Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Orange

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Orange, Bratislava'
za rok 2012

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
podpora vzdelávania 1 166 € Základná škola Humenné, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Hlavným zámerom projektu "Bezpečný virtuálny svet" ZŠ v Humennom bolo získanie zručností a vedomostí v oblasti digitálnych technológií v prepojenosti na ich bezpečné používanie. Samotnej realizácií jednotlivých úloh v rámci projektu predchádzala beseda s príslušníkom PZ SR v predmetnej oblasti. Výstupom jednotlivých aktivít bol vytvorený súbor komiksov, videokomiksov a videí. Škola ich postupne zverejňovala na web stránke projektu (www.projekt.zshu.sk). Ďalším výstupom bolo vytvorenie veľkoplošných bannerov. Predstavovali zhrnutie zásad jednotlivých oblastí bezpečnosti na internete a boli umiestnené v areáli školy. Žiacke komiksy boli zároveň spracované do učebnej pomôcky v printovej podobe. Päť najlepších komiksov bolo vytlačených na veľkoplošné postery a boli umiestené v priestoroch učebne informatiky.
podpora vzdelávania 1 200 € Základná škola Benkova v Nitre, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Žiaci zo ZŠ Benkova v Nitre sa počas realizácie projektu oboznámili s programom Google SketchUP. Zistili rozmery budovy školy, získali fotografie jednotlivých miestností a celej budovy, vďaka čomu si vytvorili predstavu o 3D objektoch. Následne tieto údaje použili v 3D stavbe objektov v spomínanom programe. Svoje výtvory zverejnili na stránke www.3dwarehouse.sketup.com. Video, ktoré vzniklo pri práci na bolo umiestnené na stránku školy www.zsbenkova.edupage.org a na webovú stránku YouTube. Projekt priniesol väčší záujem žiakov 9. ročníkov o prírodovedné predmety a usmernil ich v ďalšom štúdiu technicky zameraných predmetov na technických školách.
podpora vzdelávania 1 300 € IN-forma, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Vzdelávanie zábavou mal za cieľ naučiť deti spoznávať a objavovať svoje možnosti a potenciál vo forme nových metód vo vyučovacom procese. Deti z prvých ročníkov ZŠ v Trstenej sa učili sami a poznávali na základe vnútornej motivácie a nových zážitkov na vyučovaní. Vo vyučovaní týchto žiakov a na záverečné testovanie bol zvolený iný prístup - klasické vyučovanie, motessori vyučovanie a vyučovanie s pomocou výpočtovej techniky. Žiaci neboli hodnotení. Boli skúmané a porovnávané len výsledky odlišného prístupu k vyučovaniu. Zistilo sa, že výučba prostredníctvom výpočtových technológii je pre dnešné deti najatraktívnejšia a dokážu týmto spôsobom absorbovať najviac nových informácii. Montessori výučba a materiál je vhodná a nápomocná najmä pre materské školy.
podpora vzdelávania 1 157 € Základná škola Ľudovíta Štúra v Modre, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Vďaka projektu "Animované rozprávky" sa deti zo ZŠ Ľ.Štúra v Modre naučili vytvárať filmový spot pomocou animácie. Priučili sa bezpečnej práci s modernými digitálnymi technológiami a oboznámili sa s dopadom autorského zákona pri práci s multimédiami. S niektorými rozprávkami vytvorenými počas realizácie projektu žiaci úspešne reprezentovali školu v rôznych súťažiach. Ich filmy vyhrali súťaže "Európa v škole" a "Prečo nás informatika baví". Svoje výsledky odprezentovali aj pred rodičmi, priateľmi, či na internete. Starý spôsob premietania oproti modernému kinu porovnali deti počas návštevy predstavenia a zákulisia kina v Mestskom kultúrnom stredisku Modra. Vďaka filmovému predstaveniu Lego príbeh 3D mali možnosť pozorovať spôsob natáčanie prostredníctvom animácie.
podpora vzdelávania 1 400 € Poza školu, o.z., projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Na školách chýbajú učebnice pre mediálnu výchovu. Cez pracovný zošit Školienka in media, ktorý vytvorilo OZ Poza školu, môžu učitelia sprostredkovať deťom na prvom stupni primárneho vzdelávania, aká môže byť technika užitočná a zároveň zradná. Deti si hravou formou osvoja metódu ochrany osobných údajov, budú vedieť kedy a ako ich použiť. V rámci projektu boli zrealizované semináre, kde bolo učiteľom vysvetlené, ako s materiálom pracovať na hodine. Učitelia získali na seminároch vzdelávací materiál a metodiku na CD s prídavným materiálom k výučbe mediálnej výchovy.
podpora vzdelávania 1 500 € Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach podporil zavedenie bilingválnej výučby informatiky na tejto škole. Podarilo sa inovovať vyučovacie metódy, postupy a nástroje v rámci hodín informatiky. Prepojil sa obsah vyučovania na reálne aplikácie IT. Formou študentskej konferencie a ďalších sprievodných akcií sa gymnáziu podarilo informovať o počítačovej a informačnej bezpečnosti svojich študentov, ktorí na konferencii participovali. Konferencia sa konala pri príležitosti Safer Internet Day 2014. Projekt "Real IT" oslovil viacero organizácií, ktoré pomohli pri sprostredkovaní kontaktu s reálnymi IT technológiami. S tým pôvodne predkladatelia projektu ani nerátali. Výstupom projektu je aj virtuálne laboratórium, ktoré je dostupné na webovej stránke školy.
podpora vzdelávania 843 € Stredná odborná škola drevárska, Topoľčany, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt "Bez obáv na internete" SOŠ drevárskej z Topoľčian bol zameraný na rodičov a ich deti z MŠ a ZŠ. Študenti SOŠ drevárskej navštívili materské a základné školy v okolí. Deťom boli odprezentované hrozby, s ktorými sa môžu stretnúť na internete. Okrem predložených hrozieb boli žiakom ponúknuté aj oblasti ich riešenia. Deti z materských škôl boli o problematike informované pre nich vhodnou hravou formou. Rodičom detí z MŠ a ZŠ boli odovzdané materiály o správnom používaní internetu deťmi. Nájdu v nich rady a pokyny, ako svoje deti chrániť pred nebezpečenstvom, ktoré na nich na internete striehne. Študenti SOŠ drevárskej neobišli ani vlastné rady a počas niektorých vyučovacích hodín na škole odprezentovali danú tému aj pred svojimi spolužiakmi.
podpora vzdelávania 1 045 € Základná škola, Ľutina, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu "Po stopách Andyho Warhola" bolo, aby sa žiaci aj pedagógovia zo ZŠ v Ľutine formou exkurzie oboznámili s tvorbou A. Warhola. Navštívili múzeum v Medzilaborciach a mali možnosť svoje poznatky porovnávať, analyzovať aj dopĺňať. Došlo k prepojeniu širokej škály medzipredmetových vzťahov. Žiaci získali základné poznatky pri tvorbe mapového náčrtu, spísali referáty o živote a tvorbe tohto umelca, napísali článok do školského časopisu, kde vychádzali z referátov a vlastných zážitkov. Na hodinách mediálnej výchovy žiaci v múzeu v Medzilaborciach a v obci Miková vytvorili s pomocou kamery videoreportaž. Táto reportáž bude slúžiť ako učebná pomôcka pre ďalšie ročníky. Žiaci sa realizovali aj na iných hodinách, kde vytvorili bilingválny bulletin s informáciami o múzeu, nástenku o súčasnom umení, prezentácie o živote a tvorbe A. Warhola a umení Popart.
podpora vzdelávania 800 € Základná škola Vígľaš, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: ZŠ J.Drdoša vo Vígľaši projektom nadviazala na úspešné predchádzajúce ročníky projektového vyučovania, ktoré sú pre žiakov veľmi atraktívne. Vhodným a nenásilným spôsobom cez dejepisné témy škola začlenila problematiku zodpovedného prístupu k IT a mediálnej gramotnosti. Žiaci na tému Napoleon Bonaparte vytvárali papierový fiktívny profil s riadeným rozhovorom. Naučili sa, čo môžu zverejniť, aký to má význam a čo zverejeňovať o sebe na sociálnych sieťach už nie je vhodné. V rámci výtvarnej výchovy spracovali tému módy za Napoleona (empír) prostredníctvom tvorivých dielní a workshopov. Na iných vyučovacích predmetoch a spracovaním ďalších dejepisných tém vytvorili triedne noviny, navšívili expozíciu Matice slovenskej, či zažili hodinu odučenú v knižnici.
podpora vzdelávania 843 € Centrum voľného času detí a mládeže, Dobšiná, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu Centra voľného času pre deti a mládež v Dobšinej bolo spropagovať činnosť záujmového útvaru Maňuškovo a zatraktívniť hodiny anglického jazyka na základnej škole. Odohralo sa 11 predstavení. Okrem vystúpení na hodinách AJ sa zrealizovalo aj vystúpenie v mestskom parku v rámci Dní mesta Dobšiná. Tieto predstavenia boli určené pre širokú verejnosť a členov záujmových skupín. Najväčším prekvapením bol počet zapamätaných anglických slovíčok v rómskej triede, z čoho boli prekvapení aj samotní pedagógovia. Realizácia projektu utvrdila všetkých v tom, že ak sa učivo vysvetlí jednoduchou a hravou formou, aj žiaci so slabším prospechom vedia jednoduchšie pracovať s textom a opakovať naučené slovíčka.
podpora vzdelávania 1 300 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Michalovce, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach bolo zdôrazniť potrebu a možnosti využitia prostriedkov IKT, a moderných metód a foriem vyučovania. V rámci besedy zameranej na bezpečnosť na sociálnej sieti boli študenti upozornení na skryté nebezpečenstvá. Prostredníctvom školenia sa naučili identifikovať riziká v oblasti informačnej bezpečnosti a poznať možnosti prevencie. Na vyučovacích hodinách škola poukázala aj na novodobú formu šikanovania - kyberšikanu. Spoločne so študentmi vytvorili pravidlá bezpečnosti pri kyberšikane, plagáty, informačné brožúry, ktoré odovzdali ostatným študentom. Študenti odovzdali dôležité informácie v oblasti internetu a svoje bohaté skúsenosti aj seniorom, s ktorými sa stretli pri realizovaní školenia. Celý priebeh jednotlivých aktivít bol zverejnený prostredníctvom regionálnej televízie TV Mistrál.
podpora vzdelávania 835 € Základná škola, Revúca, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt žiakov siedmych ročníkov ZŠ v Revúcej "Pre lepšiu budúcnosť" zasvätil deti do problematiky IKT. Počas celého mesiaca žiaci pracovali na týždenných úlohách, z ktorých vytvárali výstupné materiály (o bezpečnosti na cestách, príbehy o kyberšikane, desatoro rád pre rodičov aj spolužiakov). Materiály sa učili zaznamenávať na pevný disk, archivovať a hlavne prezentovať. Posledný týždeň vytvárali dotazník pre spolužiakov s danou problematikou. Cieľom projektu bolo priblížiť žiakom výhody, ale aj riziká používania IKT a prehodnotiť ich postoje a návyky, čo sa podarilo úspešne splniť.
podpora vzdelávania 1 450 € Gymnázium Mateja Hrebendu, Hnúšťa, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu Gymnázia M. Hrebendu v Hnúšti "Fotošok" bolo prepojiť moderné IT s takmer 250 rokov starou fototechnikou Van Dyke sépiová tlač. Študentom sa podarilo zostrojiť a pochopiť funkciu Camery Obscury, zdokonaliť sa vo fotografovaní a kompozícii. Vďaka softvéru Photoshop zvládli aj náročnejšie úpravy fotografií a ich transformáciu na digitálny negatív. Na hodinách chémie miešali vlastné svetlocitlivé roztoky podľa starej receptúry a na slnku exponovali svoju prvotinu - fotografiu pomocou sépiovej tlače. Navšívili múzeum optika J.Petzvala a zažili vernisáž výstavy všetkých fotografií počas Dní mesta Hňúšťa. Vystavili dvojice digitálnych a analógových fotografií. Cieľová skupina sa rozrástla o sympatizantov na sociálnej sieti, kde boli zverejnené výsledky projektu a inšpirovala jeho autorov k realizácii workshopu pre dospelých v meste Rimavská Sobota.
podpora vzdelávania 1 490 € Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Žiaci PaSA v Prešove sa tohto roku prostredníctvom projektu rozhodli spracovať nehudobný námet hudobnými prostriedkami. Prostredníctvom umeleckých aktivít (spev, tanec, hra na hudovné nástroje, herectvo,...) sa chceli prihovoriť deťom a mladým ľuďom. Nenásilnou formou poukázali na riziká IKT a rastúcu agresivitu u detí a žiakov. Výsledkom sú dve hudobné rozprávky. Jedna pre deti predškolského veku a jedna pre mladší školský vek, pričom modernú techniku využili žiaci v prospech týchto aktivít. Rozprávky žiaci prezentovali v materskej škole, kde majú priebežnú prac, v Centre sociálnych služieb pri OZ Barlička pre mládež so zdravotným znevýhodnením a v škole pred rovesníkmi.
podpora vzdelávania 579 € Základná škola Janka Matúšku, Dolný Kubín, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Vďaka projektu "Drevené skvosty Oravy a blízkeho okolia" spoznávali žiaci zo ZŠ J. Matúšku v Kohútovom sade (Dolný Kubín) kultúrne a vlastivedné bohatsvo regiónu. Navštívili drevený artikulárny kostol v Leštinách, drevený Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne a obec Vlkolínec. Zámerom bolo získať množstvo dokumentačného materiálu a informácií. Cieľom bolo aplikovať získaný materiál do vyučovacieho procesu na viacerých predmetoch. Žiaci spracovali rôzne druhy prezentácií o najbližšej kultúrnej pamiatke, ktorou je spomínaný drevený kostol v Leštinách. Výsledkom aktivít bola propagácia kultúrnych a vlastivedných pamiatok zaradených do svetového dedičstva UNESCO.
podpora vzdelávania 1 050 € Základná škola Rudolfa Dilonga, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt ZŠ R.Dilonga z Trstenej priniesol pre svojich žiakov možnosť, aby ako reportéri získali veľa vedomostného materiálu prostredníctvom IKT. Počas niekoľkých mesiacov žiaci spoznávali tradičnú ľudovú kultúru a objavovali súvislosti s vedeckým vývojom. Manuálne pracovali v tvorivých dielňach, rozvíjali svoju fantáziu a zručnosti v praltických činnostiach. Navštívili vedecké centrum ATLANTIS v Bratislave, kde si mohli vyskúšať experimentovanie v matematiky a fyziky. Cieľom bolo dať žiakom podnet na uvažovanie o predmetoch minulosti ako o svedkoch doby. Porovnávali vývoj vedy, jej vplyv na súčasnosť v závislosti s prepojením na historické predmety. Pod vedením svojich učiteľov tvorivého tímu vyhľadávali a spracovávali informácie v troch fázach projektu. Zo svojich bádaní vytvorili prezentácie a referáty, v ktorých opísali, ako pochopili hlavnú myšlienku projektu: Ako prepojiť vedu a tradičnú ľudovú kultúru.
podpora vzdelávania 1 300 € Obecná knižnica, Mudroňovo, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Prevencia proti kyberšikane, ktorý pripravila Obecná knižnica v Mudroňove sa začal prednáškou pre deti a rodičov. V rýchlokurze geniality práca s IT technológiami sa deti učili, ako kreatívne využívať PC, mobil a fotoaparát. Naučili sa základy tvorby prezentácií. Tému kyberšikana spracovali formou prezentácií. Deti 1.-4. ročníka pracovali formou výtvarných prác - kresba zaujímavých objektov obce Mudroňovo. Deti z ročníkov 5.-9. nafotili obec Mudroňovo ako ju vidia oni. Výstupy týchto prác sa zahrnuli do brožúry Mudroňovo od histórie po súčasnosť.
podpora vzdelávania 893 € Základná škola Sama Cambela, Slovenská Ľupča, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Žiaci zo ZŠ Sama Cambela pracovali na projekte "Náučný chodník Mikroregiónu pod Panským dielom". Navštívili obce Mikroregiónu pod Panským dielom - Slovenskú Ľupču, Podkonice, Baláže, Nemce, Priechod a Selce. Získané informácie, fotografie a informačné bulletiny spracovali do podoby vývesných tabuľ umiestnených v areáli ZŠ. Náučný chodník slánostne otvorili počas žiackej konferencie k problematike regionálnej výchovy. Náučný chodník bude naďalej využívaný na edukačné a prezentačné účely pre žiakov školy, ale aj školami z okolitých obcí.
podpora vzdelávania 1 050 € Základná škola, Bratislava, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: ZŠ na Mierovej ulici v Bratislave sa vďaka projektu podarilo dostať tému pôdy do pozornosti žiakov šiestich základných škôl v Ružinove. Prostredníctvom facebookovej skupiny "Farby zeme" boli zverejňované úlohy, ktoré žiaci postupne plnili a odpovede zasielali elektronickou formou. Úlohy boli rôznorodé a tak rozšírili nielen vedomosti, ale aj zručnosti zapojených žiakov. Vedomosti využili pri vlastných vzdelávacích programoch pre mladšie deti. Namaľovali päťnásť krásnych obrazov, ktoré boli zverejnené vo virtuálnej galérii s hlasovaním, do ktorého sa zapojilo takmer 400 hlasujúcich. Galéria obrazov skrášľovala vestibul MČ Bratislava - Ružinov.
podpora vzdelávania 1 200 € Základná škola, Levice, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt ZŠ na Saratovskej ulici v Leviciach vytvoril podmienky na efektívnu interakciu čitateľskej a digitálnej gramotnosti žiakov. Morálne posolstvo bájok sa priamo integrovalo do digitálnej výchovy aktérov s cieľom bezpečne používať internet. Projektové aktivity mali charakter tvorivej práce s literárnymi textami a on-line učením v podmienkach tímovej spolupráce. Deti boli podnecované k rozvoju kritického myslenia. Zažili besedu s policajtom - odborníkom, ktorý im vysvetlil nástrahy virtuálneho sveta a priblížil im aj trestnoprávnu zodpovednosť za nevhodné sa správanie na internete. Spracovať tému nebezpečia virtuálneho sveta mali možnosť na workshope. Realizovaný projekt priniesol kvalitatívne zmeny v kognitívnej oblasti žiakov, ale aj v ich osbnostných morálno-vôľových vlastnostiach.
podpora vzdelávania 1 230 € Základná škola s materskou školou, Trstená, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt "Matematika s číslami v rozprávke nás pobaví" z dieľne ZŠ s MŠ Brezovica bol zameraný na natredičné vyučovanie matematiky. Cieľom projektu bolo zatraktívniť matematiku, viesť žiakov k samostatnosti a tvorivosti. Vzťah k nie zrovna populárnej matematike sa vďaka projektu zlepšil. Počas jeho realizácie žiaci vymysleli matematické rozprávky, ktoré vydali knižne aj na CD. Niektoré rozprávky spracovali vo forme interaktívnych prezentácií. V skupinkách napísali scenár, vyrobili kulisy a kostýmy a následne natočili rozprávky. Všetky uverejnili na stránke www.rozpravkove-ratanie.wbl.sk.
podpora vzdelávania 1 145 € Základná škola, Myjava, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: ZŠ na Viestovej ulici v Myjave sa vďaka projektu "Virtuálny svet - poznám ťa?"podarilo zvýšiť povedomie a šíriť osvetu o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie, nových technológií, ale i o rizikách virtuálneho sveta. Žiaci za pomoci učiteľov zostavili otvorenú nadrozmernú knihu z kartónu s prehľadom o výhodách, efektivite vo využívaní IKT a základných ohrozeniach internetu. Tá bola využívaná aj ostatnými pedagógmi ako učebná pomôca na vybraných vyučovacích hodinách. Vďaka projektu žiaci vytvorili aj bulletin "Bezpečne na internete" , ako osobnú pomôcku pre každé dieťa na 1. stupni ZŠ.
podpora vzdelávania 657 € Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Komárno, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt SPŠ - Ipari Szakközépiskola v Komárne sa zameral na informovanie o rizikách spojených s používaním nových informačných technológií. Bolo vybraných niekoľko kombinovaných dvojíc (jeden žiak z triedy s vyučovacím jazykom slovenským, druhý žiak s vyučovacím jazykom maďarským), ktoré spolu navzájom komunikovali prostredníctvom emailu. V rámci domácich úloh riešili spolu cez službu Skype zadané témy súvisiace s projektom. Na paraván vystavený v škole pravidelne prispievali informáciami, údajmi, fotografiami a internetovými odkazmi, na ktoré pri spracovaní svojej témy natrafili. Napokon zorganizovali konferenciu, ktorej sa zúčastnili pozvaní učitelia predmetov súvisiacich s témou a vybraní spolužiaci. Školská televízia nakrútila 3 materiály propagujúce zdravé nažívanie s IT a prebehla aj hlasovacia súťaž o 2 najkvalitnejšie projekty.
podpora vzdelávania 1 500 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Výsledky projektu UKF v Nitre "Netradičná fyzika" sú určené pre vzdelávanie žiakov vo fyzike na základných a stredných školách. Autori využili svoj potenciál a skúsenosti na tvorbu pokusov - úloh, ktoré vychádzajú z jednoduchých pomôcok. Pripravili odporúčanú metodiku riešenia úloh netradičnej fyziky a 27 tém zo 6 okruhov vyučovania fyziky na ZŠ a SŠ. Navrhli a vyhotovili edukačné klipy pre jednotlivé témy, ako doplňujúci a vedľajší metodický produkt k téme projektu. Riešitelia projektu vykonali niekoľko prednášok, seminárov, stretnutí so žiakmi, na ktorých prezentovali výsledky svojej práce.
podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola s materskou školou Cinobaňa, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu ZŠ s MŠ v Cinobani bolo použiť inú formu vyučovania environmentálnej výchovy prostredníctvom zážitkového vyučovania a poskytnúť pomoc útulku v Lučenci. Žiaci sa zapojili do aktívnej ochrany zvierat tým, že prostredníctvom virtuálnej adopcie zvýšili šance zvierat na domov. Naučili sa pracovať s digitálnou kamerou a grafickými programami, pretože výsledkami ich snaženia sú klipy o útulku a rôzne iné mediálne výstupy. V škole sa konala celoškolská konferencia, ktorá pozostávala aj z premietania prezentácií a ukážok žiackych prác v podobe reportáží o útulku, plagátov, či iných prezentačných a propagačných materiálov.
podpora vzdelávania 1 300 € Spojená škola internátna, Prakovce, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Napriek výborným podmienkam a materiálnemu zabezpečeniu má Spojená škola internátna v Prakovciach problémy s dochádzkou žiakov do školy. Preto bolo projektovým zámerom prísť medzi rodičov žiakov a získať ich pre spoluprácu. V rámci projektu sa realizovali tri aktivity. V priestoroch OÚ Richnava sa uskutočnil pre rodičov žiakov workshop výrobkov jednotlivých učebných odborov s ukážkami výroby. Druhá aktivita sa realizovala v Komunitnom centre v Nálepkove, čomu predchádzala aj osobná návšteva miestnej rómskej osady. Rodičia sa aktívne zapojili aj so svojimi deťmi (žiakmi) a podieľali sa na tvorbe výrobkov. Počas poslednej aktivity sa rodičia zapojili do skrášľovania okolia OÚ v Richnave prostredníctvom záhradníckych prác. Neskôr prišli všetci účastníci priamo do rómskej osady, kde pokračovali práce a vysadili sa tu kvety.
podpora vzdelávania 1 235 € Základná škola, Svodín, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Hlavným cieľom projektu ZŠ vo Svodíne bolo rozšíriť povedomie o nebezpečí vyplývajúcom z masového rozvoja internetu a sociálnych médií. V rámci projektu žiaci spolu s pedagógmi vytvárali tzv. Facebookové nástenky. Prostredníctvom tejto aktivity sa poukázalo na odlišnosť príspevkov a neskôr sa analyzovali možné riziká jednotlivých príspevkov. Okrúhle stoly vytvorili priestor pre otvorenú diskusiu s cieľovou skupinou a pedagógmi a odborníkom v oblasti bezpečnosti na internete. Divadelná inscenácia predstavovala kľúčovú aktivitu projektu. Bola vytvorená ako výsledok všetkých aktivít a pracovali na nej samotní žiaci školy. Divadelné predstavenie bolo prezentované zvyšným žiakom, rodičom a širokej verejnosti. Inscenácia upozornila rodičov potrebu kontroli činnosti ich detí na internete a samotných žiakov naučila obozretnosti pri práci so sociálnymi médiami a internetom.
podpora vzdelávania 1 100 € Špeciálna základná škola, Spišský Štiavnik, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Hlavným cieľom projektu Špecialnej ZŠ v Spišskom Štiavniku bolo vytvoriť ilustrovanú knihu básní pomocou metódy cinquain a upevniť tak vzťah žiakov k zdraviu a zdravému životnému štýlu. Žiaci vyhľadávali informácie o jednotlivých druhoch ovocia a zeleniny. Na názvy jedntolivých druhov potom vytvárali básne metódou cinquain. Niektorí žiaci k básniam vytvorili ilustračný obrázok aj v programe RNA. Ďalšou aktivitou bola realizácia dňa zdravej výživy, kde mali žiaci možnosť vidieť, spoznať a ochutnať rozličné ovocie a zeleninu. Projekt vyvrcholil na hodinách pracovného vyučovania, kde žiaci z pripravených listov vyrobili a prezentovali knihy s názvom Zdravo jesť - zdravo žiť.
podpora vzdelávania 1 030 € Základná škola Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: ZŠ v Žiari nad Hronom cez svoj projekt podporila rozvoj kreativity a zdokonaľovanie praktických zručností žiakov v oblasti mediálnej tvorby v spojení s využívaním najnovších IKT. Žiaci vytvorili realizačný tím školskej televízie, kde mohli ostať pracovať aj po skončení realizácie projektu. Na vyučovacích hodinách ďalej vytvárali reklamné slogany a k nim plagáty, ktoré mali upozorniť na riziká komunikačných technológií a boli vystavené vo vestibule školy. Pre žiakov boli zabezpečené besedy prostredníctvom rovesníckych skupín s tematikou zásad bezpečného správania sa na internete. Téme sa žiaci venovali aj prostredníctvom ročníkových prác, ktoré odprezentovali aj pred rodičmi.
podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola s materskou školou, Liesek, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt bol určený pre žiakov 4. a 6. ročníka v Liesku. Súčasťou učebných osnov vlastivedy pre 4. ročník je učivo o Bratislave. Pre žiakov 6. ročníka má mesto význam na vyučovaní dejepisu. Projekt bol východiskovým bodom pre začiatok spolupráce medzi školou a súkromnou bilingválnou ZŠ v Bratislave. Mal tiež upozorniť žiakov na nástrahy na internete. Žiaci sa zúčastnili prednášky na tému Bezpečný internet. Prostredníctvom skupinového hovoru cez Skype bratislavskí žiaci poradili lieseckým, ktoré miesta v Bratislave by mali počas svojej návštevy určite navštíviť. V skupinách vyrábali turistických sprievodcov, ktoré potom použili pri prehliadke mesta. Deti spoznali hlavné meste aj vďaka svojim bratislavským vrstovníkom, ktorí ich sprevádzali po meste. Po návrate deti tvorili prezentácie a literárne práce o Bratislave.
podpora vzdelávania 1 300 € Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Gymnázia J. Lettricha v Martine ukázal riziká využívania moderných technológií komunite žiakov a ich rodičom. Taktiež formou zážitkového učenia rozvinul zručnosti pri využívaní technológií tak, že sa žiaci dokážu efektívne orientovať v prostredí. Pre deti aj rodičov boli pripravené besedy s odborníkmi na témy kyberšikana a riziká a nástrahy sociálnych sietí. Zrealizoval sa workshop - školská projektová konferencia, kde žiaci preukázali svoje zručnosti pri práci s IT. Študenti sa mali možnosť zapojiť aj do školskej súťaže v písaní esejí na tému Ja a moderné technológie. Samotní žiaci pripravili tzv. Deň bez mobilu, ktorou boli nadšení aj informovaní rodičia. Na orientáciu v prostredí pomocou technológií poslúžil žiakom školský geocaching.
podpora vzdelávania 1 500 € Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Súkromná SOŠ v Giraltovciach zrealizovala projekt "Od knihy k bezpečnému internetu". V rámci neho navšívili žiaci Mestskú knižnicu, kde spracovali prehľad regionálnych knižníc a vytvorili Mapu regionálnych knižníc vystavenú vo vestibule školy.Počas návštevy knižnice v Kežmarku spoznali stredovekú knižnicu. Na Deň kyberšikany pripravili besedu na tému Riziká komunikačných technológií a zrealizovali workshopy a rôzne iné aktivity. Na hodinách SJ pripravili poviedku na túto tému. Vytvorili leták o právnej ochrane a časopis o rizikách komunikačných technológií. Zúčastnili sa exkurzie v STM v Košiciach kvôli sledovaniu vývoja technického spracovania informácií. Študenti zfotodokumentovali projektovú činnosť a zrealizovali výstvku fotografií v priestoroch školy. Na webovej stránke sprístupnili verejnosti informácie o odbornej tématike bezpečnej práce na internete. Vyvrcholením bola záverečná konferencia, na ktorej prezentovali výsledky svojej práce pred zástupcami miestnej komunity. Na jej základe škola dostala pozvanie od súkromnej ZŠ na zrealizovanie podujatia v scenári záverečnej konferencie v upravenej podobe pre vekovú kategóriu 7-15 rokov.
podpora vzdelávania 1 500 € ADEVYK, o. z., projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu občianského združenia ADEVYK, o.z. bolo získať vedomosti a ponaučenia o bezpečnosti internetu prostredníctvom Ezopových bájok. Bájky boli pripravené vo Filmovej škole počas vyučovacieho procesu strednej školy a ZUŠ v Košiciach. Žiaci sa naučili písať scenáre, storyboardy, učili sa pracovať s kamerou a pod. Pripravené diela sa žiaci naučili exportovať do formátov, ktoré sú potrebné pre internetovú televíziu a do vysielania. Z každého nakrúcania si pripravili fotodokumentáciu. Bájky sa odvysielali v internetovej televízii FOTELKA a sú uložené v jej archíve. Jednu z bájok žiaci nakrútili v električke Dopravného podniku mesta Košice, ktorý ju dal k dispozícii zadarmo. Priebeh nakrúcania bol pravidelne uverejňovaný na školskom portáli TASR a v printovom médiu Nový čas.
podpora vzdelávania 1 000 € Združenie Laura, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Vzdelávací a formáčno-edukačný program realizovaný v rámci projektu ponúkol pravidelné stretnutia (semináre) pre skupinu mladých stredoškolákov. Hlavnými témami týchto workshopov boli napríklad šikana a kyberšikana, kritické myslenie, komunikácia a komunikačné zručnosti, reklama a pod. Využívala sa pri tom bloková forma práce - pozvaní boli lektori a odborníci z mediálnej oblasti, psychológie a sociálnej práce. Účastníci nadobudli požadované zručnosti a informácie. Viacerí chcú pokračovať v stretnutiach a sami navrhli doplnenie obsahu.
podpora vzdelávania 1 175 € Cirkevná spojená škola, Snina, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Motiváciou pre realizáciu projektu Cirkevnej spojenej školy v Snine bola návšteva bábkového predstavenia. Následne žiaci na základe prečítanej slovenskej rozprávky vybrali rozprávky v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku, ktoré boli vhodné pre realizáciu bábkového divadla. Spoločne so žiakmi vytvorili scénu, rekvizity, za pomoci mamičiek vytvorili maňušky a pustili sa do nacvičovania textov a pohybu maňušiek na javisku. Žiaci 7. ročníka pomohli s hudbou a natočením kamerou na hodinách mediálnej výchovy. Premiera bábkového ystúpenia bola pre žiakov 1.-4. ročníka, následne v dvoch materských škôlkach a SZSS Nádej v Snine. Vystúpenia pokračovali hlavne v období júna, kedy boli žiadanejšie hlavne ku Dňu detí a budú realizované aj v novom školskom roku.
podpora vzdelávania 1 226 € Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Bratislava, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Pri realizácii projektu sa Asociácii pre mládež, vedu a techniku podarilo založiž nový klub: AMAVET klub č. 957 - Roboklub. Do krúžku robotiky sa prihlásili mladšie deti predovšetkým z mestskej časti Rača. Výsledkom krúžkovej činnosti bolo zvládnutie práce so stavebnicou Fischertechnik a Lego, nadobudnutie nových znalostí v graficky orientovanom programovaní stavebníc, manuálne zručnosti pri zapájaní elektrického obvodu, vedomosti o elektrických zariadeiach, ich fungovaní a ovládaní pomocou vlastnoručne vytvoreného programu. Asociácia po skončení krúžku dostávala aj ďalšie žiadosti o prijatie detí, a tak sa krúžok otvorí aj v ďalšom školskom roku.
podpora vzdelávania 1 450 € Dedinská únia heľpianskych aktivistov, o. z., projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: V rámci projektu boli zrealizované dva jednodňové workshopy pre učiteľov, kde okrem teoretických znalostí získali možnosť vymeniť si svoje poznatky a skúsenosti v rámci mediálnej výchovy. Zrealizovali sa aj dva workshopy pre učiteľov a žiakov ZŠ v Heľpe, v rámci ktorých sa účastníci učili spoločne chápať a kriticky posudzovať a využívať mediálne prostriedky. V praktickej časti žiaci pripravili dotazník a prieskumom zisťovali znalosti žiakov a učiteľov o využívaní a vplyve masovokomunikačných prostriedkov. Z prieskumu bola vytvorená prezentácia, ktorá bola použitá na workshope s rodičmi a verejnosťou a pri návšteve okolitých základných škôl počas dvoch verejných prezentácií. V záverečnom workshope žiaci a učitelia vyhodnotili projekt.
podpora vzdelávania 1 600 € Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Výstavno-edukačný projekt pod názvom ODPAD? To chce NÁPAD! Pozostával z výstavy realizovanej v spolupráci s BIBIANOU - Domov umenia pre deti. Pred a počas výstavy prebiehali tvorivé dielne. Na nich sa deti sa deti, žiaci a študenti naučili zodpovednejšie pristupovať k životnému prostrediu formou triedenia odpadu a kreatívneho prístupu k odpadovým materiálom. Už samotná vysoká návštevnosť a záujem zúčastnených škôl svedčil o tom, že spôsob zážitkového učenia mimo priestorov školy je žiadaný a opodstatnený. Výstupy z tvorivých dielní, ktorým neprekážali poveternostné podmienky, boli nainštalované v galerijnej záhrade. Projektu sa zúčastnilo 3392 návštevníkov z radov detí, žiakov, študentov a rodín s deťmi.
podpora vzdelávania 1 100 € Škola úžitkového výtvarníctva, Ružomberok, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Študenti zo Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku v rámci projektu "Kto vidí srdcom, vidí dvakrát" absolvovali na začiatku prednášku s lektormi z OZ STOPKA pre nevidiacich a slabozrakých. Lektori ich naučili, ako nevidiaci vníma svet okolo seba a ktoré zmysly využíva v prevažnej miere. Študenti potom vytvorili tyflografické knihy a haptické hračky, ktoré odovzdali žiakom Spojenej školy v Levoči. Získali tak vysoko profesionálne a jedinečné produkty, ktoré nie sú bežne dostupné. Všetky produkty boli vyrobené ručne a preto sú zároveň nenapodobiteľnými originálmi.
podpora vzdelávania 1 200 € Stredná odborná škola, Bratislava, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt SOŠ v Bratislave Na pántoch bol zameraný na zážitkovú formu vzdelávania. Žiaci prešli tréningovou metódou a riešili modelové situácie, ktoré rovesníci žiakov zažívajú každý den. Diskutovali s odborníkom prezídia PZ, so psychológom, s IKT odborníkom, s mediátrokou a bývalými absolventmi školy. Zorganizovali a zúčastnili sa konferecie zameranej na kybergrooming. Mali tak možnosť vybudovať si návyky na bezpečné správanie sa na internete, vytvoriť priestor na výmenu skúseností, či vytvoriť si právne povedomie.
podpora vzdelávania 1 150 € Obchodná akadémia Rožňava, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Akcia "Deň bezpečného internetu" bola zorganizovaná na spôsob konferencie ako celodenná akcia pre všetkých žiakov a učiteľov Obchodnej akadémie v Rožňave. Zúčastnili sa jej aj skupiny žiakov z iných stredných škôl. Študenti mali možnosť zhliadnúť videospoty a získať informácie o "Safer Internet Day". Na konferencii svoju prednášku "Malware dnes" odprezentoval Peter Stančík zo spoločnosti ESET a o kyberšikane študentom prišiel porozprávať odborník - psychológ z CPPPaP Rožňava. Samotní žiaci mali možnosť odprezentovať svoje práce na túto tému a následne boli odmenené najlepšie práce vytvorené na tému bezpečný internet.
podpora vzdelávania 1 120 € Základná škola Petra Škrabáka, Dolný Kubín, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne bolo ukázať žiakom, že IKT sú veľkým pomocníkom a zároveň nás ohrozujú. Počas vyučovacích hodín žiaci zmysluplne pracovali s počítačom. Vyučovacie hodiny informatiky boli zamerané na vyhľadávanie, triedenie a spracovanie informácií o vuživaní komunikačných technológií doma, na škole a na verejnosti. Žiaci vypracovali prezentácie s rôznymi témami, ktoré následne prezentovali na "Žiackej univerzite" žiakom školy, učiteľom a rodičom.
podpora vzdelávania 1 312 € Základná škola, Detva, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu ZŠ v Detve "Život nie je komiks!" bolo prezentovať IKT - ich výhody, nevýhody a riziká, predovšetkým žiakom a rodičom. Žiaci sa zúčastnili besedy o prevencii kyberšikany a rizikách moderných komunikačných technológií. Okrem základného cieľa projekt slúžil na rozvoj tvorivosti a športovej zdatnosti. Uskutočnil sa volejbalový zápas učitelia-žiaci, ktorý sa konal kvôli zlepšeniu vzťahov medzi nimi. Prostredníctvom podujatí (besedy, športové a výtvarné dni, divadelné predstavenie, tvorba komiksov pomocou PC programov) deti uvideli, ako môžu efektívnejšie tráviť voľný čas.
podpora vzdelávania 800 € Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Košice, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: ZŠ sv. Cyrila a Metoda pripravila v rámci projektu pre pedagogický zbor a žiakov 4.-8. ročníka tréning zamerané na rovesnícku mediáciu. Žiaci si mali možnosť vyskúšať postupy efektívnej komunikácie a proces predchádzania a riešenia konfliktov. Tento proces bol uskutočnený prostredníctvom certifikovaného mediátora. Postrehy a postoje žiakov boli prezentované na konferencii: Skúsenosti mediátora. Rovesnícki mediátori sa stali supervízormi svojim mladším spolužiakom. Mediácia sa stala jedným zo spsôsobov posilňovania medziľudských vzťahov na všetkých úrovniach ako aj predchádzania a riešenia konfliktov na škole.
podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola Jána Amosa Komenského, Tvrdošovce, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Zámer projektu ZŠ J.A. Komenského v Tvrdošovciach sa skladal z viacerých častí. V prvej časti si deti rozvíjali finančnú gramotnosť prostredníctvom rôznych aktivít na vyučovacích hodinách. Aktivity súviseli s prípravou na Konferenciu o eure. Druhá časť bola venovaná samotnej konferencii. Poslednou časťou zámeru školy boli školenia pre rodičov aj obyvateľov obce, kde pedagógovia ďalej predali informácie nadobudnuté na konferencií. V rámci projektu a teda aj konferencie prebehlo viacero prednášok na témy: Bezpečné používanie internetbankingu a jeho riziká, Ako rozumne hospodáriť s financiami.
podpora vzdelávania 800 € Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Komárno, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt SOŠ obchodu a služieb v Komárne bol realizovaný s cieľom oboznámiť žiakov so životom a podnikateľskými aktivitami Tomáša Baťu a jeho naslednovníkov. Žiaci sa zúčastnili exkurzie, počas ktorej navštívili významné miesta pôsobenie T. Baťu v ČR a v SR. Po návrate z exkurzie žiaci oboznámili svojich spolužiakov s nadobudnutými vedomosťami pomocou prezentácií a vyhotovili spoločenskú hru s názvom Podnikaj ako Baťa!. Spoločenská hra slúži na hodinách ekonomického charakteru ako učebná pomôcka.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola Janova Lehota č. 97, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projektom "(U)menenie" chcela ZŠ v Janovej Lehote zmeniť pohľad žiakov na miesto umenia v súčasnej masmédiami nasiaknutej dobe. Pre každý ročník (7.-9.) bol pripravený v rámci projektu menší projekt, ktorý spojila literárno- výtvarná výstava prác všetkého umeleckého, čo vytvorili. Išlo o povinné čítanie premenené na množstvo zaujímavých činností.Aktivity vyvrcholili vo výtvarnom stvárnení pod dozorom profesionálov výtvarníkov. Žiaci spoznali netradičný rozmer výtvarného poňatia tém v skutočnom ateliéri s profesionálmi. Premosťujúcim výstupom množstva aktivít bola putovná výstava jednak výtvarných prác zrealizovaných v profi ateliéri, jednak ďalších výstupov z ostatných zložiek projektov.
podpora vzdelávania 195 € Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu, Humenné, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Gymnázia armádneho generála L. Svobodu v Humennom mal poskytnúť žiakom dostatok informácií pred voľbou povolania tak, že sa na ich získavaní podielali samotní žiaci. Informácie čerpali z printových a elektronických zdrojov, od rodičov a oslovovali odborníkov. Vytvárali a vyhľadávali obrazový materiál k povolaniu, ktoré neskôr prezentovali v rámci hodin SJ a L. Najlepšie práce boli umiestnené v priestoroch školy. Mimoriadnym momentom projektu bol kontakt žiakov s odborníkom v rámci architektúry, ktorí im ponúkol ďalšiu spoluprácu.
podpora vzdelávania 1 350 € TANDEM, n. o., projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Počas projektu absolvovali členovia žiackej školskej rady gymnázia školenie neformálnymi zážitkovými metódami. Zaoberali témami ako intimita, intimita v online svete, virtuálna stopa, zodpovednosť a Facebook, ochrana osobných údajov atď. Súčasťou tréningu bolo vypracovanie projektu žiakov týkajúceho sa bezpečného používania internetu. Týmto bola zabezpečená multiplikácia výsledkov školenia. Počas prípravnej fázy konzultovali žiaci so školiteľmi tréningu a samotný projekt - poldňový program pre žiakov celej školy realizovali sami
podpora vzdelávania 1 500 € Špeciálna základná škola, Žiar nad Hronom, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Vďaka projektu ŠZŠ v Žiari nad Hronom "Kiranove kráľovstvo priateľstva" sa žiaci oboznámili s nástrahami a s možnosťami ochrany spojenými s využívaním IT. Počas trvania celého projektu deti sprevádzala opička. Deti sa naučili, ako bezpečne používať mobilný telefón, pevnú linku, počítač a dôležité telefónne čísla. Absolvovali výlet do ZOO a na dopravnom ihrisku ich čakala prednáška zameraná na zvyšovanie právneho vedomia a prevenciu viktimácie.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou "Deti v sieti" ukázal žiakom, ako sa vyhýbať nebezpečenstvu, podvodom, počítačovým vírusom a chrániť si svoje súkromie. Deti získavali informácie inovatívnym spôsobom prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania, prednášok a besied s odborníkmi. Vytvorili informačnú brožúru s názvom Bezpečný počítač, ktorú rozdali rodičom žiakov, budúcim prvákom a piatakom pri slávnostných zápisoch. Prehliadka múzea (STM v Košiciach) a konferencia Noc na škole priniesli žiakom nové zážitky. Výtvarná súťaž, modelovanie vírusov a vymýšľanie pravidiel "netikety" podporili tvorivosť a kreativitu detí. Projekt prispel k prevencii kyberšikany a závislosti od počítača.
