, pričom tie majú nie raz vyššiu kvalitu a priaznivý psychologický efekt v procese liečby. Žiaci, pripravujúci sa na povolanie farmakológa potrebujú poznať a praktizovať prácu lekárnika. Európske Lýceum vytvorilo v priestoroch Strednej odbornej školy chemickej pracovisko pre študijný odbor Biotechnológia-farmakológia cvičné pracovisko pre prípravu uvedených liekov. Žiaci si budú môcť pripraviť lieky na základe skutočných lekárskych predpisov. Projekt vytvára tvorivé, podnetné a inšpirujúce prostredie už tým, že z učiteľa sa na chvílku stáva zákazník v lekárni, ktorý si objedná liek na základe receptu od lekára. Žiaci absolvujú vyučovacie hodiny, zamerané na praktickú spätnú izoláciu účinných látok pripravených liekov a možnosti ich použitia.
podpora vzdelávania 2 000 € TROJSTEN, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu je podpora nadaných študentov základných a stredných škôl v oblasti matematiky, fyziky a informatiky poskytnutím vzdelania nad rámec školských osnov na týždňových sústredeniach. Taktiež pripravujeme študentov na medzinárodné predmetové olympiády. Projektom sa snažíme znížiť účastnícky poplatok na sústredenia našich seminárov.
podpora vzdelávania 750 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt bude prebiehať na hodinách matematiky v 9. ročníku a využijeme aj hodiny informatiky. Žiaci sa naučia tvoriť myšlienkové mapy. Vytvoria zbierku obrázkových tlačených myšlienkových máp, založia webovú stránku a vydajú CD s interaktívnymi myšlienkovými mapami. CD aj webová stránka poslúži ako hodnotná učebná pomôcka pre učiteľov a žiakov. Žiaci budú spolupracovať s paralelnou triedou a odprezentujú svoju tvorbu aj pred učiteľmi školy. K týmto myšlienkovým mapám potom na hodinách informatiky vytvoria interaktívne myšlienkové mapy – v programoch xMind a FreeMind. Založia si jednu spoločnú webovú stránku a do nej uložia všetky svoje myšlienkové mapy. Vytvoria zbierku myšlienkových máp s názvom: "Z každého rožka troška", v ktorej budú aj myšlienkové mapy pre iné vyučovacie predmety ZŠ. Na záver projektu zorganizujú prezentáciu vytvorených myšlienkových máp pre učiteľov našej školy, ktorých pozvú na otvorenú hodinu. Projektom chceme rozvíjať prierezové témy osobnostný a sociálny rozvoj žiakov, tiež prezentačné zručnosti a tvorbu projektu a využijeme aj ciele mediálnej výchovy.
podpora vzdelávania 1 147 € Základná škola s materskou školou, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt "Malý dopravák" by mal poskytnúť žiakom vedomosti o bezpečnosti v cestnej premávke, základných návykoch správania sa v cestnej premávke a disciplíny počas pohybu na cestách, znalosť dopravných značiek. Mal by upozorniť žiakov na I. stupni na pravidlá slušného správania sa v dopravných prostriedkoch. Mal by poučiť začínajúceho cyklistu ovládať základné pravidlá cestnej premávky a pomocou dopravného ihriska čo najviac priblížiť cestnú premávku, dopravné situácie na cestách.
podpora vzdelávania 1 055 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt korešponduje s učivom v učebnici dejepisu pre 7. ročník základnej školy. Jednotlivé kapitoly v učebnici sú dopĺňané o atraktívne formy vyučovania - ako sú tvorivé dielne, návštevy galérií, múzei a pod. Je založené na projektovom vyučovaní, na získavaní iných zdrojov informácií (nielen od pedagóga) s ambíciou rozvíjať kompetencie žiakov učiť sa, vyhľadávať poznatky samostatne, podporovať IKT zručnosti, sociálne zručnosti a čo najviac si jednotlivé aktivity zažiť a spracovať.
podpora vzdelávania 500 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Vytvoríme ďalšiu publikáciu, ktorá bude pokračovaním prvej knihy o obci. No táto by sa viac zamerala na Rómov - na ich históriu všeobecne, v našej obci, hierarchii v rodine, pravidlám komunity. Okrem toho by sme samozrejme spomenuli zvyky a tradície, kultúru a remeslá. Nevynechali by sme aj našu školu, ich úspechy aj neúspechy, výsledky ich každodennej práce. Problémy, s ktorými sa denne stretávajú. Publikácia by pozostávala z dvoch častí, teoretickej a praktickej. Teoretická by obsahovala fakty, konkrétne údaje, čísla, tabuľky. Praktická by bola plná využiteľných materiálov - texty piesní, návodov na prípravu rómskych jedál, no mohol by tam byť napríklad aj návrh rodinného rozpočtu pre viac člennú rodinu. Kontakty na organizácie zaoberajúce sa rómskou problematikou, návod na výrobu prúteného košíka, váľkov z hliny a mnoho ďalších príkladov. Finálnym produktom bude publikácia „Žijeme medzi vami“, publikácia o Rómoch žijúcich v Muránskej Dlhej Lúke.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola s materskou školou, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt Geokešky je určený pre žiakov druhého stupňa našej školy. Cieľom projektu je spoznávať krásy a premeny neživej prírody, horniny a minerály blízkeho okolia, pôsobenie vonkajších geologických činiteľov. Exkurzia do Vysokých Tatier, prehliadka geologickej expozície Prírodovedného múzea v Košiciach, návšteva centra Michaloviec umožia žiakom vidieť vzájomný vzťah a podmienenosť jednotlivých zložiek krajiny, závislosť živých organizmov na neživej prírode a možnosti jej využitia človekom. Netradičné vyučovacie metódy ako geocatching, metóda projektu Raft, sledovanie počasia poskytnú žiakom informácie, ktoré im umožnia budovať pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu. Žiaci budú s novými poznatkami pracovať systematicky na viacerých vyučovacích hodinách. Výstupom bude 3D mapa Vysokých Tatier, zbierka hornín a minerálov, poznanie metódy geocaching pri využívaní svojho voľného času.
podpora vzdelávania 889 € Stredná odborná škola a gymnázium, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Keďže rozprávky sú blízke každej ľudskej bytosti, rozhodli sme sa pomocou rozprávok uľahčiť učenie 2. cudzieho jazyka, konkrétne nemeckého jazyka. Študenti si budú osvojovať gramatické javy, slovnú zásobu prostredníctvom rozprávok a aktivít, ktoré sú s nimi spojené. Samozrejme nezostanú len pasívnymi zúčastnenými, ale aktívnymi aktérmi, ktorí svoje nadobudnuté vedomosti ukážu pri vytvorení elektronickej čítanky. Pokúsia sa ísť v stopách či Bratov Grimmovcov alebo Pavla Dobšinského a zozbierať čo najviac rozprávok. V ramci projektu zorganizujeme akciu pre žiakov základných škôl Weihnachten mit Märchen - Vianoce s rozprávkou, ktorí sa budú môcť aktívne zapojiť do celej akcie. Ďalšou akciou by bola Märchensmarathon - Rozprávkový maratón. Pôjde o čo najdlhšie čítanie rozprávok, čím si študenti zdokonalia techniku čítania. V závere projektu by sa zrealizovala exkurzia s návštevou a prehliadkou rozprávkového zámku v Bojniciach.
podpora vzdelávania 1 500 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu „Cesta za Zemplínskym pokladom“ je prostredníctvom spoločenskej hry oboznámiť žiakov i študentov s najzaujímavejšími miestami regiónu. Pravidlá hry a hrací plán tvoria študenti odboru cestovný ruch Strednej odbornej školy obchodu a služieb Michalovce. Študenti sa učia pracovať s informáciami, vyhľadávajú ich, spájajú súvislosti. Na hodinách sa podporuje skupinová spolupráca, tvorivé myslenie a komunikácia. Používaním a distribúciou hry sa posilní povedomie o dolnom Zemplíne ako cieľovom mieste cestovného ruchu.
podpora vzdelávania 1 500 € Stredná priemyselná škola stavebná, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Úlohou žiakov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Hurbanove na hodinách hydroekologických stavieb bude vypracovať návrh záhradného jazierka pred budovu školy. Súčasťou ich úlohy bude verejná prezentácia vlastnej práce. Na základe víťazného návrhu počas povinnej prevádzkovej praxe, žiaci a zamestnanci školy vybudujú jazierko. Výstavba jazierka bude zaznamenávaná videokamerou. Na hodinách informatiky sa o priebehu výstavby jazierka vytvorí video film, ktorý bude slúžiť ako didaktický materiál na hodinách ekológie, hydroekologických stavieb a vodohospodárskej prevádzky. A v neposlednom rade nám tento projekt vytvorí príjemný a estetický doplnok oddychového priestranstva.
podpora vzdelávania 750 € Základná škola s materskou školou, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: V projekte „Lúka farebných zážitkov“ sa pri rôznorodých aktivitách stretnú žiaci prvého a tretieho ročníka z dvoch rôznych základných škôl. Žiaci zaujímavou a nevšednou formou spoznajú rastlinstvo a živočíšstvo lúk. Budú pozorovať znaky života rastlín a živočíchov v ich prirodzenom prostredí pod dohľadom odborníka. V spolupráci s rodičmi vytvoria 3D model lúky s kolobehom vody v prírode a modelmi lúčnych rastlín a živočíchov. Model lúky spracujú aj v elektronickej podobe, podobne ako mini encyklopédiu. Projekt svojimi aktivitami otvára brány školy pre širšiu verejnosť, pre rodičov a ľudí, ktorí majú čo priniesť žiakom zo svojich skúseností, z osobného či pracovného života.
podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt „Hurá do lesa!“ je určený pre žiakov základnej školy. Témou projektu je poznávanie prírody prostredníctvom aktivít lesnej pedagogiky. Využíva metódy zážitkového učenia a projektového vyučovania. Les bude využitý ako priestor pre učenie a nástroj výučby. Žiaci zažijú tvorivé aktivity pod vedením pedagógov, budú skúmať prírodu v teréne, navštívia lesnícky skanzen, drevárske múzeum a arborétum. Vytvoria knihu a zbierku prírodnín s názvom Čo ukrýva les. Projekt na tému lesa aktívne zapojí žiakov do poznávacieho procesu. Umožní vytvárať trvalý vzťah detí k prírode a vnesie do vyučovania veselé a hravé momenty.
podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola P. J. Šafárika, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt obsahuje viacero tvorivých aktivít rozvíjajúcich čitateľskú gramotnosť, kreativitu, tvorivé myslenie a životné zručnosti detí v prvom ročníku ZŠ. Ide o navzájom zmysluplne a integrálne nadväzujúce ativity podobných tém predmetov slovenský jazyk a literatúra, tvorivé čítanie, výtvarná výchova realizovaných zážitkovým učením - oživovaním písmen /neskôr slabík a slov/. Deti budú oživovať písmená dotváraním maľbou, modelovaním z hliny, dramatizáciou a improvizáciou ako malí herci, tvorbou jednoduchých príbehov ako malí spisovatelia a ilustrátori atď. Takto získajú základné komunikačné kompetencie ako aktívne počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie. Realizácia sa uskutoční nielen v triede, ale aj v PC učebni s využitím interaktívnej tabule /kresba na PC v ART programe, videorozprávky.../. Postredníctvom praktických činností deti nové tematické informácie aplikujú do vlastných "umeleckých diel", prežijú písmená, slová očami, rukami, srdcom..., spoznajú pritom rôzne technické postupy, netradičné materiály, nástroje, získajú schopnosti spolupracovať v tíme, príjmu tvorbu ako ušľachtilý spôsob vypĺňania voľného času. Žiaci budú spolupracovať nielen medzi sebou, ale aj s predškolákmi, ktorých pozvú na vhodnú aktivitu, čím sa skvalitní výchova k prosociálnosti a kvalitnému životu.
podpora vzdelávania 1 290 € Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Náplňou projektu je spopularizovať prírodné vedy, podporiť záujem študentov o získavanie praktických zručností inovatívnou formou. Cieľom projektu je zvýšiť čitateľskú a počítačovú gramotnosť.Úlohou študentov je pripraviť fotodokumentáciu rôznych terénnych útvarov. Študenti používajú pracovný zošit náuka o teréne, v ktorom majú učivo spracované teoreticky. V rámci cvičení z mapovania by študenti dotvorili tento zošit svojimi vlastnými fotografiami, ktoré by následne upravili a pomenovali tvary na nich. Nakoľko mnohí z nich budú pracovať na katastri nehnuteľností,tvoriť geometrické plány, je pre nich dôležité vedieť správne identifikovať jednotlivé druhy pozemkov, budov, hraníc, sietí. Na záver pripravia vernisáž zo svojich prác. Práca bude zverejnená na stránke školy, pričom poskytnuté informácie budú využívať aj študenti iných ročníkov.
podpora vzdelávania 1 500 € Gymnázium, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Úlohou žiakov tried prímy, sekundy a tercie je sledovať a zaznamenať "príbehy" materiálov: skla, plastov a papiera (od surovín až po výrobky, ich rozumné používanie a premenu na odpad). Na základe zistení chceme žiakov doviesť k poznaniu, že tieto príbehy materiálov a veci dennej potreby po doslúžení nemusia skončiť (Nikdy nekončiaci príbeh). Máme na mysli ich znovupoužívanie a recykláciu. Chceme zrealizovať poznávacie exkurzie, separovať odpad na škole po novom, pozitívne vplývať na širšie cieľové skupiny v zmysle filozofie minimalizuj, znovupoužívaj, recykluj (ekoreklama, umelecké predstavenie, workshopy).
podpora vzdelávania 1 140 € Základná škola Jánosa Aranya s vyučovacím jazykom maďarským, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Prostredníctvom projektu "Cestujeme po Európe, alebo dobrodružstvá ôsmakov" budú žiaci na ZŠ Jánosa Aranya v Okoči rozvíjať medzipredmetové vzťahy v rámci geografie, informatiky, umeleckej výchovy a techniky. Projekt zastreší sedem tém v tematickom celku Európa počas siedmich týždňov. Projekt začne prípravnými činnosťami na hodine geografie. Tradičnú atmosféru hodiny budeme kombinovať s počúvaním hudby a spoločným tancom, video nahrávkami a prípravou jedál a nápojov charakteristických pre jednotlivé štáty. Druhý krok čaká žiakov na hodine informatiky. Žiaci budú vyhľadávať informácie, obrazy, zaujímavosti a údaje z rozličných informačných zdrojov. Získané informácie spracujú mediálnou formou a pripravia prezentácie. Teoretické poznatky žiaci aplikujú v praxi na hodinách umeleckej výchovy a techniky, kde ich dotvoria ilustráciou, kolážou a prípravou plagátov a modelov významných stavieb jednotlivých miest Európy. Vyvrcholením projektu bude ôsmy týždeň, keď organizujeme deň Európy: Kvíz súťaž „Európa“ pre skupiny žiakov a ich rodičov, premietanie prezentácií žiakov, výstavu plagátov a modelov, „Európa na tanieri“- ochutnávku už otestovaných jedál a nápojov, "Malý bazár" - zjednávanie ako v Turecku.
podpora vzdelávania 497 € Základná škola s materskou školou, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt je zameraný na popularizáciu vyučovania fyziky a chémie s dôrazom na zážitkové a projektové vyučovanie. Cieľom projektu je oboznámenie sa s vodou ako najdôležitejšou látkou pre život. Žijeme v kraji na severovýchode Slovenska, v kraji bohatom na zdroje minerálnych vôd. Počas realizácie by sme chceli navšítviť niektoré prírodné pramene známych minerálnych vôd v okrese Stará Ľubovňa ako sú minerálne pramene v kúpeľoch Vyšné Ružbachy, Ľubovnianske kúpele, Sulínka. Žiaci by mali za úlohu zistiť zloženie minerálnych vôd, ich účinky na organizmus človeka. Ďalej by bolo ich úlohou zaznamenať polohu týchto prameňov v mape okresu, nabrať si dostatočné množstvo jednotlivých vzoriek, ktoré by následne používali na zalievanie jednoduchých rastliniek (žerucha) a mali by vlastným dlhodobým pozorovaním rozhodnúť o používaní minerálnych vôd pri pestovaní rastlín. Človek svojou činnosťou prírodné vody znečisťuje takže druhou etapou by bola návšteva čističky odpadových vôd v Starej Ľubovni, kde by sa žiaci oboznámili s princípom čistenia odpadových vôd. Na základe zistených poznatkov by bolo úlohou žiakov zostrojiť jednoduchý funkčný model čističky odpadových vôd. Okrem samotných poznatkov z chémie a fyziky projekt umožní žiakom spoznávať aj región v ktorom žijú, krásy prírody a možnosti ich využitia.
podpora vzdelávania 1 100 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt ,,Poznávame krásy Slovenska ukryté v krasových jaskyniach“ predstavuje sériu exkurzií po vybraných slovenských jaskyniach, kde sa žiaci 8. ročníka základnej školy budú môcť zážitkovou formou oboznámiť s krasovými procesmi vo všeobecnosti a individuálnymi zvláštnosťami odlišujúcimi jednotlivé lokality, miestnou faunou a flórou, pozostatkami prvotného osídlenia slovenského územia a v neposlednom rade aj významom ochrany prírody na Slovensku. Získané poznatky a postrehy žiaci následne aplikujú vo výučbovom procese na hodinách biológie, geografie, chémie, dejepisu, slovenského jazyka, informatiky, výtvarnej výchovy a občianskej náuky, kde uplatnia svoju kreativitu, vedomosti, technické zručnosti a postoje týkajúce sa danej problematiky. Cieľom projektu je poskytnúť žiakom nevšednou formou ucelený pohľad na danú tému spájajúc praktickú výučbu, exkurzie a teoretický výklad s dôrazom na vlastné výstupy žiakov.
podpora vzdelávania 1 200 € Gymnázium Jána Papánka, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu "Rozprávková matematika" je zostaviť knižku ako sled rozprávok - príbehov, kde je dôležité niečo zistiť, vybrať z príbehu to dôležité, vyrátať a rozhodnúť, aby sa dosiahol výsledok. Knižka bude zostavená z rozprávok - príbehov žiakov, v ktorých rozprávkové bytosti riešia úlohy, využitím nových matematických poznatkov, získaných na vyučovacích hodinách matematiky. Knižka bude použitá ako pomôcka - otvorená zbierka zaujímavých úloh s možnosťou rozšírenia o nové rozprávkové príbehy v budúcnosti. Vybraté motívy ilustrácií Rozprávkovej matematiky budú spracované ako grafity na betónovom múre na školskom dvore. Aj týmto projektom by sme radi prispeli k zdokonaľovaniu prezentačných schopností študentov a rozvíjaniu spolupráce škola - rodina - priatelia školy.
podpora vzdelávania 636 € Ľubovnianske múzeum - hrad, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Ide o komunitný projekt, v ktorom deti budú skúmať prímenia (prezývky) svojich rodín, ktoré sú pre nich typické v rámci obce. Prostredníctvom toho spoznajú históriu svojej rodiny a príbehy zo života svojich predkov. Projektom sa podporí vzájomná medzigeneračná komunikácia v rodinách, spoznanie vlastnej identity, ako aj posilnenie lokálpatriotizmu detí k obci - k miestu odkiaľ pochádzajú. Okrem toho sa žiaci naučia pracovať s historickými prameňmi (dedinská kronika, fotoalbumy, listy a pod.), ako aj spracovať orálnu históriu za pomoci odborných pracovníkov Ľubovnianskeho múzea. Zároveň sa oboznámia s prácou odborných pracovníkov múzea. Projekt sa bude realizovať v súlade s učebnými osnovami predmetu Regionálna výchova.
podpora vzdelávania 1 500 € Špeciálna základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt pod názvom DOBRODRUŽSTVÁ S KRTKOM NA FARME, je zaujímavý tým, že bude realizovaný s deťmi s mentálnym postihnutím, ktoré nemajú možnosť bližšie sa zoznámiť so zvieratkami žijúcimi na FARME a navštíviť FARMU. Pomocou tohto projektu by sme chceli do školy zakúpiť niekoľko nových zaujímavých, poučných, náučných didaktických pomôcok, ktoré môžu premeniť tradičné vyučovanie za netradičné zábavné, zaujímavé, ktoré deťom poskytne nezabudnuteľné zážitky, rozšíri im slovnú zásobu a zlepší manipulačné schopnosti. Aktivity zahŕňajú spoluprácu s inými organizáciami ako: knižnica, farma, kynológia, veterinár - vyučovanie v prírode, návšteva farmy - diskusie s farmárom, kynológom, veterinárom, starostlivosť o zvieratá, založenie akvária - spolupráca s rodičmi. Predpokladáme, že pomocou tohto projektu sa zlepší klíma v triede a spolupráca medzi žiakmi.
podpora vzdelávania 1 265 € Základná škola Kráľ, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu "Vytvorme si vlastný svet" je osvojenie si vedomostí žiakov 1. - 4.ročníka ZŠ v Králi o planétach, vesmíre a Zemi zážitkovou formou a ich následné využitie v praxi. Žiaci navštívia Hvezdáreň M. Hella v Rimavskej Sobote a Knižnicu Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, aby získali potrebné vedomosti. Projekt bude realizovaný na hodinách prírodovedy, vlastivedy. Na hodinách výtvarnej, pracovnej a informatickej výchovy žiaci podľa veku vytvoria práce na dannú tematiku (kresby, modely, články). Zo všetkých prác žiakov sa pripraví v miestnom kaštieli výstava pre verejnosť. Získané vedomosti a vytvorený materiál spracujú žiaci do knižnej a elektronickej podoby, ktorá bude zverejnená aj na webe školy.Okrem toho si pripravia prezentáciu o planétach a vesmíre, ktorú odprezentujú 22. apríla na Deň Zeme pre verejnosť.
podpora vzdelávania 1 345 € Stredná odborná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt s názvom "Študentská príručka Viedňou" je zameraný na cieľovú skupinu študentov nadstavbového štúdia odborov Spoločné stravovanie, Dopravná prevádzka, Vlasová kozmetika - 1. a 2. ročník, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku. Spracujú získané poznatky z predmetov cestovný ruch, nemecký jazyk, informatika. Zorganizujú exkurziu do Viedne. Pri plánovaní exkurzie vyriešia dopravu, poistenie, program exkurzie a sami sa stanú sprievodcami. Podajú nemecko- slovenský výklad k jednotlivým pamiatkam. Navštívia Technické múzeum vo Viedni. Po absolvovaní exkurzie usporiadajú posedenie, kde pri výrobe a ochutnávke viedenských špecialít kriticky zhodnotia doterajšie získané poznatky. Výsledkom úsilia študentov je zostavenie Študentskej príručky Viedňou v programe Power point, jej tlač a následné zverejnenie na webovej stránke školy.
podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Vďaka projektu si budú deti tvoriť vlastné obrázkové slovníky. Zámerom je motivovať deti tak, aby intenzívnejšie získavali slovnú zásobu z cudzieho jazyka, vhodne a tvorivo ju používali, uvedomovali si svoj pokrok a naučili sa kriticky sebahodnotiť. Projekt prepojí dva vyučovacie predmety - anglický jazyk a výtvarná výchova. Projekt aktivizuje a mení postoj detí a ich prístup k učeniu sa cudzieho jazyka.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola Štefana Závodníka, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: V projekte "Štýlovo" budeme učiť štýlovo na hodinách slovenského jazyka, anglického jazyka, tvorivého písania, výtvarnej tvorby, dejepisu, geografie a etickej výchovy o jazykových, výtvarných, životných a iných štýloch v triede nazvanej Štýlovo. Náš zámer je vytvoriť z 9.B zaujímavú triedu. V nej sa budú uskutočňovať zaujímavé, poučné, ale aj zábavné hodiny. Na návštevu k nám budú prichádzať aj mladší žiaci. Dôležitým znakom učenia bude rozmanitosť. Triedu zmeníme na vzdelávacie a zábavné centrum, ale chceme sa učiť aj v knižnici, na veľkej priestrannej chodbe, na exkurzii, v múzeu, v divadle, v centre mesta. Nebudeme sa učiť len o jazykových štýloch, o slohových postupoch a slohových útvaroch. V centre diania budú výtvarné, hudobné, literárne štýly, ale aj štýl vlastného života, štýl modernej komunikácie. V 9. ročníku bude hlavným zámerom úspešne dokončiť päťročný projektový cyklus netradičného učenia. Deviataci sa rozhodli, že pripravia zaujímavé, podnetné a zábavné učenie pre druhákov. Naším hlavným zámerom pre piatakov bude naučiť deti prichádzajúce na druhý stupeň samostatnosti, tvorivosti a zodpovednosti za to, čo robia. Netradičné učenie má poslúžiť na to, aby sa deti aktívne zapojili do učenia. Svoje miesto na hodinách budú mať zvukové, pohybové, literárne, dramatické a prezentačné aktivity. A potom je tu ešte jedna skupina deti, ktorá nás zaujíma. Sú to žiaci s vývinovými poruchami učenia: dysgrafici, dysortografici a dyslektici. Príprava učiteľa v tomto smere je veľmi náročná. Názornosťou a praktickým učením im pomôžeme lepšie pochopiť náročné učivo.
podpora vzdelávania 1 150 € Gymnázium, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Žiaci gymnázia na Mládežníckej ulici v Šahách sa v rámci hodín biológie na praktických cvičeniach naučia pracovať s odborným biologickým textom, rozvinú svoje schopnosti a zručnosti získavať, spracovávať a vyhodnocovať informácie, tvoriť vlastné texty, využívať IKT a poznávať biologické javy netradičným spôsobom. Výsledkom ich snaženia bude učebná pomôcka - "biopexeso" pozostávajúca z dvojíc navzájom súvisiacich kariet, pričom na jednej z kariet bude pojem/obrázok... a na druhej definícia/opis javu z prvej karty. Biopexeso budú môcť žiaci následne využívať pri upevňovaní a opakovaní učiva. Táto pomôcka bude využiteľná na hodinách biológie i v nasledujúcich školských rokoch.
podpora vzdelávania 1 010 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: V projekte Padáčik sa snažíme o hravé, netradičné učenie sa. Ponúkame žiakom možnosť pracovať s bábkou, prostredníctvom ktorej sa budú žiaci učiť vlastné prežívanie komentovať, prezentovať. Bábka Padáčika bude deti sprevádzať každou aktivitou, ktorá bude pre deti znamenať novú úlohu - či už pôjde o učenie sa, relaxáciu, poznávanie, opakovanie. Našou snahou je poskytnúť našim "malým" žiakom možnosť príjemne, hravo a prakticky sa naučiť nové informácie, pojmy.
podpora vzdelávania 1 458 € Základná škola s materskou školou, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Podstatou projektu Hľadači pokladov je poznávanie prírodných a kultúrnych krás regiónu východného Slovenska, ktoré má žiakom ukázať výnimočnosť ich rodného kraja a má prispieť k posilneniu ich národného cítenia. Návštevy známych pamiatok východného Slovenska, ktoré sú zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO, majú viesť k následným tvorivým činnostiam, ako je plenér v okolí dreveného kostolíka v Ruskej Bystrej, zdokumentovanie krás Levoče vo forme fotografií, tvorba mapy o pamiatkach UNESCO na hodinách geografie a vlastivedy či tvorba rozprávky s ilustráciami žiakmi 4. a 5. ročníka. Vyvrcholením celého projektu bude výstava, na ktorej budú prezentované všetky práce, ktoré budú vytvorené žiakmi a na ktorú budú pozvaní rodičia a starí rodičia samotných tvorcov. Žiaci budú môcť ukázať svoje získané vedomosti, ktoré by získali na hodinách len útržkovite. Dôležité je zmeniť žiaka len z prijímateľa informácii bez väčšieho záujmu o kultúru a prírodu rodného regiónu na zanieteného objaviteľa a spolutvorcu pri vyučovacích hodinách.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola s materskou školou, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt Hrady a zámky, ideme! je zameraný na vyučovanie histórie v predmetoch vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova a informatická výchova. Cez zážitkové učenie, ale hlavne návštevou hradov a zámkov nášho najbližšieho okolia sa hravou formou presunieme od života ľudí v dávnej dobe, cez spoznanie vecí, ktorými sa obklopovali, ich príbytkami a iné. Vyvrcholením projektu bude vytvorenie učebnej pomôcky pre ďalších žiakov a to knihy: Hrady a zámky nášho okolia a CD nosiča, na ktorom budú prezentácie vytvorené na hodinách informatickej výchovy. Cieľom tohto projektu je vštepovať žiakom od útleho veku potrebu poznania minulosti nielen vlastnej ale aj národnej. Tak isto aj potreba prezentovania sa prostredníctvom prezentácie vytvorenej žiakmi, vedieť sa správne odborne a zrozumiteľne vyjadrovať a obohatiť svoje vedomosti nielen klasickým učením ale využitím aj netradičných foriem vyučovania.