podpora vzdelávania 1 300 € Labyrint, o. z., projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt OZ Labyrint Bezpečný internet a mobil bol zrealizovaný s dievčatami a chlapcami vo veku 9-10 rokov. Na workshopoch formou skupinovej diskusie, pomocou preventívneho materiálu boli deťom sprostredkované pravidlá bezpečného četovania. Na stretnutí s dospelými boli zúčastnení informovaní o možnom sexuálnom nebezpečenstve na internete. Taktiež boli podporení v kompetencii v práci s PC ohľadom sexuálneho násilia a v komunikácii s deťmi na danú tému. V spolupráci s vydavateľstvom IRIS zrealizovalo združenie dotlač preventívneho materiálu - boržúrky a kartičky, ktoré využívali pri práci s deťmi. Do knižnice OZ Labrint boli vďaka projektu aj kúpené knihy na tému sexuálne násilie na internete.
podpora vzdelávania 800 € Základná škola s materskou školou , Liptovská Kokava, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: "Rozprávky trochu inak" je projekt ZŠ s MŠ Liptovskej Kokavy, v ktorom žiaci prezentovali svoje nadobudnuté vedomosti. Deti sa naučili pracovať hlave s grafickými programami. Žiaci vo dvojiciach písali scenáre rozprávok, ktoré následne graficky spracovali. Rozprávku zahrali svojim mladším kamarátom v materskej škole. Čitateľskú gramotnosť si rozvíjali v nových rozprávkových knihách. Vytvorili plagát na Deň matiek, v ktorom hrali v nových kostýmoch dve divadielka. Na tento deň si pripravili žiaci aj prezentáciu, ktorá pozvaných sprevádzala programom. Najstarší žiaci pripravili k tomuto programu hudobný sprievod.
podpora vzdelávania 1 380 € Súkromná praktická škola pri OZ Barlička, Prešov, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Do Súkromnej praktickej školy pri OZ Barlička chodia deti s mentálnym alebo viacnásobnym postihnutím. Kvôli mentálnemu postihnutiu sú príliš dôverčiví a ľahko ovplyvniteľní. Môžu sa stať obeťami zneužitia informácií, kyberšikany a dostať sa do kontaktu s inými nástrahami nových IKT. Bol im venovaní projekt "Dvakrát meraj a raz klikni", ktorý ich hravým a neformálnym spôsobom naučil zodpovedne pristupovať k používaniu nových IKT. Žiaci na túto tému absolvovali prednášky s odbornými lektormi. Následne vytvorili edukačnú pomôcku vo forme spoločenskej hry. Hráč sa na nej dostane do rôznych situácií súvisiacich s nástrahami a problémami pri používaní nových IKT. Pri verejnej prezentácii hry boli žiaci ocenení za aktívny prínos pri tvorbe vzdelávacej hry. Boli im odovzdané pamätné diplomy a maľované hrnčeky s logom a názvom projektu.
podpora vzdelávania 490 € Základná škola, Šahy, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Šiestaci zo ŽS v Šahách sa v rámci projektu "Na kolesách bez výfukových plynov" zúčastnili viacerých aktivít. Najprv si zopakovali vedomosti o atmosfére hravou formou. Na hodinách výtvarnej výchovy vytvárali modeli atómov, ktoré budú ďalej slúžiť na iných vyučovaích hodinách. V rámci projektu sa zúčastnili prednášky s inštruktorkou autoškoly. Absolvovali jazdu na bicyklochm ktorej cieľom bolo poukázať na dopravu šetriacu životné prostredie. Aktívne zmonitorovali dopravu v meste Šahy. Tejto aktivity sa zúčastnili aj pedagogické asistentky. Žiaci zistené údaje spracovali, vyhodnotili a vyvodili možné závery.
podpora vzdelávania 1 250 € Základná škola Pavla Križku , Kremnica, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt ZŠ P. Križku v Kremnici obohatil obsah vyučovania na tému bezpečného využívania internetu. Uskutočnil sa celý rad zaujímavých akcií. Žiaci najprv získali informácie o význame a spôsobe používania IKT. V tvorivých aktivitách nacvičovali správne spôsoby využívania internetu. Písali blogy, tvorili svoj profil a vyplnili anketu o tom, ako IT využívajú. Oboznamovali sa so stránkami a preventívnymi programami venovým ochrane detí pred nástrahami virtuálneho sveta. Žiaci taktiež pripravili príručku o bezpečnom využívaní médií a interaktívnu výstavu. Zúčastnili sa besedy s policajtom a expertom na počítače. Na výletoch robili záznamy o svojich zážitkoch pomocou médií. Nevynechali sa ani pedagógovia, ktorí sa vyškolili a zoznámili s najmodernejšími IT a preventívnymi aktivitami zameraných na ochranu detí pred nástrahami virtuálneho sveta.
podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola, Lok, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Žiaci zo ZŠ z Loku vďaka projektu "Cestovateľské výpravy za poznaním po Slovensku" navštívili zaujímavosti našej vlasti, o ktorých sa žiaci 3. ročníka učia na hodinách vlastivedy. Spoznali historické pamiatky slávnych miest, hrady, zámky a pozoruhodné pamiatky. Pripomenuli si rôzne historické udalosti a prezreli prírodne pozoruhodnosti Slovenska v blízkosti navšívených miest. Nezabudli ani na vzácne pamiatky zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.Virtuálne navštívili minerálne a termálne pramene Slovenska.Každej výprave predchádzali prírpavné aktivity, ktoré realizovali s využitím IKT a medzipredmetových vzťahov. Podarilo sa tak podnietiť spoluprácu a tvorivú pracovnú atmosféru pri tvorbe kroniky triedy zo svojich výprav.
podpora vzdelávania 900 € Základná škola s materskou školou, Záriečie, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Poznatky o bezpečnej práci na internete získavali žiaci ZŠ s MŠ Záriečie zážitkovou formou. Na hodinách informatiky vyhľadávali žiaci potrebné informácie. Pripravili vzdelávací materiál pre mladších žiakov o pozitívach a rizikách sprevádzajúcich komunikáciu na internete. Letáčiky boli distribuované do rodín prostredníctvom žiakov. Žiaci ôsmeho ročníka pripravili divadielko na tému Bezpečne na internete. Dve predstavenia hrali pre žiakov, jedno pre rodičov a občanov obce. V závere divadielka bola beseda, ktorá sa ukončila rozdaním medailónikov a vyhlásením výtvarnej súťaže na rovnakú tému. Žiacke výtvarné práce boli vyhodnotené a deti boli odmenené hodnotnými cenami.
podpora vzdelávania 355 € Centrum voľného času, Stará Turá, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Cieľovou skupinou projektu CVČ Stará Turá boli členovia Detského parlamentu mesta Stará Turá. V rámci projektu sa zrealizovali viaceré aktivity. Zorganizovalo sa 5 miniseminárov s témou komunikácia. Ďalej si mali deti možnosť na stretnutiach zahrať spoločneské hry zamerané na komunikáciu. Podstúpili tréning a prípravu na vystúpenia, modrerovanie a prezentáciu na verejnosti. Súčasťou projektu bola aj tzv. Parlamentná noc, kde sa stretli členovia parlamentu a venovali sa aktivitám zameraným na overenie zručností a vedomostí, ktoré počas projektu získali.
podpora vzdelávania 1 050 € Základná škola Lutiše s Materskou školou Lutiše , projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt ZŠ Lutiše s MŠ Lutiše bol zameraný na prepájanie teórie a praxe. Cieľom bolo utvárať a rozvíjať pozitívne postoje pri ochrane a zveľaďovaní životného prostredia. A síce priamym monitorovaním potoka Radôstka, čistotou vody, rozšírením vedomostí žiakov o živočístve a rastlinstve nielen v údolí potoka. Do projektu boli zapojení aj odborníci z tejto oblasti. Škola v Lutišiach spolupracovala s pracovníkmi Školy ochrany prírody Varín, ktorá je odborom správy NP Malá Fatra. Zameriava sa na výchovu ochrany k prírode, vzdelávaniu a propagácii. Do projektu sa zapojili všetky triedy vrátane materskej školy.
podpora vzdelávania 560 € Základná škola, Muránska Dlhá Lúka, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu ZŠ v Muranskej Dlhej Lúke bolo vytvorenie slovensko-rómskeho šlabikára. Šlabikár mal byť jeden z prostriedkov na odstránenie bariér a hendikepov, s ktorými do školy v Muránskej Dlhej Lúke prichádzajú žiaci. V spolupráci s rodičmi a pedagógmi deti vytvorili slovník a k nemu pracovné listy. Na hodine informatiky pracovali s textovými poľami, tabuľkami a úpravou fotografií. Bol splnený aj sekundárny cieľ a to ochrana pred rizikami využívania IKT. Ich sprievodcom bola maňuška, ktorá deti priebežne oboznamovala s výhodami a hlavne nevýhodami, či rizikami súvisiacimi s využívaním IKT.
podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola Kálmána Mikszátha s VJM s materskou školou Vrbovka, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt ZŠ Kálmána Mikszátha s VJM vo Vrbovke mal za úlohu zabezpečiť, aby deti pomocou zážitkového učenia získali skúsenosti s jednotlivými umeleckými štýlmi. Do projektových aktivít boli na rôznych vyučovacích hodinách zapojení žiaci 5.-8. ročníka. Najúspešnejšie boli aktivity rozvíjajúce tvorivosť, schopnosti a nadanie žiakov: napr. dramatizácia divadelnej hry, vytváranie modelov a makiet, či organizovanie olympijských hier. V závere projektu žiaci absolvovali exkurziu v Budapešti v Múzeu krásnych umení.
podpora vzdelávania 1 960 € Spoločnosť pre otvorené informačné technológie, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: V rámci projektu zorganizovala Spoločnosť pre otvorené informačné technológie viacero jednodenných, víkendových a aj dlhších stretnutí, ktorých témou bolo používanie otvoreného a slobodného softvéru na základných a stredných školách ako aj ďalšie témy súvisiace s bezpečnosťou a zodpovedným správaním na internete. K viacerým témam boli vytvorené príručky, ktoré sú pre záujemcov voľne dostupné na stránke projektu. Na webstránke ossden.soit.sk sú okrem akcií projektu zverejňované aj informácie o ďalších akciách organizovaných SOIT súvisiacich s témou projektu.
podpora vzdelávania 1 200 € Základná škola J. Kráľa, Šahy, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu ZŠ J. Kráľa v Šahách bolo naučiť deti kriticky nazerať na IKT. Druháci tak tvorili plagáty a diskutovali. Deti navštívili policajti, staré mamy a besedovalo sa. Zúčastnili sa exkurzie u hasičov. Vytvorenie relaxačného kútika prispelo k dobrej a príjemnej atmosfére v triede. Veľkým zážitkom bola pre druhákov návšteva divadelného predstavenia. Deti získali veľa potrebných informácií a poznatkov. Projekt ich pripravil na krízové situácie, s ktorými sa môžu v budúcnosti stretnúť.
podpora vzdelávania 1 200 € Špeciálna základná škola, Žarnovica, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: ŠZŠ v Žarnovici je škola zabezpečujúca výchovu a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Počas projektu "Po stopách našich starých rodičov" boli realizované aktivity, na ktoré boli pozývaní ľudoví remeselníci a spoločne sa učili tradičným remeslám. Všetky aktivity mali u žiakov veľký úspech, najviac ich však oslovila práca s hlinou a prútím. Na základe tejto skúsenosti škola uvažuje o vytvorení záujmového útvaru - Hrnčiarsky kúžok, prípadne o zavedení nepovinneho predmetu - Výroba keramiky pre žiakov druhého stupňa.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola s materskou školou, Hriňová, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Žiaci zo ZŠ s MŠ v Krivci získali vďaka projektu "Malí záchranári" nové zdravotnícke vedomosti a zručnosti. Učili sa ich nielen teoreticky, ale aj prakticky využiť. Sprievodnými aktivitami projektu boli besedy. Jedna s dobrovoľníkmi zo SČK Zvolen a druhá s pracovníkmi dopravnej výchovy z firmy Pansophia. Vďaka zakúpeným pomôckam si 142 žiakov precvičilo základy prvej pomoci. Bola podporená skupinová práca. Jedno družstvo sa zúčastnilo aj súťaže SČK Hliadka mladých záchranárov, kde obsadili 5. miesto. Žiaci sa zúčastnili aj zaujímavej exkurzie na transfuziologickom oddelení nemocnice v Banskej Bystrici. Pre deti na detskom oddelení vyrobili a zakúpili darčeky a počas exkurzie im ich odovzdali.
podpora vzdelávania 1 500 € Súkromná základná škola waldorfská, Bratislava, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu Súkromnej ZŠ waldorfskej bolo oživenie postáv dvoch známych divadelných hier a a uvedomiť si dôležitosť bezpečného správania sa v reálnom i virtuálnom svete. Žiaci mali možnosť sa zapojiť do kultúrneho prostredia a prepojiť ho so svetom počítačov. Žiaci vytvárali kostými, kulisy a zháňali rekvizity. Naučili sa šiť materiály, ktoré sa dnes bežne nepoužívajú, konštruovať náročnejšie a väčšie objekty z dreva, vyrátať si potrebný materiál a opracovať ho. Svoj čas venovali projektu aj počas víkendov. Žiaci získali aj prostredníctvom statusov na Facebooku komplexnejší prehľad na svoje postavy. Pracovali s textom, vypisovali repliky na Facebook, čím sa ich aj učili. So svojim predstavením sa zúčastnili aj medzinárodného festivalu Dúhové divadlo v Písku.
podpora vzdelávania 1 275 € Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Gymnázium A. Kmeťa v Banskej Štiavnici vytvorilo projekt "Film ako spôsob prejavu a pochopenia". Žiaci si rozšírili svoju filmovú gramotnosť a povedomie o audiovizuálnej kultúre, či mali priestor aj na rozvoj praktických zručností. Zrealizovalo sa viacero aktivít od školského premietania, účasti na filmových festivaloch, návštevy kina, cez prednášky s lektormi, po workshopy v spolupráci s kameramanom a pod. Žiaci aplikovali nadobudnuté znalosti pri tvorbe vlastných filmov.
podpora vzdelávania 1 450 € Základná škola, Handlová, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt ŽŠ v Handlovej bol venovaný žiakom 6. ročníka, aby ich opäť motivoval k učeniu a utlmil sa ich nedostatočný záujem o školu. Žiaci sa zahrali na historikov. Analyzovali historické pramene a v tímoch vytvárali projekty k témam Starovekého Ríma. Prostredníctvom IKT riešili zadané problémové úlohy. Na skutočných Rimanov sa mohli zahrať pomocou inscenačnej metódy a didaktických hier. Počas archeologických prác spoznali rímsku kultúru a po nadobodnutí dostatočných poznatkov zorganizovali detskú konferenciu s použitím videohovoru pre rodičov. Vyučovanie sa tak stalo pre deti atraktívne, čo spôsobilo silnú motiváciu učiť sa.
podpora vzdelávania 650 € Špeciálna základná škola, Dubnica nad Váhom, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Vďaka projektu si mentálne postihnuté deti zo ŠZŠ v Dubnici nad Váhom osvojili sociálne zručnosti na základe vlastných zážitkov v reálnych životných situáciach. Naučili sa orientovať vo svojom meste, poznať zariadenia a inšitúcie podľa zamerania ich činnosti. Osvojili si prácu s počítačom, internetom, vyhľadávať informácie a pritom dbať na bezpečnosť na internete. Spoznali kultúrne inštitúcie a pamiatky v meste, naučili sa orientovať v mestskej poliklinike - vybavovať u lekára a v lekárni. Spoznali športoviská v meste a naučili sa hrať bowling. Vedia si naplánovať a zrealizovať cestu vlakom a autobusom. Spoznali peniaze a nakupovanie v rôznych druhoch obchov, využívanie služieb v meste a pod. Deti z každej oblasti vyhotovili fotodokumentáciu, spracovali fotky a vytvorili fotoknihy, ktoré budú slúžiť v budúcnosti žiakom ako učebnica. Fotoreportáže z mesta boli vystavené v Dome kultúry a sprístupnené obyvateľom mesta.
podpora vzdelávania 1 300 € Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici sa zaoberal problematikou využívania moderných komunikačných technológií a ochrany pred ich rizikami. Jeho cieľom bolo netradičnými metódami pripraviť žiakov bilingválnej sekcie na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky z francúzskeho jazyka a literatúry. Žiaci sa zúčastnili šiestich interaktívnych stretnutí so psychológom zameraných na bezpečné a zodpovedné pužívanie IKT. Precvičili si slovnú zásobu vo FJ týkajúcej sa kyberšikany, práce na počitáči a pod. Vytvorili divadelné predstavenie vo FJ a k nemu aj vlastnoručne urobené kulisy. Hru preložili aj do SJ a pripravili k nej slovenské titulky. Vytvorený plagát zameraný na kyberšikanu zverejnili na nástenke školy. Taktiež prebehla anketa pre žiakov na túto tému, ktorej výsledky budú zverejnené na školskom webe a v školskom časopise. Časopis bude vydaný v septembri 2014.
podpora vzdelávania 2 000 € Občianske združenie Žabky, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu OZ Žabky bolo napísať a vytlačiť tri publikácie pre ZŠ, pre učiteľov, pre žiakov a pre rodičov v oblasti mediálnej výchovy. K týmto publikáciám sa následne konali semináre na jednotlivých školách v Košickom a taktiež Prešovskom kraji a to v Stropkove, Sečovciach, Sobranciach, Košiciach, Prešove a Trebišove. Tieto publikácie mali veľký ohlas, počet ich výtlačkov nestačil na záujem škôl a tak sa dala spraviť dotlač, aby sa mohlo pokračovať v distribúcií po ďalších školách.
podpora vzdelávania 1 300 € Gymnázium Štefana Moysesa , Moldava nad Bodvou, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Hlavným zámerom projektu Gymnázia štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou bolo vytvoriť čitáreň, kde sa žiaci môžu prostredníctvom kníh, ale aj moderných technológii dostať do sveta fantázie. Bola zriadená webová stránka, kde sa zverejňovali výstupy projektu. Nevyužitá miestnosť vedľa školskej knižnice bola premenená vlastnou činnosťou detí na čitáreň. Pre deti boli vytvorené aj netradične strávené vyučovacie hodiny. Boli im odprezentované prednášky o nástrahách na internete. Za najatraktívnejšie žiaci považovali samotné maľovanie miestnosti, ale aj záverečnú akciu nazvanú ako Otvorenie čitárne. Bolo predvedené divadielko - dramatizácia rozprávky, zážitkové čítanie i tvorba ilustrácii určené pre žiakov 1. stupňa ZŠ.
podpora vzdelávania 1 970 € Občianske združenie Múzy.sk, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Medziriadky 2014 poskytol počas týždňového literárneho sústredenia jeho účastníkom kvalitnú odbornú odozvu ich tvorby poézie, prózy a drámy. Nosnou časťou programu boli literárne rozborya odborné konzultácie prác autorov. V rámci týždňového sústredenia účastníci absolvovali aj odborné prednášky, besedy s literárnymi hosťami, koncert, divadelné predstavenie a dve filmové projekcie. Účastníci dostali možnosť zúčastniť sa literárno-tvorivých dielní, dramatickej, textárskej a výtvarnej dielne. Zároveň bolo pre účastníkov zabezpečených 350 nových a bazárových kníh ako odmeny. Počas literárneho sústredenia sa medzi mladými autormi vytvorili nové väzby, ktoré im pomôžu v ďalšom literárnom smerovaní.
podpora vzdelávania 1 210 € Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: ZŠ P.O. Hviezdoslava v Snine zrealizovala pre žiakov projekt s názvom "Voda a komunikačné technológie". Projektové vyučovanie o vode v spojení s IKT prispelo k oživeniu a zatraktívneniu vyučovania prírodovedných predmetov. Žiaci 6.-8. ročníka vytvorili vedecké tímy a riešili projektové úlohy o pitnej, odpadovej a minerálnej vode. Výsledky svojho výskumu žiaci prezentovali svojim spolužiakom, učiteľom. Súčasťou konferencie bola i výstava literárnych a výtvarných prác žiakov. Žiaci absolvovali cyklus prednášok a besied zameraných na negatívne javy spojené s používaním nových technológií, ich následky a prevenciu.
podpora vzdelávania 1 565 € Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko, Veľký Krtíš, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Letom stredovekom zahŕňal prípravu a vydanie metodickej príručky pre pedagógov, s ktorou by mohli samostatne pracovať s ďeťmi. Dozvedia sa v nej, ako správne a zmysluplne využívať internetové informácie v učive. Žiaci samostatne pátrali po informáciách o stredoveku, pripravili si referáty, ktoré im zhodotili pracovníci múzea. Potom absolvovali špeciálny vzdelávací program o stredoveku a svoje internetové referáty prepracovávali. Projektu sa zúčastnilo viacero škôl a detí, ako bolo pôvodne plánované a vytlačilo sa aj viac príručiek. Projekt sa Hontiansko-ipeľského osvetového strediska sa stretol s veľkým záujmom a pozitívnym ohlasom.