podpora vzdelávania 2 200 € Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt "Finančná gramotnosť do školských lavíc" je určený pedagógom a žiakom stredných škôl hlavného mesta Bratislava. Jedná sa o pilotnú aktivitu, ktorá je zameraná na získanie vedomostí z oblasti finančnej gramotnosti pre dospievajúcu mládež a taktiež ide o ich priame zapojenie do prípravy vzdelávacieho manuálu, ktorý bude online dostupný pre všetkých učiteľov a ktorý bude slúžiť ako učebná pomôcka na výuku predmetnej problematiky. V rámci projektu chceme uskutočniť 1 workshop pre učiteľov stredných škôl z Bratislavy v rámci ktorého dôjde k prenosu znalostí z odboru finančnej gramotnosti od profesionálneho lektora na učiteľov a zároveň sa zozbierajú postrehy a skúsenosti učiteľov škôl s výučbou predmetnej problematiky, ktoré budú neskôr zapracované do učebného manuálu. Projekt ráta taktiež s vytvorením už spomenutého učebného manuálu, ktorý bude slúžiť ako oporný bod pri výučbe a ktorý bude bezplatne k dispozícii na internetovej stránke.
podpora vzdelávania 1 290 € Základná škola Jánoša Aranya s VJM, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Najobľúbenejším tematickým celkom prírodovedy vo štvrtom ročníku je vesmír. Tieto vedomosti nie sú jednoduché, ale deti majú o tematiku veľký záujem. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách. Pomocou projektu by žiaci poznali a pripravovali makety, plagáty. Pripravené experimenty by ukázali aj ostatným deťom školy a rodičom na výstave. Navštívia Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove, a zúčastnia sa na on-line súťažiach. Na záver dvojmesačnej práce usporiadajú výstavu prác, vyhodnotia projekty a súťažiaci budú ocenení hodnotnými cenami.
podpora vzdelávania 1 480 € Základná škola s materskou školou, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt "Radšej raz vidieť, ako stokrát počuť" má podporiť aktívnu účasť žiakov piateho až siedmeho ročníka na vyučovaní biológie a chémie, aby neboli len pasívnymi poslucháčmi, ale aby samostatne vyhľadávali a prijímali informácie všetkými zmyslami. Hlavným cieľom projektu je vlastná skúsenosť žiakov na exkurzii, vychádzke, ako aj pri experimentálnej činnosti a pri práci s mikroskopom, ktoré nerozvíjujú len manuálne zručnosti žiakov, ale aj samostatnosť, systematickosť, schopnosť pozorovať a zaznamenať výsledok apod. Ďalším cieľom projektu je rozvíjať u žiakov komunikačnú kompetenciu prostredníctvom tvorby posterov a PowerPointových prezentácií, pričom žiaci budú pracovať s rôznymi knižnými zdrojmi, s internetom ale aj s modelmi a preparátmi. Výstupom projektu v rámci biológie budú samotné práce žiakov - postery, PowerPoinotvé prezentácie, videá, herbár a modely. V rámci chémie to bude zborník o vode, v ktorom budú zosumarizované výsledky z experimentov o vode, informácie z exkurzií doplnené fotkami, ktoré vytvoria samotní žiaci.
podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola s materskou školou, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: V danom projekte deti spolu s rodičmi a učiteľmi spoznajú staroveké civilizácie Grécka, Ríma a Egypta. Oboznámia sa s ich životom, kultúrou a spôsob ich existencie. Počas tvorivých dielní si každá trieda prispôsobí triedu svojej ríši. Jedna bude egyptská, druhá trieda bude Rímska ríša a tretia trieda Grécka ríša. V poslednej triede sa nachádza interaktívna tabuľa a počítače. Táto trieda bude využívaná na získavanie informácií z internetu a z encyklopédií. Zároveň na trhoch v nej budú prebiehať prezentácie, vytvorené deťmi na témy o jednotlivých ríšach. Deti podľa toho, v akej ríši budú chcieť pracovať, sa pred tvorivými dielňami príznačne pre danú ríšu prezlečú (ako cisár, vojak, faraón, otrok...). Zážitkovou formou a prostredníctvom tvorivých dielní zistia aká je história zaujímavá a vlastným pričinením objavia skutočnosti života starovekých kultúr, ktoré aj v súčasnosti majú čo povedať.
podpora vzdelávania 1 460 € Stredná umelecká škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Prostredníctvom projektu Európske metropoly na Dunaji budú učitelia a žiaci Strednej umeleckej školy v Trenčíne rozvíjať medzipredmetové vzťahy v rámci odborných predmetov fotografický dizajn, reklamná tvorba, propagačná grafika, dejiny výtvarnej kultúry, občianska náuka a cudzích jazykov. Projekt bude prebiehať za pomoci rôznych aktivít a krokov a výstupom bude výstava fotografií. Počas šiestich mesiacov podniknú žiaci odborné exkurzie do Bratislavy, Budapešti a do Viedne, kde budú vytvárať dokumentárne fotografie, ktoré zachytia autenticitu a atmosféru bežného života troch hlavných miest na Dunaji. Na hodinách odborných predmetov a cudzích jazykov budú spracúvať fotografie, informačné prospekty a plagáty k téme Európske metropoly na Dunaji. Spolu s informačným centrom Europe Direct Trenčín usporiadajú pre širokú verejnosť a pre žiakov stredných a základných škôl Trenčína výstavu, ktorej vernisáž sa uskutoční pri príležitosti dňa Európy 9. Mája 2013 a potrvá do konca mája 2013.
podpora vzdelávania 2 500 € EDUPLEX občianske združenie, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Naším cieľom je darovať deťom mestečko s tvorivo-edukačnými workshopmi - darovať im chýbajúci priestor, kde nazbierať skúsenosti a následne ich aj priamo využiť v nasymulovanej realite. Deťom chceme umožniť priblíženie sa k jednotlivým povolaniam, témam súčastnosti, dať im možnosť vyskúšať si ich - čo by im pomohlo pri ich rozhodovaní o ich budúcom povolaní. V Bratislavskom regióne ako aj v ostatných regiónoch Slovenska chýbajú obdobné aktivity, ktoré by sa zameriavali na rozvoj týchto zručností, vedomostí a skúseností prostredníctvom zábavy a hry, a pritom využitím reálnych simulácií. Hlavným cieľom občianskeho združenia je vybudovať putovné Mesto povolaní pre deti s tvorivo - interaktívnymi workshopmi. Mesto bude mať 13 tematických staníc - 13 rôznych povolaní z oblasti reálneho "dospeláckeho" života, ktoré budú v priebehu realizácie expozície sprevádzané tvorivo - interaktívnymi workshopmi. Mesto bude slúžiť pre deti na spoznanie rôznych pracovných pozícií, vyskúšali si ich prácu vlastnými schopnosťami, našli samých seba, svoje predpoklady, schopnosti a zručnosti, ktoré tvoria deťom piliere budúcnosti.
podpora vzdelávania 1 130 € Gymnázium sv. Františka Assiského, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu Kamaráti kamarátom je rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov sekundy až kvinty osemročného gymnázia na hodinách literatúry a tvorivými metódami budovať povedomie tímového ducha, rétorických schopností, tvorivej dramatiky a tvorivého písania, prepájať zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra: jazykovú, literárnu aj slohovú a navyše rozvíjať aj umelecké, tvorivé a sociálne väzby partnerov v mikroregióne..
podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu "Prváci a lietajúci kufor" je zažiť netradičné vyučovanie vďaka putovaniu v imaginárnom kufri. Žiaci navštívia a spoznajú zákutia svojej obce, ale i širšieho okolia, stanú sa cestovateľmi. Spoznajú prácu dospelých, odkryjú minulosť obce. Malí cestovatelia začnú putovanie vo svojej obci. Nakuknú do obchodov, služieb, kultúrnych i zdravotných zariadení. Spoznávajú prácu dospelých i možnosti oddychu. Odkryjú tajomnú minulosť obce a spôsob života ľudí kedysi. Budú si všímať prírodu a vlastnoručne skrášlia svoje životné prostredie. Práca v teréne sa bude striedať s činnosťou v triede. V tej sa však tiež udejú nezvyčajné veci. Vyrastie kartónové mesto a dedina, otvoria sa služby, múzeum a bude sa obchodovať. Po návšteve galérie si deti nainštalujú vlastnú. Zahrajú si krajinohru - vymodelujú koryto rieky, pohoria či nížiny. Prostredníctvom projektu sa žiaci môžu ocitnúť vo svete plnom zážitkov, poznania a zažiť mnohé dobrodružstvá. Projekt je určený pre prvákov a aktivitami bude doplnené učivo prírodovedy.
podpora vzdelávania 800 € Základná škola s materskou školou P. V. Rovnianka , projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt "Trampoty mýtnika Denára" je určený druhákom, ktorí budú pomáhať hričovskému mýtnikovi Denárovi riešiť jeho trampoty. Budú hľadať stratené denáre a ,,raziť ich", zorganizujú si remeselnícke dielne, či preskúmajú staré zabudnuté remeslá. Vyskúšajú si vyrobiť rôzne výrobky, ktoré ponúknu na burze. Ich trieda sa zmení na mítnicu a žiaci si vyskúšajú ako sa kedysi cez mítnicu prechádzalo a aké to bolo ponúkať svoje výrobky a služby. Aby našli odpovede a riešenia, tak navštívia archív, múzeum, knižnicu, hrad, či spoznajú prácu pltníkov.
podpora vzdelávania 2 400 € Európske združenie študentov práva (ELSA), projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Street Law - Právna klinika pre komunity je pilotný projekt, ktorý má pomôcť študentom stredných škôl osvojiť si teoretické a praktické základy práva Slovenskej republiky, čím sa nielen zvýši ich právne povedomie, ale taktiež sa tým prispeje k ich plnohodnotnej integrácii do občianskej spoločnosti nášho štátu. Tento projekt je výnimočný novátorským prístupom z hľadiska prostriedkov jeho realizácie, ktoré sú postavené na myšlienke "Študent učí študenta". V praxi to znamená, že vybraní študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, po absolvovaní predošlej prípravy pod vedením pedagógov fakulty a pod ich supervízorským dohľadom, budú vyučovať svojich mladších stredoškolských kolegov v oblasti základov práva. Bude sa tak diať nielen za použitia tradičných, ale najmä najrôznejších interaktívnych metód, ktoré budú zamerané na zážitkové poznávanie, a ktoré dopomôžu študentom stredných škôl nadobudnúť okrem teoretických poznatkov aj pre dnešný svet to najdôležitejšie - praktické skúsenosti v oblasti aplikácie práva v bežných každodenných situáciách.
podpora vzdelávania 2 000 € FCM-Forum for Communication in Mediation, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt školskej mediácie je určený pre cieľovú skupinu maturantov ,študentov gymnázií, SŠ a SOŠ najmä v trnavskom, nitrianskom a bratislavskom kraji. Jeho cieľom je zvýšiť právne, mediačné povedomie mladej generácie, a v neposlednom rade je zameraný na rozvoj sebapoznania, komunikačných zručnosti a schopnosti efektívne riešiť konflikty. Je plánovaný formou prednášok (v skupinách 20-25 študentov - aby bola možnosť diskusie a individuálnej práce) s aplikáciou diskusnej a problémovej metódy. Projekt pozostáva z teoretickej časti prednášky a praktickej časti ktorá je zameraná na aplikáciu získaných poznatkov do praxe - analýza ich osobných konfliktov, hľadanie možností ich riešenia, modelové situácie.
podpora vzdelávania 1 800 € Občianske združenie Agáta, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: " Učiť sa, učiť sa, učiť sa ! " Veľmi známy citát, ktorý ale v dnešnej dobe skôr platí pre učiteľov, ako pre žiakov. Pripraviť sa na vyučovaciu hodinu tak, aby ste zaujali žiaka a aktívne ho zapojili do vyučovacieho procesu býva často náročné. Naozaj sa potrebujete "učiť", zdokonaľovať si svoje vedomosti a zručnosti, aby ste efektívne, no najmä pútavo zvládli vyučovaciu hodinu. Naše Občianske združenie Agáta úzko spolupracuje so Špeciálnou základnou školou v Klenovci. Pomáha im pri riešení mnohých problémov. Škola v rámci iných projektov získala vybavenie IKT technikou. Získala aj niekoľko interaktívnych tabúľ, ktoré sú vynikajúcou učebnou pomôckou v edukačnom procese. Problém nastal v tom, že učitelia nevedia dostatočne využiť všetko, čo tabuľa ponúka, všetci by potrebovali komplexné vzdelávanie pre prácu s interaktívnou tabuľou, aby sa naučili používať softvér tabule /najmä na tvorbu pracovných listov, interaktívnych cvičení a testov, ako aj úloh zameraných na samostatnú prácu žiakov na interaktívnej tabuli v tých predmetoch, ktoré sa vyučujú len v špeciálnych školách. Metodický materiál, ktorý vznikne v rámci vzdelávania, by učitelia mohli prezentovať aj ďalším kolegom z iných špeciálnych škôl.
podpora vzdelávania 1 200 € SOŠ podnikania, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt „NÁPAD PREDÁVA“ je zameraný na podporu tvorivosti a podnikateľského myslenia žiakov SOŠ podnikania v Prešove. Súčasťou projektu je súťaž o najlepší podnikateľský nápad, plán a jeho prezentácia aj v cudzom jazyku. Pozostáva zo samostatnej práce žiakov: vlastný podnikateľský nápad, vlastná realizácia a prezentovanie. Podmienkou účasti žiakov na súťaži je pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe v ľubovoľnej oblasti podnikania, pripraviť propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, zaregistrovať svoj nápad u zodpovedného učiteľa, prezentovať svoj nápad potencionálnym investorom (ostatným spolužiakom) aj v cudzom jazyku. Vyhodnotenie predložených projektov prebehne v jednotlivých triedach na základe hodnotenia odborných učiteľov a samotných žiakov. Cieľom projektu je „otvoriť“ dvere novým myšlienkam, prístupom a nápadom, podporiť zážitkovú formu vyučovania, prehĺbiť záujem o študovaný odbor, rozvinúť svoje komunikačné a odborné schopnosti, podporiť využitie cudzieho jazyka v praxi, prebudiť zdravú súťaživosť, zabaviť sa a vyhrať.
podpora vzdelávania 1 500 € Stredná odborná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt sa bude realizovať v odborných učebniach v priestoroch školy, vo firme CARPE DM a formou náučných výletov do divadelnej kostymérskej dielne v Martine a do Starej Ľubovne na expozíciu tradičných ľudových remesiel severného Spiša. V treťom a štvrtom ročníku žiaci zhotovujú ročníkovú prácu na danú tému. Skladá sa z praktickej a písomnej časti. Celý kreatívny a výrobný proces prebieha v školských priestoroch. V tvorivej dielni žiaci kreslia návrhy a skice, modelujú a zhotovujú model a vytvárajú módny doplnok. Pri práci využívajú módne časopisy, odbornú literatúru a odbornú pomoc učiteľa. Našim cieľom, za pomoci projektu, je zapojiť žiakov do výrobného procesu, aby žiaci už získané teoretické vedomosti preniesli do konkrétnej pracovnej činnosti a svojimi kreatívnymi návrhmi sa zapojili do tvorby kolekcie pre tanečné tímy v odevnej firme GARPE DM. V spolupráci s módnou návrhárkou a modelárkou žiaci získajú nenahraditeľné pracovné skúsenosti a návyky. Študenti budú mať tieť možnosť zdokonalenia sa vo výtvarných technikách - kreslenie, maľba, koláž. Žiaci odboru marketing si svoje získané vedomosti a zručnosti budú môcť preveriť priamo v praxi, na výstave škôl a na Vianočných trhoch v meste Poprad, kde budú prezentovať školu a využívať integrovanú marketingovú komunikáciu zameranú na prácu s verejnosťou.
podpora vzdelávania 1 200 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu je podporiť u žiakov školy cez priamy osobný zážitok zdravú mieru lokálpatriotizmu a národnej hrdosti a súčasne prostredníctvom projektového vyučovania u nich rozvíjať informačnú aj čitateľskú gramotnosť i schopnosť objektívne posudzovať dôveryhodnosť, informačnú hodnotu faktov získavaných z rôznorodých zdrojov, pracovať s nimi a prakticky ich využiť pri spracovaní vlastných nápadov a tvorbe zaujímavých študentských projektov nadväzujúcich na regionálne projekty Terra Incognita a Košice – európske hlavné mesto kultúry 2013. Do aktivít projektu budú zapojení študenti 1. až 3. ročníka školy. Máme zámer zrealizovať 5 „živých knižníc“ - inšpiratívne besedy s významnými osobnosťami z oblasti vedy, techniky, kultúry, športu, podnikania. Motivačné stretnutia budú realizované na vyučovacích hodinách jednotlivých predmetov. Aktivity projektu zároveň podporia u žiakov sociálne zručnosti ako kreativita, schopnosť tímovej práce a komunikačné zručnosti, kritické myslenie a hodnotenie.
podpora vzdelávania 1 043 € Gymnázium, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu História a dejiny v inom šate je zrealizovanie šiestich aktivít na vyučovacích hodinách a aktivít v inom prostredí s použitím inovačných metód. Cieľom projektu je "prežiť si dejepis", teda byť aktérom jednotlivých aktivít, zažiť ich. Žiaci prímy vytvoria 3D model šperku, zbrane, modelu hradu, katedrály, stroja z praveku, staroveku či stredoveku z rôzneho materiálu. Žiaci tercie si budú písať denník a vytvárať si tak vlastný historický materiál a stávať sa priamo jeho súčasťou. Dejiny Ríma sú dejinami príbehu. Na to sme stavili pri aktvite pre prvákov a kvintu. Ich úlohou bude vybrať si jeden príbeh a vytvoriť komiks v kreslenej podobe či na počítači. Učebnice o našej minulosti nám nepovedia všetko. Ak sa chceme dozvedieť viac musíme výjsť von zo školských lavíc, Pre druhákov a sextu sme pripravili exkurziu na Oravu a Liptov, kde žiaci vytvoria video z vlastných zistení a zážitkov. Piata aktivita je napísanie eseje z filmu z dejín 20. storočia. Najlepšia esej bude uverejnená v školskom časopise. Pre tých, ktorí sa neboja prezentovať a majú radi históriu sme pripravili súťaž Kto je kto. Žiaci si pripravia prezentáciu o obľúbenej osobnosti, odprezentujú ju pred publikom.
podpora vzdelávania 1 200 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Podstatou projektu „Tvorivosťou k úspešnosti“ je usmernenie žiakov k tvorivosti a samostatnej práci v rámci vyučovania dejepisu. Žiaci budú pod dozorom vyučujúcej viesť hodiny dejepisu a budú sa snažiť svojich spolužiakov uviesť do dejín 19. a 20. storočia pomocou interaktívnej tabule, powerpointových prezentácií či pracovných listov. Žiaci pod vedením vyučujúcej taktiež nacvičia historickú divadelnú hru. Najlepšie prezentácie a divadelná hra budú prezentované na „žiackej vedeckej historickej konferencii“ pred žiakmi školy a rodičmi, ktorí sa zapoja do výberu najúspešnejších žiakov projektu. Žiaci vďaka projektu získajú podrobnejšie vedomosti z dejepisu a zároveň si zlepšia verbálnu komunikáciu a vystupovanie na verejnosti.
podpora vzdelávania 1 483 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: V našom projekte „S finančnou gramotnosťou do života“ chceme rozvíjať veku primerané matematické a finančné kompetencie s dôrazom – učíme sa pre život. Cez svet peňazí vylepšovať matematickú predstavivosť a logický úsudok, zvládať efektívnejšie algoritmy matematických úkonov. Budeme sa venovať peniazom - ako spoločnej európskej mene, domácnosti - rozpočet rodiny, šetrenie, vreckové, nákupy, cenám - orientácia sa v cenách, porovnávanie, stanovenie vlastných kritérií, akciové ceny, zodpovedné správanie sa. Dôraz budeme klásť na každej vyučovacej hodine na prepojenie matematiky so životom pod názvom: Matematika v praktickom živote. Zorganizujeme zber typizovaných fliaš a starého papiera s cieľom získať finančné prostriedky, ktoré využijeme v záverečnej fáze projektu, keď spoločne navštívime supermarket, či obchodné centrum v okresnom meste s cieľom vyskúšať si osvojené zručnosti v praxi. Chceli by sme spoločne navštíviť aj Múzeum mincí a medailí v Kremnici, expozíciu Líce a rub peňazí, Meštiacky dom a Mestský hrad v Kremnici. Dňa 8.9.2012 na Deň finančnej gramotnosti na našej škole bola vyhlásená príprava na súťaž „Ja a svet peňazí“, ktorá bude zameraná na praktickú prezentáciu finančnej gramotnosti a bude sa realizovať v máji 2013.
podpora vzdelávania 1 200 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Hlavným zámerom projektu je cez rôzne aktivity prepojiť vyučovanie matematiky a pestovateľských prác. Krásny areál školy, v ktorom vznikne triedna záhradka, nové okrasné rastlinstvo rôznych druhov, stretnutia s prírodou, starostlivosť o ňu sa majú stať miestom rastu detí a ich osobností. Žiaci si sami vyberú, aké rastliny chcú pestovať a sami, pod dozorom pedagóga, sa budú o ne dlhodobo starať. Na hodinách slovenského jazyka sa bližšie zoznámia s knihou Malý princ, ktorej hlavná myšlienka priateľstva a starostlivosti sa bude niesť celým projektom. Na hodinách matematiky budú žiaci pracovať s IKT grafmi, tabuľkami a napokon starší žiaci budú učiť mladších žiakov o svojich vypestovaných rastlinkách. Projekty a workshopy prepojené s manažmentom, praktickou matematikou vyvrcholia celoškolskou prezentáciou pred rodičmi, učiteľmi, či významnými ružinovskými hosťami na deň detí 31.5.
podpora vzdelávania 1 500 € Súkromné centrum voľného času Heuréka, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Zamerali sme sa na peer-program, rozvoj osobnosti detí a výchovu štyroch vrstovníckych skupín, ktoré budú pracovať nielen na sebe, ale aj na šírení prevencie sociálno-patologických javov medzi svojimi kamarátmi a vrstovníkmi. Prostredníctvom pravidelných stretnutí na krúžku Svetielko, ale hlavne absolvovaním 2-dňového výcviku chceme pomôcť deťom zorientovať sa v živote, naučiť ich vážiť si všetko hodnotné, čo život prináša, vedieť prekonávať prekážky, nenásilne riešiť konflikty, vážiť si seba aj druhých, rozlišovať medzi dobrom a zlom, vedieť komunikovať s rovesníkmi, rodičmi i s učiteľmi, uvedomiť si svoju hodnotu aj hodnotu druhých ľudí, vedieť spolupracovať, byť tolerantný, empatický i asertívny, naučiť sa zdravo stravovať a relaxovať doma v kruhu rodiny i v prírode.
podpora vzdelávania 2 500 € Regionálna rozvojová agentúra Šamorín, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt je zameraný na spestrenie výučby biológie a geografie. Jeho cieľom je zostrojenie učebnej pomôcky zaujímavej pre deti najmä ZŠ, ide o "ponorku" s plechovou konštrukciou pre 6 osôb, ktorá by slúžila ako "kino" a oboznamovala by deti pútavou formou s vodným svetom ekosystému lužného lesa. Táto "dunajská ponorka" bude doplnkom k pripravovanej interaktívnej výstave o lužných lesoch, na ktorú sme už získali grant z programu cezhraničnej spolupráce s MR. V dotknutom regióne by sa tak vytvorila jedinečná a pútavá učebná pomôcka, ktorú v rokoch 2013-2014 spropagujeme formou 2-hod. modelových workshopov (zdroje budú hradené z cezhraničnej spolupráce). V budúcnosti ju plánujeme využiť ako putovnú pomôcku, ktorú by sme prepožičali rôznym školám pre spestrenie výuky v tejto téme.
podpora vzdelávania 1 500 € Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt Šesť týždňov s troma prasiatkami je zameraný na realizáciu 6-týždňového projektového integračného vyučovania pre všetkých žiakov v SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom. Aktivity projektu spája jedna téma, ktorá sa počas 6-týždňov prelína životom celej školy, je prítomná na všetkých vyučovacích predmetoch, ktoré sa vzájomne prelínajú. Jednou z hlavných aktivít je spolu so žiakmi vyrobiť knihu O troch prasiatkach, ktorá by bola svojim obsahom jednoduchá aj pre potreby žiakov s autizmom. Žiaci si nacvičia aj divadelné predstavenie, pôjdu sa pozrieť na farmu a s témou O troch prasiatkach budú postupne pracovať na všetkých predmetoch.
podpora vzdelávania 2 220 € Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Tento projekt si kladie za cieľ vypracovať vzdelávací program pre učiteľov zameraný na rozvoj životných zručností žiakov, ako sú práca s informáciami, vytváranie spoločného produktu, argumentácia, komunikácia, práca v tíme, riešenie problémov, poznanie samého seba a svojich schopností, prezentovanie seba aj práce skupiny. Metodologicky sa bude vzdelávací program opierať o projektové vyučovanie. Vzdelávací program bude v dĺžke 60 hodín, z ktorých 40 bude prezenčných (prezentácia interaktívnych modelových hodín, reflexia a teoretické zdôvodnenie) a 20 hodín bude implementácia prezentovaných metód v pedagogickej praxi účastníkov. Počas záverečných obhajob budú účastníci prezentovať výsledky práce v triedach, v ktorých naučené postupy zaviedli. Napriek tomu, že projektové vyučovanie je zahrnuté do štátneho vzdelávacieho programu ako prierezová téma a že sú definované jeho ciele, učitelia sa sťažujú na to, že na Slovensku chýbajú možnosti a zdroje jeho konkrétnej realizácie. Okrem toho si projekt dáva za cieľ pripraviť skupinu lektorov, ktorí budú tento program šíriť ďalej v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
podpora vzdelávania 2 000 € Francesco - regionálne autistické centrum, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt je zameraný na formálne vzdelávanie učiteľov, ďalších pedagogických zamestnancov a študentov pedagogických fakúlt v oblasti autizmu. Cieľom projektu je prostredníctvom prednášok, workshopov a seminárov vedených odborníkmi z praxe poskytnúť ucelený obraz o možnostiach vzdelávania, používaných metódach, podporných terapiách a celkovom prístupe k autizmu. Projektové aktivity budú uskutočňované v spolupráci a s odbornou podporou ďalších subjektov, partnerov projektu, ktorí sa podieľajú na výchove, vzdelávaní a celkovom prístupe k deťom a mladým ľuďom s autizmom.
podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola s materskou školou, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Týmto projektom chceme postupne odkrývať a objaviť odkaz separačných aktivít, ktoré budú smerovať k ochrane životného prostredia a zdravšiemu životnému štýlu. V rámci projektových aktivít by žiaci našej školy pripravili zaujímavé stretnutie so žiakmi s iných škôl /1 ZŠ, 1 SŠ/, kde by predstavili svoje praktické poňatie ochrany životného prostredia ukážkami z pracovných aktivít na náučnom chodníku. Z vypestovaných produktov by pripravili ochutnávku a pozvánku k zdravému životnému štýlu aj pre iných formou "Zdravý stôl". Ďalej by tieto ich aktivity boli odmenené a zúročené prehliadkou Jasovskej jaskyne, kde by nadobudnuté teoretické vedomosti o chránených prírodných územiach mohli vidieť aj prakticky a spoznať tak krasový proces a hlavne neživú prírodninu - vápenec, o ktorej sa učia. Hlavným cieľom projektu je meniť zmýšľanie a konanie našich žiakov v environmentálnej oblasti. Myslíme si, že pri realizácii týchto projektov sa nám to aj darí.
podpora vzdelávania 1 200 € Gymnázium J. Francisciho - Rimavského , projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Hlavným cieľom projektu je praktické naplnenie obsahu environmentálnej výchovy. Prostredníctvom konkrétnych aktivít zameraných na alternatívne zdroje energie chceme rozvíjať tvorivosť žiakov, schopnosť kriticky myslieť a rozhodovať sa. Chceme obohatiť výučbový program s environmentálnymi témami o zážitkové učenie, rozšíriť vedomosti žiakov a študentov v oblastiach: veterná, solárna energia..., dizajn nových energetických systémov, dizajn hydroatíčka, autíčka s palivovým článkom, eko autíčka na vodík. Názorne pomocou autíčok ukázať technológie obnoviteľnej energie v zábavnej a hmatateľnej forme pre všetky vekové kategórie, uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky. V záplave poučiek a vzorcov sa študentom strácajú súvislosti a nadobúdajú dojem, že prírodovedné poznatky majú len pramálo spoločného s ich každodenným životom. Zameriame sa na energetickú úspornosť, ktorá je jednou z najaktuálnejších tém súčasnosti. Tou sa už nezaoberajú len zástancovia ekológie, ale aj bežný človek, ktorý si kladie otázku: Kde a ako ušetriť energiu?
podpora vzdelávania 2 000 € Združenie STROM, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu je podporovať rozvoj matematických zručností, informatiky a matematiky u žiakov základných škôl. Ponúkať deťom a mládeži pohľad na matematiku a informatiku z celkom iného uhla, rozvíjať ich logické myslenie, tvorivosť, samostatnosť, no i tímového ducha. Aktivity projektu vytvárajú spoločenstvo detí a mládeže s podobnými záujmami, ktoré by inak nemalo šancu vzniknúť. V rámci projektu chceme zatraktívniť matematickú sútaž MAMUT a informatickú súťaž PALMA junior odmenením najlepších súťažiacich a tiež znížiť účastnícky poplatok riešiteľom korešpondenčných seminárov. Výnimočným a talentovaným žiakom poskytujeme doplnok ku klasickému vzdelávaniu, ktorý je potrebný pre ďalší rozvoj ich nadania.
podpora vzdelávania 900 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt je zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov základnej školy a jej implementáciu do praxe. Výber a realizácia tém zodpovedá veku dieťaťa, postupuje sa od najjednoduchších ako sú obchod a nakupovanie k zložitejším - tvorba rozpočtu, podnikanie až po bankovníctvo (sporiace produkty, účty a poplatky). Žiaci vyšších ročníkov budú napríklad robiť rozpočet na oslavu narodenín, na výtvarnej výchove si vyrobia sporiteľničky a zahrajú sa na malých obchodníkov.
podpora vzdelávania 1 000 € Stredná zdravotnícka škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt je zameraný na inovatívny spôsob vzdelávania žiakov študijných odborov diplomovaný fyzioterapeut a masér s aktívnym a tvorivým prispením samotných žiakov a s možnosťou zapojenia aj ich rodinných príslušníkov. Žiaci odboru diplomovaný fyzioterapeut počas hodín praktickej výučby pod dohľadom učiteľov zhodnotia pohybový systém ostatných žiakov školy a pri zistení odchýlok od fyziologických noriem im navrhnú a sami s nimi aj zrealizujú fyzioterapeutické cvičenia. Prostriedky fyzikálnej terapie a rôzne druhy masáži im podľa potreby budú vykonávať žiaci odboru masér v rámci svojich praktických cvičení. Do projektu sa zapoja aj ostatní zamestnanci školy a rodinní príslušníci zamestnancov a žiakov, ktorí tak budú mať možnosť dať si vyšetriť svoj podporno-pohybový systém, získať informácie o prevencii jeho porúch a návod na terapiu. Tým sa škola otvorí verejnosti, spropagujú sa študijné odbory a prepojí teoretická príprava s reálnou praxou.
podpora vzdelávania 615 € Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt - Postavme si rozprávku, je určený pre žiakov prvého ročníka, ktorý sa zo školských lavíc premiestnia do sveta fantázie a rozprávky, kde ich každý týždeň prekvapí nová rozprávková postavička, s ktorou sa naučia nové písmenko. Spolu s rozprávkovými postavičkami budeme tvoriť nové a nové rozprávky, riešiť rôzne závažné situácie a dávať rady rozprávkovým postavičkám, ako ich riešiť (a možno v konečnom dôsledku aj naše) konkrétne problémy. Spoločnými silami vytvoríme pracovný zošit a milú zbieročku krátkych rozprávočiek, básničiek a hádaniek, ktorú ilustrujeme vlastnými kresbami.
podpora vzdelávania 1 500 € Spojená škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt „Áčkari v akcii" je spoločným projektom žiakov 1.A a 5.A triedy. Cieľom je oživiť poznatky o našej obci, zážitkovou metódou a tímovou prácou chceme priblížiť teoretické poznatky, overiť ich v praxi a pripraviť v rámci aktivít projektu pútavý didaktický film o domácich zvieratách. Putovaním prvákov po našej obci pomocou vytvorených (piatakmi) slepých máp vyhľadajú významné objekty obce, na hospodárskych dvoroch nájdu domáce zvieratá, spoznajú typické belské slová, zároveň vďaka exkurzii spoznajú aj zvieratá žijúce v iných krajinách. V rámci projektu chceme podporiť tímový výskum a kooperáciu žiakov, prostredníctvom IKT priblížiť deťom moderné technológie nielen ako zdroj zábavy, ale hlavne ako prostriedok tvorivého učenia sa. Vytvorený didaktický film o Belských domácich zvieratách, poslúži ako didaktická pomôcka pre ďalších žiakov.
podpora vzdelávania 1 350 € Stredná odborná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Stredná odborná škola v Želovciach má dlhoročnú tradíciu vo vzdelávaní odborníkov v oblasti poľnohospodárstva, najmä v záhradníckych odboroch. Cieľom projektu „Zážitok v praxi - školské arborétum„ je zážitkové vyučovanie záhradníckych predmetov a následná úprava školského pozemku, revitalizácia školskej záhrady, doplnenie a modernizácia sortimentu sadovníckych drevín, kvetín, liečivých rastlín. Žiaci získajú informácie prostredníctvom exkurzií v Arboréte Mlyňany SAV, Arborétum Borová Hora. Tie následne uplatnia pri praktickej realizácií zbierkového fotoalbumu drevín, kvetín, liečivých rastlín a revitalizácie školskej záhrady s vybudovaním dendrologického náučného chodníka v areály školy. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť dostatok priestoru, možností a materiálu tým vyučujúcim, ktorí to potrebujú a poskytnúť im vhodné didaktické materiály pre skvalitnenie vyučovacieho procesu. Takýto moderný prístup výchovy a vzdelávania môže byť inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, ktorý pomáha prirodzene prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu do každodenného života. Tie potom môžu byť reálnym príkladom nielen pre školskú komunitu, ale tiež pre širokú verejnosť.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Kalokagatia alebo Snívame olympijský sen je projekt siedmakov zo ZŠ v Hliníku nad Hronom. 13 aktivít = 9 predmetov. Táto rovnica v sebe zahŕňa prípravu projektu spoločnej kandidatúry Bratislavy a Viedne na organizovanie olympijských hier. Jeho súčasťou bude logo OH, maskot, návrhy medailí, znelky OH, titulná skladba podujatia, propagačné materiály pre turistov, ale najmä prezentácie, plagáty, letáky, reportáže a filmy o histórii i súčasnosti kandidátskych miest... Projektový tím žiakov v rámci starostlivosti o športovcov vytvorí knihu Zdravé jedlá pre športovcov a absolvuje kurz prvej pomoci. Okrem toho pripraví v škole olympijské hry v malom - bude ich organizovať i na nich športovať. Takto sa budú žiaci v duchu kalokagatie počas projektu snažiť dosiahnuť symbiózu krásneho tela s ušľachtilým duchom.
podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola s materskou školou, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt "Potulky Považím " budú realizovať žiaci Základnej školy s materskou školou v Kočovciach. Od decembra 2012 do mája 2013 navštívia počas vychádzok významné miesta vo svojej obci (kaštieľ, park, pamätnú tabuľu, trojkríž), v rámci dvoch exkurzií spoznajú významné miesta v blízkom regióne ( Múzeum Čachtice, Park miniatúr Podolie, Mohyla Očkov, Veľkomoravský Kostolec Ducové, Balneologické múzeum Piešťany), zažijú okružnú plavbu po vodnej nádrži Sĺňava v Piešťanoch. O živote svojich predkov sa dozvedia z dvoch besied s kronikárkou obce, bývalou pani učiteľkou a priamym účastníkom oslobodzovania obce na konci 2. svetovej vojny. Na tematickom Dni nášho regiónu odprezentujú rôzne stránky života v našom regióne (oblečenie, spôsob života, remeslá, náradie, zvyky...), pripravia typické regionálne jedlá a pozvú do školy aj rodičov a starých rodičov. Zhotovia veľkoplošnú mapu regiónu (Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Trenčín), do ktorej budú žiaci zapojených ročníkov postupne zakresľovať miesta, o ktorých sa učili na hodinách geografie a vlastivedy, ako i symboly ich kultúrneho, historického alebo hospodárskeho významu. Počas realizácie projektu sa zapoja do niekoľkých súťaží. Projekt budú prezentovať na webovej stránke školy, vydajú mimoriadne číslo šk. časopisu. Počas realizácie projektu budú využívať vedomosti z rôznych vyučovacích predmetov ako geografia, vlastiveda, dejepis, slovenský jazyk a literatúra, ale i vedomosti a zručnosti z anglického jazyka a informatiky.
podpora vzdelávania 1 500 € Súkromné gymnázium, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Na hodinách dejepisu sa pre 22 žiakov 3. ročníka 5 - ročného gymnázia vytvoria podmienky na malý genealogický výskum vlastného rodokmeňa každého študenta, na ktorého základe sa budú prakticky získavať poznatky dejín 18. - 19. storočia. Uvedenou aktivitou chceme podporiť tvorivosť a samostatnú prácu žiakov a uviesť vlastnú históriu do súčasného života študentov. Do projektu sú zahrnuté prednášky profesionálnych genealógov a osobná návšteva štátnych archívov. Merateľným ukazovateľom dosiahnutia projektových cieľov je na základe oficiálnych materiálov vytvorenie vlastného rodokmeňa každého študenta minimálne po 19. storočie.
podpora vzdelávania 1 500 € Spojená škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt ,,Styling inšpirovaný filmom, divadlom, románom“ bude spracovaný inovatívnou formou vzdelávania. Hlavnou aktivitou bude vlastná vízia inšpirovaná určitým štýlom a následný návrh a realizácia časti odevu spojená s celkovým stylingom. To znamená, okrem riešenia odevného stylingu, majú študenti za úlohu riešiť aj styling vlasový a taktiež make up (body paiting). Celý priebeh bude fotograficky zaznamenaný. Výsledné budú 3 fotografie z jednej kolekcie konkrétneho štýlu, ktoré budú vystavené a prezentované spolu so záverečnou prezentáciou. Hodiny propagačnej reklamnej tvorby budú obohatené aj o reálne zhotovenie 3D modelu showroomu. Pôjde o prehĺbenie vizuálneho vnímania, obrazotvornosti a kreativity. Inovatívnosť marketingovej časti spočíva napríklad v marketingových prieskumoch v reálnom prostredí trhu. Dôležitá bude najmä komunikácia s ľuďmi.
podpora vzdelávania 500 € Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu je vytvorenie študentského rozhlasového štúdia pre potreby napĺňania koncepcie masmediálnej výchovy na škole. O masmediálnej práci nechceme len teoretizovať. Práve naopak, študentom chceme umožniť priamy kontakt s takýmto typom práce. Popri tvorbe študentského časopisu a televíznej relácie, na ktorých žiaci už dnes pracujú, projekt im otvorí možnosť spracovávať aj rozhlasovú relácie, príp. zaznamenávať aj vlastnú hudobnú tvorbu.
podpora vzdelávania 1 250 € Súkromná základná škola pre deti so všeobecným itelektovým nadaním, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt predstavuje realizáciu inovativného vyučovania dejepisu prostredníctvom tvorby hraného filmu s historickou témou. Obsahovo približuje významné obdobie našich dejín - druhú polovicu 19.storočia, Slovákov, rakúske cisárstvo, Uhorsko, rod Habsburgovcov. Žiaci prostredníctvom vlastného bádania spoznajú život na Viedenskom dvore, v Pešti a v blízkom okolí. Ocitnú sa v roliach cisárskeho páru Františka Jozefa a Sisi, Ľudovíta Štúra, maďarských politikov a iných. Aktívne sa budú podieľať na činnostiach súvisiacich s produkciou filmu. Spoločne vytvoria historický film, ktorého tvorba bude pre nich nielen zábavou, ale aj tvorivou prácou.
podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola J. Kráľa, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Ako beží svet je projekt, ktorý prváčikom ukáže ako funguje svet. Bude to vyučovanie plné zážitkov, počas ktorého sa deti ocitnú v stolárovej dielni, mincovni, u pána primátora, navštíviť ich príde policajt, včelár, lekár, športovkyňa. Z domu prinesú chutné nápady na pečenie a spoločne si vyrobia kuchársku knihu. Spoločne si vysadia bylinkovú špirálu a prácu záhradníkov si vyskúšajú v miestom záhradníctve. Učenie bude zábava, ktorá formuje ich názory a rozšíri ich vedomosti.
podpora vzdelávania 610 € Stredná odborná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu Šéfkuchár bez čapice je ukázať žiakom formou zážitkového vyučovania význam správnej životosprávy a poukázať na hodnotu zdravia. Cieľom projektu je osvojiť si zásady správnej výživy a vedieť ich uplatňovať pri príprave jedál a nápojov. Projekt bude prebiehať formou zadávania úloh, žiaci budú pripravovať svoje najoblúbenejšie jedlá a budú ich vzájomne hodnotiť podľa kritéríí zdravej výživy. Šéfkuchár bez čapice má požiadavku, aby jedlo, ktoré si žiaci vyberú a pripravia spĺňalo niektoré kritériá zdravej výživy. Pripravené jedlá žiaci odfotia a zdokumentujú. Vyvrcholením projektu budú zábery jedál s technologickými postupmi, ktoré spracujú do kuchárskej knihy. Projekt bude prebiehať na hodinách.
podpora vzdelávania 1 000 € Občianske združenie polytechnika, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Cieľom vytvorenia „finančného náučného chodníčka“ je podporenie vzdelávania finančnej gramotnosti a vzbudenia záujmu o vedomosti ohľadne kolobehu peňazí pre všetky študijné a učebné odbory Strednej odbornej školy polytechnickej v Liptovskom Mikuláši. Vo všetkých odboroch škola zaviedla výučbu finančnej gramotnosti a „finančný náučný chodníček“ je skvelou učebnou pomôckou, ktorá podporí tvorivosť a myslenie študentov. Bude aj skvelou pomôckou na výučbu finančnej gramotnosti pre integrovaných žiakov, ktorých má škola okolo 35%. Zábavná forma podania tém finančnej gramotnosti bude zaujímavá nielen pre súčasných študentov, budúcich študentov, ale aj pre rodičov, návštevníkov školy, hotelových hostí, ľudí, ktorí sa zúčastňujú rôznych školení a inú širokú verejnosť.
podpora vzdelávania 1 245 € Hotelová akadémia Jána Andraščíka, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Naše mesto – náš poklad je projekt, ktorého autormi sú žiaci a učitelia odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. Dôvodom pre predloženie projektu bol nedostatok informácii o bohatstve, ktoré sa skrýva v meste Bardejov, v jeho histórii a historických pamiatkach. Preto sa rozhodli hľadať nové spôsoby a prostriedky ako vyvolať záujem o mesto už v najmladšej generácii – medzi žiakmi prvého stupňa základných škôl. Vymysleli pre nich netradičné učebné pomôcky, ktoré budú môcť deti a ich učiteľky využívať na hodinách vlastivedy a regionálnej výchovy - rozprávkovú knižku Rytier Roland, rozprávkovú spoločenskú hru, ktorej vymyslia pracovný zošit so zábavnými úlohami. Na miesta, kde sa deti často zdržiavajú (niekedy aj nedobrovoľne) – centrum voľného času detí, detská poliklinika a autobusová a železničná stanica, umiestnia rozprávkové náučné tabule o Bardejove.
podpora vzdelávania 1 500 € Gymnázium, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Učitelia biológie na Gymnáziu v Michalovciach plánujú zorganizovať pre žiakov školy 2. ročníka a septimy osemročného gymnázia vzdelávacie aktivity a aktivity v teréne na podporu predmetu biológia. Účastníci projektu sa zapoja do aktivít v oblasti ochrany životného prostredia a monitoringu jarnej migrácie vtákov. Učitelia v spolupráci s odborníkmi chcú poskytnúť žiakom počas dvojdňového výjazdového stretnutia na Chránenom vtáčom území zužitkovanie ich teoretických vedomostí a možnosť využívať zmysluplne a tvorivo pobyt v teréne. Aktivity projektu nadväzujú na doterajšiu úspešnú niekoľkoročnú spoluprácu s ochranárskymi organizáciami pôsobiacimi v regióne. Žiaci budú priamo zapojení do monitoringu vtáctva, odchytu a značkovaniu, budú sa podieľať na čistení rybníkov a všetky aktivity zdokumentujú.
podpora vzdelávania 2 400 € Orbis Institute, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt je pre žiakov a učiteľov fyziky a telesnej výchovy strednej školy, kde chceme realizovať zážitkové vzdelávanie fyziky, ekológie, telesnej výchovy a doborovoľníctva v jednom spojenom bloku, cez výrobu elektriny špeciálnym cyklogenerátorom. Študenti si cyklo šliapaním na špeciálne upevnených bicykloch budú vyrábať energiu a tú použijú na premietanie filmu o ekológii. Následne budú diskutovať o ekologických problémoch. Diskusia poskytne priestor pre rozvoj a spätnú väzbu na argumentačné zručnosti študentov. Chceme študentom dať priestor aby sami vymysleli ako využijú atraktívny nástroj bicyklového generátora na realizáciu vlastného projektu s cyklogenerátorom, na vianočných trhoch v BA. Na vianočných trhoch máme plánovaný stánok v sekcii neziskových organizácii. S realizáciou im samozrejme pomôžeme a budeme ich súčasne coachovať v oblasti manažovania neziskových projektov. Študenti sa vtiahnu do procesu vzdelávania a rozvinie sa u nich kreativita a občianska proaktívnosť.
podpora vzdelávania 2 370 € Človek v ohrození, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt umožní vytvorenie portálu www.globalnevzdelavanie.sk, ktorý ponúkne motivovaným učiteľkám a učiteľom možnosť aktívne vyhľadávať, tvoriť námety a aktivity globálneho vzdelávania (t.j. hľadanie globálneho kontextu vo vyučovaných predmetoch napr. v témach globalizácie, životného prostredia, ľudských práv a iné) k rôznym predmetom na rôznych stupňoch a typoch škôl. Na projekte budú aktívne spolupracovať pedagógovia spoluvytváraním samotných vzdelávacích aktivít ako aj obsahu on-line portálu. Portál bude obsahovať aj námety a aktivity globálneho vzdelávania k predmetom biológia a dejepis pre základné a stredné školy vytvorené v rámci tohto projektu.
podpora vzdelávania 2 080 € Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt žiakom umožňuje aktívnou zážitkovou formou spoznať a priblížiť významnú dejinnú udalosť na miestach, kde prebiehala. Projekt je postavený na účasti žiakov na zaujímavých exkurziách po historických miestach a udalostiach, spojených s odborným výkladom, ktorý poskytujú archeológ a historik - vybraní z radov rodičov žiakov. Každá skupina žiakov dostane za úlohu sledovať vybrané okruhy histórie: každodenný život, odev, bývanie, stravu ľudí žijúcich okolo roku 1000, architektúru - cirkevnú a svetskú, umenie - cirkevné a svetské, vojenstvo a zbroj, remeslá, geografické územia a ich osobitosti. Po skončení interaktívnej časti projektu začína samotná práca žiakov. Výstupom budú práce žiakov na výstave výsledkov projektu a uskutočnených besied o priebehu realizácie projektu a získaným vedomostí z oblasti spoznávania histórie a historických udalostí.
podpora vzdelávania 800 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Spoznaj hravo detské právo je projekt, v ktorom prostredníctvom sociálnych a dramatických hier a umeleckých aktivít zažijú žiaci druhého ročníka bod po bode Deklaráciu detských práv. Detské právo bude postupne vo svojich bodoch deklarácie súčasťou všetkých predmetov, so zapojením rodín žiakov a aktivít v rôznych prostrediach dosiahneme, že žiaci nielen budú poznať svoje práva, ale zažijú a vytvoria si hranice tak, aby rešpektovali práva všetkých ostatných.
podpora vzdelávania 411 € Základná škola Ľ.Štúra, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Slováci boli v minulosti veľmi zručný národ, čoho dôkazom sú výrobky v našich múzeách. Dnešné deti ale majú bohužiaľ zručnosti len v klikaní gombíkov na PC, PSP, mobiloch a pod. Výtvarná výchova nie je pre väčšinu predmetom na ktorý by sa tešili, ale nudnou otravou, kde musia rozložiť farby a namaľovať obrázok. Chceli by sme obnoviť na hodinách VV niektoré tradičné ľudové remeslá - košikárstvo a hrnčiarstvo. Deti si osvoja techniky potrebné na zhotovenie tradičného výrobku, ale zameriavať sa budeme na predmety, ktoré majú deti radi, napr. figurálnu tvorbu keramikára Bizmayera nahradíme výrobou gormitov, petshopov a ninjago postavičky. Osvojíme si techniky opletania prútených košov a deťom dáme možnosť vyrobiť si pomôcky na ukladanie farbičiek, gúm a iných pomôcok.
podpora vzdelávania 2 500 € Asociácia projektu INFOVEK, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Súťaž Informatický bobor (www.iBobor.sk) je určená pre každého žiaka základnej a strednej školy, od žiakov 3. ročníka ZŠ až po maturantov, pre každého, kto rád používa počítač, rád premýšľa a chce si zmerať svoje sily v oblasti modernej informatiky, informatickej výchovy, logického myslenia a práce s digitálnymi technológiami. Mimoriadne vysoký záujem o súťaž v minulých piatich ročníkoch nás presvedčil, že takýchto žiakov je na Slovensku veľmi veľa – v školskom roku 2011/12 sa súťaže zúčastnilo 36 382 žiakov zo 649 škôl na Slovensku! Súčasťou nami predkladaného projektu - internetového portálu Bobrovo - je sprístupnenie úloh súťaže všetkým učiteľom informatickej výchovy a informatiky tak, aby ich mohli aktívne využívať vo svojom vyučovaní počas celého školského roka, s ohľadom na práve preberané informatické témy vyučovacích hodín, a tiež s prihliadnutím na vek a schopnosti svojich žiakov.
podpora vzdelávania 1 500 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt „Slovenská svadba – gastronómia a tradície regiónu Turiec“ je zameraný na kreatívne, zaujímavé a inšpirujúce formy získavania nových teoretických a praktických vedomostí a zručností z oblasti gastronomických a folklórnych tradícií miestneho regiónu. Téma aplikuje multikulturálny prvok v regionálnej gastronómii a folklórnych tradíciách regiónu Turiec. Študenti Strednej odbornej školy – Hotelovej akadémie budú v spolupráci s pedagógmi a lektormi netradičnou, kreatívnou, interaktívnou a zážitkovou formou spoznávať špeciality svadobnej gastronómie Turca, ako aj folklórne tradície. Študenti v spolupráci s literárnym fondom Matice Slovenskej ako aj za pomoci miestnych občanov – starých a prastarých rodičov, folkloristov, pedagógov, majstrov odborného výcviku a internetu, spracujú tradičné svadobné menu, tradície spojené so svadobným dňom do pásma, ktoré bude prezentované v rámci interkultúrneho dopoludnia pred študentami, rodičmi a širšou verejnosťou. Zozbierané recepty a program svadby budú na hodinách informatiky, odborných predmetov a cudzích jazykov spracované do publikácie a preložené do /ANJ, RUJ, NEJ/, súčasťou publikácie budú aj fotografie a štvorjazyčný výkladový gastronomický slovník. Projekt chce podnietiť záujem u študentov k aktívnemu spoznávaniu krásneho regiónu, v ktorom žijú, z perspektívy odboru, ktorý na našej škole študujú.
podpora vzdelávania 1 040 € Hotelová akadémia Jána Andraščíka, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu "Hoteláci a zdravá výživa" je inovatívnou formou spracovať problematiku zdravej výživy. Projekt bude realizovaný na hodinách náuky o výžive, technológie prípravy pokrmov, informatiky a slovenského jazyka v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove. Žiaci odboru hotelová akadémia vytvoria v rámci 5 aktivít náučné hry, kvíz, zorganizujú súťaž a absolvujú exkurziu s témou zdravej výživy. Niektoré aktivity zrealizujú pre deti z materskej školy na Nábrežnej ul. v Bardejove, čím sa sami stanú nositeľmi pravidiel zdravej výživy pre mladších kamarátov.
podpora vzdelávania 1 300 € Centrum voľného času detí a mládeže, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Úlohou projektu je získať informácie o tradičnej ľudovej kultúre a umení, zapojiť deti i miestnu komunitu do aktivít spojených s využitím získaných vedomostí pri tvorbe diel úžitkového umenia. Prilákať deti k štúdiu, k získavaniu informácií, k tvorivosti, ručným prácam, prezentácii svojej činnosti. Zatraktívniť vyučovací proces na hodinách, ktoré tematicky súvisia s históriou, umením, tradíciami atď. Žiaci budú hľadať informácie o ľudovej kultúre u svojich starých rodičov, vo svojom okolí, v knihách, na internete. Vyrobia si úžitkové predmety s využitím ľudových motívov.
podpora vzdelávania 2 300 € P-MAT, n.o., projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt má za cieľ zorganizovať súťaž krátkych fyzikálnych filmov. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci druhého stupňa ZŠ a študenti stredných škôl. Úlohou detí je v tíme a s podporou učiteľa natočiť krátke video v rozsahu 7-15min, ktoré vtipne a výstižne vysvetľuje fyzikálny jav, prezentuje fyzikálny experiment alebo dokumentuje využitie vedomostí z fyziky v príbuzných vedných odboroch. Videá hodnotené odbornou porotou ako najlepšie, budú prezentované v rámci verejného premietania spojeného so slávnostným odovzdávaním cien, ktorého sa zúčastnia sponzori a vybrané médiá. Súčasťou projektu je aj vytvorenie prehľadného online archívu zúčastnených videí, ktorý bude dostupný pre širokú verejnosť a učitelia ho budú môcť bezplatne využívať na oživenie výučby. Keďže autormi projektu budú sami žiaci, budú fyziku prezentovať tak ako ju sami vnímajú a teda aj zrozumiteľne pre svojich rovesníkov. Pri samotnej príprave videí si svoje uplatnenie nájdu aj žiaci, ktorý neprejavili doposiaľ záujem o prírodné vedy. Tímovou prácou na videu, ale využijú svoje zručnosti a zároveň aktívne pracujú s vedomosťami z fyziky a príbuzných vedných odborov.