podpora vzdelávania 1 500 € Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Aktivity projektu SOŠ - Szakközépiskolav Moldave nad Bodvou boli zamerané na problematiku bezpečného používania nových komunikačných technológií. Druhým východiskom projektu bolo spoznávanie okolia a jeho histórie. Žiaci absolvovali besedu so psychologičkou na tému drogy, gamblerstvo, šikanovanie na internete a správne používanie internetu. Niektorí žiaci išli po stopách remesiel mesta, či po stopách ľudovej tradície, ktorú spojili so slovenskou literatúrou a tematikou Vianoc. Iní sa venovali hľadaniu stôp známych osobností mesta a to najmä Szepsi Laczkó Máté, ktorého socha stojí pred školou. Preto navštívili Šárošpatak, kde trocha odbočili aj po cestičkách stôp J.A. Komenského, ktorý tu istý čas pôsobil. Výstupmi projektu zhotovené samotnými žiami sú letáky-plagáty, brožury, prezentácie, fotofilm a fotokniha. Najväčším momentom bolo, keď sa žiaci z maďarských tried dali intenzívnejšie do reči so žiakmi z tried slovenských. Precvičili si tak a zdokonalili konverzáciu v slovenskom jazyku.
podpora vzdelávania 1 460 € Gymnázium sv. Uršule, Bratislava, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Gymnázia sv. Uršule v Bratislave sa snažil žiakom vytvoriť zaujímavé a kreatívne prostredie pre výučbu programovania prostredníctvom základov edukačnej robotiky. Žiaci boli rozdelení do tímov po dve osoby. Každý tím postavil robota podľa priloženej príručky a vyskúšal, ako sa dá ovládať pomocou programovateľnej kocky NXT. Následne presiel na programovanie robotov pomocou programovateľného prostredia NXT 2.1 Programming. Vďaka vlastným zážitkom, ktoré evokovali detskú hru, žiaci ľahšie spracovávali rozličné postupy a riadiace štruktúry programovacieho jazyka. Museli spoločne riešiť problém, diskutovať a hľadať optimálne riešenia. Používanie robotických stavebníc vo vyučovaní všetkých utvrdilo v predsavzatí zdôrazňovať žiakom vzájomné prepojenie vedomostí a ich praktického využitia.
podpora vzdelávania 1 498 € Základná škola Holíčska 50, Bratislava, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: "Voda - nádej života" je projektom ZŠ na Holíčskej ulici v Bratislave. Téma voda bola vyučovaná interdisciplinárnym prístupom v predmetoch fyzika, chémia, biológia a environmentálna výchova. Do vyučovania boli zaradené experimenty za využitia moderných pomôcok a meracích zariadení. Na zaznamenávanie údajov a vypracovávanie protokol využívali žiaci digitálne technológie. DT uľahčili taktiež prácu pri terénnom výskume vody v okolí, a neskôr pri ďalšom spracovaní údajov na PC v počítačovej učebni. Počas exkurzie v ČOV Hamuliakovo a VD Gabčíkovo žiaci reálne videli to, o čom by sa inak lenteoreticky dozvedeli na vyučovaní. Deťom sa podarilo rozvíjať svoje prezentačné zručnosti tým, že mnohé svoje práce prezentovali nielen pred spolužiakmi, ale ja pred mladšími žiakmi školy, učiteľmi a rodičmi.
podpora vzdelávania 1 500 € Súkromná základná umecká škola, Zvolen, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Vďaka projektu "Škola TV a filmu" zaviedla Súkromná ZUŠ vo Zvolene audiovizuálnu a multimediálnu tvorbu. Žiaci získali schopnosť napísať bodový scenár, tvoriť dramatickú koncepciu, schopnosť vytvoriť audiovizuálny produkt, vyskúšať si moderátorské schopnosti, spracovať šot, domáce video, vytvoriť krátky film na zadanú tému. Výstupy žiakov boli medializované aj v TV Stred Zvolen.
podpora vzdelávania 1 996 € Človek v ohrození, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Hlavným zámerom projektu bolo prostredníctvom zavedenia inovatívneho, participatívneho a netradičného vyučovania na úrovni stredných škôl u učiteľov a žiakov zvýšiť povedomie o slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráci, posilniť medzikultúrny dialóg medzi žiakmi na Slovensku a v Keni. Taktiež poskytnúť moderné metodické materiály približujúce kontinent Afriky bez stereoptypov a mýtov. V rámci projektu sa napríklad uskutočnilo niekoľko video on-line besied na školách s terénnymi pracovníkmi pracujúcimi v Keni a Južnom Sudáne v oblasti rozvojovej spolupráce.
podpora vzdelávania 1 100 € Základná škola Slovenského národného povstania, Horná Ždaňa č. 107, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt ZŠ SNP v Hornej Ždani "Čo Červená Čiapočka nevedela" smeroval k oboznámeniu žiakov 1. stupňa s problematikou bezpečnosti internetu a komunikačných technológií. Teoretickou prípravou boli hodiny informatiky. Praktickou časťou bolo napísanie a zdramatizovanie rozprávky, ktorú potom nacvičili žiaci 5. ročníka. Na textoch spolupracovali žiaci 8. ročníka na hodinách literatúry. Zhudobnenie a nácvik rozprávky prebiehal v 5. ročníku na hodinách hudobnej výchovy a literatúry. Výsledkom bolo vystúpenie pred žiakmi 1. stupňa.
podpora vzdelávania 1 235 € Gymnázium, Gelnica, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Gymnázia v Gelnici bol založený na aplikácii a implementovaní najmodernejších spôsobov výučby založených na bádaní podľa metód medzinárodného projektu ESTABLISH. Jeho východiskom boli výchovno-vzdelávacie terénne aktivity zamerané na vžitie sa do rolí "kvázi" vedcov. Študenti monitorovali Smolnický potok od jazera Úhorná až po jeho ústie v Mníšku nad Hnilcom, ako environmentálnu záťaž znečistenia životného prostredia. Určili bodové zdroje znečistenia. Určili fyzikálno-chemicko-biologické parametre vody, pracovali s analytickým kufríkom, mikroskopmi, pH metrom, GPS zariadením a pod. Vytvorili abstrakt v SJ aj AJ jazyku. Výsledkom projektu je informačno-náučná tabuľa ako sumár fotografií a informácií o zaujímavostiach obcí okresu Gelnica. Navrhnutý Envirokalendár bol distribuovaný všetkým základným školám okresu. Niekoľkomesačné bádanie prezentovala samostatná webová stránka.
podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola Jakubov, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt "Šetri, chráň, zveľaďuj!" bol orientovaný na skvalitnenie environmentálneho vzdelávania žiakov na ZŠ Jakubov, ku ktorému dopomohla vytvorená metodická príručka v kooperácii s odborným lektorom. Najdôležitejším výstupom bol triedny ekologický projekt. Žiaci na II. stupni dostali príležitosť vymyslieť a získať prostriedky na realizáciu vlastného nápadu smerom k šetrnému správaniu sa k prírode. Cieľom bolo zapojiť čo najviac žiakov a dobrovoľníkov, ktorí prispejú ku krajšiemu školskému prostrediu. Výsledkom bolo vybudovanie zeleného školského dvora, ktorý slúži na vzdelávanie, športové a voľnočasové aktivity žiakov.
podpora vzdelávania 1 500 € Stredná odborná škola, Považská Bystrica, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Realizáciou projektu sa podporil rozvoj komunikačných zručností študentov zo SOŠ v Považskej Bystrici. Aktivity boli zamerané na projektové vyučovanie. Boli vytvorené tími projektového manažmentu. Práca každého tímu súvisela s bezpečným používaním internetu. Žiaci sa zúčastnili prednášky s psychologičkou a príslušníkom policajného zboru. Škola na dostupných sociálnych sieťach skontrolovala profil jej študentov a slušnou formou ich upozornila na nevhodný, resp. nebezpečný obsah osobných údajov. Výstupom projektu boli nielen propagačné materiály, ale aj efektívna výučba projektového manažmentu.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola , Košice, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Pani učiteľka zo Základnej školy v Košiciach pripravila pre svojich žiakov projekt "Farebná dúha". Deti sa bližšie oboznámili s ekosystémom rastlín prostredníctvom zážitkového učenia. Netradičnou formou získavali nové informácie o voľne kvitnúcich kvetoch . Deti sa naučili pracovať s počítačom, vyhľadávať a triediť informácie z internetu a z encyklopédií. Aktivity projektu boli rozdelené do 8 blokov. Na začiatku každého bloku si pani učiteľka s deťmi uvarili bylinkový čaj. Úlohou detí bolo zistiť, z akej bylinky je čaj uvarený a na aké liečebné účely sa používa. Výstupom projektu sú batikované tričká a "knihy zážitkov" - zakladače s euroobalmi, v ktorých majú deti uložené všetky aktivity.Ďalším výstupom je triedny časopis a prezentácie, ktoré žiaci vytvárali a potom ich samostatne prezentovali.
podpora vzdelávania 1 145 € Spojená škola, Ivanka pri Dunaji, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu "Plavba plná objavov" je projektom Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji. Jeho zámerom bolo zrealizovať splav Malého Dunaja spojený s exkurziami okolitých podnikov, pamiatok a poľnohospodárskych aktivít. Touto formou sa podarilo skvalitniť vyučovací proces žiakom štúdijného odboru bioenergetika. Žiaci sa zúčastnili exkurzie v spaľovni odpadov, v čističke odpadových vôd, v malej vodnej elektrárni, vodného mlynu a vo fotovoltickej elektrárni. Venovali sa aj voľnočasovým aktivitám ako spoločenské a loptové hry, rybárenie, a fotografie, ktoré boli odprezentované na výstave. Splavovanie bolo spojené s krátkym kurzom ovládania kánou a zásadami táborenia.
podpora vzdelávania 1 000 € Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Leitmotívom celého projektu Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová bolo zatraktívnenie vyučovacích hodín slovenského jazyka venovaných čítaniu s porozumením. Žiaci na týchto hodinách vyhľadávali vhodné textyzamerané na riziká komunikačných technológií. Na každý text, ktorý ešte upravili, žiaci vytvárali sumu testových položiek, ktoré následne spracovali do elektronickej a printovej podoby. Tieto texty sú dostupné aj na stránkach školy a v školskej knižnici.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola Kremnica, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Žiaci zo ZŠ v Kremnici pracovali v rámci projektu v skupinách a precvičovali si svoje vedomosti z prírodovedných predmetov. Aktivity projektu prebiehali na stanovištiach, kde žiaci vpisovali výsledky svojich pozorovaní do pracovných listov a rozvíjali aj svoje manuálne zručnosti. Získané poznatky prezentovali pred triedou. V rámci projektu škola poskytla stanovištia aj žiakom susednej ZŠ. Žiaci absolvovali exkurziu do Bratislavy na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky a do Atlantis. Poslednou aktivitou bola práca s informáciami v knižnici. Žiaci si na konci projektu napísali krátky test, ktorý overoval všetky získané vedomosti v oblasti molekulovej fyziky a chémie. Absolvovaním všetkých aktivít bola vytvorená kompletná ukážka poznávania.
podpora vzdelávania 595 € Základná škola, Lúčky, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Hlavným cieľom projektu ZŠ v Lúčkach bolo rozvíjať u žiakov zručnosti v práci s modernými technológiami ako prostriedok na získavanie a sprostredkovanie informácií. Žiaci, ktorí sa dobrovoľne zapojili do projektu, si vytvorili vlastné príspevky na očakávanú konferenciu. Naučili sa vyhľadávať relevantné informácie, spracúvať získané informácie do grafickej a audiovizuálnej formy a prezentovať svoje príspevky na úrovni. Zúčastnili sa exkurzie na Prírodoveckej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Pracovníci fakulty im pripravili interaktívne prednášky a prehliadku fakulty. Vďaka skvelému prístupu tunajších pracovníkov sa škole podarilo dohodnúť aj ďalšiu spoluprácu a podobné exkurzie. Po realizácii konferencie nasledovalo spracovávanie materiálov - foto, video, výstava v priestoroch školy a ich prezentácia na webovej stránke školy.
podpora vzdelávania 1 170 € Základná škola , Považská Bystrica, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: ZŠ Rozkvet zrealizovala projekt "Kontaktný seminár". Učitelia vytvárali pre žiakov netradičné hodiny.Do projektu bola zaangažovaní rodičia aj dobrovoľníci. V jednotlivých triedach na celej škole bolo zrealizovaných množstvo aktivít v duchu témy projektu Slovensko - stará a nová kultúrna krajina. Deti vytvárali maňušky z drevených variech, venovali sa remeslám a ľudovým zvykom na Považí alebo bola zorganizovaná hodina techniky zameraná na rezbárstvo. Ďalej vytvárali a nacvičovali divadelné predstavenia, tvorili EKOučebňu a pod. Záverečný a vyhodnocovací Kontaktný seminár bol súčasťou Dňa otvorených dverí. Poslúžil na súhrnnú prezentáciu netradičných hodín a na rozhovor s rodičmi o modernom vzdelávaní.
podpora vzdelávania 740 € Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Prešov, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt "Soľ nad zlato s Gorazdíkom" priblížil žiakom na prvom stupni Cirkevnej ZŠ sv. Gorazda v Prešove ich región. Úvodnou motiváciou bola rozprávka Soľ nad zlato, prostredníctvom ktorej sa žiaci presunuli z reálneho sveta do rozprávkového. Následne pripravili divadelné predstavenie, ktoré bolo prezentované pred rodičmi a priateľmi školy. Žiaci opustili školské lavice a netradičnou formou vyučovania navštívili národnú pamiatku Solivary pri Prešove. Tu videli aj expozíciu Soľnobanskej čipky. Navštívil ich jeden z najstarších obyvateľov Solivaru a z tohto rozhovoru deti získali zaujímavé rozprávanie a príbehy o Solivare. Žiaci sa zúčastnili besedy s prešovskou spisovateľkou Gabrielou Futovou. Žiačky z krúžku Paličkovanie im predviedli základy tejto techniky. Na hodinách informatiky žiaci vytvorili prezentácie o Solivare. Na záver napísali vlastné rozprávkové príbehy, ktoré boli zviazané do spoločnej knihy.
podpora vzdelávania 630 € Súkromná základná škola pre žiakov s intelektový nadaním CENADA, Bratislava, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Súkromnej ZŠ pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA sa zameral na žiakov 5.ročníka. Pozostával z niekoľkých menších projektov. Zámerom bolo, aby ich skúsenosť mala čo najširšie spektrum. Žiaci pracovali s textami, tabuľkovými editormi,využívali poznatky pri tvorbe konkrétnych projektoch, pracovali v teréne, či na stavebniciach Merkur. Do projektu bol zahrnutý aj VI. ročník Prezentačného dňa organizovaného školou. Nácvikom rečového prejavu a prezentovania pred publikom si žiaci prehĺbili komunikačné schopnosti. Súčasťou projektu bolo vytvorenie didakticko-metodického materiálu pre predmet Projekty, ktorý bol do vyučovania zaradený prvým rokom.
podpora vzdelávania 1 300 € Stredná priemyselná škola, Košice, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Žiaci zo SPŠ v Košiciach sa v rámci projektu zúčastnili aktivít zameraných na zvýšenie bezpečnosti používania nových informačno-komunikačných prostriedkov, ale aj bezpečnosti na webe.Účastníci v prvej fáze hľadali materiál z danej problematiky a spracovávali ho. Svoje zistenia a výsledky práce prezentovali pred ostatnými. V rámci projektu sa uskutočnili prednášky so psychologičkou a IT odborníkom, kde si účastnici potvrdzovali svoje zistenia a získali prehľad o nebezpečenstvách a nástrahách IKT. Výsledkom projektu je vytvorenie informačného pexesa pre žiakov základných škôl, vytvorenie informačnej nástenky a rozdávanie materiálov s uvedenou tematikou. Najaktívnejší žiaci získali USB kľúč, na ktorom sú základné materiály o nástrahách IKT.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola Jozefa Kollára, Banská Štiavnica, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu ZŠ Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici bolo oživiť vyučovanie a podať žiakom tretieho ročníka učivo informatickej výchovy a vlastivedy hravou a netradičnou formou. Žiaci navštívili významné kultúrne pamiatky mesta. Na hodinách informatiky vyrobili pexeso, omaľovánky, katalóg pamiatok a vlastného sprievodcu po Banskej Bystrici. Deti sa učili sťahovať, kopírovať a upravovať obrázky. Najviac sa im páčili vlastnoručne vyrobené vizitky.
podpora vzdelávania 1 499 € Základná škola, Zvolen, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: "Mladí vedci v akcii" je projektom ZŠ vo Zvolene, ktorého zámerom bolo využívanie meracieho systému PASCO vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Cieľom bolo zmodernizovať vyučovací proces a zároveň sprístupniť žiakom metódy vedeckého výskumu. Na vyučovacích hodinách sa žiaci naučili používať jednotlivé meracie systémy. Pracovali so senzorom teploty a počasia, senzorom kvality vody, spirometrom, či senzorom hluku. Výsledky experimentov žiaci odprezentovali na Detskej konferencii 2014. Cez zvýšenie kvality vyučovania motivovaní žiaci dosiahli lepšie vyučovacie výsledky. Odborným výstupom projektu bola aj realizovaná tvorivá dielňa pre pedagogických zamestnancov v regióne, ktorú škola organizovala v spolupráci s Mestom Zvolen.
podpora vzdelávania 960 € Základná škola sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu bolo predstaviť žiakom ZŠ sv. Dominika Savia oblasť regiónu Malých Karpát a poukázať na prírodné, kultúrne a duchovné dedičstvo tejto oblasti. Žiaci navštívili hrad Červený Kameň. Tu absolvovali výukový program Školy v múzeu pod názvom Život na hrade. Ďalšou navštívenou lokalitou bola jaskyňa Driny. Žiaci sa stali reportérmi, fotografmi a výtvarníkmi - tvorili reportáže a výtvarné diela zachytávajúce navštívené miesta. Návšteva významných historických pamiatok a prírodných krás bola spojená s plnením súťažných úloh. Na základe nadobudnutých vedomostí žiaci vytvorili mapu regiónu Malých Karpát, viacrozmerné modely hradu Červený Kameň, elektrárne Mochovce a jaskynného reliéfu. Vyvrcholením projektových aktivít bola prezentácia výstupov porjektu a vystúpenie s acvičenou divadelnou hrou pre rodičov školy a širokú verejnosť.
podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola, Sabinov, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Cieľovou skupinou projektu "Ťažký údel kráľov" ZŠ Sabinov boli žiaci 7. ročníka. V rámci projektu dostali možnosť zoznámiť sa s historickými faktami týkajúcimi sa života kráľov v stredoveku. Niektoré aktivity projektu sa realizovali v priestoroch školy (výroba listín a pečatí, modely jaskynných útvarov, nahrávanie správ na DVD - reportáž, nahovorenie rozprávok,...), iné v rámci poznávacích zájazdov (Bojnice, Demänovská jaskyňa,...). Aktivity boli zamerané nielen na pasívne prijímanie informácií, ale aj aktívne zapájanie sa do hľadania mnohých odpovedí. Teoretická zložka sa s praktickou prepojila v publikácii, ktorú vydali pod názvom "Ťažký údel kráľov". Okrem nej žiaci nahrali aj CD s rozprávkami s kráľovskou tematikou, ktoré napísali samotní žiaci. Taktiež natočili reportáž, ktorá zaznamenala niekoľkominútový cyklus správ a videií o tom, čo počas projektu navštívili a urobili.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola Medzilaborecká, Bratislava, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt vznikol ako odpoveď na potrebu detí a rodičov hlbšie prepojiť svoje vzájomné životy - školský a rodinný. ZŠ Medzilaborecká sa rozhodla využiť internetovú platformu ako súčasť vzdelávacích činností vyučovania a tvoriť e-denník triedy. Nadviazala na aktivity predošlých dvoch rokov a pridala využívanie nielen školskej, ale aj osobnej techniky, ktorú už deti nadobudli - mobily, tablety, a triedny PC. Deti objavovali taje aj nástrahy práce s ňou, čarovný svet vedomostí, ale aj nástrahy ich získavania. Výsledkom bolo celostné prepojenie rodinného a školského života - cez internet aj v reálnych aktivitách a spoznanie bezpečného využívania mobilnej techniky. V kreatívnych činnostiach výučby fotili, písali a zverejňovali priebežne to najlepšie z triedneho života. Získané vedomosti a zážitky sumarizovali. Žiaci so vďaka projektu rozšírili svoju počítačovú, ale aj čitateľskú a najmä funkčnú gramotnosť.
podpora vzdelávania 1 200 € Gymnázium Jána Chalupku, Brezno, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Gymnázium J. Chalupku v Brezne prišlo s projektom "Akú stopu zanechá škola za 75 rokov svojej existencie" pri príležitosti jubilea školy. Hľadali absolventov školy a mapovali jej minulosť i súčasnoť. Podarilo sa nájsť mnoho absolventov. Proces hľadania prebehol v archívoch školy i Horehronského múzea. Na spojenie s ľuďmi v celom svete sa použili moderné technológie. Súčasní žiaci boli aktivizovaní, aby sa pozreli na školu z iného uhľa pohľadu. Pomocou fotografií a kresieb objavovali mnohoraké podoby školy. Vytvorili facebookovú stránku venovanú výročiu založenia školy. Hlavná práca spočívala v spracovaní tlačenej publikácie na hodinách informatiky. Žiaci nakoniec pripravili tlačenú brožúrku, kde zhrnuli výsledky svojho projektu.
podpora vzdelávania 1 500 € Súkromné centrum voľného času, Zvolen, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: "Ži a nechaj žiť" je nielen názov projektu Súkromného centra voľného času, ale i nosná téma zážitkových aktivít, besied a celého pôsobenia vrstovníckej skupiny krúžku Svetielko vo Zvolene. Zážitkovým aktivitám a získaniu informácií v rámci prevencie šikanovania a kyberšikanovania sa CVČ venovalo v 6. a 9. ročníku na cirkevnej ZŠ vo Zvolene. Deti sa zúčastnili pravidelných stretnutí zameraných na prevenciu, besedy s odborníkmi aj verejnej diskusie o prevencii. Vyvrcholením pravidelnej činnosti s deťmi bola ich účasť na dvojdňovom sústredení, ktorý je veľmi silným zážitkom pre všetkých zúčastnených. Deti sa zúčastnili na výcviku formou zážikovým aktivít, besied a tvorivých dielní. Venovali sa nielen téme kyberšikanovania, ale aj rozvoju vlastnej osobnosti.