podpora vzdelávania 1 300 € Súkromná stredná odborná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt "Na vlnách harmónie" chce podporiť tvorivé študentky 2.D triedy odboru krajčírstvo. Hlavnou úlohou bude vytvorenie modelu na tému "Na vlnách harmónie" a ďalšie aktivity ako napr. beseda s historičkou odievania, hľadanie informácií v literatúre, samostatnosť pri technologickom postupe a voľnosť v kreativite sú podporné aktivity, ktoré pomôžu pri konečnej tvorbe modelu. Pri tvorbe modelov sa žiačky zoznámia s jednotlivými odevnými technológiami, výtvarnými technikami a literárnymi formami, pričom si vytvoria vzťah k umeleckým hodnotám. Tvorba modelov plná fantázie a farieb prispieva k samostatnej tvorivej činnosti a k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času. Zároveň vytvára podmienky prezentácie vlastnej tvorby priamo na móle rôznych súťaží, formou výstavy najlepších ocenených prác.
podpora vzdelávania 2 200 € ODYSEA MYSLE, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu je zorganizovať vzdelávaciu aktivitu, rad školení, kurzov, workshopov, na ktorých sa učitelia, vychovávatelia, pracovníci s mládežou oboznámia s inovačnými prvkami programu Odysea Mysle a jeho praktické využitie vo voľnočasových aktivitách v neformálnom vzdelávacom procese na rozvoj tvorivosti, kreativity a tímovej spolupráce. Výsledkom ich spoločného úsilia bude spracovanie skúseností a zážitkov do súboru nápadov a metodického materiálu pre trénerov, učiteľov a vychovávateľov pracujúcich s mládežou. Vyvrcholením projektu bude Konferencia kde vytvoríme priestor na dialóg o nových trendoch a možnostiach v práci s deťmi a mládežou a kde sa odprezentujú výsledky projektu, predstavia sa vytvorené metodické materiály pre organizácie pracujúce s mládežou.
podpora vzdelávania 1 200 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Obsahovo je projekt zameraný na rozporuplné obdobie dejín v rokoch 1938-1945. Aktivity v rámci projektu sú rozdelené do troch častí: Chlapec v pruhovanom pyžame, Po stopách košických Židov a Holokaust našimi očami. Realizácia projektu bude prebiehať využitím viacerých aktivít motivačné čítanie, premietanie filmu, beh v pyžame, dejepisná vychádzka mapujúca históriu židovstva v meste, dejepisná exkurzia do Oswiencimu. Rozvoj tovirovsti podporuje aktivita Hady a rebríky inak, v rámci ktorej sa žiaci zapoja do zhotovovania veľkoplošnej didaktickej pomôcky. Nosným bodom celého projektu je priama návšteva miesta spájajúceho sa s danou problematikou - návšteva v Oswiencime. Výsledkom celého projektu by mal byť kalendár zostavený z fotografií žiakov, ktoré odzrkadľujú ich poznatky, dojmy a názory z realizácie aktivít celého projektu. Navrhované aktivity rozvíjajú medzipredmetové vzťahy: dejepis, slovenský jazyk, občianska náuka, geografia, etická výchova, výtvarná výchova a telesná výchova.
podpora vzdelávania 2 440 € Prevencia AD, o.z., projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu je umožniť preskúmať učiteľom ZŠ a SŠ ich predsudky, mýty, stereotypy, ktoré môžu ovplyvňovať ich správanie sa k žiakom, rodičom, kolegom a tým narúšať celú klímu v škole. Učitelia absolvujú zážitkový seminár a následne dva supervízne semináre na tému "Predsudky medzi nami", ktoré budú viesť k sebareflexii, zmene postojov a zároveň k hľadaniu a ponúkaniu nových tvorivých foriem práce, využiteľných pri práci so žiakmi. Našou ambíciou je tiež upozorniť na problémy spojené s predsudkami aj širšiu verejnosť, prostredníctvom výtvarnej a literárnej súťaže "Predsudky medzi nami" na ZŠ a SŠ v okrese Pezinok a následnej výstavy.
podpora vzdelávania 800 € Základná škola Jozefa Kollára, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Spoločne by sme našu triedu premenili na mestečko Písmenkovo. Projekt bude mať 4 etapy - postavenie mestečka Písmenkovo, hra s písmenkami (vyrobené pexeso), návšteva žiakov 2.A triedy, pre ktorých budú pripravené zaujímavé úlohy a tvorba dvoch kníh o písmenkách, ktoré si tiež žiaci sami vyrobia. Všetky písmenká budú bývať vo svojom domčeku na spoluhláskovej, samohláskovej alebo na dvojhláskovej ulici. Domčeky i obyvateľov – písmenká by si žiaci vyrábali sami na hodinách výtvarnej výchovy. Postupne by žiaci vytvorili ku každému domčeku aj pexeso a knižku na hodinách slovenského jazyka a ostatných obyvateľov (slová - obrázky s i/y). Do projektu budú zapojení žiaci druhého ročníka.Takouto netradičnou formou si žiaci osvoja učivo o delení hlások.
podpora vzdelávania 700 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: KALENDÁRIUM je projekt, ktorý sa bude realizovať na hodinách výtvarnej výchovy na II. stupni ZŠ. Žiaci 5.-7. ročníka sa rozhodli vytvoriť KALENDÁRIUM - kalendár významných akcií, ktoré sú výnimočné pre našu školu. Podstatou je, že svoje práce budú vytvárať tak, aby znázorňovali akcie v minulosti - prítomnosti a budúcnosti. Svoju predstavu o tom ako akcia mohla prebiehať v minulosti stvárnia čierno - bielou technikou. Prítomnosť bude farebná a budúcnosť digitálna.Výsledkom budú tri kalendáre: Kalendár z minulosti, kalendár z prítomnosti a kalendár z budúcnosti. Jednotlivé práce budú trvalou výzdobou interiéru školy.
podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola P. O. Hviezdoslava, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt na základe historických udalostí druhej svetovej vojny ukáže žiakom, aké obrovské následky má páchanie nespravodlivosti, násilia a zla na inom národe, menšine či rase. Žiakov vedie k ľudskosti, tolerancii a znášanlivosti, k dodržiavaniu základných ľudských práv, podporuje ich v hľadaní životných hodnôt, vo vyjadrovaní svojho vlastného názoru. V rámci realizácie projektu absolvujú žiaci besedy o vojne, budú mapovať pamätné miesta v mieste svojho bydliska, navštívia koncentračný tábor v Osvienčime. Získané informácie spracujú vo forme prezentácií, tajničiek, kvízov, reportáží. Svoje pocity a postoje k problematike vojny, diskriminácie, rasizmu, antisemitizmu a intolerancie umelecky spracujú vo forme literárnych a výtvarných prác.
podpora vzdelávania 700 € Gymnázium J. A. Raymana, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt je zameraný na praktické ukážky práce odborníkov kriminalistickej chémie v laboratóriu. Keďže kriminalistická chémia je časťou analytickej chémie, žiaci sa na praktických cvičeniach oboznámia s postupmi kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy vzoriek. Vykonajú odber vzorky (vody, pôdy) v teréne. Na záver projektu vyriešia komplexnú úlohu, pričom jedna skupina vytvorí miesto činu (odtlačky prstov, nôh, krvavé a nekrvavé stopy, podozrivé roztoky), zvyšné skupiny budú spolupracovať na vyriešení prípadu. V projekte sú zahrnuté zaujímavé experimenty, ktoré ukazujú žiakom využitie teoretických vedomostí v praxi a poodhaľujú systém práce kriminalistov.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: V projekte “ANIMA CAMPANAM– DUŠA ZVONA“ budú učitelia so žiakmi odhaľovať poslanie veľavravných nemých svedkov našej kultúry – zvonov. Budeme hľadať ruky, ktoré im dali tvar a zvuk. Objavíme pozadie výroby a vzniku zvonov, budeme kráčať „po stopách“ slávnych zvonárov a zvonolejárov zo Spiša, kde kedysi bola najslávnejšia zvonolejárska dielňa. Žiaci absolvujú exkurziu s názvom Zvony Spiša, na hodinách výtvarnej výchovy si z rôznych materiálov vyrobia zvončeky, zasúťažia si vo vedomostnej súťaži Campana - súťaž o zvonoch a téma projektu bude včlenená do mnohých vyučovacích predmetov. Vytvoríme priestor pre tímovú prácu učiteľov a žiakov založenú na vzájomnej spolupráci, tolerancii a ústretovosti. Zvony sú súčasťou identity, kultúry a historických tradícií nášho územia. Týmto projektom chceme zozbierať, vytvoriť a poskytnúť materiál k prierezovej téme regionálna výchova.
podpora vzdelávania 800 € Špeciálna základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Žiaci prváci 1.A a 1.B triedy spoznávajú písmenká, ale aj nových kamarátov zo Zábavíkova. V projekte budeme realizovať 5 hlavných aktivít a v nich budú prebiehať rôzne podporné aktivity. Hlavné aktivity budú zamerané na hravé vyvodenie nového písmena (P,N,T,K,V). Žiaci budú spoznávať veselé písmená zo Zábavíkova, ktoré im prinesú noví kamaráti pes Peťo, nosorožec Noro, tiger Tibor, kačka Katka, veverička Vierka. Všetky aktivity, ktoré budeme so žiakmi realizovať sa spájajú s písmenkom, ktoré sa žiaci práve učia. Noví kamaráti im vyrozprávajú rozprávkové príbehy o pracovitosti, nadutosti, tanci, kamarátstve, veselosti a prinesú žiakom nové písmená. Žiaci sa budú učiť spolu s kamarátmi čítať s pomocou učiteľky metódou Sfumato, aby sa naučili splývavo čítať. Zažijú veľa dobrodružstiev, obohatia si slovnú zásobu na paráde pesničkovej, námorníckej, trúbkovej, vtáčej i klaunoparáde. Zahrajú sa na pekárov, potápačov, novinárov, turistov a traktoristov, kuchárov, vojakov. Učenie bude nielen v triede, ale aj v prírode, v školskej kuchynke, na plavárni a na detskom ihrisku.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu "Kam s odpadom?" je zmeniť náš zabehnutý spôsob každodenného nakladania s odpadom, minimalizovať komunálny odpad a vzniknutý odpad podľa možností triediť a separovať. Na škole chceme vytvoriť priestor pre separáciu odpadu v rámci našej školy. V triedach budeme separovať plasty, papier, batérie, hliníkové obaly, v spolupráci so školskou jedálňou i tetrapakové obaly a na školskom pozemku budeme separovať bioodpad. Súčasťou projektu je aj formou aktivít poukázanie na rôzne možnosti ďalšieho využitia „odpadu“. Projekt budeme realizovať na hodinách životného prostredia, biológie, chémie, informatiky. Cieľom projektu je, aby žiaci pripravili Environmentálny deň pre žiakov I. stupňa a deti z MŠ na našom sídlisku Vlčince, ktorý budú moderovať žiaci 6. ročníka. Počas tohto dňa šiestaci odovzdajú mladším spolužiakom a deťom z materslých škôl svoje vedomosti, ale aj formou zážitkového učenia ich budú viesť v duchu environmentálnych zásad k získaniu správnych návykov, zodpovednosti a predchádzaniu vzniku odpadu.
podpora vzdelávania 1 250 € Gymnázium, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt sa bude realizovať na hodinách dejepisu, geografie, biológie, chémie, praktika z biológie, informatike, a tiež slovenského jazyka. Počas projektu budú študenti pracovať a vyhľadávať informácie, budú bádať po histórii blízkeho okolia, navštívia Banícke múzeum, selektovať informácie z Archívu mesta Gelnica, pracovať s digitálnou technikou a IKT, komunikovať s odborníkmi v problematike ŽP a prevádzať vlastný monitoring vody jazera Thurzov a rieky Hnilec. Prevažná časť projektu bude realizovaná bádaním "za oknami bežnej triedy" prostredníctvom odborníkov a žiakov v pozícii učiteľov a bude zameraná na vyhľadávanie, spájanie a aplikáciu poznatkov využiteľných pre bežný život, potrebných pre zvýšenie ich všeobecného prehľadu a patričnej hrdosti na náš región. Výsledkom bude virtuálny návrh tabúľ informačno-náučného eko-geologického chodníka s vlastnými fotografiami, ktorých obsah bude vznikať postupným vlastným bádaním. Výstupy projektu budú prezentované formou vedeckej konferencie realizovanej pre žiakov tunajšej základnej školy a prednesené samospráve. Budú tiež propagované cez web stránku školy.
podpora vzdelávania 2 463 € občianske združenie BAKOMI, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: OZ Bakomi, Súkromná základná škola Bakomi, Súkromná materská škola Nezábudka a Materské centrum Za pecou v Banskej Štiavnici spoločne realizujú učenie matematiky a geometrie pomocou Montessori pomôcok. Zabezpečíme Montessori pomôcky na vyučovanie matematiky a doškolíme personál, ktorý bude s nimi pracovať. Vytvoríme priestor - Montessori matematickú dielňu - v ktorej budú tieto pomôcky a vyškolený personál k dispozícii pre deti. Učíme matematiku zmysluplným spôsobom. Deti vďaka aktívnemu narábaniu s javmi, o ktorých sa učia, získajú trvalé a využiteľné základy z matematiky a geometrie.
podpora vzdelávania 1 200 € Špeciálna základná škola, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu je vytvoriť tvorivé a zážitkové učenie pre žiakov viacnásobne postihnutých a žiakov z marginalizovaných skupín. Formou upravenej rozprávky "Išlo vajce na vandrovku" žiaci budú plniť rôzne úlohy. Ako to už názov rozprávky naznačuje, vajce bude cestou po svete plniť rôzne úlohy. Žiaci mu budú pomáhať. Úlohy budú edukačné ,výchovné aj pracovné. Opakujú , prehlbujú a precvičujú si vedomosti o prírode. Pracujú s novými materiálmi. Cieľom je zvýšiť motiváciu k učeniu a práci, zaobstaranie kompenzačných a špeciálnych učebných pomôcok, nevyhnutných k úspešnému a efektívnemu vzdelávaniu pre viacnásobne postihnutých, zdravotne a sociálne oslabených žiakov.
podpora vzdelávania 1 499 € Gymnázium, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt Inovatívne učenie sa, nie sú galeje odhalí žiakom Gymnázia, Alejová 1, Košice (www.galeje.sk) mnohé poznatky, zákony a zákonitosti z prírodovedných predmetov a programovania. Žiaci osemročnej aj štvorročnej vetvy štúdia ho budú realizovať na predmetoch fyzika, technika, počítačom riadené laboratórium, chémia, biológia, geografia, informatika a na krúžku robotika. Projekt prebehne v niekoľkých etapách: Mechanické a autonómne Lego modely; 3D modely z odpadového materiálu; Robotická súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ; Deň pokusov „Žiaci žiakom“; Popoludnie pre rodinných príslušníkov „Návrat do detských čias“; žiacka súťaž Fotomontáž „Technika minulosti a dneška v objektíve“ a v tvorbe interaktívnych „hier“, krížoviek a hlavolamov; návšteva odborných prírodovedných laboratórií a realizácia meraní a pokusov v nich; exkurzia do prevádzky; exkurzia Centra popularizácie fyziky v Gymnáziu V.P.Tótha v Martine; zber a zaznamenávanie dát do PC pomocou senzorov systému Vernier; prezentácia vlastných zistení, meraní, objavov a najlepších prác na „Galejáckom dni“ pred žiakmi, učiteľmi a pozvanými hosťami. Pri väčšine aktivít budú žiaci pracovať v pracovných tímoch, kde sa naučia spolupráci, komunikácii a uvedomenia si svojej úlohy v skupine. Cieľom projektu je, aby žiaci inovatívnymi formami vzdelávania pri aktívnej spoluúčasti na dianí hodín zistili, aká silná je symbióza teórie a praxe a nemali strach z učenia sa nových poznatkov z oblasti prírodných vied.
podpora vzdelávania 1 000 € Pedagogická fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku - Katedra špeciálnej pedagogiky, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Projekt Spolu prekonávame bariéry má slúžiť žiakom Spojenej školy, špeciálnej základnej školy v Ružomberku pri prekonávaní ťažkostí v komunikácii. Za cieľ si kladie podporu komunikačných kompetencii žiakov školy s rôznym druhom a stupňom postihnutia prostredníctvom primeraného rozvoja reči, osvojenia náhradného spôsobu komunikácie a používaní pomôcok - prostriedkov alternatívnej a augmentatívnej komunikácie, ktoré podporia ich zručnosti, povedú k aktívnemu a adekvátnemu vyjadrovaniu svojich potrieb, pocitov, želaní a preferencii. umožní im teda aktívne sa zapájať do komunikácie s ostatnými ľuďmi a vyjadrovať sa v bežných životných situáciách.
podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola Fraňa Kráľa, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu je vytvoriť komplexné vyučovanie o Európe využívaním moderných didaktických metód (projektový deň, anketa, beseda, hra, pojmové mapovanie, vytvorenie veľkej mapy Európy), využívaním medzipredmetových vzťahov, riešením úloh z každodenného života (konverzovať v cudzom jazyku, vedieť sa orientovať vo sfére finančnej matematiky, získať podklady pre štatistiku a pod.). Širokou škálou aktivít na vyučovaní geografie, matematiky, výtvarnej výchovy, občianskej výchovy, informatiky a anglického jazyka žiaci získajú trvalé vedomosti o Európe a upevnia si sebavedomie pri komunikácii, naučia sa byť zodpovední za svoju prácu, naučia sa pracovať s inými a rešpektovať názory iných.
podpora vzdelávania 2 000 € Domka - Združenie saleziánskej mládeže, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Chceme pomôcť žiakom, ktorí v tradične školskom prostredí ťažšie dosahujú uspokojivé výsledky. Chceme v nich prebudiť motiváciu k učeniu a sebadôveru. Dobrovoľníci z nášho strediska budú doučovať žiakov ZŠ a SŠ. Doučovanie sa bude realizovať formou individuálnych stretnutí v stredisku, v neformálnom prostredí, kde budeme citlivo reagovať na osobné potreby detí a mladých, najmä zo sociálne slabších rodín. Chceme stavať na už existujúcej sieti osobných vzťahov a rozšíriť ju až k školským laviciam.
podpora vzdelávania 1 490 € Základná škola s materskou školou, projekt popdorený v grantovom programe Školy pre budúcnosť: Našou prioritou je vytvoriť kvalitné podmienky na výučbu prakticky orientovaných predmetov. Rozšírením aktivít na vyučovaní výtvarnej výchovy a techniky o pútavé formy zážitkového vyučovania (výtvarná hra, objavovanie, experimentovanie, hľadanie alternatívnych ciest, materiálov, techník, postupov) zlepšiť a inovovať vyučovanie praktických predmetov na škole. Sprostredkovať žiakom poznávanie umenia, umelcov, historické a moderné umenie, svet vedy, techniky a remesiel cez aktívne výtvarné a technické činnosti. Mienime zabezpečiť šírenie tradícií tak, aby žiaci využívali prvky výtvarných prejavov vo vlastnej tvorbe, pri výrobe moderného produktu. Tým, že sa budeme venovať na vyučovaní remeslám (hrnčiarstvo, košikárstvo a tkáčstvo), naučíme žiakov chápať a využívať poznatky z histórie. Všetky výtvarné a technické aktivity, výrobky a umelecké diela zdokumentujeme a vytvoríme vlastný metodický materiál v elektronickej podobe. CD bude obsahovať krátke videofilmy, prezentácie, animácie, fotografie a texty zachytávajúce postup vzniku výrobku, technológiu, použitú výtvarnú techniku, ale netradičným spôsobom. Vedomosti a zručnosti si žiaci budú môcť aj otestovať a to zapojením sa do školskej výtvarnej olympiády. Pri príležitosti 40 - teho výročia
podpora vzdelávania 370 € Anikó Kucsorová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Anikó Kucsorová má 23 rokov. Narodila sa ako zdravé dieťa. Už od malička rada športovala a tancovala. Bola členkou tanečného súboru, hrávala volejbal a hádzanú. V 9. ročníku ZŠ jej zistili skoliózu chrbtice a následne musela prestať s akýmkoľvek cvičením a fyzickými aktivitami. Našla si však iné záľuby a naplno sa začala venovať vzdelávaniu sa. Je úspešnou absolventkou obchodnej akadémie, je držiteľkou certifikátu ECDL, v celoštátnej súťaži "Mladý účtovník" sa umiestnila na 15. mieste. V súčasnosti študuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor Hospodárska informatika a účtovníctvo. Bakalárske skúšky absolvovala s vyznamenaním a s červeným diplomom. V plnej miere sa venuje sústavnému vzdelávaniu sa v oblasti účtovníctva, forenzného účtovníctva a jazykov. Štipendium jej pomôže pokryť výdavky na ubytovanie, stravovanie, nákup odbornej literatúry a študijných pomôcok alebo na cestovanie.
podpora vzdelávania 370 € Hana Chromečková, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Hana Chromečková má poruchu zraku od piatich rokov. Na jedno oko takmer nevidí a druhé má tiež do istej miery porušené. Od malička chodila Hana spolu s mamou k očným lekárom a hľadali spôsob, ako by mohli aspoň do istej miery zmierniť, či zastaviť narastajúce dioptrie a zhoršujúci sa zrak aj na druhom oku. Až po dlhých rokoch našli vhodnú metódu operácie a lekárov, ktorí vykonali laserovú operáciu jedného oka, čím sa jej zreteľne znížili dioptrie a zlepšil zrak. Hana študuje na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Veľkým jej pomocníkom je špeciálny počítačová program na zväčšovanie textu, čo je o niečo uľahčuje čítanie odborných textov. Napriek všetkým problémom je úspešnou študentkou. Štipendium chce použiť na výdavky spojené so štúdiom na VŠ, ktoré budú tento školský rok navýšené i o výdavky spojené s písaním diplomovej práce a prípravou promócií. Časť štipendia by rada použila aj na plánovanú operáciu ľavého oka, na ktoré takmer vôbec nevidí.
podpora vzdelávania 370 € Bc. Monika Kamenistá, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: U Moniky sa zdravotné problémy začali v roku 2009 po úraze - natrhnutie svalu na ľavej nohe. Monika následne dostala hlbokú žilovú trombózu, v dôsledku ktorej má extrémne opuchy na ľavej nohe, hlavne po dlhom cestovaní. Monike následne zistili aj ďalšie vážne zdravotné problémy - vrodenú poruchu zrážanlivosti krvi, cystu na PND a pľúcnu embóliu. Napriek všetkým ťažkostiam usilovne študuje na Žilinskej univerzite, Fakulta riadenia a informatiky. V tomto školskom roku ju čakajú záverečné štátnice II. stupňa vysokoškolského vzdelania a rozmýšľa o pokračovaní v štúdiu na III. stupni. Finančné štipendium chce Monika použiť na nákup odbornej literatúry, na úhradu stravných a cestovných nákladov, keďže do ZA dochádza.
podpora vzdelávania 370 € Viera Hriňáková, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Viera Hriňáková trpí rôznymi vážnymi ochoreniami. Je pripútaná k invalidnému vozíku s úpravou pre skoliózu a sedom s oporou. Momentálne študuje na Strednej umeleckej škole v Kežmarku. Štúdium ju veľmi baví avšak veľmi by jej pomohlo zakúpenie notebooku, kde by si mohla pripravovať prezentácie a referáty na vyučovanie. Tieto prezentácie by boli napojené na interaktívne tabule, ktoré sú v škole. Tým by sa jej do značnej miery uľahčila príprava na vyučovacie hodiny, keďže ručné písanie ju unavuje. Navyše by si mohla nainštalovať špecifické programy, ktoré si momentálne nemá kde nainštalovať a pracovať s nimi aj doma. Vierka je do školy prepravovaná autom, ktoré je špeciálne prispôsobené pre jej potreby. Do školy ju vozia rodičia, ale finančné prostriedky na pohonné hmoty sú veľkou finančnou položkou v domácom rozpočte. Finančný príspevok chce použiť na nákup nového notebooku alebo aspoň na časť úhrady cestovných nákladov do školy.
podpora vzdelávania 370 € Martin Kamenistý, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Martinove zdravotné problémy začali v detstve, keď mu zistili inhalačnú polyvalentnú alergiu a neskôr astmu. Od 15. rokov trpí migrénami a pred troma rokmi mu bola diagnostikovaná vrodená trombofília a má hraničnú hodnotu homocysteínu. Pre tieto i ďalšie zdravotné problémy má značne sťažené štúdium na vysokej škole. Má časté absencie, kvôli svojmu zdravotnému stavu a nedostatok finančných prostriedkov, keďže Martin žije v samostatnej domácnosti so sestrou. Otec o neho a jeho sestru dlhodobo neprejavuje záujem. Martin študuje odbor verejná správa na Trenčianskej univerzite, kam denne dochádza na prednášky a cvičenia. Finančné prostriedky použije na úhradu nákladov spojených so štúdiom na vysokej škole, na nákup kníh, zošitov, na úhradu cestovných a stravných nákladov.
podpora vzdelávania 370 € Jakub Janus, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Jakub je ťažko mobilný. Schopnosť chôdze je limitovaná len na veľmi krátke vzdialenosti a preto používa invalidný vozík. Nie je spôsobilý cestovať hromadnými dopravnými prostriedkami a preto ho nielen pri cestovaní sprevádza jeho mama, ktorá ho do školy a zo školy vozí. Keďže táto cesta sa opakuje niekoľkokrát za deň, vyplývajú z toho vysoké náklady na cestovanie. Jakub chce finančným štipendiom pomôcť svojim rodičom a aspoň do istej miery ich odbremeniť od cestovných nákladov.
podpora vzdelávania 370 € Miroslava Lukačková, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Miroslava Lukačková má od malička problémy s chrbticou a trpí cukrovkou. Časté sú teda návštevy u lekárov a ako diabetička si musí dávať pozor aj na zrak, obličky... Musí sa vyhýbať fyzickej záťaži a pozornosť od športu upriamila ku knihám, štúdiu, hudbe... Jej veľkou záľubou sú cudzie jazyky a preto sa rozhodla pre štúdium španielskeho jazyka na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Finančné prostriedky z Nadácie Orange použije na úhradu výdavkov spojených so štúdiom, čiže nákup skrípt, odbornej literatúry či cestovného a úhrady ubytovania, ktoré tvoria značnú finančnú záťaž.
podpora vzdelávania 370 € Bohdan Kadlečík , študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Bohdan Kadlečík je napriek svojmu postihnutiu cieľavedomý a úspešný študent Prešovskej univerzity. Je to vozíčkar s vážnymi zrakovými problémami. Podstúpil niekoľko operácií očí, no bohužiaľ o zrak aj tak prišiel. Bohdan má postihnuté horné aj dolné končatiny a niekoľkokrát prekonal zápal pľúc. Pri štúdiu používa najmä diktafón a učí sa počúvaním týchto nahrávok či skrz elektronické zvukové učebnice. Z finančného štipendia by si rád zakúpil nový notebook s hlasovým výstupom JAWS, ktorý mu uľahčí prácu so zvukovými nahrávkami. Štipendium by mu pomohlo zaplatiť aj internetové pripojenie , ktoré je v dnešnej dobe nevyhnutné pre získavanie nových informácií.