podpora vzdelávania 1 500 € Gymnázium Púchov, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu Gymnázia v Púchove bolo zvýšiť povedomie o kyberšikane a nepodceňovať možné dôsledky kyberšikany u teenagerov a zároveň ich rodičov. Študenti a ich rodičia sa pomocou dotazníkov, workshopu a portálu e-deti oboznámili s danou problematikou a možnosťami, ako riešiť zložité situácie a chrániť sa. Výrobou odznakov a prezentáciou vlastných názorov, či sloganov posunuli túto pálčivú tému aj "von", smerom k spolužiakom a verejnosti. Zároveň sa naplnil aj projektový zámer rozšíriť slovnú zásobu študentov v angličtine v rámci "počítačového" jazyka k téme.
podpora vzdelávania 1 100 € Základná škola s materskou školou Chlebnice, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Na úvod realizácie projektu ZŠ s MŠ Chlebnice boli rodičia žiakov oboznámení o bezpečnom využívaní internetu. Projektu "Bezpečne a zodpovedne nielen na internete" sa zúčastnili žiaci 6. a 7. ročníka. Boli oboznámení s bezpečným využívaním internetu aj mobilov. Stretnutia v rámci projektu boli obohatené skupinovými zážitkovými aktivitami a hrami. Objektívnym ukazovateľom efektívnosti projektu bol dotazník, ktorí žiaci vyplnili na úvod aj záver projektu. Informovanosť detí sa výrazne zvýšila. Nakoniec škola vytvorila krátky návod pre vyučujúcich informatiky, ako deti oboznámiť s problematikou bezpečného používania internetu.
podpora vzdelávania 1 450 € Hotelová akadémia Jána Andraščíka , Bardejov, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Hotelovej akadémie J. Andraščíka v Bardejove "Zborovský hrad" zatraktívnil vyučovací proces. V rámci projektu študenti vytvorili netradičné pomôcky a turistických sprievodcov. Autormi aj realizátormi všetkých pomôcok a aktivít sú študenti odborov manažment regionálneho cestovného ruchu a informačné služby. Prijímateľmi boli študenti stredných škôl, deti ZŠ a turisti - návštevníci obce a hradu. Projekt okrem tvorivosti a zatraktívnenia učenia priniesol možnosť rozvíjať komunikatívne schopnosti dôležité pre ľudí pracujúcich v službách. To bolo realizované zorganizovaním výletu na hrad s animačnými aktivitami pre deti. Elektronickí a tlačení sprievodcovia hradom boli prezentovaní na obecnom úrade v Zborove, členom Združenia na záchranu Zborovského hradu, cestovnej kancelárii Prameň a Turistickej informačnej kancelárii v Bardejove. Vytvorená elektronická aplikácia je po jej stiahnutí do mobilného telefónu dostupná verejnosti a bedeker o hrade majú k dispozícii vo väčšom množstve spolupracujúci partneri.
podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola Hubová, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu bola tvorba interaktívnej mapy dolnoliptovských obcí a ich okolia. Projekt bol zameraný na žiakov ZŠ Hubová na prvom stupni. Tvorba tejto mapy pozostávala z vytvorenie kešiek (skrýš), ktoré boli situované na zaujímavých miestach. Jednotlivé skrýše, ako aj výučbu pripravili v rámci dobrovoľníckych prác členovia turistického klubu TRaMP pri TJ Poľana Hubová. V počiatočnej fáze projektu sa žiaci naučili teoretické vedomosti o GPS a ako treba používať turistické GPS zariadenia. Nasledovalo viacero výletov do obcí a okolitej prírody, kde žiaci uplatnili nadobudnuté vedomosti v praxi. Žiaci sa tak hravou formou dozvedeli zaujímavé poznatky o drevinách, prírodných zaujímavostiach a kultúrno-technických pamiatkach dolného Liptova.
podpora vzdelávania 1 120 € Spojená škola, Belá, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt "Belskí internetoví bezpečáci v akcii" bol projektom 6.A triedy. Jeho zámerom bolo zistiť, ako vedia žiaci komunikovať pomocou komunikačných technológií. Boli zrealizované rôzne aktivity, v ktorých šiestaci prezentovali informácie o bezpečnom používaní internetu. Žiaci vytvorili dotazníky pre spolužiakov o bezpečnom využívaní internetu, vytvárali propagačné materiály, hrali divadlo o bezpečnom internete, vytvárali komiksy v grafickom editore na danú tému, či pripravovali videoreportáže a zúčastnili sa prednášky o kyberšikane. Deti sa nučili samostatne získavať poznatky prostredníctvom vlastnoručne získaných informácií o bezpečnom používaní internetu a prezentovať ich žiakom, učiteľom, rodičom a širšej komunite.
podpora vzdelávania 700 € Základná škola Janka Kráľa , Liptovský Mikuláš, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt ZŠ J. Kráľa v Liptovskom Mikuláši poskytol žiakom veľa nových poznatkov o spôsoboch výroby elektrickej energie. Návštívili atómovú elektráreň v Mochovciach, Atlanis centrum v Leviciach a vodné elektrárne. Prinútilo ich to zamyslieť sa nad možnosťou šetrenia elektrickej energie a prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. Žiaci vyhadávali informácie, spracovali ich a vytvorili prezentácie na danú tému. Vyrobili pexeso o energii, basničky a výtvarné práce, ktoré odprezentovali pred spolužiakmi a na verejnosti si osvojili komunikačné a prezentačné schopnosti. Zberom opotrebovaných spotrebičov prispeli k ochrane životného prostredia.
podpora vzdelávania 1 830 € Nadácia Milana Šimečku, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Žofia D. bol príjemným spestrením činnosti Nadácie Milana Šimečku o aktivitu s mladými ľuďmi a pre mladých ľudí. Prostredníctvom uvedenia divadelného predstavenia pre študentov zo 4 stredných škôl boli študenti vtiahnutí do uvažovania o spoločnosti, jej minulosti i prítomnosti. Zároveň im boli ponúknuté názory zaujímavých hostí, prevažne mediálnych expertov a žurnalistov. Na každom predstavení sa študenti aktívne zapojili do diskusie. Projekt splnil svoj cieľ aj tým, že priniesol na stredné školy témy a formy, ktoré s atam neobjavujú často.
podpora vzdelávania 131 € Základná škola s materskou školou Alekšince, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projektom "Fyzika hrou" vzbudila ZŠ s MŠ Alkešince záujem u detí predškolského veku o bádanie fyzikálnych zákonov. Realizovaním rôznych pokusov im boli vysvetlené základné fyzikálne zákony. Deti ich doplnili svojimi poznatkami a skúsenosťami z bežného života. Začali viac všímať svoje okolie a hľadať fyzikálne zákony, ktoré zakresľovali do záznamových hárkov. Starší žiaci boli nápomocní pri zhotovovaní a príprave pomôcok na jednotlivé semináre pre malé deti. Na základe toho si mohli upevniť svoje teoretické vedomosti.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Detstvo deťom, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Mladým rodičom Rodičovského centra Detstvo deťom v Dobšinej sa podarilo upraviť okolie rodičovského centra a vybudovať pre deti malé detské ihrisko. Spoločne vyčistili dvor, vykosili trávu, vybudovali skalku a detské ihrisko s pieskoviskom, lavičkami, starými pneumatikami, ktoré budú slúžiť ako podliezačky, preliezačky či futbalová bránka. Na úpravách a budovaní ihriska sa aktívne podieľali samotní mladí rodičia, zapojili sa aj šikovní susedia a ďalší dobrovoľníci. Z výsledkov, z detského ihriska, sa tešia najmä deti a rodičia z rodičovského centra, ale aj susedia a ich deti, široká verejnosť. Úpravou vzniklo príjemné miesto na oddych a zábavu pre deti. Financie boli použité na nákup materiálu.
ochrana a tvorba životného prostredia 180 € Mestské kultúrne stredisko Šurany, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projektom Átrium pre všetkých sa zmenil neupravený a nevhodný priestor na kultivované a oddychové miesto pre verejnosť. Zanedbané átrium bolo zrekultivované, pôvodné poškodené vybavenie opravené, boli kúpené nové lavičky, záhradný stan, piesková mušľa a gabiónové ohnisko a lavička. Na priestor átria dohliada socha kráľa Biblosa. Spojením finančného daru, prácou dobrovoľníkov, členov komunitnej knižnice a pracovníkov MsK M. Matunáka Šurany sa vytvorilo zaujímavé, kultúrne a spoločensky využívané miesto pre všetkých.
zachovanie kultúrnych hodnôt 180 € Tatiana Helíková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Miestnej komunite z obce Bošáca sa podarilo vyčistiť starý židovský cintorín. V rámci projektu spoločne vyčistili priestor od náletových drevín, pozberali odpadky. Za pomoci miestneho stolára zhotovili a osadili pamätnú informačnú tabuľu, na ktorej sú informácie o miestnej židovskej komunite, jej živote, práci a zvykoch. Na pamätnom náhrobnom kameni obnovili písmo. Miestni dobrovoľníci týmto projektom sprístupnili cintorín širokej verejnosti a vrátili mu úctu, ktorú si zaslúži. Starostlivosť o cintorín bude pokračovať aj v budúcnosti.
ochrana a tvorba životného prostredia 150 € Základná škola Jána Drdoša, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V rámci projektu sa zrevitalizovali staré presklené knižnice zo školského skladu, vymaľovali sa a dozdobili. Slúžiť budú na uloženie kníh v čitárni. Bolo vytvorených množstvo dekoratívnych predmetov technikou decoupage, ktoré budú slúžiť na dotvorenie a vyzdobenie interiéru. Parafrázou umeleckých diel vznikli krásne obrázky do čitárne, ktoré deti vytvárali kresbou, akrylom a kolážou.
podpora vzdelávania 200 € Základná škola s materskou školou J. M. Hurbana Beckov 410, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Na akcii ,,Dva dni s vedou" sa spájala veda so zábavou. Zopár nadšencov pre vedu a vedci zo SAV sa spojili. Vytvorili pre deti dva dni, kde veda už nevystupovala v úlohe niečoho mŕtveho, ale bol to život okolo nás. Vznikli objavovne -fyzikálna, mykologická, astronomická, biologická, včelárska, geografická a chemická. V týchto objavovniach sa skúmala vedu zábavnou formou.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € OZ Za dôstojný život, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Aktivity naplánované v projekte – oprava plota a múriku na budove Denného stacionára Alžbetka v centre mesta Lučenec spojená s varením guľáša sa vydarila splnila očakávanie všetkých zainteresovaných. Sami organizátori boli príjemne prekvapení a potešení pozitívnym výsledkom aktivity. Dobrovoľníci upravili zničiený plot. Klienti zariadenia budú mať zútulnený exteriérový priestor a spoločná práca vytvorila silnú skupinu dobrovoľníkov a potenciál na ďalšie aktivity.
poskytovanie sociálnej pomoci 190 € Mária Fabiánová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Zámerom projektu bolo zabezpečiť obnovenie stretávania viacerých generácií občanov – seniorov a detí z detského domova aby sa deti naučili efektívne využívať voľný čas. Spoločné aktivity vyústili do nádherného dňa plného optimizmu a dobrej nálady kedy sa seniori stretli s deťmi z detského domova a spoločne realizovali aktivity v tvorivých dielňach. Akcia bola vydarená a obohatila tak deti ako aj seniorov. Všetci sa spoločne cítili veľmi dobre a nik nezbadal ako sa deň chýlil ku koncu. Výsledkom bol prísľub ďalších spoločných akcií a aktivít na ktoré sa už teraz spoločne tešíme.
poskytovanie sociálnej pomoci 195 € Môj Domov, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V Zariadeni socialnych služieb v Topoľčanoch zorganizovali pre klientov-seniorov krúžok pečenia, ktorý mal veľký úspech. Pri prezentácii produktov krúžku pečenia spojeného s prednáškou o Topoľčianskom hrade v spoločenskej miestnosti zariadenia za prítomnosti 60 obyvateľov a sociálnych pracovníkov, obyvatelia pochopili význam angažovanosti zapojených dobrovoľníkov v prospech znevýhodnených skupín, prijímateľov sociálnej služby. Dobrovolníci-seniori svoje produkty rozdali znevýhodneným skupinám zariadenia a dobrovoľníci boli odmenení potleskom a vďakou.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Magdaléna Bašistová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Zámerom projektu bola úprava priestoru v obci Dravce. Tento cieľ bol splnený. Priestor s dovezenou zeminou bol upravený, substrátom skvalitnený a vysadený. Na výsadbu boli použitý vždy zelené a opadavé dreviny, ruže, trvalky, letničky. Vysadený priestor žiari bielo červenými kvetmi. Na jar ožije žltými ružami a zakvitne jarnými cibuľovitými rastlinami. Upravil a oživil sa priestor v strede obce, ktorý padne do oka každému návštevníkovi kostola a parku. Finančné prostriedky boli použité na nákup zelene.
podpora vzdelávania 200 € PaedDr. Eva Talianová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V rámci projektu Knižnička vznikli na Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti dve verejné knižničky plné kníh a čitateľský kútik. Knižničky ako aj príjemné posedenie, útočisko pre všetkých milovníkov kníh skladajúce sa zo sedacích vakov a darovaného stolíka, sú určené nielen žiakom a pedagógom školy, ale aj širokej verejnosti. Knižnice - staré skrine premaľovali a vyzdobili žiaci, učitelia gymnázia ich zaplnili knihami, ktoré prečítali. Knižničky sa tak stali súčasťou celosvetovej iniciatívy Mini free library a budú slúžiť ako miesto na zdieľanie a výmenu kníh.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Peter Trepáč, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt bol zameraný na zmysluplné trávenie voľného času u odsúdených (s poruchami osobnosti, psychicky a kriminálne narušených) v oddiele špecializovaného zaobchádzania a vzhľadom nato, boli finančné prostriedky využité na nákup štrnástich spoločenských hier. Výber hier bol podmienený ich atraktivitou a predovšetkým pravidlami, ktoré u odsúdených absentujú. Zámerom projektu bola snaha o zlepšenie komunikačných techník, prejavov správania sa odsúdených voči sebe navzájom, ale aj voči svojmu okoliu. Projektu sa prekvapivo zúčastnilo dvadsaťšesť odsúdených a dvaja dobrovoľníci z radu príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € MZ YMCA Hrhov, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Zámerom projektu bolo zviditeľniť a spopularizovať vodopád, ktorý sa nachádza v strede obce Hrhov. Do úprav miesta, kde sa vodopád nachádza sa pustili seniori, mladí vyčistili tok potoka, sadili rastliny a pripravili miesto na osadenie drevených lavičiek. Do prác sa zapojili všetky generácie. Vyvrcholením bola tretia brigáda, na ktorej bolo osadené sedenie. Na zmeny boli veľmi pozitívne ohlasy zo strany verejnosti.
poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Magdaléna Hrivniaková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Skupinka dobrovoľníkov pomohla ľuďom s duševnou poruchou objaviť krásu batikovania textílii. Rozšírili tým možnosti tvorivých dielní. 30 klientov zariadenia sa naučilo túto techiku. Nabatikovali asi 50 tričiek, nohavíc a iných textílii. Získané skúsenosti im poslúžia v ich ďalšom živote. Pomohli im zdvihnúť sebavedomie a urobili im radosť. Založili tak novú tradíciu batikovania tričiek.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Združenie Slatinka, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Slatinka pri Zvolene je nepochybne dedinou s najväčším výskytom optimistov na jednotku plochy. Potomkovia pôvodných obyvateľov aj novousadlíci sa starajú za vlastné peniaze o štátne domy, pretože nechcú, aby sa rozpadli a dedina zanikla. V rámci projektu Slatinka - dedina optimistov osadili ľudia v dedine tabuľu na označenie začiatku obce a tiež označili väčšinu domov tabuľkami s pôvodnými názvami. Pripravili spoločnú susedskú brigádu, vyčistili verejné priestor pri rieke a moste. Naplánovali aj pokračovanie viditeľných zásahov na verejných priestoroch s cieľom zvýrazniť genius loci miesta a zároveň urobiť v dedine atraktívne miesta a prvky, ktoré by lákali ľudí na návštevu aj zotrvanie v dedine.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Banskobystrický okrášľovací spolok, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V spolupráci s mestom Banská Bystrica Banskobystrický okrášľovací spolok spravil údržbu zábradlia banskobystrických mostov. Občianske združenie zabezpečilo dobrovoľníkov, postaralo sa o zakúpenie ochranných pomôcok a zabezpečilo pitný režim počas akcie. Na akcii Banskobystrický okrášľovací spolok spolupracoval aj s iným OZ a neformálnymi skupinami pôsobiacimi v Banskej Bystrici.
poskytovanie sociálnej pomoci 175 € OZ Rozviažme im krídla, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Deti z detského domova spoločne s deťmi ktoré navštevujú nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v meste Turzovka pod vedením dobrovoľníkov si zhotovili modely hádzadiel - lietadiel. Deti si navzájom pri práci pomáhali, získavali nové manuálne zručnosti a nadviazali medzi sebou nové priateľské vzťahy. Záverečný pretek - letecký deň sa v spolupráci s detským domovom zorganizoval na pôde domova. Každé dieťa, ktoré sa zapojilo do projektu dostalo od slovenského paralympionika medailu. Deň bol ukončený spoločnou opekačkou.
poskytovanie sociálnej pomoci 184 € OZ Modranská Beseda, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Dobrovoľníci z Modry už druhý rok dávajú nový život unikátnej budove prvého sirotinca na Slovensku. Deň sirotinca spájal aktivity viacerých dobrovoľníckych skupín a občianskych združení v prospech jedného cieľa. Knihárstvo a čitáreň Nadácie Orange pomohli Modranskej Besede zorganizovať dobrovoľníci z Parku hrania a oddychu, Materského centra Modráčik, z Claudiana, z Domova použitých kníh a modranskí umelci, ktorí pripravili tvorivé dielne a hry, deti spoznávali hmatom písmená, kreslili rozprávku, písali príbeh o Modre, do ktorého každý návštevník pridal jedno slovo, vyrábali záložky, pečiatky, učili sa obaľovať knihy a dozvedeli sa, ako knihy prichádzajú na svet. Výroba litografií sirotinca pod vedením modranských umelcov bola umeleckým zážitkom, záujemcovia si mohli litografiu vyrobiť a odniesť na pamiatku domov. V čitárni nahlas čítali rozprávky na pokračovanie deti aj dospelí.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 128 € Daniela Hazuchová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Dňa 31. mája 2014 sa konala cyklistika s názvom Cyklo Bradlo, ktorej sa zúčastnilo 23 cyklistov a 9 turistov. Každý účastník obdržal diplom za účasť a prví traja boli odmenení aj sladkými dobrotami. Hneď na štarte obdržal každý cyklista, či turista jabĺčko, energetickú tyčinku a vodu. V cieli ich čakalo prekvapenie, za ktorým sa skrývala spoločná opekačka. Počas nej sa účastníci projektu rozprávali a zoznamovali s ostatnými. Pri odchode sa už poznal každý s každým. Finančné prostriedky boli využité na nákup občerstvenia a diplomov.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 200 € Monika Tušimová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Vďaka finančnému grantu z Nadácie Orange, z ktorého sa zakúpili športové a spoločenské hry a občerstvenie sa skupine dobrovoľníkov podarilo zrealizovať pre deti z obce Lovinobaňa športovo-zábavný deň, počas ktorého sa deti zúčastnili súťaží a športových hier. V spolupráci s Kynologickým klubom z Lučenca sa deti oboznámili s výcvikom a výchovou svojho štvornohého miláčika a vďaka účasti Jazdeckého klubu si deti mohli zajazdiť na koníkoch. Výsledkom boli aktivitami unavené ale spokojné deti, ktoré sa do budúcna tešia na podobné akcie.
podpora vzdelávania 120 € Mária Tomanová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Aktívnym občanom Chorvátskeho Grobu sa podarilo zhotoviť a umiestniť dva knižné domčeky. Dobrovoľníci dali šancu nielen použitým knihám, ale aj nový rozmer v medziľudských vzťahoch a vyvolali v obci vlnu pozitívnej energie. Počas realizácie projektu sa pridali ďalší šikovní ľudia z obce a pomohli pri osadzaní domčekov v areáli detských ihrísk, ako aj so starostlivosťou o knihy a domčeky počas ich prevádzky. Financie boli použité na nákup materiálu.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Eleonóra Žofajová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Eleonóra Žofajová s dvoma spolužiačkami zrealizovali projekt pre nemocnicu v Trstenej. 16. 06. 2014 navštívili túto nemocnicu s hračkami, rôznymi hrami a s ovocím pre deti. Stretli sa s pani učiteľkou, ktorá má na starosti vyučovanie detí v nemocnici a priamo na hodine strávili čas s deťmi. Deti a personál ich privítali s radosťou, rozdali im všetko čo pre nich kúpili, porozprávali sa a zahrali.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Slovenský Červený kríž, Územný spolok, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Zámerom projektu, bolo stretnutie hendikepovaných mladých ľudí vo veku od 16 do 38 rokov s ich zdravými rovesníkmi-žiakmi zo ZŠ M. Hella v Štiavnických Banich, ktorí boli súčasne dobrovoľníkmi projektu. Obidve skupiny spoločne strávili dva dni naplnené aktivitami zameranými na enviromentálnu výchovu, ochranu životného prostredia a arteterapiu. Žiaci so svojimi pedagógmi ukázali svoje minizoo a previedli ukážky sokoliarstva a povedali zaujímavosti zo života dravcov. Klienti zas svojich zdravých rovesníkov naučili techniku batikovania tričiek. Nové priateľstvá sa vytvorili pri opekačke a vypúšťaní lampiónov šťastia.
poskytovanie sociálnej pomoci 106 € Bc. Zuzana Felezká, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Dňa 13.06.2014 terénne sociálne pracovníčky obce Slavošovce organizovali turistickú akciu s názvom Lesní škriatkovia v akcii vrámci MDD. Akcia bola pripravená pre deti zo sociálne slabého prostredia vo veku od 3-6 rokov. Akcie sa zúčastnilo veľké množstvo detí pri miestnej atrakcii "Tunel pod Homôlkou". Pracovníčky s 5 dobrovoľníkmi sa snažili počas celodenného výletu naučiť deti hravou formou enviromentálnemu cíteniu, vzťahu k prírode, rastlinám či zvieratám. Deň im spestrili rôznymi súťažami, cenami a dobrým jedlom, na príprave ktorého sa sami podieľali. Deň sa vydaril a deti sa lúčili slovami "Zajtra opäť dovidenia..."
poskytovanie sociálnej pomoci 155 € Jesko občianske združenie, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Susedské stretnutie varenie spoločného guláša s ostatnými aktivitami, pomohlo k vzájomnému osobnému poznaniu a diskusii o Rómoch. Stretnutie malo dobrý priebeh. Okrem rozhovorov bola zaujímavá aj výstavka fotografií z Rómskeho prostredia a bulletin s Rómskou problematikou. Spomienkové rozprávanie o predkoch bolo veľmi zaujímavé a poučné pre všetkých zúčastnených. Na záver celodenného stretnutia bola opekačka. Projekt mal veľkú pozitívnu odozvu v Rómskom aj nie Rómskom prostredí a potvrdil význam komunitných aktivít.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Dušan Sabo, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V rámci projektu sa uskutočnili spoločné tvorivé dielne, kreslenie na asfalt, či rôzne súťaže ako pre zdravé deti tak i pre integrované deti, alebo deti s postihnutím. Akcii sa taktiež zúčastnili ich rodičia i starí rodičia. Počas celej akcie bolo pre zúčastnených pripravené grilované jedlo. Deti sa zabavili na tvorivých dielniach, kde vytvárali darčeky pre seba alebo pre rodičov. "Veľmi pekná a vydarená akcia", takto hodnotili akciu účastníci projektu Stretnime sa všetci spolu.
zachovanie kultúrnych hodnôt 159 € Matej Kováč, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Prostredníctvom projektu Umenie v uliciach vytvoril realizačný tím fotografom z Rimavskej Soboty priestor na prezentáciu svojej tvorby pred širokou verejnosťou tým, že ich tvorba bola vytlačená na bannery a umiestnená v uliciach mesta. V priebehu projektu bola vyhlásená súťaž, do ktorej sa mohol prihlásiť ktokoľvek, následne zo 62 súťažiach odborná porota vybrala najlepších 15, ktorých diela putovali do ulíc. Na konci tohto projektu sa z ulíc stali doslova galérie! Fotografie môžete nájsť nielen na školách, ale aj na budove socialnej poisťovne či na bráne skateparku.
ochrana a tvorba životného prostredia 135 € Mgr. Art. Ludmila Horňáková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt vtáčie búdky priniesol "džavot" nielen detí, elektrickej pílky a kladív a klincov, ale aj množstvo nových medziľudských vzťahov. Deti, seniori a dospeláci spoločne vyrobili 12 kusov vtačích búdok. Pritom sa mládež naučila vŕtať, píliť, klincovať. Zoznámili sa s rôznymi typmi vtáčikov a ich podmienkami pre život. Búdky poskytujú prístrešie pre vtáctvo. Projekt pretvoril verejný priestor na netradičný a pomohol vytvoriť pekné vzťahy medzi mladšou a staršou generáciou.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Kamila Hrivniaková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Prekladatelia projektu zrealizovali prvé časti cyklu spoločenského správania pre ľudí s duševnými poruchami a chorobami. Netradičnou formou maľovaných príbehov a osobných prezentácii sa podarilo zapojiť do projektu aj samotných pacientov. Neboli len konzumenti, ale aj aktívni účastníci príbehov. Cyklus spoločenského správania mal veľmi dobrú odozvu a bude pokračovať celoročne.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Mária Bošková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V obci Koškovce sa podarilo miestnym obyvateľom vytvoriť oddychovú zónu, ktorá poteší mamičky na materskej dovolenke, seniorov i ostatnú širokú verejnosť. Dobrovoľníci namaľovali schátrané lavičky, osadili recyklované pneumatiky a zasadili zeleň, ktorá skrášľuje prostredie okolo a zároveň chráni deti pred úrazom. Do aktivít sa zpojili futbalisti, členky ZO ÚŽS v Koškovciach, participovali aj rodinní príslušníci a mládež obce. Teraz malá oddychová zóna poteší oko a pohladí dušu tak obyvateľom obce Koškovce ako aj návštevníkom obce.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Ing. Janka Švecová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Obyvatelia osady Rúbanka sa pustili do upratovania a zberu odpadu v okolí svojich obydlí. Za každé vrece nazbieraného odpadu dostali potravinový balíček /pečené buchty, hotová polievka, balíček cestovín/. Počas druhého a tretieho dňa sa varilo a pieklo v priestoroch obecného úradu. Kurzu varenia, pečenia a prípravy studených mís sa zúčastnilo 18 dievčat /prevažne školopovinných/, ale aj niekoľko ďalších obyvateľov osady. Projekt sa uskutočnil v spolupráci s obcou a jej zamestnancami.
poskytovanie sociálnej pomoci 83 € Simona Čankyová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Pani Čankyová, autorka projektu, pripravila a zrealizovala spolu s dvoma dobrovoľníkmi výlet do hlavného mesta Slovenska spojený s prehliadkou ZOO a Dino parku. Výletu sa zúčastnilo osem detí ohrozených sociálnym vylúčením, na pokraji chudoby. Výsledkom bolo zapojenie a aktívne zapojenie rodičov do aktivít Rodičia ponali svoju úlohu zodpovedne s rešpektom k potrebám svojho dieťaťa. Prvýkrát vyňal autor projektu dieťa z prostredia, ktoré doposiaľ neopustilo bez sprievodu rodiča.
ochrana a tvorba životného prostredia 180 € SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o., projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Cieľom projektu bolo iniciovať dobrovoľnícke aktivity obyvateľov sídliska na Ciglianskej ceste v Prievidzi. Sídlisko je izolované od zvyšku mesta a v celom priestore chýbala zeleň. Obyvatelia sídliska, dobrovoľníci a zamestnanci sa spolupodieľali na výsadbe verejnej zelene. Predkladatelia zabezpečili dovoz rastlinného materiálu, substrátu a pracovného náradia. Ráno začali s výkopom jám pre mladé stromčeky a kríky. Práce pokračovali až do poobedných hodín, kedy sa stromy zaliali vodou. Pri nosení vedier s vodou pomáhali i tí najmenší. Ich pomoc milo prekvapila a potešila. Realizácia prebehla bez problémov s kladnými výsledkami.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Michal Ičo, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Dobrovoľníci a pracovníci Krízového Centra v Košickej Novej Vsi pripravili a zrealizovali pre deti a tiež dospelých klientov centra maškarný ples. Podarilo sa im s deťmi vyrobiť pekné, originálne masky a usporiadať veselú a uvoľňujúcu akciu, na ktorú budú deti krízového centra ešte dlho spomínať. Teraz už všetci vedia, ako môže vyzerať párty a tak sa môžu najbližšie pokúsiť zrealizovať si ju sami.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Radosť-Združenie príbuzných a priatelov ľudi s duševnými poruchami, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Združenie Radosť v Košiciach pripravilo v spolupráci s dobrovoľníkmi projekt Orange Majales pre ľudí s duševnými chorobami, ich priateľov a rodinných príslušníkov. Podarilo sa vyčariť úsmev a radosť na tvárach chorých ľudí a pomôcť im tak zabudnúť na svoje trápenia. Organizátori pripravili mnohé animačné aktivity, tanečnú zábavu, súťaže ale aj obyčajné ľudské stretnutie pri vzájomných rozhovoroch.
zachovanie kultúrnych hodnôt 150 € Alena Milanová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Žiaci spolu s učiteľmi a rodičmi načreli do bohatej studnice heľpanskej histórie. Besedovali, hľadali nové zdroje a nakoniec vytvorili expozíciu s názvom Chodníček do literárnej minulosti. Expozícia je významnou učebnou pomôckou, slúži na poznanie významných osobností vlastného regiónu a jeho prezentáciu pred domácimi i zahraničnými návštevníkmi. Zozbierané materiály o literárnych dejateľoch motivujú k ďalším zmysluplným aktivitám, v rámci ktorých dochádza k zbližovaniu a vzájomnému obohacovaniu sa troch generácií.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Domov sociálnych služieb, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Študenti Gymnázia Detva v rámci dobrovoľníckej aktivity spestrili jeden deň klientom Domova sociálnych služieb Detva, Stredisko DSS Piešť. V rámci tvorivých aktivít spoločne vytvorili dekoratívne predmety, ktoré spestria nielen priestory domova, ale s ktorými sa môžu klienti pochváliť aj na rôznych výstavách. Počas športového popoludnia si vzájomne zmerali svoje športové schopnosti a do futbalového turnaja vložili všetky svoje sily. Počas spoločného posedenia pri opekaní špekačiek bol daný prísľub opätovného stretnutia sa pri podobnej akcií.
ochrana a tvorba životného prostredia 100 € Ing. Marek Straka, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Realizovala sa úprava brehu potoka v celkovej dĺžke cca 70 metrov. Brehy sú z polovegetačných panelov, ktoré sa vyplnili zmesou betónu a kameňa, čo zabráni prerastaniu burinou. Bolo potrebné doviesť množstvo piesku a kameňa, na výrobu betónu a vyplnenie dier. Po tejto fáze bola vyrobená a osadená v blízkosti potoka lavička, ktorá slúži na oddych. Taktiež bola v blízkosti potoka vykosená trávnatá plocha a ostrihané stromčeky. Táto celková úprava prispela k skrášleniu časti potoka, ktorý preteká obcou Slovany.
ochrana a tvorba životného prostredia 170 € Anna Zemanová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V projekte Zmeňme Močiarky bola zo zanedbanej, zarastenej a odpadkami znečistenej plochy urobená zelená zóna, kde si miestni občania môžu posedieť na postavených lavičkách, urobiť opekačku s rodinou alebo priateľmi. Na projekte sa najviac podieľali dôchodcovia, ale aj mladí ľudia, ktorí pomohli najmä pri úprave terénu a postavení lavičiek. Finančné prostriedky boli použité pri úprave terénu, na benzín do kosačiek, krovinorezov, motorovej píly, na trávne osivo, postrek na burinu. Všetky ostatné výdavky, ktoré prekročili dotáciu z projektu platili dôchodcovia z vlastných prostriedkov.
ochrana a tvorba životného prostredia 150 € Základná škola Rudolfa Dilonga, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Žiaci ZŠ sami prejavili záujem o úpravu vonkajšieho prostredia v okolí ich školy a ihriska. Nehanbili sa zbierať a odvážať odpadky, čistiť chodníky a do úpravy okolia zapojiť aj svojich rodičov. Vedeli že svojou prácou prispejú nielen sebe, ale aj ľudom, ktorí prechádzajú okolo školy a všímajú si okolie. Okolie v blízkosti školy a ihriska sa upravilo na nepoznanie. Pribudli lavičky, nová zeleň aj dreviny. Príjemné prostredie vzniklo aj pre rodičov, ktorí prichádzajú po deti do MŠ a často si na lavičkách posedia, kým čakajú na svoje ratolesti. Financie boli použité na nákup zelene a lavičiek.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Natália Uherčíková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Natália a jej dve spolužiačky sa rozhodli, že zrealizujú projekt pre starších ľudí v domove dôchodcov. Urobili pre nich príjemné posedenie plné zábavy. Nakúpili rôzny materiál, ako napríklad farby na maľovanie, gorálky na navliekanie náramkov, papier na kreslenie a pod. Samozrejme, nesmelo chýbať aj občerstvenie v podobe koláčikov, keksov a džúsov na pitie. Týmto posedením boli dôchodcovia príjemne prekvapení, že sa našli aj mladí ľudia, ktorí im chceli spríjemniť ich život. Projekt sa im veľmi páčil a chcú, aby ich navštevovali aj naďalej.
ochrana a tvorba životného prostredia 130 € Ing. Marcela Prielomková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Deň ockov v Oravskej Jasenici bola akcia, ktorú pripravila Rada školy pri ZŠ. Toto nedeľné popoludnie sa uskutočnilo v prírode - pri Altánku na "Tretích brehoch" v Oravskej Jasenici určené pre deti, ockov, maminky, starých rodičov i ďalších priateľov, ktorí chceli stráviť príjemné nedeľné popoludnie. Pre všetkých zúčastnených - cca 80 ľudí, čakala ochutnávka kotlíkového gulášu, dobrá zábava, športové zápolenie, zvuk harmoniky či pitný režim. Veselá zábava tak prispela k utuženiu vzájomných vzťahov, k vzájomnému spoznaniu sa a prežitiu príjemných chvíľ v náručí prírody.
ochrana a tvorba životného prostredia 170 € CPM-Centrum prevencie mládeže, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Cieľom projektu bolo vybudovanie si vzťahu detí a mládže k verejnému priestoru, v ktorom vyrastajú na sídlisku Žarec. Pod vedením dobrovoľníkov z OZ Centrum prevencie mládeže sa podarilo opraviť a obnoviť lavičky, vydadiť okrasné dreviny, vyzbierať odpadky, obnoviť pletivo a pod. na sídlisku. Do projektu bola nakoniec zapojená aj Mestská polícia Čadca, ktorá na konci realizácie projektu doviezla dopravné značky a kolobežky. Pre deti spoločne pripravili malú dopravnú súťaž o najbezpečnejšieho cyklistu.
ochrana a tvorba životného prostredia 120 € OZ Vidiečanky Malachov, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: OZ Vidiečanky Malachov skultúrnilo okolie autobusovej zastávky MAZÚCH, ktorá slúži nielen pre cestujúcich - ale aj pre širokú verejnosť, ktorá sa tu stretáva - mládež, seniori i mamičky s deťmi. Mladí zanietenci tu vysadili kroviny, vytvorili skalku, upravovaný priestor zvýraznili farebnou mulčovinou. Celú zastávku oživila tiež inštalácia drevenej kolorovanej sochy miestneho výtvarníka Dr. Bárdiho s názvom Pestrec malachovský. Celkovým skultúrnením okolia zastávky, inštaláciou pestrofarebnej drevenej sochy a opravou poškodených drevených častí tu vznikol jednoliaty upravený verejný priestor, ktorý vhodne zapadá do koloritu dediny.
ochrana a tvorba životného prostredia 100 € Stredná odborná škola polytechnická, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Vďaka projektu sa zmenili biele pochmúrne chodby na banánovožlté so svetlým soklom - príjemný vzhľad chodieb školy. Žiaci namaľovali akrylovými farbami koňa, symbol odboru Agropodnikanie - chov koní a jazdectvo a dážďovky ako symbol kompostovísk, o ktoré sa žiaci starajú. Realizáciou projektu sa dosiahla nielen zmena a úprava interiéru školy, ale aj upevnenie vzťahov medzi členmi Žiackej školskej rady a medzi učiteľmi, ktorí pracovali na projekte. Výsledky projektu budú veľmi motivujúce pre žiakov školy, pre rodičov, potencionálnych žiakov školy a všetkých návštevníkov školy.
ochrana a tvorba životného prostredia 100 € Monika Neksová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Účastnici projektu Chceme urobiť dobrý skutok pre naše sídlisko LIX, prežili dobrodružstvo.Zažili opekačku v Lesoparku, prepad vláčika rytiermi na Detskej železnici. Maľovali lavičky, ktoré zrazu sa začali páčiť a majú z nich radosť.
ochrana a tvorba životného prostredia 100 € Jozef Porebski, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Aktívnym rodičom sa podarilo vytvoriť estetický a hygienický nezávadný priestor pre ich deti a ďalšie deti, ktoré budú navštevovať predškolské zariadenie nachádzajúce sa na ul. G. Hermanna v Levoči. Spoločne vymaľovali dve triedy inovatívnou formou, ktorá odráža a inšpiruje detskú dušu. Je zároveň priestorom pre efektívnu a plnohodnotnú edukačnú činnosť. Finančné prostriedky boli použité na nákup nevyhnutného materiálu súvisiaceho s maľovaním triedy.
ochrana a tvorba životného prostredia 150 € Regionálne osvetové stredisko v Komárne, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V rámci projektu dobrovoľní umelci - lektori v spolupráci so Strednou priemyselnou školou v Komárne skrášlili a umelecky obohatili street artovými dielami prostredie a fasádu tejto strednej školy. Projekt bol určený pre žiakov SPŠ v Komárne, ktorí sa naučili za asistencie lektorov ako vznikajú graffiti. Lektori pomáhali žiakom vypracovať pekné kresby, ktoré následne začali transformovať na steny školy. Počas trvania akcie sa pri stene zastavovali počas prestávok žiaci a pedagógovia, ktorí pozitívne hodnotili výsledky práce. Akcie sa zúčastnili aj redaktori školskej televízie, ktorí taktiež pozitívne hodnotili zámer a celkovú realizáciu.
ochrana a tvorba životného prostredia 150 € Občianske združenie Marginal, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Šikovní dobrovoľníci, utečenci, ktorí na Slovensku našli bezpečie, upravili okolie azylového domu na Vodárenskej ulici v Košiciach, ktoré im slúži ako príjemné miesto na relax a oddych. Po vyklčovaní starých krov, pokosení vysokej trávy a skultivovania časti pôdy na mieste vysadili nové kry, bylinky, kvety. Svoje miesto si našla aj užitková záhrada s priesadami zeleniny, ktorá bude slúžiť všetkým obyvateľom azylového domu.
ochrana a tvorba životného prostredia 150 € Špeciálna základná škola internátna, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projektom Oáza zelene uprostred školy zamestnanci školy, žiaci a dobrovoľníci upravili a skrášlili školský dvor v Špeciálnej základnej škole internátnej v Bytči. Úprava spočívala najmä vo vysadení živého plota z tují popred šedý, rozpadajúci sa múr Mestského cintorína, s ktorým škola susedí. V rámci školského dvora boli vysadené okrasné kríčky a kvetinové záhony. Vytvoril sa tak estetický priestor určený na oddych a relaxáciu pre všetkých žiakov školy nielen počas vyučovania, ale aj vo voľnom čase. Financie z projektu boli použité na nákup okrasných drevín a kvetov, trávového semena, netkanej textílie a mulčovacej kôry.
ochrana a tvorba životného prostredia 150 € OZ MODRÁ HVIEZDIČKA, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Aktívnym členom OZ Modrá Hviezdička sa podarilo v spolupráci s miestnym umelcom p. Šimom - Juríčkom a so šikovnými rodičmi a zamestnancami MŠ SNP skrášliť vstup do budovy materskej školy. Spoločne opravili poškodenú fasádu okolo vstupu, namaľovali veselý obraz s detským motívom a následne v spolupráci so záhradnou architektkou upravili zeleň v okolí vstupu. Z výsledkov spoločnej práce dobrovoľníkov sa tešia najmä deti, ktoré každodenne prichádzajú do materskej školy, ale i návštevníci školy či okoloidúci spoluobčania. Financie boli použité na nákup farieb.
ochrana a tvorba životného prostredia 170 € Ing. Ladislav Mikuš, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Samotnou realizáciou projektu, dobrovoľníci skultúrnili jeden prekrásny kút nachádzajúci sa nad obcou Cigeľ. Vybudovaním nového a bezpečného ohniska poskytli širokej verejnosti nový priestor, kde môžu tráviť voľné chvíle s priateľmi či rodinou. Realizáciou tiež prispeli k tomu, aby nemuseli ľudia zakladať ilegálne ohniská v okolí lesa a ohrozovať tak samotnú prírodu. Tiež veríme, že sme svojím pričinením dali o sebe znať a že ešte sú medzi nami ľudia, ktorým nie je ľahostajný postoj k samotnej prírode a okoliu v ktorom žijeme.
ochrana a tvorba životného prostredia 150 € Zuzana Uďanová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Všetky aktivity projektu boli zrealizované podľa pôvodného plánu. Podarilo sa vytvoriť bylinkovú mandalu, ktorá bola "odovzdaná" uživateľom sídliska. Prekvapením bola aktívna účasť obyvateľov na vytváraní mandaly. Bylinková mandala vzbudila záujem o prírodu nielen u dospelých, ale aj u detí. Tento záujem stále pretrváva, bylinková mandala plní svoje poslanie.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 120 € Šťastné kone, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: OZ Šťastné kone zrealizovalo pre deti z dedinskej komunity Pozdišoviec a pre deti z detského domova Michalovce žijúce v satelitnom domčeku v Pozdišovciach oslavu Medzinárodného dňa detí. Prostredníctvom športových, zábavno-motivačných a tvorivých aktivít v spoločnosti koní a priateľských ľudí sa podarilo vytvoriť partiu kamarátov bez rozdielu veku, pohlavia, sociálneho, náboženského a etnického pôvodu.
ochrana a tvorba životného prostredia 100 € PaedDr. Jozef Taiš, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Zámerom projektu bolo skrášlenie okolia multifunkčného ihriska, kde pravidelne obyvatelia Prešova športujú. Vysadenie trávnika a drevín na miestach, ktoré ostali po výstavbe ihriska neupravené tak dostali novú tvár. 14 dobrovoľníkov vysadilo trávu a okrasné dreviny. Napriek horúcemu počasiu sa podarili aktivity úspešne zrealizovať.