podpora vzdelávania 370 € Marek Pršo, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Marekovi sa začali zdravotné problémy prejavovať od jeho 16. rokov. Vtedy sa mu stal úraz - potrhanie väzov v kolennom kĺbe. Pre tento úraz sa musel vzdať športových aktivít a od toho času sa mu pridružili aj ďalšie závažné zdravotné problémy - diagnóza ezofagálne varixy 3. stupňa, hepatopatia, trombóza ciev... Marekov zdravotný stav je pod dohľadom lekárov a každoročne absolvuje množstvo rôznych vyšetrení. Napriek tejto ťažkej situácií sa rozhodol pre náročné štúdium medicíny, kde už študuje vo štvrtom ročníku. Finančné štipendium použije na nákup študijnej literatúry, učebníc, anatomických a histologických atlasov.
podpora vzdelávania 370 € Simona Mizeráková, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Simona Mizeráková trpí už od svojich dvoch rokov detskou mozgovou obrnou s motorickou poruchou, skoliózou a anémiou. Je ťažko mobilná, rýchlo sa unaví a pohybuje sa pomocou francúzskej barle. Do školy ju každý deň doprevádza jej mama a nápomocný je aj jej mladší brat. Postihli ju aj neľahké a smutné rodinné problémy. Študuje v Lipanoch odbor Pracovník marketingu. Štúdium ju veľmi baví a po strednej škole by sa rada zamestnala v odbore alebo išla ďalej študovať. Z finančného štipendia by hradila pripojenie na internet, kúpu tlačiarne, cestovné výdavky, výdavky na lieky. Štipendium by jej aspoň z časti pomohlo v neľahkej rodinnej situácií.
podpora vzdelávania 370 € Tomáš Blaško, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Tomáš Blaško už dlhodobo trpí zdravotnými problémami. Tomáš sa však nevzdáva a pracuje na sebe. Rozhodol sa pre štúdium na Trenčianskej univerzite, Fakulta špeciálnej techniky. Finančné štipendium použije na cestovné výdavky spojené s dochádzkou do Trenčína a úhradu školného.
podpora vzdelávania 370 € Michaela Mihoková, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Michaela Mihoková je už od narodenia nevidiaca. Študuje na gymnáziu vo Vrbovom. Keďže je nevidiaca a do Vrbového dochádza, potrebuje osobný doprovod do školy. Napriek zrakovému hendikepu je šikovnou študentkou, ktorú bavia najmä jazyky. Po strednej škole by sa rada prihlásila na štúdium masmediálnej komunikácie. Štipendium použije na pokrytie výdavkov spojených so štúdiom.
podpora vzdelávania 370 € Lukáš Lechman, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Lukáš Lechman je od narodenia zdravotne ťažko postihnutý a musel postúpiť niekoľko operácií, aby sa mohol pohybovať pomocou kolieskového kresla a pomocou detských barličiek. Momentálne sa pohybuje pomocou invalidného vozíka. Po početných problémoch sa Lukáš rozhodol zmeniť školu a prestúpil zo strednej školy v Bardejove na strednú školu v Prešove a verí v úspešné ukončenie štúdia. Poskytnuté štipendium využije najmä na úhradu pohonných hmôt a študijných výdavkov, čím by sa aspoň z časti uľahčila už aj tak dosť napnutá finančná situácia rodiny.
podpora vzdelávania 370 € Marianna Froncová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Diagnóza 20 ročnej slečny je detská mozgová obrna, ktorá so sebou prináša mnohé prekážky. Absolvovala nespočetne veľa operácií, ktoré jej naprávali chrbticu, šľachy na rukách a nohách, uvoľňovanie svalstva... Je imobilná, odkázaná na vozík. Okrem toho má Marianna špeciálnu stravu, ktorú jej pripravuje mama. Štipendium by bolo pre ňu veľkým prínosom. Pomohlo by jej pri nákupe školských pomôcok, odbornej literatúry, slovníkov, ale aj skvalitnenie stravy, ktorá pozostáva prevažne z ovocia a zeleniny. Marianna sa veľmi rada učí anglický jazyk a z finančného štipendia by si mohla kúpiť špeciálny software na jeho výučbu.
podpora vzdelávania 370 € Barbara Biháryová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Barbara napriek svojej nevidomosti a ťažkej nedoslýchavosti študuje filozofiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Je veľmi snaživou a aktívnou študentkou. V štúdiu jej pomáhajú špeciálne počítačové programy, do ktorých si dáva spracovávať knihy naskenovaním. Barbara používa počítač s hlasovým výstupom, do ktorého si píše všetky poznámky. Avšak notebook je už starý a veľa moderných počítačových programov, ktoré by Barbare uľahčovali štúdium je technicky náročné až nemožné spustiť v zastaralom systéme. Finančné štipendium by jej teda pomohlo zakúpiť si knihy a novší typ notebooku, ktorý by hravo spustil aj moderné počítačové programy, ktoré by Barbara mohla využívať.
podpora vzdelávania 370 € Diana Froncová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Diana má podobne ako jej sestra Marianna diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu a podobne ako ona, podstúpila mnohé operácie, ktoré napomohli k uvoľneniu svalstva. Je odkázaná na invalidný vozík. Zo štipendia si chce kúpiť školské pomôcky, najmä odbornú literatúru, slovníky či špeciálnu stravu, ktorá pozostáva hlavne z ovocia a zeleniny.
podpora vzdelávania 370 € Mária Horváthová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Mária Horváthová už od malička bojuje so zdravotnými problémami. Narodila sa predčasne, nasledovali roky rehabilitačných cvičení, ktoré trvajú dodnes. Stále má pohybové problémy. V súčasnosti študuje v druhom ročníku na gymnáziu v Senci, kde jej prispôsobili podmienky na štúdium. Všetko zvláda vďaka asistencií svojej mamy, podpore celej rodiny a svojej usilovnosti. V budúcnosti by rada študovala na vysokej škole logopédiu. Štipendium by rada využila na cestovné náklady, aby tak pomohla nielen sebe, ale odbremenila by tým, do istej miery, aj svojich rodičov aspoň .
podpora vzdelávania 370 € Ján Havetta, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Jánovi Havettovi diagnostikovali svalovú dystrofiu pred pár rokmi. Napriek všetkým ťažkostiam sa rozhodol študovať na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, odbor účtovníctvo. Cestovanie do školy má sťažené nielen fyzicky, ale aj finančne. Do školy dochádza cca 30 km. Mama mu robí osobnú opatrovateľku a s Jánom je po celý deň. Do školy ich vozí otec, ktorý je na invalidnom dôchodku, autom. Štipendium by mu pomohlo pokryť najmä cestovné, ale i študijné náklady.
podpora vzdelávania 370 € Žaneta Bachoríková, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Žaneta Bachoríková bojuje s diagnózou zelený zákal - glaukóm. Pravidelne 3x denne si musí kvapkať do očí, aby jej očný tlak nevystúpil a nespôsobil zhoršenie zraku. Má sťažené čítanie. Na čítanie používa špeciálne lupu, ktorá prenáša písmenká z listu knihy na monitor počítača a zároveň zväčší ich pôvodnú veľkosť. Žaneta študuje históriu. Rada cestuje a spoznáva historické pamiatky. Finančné štipendium by rada použila na cestovné, keďže každé ráno dochádza do školy autobusom, stravovanie v školskej jedálni, nákup literatúry, encyklopédie s historickým námetom a iné nevyhnutné poplatky v rámci školy. Taktiež by časť z toho použila na spoznávanie iných kultúrnych pamiatok.
podpora vzdelávania 370 € Dominika Balabánová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Dominika je slabozraká študentka s vrodenou diagnózou dystrofia sietnice. Dominika potrebuje špeciálne pomôcky na zväčšovanie textu. Má náročné štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Štúdiu venuje zvýšené úsilie kvôli svojmu zrakovému hendikepu. Finančné prostriedky z nadácie Orange by odľahčili rodinný rozpočet. Zaplatila by z neho hlavne ubytovanie a odbornú literatúru na ďalší semester. Štipendium by využila aj na tlačenie, kopírovanie poznámok a prednášok v upravených formách.
podpora vzdelávania 370 € Mária Némethová, rod. Rafajová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Mária Némethová má ťažkú poruchu sluchu. Veľkú časť detstva strávila v nemocnici. Napriek hendikepu úspešne ukončila gymnázium pre sluchovo postihnutých v Kremnici a ďalej išla študovať na vysokú školu. V súčasnosti študuje na VŠ sv. Alžbety, odbor Verejné zdravotníctvo. Štúdium je však náročné a na všetky prednášky či skúšky musí chodiť s tlmočníkom. Štipendium by použila hlavne na kúpu nového notebooku, školné, kúpu literatúry a časť by použila pre asistenta, ktorého potrebuje na tlmočenie.
podpora vzdelávania 370 € Ondrej Žegorjak, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Ondrej Žegorjak študuje odbor reštaurátorstvo, konzervátorstvo. Štúdium je finančne náročné, keďže je potrebné zaobstarať si mnohé výtvarné pomôcky. Ondrej býva na internáte v Košiciach. Do školy chodí veľmi rád a chcel by ďalej pokračovať na vysokej škole. Trpí však obojstrannou poruchou sluchu a nosí načúvacie aparáty. Bez nich by v škole nič nepočul. Ondrej má rád šport, najmä beh. V behu reprezentoval aj svoju školu a dosahuje pekné umiestnenia. Finančné štipendium z Nadácie Orange by využil na nákup výtvarného materiálu pre svoje štúdium, kúpu maliarskeho stojanu, zaplatenie internátu a prípadne kúpu nových bežeckých tenisiek.
podpora vzdelávania 370 € Matej Uhlár, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Matej Uhlár študuje masmediálnu komunikáciu v Trnave. Úspešne ukončil bakalárske štúdium a pokračuje na II. stupni vysokoškolského vzdelania. V rámci štúdia mal možnosť pracovať ako redaktor v týždenníku Trnavský hlas. Túto profesiu by chcel naďalej rozvíjať. Práca si však vyžaduje vysokú flexibilitu a rýchlosť v písaní. Matej však trpí postihnutím horných končatín, čo mu znemožňuje plne sa vyrovnať svojim kolegom. Finančné štipendium by Matejovi pomohlo pri kúpe špeciálneho počítačového programu, ktorý prepisuje hovorené slovo. Program by mu neuľahčil len každodenné povinnosti, ktoré súvisia s písaním na počítači, ale pomôže mu aj naplniť veľký sen, stať sa plnohodnotným členom redakčného tímu.
podpora vzdelávania 370 € Ivana Krakovská, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Ivana Krakovská je ťažko sluchovo postihnutá osoba. Prakticky sa jedná o 100% hluchotu. Je však húževnatá a odhodlaná dokončiť štúdium sociálnej práce napriek jej hendikepu a iným nepriaznivým faktorom. Ivana je odkázaná na komunikáciu s ľuďmi v priamom kontakte pomocou odzerania z pier. V budúcnosti by sa chcela zlepšiť v posunkovej reči a v cudzích jazykoch. Chcela by absolvovať individuálnu výučbu nemeckého jazyka, keďže skupinová výučba je pre ňu veľmi náročná. Štipendium chce použiť na vzdelávacie aktivity, ktoré súvisia so štúdiom, na individuálne hodiny nemčiny, či kúpu literatúry, kopírovanie, tlač dokumentov.
podpora vzdelávania 370 € Filip Oller, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Filip Oller sa už počas štúdia na gymnáziu zaujímal o sociálne vedy, až sa rozhodol pre štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. V súčasnosti je vo štvrtom ročníku a jeho snom je pracovať v medzinárodných alebo európskych inštitúciách. V roku 2007 mu diagnostikovali ulceróznu kolitídu, ktorá má dopad na tráviaci trakt. Filip sa musel naučiť prekonávať každodenné bolesti a nastaviť vhodnú diétu, ktorá zmierni symptómy choroby. Štipendium by rád vynaložil na úhradu nájomného za internát v Trnave, na úhradu cestovných výdavkov a ďalších výdavkov spojených so štúdiom - nákup odbornej literatúry, zbierky zákonov obsahujúce aktuálne konsolidované znenie zákonov potrebných na štúdium práva.
podpora vzdelávania 370 € Mária Brišová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Mária Brišová je študentkou žurnalistiky. Článkami aktívne prispieva do obecných novín a študentského časopisu. Venuje sa tvorivému písaniu, fotografovaniu a cudzím jazykom. Jej ochorenie je genetického pôvodu. Má postihnuté obidve ruky a nohy. Štipendium by rada použila na úhradu nákladov spojených so štúdiom a úhradu cestovného, stravného a ubytovania.
podpora vzdelávania 370 € Roman Koči, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Roman Koči študuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Napriek svojmu hendikepu sa rozhodol pre túto náročnú školu, v ktorej však dosahuje výborné výsledky a je veľmi aktívny, snaživý a cieľavedomý aj v osobnom živote. Absolvoval ročný zahraničný pobyt v Amerike a úspešne vykonal štátnu skúšku z anglického jazyka. Roman momentálne pracuje na svojej diplomovej práci a na výskume spolupracuje s Viedenskou Univerzitou, ktorú zaujala Romanova práca a dostal ponuku na spoluprácu. Každý týždeň dochádza na jeden deň do Viedne, čo sa samozrejme prejavuje vo zvýšených nielen cestovných nákladoch. Roman má problémy s očami od štyroch rokov a v dvanástich úplne stratil zrak. Prostriedky zo štipendia by rád použil na nemecký jazykový kurz, úhradu cestovného a kúpu vyššej verzie čítača obrazovky Jaws.
podpora vzdelávania 370 € Michaela Briatková, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Michaela Briatková študuje aplikovanú ekonómiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Samotné štúdium je pre ňu náročnejšie než pre jej spolužiakov, keďže trpí zrakovým hendikepom. Učí sa počúvaním textov a používaním e-learningových učebníc. Táto metóda ju však do veľkej miery unavuje a jej čiastočný zrak je namáhaný. Michaela by sa veľmi rada zdokonalila v anglickom jazyku. Na jazykový kurz by použila aj finančné štipendium. V budúcnosti by chcela absolvovať štátnu skúšku z anglického jazyka a učiť deti, spoznávať krajiny, cestovať.
podpora vzdelávania 370 € Matúš Kulich, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Matúš Kulich je síce "len" gymnazista, ale vo fyzike a astronómií už teraz dosahuje vynikajúce výsledky. Z medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky v Brazílii, priniesol pre Slovensko zlatú medailu. Jeho cieľom je ísť na vysokú školu a študovať fyziku a astronómiu v zahraničí. Finančné prostriedky by použil na rozvoj svojich jazykových schopností - anglický jazyk a prípadne na kúpu netbooku alebo CCD kamery, aby mohol robiť presné pozorovania a kvalitnú fotometriu.
podpora vzdelávania 370 € Daniela Haľamová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Daniela Haľamová sa narodila predčasne a od narodenia má DMO a je pripútaná k invalidnému vozíku. Toto postihnutie jej však nezabránilo študovať na vysokej škole a v súčasnosti je už v prvom ročníku II. stupňa vysokoškolského vzdelania, odbor etika na Prešovskej univerzite. Do školy ju denno-denne vozí jej otec, ktorý s Danielou trávi celé dni a podporuje ju v štúdiu. Daniela má veľa snov a jedným z nich je úspešne ukončiť štúdium na vysokej škole. Štipendium chce použiť okrem úhrady cestovného, internetu, stravného aj na nákup odbornej literatúry.
podpora vzdelávania 200 € Michaela Satkeová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Michaela Satkeová sa pripravuje na bakalárske štátnice na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, Fakulta masmédií. Štúdium je veľmi baví a na svoju semestrálnu prácu z audiovizuálnej tvorby natočila reportáž o reume a o celoslovenskej súťaži mávania pre reumatikov. Toto video sa dostalo do Ligy proti reumatizmu na Slovensku a dokonca aj do celosvetovej centrály v Amerike. Nie náhodou si vybrala takúto tému. Sama Michaela trpí Reumatoidnou artritídou, na ktorú sa lieči už 5 rokov. Michaela je aktívnou členkou Ligy proti reumatizmu na Slovensku, kde stretáva ľudí s podobnými problémami ako má ona sama. Finančné prostriedky zo štipendia by využila najmä na nákup kníh, ktoré bude potrebovať ako literatúru k svojej bakalárskej práci. Štipendium by tiež využila na cestovné a nákup počítačových programov, ktoré potrebuje na spracovanie videí a rôznych audiovizuálnych a rozhlasových prác.
podpora vzdelávania 370 € Martin Stecík, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Martin Stecík trpí ťažkou krátkozrakosťou. Bol predčasne narodený s detskou mozgovou obrnou. Tento hendikep ho však neodradil študovať na vysokej škole a už druhým rokom študuje sociálnu prácu na UMB v Banskej Bystrici. Do školy denne dochádza a neustále ho sprevádza jeho mama. Jeho cieľom je úspešne dokončiť vysokú školu a nájsť uplatnenie v praxi. Štipendium pre znevýhodnených by rád využiť na úhradu nákladov spojených s jeho individuálnou dopravou do školy a úhradu spojenú s vytlačením a zväčšením študijných materiálov.
podpora vzdelávania 370 € Emília Demeterová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Emília Demeterová je inteligentnou mladou slečnou, ktorá napriek nedôvere okolia, úspešne už tretí rok študuje na súkromnom bilingválnom gymnáziu v Košiciach. Odmalička je ťažko zdravotne postihnutá. Narodila sa s detskou mozgovou obrnou. Má však dostatok síl bojovať, nevzdávať sa a študovať. Po ukončení strednej školy by rada pokračovala v štúdiu jazykov na slovenskej či zahraničnej univerzite. Žije sama s mamou, ktorá je momentálne nezamestnaná v dôsledku čoho je ich finančná situácia veľmi ťažká. Štipendium by v prvom rade použila na úhradu najnákladnejšej položky týkajúcej sa jej štúdia, ktorou je školné, keďže sa jedná o súkromné gymnázium. Ďalej by chcela časť použiť na hradenie splátok za školský počítač a ďalších poplatkov súvisiacich s ubytovaním a stravovaním.
podpora vzdelávania 370 € Mariana Ihnátová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Mariana Ihnátová sa so svojim postihnutím narodila. Má vážnu vrodenú srdcovú chybu. Keď mala dva roky, tragicky zahynul jej otec a ostala len s mamou a staršou sestrou. Často navštevovala lekárov a podstúpila náročnú operáciu. Mariana bola vždy výbornou študentkou a napriek tomu, že učiteľstvo nebolo vždy jej vysneným povolaním, teraz sa teší na prácu s deťmi a mladými ľuďmi. Je v poslednom ročníku Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, odbor učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy. Štipendium by jej aspoň čiastočne pomohlo pokryť platby za internát, cestovné náklady, výdavky na špeciálnu stravu, kúpu odbornej literatúry a financovanie študijných materiálov.
podpora vzdelávania 370 € Monika Velacková, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Diagnóza Moniky Valeckovej je spina bifida, teda hovorovo rázštep chrbtice. Je odkázaná len na invalidný vozík. Okrem toho má pridružené aj ďalšie zdravotné problémy - choré obličky, bolesti kĺbov, zápaly močových ciest... Vzhľadom na jej diagnózu, bolo ťažké rozhodnúť sa, kam pôjde Monika na vysokú školu. Nakoniec sa rozhodla pre učiteľstvo. Momentálne je študentkou 3. ročníka Žilinskej univerzity v Žiline, kde študuje odbor učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia. Hudba je pre ňu najväčším koníčkom. Dokonca spojila tému bakalárskej práce s jej hendikepom a hudbou. Financovanie štúdia je pre jej rodinu veľmi finančne náročné. Preto by jej štipendium pre znevýhodnených veľmi pomohlo. Rada by si kúpila notebook alebo použila finančné prostriedky na cestovné, stravné a nákup študijných materiálov.
podpora vzdelávania 370 € Natália Kapustová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Natália trpí detskou mozgovou obrnou. Je ochrnutá na pravú stranu tela. Má veľmi zlú motoriku. Táto diagnóza jej značne komplikuje štúdium na gymnáziu, ktoré navštevuje už druhým rokom. Avšak, nevzdáva sa a má veľa plánov do budúcna. Finančná situácia rodiny nie je najlepšia a tak by boli zo štipendia hradené v prvom rade poplatky za cestovné, nákup odbornej literatúry, študijných materiálov, lieky proti alergii, toner do tlačiarne.
podpora vzdelávania 370 € Bc. Klaudia Ochabová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Klaudia Ochabová študuje sociálnu prácu na Trnavskej univerzite a je v poslednom ročníku magisterského štúdia. Chce si nájsť prácu v treťom sektore a pomáhať druhým ľuďom v núdzi, ľuďom s hendikepom. Sama trpí hendikepom. V ôsmych rokoch jej diagnostikovali osteomylitídu, s prognózou, že v dospelosti bude na invalidnom vozíku. Klaudia má to šťastie, že ešte stále chodí, aj keď s jedným umelým členkom. Nemá však citlivosť horných a dolných končatín, čo jej častokrát spôsobuje nemalé komplikácie. Jej najbližším cieľom je úspešne dokončiť štúdium a nájsť si prácu v sociálnej oblasti alebo pokračovať v doktorandskom štúdiu. Je aktívna v mnohých oblastiach a spoločenská. Štipendium by použila na kúpu učebníc, odbornej literatúry, na dopravu.
podpora vzdelávania 370 € Natália Turčinová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Natália Turčinová je odkázaná na invalidný vozík a bojuje aj s hendikepom horných končatín. Jej snom vždy bolo stať sa právničkou v oblasti sociálneho práva. Momentálne však študuje v bakalárskom ročníku Prírodovedeckej fakulty UK, odbor geografia, demografia. Po ukončení štúdia by sa však veľmi rada pustila do vysnívaného štúdia práva. Okrem štúdia sa venuje aj športu bocci a nikdy nesmie chýbať na majstrovstvách Slovenska, kde dosahuje pekné úspechy. Prevažnú časť so štipendia pre znevýhodnených by chcela použiť na cestovné a ubytovanie v Bratislave. Časť finančných prostriedkov by použila na kúpu malého notebooku, ktorý by bol ľahko prenosný a mohla by ho bez problémov používať pri štúdiu.
podpora vzdelávania 370 € Soňa Koroľová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Soňa Korolová sa tento rok usiluje o magisterský titul na Univerzite Mateja Bela, odbor učiteľstvo akademických predmetov - anglický a slovenský jazyk a literatúra. Jej vzorom k výberu tohto povolania bola jej mama, ktorá je tiež učiteľka. Jej doživotným hendikepom je diabetes mellitus, čo znamená že si musí štyrikrát za deň aplikovať injekčne inzulín, prísne dodržiavať čas stravovania. Soňa sa naučila s týmto hendikepom žiť, ale občas prídu aj pre ňu nepredvídané situácie. Získaním štipendia by chcela odľahčiť svojich rodičov od kúpy zdravotných pomôcok, no tiež by rada uhradila náklady na špeciálnu diétu, internát a literatúru na štúdium.
podpora vzdelávania 370 € Tibor Dudlák, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Tibor pochádza z päťčlennej úplnej rodiny. Tiborovi aj jeho dvom sestrám bola diagnostikovaná coeliakia tzv. bezlepková diéta, ktorá je finančne veľmi náročná. Tibor má aj problémy so zrakom a k diagnózam patria aj časté laryngitídy či opuchy rúk. Je študentom tretieho ročníka a je rád, že spolužiaci mu pomáhajú a berú ho takého aký je. Finančná situácia jeho rodiny však nie je ružová. Financovanie bezlepkových diét a ďalších zdravotných pomôcok a liekov pre celú rodinu je veľmi náročné. Získaním štipendia by Tibor uľahčil život svojim rodičom nakoľko by mu tieto finančné prostriedky pomohli zaplatiť ubytovanie, kúpu súčiastok na elektrotechnické merania a hlavne výdavky na stravovanie.
podpora vzdelávania 370 € Andrea Sabová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Ťažko počujúca Andrea Sabová študuje v treťom ročníku na Univerzite Komenského, odbor Európske štúdiá. Od svojich dvanástich rokov sa angažuje v občianskom združení Usmej sa na mňa. Bola animátorkou niekoľkých letných táborov pre deti neďaleko Košíc. Od roku 2008 pôsobí v organizácii SOMNED v Bratislave, ktorá sa zaoberá mladými nedoslýchavými ľuďmi, ale aj deťmi a staršími. Je aktívna v písaní odborných článkov o ľuďoch so zdravotným postihnutím. Ako dobrovoľníčka spolupracuje aj s organizáciou IFHOHYP, ktorá sa tiež venuje nepočujúcim z rôznych krajín sveta. Štúdium na vysokej škole pre ňu nie je jednoduché. Prednáškam a výkladu pedagógov rozumie len s veľkými ťažkosťami a k sluchovému postihnutiu pridružili aj problémy so zrakom, v dôsledku ktorých bola nútená podstúpiť operáciu. Štipendium pomôže Andrey pokryť náklady spojené s cestovaním do školy, nákupom odbornej literatúry a poplatky za internet.
podpora vzdelávania 370 € Miroslav Vítek, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: V roku 2007 sa Miroslavovi Vítekovi stala vážna nehoda, ktorej zdravotné dôsledky bude znášať celý život. Takmer prišiel o život, keď ho v plnej rýchlosti zachytil vlak. Od toho dňa si Miroslav prešiel mnohými operáciami. Úraz postihol najmä ľavú časť tela a ľavákovi práve preto ešte aj dnes robí veľké problémy aj obyčajné písanie. Rodina, škola a spolužiaci sa mu za každých okolností snažia vyjsť v ústrety a podať mu pomocnú ruku. Poskytnuté štipendium by pomohlo odbremeniť rodinný rozpočet aj od výdavkov určených na cestovné, nákup školských pomôcok a úhradu školských obedov.
podpora vzdelávania 150 € Simona Kvasničková , študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Simona Kvasničková sa narodila ako nepočujúca. V roku 1997 ju operovali a začala používať kochleárny implantát. Vďaka veľkej snahe svojej mamy začala neskôr chodiť do integrovanej triedy na základnú školu. V súčasnosti je študentkou tretieho ročníka odboru vychovávateľstvo-opatrovateľstvo na Súkromnej strednej škole. Do školy chodí rada a celé okolie i rodina ju v tom podporujú. Jej snom je pracovať s postihnutými deťmi ako vychovávateľka. Aktívne sa venuje športu a v súčasnosti hrá futbal za MFK Trenčianske Teplice. Napriek jej snahám sa Simone pridružujú ďalšie zdravotné problémy - bolesť a opuchy kolien, tupozrakosť, bolesť hlavy. Výdavky spojené s údržbou Simoninho kochleárneho implantátu a pravidelná výmena batérií sú pre rodinu čoraz náročnejšie, rovnako ako každodenné cestovanie do školy a na športové tréningy. Poskytnuté štipendium pomôže pokryť aj tieto výdavky.
podpora vzdelávania 370 € Lucia Koštialová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Lucia Koštialová študuje externou formou sociálnu prácu v Bratislave. Je v bakalárskom ročníku. Tým sú spojené aj zvýšené výdavky na štúdium, bakalársku prácu a jej tlač. Lucia je od narodenia nepočujúca. Keďže štúdium na vysokej škole je finančne náročné, Lucia by rada odbremenila rozpočet rodiny od výdavkov na zápisné, školné, učebné materiály, ale hlavne by si z finančných prostriedkov kúpila laserovu tlačiareň.