zachovanie kultúrnych hodnôt 100 € Lenka Sršňová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Mladým ľuďom z Banskej Bystrice sa podarilo ukázať jej obyvateľom, ale aj návštevníkom zaujímavé miesta, ktoré sa v Banskej Bystrici nachádzajú a oboznámiť ich aj s nekomerčnejšou časťou tohto jedinečného mesta. Spoločne sa zhodli na miestach, ktoré považujú za typické, či najzaujímavejšie a za pomoci profesionálneho grafika vytvorili jedinečnú mapu, ktorá bude umiestnená do mnohých prevádzok, či info centier v Banskej Bystrici. V ich záujme je dokonca túto mapu naďalej zväčšovať a pokiaľ zabudli na nejaké miesta, ktoré by v nej nemali chýbať sú otvorení možnosti tieto miesta na mapu pridať. Financie boli využité na grafický návrh tejto mapy.
ochrana a tvorba životného prostredia 100 € Tatiana Klempová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Deti z DD za pomoci vychovávateliek upravili zanedbanú časť dvora, vyklčovali starý peň a vypleli pozemok. Upravený priestor následne vysadili okrasnými trvalkami a bylinkami, čím vytvorili mimoriadne pekné zákutie na mieste, kde rástla iba burina. Tvorba záhradky mala výrazne edukačný charakter, deti všetky práce urobili vlastnoručne, bez cudzej pomoci. Prínosom je okrem záhradky aj ich veľký pocit spokojnosti a hrdosti na seba, ako aj kultivovaný priestor, ktorý zaujme každého návštevníka. Financie z grantu sa použili na zakúpenie sadeníc rastliniek.
ochrana a tvorba životného prostredia 150 € Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Vďaka projektu Tri svety sa podarilo vybudovať oddychovo-relaxačnú zónu. Dobrovoľníci skrášlili areál školy pocitovým chodníkom, tým žiaci dostali priestor hrať prírodné hry - sudoku, piškvorky a Človeče zahraj sa. Lavičky sú skrášlené štylizovanými hlavami zvierat, ktoré si žiaci sami vymaľovali a taktiež si môžu zašportovať pri hode do basketbalového koša. Do projektu bolo zapojených mnoho šikovných ľudí - žiaci, študenti ŠÚV v Kremnici a ďalší.
podpora vzdelávania 100 € Katarína Mihinová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V RC Kramárik v Bratislave sa konal Deň spoločenských hier pre najmenších. Na podujatí boli prítomným deťom a ich rodičom predstavené rôzne spolčenské hry pre deti od dvoch rokov. Jednoduché spoločenské hry učia malé deti chápať pravidlá, spolupracovať a podľa toho, na čo je hra zameraná rozvíjajú aj logické myslenie, pamäť a jemnú motoriku. Deti si spolu s rodičmi mohli hry vyskúšať a zahrať. Na záver sa po spoločnej diskusii a záujmu detí vybralo 8 hier, ktoré budú môcť malí aj veľkí návštevníci RC Kramárik hrávať.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 130 € Rodinné centrum Obláčik, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Rodinné centrum Obláčik už tradične pri príležitosti Dňa otcov zorganizovalo rodinnú akciu "Rozprávkový les". Deti plnili úlohy, ktoré im zadali rozprávkové bytosti na svojich stanovištiach, zbierali od nich pečiatky a na konci ich čakala odmena vo forme drobnej hračky a občerstvenia. Dobrovoľným členkám RC Obláčik sa podarilo prilákať skoro 170 detí, ktoré mali možnosť preskúšať si svoje zručnosti a schopnosti pri plnení úloh. Ich rodičia a starí rodičia si zas dopriali príjemnú prechádzku v lesnom prostredí a mali možnosť upevňovať rodinné či nadväzovať nové komunitné vzťahy s inými rodinami.
poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Ing. Martina Mačingová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt Aktívny týždeň bol zameraný na aktívne trávenie voľného času klientov (ľudí bez domova) zariadenia Charitného domu sv. Alžbety a ako otvorená možnosť zapojiť dobrovoľníkov do procesu trávenia voľného času. Aktivity počas týždňa boli rôzneho charakteru a klienti si mohli vybrať, do čoho sa zapoja (športové aktivity, spoločenské hry, tvorivé dielne, divadlo, varenie). Rozvíjali pri nich svoje schopnosti, zručnosti a talenty. Budovali sa vzťahy a prelamovali sa bariéry medzi klientmi navzájom a medzi dobrovoľníkmi a klientmi. Dobrovoľníci spolupracovali pri tvorení a trávení voľného času klientov a sami spoznávali možnosti, aké činnosti môžu vykonávať v tomto zariadení.
ochrana a tvorba životného prostredia 180 € OZ Klub Makovice 95, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Zámerom projektu bolo vytvorenie bezpečného klubového priestoru pre deti a mladých ľudí zo žilinského sídliska Hájik. Mladí ľudia upratali a vyčistili priestory klubu, upravili drevené prenosné pódium a vytvorili divadelné predstavenie pre deti vo vonkajších priestorov klubu - tak aby sa k ich rodičom dostali informácie o vznikajúcom klubovom priestore na sídlisku. Prostredníctvom klubových priestorov deti a mladí ľudia získajú nové kontakty s rovesníkmi, s ktorými budú môcť byť aj v nepriaznovom upršanom počasí v spoločnosti skúsených lektorov a ďalších mladých ľudí.
ochrana a tvorba životného prostredia 140 € PaedDr. Jana Antalová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Deti z obce Rakovo za pomoci dospelých dostali environmentálnu lekciu do života. Krásne vysadili trvalkami a drevinami skalku, kvetinami vyzdobili rozprávkovú drevenú autobusovú zastávku. Najmenším ochotne pomohli ich rodičia, či starší súrodenci. Aktivity sa uskutočnili v priebehu dvoch dní. Deti si budú vážiť pekne upravené okolie, budú chrániť zeleň okolo seba.
ochrana a tvorba životného prostredia 150 € Občianske združenie Kumakokra, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Vďaka projektu OZ Kumakokra s dobrovoľníkmi upravili priestory Nízkoprahového centra, vymaľovali jeho dve vonkajšie steny, opravili vnútorné žalúzie, urobili poriadok v okolí centra a v sklade centra a upratali športové potreby pre deti.
ochrana a tvorba životného prostredia 120 € Radoslav Kačur, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V rámci projektu sa zrealizovalo čistenie lesov v okolí Čadce a tiež čistenie ulíc mesta. Dobrovoľníci z radov žiakov Gymnázia J. M. Hurbana spolu so svojimi vyučujúcimi vyzbierali desiatky igelitových vriec odpadkov, čím pomohli vytvárať príjemnejšie prostredie pre život ľudí z mesta i z jeho okolia. Stretli sa výlučne s pozitívnymi reakciami na svoju dobrovoľnícku prácu a to ich motivovalo k rozhodnutiu venovať sa podobným verejnoprospešným aktivitám aj v budúcnosti. Oslovovaním psíčkarov a rozdávaním sáčkov na psie exkrementy zvyšovali občianske povedomie o povinnostiach majiteľov psov a rovnako tak pomáhali k čistejšiemu životnému prostrediu v meste.
poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom", organizačná jednotka: Krízové stredisko v Prešove, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Dňa 29.05.2014 sa uskutočnilo spoločné stretnutie detí (detí, ktoré sú umiestnené v Krízovom stredisku v Prešove a detí, ktoré odišli z KS a sú umiestnené v Detskom domove). Cieľom bolo stretnúť sa, porozprávať, dozvedieť sa ako sa deťom darí a zároveň aj aktívna účasť - zašportovanie si v Lanovom centre. Nakoľko deti pochádzajú z málopodnetného prostredia a nemajú možnosť zúčasťňovať sa na rôznych aktivitách, bolo pre ne pripravené krásne popoludnie plné zážitkov, na aké by nezabudli. Finančné prostriedky boli využité na program v lanovom centre.
ochrana a tvorba životného prostredia 175 € Matúš Milo, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Dobrovoľníkom z OZ Pomoc psom sa podarilo zrekonštruovať karanténnu stanicu v Strážskom. Spoločne ponatierali koterce, obnovili opadanú omietku a vymenili dvere v sklade. Zapojili sa dobrovoľníci z mesta Strážske, Humenné, Michalovce. Priestor karanténnej stanice sa zútulnil a psíkom ale aj dobrovoľníkom, ktorí chodia venčiť sa budú určite príjemnejšie tráviť spoločné chvíle.
ochrana a tvorba životného prostredia 150 € Lucia Struňáková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Dobrovoľníci z mesta Senica vynovili nebezpečný dvor. Namontovali nové drevené plochy na stoly a lavičky a všetko natreli bezpečnými a hlavne trvacnými farbami. Upravili vonkajšie prostredie, kde sa môžu hrať malé deti do 3 rokov ale zároveň aj tráviť spoločný čas celé rodiny pri opekačke a iných spoločných aktivitách.
ochrana a tvorba životného prostredia 150 € Marek Pindroch, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Prostredníctvom tohto projektu sa podarilo mládeži s ľahkým mentálnym postihnutím a poruchou správania skrášliť prostredie, v ktorom žijú.Spoločnými silami vysadili trvalkový záhon. Najskôr sa však popasovali s jeho úpravou.Táto časť bola pre nich najnáročnejšia.Touto aktivitou sa zvýšilo aj ich sebavedomie. Pocit z dobre vykonanej práce a vedomie, že niečo urobili v prospech ostatných, im prinieslo viditeľné uspokojenie. Finančné prostriedky boli využité na nákup rastlín.
poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Prístav nádeje, o.z., projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Chránená dielna – Tréningové centrum pre hendikepovaných sa rozhodlo uskutočniť týždeň tvorivosti otvorený pre všetkých, ktorých výsledkom bola verejná výstava a ochutnávka koláčov, ako aj stretnutie všetkých účastníkov projektu. Časť výrobkov a napečených koláčov bolo darovaných deťom z Krízového centra ako aj deťom žijúcich v Domovoch pre núdznych a časť bola použitá na dekoračné účely.
ochrana a tvorba životného prostredia 150 € Zdenka Lacková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Aktívni občania obce Liptovský Michal uskutočnili revitalizáciu plochy antukového ihriska, kde odstránili trávu z ihriska a následne ho vysypali novou antukou. Zorganizovali 2 brigády, na ktorých sa zúčastnilo približne 20 občanov, medzi nimi poslanci obecného zastupiteľstva, rodičia, starí rodičia a deti. Výsledkom ich snahy a práce je upravené ihrisko, na ktorom sa všetci cítia príjemne.
ochrana a tvorba životného prostredia 160 € Občianske združenie Campanula, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Zrealizovanie projektu KOBU-komunitná bunka ukázalo ďalší spôsob rozvíjania komunitnej práce a života. Projekt spojil ľudí rôzneho veku a názorov, ktorí spoločne participovali na tvorbe zelenej strechy a rôznych permakultúrnych prvkov, vďaka ktorým sa stala komunitná záhrada v Hideparku v Nitre krajším miestom. Miestom, ktoré v sebe spája zážitky, edukáciu, inováciu a zdravie.
ochrana a tvorba životného prostredia 175 € Vlastnou cestou, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Členovia občianskeho združenia Vlastnou cestou spolu s dobrovoľníkmi biopestovateľmi pripravili pre obyvateľov Domova sociálnych služieb Méta sériu workshopov o biopestovaní, kompostovaní a príprave bylinkovej špirály. Všetci spolu zriadili v exteriéri DSS Méta bylinkovú špirálu. Takto sa môžu ľudia s mentálnym postihnutím z DSS Méta venovať biopestovaniu a kompostovaniu, a tak aktívne a skutočne tráviť svoj voľný čas. Niektorí obyvatelia našli v tejto činnosti svoju realizáciu a plánujú prezentovať svoje výsledky na miestnych trhoch. Projekt prispel aj ku krajšej úprave okolia DSS. Financie boli použité na nákup materiálu - zeminy, sadeníc a kompostéra.
ochrana a tvorba životného prostredia 175 € Jana Hatványiová, PaedDr., projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V júnovú sobotu skupina takmer 120 dobrovoľníkov z obcí Banky a Ješková Ves v okrese Prievidza pripravila exkluzívne oslavy Dňa detí formou Baňanského rozprávkového lesa. Dobrovoľníci upravili prírodné prostredie lesa a pre deti pripravili zaujímavé aktivity a zábavné úlohy, za ktoré dostali odmenu. Pre deti a dospelých sa "rozprávka" končila opekačkou z vlastného batôžka. O iné občerstvenie bolo postarané zo strany organizátorov - dobrovoľníkov. Financie z grantu pre optimistov boli použité na nákup náradia, potrebných pomôcok a plastového riadu k občerstveniu.
podpora vzdelávania 100 € Zuzana Hricová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt 101 HIER PRE OPTIMISTOV ponúkol školopovinným deťom alternatívu trávenia voľného času zábavnými hrami z rôznych kútov sveta. Vďaka veselým hrám s jednoduchými pravidlami nenáročnými na materiál sa deti ponorili do sveta hier bez ohľadu na vek, prospech,či sociálne zázemie. Odbúrali sa stres a nuda. Projekt podporil prirodzenú aktivitu detí, rozvíjal sociálne cítenie, pôsobil na intelektuálny rozvoj detí. Každý účastník si odniesol nové zážitky v podobe hier ako zdroja radosti a optimizmu. FInančné prostriedky boli využité na nákup tričiek a odmien pre deti a materiálu na výrobu jednoduchých hier.
podpora vzdelávania 170 € Jana Hanzelová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Skupina dobrovoľníkov zorganizovala pre deti z detského domova z Kolárova zážitkový víkendový pobyt v prírode s témou Celebrity camp. Deti mali možnosť sa zamyslieť nad svojimi vzormi, vyskúšali si úspech a slávu. Stretli sa s rôznymi osobnosťami, ktoré ich motivovali, aby na sebe tvrdo pracovali a išli za svojim cieľom. Víkend bol plný aktivít a hier, ktoré pomohli deťom vymaniť sa zo stereotypu a naučiť sa zase niečo nové. Peniaze z grantu pomohli zabezpečiť dopravu detí autobusom.
zachovanie kultúrnych hodnôt 100 € Juraj Zamborský, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt literárno-hudobných večerov priniesol do centra Trnavy možnosť posedenia pri príjemnej literatúre a hudbe. Z neustále narastajúcej účasti verejnosti a na základe spätnej väzby a reakcií ľudí získaných počas podujatia je možné usúdiť výrazny dopyt obyvateľov mesta po podobných podujatiach. Zo získaných prostriedkov sa podarilo organizátorom projektu Bookpoint a týchto podujatí vybudovať outdoorové sedenie pre ľudí z paliet, ktoré umožnilo návštevníkom sa pohodlne usadiť a vychutnať si tak literatúru pod holým nebom. Projekt si vybudoval stálych návštevníkov, ktorí vítajú prísľub ďalšieho pokračovania počas celého leta, i s prípadným pokračovaním počas jesenných až zimných mesiacov.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 175 € Spojená škola, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V snahe o vytvorenie čo najlepších podmienok v Špeciálnej základnej škole, ktorá je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy v Ružomberku, sa podarilo aktívnym dobrovoľníkom vybudovať nové detské ihrisko v areáli školy. Do dobrovoľníckych prác sa zapojili učitelia, zamestnanci, rodičia, ale aj priatelia školy. Svojim nasadením vykonali terénne práce, montáž a osadenie šplhacej zostavy a rozmiestnenie štrkového podkladu pod detské preliezky. Z nového detského ihriska sa budú môcť tešiť nielen žiaci školy,ale aj ich súrodenci, taktiež deti zo susednej MŠ, kde budú môcť rozvíjať svoje pohybové zručnosti.
zachovanie kultúrnych hodnôt 190 € Ingrid Palatinusová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Jún v Dražiciach , malej obci neďaleko Rimavskej Soboty patril optimistom. V rámci Grantového programu pre optimistov Nadácie Orange sa dobrovoľníkom z obce , chalupárom, ale i návštevníkom z okolia pod taktovkou predkladateľky projektu I.Palatinusovej vydarilo spoločné podujatie pod názvom ,,Tri kotlíky“, ktorého sa zúčastnili všetky vekové vrstvy, bez ohľadu farby pleti a vyznania. Vo varení tradičných jedál /babgulyás, držkový perkelt , kapustniarka/ , ktoré sa varili výlučne v kotlíkoch /na dvore u uja Joža/ , súťažili družstvá , ktoré podali fantastický výkon a bolo ťažké vybrať nositeľa ocenenia ,, Dražickej varešky“. Podujatie sprevádzala tvorivá dielnička tradičných remesiel v Komunitnom centre obce, ktorá sa stretla s veľkým záujmom detí i dospelých. Finančné prostriedky boli využité na nákup gastro pomôcok, pomôcok pre tvorivú dielničku a na nákup potravín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Združenie na záchranu hradu Šášov, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Návštevníkom hradu Šášov chýbalo počas jeho návštevy miesto oddychu, kde by mohli po jeho prehliadke v tichu rozjímať a vychutnávať si atmosféru jeho prostredia. Z tohto dôvodu sa Združenie na záchranu hradu Šášov rozhodlo takúto potrebu jeho priaznivcov naplniť a takéto miesto oddychu vytvorilo v priestore dolného hradu, kde si návštevníci okrem prehliadky hradu môžu posedieť a navyše si môžu zahrať šach, prípadne iné spoločenské hry na šachovniciach, ktoré boli na Stôl oddychu namaľované.
ochrana a tvorba životného prostredia 140 € Mária Fliegová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V priestoroch záhrady Základnej školy v Lúčkach vytvorili dobrovoľníci záhradku s rôznymi druhmi byliniek, okrasných aj úžitkových drevín. Žiaci sa o tieto rastliny budú aktívne starať, polievať a okopávať, strihať a sušiť tak, aby im v zimných mesiacoch mohli pani kuchárky v školskej jedálni variť z byliniek chutný čaj.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 180 € Jarmila Pevná, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V Trenčíne na námestí sa na Deň otcov realizovala netradičná oslava, kde dobrovoľníci servírovali po domácky pripravené Raňajky pre tatina a ich rodiny. Občerstvenie sprevádzali sprievodné aktivity pre deti, ako vystrihovanie papierových raňajok, hra golfu, maľovanie na tvár, minidisko, preteky na odrážadlách a skákací hrad. Spolu s rodičmi sa mohli na pamiatku nechať odfotografovať v pripravenom fotoateliéri. Akciu, počas jej 2 hodinového trvania, navštívilo takmer 300 obyvateľov a niesla sa vo veľmi príjemnej atmosfére.
poskytovanie sociálnej pomoci 198 € PE-ES, n. o., projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V rámci projektu sa realizovalo vymaľovanie farebných obrázkov a tapiet na steny sociálneho zaradenia, nakoľko klienti veľmi intenzívne vnímajú farby a tie vplývajú na ich správanie. Do aktivít sa zapojilo 7 dobrovoľníkov z kresťanského združenia a nápomocní boli aj rodinní príslušníci. Podarilo sa zrealizovať maľbu v piatich miestnostiach zaradenia. Z výsledkov mali radosť všetci obyvatelia zaradenia a ich blízki.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Výsledkom projektu bola fyzická zmena prostredia – tj. čistejšie úseky brehov rieky Morava, najmä tie, kde sa zhromažďujú rybári pre svoje rybárske aktivity. Tiež od odpadkov vyčistený celý úsek cyklochodníka, od DNV až po Devín. Výsledok projektu bude slúžiť nielen tým, ktorí v danej oblasti žijú. Čistejšie prostredie bude krajšie a bezpečnejšie pôsobiť aj pre tých, ktorí sa v týchto miestach zdržiavajú, či ho využívajú ako miesto oddychu, relaxu či športu. Konkrétne rodiny s deťmi, cyklisti, korčuliari, či rybári z iných časti, či už Bratislavy alebo jej okolitých miest a obcí. Na projekt boli po jeho realizácií pozitívne ohlasy a realizátorom a účastníkom sa dostalo poďakovania zo strany prednostky MÚ v Devíne. FInančné prostriedky boli využité nákup pracovných potrieb a občerstvenia.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Dana Lóžiová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V termíne medzi 20. májom a 20. júnom sa uskutočnilo niekoľko dobrovoľných brigád zameraných na úpravu a skrášlenie námestia obce Podhorie. Na brigádach sa zúčastnilo niekoľko dobrovoľníkov z obce, členov DHZ a chalupári z obce. Spoločne sa počas brigád pokosila trávnatá plocha na námestí, spravila sa kvetinová výsadba do betónových kvetináčov. Opravili a natreli sa lavičky a tiež detské drevené ihrisko. Následne sa pozametali priľahlé cesty a chodníky a umiestnil sa smetný kôš. Upravené námestie slúži všetkým obyvateľom obce, ale zároveň aj návštevníkom a turistom prichádzajúcim do obce Podhorie.
ochrana a tvorba životného prostredia 180 € Eva Kulichová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Partia kamarátov z Grinavy zrealizovala nápad Evy Kulichovej a premenila obyčajnú autobusovú zastávku na obývačku. Zo získaného grantu nakúpili drobný nábytok a doplnky, ktorými vytvorili netradičnú exteriérovú obývačku. Chceli tým ľuďom priniesť úsmev na tvár, optimistický pohľad na svet a to sa im podarilo.
poskytovanie sociálnej pomoci 167 € Okraj, občianske združenie, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Optimistický projekt Tím z Okraja sa realizoval pre klientov chránenej dielne OZ OKRAJ, ktorí sú zdravotne postihnutí a bez domova. Cieľom bolo pre nich pripraviť niekoľko príjemných zážitkov, konkrétne sa podarila prechádzka do Starého mesta v Bratislave, výlet na prírodné rakúske jazero Neusiedl am See spojený s piknikom a zhliadnutie dvoch 3D filmov vo veľkých multiplexoch. Nielen že sa nám podarilo spríjemniť ťažký život našich klientov a ukázať im aj aktivity, ktoré sú pre nich vysokým nadštandardom, posilnili sme aj skupinovú dynamiku, pracovnú atmosféru, rozvinuli ich komunikačné zručnosti a najmä im ukázali, že aj v ich životoch je ešte stále dostatok priestoru na optimizmus.