podpora vzdelávania 370 € Ľudovít Nápoký, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Ľudovít Nápoký sa narodil ako úplne nevidiaci. Situácia sa zmenila až po piatich operáciách, keď sa podarilo, aby aspoň na jedno oko začal vidieť na krátku vzdialenosť. Pravé oko ostalo Ľudovítovi slepé. Ľudovít momentálne študuje v 3. ročníku informačné štúdiá na Univerzite Komenského v Bratislave. Štipendium by rád použil na financovanie svojho štúdia, najmä na kúpu špeciálneho programu pre zrakovo postihnutých pre prácu s PC, pokrytie nákladov súvisiacich s bakalárskou prácou a iné výdavky súvisiace so štúdiom. Finančná situácia rodiny je ťažká, keďže Ľudovítova mama je nezamestnaná, rád by aspoň trochu odľahčil finančnú situáciu rodiny.
podpora vzdelávania 370 € Paula Postihačová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Paula má 24 rokov a od narodenia trpí Detskou mozgovou obrnou. Napriek tomuto vážnemu hendikepu študuje na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, odbor Slovenský jazyk a literatúra. V roku 2012 ukončila bakalárske štúdium s červeným diplomom a pokračuje v magisterskom štúdiu. Na svoje štúdium potrebuje veľa literatúry, ktorá je častokrát málo dostupná. Preto by finančné prostriedky zo štipendia použila na nákup odbornej literatúry súvisiacej s jej štúdiom a na cestovné do školy.
podpora vzdelávania 370 € Tatiana Grečmalová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Tatiana Grečmalová je schopná pohybovať sa len pomocou bariel. Má diagnostikovanú skoliózu chrbtice. Po minuloročnom neúspechu na Fakulte európskych štúdií sa nevzdáva a je odhodlaná študovať ďalej. Momentálne študuje v 1. ročníku Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Jej hendikep jej spôsobuje veľké problémy pri presunoch medzi jednotlivými prednáškovými miestnosťami a budovami. Pochádza z Kysúc. Štipendium pre znevýhodnených chce použiť vzhľadom k náročnosti na dochádzku, ubytovanie, stravovanie a zabezpečenie rôznych študijných materiálov.
podpora vzdelávania 16 000 € Voices, n.o., Voices Live 2013, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Cieľom projektu je vytvoriť neformálny priestor na vzdelávanie mladých ľudí a širšej verejnosti o pôvodnej slovenskej nekomerčnej kultúre a aktivitách občianskej spoločnosti s bližším zameraním sa na témy podporované Nadáciou Orange. Vďaka filmom zo série Nápad sa ráta sa ľudia dozvedia viac o projektoch a témach, ktoré podporuje Nadácia Orange – napríklad o občianskom združení Návrat či Lige za duševné zdravie. Všetky filmy budú premietané na multižánrových podujatiach Voices Live. Okrem filmov sa na nich účastníci dozvedia viac o aktuálnom dianí v slovenskej literatúre, hudbe, divadle, tanci, ale aj o nových občianskych iniciatívach. Filmy a rozhovory z Voices Live budú dostupné nielen pre priamych účastníkov, ale budú zdieľané aj cez webovú a FB stránku Voices, cez internetovú televíziu MeToo.sk, ktorá bude zabezpečovať aj priamy prenos aj záznam z podujatia. Tento projekt – rovnako ako všetky projekty Voices, podporujú neformálne vzdelávanie, aktívny prístup ľudí k tvorbe samostatného názoru a otvoreného, kritického myslenia. Výstupom podporeného projektu bude 8 krátkych filmov a 4 multižánrové podujatia Voices Live.
podpora vzdelávania 5 038 € Indícia, n.o., Konferencia Učíme pre život, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Výstupom projektu bude trojdňová konferencia, ktorej sa zúčastní okolo 300 učiteľov z celého Slovenska. Počas konferencie bude prebiehať viacero paralelných programov, pričom celkovo bude pre účastníkov pripravených zhruba 100 hodín workshopov, prednášok, diskusných skupín, či búrz nápadov. Keďže je nesmierne dôležité, aby každý učiteľ mal možnosť slobodne sa rozhodnúť, k čomu chce viesť svojich žiakov a aký vlastne chce byť on sám, témou konferencie je „Slobodu učiteľa – využitie v prospech žiaka“. Snahou konferencie bude inšpirovať učiteľov k voľbe cieľov a motivovať ich ku slobodnému rozhodovaniu. Zároveň ponúkne program viac priestoru samotným účastníkom konferencie, v rámci tematických blokov budú mať možnosť diskutovať s prednášateľom, venovať sa v skupinách zadaným témam, či organizovane si porovnávať názory a vymieňať skúsenosti. Okrem programu poskytne konferencia učiteľom príležitosť stretnúť sa s kolegami „rovnakej krvnej skupiny“, navzájom sa inšpirovať a podporovať a vytvárať všeobecne prospešné partnerstvá a inovatívne formy spolupráce.
podpora vzdelávania 7 000 € INEKO, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, Aktualizácia a vylepšenie existujúceho Portálu základných a stredných škôl (http://skoly.ineko.sk/), projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Cieľom projektu je aktualizovať a vylepšiť existujúci Portál základných a stredných škôl (http://skoly.ineko.sk/), ktorý bol spustený v roku 2012. Portál v súčasnosti obsahuje údaje za školské roky 2008/09, 2009/10, 2010/11. Jeho snahou je poskytnúť rodičom, študentom, riaditeľom škôl a novinárom aktuálne informácie o školách tak, aby mohli lepšie hodnotiť ich kvalitu, porovnávať ich a vyberať si medzi nimi. Vďaka vylepšenému portálu budú môcť rodičia, študenti, riaditelia škôl ale aj novinári porovnávať informácie medzi sebou aj v čase, čo im pomôže pri výbere školy a súčasne vytvorí tlak na zlepšovanie škôl v sledovaných parametroch. Súčasne je snahou realizátorov projektu zdokonaliť metodiku hodnotenia škôl tak, aby vernejšie odrážala ich skutočnú kvalitu, vytvoriť užívateľsky atraktívnejší a z hľadiska používania jednoduchší design portálu, vytvoriť zoznamy škôl, ktorých žiaci majú najlepšie výsledky a spropagovať ich v spolupráci s médiami. Súčasťou projektu je tvorba a zdokonaľovanie metodiky hodnotenia škôl, medzi výstupmi teda budú aj odporúčania pre tvorcov politík na zber, spracovanie a zobrazovanie relevantných dát.
podpora vzdelávania 6 000 € Nadácia Štefana z Verbovca, Pokračovanie v digitálnom publikovaní a vytvorenie dvoch digitálnych publikácií – Legal English a Právnická angličtina, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Nadácia Štefana z Verbovca v rámci svojich aktivít zachytáva moderné trendy v publikovaní kníh a časopisov a podporuje tvorbu unikátneho systému na digitálne publikovanie literatúry. Cieľom pilotného projektu, ktorý s podporou Nadácie Orange zrealizovala v roku 2012, bola príprava odbornej literatúry – Právnickej angličtiny (Legal English) do digitálnej podoby pre konečných užívateľov - čitateľov tak, aby sa s danou publikáciou dalo pracovať s komfortom podobným tlačenej knihe a teda aby nebolo potrebné vyrábať také množstvo kníh v papierovej forme. Po pilotnej fáze a vytvorení systému na digitálne publikovanie a spätnej väzbe od testerov bude v ďalšej fáze projektu redakčný systém upravený na publikovanie cez systém ANDROID tak, aby bol prístupný pre užívateľov. Projekt má za cieľ posunúť vývoj v oblasti vzdelávania – využiť rozvoj internetu a multimediálnych produktov tak, aby záujemcovia, najmä študenti dostali do rúk nástroj na učenie sa nie iba prostredníctvom textov, ale aby využitím doplnkových materiálov získali komplexnejšie a plnohodnotnejšie poznatky.
podpora vzdelávania 5 000 € Voices, n.o., Jump 2013 – vzdelávacia konferencia pre neziskové iniciatívy a organizácie, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Na Slovensku sa v posledných rokoch objavujú nové iniciatívy, ktoré majú významný vplyv na kvalitu života občanov a stávajú sa inšpiráciou pre ďalších ľudí. Tieto aktivity môžu byť zdrojom inšpirácie aj pre už zabehané a dlho fungujúce neziskovky, či len pre neformálne aktivity ľudí na Slovensku. Sú charakterizované novým prístupom k práci, ktorý má niekoľko typických znakov ako využívanie priamych intervencií, spontaneita, nadšenie, autenticita komunikácie, používanie sociálnych médií a pod. Všetko nasvedčuje tomu, že to sú pravé dôvody, prečo sú tieto aktivity také úspešné. Jednodňová neformálna konferencia Trampolína Jump 2013, ktorá nadväzuje na mimoriadne úspešný prvý ročník zrealizovaný v októbri 2012, umožní nielen prezentáciu týchto iniciatív a diskusiu o rozdielnych prístupoch k práci, ale účastníkom zároveň ponúkne príležitosť absolvovať semináre, na ktorých sa dozvedia viac o nových prístupoch ku komunikácii, spolupráci či využívaní nových médií.
podpora vzdelávania 5 000 € Občianske združenie WellGiving, Čítaj. Daruj. Zdieľaj., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt je určený deťom a učiteľom základných škôl. Jeho zámerom je inšpirovať deti k čítaniu a zároveň osloviť verejnosť formou online mediálnej kampane, aby venovali deťom aktuálne knižné detské tituly do tried. Učitelia budú do projektu zapojení tým, že vytvoria príbehy na portáli www.dakujeme.sk, kde napíšu nápady ako budú viesť deti k čítaniu. Prostredníctvom online kampane združenie osloví verejnosť, aby svojím finančným darom prispela na kúpu kníh. V rámci projektu vzniknú v triedach knižné kútiky. V prípade, že každú zo 150 tried podporí 10 ľudí, 3 000 detí si bude môcť prečítať 1 knižku každý mesiac počas školského roka.
poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Šanca pre nechcených, Trvalá náruč II – intervencia aj prevencia, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt Trvalá náruč II – intervencia aj prevencia je pokračovaním prvej časti projektu, ktorý Nadácia Orange podporila v roku 2012. Cieľom prvej časti bolo emočne ukotviť opustené matky s malými deťmi, žijúcimi v útulku v trojgeneračnej komunite, ktorá im nahrádza ich pôvodne nefunkčnú, alebo absentujúcu rodinu, a položiť základy materinského puta a rodičovských zručností. V aktuálnom projekte ide o pokračovanie strategickej vzdelávacej a poradenskej intervencie pre opustené matky a ich pôvodne neželané deti zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na určenie profesijnej cesty a nájdením uplatnenia sa na trhu práce. Ambíciou projektu je nielen posilnenie, vedomostí, zručností a schopností, ktoré matky naučia vybudovať bezpečné prostredie pre ich deti a ich spoločný emočný rast, ale zabezpečiť aj pracovné uplatnenie matky a tým prispieť k finančnému zabezpečeniu neúplnej rodiny tak, aby základné životné potreby boli vyriešené a aby „trvalá náruč“ matky bola pre dieťa reálne trvalou.
podpora vzdelávania 3 600 € Moonlight camp, Na palube jednorožca II, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt je pokračovaním úspešného prvého ročníka realizovaného v roku 2012 a jeho primárnym cieľom je inkluzívne vzdelávanie nadaných detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. V rámci projektu budú pre vybranú cieľovú skupinu organizované kurzy herectva, prvej pomoci, hip hopu či spoločenského tanca, ktoré sa z doterajších skúseností javia ako najvhodnejší nájstroj na posilnenie sebavedomia detí. Počas kurzov bude s deťmi nacvičené divadelné predstavenie, s ktorým sa na záver projektu predstavia v Divadle Wüstenrot rodičom, priateľom a partnerom projektu. Súčasťou projektu je aj jarné sústredenie, ktorého cieľom je vymaniť deti z ich prirodzeného sociálneho prostredia a poskytnúť im priestor, kde sa budú cítiť bezstarostne, neohrozene a kde budú môcť naplno rozvinúť nadobudnuté schopnosti. Okrem divadelného predstavenia je na záver projektu pripravený jednodňový happening, ktorý sa uskutoční 1.júna 2013 v Sade Janka Kráľa a na ktorom budú môcť deti zapojené do projektu predviesť širokej verejnosti, čo sa naučili.
poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € F84,o.z., Konferencia: Nahliadnite do sveta autizmu, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Občianske združenie F84 v dňoch 7.-9.marca 2013 organizuje unikátnu medzinárodnú konferenciu Nahliadnite do sveta autizmu. Predmetom konferencie je problematika autizmu, predchádzanie nežiaducemu správaniu u detí a osôb s poruchami autistického spektra, prístupy a metódy práce s autistami. S odbornými príspevkami vystúpia svetoví odborníci Hilde De Clercq a Theo Peeters, ktorá patria medzi európske odborné špičky v oblasti autizmu a sú autormi viacerých publikácií na tému autizmu, z ktorých boli niektoré vydané aj v českom preklade. Po prvýkrát vystúpia s odbornými príspevkami na území Slovenskej republiky. Okrem nich sa konferencii vystúpia aj zástupcovia pražskej organizácie APLA, najväčšej odbornej organizácie v oblasti autizmu v Českej republike, a mnohí iní domáci odborníci na problematiku autizmu. Teoreticky vedené semináre budú doplnené praktickými workshopmi. Cieľom konferencie je priblíženie rozdielov v spôsobe myslenia deti a dospelých ľudí s autizmom slovenskej odbornej verejnosti, ako aj príbuzným autistických osôb, čím sa umožní ľahšia integrácia osôb trpiacich poruchami autistického spektra. Konferencia umožní stretnutie odborníkov na tému autizmu (špeciálni pedagógovia, psychológovia, psychiatri, logopédi, terapeuti), ako aj rodičov autistických detí, či osôb stretávajúcich sa s autistickymi osobami, ktorí si budú môcť počas konferencie vymeniť všetky skúsenosti a vedomosti na tému prace a života s autistami.
podpora vzdelávania 15 000 € Občianske združenie Rodinné centrum Klbko , MOBIL, POČITAČ a INTERNET v rukách detí , projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Výzva zameraná na zodpovednejšie správanie pri používaní internetu je čoraz aktuálnejšia, čo potvrdzuje aj dennodenná prax odborníkov. Pracovníci a dobrovoľníci z Rodinného centra Klbko sa pravidelne stretávajú s ťažkosťami detí v rodine a v škole, ktoré nevedia rodičia ani pedagógovia riešiť. Virtuálny svet so sebou prináša čoraz väčšie riziká. Za ostatné roky sa výrazne znížil vek, kedy prichádza dieťa po prvýkrát do styku s internetom. Z roka na rok je cítiť výrazný nárast internetových zručností u detí. Súčasná situácia so sebou prináša nové závislosti medzi mladými ľuďmi a jednou z nich je aj závislosť na využívaní internetu. Stále častejšie dochádza aj k čoraz zákernejším formám kyberšikany či závislosti detí. Združenie preto považuje za výsostne dôležité sa s deťmi, rodičmi aj učiteľmi o týchto nástrahách otvorene rozprávať. V rámci predloženého projektu plánujú realizovať prednášky a semináre pre žiakov, učiteľov aj rodičov s cieľom upozorniť na zásady bezpečnej práce a zábavy na internete a poskytnúť tipy na účinné riešenie rôznych situácií. Súčasne bude projekt doplnený aj o príspevky uverejnené na stránke www.e-deti.sk. Projekt, jeho aktivity a materiály budú rovnako prezentované a ponúknuté ďalším odborníkom, ktorí pracujú s deťmi, učiteľmi či rodičmi na odborných fórach. Rovnako so zameraním na nových a budúcich pedagógov, ktorí ešte študujú na fakultách združenie nadviazalo spoluprácu s mnohými pedagogickými a filozofickými fakultami na Slovenku, ktorým predstavia odborné témy a ich implementáciu do moderného vzdelávania na školách.
poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Slovenská Abilympijská Asociácia, Abilympiáda, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Hlavným cieľom Slovenskej abilympijskej asociácie (SAA) je organizovať súťažné prehliadky pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých ľudí – abilympiády, ktoré sú priestorom pre propagáciu možností pracovného uplatnenia zdravotne postihnutých a poskytovanie poradenskej činnosti pri uplatnení sa na trhu práce. SAA vznikla v decembri 2010 a založili ju organizácie Zväz telesne postihnutej mládeže a Ideálna mládežnícka aktivita, ktoré sa venovali abilympijskému hnutiu už od roku 1994. Cieľom projektu a súťaže abilympiáda je ukázať širokej verejnosti, že postihnutý človek môže byť rovnocenným partnerom pri vykonávaní pracovnej činnosti. Počas abilympiády majú zdravotne (telesne, zrakovo, sluchovo, mentálne...) postihnutí možnosť predviesť svoju zručnosť v remeslách ako sú košikárstvo, hrnčiarstvo – modelovanie z hliny, ručné maľovanie hodvábu, drevorezba, aranžovanie kvetov, háčkovanie, pletenie, makramé, vyšívanie, batikovanie, paličkovanie, ozdobovanie medovníkov, ozdobovanie veľkonočných vajíčok, ale pripravených bude aj niekoľko vzdelávacích workshopov v oblasti ľudových remesiel. Ďalšou hlavnou aktivitou počas abilympiády bude poskytovanie poradenstva ohľadom zamestnávania zdravotne postihnutých osôb, vďaka čomu aj v minulosti boli účastníkom súťažnej prehliadky ponúknuté pracovné miesta, ktoré im umožnili uplatniť ich zručnosti.
podpora vzdelávania 2 600 € 1. Slovenské neziskové servisné centrum, Skvalitnenie a zlepšenie fungovania špecializovaného portálu www.Rozhodni.sk , projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Stránka www.rozhodni.sk prešla minulý rok viacerými zmenami. Celkový redizajn po viac ako 10 rokoch fungovania spravil stránku užívateľsky príjemnejšiu, jednoduchšiu, prehľadnejšiu a hlavne svojou štruktúrou otvorenejšiu na jej ďalší rozvoj. Redizajn bol rovnako spojený s vytvorením mnohých nových funkcionalít. O úspešnosti stránky svedčí výrazný nárast jej návštevnosti, čo si však vyžaduje zaobstaranie nového servra v záujme udržania jej funkčnosti. Technologický zastaralý server už nebol schopný ďalej zabezpečovať funkčnosť stránky a stránka nedokázala zvládnuť väčší nápor uživateľov. Cieľom predkladaného projektu je preto technicky zabezpečiť všetky funkcionality stránky a s tým spojené zakúpenie nového servra a jeho konfigurácia, doprogramovanie drobných služieb vychádzajúcich zo spätnej väzby uživateľov a dopracovanie databázy prijímateľov za rok 2012. Okrem vytvorenia databázy, ktorá ponúka prehľad informácií o prijímateľoch a výške asignácie dvoch perecent z daní v priebehu rokov, sú pripravované aj ďalšie vylepšenia a služby. V záujme zabezpečenia udržateľnosti a samofinancovateľnosti budú vybrané časti stránky od leta 2013 spoplatnené, čo umožní zabezpečiť jej prevádzku aj do budúcnosti.
podpora vzdelávania 1 000 € BACK-SPACE, o.z., BCK_SPC narodeniny, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Cieľom projektu je pri príležitosti druhých narodenín založenia občianskeho združenia BACK-SPACE pripraviť pre priaznivcov združenia vzdelávací a spoločenský program. Občianske združenie vzniklo v apríli 2011 s cieľom podporovať vzdelávanie a kultúru a viesť mladých ľudí k aktívnemu životnému štýlu. Za dva roky svojej existencie organizácia zorganizovala dva úspešné ročníky konferencie UNICAMP, pripravila zmenšený model MINIUNICAMP a spolu s ďalšími jednotlivcami a organizáciami zrealizovali či rozbehli projekty ako kreatívny inkubátor pre neziskovky QuickKancle, cykloprojekt pre študentov KOLOKOLO a Design Walks určené predovšetkým mladým grafickým dizajnérom a freelancerom. Keďže na Slovensku vzniká ročne veľmi veľa združení a spolkov, ktoré sa snažia prinášať do spoločnosti nové a neopozerané aktivity, rozhodla sa organizácia zorganizovať v rámci osláv svojho založenia sériu krátkych workshopov, kde záujemcovia dostanú kompletné informácie o tom, ako postaviť neziskovú organizáciu na nohy. Zámerom podujatia je naučiť ľudí, čo všetko je potrebné k založeniu a úspešnému vstúpeniu neziskovej organizácie do sveta. Workshopy plynule prejdú do série success stories slovenských neziskových organizácií. Počas celého priebehu bude priestor na networking a sprievodné aktivity. Večerný program vyplnia koncerty spriatelených kapiel a voľná diskusia.
podpora vzdelávania 3 000 € Univerzita Pavla Jozefa šafárika v Košiciach, Univerzita bez hraníc, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Jedným zo základných predpokladov pre dobré fungovanie a rozvoj spoločnosti je vzdelanie. Vzbudzovať záujem o vzdelanie a podporovať túto myšlienku sa snažia aj projekty detských univerzít. Vo februári roku 2010 bola prijatá v Bruseli Deklarácia EUCU.NET (sieť detských univerzít v Európe), ktorá podporuje vznik projektov detských univerzít, a ktorej myšlienky sa snaží aplikovať do života aj Univerzita P.J. Šafárika realizovaním projektu Univerzita bez hraníc. Oproti iným projektom podobného charakteru je Univerzita bez hraníc koncepčne zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelania deťom pochádzajúcim aj z chudobných a sociálne vylúčených skupín s cieľom podporiť rozvoj ich talentu, schopností a zručností. Projekt prihliada na špecifické potreby všetkých účastníkov, keďže z minulých ročníkov majú realizátori skúsenosti napríklad aj s účastníkmi s bezlepkovou diétou či ťažkou obezitou. Aktivity projektu budú prístupné aj pre deti z detských domovov, u ktorých môže zvýšiť záujem o dosiahnutie vysokoškolského vzdelanie a ktoré budú do kolektívu účastníkov začlenené bez zbytočného prihliadania ich sociálneho znevýhodnenia. Do projektu bude zapojených minimálne 20 detí z detských domovov, ktoré sa zúčastnia týždňového tábora v prostredí univerzity, a približne 30 detí prihlásených online formou.
poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € 3lobit, Využitie multisenzorického prostredia v pedagogickej, voľnočasovej a terapeutickej práci, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Dnes už viacero špeciálnych základných škôl, zariadení sociálnych služieb a špecializovaných zariadení v Slovenskej republike (spolu viac ako 40) disponuje multisenzorickou (podnetovou a/lebo relaxačnou) miestnosťou, ktorá klientom a žiakom pomáha v oblastiach zlepšenia koncentrácie, rozvoja zmyslového vnímania, kognitívnych schopností a komunikácie, pri redukcii stresu a stereotypného správania, podporuje sociálnu interakciu, znižuje agresivitu, prejavy sebapoškodzovania či násilného správania. Nenásilnou formou motivuje žiakov k spontánnemu objavovaniu a učeniu. Problémom však je, že u odborných pracovníkov pretrváva obmedzený prístup k odborným informáciám a k literatúre v téme podpory práce v multisenzorickom prostredí, rovnako ako aj k praktickým ukážkam práce, kvôli nedostatočnému sieťovaniu a výmeny skúseností medzi domácimi zariadeniami, a domácimi a zahraničnými zariadeniami. Cieľom projektu je tak posilniť doterajšiu informačnú a vedomostnú základňu, ktorú od roku 2010 organizácia 3lobit zveľaďuje najmä prostredníctvom prevádzkovania informačného portálu k podpore práce v multisenzorickom prostredí pod názvom snoezelen.sk. Projekt rozšíri a posilní existujúce sekcie internetovej stránky a prinesie nové vybrané sekcie. Informácie budú získavané predovšetkým prostredníctvom prekladu vybranej zahraničnej literatúry a prostredníctvom on-line dotazníkového a terénneho zberu dát, ktorý zároveň preverí správnosť súčasného využitia multisenzorického prostredia vo vybraných zariadeniach a na získaných príkladoch dobrej praxe sprostredkuje doterajšie skúsenosti a trendy v práci v multisenzorickom prostredí v Slovenskej republike.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 600 € Bronz, o.z., Divadlom k integrácii, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Skupina mladých ľudí v spolupráci s Galériou 4D by po štvrtýkrát rada v auguste usporiadala Letné divadelné dielne pre zdravé a mentálne postihnuté deti v Galante. Prostredníctvom spolupráce na vytvorení predstavenia určeného pre verejnosť sa budú usilovať o integráciu mentálne postihnutých do kolektívu zdravých detí a o podporu sociálne znevýhodnených talentov, ktoré nemajú dostatočné finančné prostriedky na svoj rozvoj. Letné divadelné dielne sa pomaly dostávajú do širšieho povedomia celého regiónu, svedčí o tom každoročný nárast prihlasujúcich sa detí aj divákov. Tohtoročný projekt nadväzuje na predchádzajúce tri úspešné ročníky. Projekt bol na začiatku určený pre malé deti, avšak väčšina účastníkov sa do projektu zapája opakovane každý rok, aktuálne ide teda už o mladých ľudí na hranici puberty, teda veku, kedy je možné formovať ich osobnosť. V projekte sa realizátorom osvedčil prístup, kedy prvých pár dní intenzívne pracujú na stmeľovaní kolektívu, na nadväzovaní dôvery, snažia sa vybudovať prostredie, kde každý môže byť samým sebou a vyjadrovať svoje myšlienky a názory. Snažia sa deti nerežírovať, ale viesť ich takým spôsobom, aby výsledné divadelné dielo bolo predovšetkým ich výtvorom. Motivujú ich k vlastným nápadom, zároveň ale aj k rešpektovaniu nápadov a názorov ostatných. Výstupom projektu bude divadelné predstavenie, s ktorým sa predstavia 8.-10.8. počas Galantských trhov, ktoré sú ideálnou priležitosťou na predstavenie ich tvorby a talentu. Predstaveniu pred širokou verejnosťou bude predchádzať aj verejná generálka, počas ktorej si mladí herci zvyknú na publikum a ktorá je príležitosťou na doladenie posledných detailov.
poskytovanie sociálnej pomoci 6 200 € OKRAJ občianske združenie, Krok za Krokom, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: OKRAJ občianske združenie vzniklo v marci 2012 a od októbra toho istého roku prevádzkuje chránenú dielňu pre zdravotne postihnutých ľudí bez domova. Jeho hlavnou aktivitou je formou pracovnej terapie zamestnávať klientov a poskytovať im možnosť získať trvalý pracovný pomer a finančný príjem. Cieľom združenia je dosiahnuť postupné začleňovanie klientov do bežného spoločenského života aj za pomoci aktívnej práce, vzdelávania, workshopov, či aktivít zameraných na rozvoj skúseností v oblasti efektívneho nakladania s nadobudnutými financiami. Zámerom projektu Krok za krokom je stabilizovať situáciu občianskeho združenia OKRAJ, ktoré prevádzkuje chránenú dielňu pre zdravotne postihnutých ľudí bez domova, udržať vzniknuté pracovné miesta a vytvoriť tak priestor pre strategický rozvoj trvalej udržateľnosti inštitúcie na trhu práce. Zároveň zviditeľniť a spropagovať aktivity združenia a chránenej dielne, vytvoriť novú sieť kontaktov, odberateľov, záujemcov o výrobky dielne, zlepšiť marketingovú stratégiu a v konečnom dôsledku tak pripraviť stabilnú pôdu pre rozširovanie chráneného pracoviska o ďalšie pracovné miesta pre cieľovú skupinu. Nárast počtu odberateľov/zákazníkov chránenej dielne, zabezpečí pokrytie finančných nákladov prevádzky, čím bude sebestačnejšia a tým pádom schopnejšia tvorby nových pracovných miest.
podpora vzdelávania 8 100 € BACK-SPACE, o.z., HONEST CONF. 2013, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Honest conf. chce prináša do regiónu Strednej Európy konferenciu na európskej úrovni, kde sa predstavia spíkri svetového mena a významu, ktorí na Slovensku ani v okolitých krajinách ešte neprednášali. Hlavnými témami Honest conf. sú inovácie, kreatívne riešenie problémov akéhokoľvek druhu a vzdelávanie. Program bude pozostávať z dvoch blokov - v prvom sa predstavia rečníci z USA, Holandska a Veľkej Británie a v druhom zástupcovia lokálnych success stories z krajín SK, CZ, AT a HU. Primárnou cieľovou skupinou sú ľudia z prostredia marketingu a online biznisu, ktorí sa chcú presadiť alebo chcú rozvíjať svoje nápady ako v reálnom, tak aj v digitálnom svete. Chceme sa zamerať hlavne na ľudí, ktorí nemajú čas chodiť po bežných konferenciách, ale keď sa už rozhodnú na nejakú prísť, tak očakávajú za to aj primeranú hodnotu. Sekundárnou cieľovou skupinou sú študenti, ktorí majú záujem učiť sa a spoznávať nové veci. Konferencia je orientovaná na študentov z prostredia kultúry, dizajnu, architektúry, resp. online sveta. Je však otvorená pre všetkých, ktorých zaujala jej filozofia. Honest conf. je prvá konferencia na Slovensku, ktorá prináša svetových spíkrov z oblasti inovácií a kreatívneho priemyslu a spája študentov a ľudí z okolitých krajín. Cieľom konferencie je taktiež určiť nový trend pre podobné akcie a priniesť nový a jedinečný model.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 145 € OZ Návrat - Centrum Návrat Žilina (Klub náhradných rodín Považská Bystrica a Púchov), Rómske dieťa v náhradnej rodine, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Kluby náhradných rodín na Slovensku sú organizované Návratom a Asociáciou náhradných rodín. Ide o otvorené skupiny, ktoré navštevujú náhradní rodičia, záujemcovia o náhradné rodičovstvo a ľudia, ktorí sa o túto tému zaujímajú. Podľa ich potrieb navštevujú kluby odborníci z oblasti psychológie, sociálnej práce či špeciálnej pedagogiky, alebo rodičia zdielajú svoje skúsenosti s náhradným rodičovstvom. Kluby sú pre náhradných rodičov zdrojom inšpirácie pri riešení aktuálnych problémov a platformou na vytváranie hlbokých medziľudských vzťahov. Klub náhradných rodín v Považskej Bystrici vznikol v septembri 2011. Od septembra 2013 bude klub fungovať v nových priestoroch v Púchove. Klub navštevujú rodiny z okresov Považská Bystrica, Púchov ale aj z iných okresov SR. Zámerom projektu je zorganizovať víkendový pobyt pre náhradné rodiny s prijatým rómskym dieťaťom nielen z okolia Považskej Bystrice v termíne 24.-26.5.2013. Cieľom pobytu je vzdelávanie a podpora náhradných rodičov v téme identita rómskeho dieťaťa v náhradnej rodine a tiež aktivity a vzdelávanie detí o rómskej kultúre a identite. Rómske deti v náhradnej rodine majú často sú problémy s identitou. Sú príslušné k rómskemu etniku, no žijú v nerómskom prostredí náhradnej rodiny. Potrebujú mať svoje kultúrne vzory a možnosť byť s nimi v kontakte. Tiež je dôležité, aby deti spoznali iné rómske deti z náhradných rodín. Aktivitami s náhradnými rodinami sa budú odborníci, hostia a dobrovoľníci snažiť, aby členovia náhradných rodín spoznali rómsku kultúru, tradície, zoznámili sa s úspešnými Rómami a vypočuli si ich životné skúsenosti.
podpora vzdelávania 6 500 € Základná škola Medzilaborecká, Arteterapia a komplexný systém pomoci deťom v ohrození na škole, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Základná škola v rovnocennej spolupráci s OZ ARTEA po úspešných pilotných aktivitách na škole a v spolupráci s ďalšími odbornými pracoviskami chce testovať pilotný projekt podľa medzinárodného modelu Redbridge CAMHS Schools Early Intervention Project zameraný na komplexný systém prevencie a terapie práce s deťmi na školách s cieľom včasne zachytiť patologické javy v emocionálnom a psychosomatickom vývine detí, v rodinnom modeli, či v skupinovej dynamike triedy a školy. Projekt by mal zahŕňať množstvo preventívnych aktivít, školenia učiteľov a rodičov, stretnutia, ale predovšetkým intenzívnu prácu s deťmi, rodičmi i celou rodinou, učiteľmi a inými odborníkmi podľa potreby. Výstupmi projektu by mali byť konkrétne kazuistiky detí v ich sociálnom a rodinnom kontexte, záverečná konferencia pre odbornú aj laickú verejnosť, evaluácia projektu na základe vyhodnotenia vstupných a výstupných dotazníkov, vydanie brožúry - publikácie - bulletin o výsledkoch projektu pre potreby šírenia dobrej praxe v rámci celého SR.
podpora vzdelávania 3 400 € Design Factory, o.z., Open PhotoLab – netradičné štúdium umenia, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt Open photo lab má za cieľ priblížiť študentom stredných umeleckých škôl zameraných na fotografiu netradičnou formou štúdium fotografie na vysokých školách a následne ich motivovať k ďalšiemu profesionálnemu štúdiu fotografie. V súčasnosti sa fotografia stáva médiom, ktoré je ľuďom veľmi blízke a ponúkaným technickým pokrokom vo svete fotografovania zdanlivo jednoduché. Preto je potrebné ukázať a priblížiť študentom štúdium fotografie ako takej a vyzdvihnúť, ako je dôležité ďalej sa vzdelávať a mať vysokoškolské fotografické vzdelanie pre svoj budúci profesionálny vývoj a zároveň ho dopĺňať samoštúdiom, náštevami výstav, konzultáciami s odborníkmi. Zámerom projektu bude príprava výstavy fotografie a celodenného fotografického programu s workshopmi pre stredoškolákov. Aktivity projektu budu realizované v spolupráci s fotografkou Oljou Triaška Stefanović, s ktorou budú môcť absolvovať komentovanú prehliadku jej dizaretačnej výstavy. V rámci programu budú mať takisto možnosť vypočuť si netradične pripravenú prednášku o dejinách fotografie a súčasných trendoch od významnej slovenskej teoretičky fotografie Bohunky Koklesovej.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € ID Space Team, Rozbaľ to, Bratislava!, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: ID Space Team je občianske združenie, ktoré vzniklo v lete 2011 ako reakcia na chýbajúcu podporu mládeže v Bratislave. Víziou ID Space Teamu je realizácia projektov s cieľom vytvárania sietí medzi mladými ľuďmi aj na medzinárodnej úrovni. Prostredníctvom vytvárania multikultúrnych, medzinárodných ale i komunitných projektov kultúrneho, sociálneho, športového a spoločenského charakteru sa snaží prinášať nové pohľady a riešenia na súčasné problémy v rôznorodých spoločenstvách mladých ľudí. Nedostatok priestoru, taktiež ako aj nedostatok finančných, či materiálnych prostriedkov pre implementáciu vlastného vystúpenia, nás inšpirovalo k tomu, aby sme poskytli tento priestor našim rovesníkov a mládežníkom na podporu ich talentu. Rozbaľ to, Bratislava! je projekt poskytujúci priestor, finančné a materiálne zabezpečenie, na vystúpenie mladých hudobných a športových talentov, ale taktiež aj občianskych združení a neziskových organizácií, v centre Bratislavy na Hlavnom námestí. Cieľom projektu je prelomiť stereotypy o tom, ako mládež nič nerobí a dokázať, že aj mladým ľuďom záleží na kultúrnom rozvoji spoločnosti. Ďalším výstupom je rozširovanie povedomia o dobrovoľníckej činnosti v meste a vytvorenie zodpovednosti firiem a organizácií na mestskej úrovni týkajúcich sa mládežníckych aktivít.
podpora vzdelávania 5 000 € Voices, n.o., Jesenná Voices Live, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Cieľom projektu je vytvoriť neformálny priestor na vzdelávanie mladých ľudí a širšej verejnosti o pôvodnej slovenskej nekomerčnej kultúre a aktivitách občianskej spoločnosti. Ide o doplnenie projektu Voices Live 2013, ktorý Nadácia Orange schválila začiatkom roka 2013, a vďaka ktorému môžu Voices pripraviť štyri multižánrové podujatia Voices Live. Zámerom predkladaného projektu by bola séria podporených štyroch lajfiek doplnená ešte jednou, ktorá by sa pod číslom 31 konala na prelome septembra a októbra 2013. Projekt zároveň umožní natočenie dvoch krátkych filmov (1 zo série Nápad sa ráta a 1 zo série Hudobné úlety), ktoré budú mať na lajfke premiéru. Projekt prinesie návštevníkom podujatia informácie o dianí v oblasti kultúry, ale aj v občianskej spoločnosti a u cieľových skupín a účastníkov podporí otvorené a kreatívne myslenie. Hoci Voices propagujú svoje aktivity najmä medzi neziskovými organizáciami, ich podujatia a semináre navštevujú ľudia z rôzneho prostredia a rôzneho zamerania.
podpora vzdelávania 2 625 € Status, občianske združenie, Kreatívna škola - pilotná fáza, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt Kreatívna škola chce efektívnym a účinným spôsobom prispieť k vytvoreniu tvorivého prostredia na školách, pomôcť pedagógom na všetkých druhoch škôl získať inšpiráciu, schopnosť vyučovať tvorivo, inovatívne, príťažlivo, zážitkovo, tak aby sa škola stala pre žiakov i pedagógov miestom radosti a dobrodružstva z poznávania. Projekt je rozdelený do troch fáz. Pilotná fáza prebehne v júni až septembri 2013, ťažiskovou aktivitou budú Inšpiratívne hodiny s Danielom Hevierom, známym a obľúbeným básnikom, textárom, prozaikom a priekopníkom tvorivého písania na Slovensku. Daniel Hevier odučí bežnú hodinu podľa dohovoru so školou, preberie s triedou predpísanú látku, ale vyučovanie bude inšpiratívne svojou kreativitou, novými prístupmi, inovatívnymi metódami. Tieto hodiny sa budú zachytávať na video a sprístupnia sa na internete, takže takáto hodina bude slúžiť širokej pedagogickej i nepedagogickej verejnosti ako inšpirácia a motivácia. Ďalším výstupom bude metodický materiál v tlačenej i digitálnej podobe.
podpora vzdelávania 4 800 € Inštitút pre verejné otázky, Legislatívno-praktické aspekty zobrazovania CSR v médiách, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Firmy, ktorým je vlastná koncepcia CSR, nerealizujú tieto aktivity primárne len ako nástroj marketingovej komunikácie, na druhej strane je prirodzené, ak sa informácie o takýchto aktivitách dostanú širšej verejnosti. Ako vyplynulo nielen z expertného poznania aktuálnej situácie, ale napríklad aj zo záverov minuloročného seminára na tému Spoločenskej zodpovednosti médií, mediálne vnímanie a hodnotenie spoločensky zodpovedného podnikania firiem je nízke. Projekt sa preto snaží riešiť súčasnú neprehľadnú situáciu v zobrazovaní CSR aktivít v médiách a ukázať spôsob, ktorý umožní legislatívne komformne a pri rešpektovaní obchodných záujmov všetkých stakeholderov efektívnejšie komunikovať CSR aktivity prostredníctvom médií.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 880 € Nadácia detského kardiocentra, Kenya 2013, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Požadovaná finančná podpora bude použitá na charitatívnu kardiochirurgickú misiu do Nairobi v Keni s cieľom operovať 15-20 detí z Kene s ťažkými vrodenými chybami srdca zo sociálne slabých rodín. Odborný tím bude zložený z českých a slovenských zdravotníkov-špecialistov v detskej kardiochirurgii. Misia sa uskutoční na prelome septembra a októbra 2013. Pôjde už o 3. ročník, ostatné dve misie boli úspešné, pozitívne hodnotené z kenskej strany, ale aj zo strany slovenskej ambasády v Nairobi. Okrem priamej pomoci pacientom vo forme operácie je súčasťou aj edukácia domáceho personálu v danej problematike. Požadované finančné prostriedky budú použité na dopravu a ubytovanie slovenskej časti misie, a to 3 špecialistov.
zachovanie kultúrnych hodnôt 8 000 € Nadácia – Centrum súčasného umenia, BLAF – Bratislava Art Festival 2013, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Festival vizuálneho umenia a kultúry BLAF - Bratislava Art Festival je zameraný na prezentáciu súčasného umenia príťažlivou formou smerom k širokej cieľovej kategórii lokálneho obyvateľstva, s dôrazom nie len na profesionálov na poli vizuálneho umenia, ale aj a najmä laikov a nezainteresovanú verejnosť. Podporuje network bratislavských štátnych, mestských i súkromných galérií, ktoré prípravou vlastnej pestrej dramaturgie sprostredkujú svoj program počas štyroch dní trvania projektu publiku pod jedným strešným podujatím. Ambíciou projektu je nepretržité zvyšovanie povedomia o samotnom umení, a jeho prezentácie formami atraktívnymi pre občanov všetkých vekových kategórií a to v krátkom časovom období. Tento typ podujatia patrí v súčasnosti v zahraničí k obľúbeným a navštevovaným formám a nemá zatiaľ na Slovensku obdobu. Festival sa uskutoční v dňoch od 26.9. do 29.9.2013.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 780 € Zelená hliadka v zastúpení Matúša Čupku, Zelená hliadka vs. čierne skládky, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Zelená hliadka je neformálnou skupinou dobrovoľníkov, ktorá sa už viac ako dva roky venuje odstraňovaniu odpadkov z ulíc Bratislavy a čiernych skládok na jej katastrálnom území. Za rok 2012 sa podarilo odstrániť 56 ton odpadu za pomoci 863 dobrovoľníkov v rámci 80 upratovacích akcií. Cieľom projektu je vytvoriť jednoduchý a finančne nenáročný postup ako trvalo udržateľne odstrániť ukážkovú čiernu skládku. V rámci projektu budú odstránené vytipované skládky v rámci pravidelných dobrovoľných upratovacích akcií a na každom vyčistenom mieste bude umiestnená jednoduchá fotokamera. Jej presná lokalita bude utajená, ale informácia o jej umiestnení verejne dostupná. Projekt chce byť príkladom pre samosprávy, ktoré si nevedia s touto problematikou rady.
poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Kampaň STAROBA SA NÁS DOTÝKA, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Nadácia SOCIA od roku 2009 každý rok realizuje kampaň STAROBA SA NÁS DOTÝKA zameranú na zvýšenie tolerancie majoritnej spoločnosti voči seniorom. Cieľom tohto dlhodobého projektu je zmeniť pohľad spoločnosti na starobu a starých ľudí a pomôcť im stráviť starobu doma. Návrat k hodnotám rodiny, úcta k starším, starostlivosť o najbližších v kruhu rodiny a podpora aktívneho starnutia musia byť prirodzenou súčasťou života každej rozvinutej občianskej spoločnosti. Súčasťou kampane je aj verejná zbierka LIENKA POMOCI, ktorá má ambíciu generovať finančné prostriedky na podporu terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre odkázaných seniorov, aby mohli s pomocou stráviť starobu doma. Verejná zbierka je tiež dobrým komunikačným prostriedkom na šírenie informácií o cieľoch kampane.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 15 000 € Slovenský paralympijský výbor, Motivácia ľudí po úraze prostredníctvom športu, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Zámerom projektu je motivácia klientov Národného rehabilitačného centra v Kováčovej, ktorými sú prevažne ľudia po úraze, a ich včasné znovuzačlenenie do spoločnosti prostredníctvom športu. Národné rehabilitačné centrum Kováčová je prvé a jediné zdravotnícke zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou pre liečbu pacientov po úrazoch chrbtice s poškodením miechy, amputáciách a náročných operačných výkonoch na pohybovom systéme. Okrem publikačnej činnosti bude súčasťou projektových aktivít spustenie informačných terminálov, na ktorých budú môcť klienti centra získať informácie ohľadne športu zdravotne postihnutých doma a v zahraničí. Na mesačnej báze budú realizované prednášky úspešných paralympionikov a ich trénerov. Veľký dôraz projekt kladie na poradenstvo, ktoré bude poskytované v kancelárií Paralympijskeho motivačného centra. Poradenstvo nebude zamerané len na výber vhodného športového odvetvia podľa druhu a stupňa zdravotného postihnutia, ale aj na poradenstvo pri výbere vhodných rehabilitačných a kompenzačných pomôcok. V spolupráci s Vysokou školou múzických umení v Bratislave vzniknú v rámci projeku dve inštruktážne videá, ktoré budú premietané na informačných obrazovkách a taktiež umiestnené na webstránkach strediska.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Komunitná nadácia Bratislava, Preteky kačíc 2013, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Už po šiesty raz organizuje Komunitná nadácia Bratislava benefičné podujatie Preteky kačíc, ktoré sa uskutočnia v nedeľu, 30. júna 2013 od 12. hod. v Areáli Divoká voda v Bratislave-Čunove. V rámci podujatia majú možnosť organizácie, firmy ale aj široká verejnosť adoptovať si súťažnú kačicu. Zakúpením kačice prispejú do verejnej zbierky, ktorá bude použitá na podporu vybraných neziskových organizácií. Zábavný charakter majú samotné preteky kačíc, umelé kačice darcov – jednotlivcov a firemných darcov plávajú dolu kanálom, aby obsadili prvé miesta a pre svojich majiteľov vyplávali zaujímavé ceny a putovný pohár pre najrýchlejšiu firemnú kačicu. Kultúrny charakter je tvorený celodenným moderovaným programom, na ktorom sa verejnosti predstavia zapojené neziskové organizácie, ktoré pripravia rôzne aktivity pre deti či dospelých. Spojenie podpory zmysluplných aktivít, zábavy, kultúrneho vyžitia a pre niektorých aj adrenalínu ponúka návštevníkom príjemne strávený letný deň. Významným prínosom Pretekov kačíc je rozvoj individuálneho aj firemného darcovstva v Bratislave. Pre zapojené neziskovky znamená možnosť predstaviť sa verejnosti a získať pre svoje aktivity individuálnych darcov z celého Slovenska.
poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € OZ Vagus, DOMEC, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Poslaním občianskeho združenia Vagus je prispievať svojou činnosťou a odbornými metódami k zvyšovaniu a stabilizácii kvality života ľudí bez domova, podieľať sa na tvorbe koncepčných prístupov a vytvárať nové štandardy. V Bratislave žije 4 000 ľudí bez domova. Počas dňa nemajú možnosť nájsť skoro žiadnu formu odbornej pomoci. Často je ich jedinou možnosťou pretrpieť ďalší deň bez strechy nad hlavou. Väčšina z nich nemá osobné doklady a preto sú bez práce. Všetky služby ambulantného typu sa nachádzajú v okrajových častiach mesta a tým sa stávajú pre klientov ešte menej dostupné a nútia ich cestovať veľkú diaľku za ich využitím, čo spôsobuje ďalšie problémy. Tieto problémy by mal projekt DOMEC odstrániť. Ľudia bez domova dostanú možnosť stráviť svoj deň zmysluplne. DOMEC im poskytne jedlo, ktoré si sami uvaria, teplo, sprchu, lekára, čisté oblečenie a ľudský prístup profesionálnych sociálnych pracovníkov. Hlavnou myšlienkou je vrátiť ľuďom bez domova zmysel a cieľ života. Práve možnosť začať znova pracovať, nájsť si ubytovanie a oboje si udržať je cieľ DOMCA. Projekt DOMEC získal pre svoje fungovanie nehnuteľnosť na Mýtnej ul. s 10-ročnou nájomnou zmluvou od mesta Bratislava. Prevádzka projektu pokryje dopyt po službách pre ľudí bez domova na území Starého a Nového Mesta. Vznikne tak prvé zariadenie podobného typu v centre Bratislavy.
podpora vzdelávania 2 000 € OZ Detský čin roka, Detský čin roka 2013, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Dlhodobým cieľom projektu je pomáhať deťom zorientovať sa v skutočných hodnotách. Deti potrebujú pozitívne príklady a motiváciu ako zo strany samotných detí, tak i rodičov, pedagógov a spoločnosti k tomu, že je správne a zmysluplné pomáhať, ochraňovať, rešpektovať a projekt Detský čin roka má overený potenciál v tomto smere deti viesť a usmerňovať. Zámerom projektu je distribuovať na základné školy pedagogický materiál, ktorý obsahuje 30 nominovaných skutkov detí a poskytnúť tak pedagógom inšpiráciu na prácu s deťmi v rámci vyučovacích hodín etickej, náboženskej výchovy, hodín slovenského jazyka či v školskom klube. Deti sa tak zoznámia s nominovanými skutkami a majú možnosť lepšie sa zorientovať v hodnotách, inšpirovať sa a tiež pomocou hlasovania podporiť svojich rovesníkov.
podpora vzdelávania 10 500 € Nezisková organizácia Indícia, Letná škola Moderných učiteľov a Roadshow Moderný učiteľ 2013, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Zámerom projektu je zrealizovať pre učiteľov dve podujatia zamerané na šírenie inovatívnych myšlienok a zdielanie skúseností. V auguste to bude Letná škola Moderných učiteľov, kde bude učiteľom počas jedného týždňa ponúknutý kvalitný odborný program, ale aj priestor na aktívny relax, načerpanie novej energie a intenzívny networking. Na jeseň 2013 sa uskutoční ďalší ročník Roadshow Moderný učiteľ, a to v desiatich mestách. Roadshow ponúkne učiteľom zo všetkých geografických oblastí Slovenska jednak priestor na diskusiu, ale aj množstvo odborného programu, zaujímavých noviniek a inovatívnych myšlienok. Prostredníctvom týchto podujatí získajú učitelia príležitosť stretnúť sa s kolegami „rovnakej krvnej skupiny“ a vzájomne sa motivovať a povzbudiť do ďalšej práce. Cieľom projektu je prinášať učiteľom nové trendy z oblasti vzdelávania a efektívneho využívania IKT v školstve, a zároveň im ponúkať priestor na prezentáciu vlastných úspechov a príkladov dobrej praxe.
podpora vzdelávania 1 050 € Centrum dobrovoľníctva, Týždeň dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Centrum dobrovoľníctva pôsobí v Banskej Bystrici od roku 2000. Jeho poslaním je prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať ľudský potenciál, zlepšovať kvalitu života a tým prispievať k budovaniu občianskej spoločnosti. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť o dobrovoľníctve a neziskových organizáciách v meste Banská Bystrica a zvýšiť angažovanosť ľudí v dobrovoľníckych aktivitách prostredníctvom zorganizovania Týždňa dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. V rámci Týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa bude realizovať od 16.9.2013 do 21.9.2013, vždy v čase od 10,00 – 18,00 hod. sa budú realizovať nasledovné aktivity: Veľtrh neziskových organizácií na Námestí SNP, tlačová konferencia k Týždňu dobrovoľníctva, dni otvorených dverí a prezentácie organizácií v rámci ich priestorov, propagačné a vzdelávacie aktivity na podporu dobrovoľníctva, dobrovoľnícke aktivity v organizáciách a v komunite, komunitné aktivity so zapojením dobrovoľníkov, sieťové stretnutie dobrovoľníckych organizácií, záverečná oslava pre dobrovoľníkov. Pred samotným Týždňom dobrovoľníctva budú prebiehať okrem oslovovania organizácií najmä propagačné aktivity na podporu účasti verejnosti na Týždni dobrovoľníctva. Po realizácii prebehne vyhodnotenie, medializácia výsledkov a v decembri pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov ocenenie najaktívnejšej organizácie.
podpora vzdelávania 15 000 € Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, FESTIVAL VEDY Noc výskumníkov 2013, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: FESTIVAL VEDY - Noc výskumníkov je celoeurópskou iniciatívou, do ktorej sa každý rok zapája 33 krajín a viac ako 300 miest. Tento rok je to už 9. ročník v Európe a 7. rok na Slovensku. Už tradične sa uskutoční posledný septembrový piatok - 27.9.2013. Na Slovensku sa bude konať v piatich mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina, Tatranská Lomnica. Cieľom podujatia je priblížiť a spopularizovať vedu, výskum a inovácie širokej verejnosti, zmenšovať bariéry medzi vedeckou komunitou a laickou verejnosťou, a zároveň poskytnúť verejnosti možnosť interaktívneho kontaktu s vedou. Projekt prirodzeným a pútavým spôsobom vzbudzuje záujem o vedeckú prácu, poznanie a vzdelávanie, a poskytuje priestor pre efektívny prienik vedy do bežného životy širokej verejnosti. Podujatí sa každoročne zúčastňujú špičkoví slovenskí vedci z najlepších vedeckých inštitúcií na Slovensku (Slovenská akadémia vied, Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita, Žilinská univerzita,Technická univerzita v Košiciach a ďalšie). Len minulý rok navštívilo všetky akcie viac ako 20 000 žiakov a študentov. Tak ako minulý rok bude mať projekt opäť silnú kultúrnu a umeleckú dimenziu, ktorá vyvrcholí na hlavnom podujatí v bratislavskej Starej tržnici. Tvárou Noci výskumníkov 2013 bude japonský humanoidný robot ASIMO, ktorý sa slovenskému publiku predstaví prvýkrát a ktorý je považovaný za „zázrak“ v oblasti robotiky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Nadácia KVAPKA NÁDEJE, Noc nádejí 2013, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Nadácia KVAPKA NÁDEJE bola založená v roku 2010 s cieľom trvalo podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí, predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením. Činnosť nadácie je zameraná na vytváranie lekárskych pracovísk a terapeutických podmienok svetovej úrovne. Benefičnými aktivitami v rokoch 2010-2012 Nadácia pomohla Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave vybudovať a otvoriť novú Transplantačnú jednotku kostnej drene, zakúpiť nové špičkové prístrojové vybavenie ako aj otvoriť nové fototerapeutické ambulancie. 4.ročník benefičného galakoncertu Noc nádejí 2013 bude vyvrcholením tohtoročnej verejnej zbierky na verejnoprospešný účel KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU. Koncert sa bude konať pod záštitou ministerky zdravotníctva SR Zuzany Zvolenskej dňa 20.10.2013 v historickej budove SND a bude v priamom prenose odvysielaný na STV1. Základným motívom koncertu je ukázať verejnosti, že niekedy aj malá kvapka nádeje dáva deťom a ich rodinám silu bojovať a víťaziť nad zákernou chorobou, poukázať na príbehy detí, ktoré aj vďaka špičkovým prístrojom a lekárom dostali druhú šancu na život. Počas programu bude prebiehať verejná zbierka, prostriedky ktorej sú určené na vybudovanie sterilných izieb ARO pre detských pacientov po transplantácii kostnej drene s nutnou izoláciou a na zakúpenie prístrojového vybavenia pre Národný register kostnej drene.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Slovenský výbor pre UNICEF, Podpora Linky detskej istoty cez 21km pre deti, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Linka detskej istoty, prevádzkovateľ detských liniek 116 111 a 116 000, vznikla ako národný projekt Slovenského výboru UNICEF v roku 1996. Ako jediná poradenská linka pracuje v nepretržitej prevádzke vrátane víkendov a sviatkov. Aktuálne zamestnáva 35 až 40 konzultantov z radov študentov psychológie a iných odborov pomáhajúcich profesií a mladých odborníkov v týchto oblastiach a 21 supervízorov, ktorí garantujú odbornosť poskytnutých rád. Linka je bezplatná, anonymná a dostupná pre deti a ich rodičov z celého Slovenska. Jej hlavným cieľom je poskytnúť dieťaťu alebo mladému človeku okamžitý kontakt v situácii, kedy má potrebu komunikovať alebo poradenstvo v jeho krízovej a stresujúcej situácii. Denne odborne zrealizuje približne 70 až 100 telefonátov. Linka detskej istoty vznikla za podmienky samofinancovania, aj preto je každý rok nútená na svoju činnosť zhánať finančné zdroje svojpomocne. Jedným zo zdrojov, ktoré už od roku 2009 na získavanie potrebných financií je fundraisingové bežecké podujatie 21km pre deti. Finančné prostriedky sú prostredníctvom podujatia získavané jednak zaplatením štartovného a jednak reklamnou spoluprácou s oslovenými firmami. Takto získaný výťažok je použitý na zabezpečenie non-stop chodu Linky detskej istoty, najmä na mzdy konzultantov a administratívnych pracovníkov.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € SC VMV, O.Z., Horský park Challenge, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Málokto vie, že Horský park, ktorý sa nachádza v centre hlavného mesta patrí do 4. stupňa ochrany. Bratislavčania majú to šťastie, že sa v bezprostrednej blízkosti ich obydlí nachádza množstvo zelene a na dnešné pomery relatívne čistá príroda, do ktorej sa môžu vybrať na výlety, či za športom. Verejnoprospešnými prácami v parku chce projekt upozorniť na eróziu, ktorá parku škodí i na to, aké je cenné, že taký park vôbec máme. Upratovaním občianskeho odpadu ukážu realizátori projektu nielen deťom, ako to vyzerá, keď si po sebe v prírode neupraceme a koľko s tým má následne niekto iný práce. Vytvárať budú prírodné protierózne hrádze kladením opadaných konárov do vrstevníc. Tým sa zabráni stekaniu vody, čo má za následok vysychanie pôdy v kopcovitom teréne ako aj zosuvu pôdy a prírodného materiálu do nižších úrovní parku. Druhým pilierom podujatia sú športové súťaže orientované na celú rodinu. Rodinná štafeta a beh na schodoch stmelí rodinného športového ducha a pripomenie dôležitosť fyzického pohybu, ktorého majú dnešné deti nedostatok. Je dôležité rodičom pripomínať, že musia byť pre svoje deti príkladom vo všetkom. Nemôžu chcieť od svojich detí, aby radi športovali, ak sú sami fyzicky pasívni. Účasť na podujatí bude pre rodičov motiváciou, aby svoje deti viedli k úcte k prírode a ku všetkému živému, k zmysluplnému tráveniu voľného času, aby nezabúdali na dôležitosť pohybu a športových aktivít.
podpora vzdelávania 2 500 € FLOT, o.z., TEDxNitra 2013, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Konferencia TEDxNitra sa nesie v duchu motta svetovej organizácie TED "Myšlienky hodné šírenia". TEDxNitra je nezávisle organizované podujatie, kompletne koordinované a organizované lokálnymi, proaktívnymi ľuďmi. Poskytuje platformu na sebarealizáciu zaujímavých a inšpiratívnych ľudí, aby prezentovali svetu svoje nápady, inovatívne projekty, či myšlienky. Zasahuje širokospektrálne publikum s otvorenou mysľou a má za účel podnietiť diskusiu na témy ako je budúcnosť vzdelávania, životného prostredia, technológií alebo kultúry. Druhý ročník podujatia bude oproti minulému roku prebiehať počas celého dňa a poskytne tak priestor väčšiemu počtu rečníkov a inšpirujúcich myšlienok. Konferencia TEDx v sebe spája premietanie TEDTalkov z celého sveta a živé vystúpenia rečníkov. Konferencia nemá za cieľ len vzdelávanie, ale aj podnietenie ľudí k aktivite. Chce dosiahnuť, aby ľudia neprehliadali problémy vo svojom okolí, ale odhodlali sa k ich riešeniu, nech sú z akejkoľvek oblasti. Preto aj témy rečníkov pokrývajú širokú oblasť ľudských záujmov a problémov. Konferencia TEDxNitra 2013 sa bude konať 14. septembra 2013 v priestoroch štúdia Divadla Andreja Bagara v Nitre. Pre účastníkov budú pripravené aj rôzne sprievodné aktivity, ktoré budú edukatívneho a kultúrneho charakteru.
podpora vzdelávania 9 000 € Nezisková organizácia OSMIJANKO, Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Nezisková organizácia OSMIJANKO vytvorila v roku 2003 celoslovenský čitateľský projekt Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!, ktorý je založený na dvoch hlavných aktivitách - celoslovenská čitateľská súťaž určená pre žiakov prvého stupňa základných škôl a putovná výstava Osmijanko v Písmenkove. Čitateľská súťaž sa počas deviatich ročníkov jej realizácie stala dôležitou súčasťou aktivít na ZŠ a v knižniciach po celom Slovensku, vypracovala sa na jediný celoslovenský čitateľský klub, ktorý programovo a cielene formuje čitateľské návyky u detí mladšieho školského veku. Desaťročná práca pri realizovaní projektu ukázala, že rozvoju čitateľskej gramotnosti sa v našej spoločnosti venuje menšia pozornosť ako je potrebné. O nízkej čitateľskej gramotnosti žiakov na 1. stupni ZŠ na Slovensku svedčia aj prieskumy OECD, v ktorých figuruje Slovensko na najnižších priečkach hodnotenia žiakov v tejto oblasti. V rámci projektu sa v mesiacoch september až december v spolupráci s Mestskou knižnicou v Piešťanoch zrealizuje nová putovná výstava pod názvom OSMIJANKOVO VEĽKÉ LITERÁRNE PUTOVANIE (1993 - 2003) a odprezentujú sa najlepšie súťažné práce z predchádzajúceho ročníka súťaže. Súčasťou výstavy budú divadelné predstavenia - inscenované čítania, besedy a semináre s pedagógmi. vzdelávaní. Ďalšou dôležitou aktivitou bude účasť na medzinárodnej konferencii Inovácie vo vzdelávaní, ktorú organizuje každoročne ZDRUŽENIE ORAVA.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Rotary Club Malacky Golf, Pomôžme im vidieť veci rovnako, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Cieľom projektu je nadviazanie spolupráce s humanitárnym centrom v rozvojovej krajine, a podporiť ho zbierkou dioptrických okuliarov, ktorá bude prebiehať na vybraných miestach v Bratislavskom kraji a prostredníctvom klubov Rotary vo väčších mestách na území Česka a Slovenska. Následne budú okuliare osobne doručené do humanitárneho centra v rozvojovej krajine, kde bude zabezpečené aj odborné vyšetrenie pacientov a správna distribúcia okuliarov. 285 miliónov ľudí na svete je zrakovo postihnutých: 39 miliónov ľudí je slepých a 246 miliónov má zníženú kvalitu zraku. 90% z týchto ľudí žije v rozvojových krajinách. Nekorigovaná refrakčná chyba je hlavnou príčinou zrakového postihnutia, ktoré môže viesť k úplnej slepote. Projekt poskytne pomoc pacientom trpiacim zrakovou chybou v rozvojovej krajine Burundi a tým zvýši ich kvalitu života.
podpora vzdelávania 1 000 € ID Space Team, ID Vzdelávanie, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: ID Space Team je občianske združenie, ktoré vzniklo v lete 2011 ako reakcia na chýbajúcu podporu mládeže v Bratislave. Víziou ID Space Teamu je realizácia projektov pre rozvoj osobnosti jedinca a budovanie sietí medzi mladými ľuďmi aj na medzinárodnej úrovni. Prostredníctvom vytvárania multikultúrnych, medzinárodných ale i komunitných projektov kultúrneho, sociálneho, športového a spoločenského charakteru sa snaží prinášať nové pohľady a riešenia na súčasné problémy v rôznorodých spoločenstvách mladých ľudí. Členovia združenia svoje aktivity robia veľakrát len na základe vlastných, niekedy aj neodborných skúseností. Keďže sa chcú čo najviac posúvať a zlepšovať svoje projekty na komunitnej a medzinárodnej úrovni, rozhodli sa viac investovať do vzdelania svojho a svojich rovesníkov. Požadovaná finančná podpora bude použitá na úhradu prenosných permanentiek na sériu vzdelávacích seminárov Trampolína, prostredníctvom ktorých sa členovia tímu priučia novým postupom, praktikám a vymenia si skúsenosti s inými neziskovými organizáciami. Ďalšou fázou projektu bude vzdelávanie a informovanie širokej verejnosti o aktivitách organizácie prostredníctvom účasti na rôznych komunitných aktivitách, konferenciách a podujatiach. Za týmto účelom vzniknú propagačné, informačné materiály a banner, ktoré budú môcť byť využité aj na ďalších akciách združenia.
podpora vzdelávania 1 970 € Voices, n.o., AfterJUMP, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Prvú neformálnu konferenciu Trampolina Jump Voices zorganizovali v októbri 2012. Mala obrovský úspech a už po jej skončení sa účastníci dožadovali pokračovania. Preto sa Voices rozhodli, že z tohto podujatia urobia tradíciu. Počas prvého ročníka sa veľa účastníkov dožadovalo väčšieho priestoru na diskusiu a neformálne rozhovory, preto sa Voices do tohtoročnej konferencie rozhodli pridať tzv. AfterJUMP – neformálny priestor na vzájomné sieťovanie, prepájanie, diskusie, či priateľské stretnutia účastníkov s rečníkmi a lektormi konferencie. AfterJUMP ponúkne priestor na oddych a zdieľanie zážitkov po dni plnom myšlienok a informácií. Zároveň budú mať účastníci možnosť ochutnať kvalitné slovenské výrobky a zabaviť sa a diskutovať pri hudobnej produkcii Gramophon Brothers. Finančná podpora zároveň umožní tlač tričiek, ktoré prepoja Jump so značkou Voices a umožnia účastníkom konferencie podporiť ďalšie projekty tejto organizácie.
poskytovanie sociálnej pomoci 7 000 € Občianske združenie WellGiving, Darujte Vianoce spoločne s Nadáciou Orange a dakujeme.sk II., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt Darujte Vianoce spoločne s Nadáciou Orange a dakujeme.sk bude prebiehať od polovice novembra do konca decembra 2013. V rámci projektu bude občianske združenie WellGiving a tím z darcovského portálu dakujeme.sk poskytovať potrebnú pomoc, súčinnosť a konzultácie všetkým tým, ktorí sa zapoja do charitatívneho programu Darujte Vianoce, avšak nezískajú požadovanú podporu v prvej fáze. Tieto žiadosti budú zverejnené na portáli za účelom získania finančnej podpory od individuálnych darcov, pričom každý príspevok bude Nadáciou Orange znásobený v pomere 1:1 do výšky 150 €, resp. do výšky požadovanej sumy. Zároveň za účelom získania ďalších darov pre príbehy zorganizuje portál oline aukciu, do ktorej budú oslovené tvorkyne zo sashe.sk, aby darovaním svojich produktov podporili príbehy z programu Darujte Vianoce. Jeden z príbehov bude takisto osobitne podporený aj zo zbierky vianočného Bazáru chalaňov.
poskytovanie sociálnej pomoci 4 720 € Občianske združenie z Dobrých Rúk, Ľudia s postihnutím tvoria pre ľudí v núdzi, pre ľudí ochotných podeliť sa, pre Bazár chalaňov, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt je venovaný rozvoju pracovných zručností 24 ľudí s postihnutím, ktorí pracujú na 4 pracoviskách v Bratislave, Prievidzi a Prešove. Snahou projektu je rozvíjať ich pracovné zručnosti tak, aby odrážali ich osobný talent a potenciál, boli pripravení tvoriť produkty s profesionálnym dizajnom, v požadovanej kvalite. Klienti budú vedení k pracovným návykom, sústredeniu sa na prácu, vytvoreniu hodnotných výrobkov, získavaniu zručností v práci s rôznymi druhmi materiálov: med, sušené a čerstvé ovocie, sadra, magnetky, odznaky, mydlová hmota a pod. Ich výrobky budú následne predmetom predaja Bazáru chalaňov. Výrobky budú na Bazáre chalaňov predávať slovenskí umelci a spisovatelia ako D. Hevier, F. Jablonický, D. Kapitáňová, T. Janovic a pod. Výťažok z predaja bude venovaný na podporu jedného z príbehov Darujte Vianoce. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie materiálu, ktorý je predpokladom rozvoja pracovných zručností, zabezpečenie bezpečnosti klientov pri práci, cestovné náklady, odznakovača, poštovného a manažment projektu.
podpora vzdelávania 3 300 € Slovak Fashion Council, Ako funguje módny priemysel: Faktory úspechu, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Občianske združenie Slovak Fashion Council vzniklo v roku 2011 a jeho cieľom je podpora slovenských módnych a textilných dizajnérov. SFC sa počas svojej 2-ročnej existencie opätovne stretáva s nedostatočným vzdelaním v oblasti módneho manažmentu, a preto sa rozhodol prinášať aktivity práve v tejto oblasti. Módny priemysel je úzko spätý s dizajnom, ktorý je na Slovensku na veľmi vysokej úrovni, avšak oblasti riadenia značky, marketingu, personalistiky, systematického riadenia firmy a obchodného manažmentu sú pre túto oblasť na Slovensku zanedbané. Dizajnéri vo svojom umeleckom vzdelaní nedostávajú v našom školskom systéme vzdelanie z manažmentu, marketingu, financií a naopak, ekonomické a manažérske školy neposkytujú kurzy na tému módneho manažmentu a marketingu. V rámci projektu chce SFC ešte v roku 2013 realizovať dve vzdelávacie podujatia orientované na vysvetlenie špecifík módneho priemyslu. Jedno celodenné podujatie so sériou prednášok a aj praktických workshopov. Druhé podujatie bude v dĺžke jedného popoludnia a bude venované konkrétnym case-studies a ukážkam módnych značiek. Záverečnou aktivitou bude charitatívne podujatie s dražbou umeleckých objektov slovenských dizajnérov, ktoré vytvoria práve pre tento účel. Vyzbierané financie budú určené pre rodinu vybratú z portálu www.dakujeme.sme.sk a Nadácia Orange následne danú sumu znásobí svojim charitatívnym projektom Darujte Vianoce.
poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Bazár chalaňov – občianske združenie, Vianočný bazár chalaňov (4. ročník), projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Bazár chalaňov je občianske združenie, spoluzaložené 4 známymi hercami z divadla Astorka – Lukášom Latinákom, Mariánom Miezgom, Jurajom Kemkom a Róbertom Jakabom. Spoločne priniesli na Slovensko charitatívny projekt, ktorého tradíciu založili v Českej republike ich hereckí kamaráti. Počas predchádzajúcich troch ročníkov podujatia sa vďaka vyzbieranej sume podarilo sprostredkovať nespočetné množstvo zážitkov ľuďom, ktorých postretol neľahký osud a pozitívne zážitky sú pre nich často nedosiahnuteľným snom. Lukáš, Juraj, Majo a Robo budú uvádzať Vianočný bazár už po štvrtýkrát. S pomocou iných známych osobností budú druhý decembrový víkend – 7. a 8. decembra predávať zozbierané veci, ktoré im ľudia darujú 6. decembra. Okrem kúpy (napríklad aj vianočných darčekov) sa môžu kupujúci stretnúť so známymi osobnosťami, dať si pohárik s priateľmi, či podebatovať. Spojenie príjemnej predvianočnej atmosféry a pomoc iným sú hlavnými cieľmi celého projektu. Akcia vrcholí Veľkým žúrom chalaňov - v pondelok 9.12.2013, ktorý bude režírovať Daniel Dangl. Známi speváci, hudobné skupiny, herci a iné osobnosti spoločenského a kultúrneho života vystúpia, zahrajú a zaspievajú na živo bez nároku na honorár. Počas koncertu bude zároveň oznámená celková vyzbieraná suma, ktorá bude tento rok venovaná seniorom v hmotnej núdzi z celého Slovenska, deťom z rómskych osád, ľuďom bez domova a talentovaným deťom a mladým ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
ochrana a tvorba životného prostredia 5 594 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, TAJNÝ ŽIVOT MOBILU, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica sa od roku 2000 systematicky venuje environmentálnej výchove a vzdelávaniu. Súčasťou centra je aj Ekoporadňa Živica, ktorá poskytuje bezplatné služby pre verejnosť. Prevádzkuje jediné environmentálne pobytové centrum na Slovensku - Vzdelávacie centrum Zaježová, ktoré bolo ocenené aj prestížnou cenou GEN Award. Takisto je zriaďovateľom environmentálno-komunitnej školy na Zaježovej, ktorá je v súčasnosti jednou z najmenších v Európe. Východiskom predkladaného projektu je skutočnosť, že žiaci majú aktuálne minimálne až žiadne znalosti o životnom cykle mobilného telefónu. Máloktorý žiak tuší, čo všetko musí byť použité pri výrobe mobilu a akým spôsobom sa dané suroviny získavajú. Zároveň je nízke povedomie o rizikách a environmentálnej záťaži, ktoré spôsobujú mobilné telefóny vyhodené do komunálneho odpadu. Projekt bude prebiehať na 15 vybraných pilotných školách. Školy budú vybrané z databázy medzinárodného programu Zelená škola, ktorý centrum koordinuje. Členovia tímu zložení z 1 učiteľa a 2 žiakov budú mať za úlohu vytvoriť rovesnícke vzdelávanie na tému „život mobilu“. Základné teoretické vedomosti, lektorské zručnosti a motivačné techniky vrátane pripravených podporných materiálov – pracovných listov aj teoretických východísk im budú predvedené na úvodnom jednodňovom kurze. Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku búdu mať školské tímy za úlohu vyškoliť čo najväčšie množstvo žiakov - rovesníkov v danej téme, pridať čo najviac bodov na portál www.eko-mapa.sk a vytvoriť návrh na informačnú kampaň. Prostredníctvom projektu získajú žiaci veľmi dôležité informácie o všetkých častiach „tajného“ života mobilu a zároveň získajú dôležité životné/lektorské zručnosti, aby ich vedeli posunúť ďalej, celej školskej komunite.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 600 € Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Spolu s rovnakým cieľom, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt s názvom Spolu s rovnakým cieľom je zameraný na pomoc rodinám s dieťaťom s poruchou autistického spektra. Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom svoju činnosť rozbehla 3.9.2007. V súčasnosti školu navštevuje 56 detí z celého Prešovského kraja. Škola sa výrazne zameriava na rozvoj komunikačných schopností u detí s autizmom. Pracuje s metódou PECS (Výmenný obrázkový komunikačný systém), takisto využíva Intenzívnu interakciu, t.j. metódu výučby predverbálnych základov komunikácie. V rámci projektu bude škola realizovať pravidelné návštevy špeciálneho pedagóga v rodine dieťaťa s poruchou autistického spektra. Primárne budú pracovať s metódou PECS, ale celkový priebeh a realizácia projektu bude presne vymeraná na rodinu konkrétneho dieťaťa. Zámerom je oboznámiť rodičov s diagnózou ich dieťaťa, pomôcť im ju pochopiť, pomôcť im v každodennom živote vedieť svojmu dieťaťu vysvetliť zmeny, podať správne novinky v živote rodiny či prekvapenia pre ich dieťa. Projekt sa zameriava aj na prácu so súrodencami. Do nácviku metódy PECS alebo iných potrebných špeciálnych postupov bude zapojená celá rodinu, ktorá prichádza s dieťaťom do styku. Súčasťou projektu bude výskum, ktorý rozoberá prvotný stav dieťaťa na začiatku návštev a práci v rodine, zmeny v stave dieťaťa, miera úspešnosti používania metódy PECS, zmeny, ktoré nastali vďaka používaniu metódy PECS.
podpora vzdelávania 7 325 € Kultúrne centrum Aktivity, o.z., Vzdelávanie v Trenčíne, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Kultúrne centrum Aktivity je občianske združenie pôsobiace v Trenčíne, ktorého hlavným cieľom je vytvárať priestor pre ľudí, kde môžu venovať svoj čas a energiu aktivitám, ktoré ich bavia a robia ich životy šťastnejšie. Aktivity centra okrem iného zahŕňajú podporu amatérskej umeleckej činnosti, integráciu zdravotne znevýhodnených ľudí, klubovú činnosť, organizáciu cvičení, pohybových aktivít. Od roku 2009 je centrum takisto akreditovanou organizáciou Európskej dobrovoľníckej služby a tak je možné tu stretnúť dobrovoľníkov z celého sveta zapojených do rôznych aktivít. KC Aktivity sa takisto venuje podpore vzdelávania, organizuje semináre a workshopy pre rôzne vekové skupiny zamerané na rôzne témy. Predkladaný projekt sa bude realizovať v dvoch fázach v priebehu novembra 2013. Prvá fáza projektu, nazvaná Návrat k prírode - tajomstvá lesa, je určená deťom predškolského veku a prvého stupňa základnej školy a jej cieľom je podporiť sériou interaktívnych prednášok a workshopov zdravý životný štýl detí a trávenie voľného času v prírode. Druhá časť projektu je zameraná na mladých ľudí vo veku 14 až 25 rokov, ktorí zatiaľ majú málo alebo žiadne informácie o práci v neziskovom sektore. Program bude zameraný na prednášky o praktických stránkach projektového riadenia, motivácie pri práci v neziskovej oblasti a možnostiach, ktoré majú pri realizácii vlastných zámerov. Samotná organizácia mala z podobných školení veľký prospech a radi by informácie posunuli ďalej ľudom, ktorí majú chuť niečo robiť, ale možno úplne nevedia kde a ako začať. Súbor školení bude mať formu víkendovej školy, na ktorej budeme spolupracovať s neziskovou organizáciou Voices.
podpora vzdelávania 5 028 € MÚZA, n.o., „MAMA, TATA, ČÍTAJTE S NAMI“ - ROZPRÁVKOVÁ DIELŇA, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Nezisková organizácia MÚZA je logickým vyústením dlhoročných aktivít jej zakladateľov. Osvetové, dobrovoľnícke projekty pre rodiny s deťmi si narastajúcou rozsiahlosťou, úspešnosťou, potrebnosťou a najmä záujmom rodičov vyžadovalo svoje zastrešenie. Projekty, ktorým sa venuje, sú zamerané na osvetu a motiváciu rodičov prečo a ako sa venovať deťom pre ich zdravý vývoj, pre kreatívne podporovanie rozvoja schopností dieťaťa. Jedným z autorských projektov zakladateľov MÚZA n.o. je "Mama, tata, čítajte s nami". Jeho náplňou je aj presné definovanie čitateľských kompetencií dieťaťa v danom veku a poukázanie na dôležitosť čítania deťom už od najútlejšieho veku. V roku 2012 bol projekt východiskom pri organizovaní rozprávkových dielní počas knižného veľtrhu Bibliotéka. Počas štyroch dní sa v rámci dielní venovali deťom, čítali si, tvorili, rozprávali sa, hrali na rozprávku a s rozprávkou. Pre BIBLIOTÉKU 2013 sa na základe skúseností rozhodli pripraviť 4-dňový plne odborne a umelecky podporený program pre deti všetkých vekových kategórií. Program rozprávkovej dielne je pripravený pre deti všetkých vekových kategórií. Účinkujúci aktívne prispôsobia výber prostriedkov i literatúry veku a dispozíciám prítomných detí. Súčasťou každodenného programu bude aj vystúpenie osobnosti z radov spisovateľov či ilustrátorov detskej literatúry. Popri deťoch si v dielni nájdu svoje miesto aj rodičia či starí rodičia. V poradni nájdu individuálne odpovede na riešenie problémov s nepozornosťou detí a vnúčat, s tzv. „neprítomnosťou“ pri nevnímaní reality, s nezáujmom o čítanie. Stálou prítomnosťou odborníkov v rozprávkovej dielni splní podujatie úlohu priameho poradenstva, názornej ukážky ako s problémovým dieťaťom pracovať. Rozprávková dielňa bude aj vyvrcholením celoslovenskej Rozprávkovej súťaže pre predškolákov a žiakov 1. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl.
ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € OZ Regenerácia, Regenerácia generácie, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Občianske združenie Regenerácia sa angažuje vo sfére ekologickej osvety. Cieľovou skupinou sú najmä mladé rodiny s deťmi a mládež. Pútavou a zábavnou formou chce zvýšiť pozornosť voči prírode a ozdraviť vzťah človeka s prostredím, v ktorom žije. Týka sa to rovnako prírody ako aj medziľudských vzťahov, životného štýlu a rebríčku hodnôt. Cieľom projektu je upriamiť pozornosť širokej verejnosti, s dôrazom na mládež a mladé rodiny s deťmi, na nevyhnutnosť ozdravenia vzťahu človeka a prostredia v ktorom žije. Celodenné podujatie Regenerácia generácie sa bude konať v obchodnom a zábavnom centre Aupark. Podujatie chce osloviť ľudí, ktorí si možno dostatočne neuvedomujú dosah správania človeka na životné prostredie a prirodzené a zdravé vzťahy v ňom. Počas celého dňa sa budú realizovať tvorivé dielne pre deti zamerané na výchovu o správnom separovaní odpadu, o tom ako sa dajú recyklovateľné materiály druhotne využiť a prečo je vôbec nutné recyklovať. Súčasťou tejto témy bude aj výroba a inštalácia informačných tabúľ pre verejnosť, ktoré sa po skončení akcie inštalujú na frekventované miesta v obchodnom centre a budú tak dostupné aj naďalej širokej verejnosti.
poskytovanie sociálnej pomoci 3 300 € Slovenský výbor pre UNICEF, Posilnenie dištančného poradenstva z pôvodných 36 konzultačných hodín poskytovaných denne na 44, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Linka detskej istoty, prevádzkovateľ detských liniek 116 111 a 116 000, vznikla ako národný projekt Slovenského výboru UNICEF v roku 1996. Ako jediná poradenská linka pracuje v nepretržitej prevádzke vrátane víkendov a sviatkov. Aktuálne zamestnáva 35 až 40 konzultantov z radov študentov psychológie a iných odborov pomáhajúcich profesií a mladých odborníkov v týchto oblastiach a 21 supervízorov, ktorí garantujú odbornosť poskytnutých rád. Linka je bezplatná, anonymná a dostupná pre deti a ich rodičov z celého Slovenska. Jej hlavným cieľom je poskytnúť dieťaťu alebo mladému človeku okamžitý kontakt v situácii, kedy má potrebu komunikovať alebo poradenstvo v jeho krízovej a stresujúcej situácii. Denne odborne zrealizuje približne 70 až 100 telefonátov. Linka detskej istoty v roku 2012 vybavila takmer 16000 telefonátov detí a ich rodičov, pričom viac ako polovica z nich bolo poradenských telefonátov. Číslo zdvihnutých telefonátov sa za posledné roky zvyšuje. Zapojené telefóny na Linke počas jednotlivých zmien sú v prevádzke stále. Rozostup medzi jednotlivými telefonátmi je maximálne 2 minúty, čiže sa dá konštatovať, že telefóny sú v prevádzke non-stop a teda ich kapacita je využívaná na 100%. Zo štatistických údajov Linky detskej istoty vyplýva, že počet hovorov na Linke priamoúmerne stúpa s počtom zapojených telefónov/liniek. Zároveň sa blíži čas Vianoc, kedy sú deti ale i dospelí citlivejší najmä na vzťahy v rodine a partnerské vzťahy, preto telefonáty od novembra sú ešte frekventovanejšie. Projektovým zámerom je preto posilnenie dištančného poradenstva poskytovaného Linkou detskej istoty z pôvodných 36 konzultačných hodín na 44 denne.
poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € DeD Studienka, Orange a Cit, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Detský domov Studienka – Centrum sociálnych služieb (ded) je jediným a najstarším zariadením svojho druhu v Bratislave. Momentálne pracujú v domove pedagogických pracovníci, ktorí sú zodpovední za výchovu a sprevádzanie detí na výchovných skupinách. K poznaniu toho, čo deti reálne potrebujú, však nestačí štúdium špeciálnej pedagogiky. Na to je nutný osobnostný rozmer a ďalšie špecializované vzdelávanie. Najviac však pomôže zážitok. Práve zážitková pedagogika, je najúčinnejším prvkom pri pochopení toho, čo re&