zachovanie kultúrnych hodnôt 180 € Ján Aláč, RNDr., projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projektom "Znovuobjavenie kamenných svedkov minulosti" obyvatelia Horného a Dolného Tisovníka sprístupnil pre verejnosť 6 ks ľudových náhrobníkov, na najstaršom zachovanom mieste pochovávania v Hornom Tisovníku. Týchto niekoľko málo náhrobníkov nebolo doteraz zdokumentovaných ani popísaných, hoci sa tejto problematike venovali významné osobnosti slovenskej etnografie. Prínosom je aj zapojenie miestnych ľudí (obyvateľov Horného a Dolného Tisovníka) do projektu. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na nákup materiálu.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Slavomír Gál, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V rámci projektu sa podarilo zrenovovať starú nevyužitú telefónnu búdku, ktorú autor projektu pretransformoval na samoobslužnú knižnicu. Búdku s pomocou dobrovoľníkov nastriekal na červenú farbu, osadil nové sklá a nainštaloval police. Do knižnice boli nakúpené a vyzbierané knihy a časopisy, ktoré slúžia všetkým návštevníkom nemocnice. Návštevnící si môžu knižničné tituly požičiavať na dobu pobytu v nemocnici a skrátiť si tak čakanie v ambulanciách a na oddeleniach. Okrem spustania knižnice samotnej sa podarilo zmobilzovať mnohých dobrovoľníkov a obyvateľov mesta, ktorí sa zapojili do realizácie projektu.
ochrana a tvorba životného prostredia 196 € Jana Hrubá, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V záhrade s košatou lipou pri knižnici v centre Kysuckého Nového Mesta bol priestor, ktorý bol neupravený. Skupina dobrovoľníkov sa rozhodla ho skrášliť, vyčistiť, vymaľovať plot a nainštalovať tabule tak, aby vznikol pekný a bezpečný priestor pre mamičky s deťmi. Dobrovoľníci sa tiež rozhodli, že tu budú pravidelne organizovať rôzne aktivity zamerané na hru a čítanie. Prvé Čítanie pod lipou prebehlo úspešne, deťom sa v záhrade páčilo a na nové tabule nakreslili množstvo pavúčikov, o ktorých si čítali.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 200 € Peter Baranec, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Maminám a mladým z obce Oravský Biely Potok sa vďaka podpore Nadácie Orange podarilo obnoviť detské ihrisko. Okrem vymaľovania preliezok sa rozhodli vymaľovať aj šedú fasádu budovy, ktorá sa nachádza za detským ihriskom. Vďaka spolupráci s miestnymi stolármi, starostom a ochotnými dobrovoľníkmi, uskutočnili svoj pôvodný zámer. Aj keď oravské počasie nedovolilo zrealizovať projekt v plánovanom termíne, dnes sa ihrisko skvie v novom šate. Pridanou hodnotou projektu je vznik zárodku miestnej akčnej skupiny, ktorá má už ďalšie plány pre svoju obec.
ochrana a tvorba životného prostredia 158 € Ondrej Zajac, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Študenti architektúry sa rozhodli neplakať nad svojím osudom a upravili si svoj ateliér na svoj obraz. Skultúrnili svoj priestor, dodali mu hodnotu, čistotu a rád a veria, že budú inšpiráciou iným. Ateliér svojpomocne vymaľovali. Nie je ľahké tvrdo pracovať na priestore, ktorý budúci rok budú využívať iní, ale práve v tomto videli najväčší zmysel správy, ktorú sa pokúsili vyslať. Architektúra sa v dnešnej dobe čoraz viac oháňa aktivizmom. Oni pochopili, že aj v tomto je potrebné začať od seba, aby šli ostatným vzorom.
ochrana a tvorba životného prostredia 140 € Matej Šimko, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Pán Šimko sa spolu s dobrovoľníkmi rozhodol upraviť miesto v extraviláne obce na miesto pre voľný čas. Odstránili komunálny odpad, pokosili trávu, vysadili dreviny a zeleň. Vyčistené a obnovené miesto slúži na športové účely.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 180 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Prostredníctvom Grantového programu pre optimistov, dobrovoľníci svojpomocne vybudovali petangové ihrisko v areáli zariadenia Domova sociálnych služieb Báhoň, ktoré umožňuje dospelým klientom zariadenia nenáročnou formou športovať, komunikovať navzájom, stretávať sa pri pohybovej aktivite aj s obyvateľmi obce, či iných zariadení sociálnych služieb. Dobrovoľníci upravili terén, kúpili potrebný stavebný materiál. Výsledkom je nové ihrisko, ktoré slúžim klientom aj verejnosti. V budúcnosti k nemu dobudujú cestu.
ochrana a tvorba životného prostredia 141 € KOMUNITNÉ CENTRUM ŠAMUDOVCE, n.o., projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V čase od 26.5. do 20.6.2014 v obci Šamudovce dobrovoľníci vybudovali terasovitú kvetinovú záhradku na jednom opustenom a zarastenom pozemku obce. Cieľom bolo skrášliť obec a zároveň búrať bariéry medzi majoritou obce a Rómami. Túto záhradku budovali seniori a rómske ženy. Záhradka stále skrášľuje obecný priestor a predkladatelia veria, že aj prostredníctvom nej sa budú búrať predsudky medzi Rómami a ostatnými občanmi.
ochrana a tvorba životného prostredia 480 € Občianske združenie Chotáre Žitavy, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: V katastri obce Lúčnica nad Žitavou bolo vysadené stromoradie 150 ks brezy previsnutej v dĺžke 750 m pozdĺž prístupovej cesty k obľúbenému oddychovému a pútnickému miestu "Studnička". Podujatie bolo zamerané na účasť mládeže a mladých rodín s deťmi. Každý účastník do 15 rokov obdržal pred akciou osobnú pozvánku. Súčasťou pozvánky bola kartička, na ktorú sa dieťa podpísalo alebo nakreslilo obrázok, kartička bola zaliata do laminovacej fólie a pripnutá k opornému kolíku stromu, ktorý si dieťa vysadilo. Takto bude každý vedieť, kto vysadil strom a o tento stromček sa bude jeho majiteľ počas jeho rastu aj pravidelne a zodpovedne starať. Zámerom bolo vybudovať v deťoch hrdosť na vlastnú prácu, ich zodpovednosť k životnému prostrediu a svojpomocne skrášliť blízke okolie obce.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 600 € Stará pevnosť Komárno, n.o., projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Nezisková organizácia Stará pevnosť Komárno, n.o. úspešne zahájila projekt "Rekonštrukcia centrálnej časti kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne". Stará pevnosť Komárno, n.o. v spolupráci s Mestom Komárno uskutočňuje jej rekonštrukciu s cieľom zachrániť národnú kultúrnu pamiatku, zabrániť jej chátraniu a zlepšiť tak i sociálno-kultúrne postavenie obyvateľov regiónu. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu vhodných na úpravu vnútorných priestorov stien a stropov a montáž elektrickej rozvodovej skrine. Doterajšie práce boli realizované prostredníctvom externej firmy a zároveň sa na prácach podieľali i miestni dobrovoľníci. V rekonštrukcií sa bude pokračovať v najbližších rokoch.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 2 000 € Občianske združenie Srdcom za Šahy, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Vďaka perfektným nápadom rodičov sa podarilo vybudovať detské ihrisko Zábavné ZOO, ktoré si ihneď získalo záujem a srdcia šahanských detí. Finančné prostriedky boli použité na nákup šmýkačky, hojdačky, basketbalového koša a ďalšieho matriálu. Mesto Šahy prispelo tiež finančnými prostriedkami. Na budovaní veselého ihriska spolupracovalo viac ako 40 dobrovoľníkov (rodičia, stredoškoláci, ale aj deti) s pracovníkmi mesta a Technickými službami mesta Šahy. Viac ako sto hodín dobrovoľníckej práce strávili šmirgľovaním, maľovaním, opravovaním, upratovaním a hľadaním nových námetov. Ich úsilie prinieslo mestu nové detské ihrisko z agátového dreva.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Občianske združenie Šurianski jazdci, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Počas letných prázdnin júl-august prebehli revitalizačné práce, ako napríklad vypilovanie náletových drevín, návrhy náučných tabulí, príprava miest na ich osadenie, vyčistenie danej lokality a podobne. Na konci septembra-začiatkom októbra boli tabule vyrobené a čakalo sa na výrobu rámov (stojanov). Náučné tabule boli osadené ku koncu októbra kedy bolo zorganizované aj prvé slávnostné otvorenie. Finančné prostriedky boli použité na výrobu a osadenie tabúľ. Predkladatelia by chceli este ku koncu roka 2014 zorganizovať ešte jedno väčšie slávnostné otvorenie doplnené o program.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 500 € Prudentia, n.o., projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Zámerom projektu bolo rozšírenie športovo-rekreačného areálu pri futbalovom ihrisku v Novej Stráži. Za pomoci miestnych obyvateľov sa vybudovalo outdoorové fitnes centrum s jednoduchými kovovými elementmi, na ktorých sa cvičí vlastnou váhou podľa individuálnych schopností. Areál môžu navštevovať všetky vekové skupiny, každý si tam nájde niečo pre seba. Do projektu sa zapojilo vyše 50 dobrovoľníkov, ktorí svojou prácou, či materiálom prispeli k naplneniu cieľa. V rámci projektu sa zorganizoval športový deň pre verejnosť, kde návštevníkov čakal celodenný športový program. Finančné prostriedky boli použité na materiál.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 220 € Občianske združenie Rytiersky rád sv. Gorazda, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Cieľom projektu bolo predovšetkým zveľadenie životného prostredia v okolí Svoradovho prameňa a Drážovského kostolíka v Nitrianskom okrese a vzdelávanie mladých ľudí v oblasti písania projektov. Do akcie sa zapojili dobrovoľníci všetkých vekových skupín. Spontánne sa podarilo do akcie zapojiť i náhodných návštevníkov z cudziny, čím celé podujatie nadobudlo zaujímavý medzinárodný rozmer. Zároveň sa pri spoločne vykonávanej práci podarilo vzbudiť záujem o dobrovoľnícku prácu. Finančné prostriedky boli použité na nákup pomôcok na upratovanie, propagačný matriál a pamätné tričká.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Občianske združenie FS Zámčan, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Projekt Oživenie tradície vyprevádzania a vítania vlakov v Nových Zámkoch mal za cieľ oživiť starú tradíciu. Jeho cieľom bolo vítať a vyprevádzať cestujúcich počas letných prázdnin vo vestibule železničnej stanice v Nových Zámkoch ľudovou hudbou v podaní FS Zámčan. Cestujúci zažili atmosféru, ktorá bola jedinečná a umocnila čaro stretávania sa ľudí a cestovania. Význam projektu bol v uchovávaní kultúrneho dedičstva. Finančné prostriedky boli použité na nákup ozvučovacej techniky.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 3 000 € Spokojnosť, Centrum sociálnych služieb, n. o., projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Zámerom projektu Centra sociálnych služieb v Prievidzi bolo predovšetkým zvýšiť kvalitu života obyvateľov segregovaného sídliska, na ktorom žijú ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia. Centrum sa snažilo podporiť občiansky aktivizmus tým, že reagovalo na ich aktuálne potreby, ktoré vyplynuli z ankety. Spoločnou dobrovoľníckou činnosťou zrevitalizovali verejné priestranstvo na Ciglianskej ulici. Prostredníctvom vybudovania detského ihriska sa vytvoril priestor pre deti nižšej vekovej kategórie a zároveň predpoklad k zlepšeniu spolupatričnosti a medzigeneračných vzťahov. Finančné prostriedky boli použité na nákup hracej zostavy na detské ihrisko.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € Veronika Fabianová, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Do realizácie bolo zapojených 6 aktivačných pracovníkov, ktorí zabezpečili všetky potrebné stavebné úpravy k osadeniu košov. Členovania Detského a mládežníckeho parlamentu mesta Handlová boli nápomocní pri montáži a osádzaní košov v daných lokalitách. V mesiaci november boli zorganizované besedy na tému venčenia psov. Ohlasy boli veľmi pozitívne. Finančné prostriedky boli použité na nákup košov, papierové sáčky a informačné tabule.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 800 € Mgr. Martina Hulínková, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Realizáciou projektu sa vytvoril nový náučný chodník "Spoznaj, chráň a zachovaj krásy našej prírody" na trase Haluzice - Bošáca - Zabudišová- Španie - Nová Bošáca. Turistický chodník je vyznačený turistickým značením (smerovníkmi, značkami na stromoch). Osadené sú informačné náučné tabule s informáciami o prírodných zaujímavostiach a atraktivitách. Trasa je prístupná pre všetkých návštevníkov v každej vekovej kategórií. Vybudovaním "chodníka" sa vytvoril priestor pre aktívne trávenie voľného času, spoznávanie prírodných krás a posilnil sa komunitný život v regióne. Finančné prostriedky boli použité na výrobu a osadenie náučných tabúľ, propagačné materiály, občerstvenie pre dobrovoľníkov a pomocný materiál.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 800 € Oliver Dóra, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Zámerom projektu bolo vybudovať a zrekonštruovať športový areál v Dolnom Srní. Hlavným cieľom bolo postavenie multifunkčného pódia, ktoré slúži na rôzne kultúrne akcie. Do prác sa zapojilo viacero dedinčanov, od ktorých by to realizátori projektu nikdy nečakali. Pomocnú ruku podali podnikateľia z obce, či už materiálne alebo finančne. Výsledkom je vybudovanie nového priestoru pre šport a kultúru všetkým vekovým kategóriam.
ochrana a tvorba životného prostredia 500 € Ing. Viktor Šolomek, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Jazierko v záhrade Informačného centra SZOPK v Prievidzi bolo v minulosti dominantným prírodným prvkom až do momentu ako zanikla členská základna a jazierko začalo degradovať. 15 dobrovoľníkom z radov ochrancov a priateľov prírody sa podarilo vytvoriť novú akčnú skupinu a pomocou získaných finančných prostriedkov zrevitalizovať jazierko do podoby unikátnej ekovýchovnej ukážky mokrade v mestskom prostredí. Začiatkom októbra sa uskutočnila 40-členná exkurzia detí z turistických krúžkov z 2 základných škôl a profesionálnych a amatérskych ochrancov prírody. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na dobudovanie jazierka, tlač exteriérového pútača a materiálu na konštrukciu dreveného mostíka.
ochrana a tvorba životného prostredia 700 € Lenka Vrecková, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Skupina 14-tich dobrovoľníkov z Dolných Vesteníc vybudovala náučný chodník v záhradkárskej osade. Je navštevovaný deťmi zo základnej a materskej školy počas vyučovania a obyvateľmi obce počas prechádzok. Šiestimi informačnými tabuľami, lavičkami a zeleňou sa skrášlilo prostredie záhradkárskej osady. Pri otvorení tohto chodníka veľa návštevníkov zistilo, aká vzácna je okolitá príroda. Počas občerstvenia prebehla živá debata s odborníkmi, ktorí poskytovali informácie pri tvorbe informačných tabúľ. Príjemné ohlasy od verejnosti povzbudzujú dobrovoľníkov k ďalším aktivitám.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 650 € Občianske združenie ČANGO, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Takmer tridsať rokov pravidelne nevyužívaná železničná trať Piešťany - Vrbové dostala príchodom Občianskeho združenia ČANGO druhú šancu. Nie pravidelnou osobnou prepravou cestujúcich, ale je to netradičná možnosť hlavne rekreačného využitia pre širokú verejnosť jazdami na rôznych železničných drezinách. Túto atrakciu využívajú už na viacerých železničných tratiach aj neďaleko od našich hraníc. V našej krajine je to prvá lastovička v tomto segmente turizmu. Finančné prostriedky boli použité na nákup postrekového materiálu na vyčistenie trate, prenájom historického motorového vozňa a nákup špeciálnych kolies na výrobu drezín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Občianske združenie 90871.sk, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Súčasťou podujatia Habánske hody bola Habánska izba v novom dizajne. V izbe bola prezentácia habánskej keramiky, hrnčiarsky kruh a návštevníci mohli ochutnať habánsky koláč. Členovia OZ oživili podujatie výstavou dobových fotografií a priniesli väčšie povedomie o živote habánov. Podujatie navštívilo približne 850 návštevníkov. Finančný dar bol použitý na hrnčiarsky kruh, keramickú hlinu, vyvolanie fotografií a ich výstavu.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 850 € Občianske združenie RENOVA, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Prebehli 3 víkendové a 3 letné workshopy, ktoré boli spolufinancované z projektu Šanca pre váš región. Podujatí sa zúčastnilo 108 dobrovoľníkov z celého Slovenska. Podarilo sa uskutočniť dva archeologické výskumy, staticky zabezpečiť západnú vežu a projektovo zabezpečiť ďalšie pokračovanie prác. Finančné prostriedky boli použité len na stravu a ubytovanie dobrovoľníkov, účastníkov workshopov. Zastrešenie Východnej bašty nebolo možné kôli zdĺhavému postupu úradu.
podpora vzdelávania 500 € Juraj Zamborský, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Neformálna skupina študentov sa rozhodla zrealizovať rozšírenie projektu knižnice Bookpoint. Vďaka získaným finančným prostriedkom sa podarilo vytvoriť aj vďaka pomoci dobrovoľníkom knižnicu, ktorá bola umiestnená do priestoru železničnej stanice v Trnave. Myšlienkou projektu bolo rovnako ako v prípade prvej knižnice umožniť ľuďom zdieľanie si prečítaných kníh ako aj špecificky pre tento prípad - spríjemniť cestujúcim ich čakanie alebo cestu vlakom. Projekt sa v doterajšom priebehu teší veľkému záujmu zo strany verejnosti, čoho dôkazom je dennodenný záujem o knižné tituly, ktoré sa nachádzajú v knižnici.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 2 000 € Mgr. Jana Balážová, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Dobrovoľníci z obce Šípkové si už dávno predsavzali vybudovať športovo-oddychovú zónu (ŠOZ) vo svojej obci, avšak podarilo sa im to až teraz. ŠOZ je miestom pre všetky vekové kategórie obyvateľov, návštevníkov, turistov obce, ktorým poskytuje priestor na oddych, šport, socializáciu, ale aj na spomínanie na časy minulé - prostredníctvom nielen estetických, didaktických a účelových prvkov. Finančné prostriedky boli použité na kúpu hernej zostavy a pomocného materiálu na jej osadenie.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 200 € Kristína Paulenová, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Vďaka aktívnym ľuďom vo Vajnoroch pribudol v tejto mestskej časti Bratislavy umelecký cyklostojan v tvare slova "Paklák". Slovo pochádza z vajnorského ľudového nárečia a znamená nosič na bicykli. Umenie a vajnorské nárečie sa tak dostalo na oči ľuďom. Slávnostné osádzanie cyklostojanu počas komunitnej akcie s názvom Večer pre vajnorské bicykle bolo spojené s možnosťou dať si opraviť pokazený bicykel dobrovoľníkmi v Cyklo Kuchyni. Dobrovoľníci nezabudli na osvetu - počas akcie a tiež článkom v lokálnych novinách informovali ľudí o vhodnom uzamykaní bicyklov, aby predchádzali ich krádežiam. Finančné prostriedky boli použité na výrobu stojana.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Občianske združenie Modranská Beseda, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Obnova historickej krajinnej štruktúry je dlhodobý cieľ Modranskej Besedy a ďalších dobrovoľníkov a odborníkov, ktorí sa na projekte podieľajú. Upravili plochu viac ako 1400 m2, vysadili 17 ovocných a lesných stromov, postupne obnovujú vinice s tradičnými odrodami viniča na ploche viac ako 6500m2. Osadili 3 lavičky a informačnú tabuľu, pripravujú vybudovanie tradičnej vinohradníckej búdy. Spustnutý kopec ožil a bude živou učebňou v prírode pre Modranov aj pre návštevníkov chotára. Finančné prostriedky boli použité na nákup ovocných stromov, lavičiek a informačnej tabule.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 200 € Občianske združenie Cesta z mesta, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Počas realizácie projektu Priedomie na Doležalovej dobrovoľníci vyčistili priestor na priedomí od nánosov starého lístia, odstránili betónové ruiny a kovové zvyšky zábradia nachádzajúce sa v priestore, zrealizovali nový kamienkový koberec na pôvodný rozpadávajúci sa betónový chodník. Následne do priestoru umiestnili parkové kvetináče s ozdobnými stromčekmi a vysiali trávu na plochy, kde po vyčistení zostala holá zem. Keďže v rámci projektu boli dobrovoľníci zásobení záhradným náradím, starostilovsť o priedomie nekončí oficiálnym ukončením projektu, ale bude priebežne pokračovať tak, aby bol priestor neustále upravený.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 800 € Občianske združenie Naše Zálesíčko, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Záleská maringotka - kultúrna bunka - atraktívny multifunkčný a premiestniteľný prvok bol realizovaný dobrovoľníkmi z Občianskeho združenia Naše Zálesíčko. So šarmom tradičných divadelných karaván stane sa pojítkom komunitných podujatí v obci. Dobrovoľníci plánujú organizovať pravidelné kultúrne podujatia. Koncom augusta bola slávnostne pokrstená na festivale Záleská divadelná púť koncertmi a divadelnými predstaveniami vynikajúcich umelcov. Realizácie sa zúčastnilo 17 dobrovoľníkov s počtom odpracovaných dobrovoľníckych hodín 449. Finančné prostriedky boli použité na materiál na opravu maringotky.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 957 € Telovýchovná jednota Dlhé Pole, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: TJ Dlhé Pole v rámci projektu vybudovala v športovom areáli v obci Dlhé Pole malý drevený amfiteáter s pódiom. Stavba zútulnila a skrášlila priestor, ktorého súčasťou sú viaceré ihriská a detské ihrisko s preliezkami. Keďže amfiteáter je imitáciou tradičnej drevenice, je tu aj odkaz na históriu a život našich predkov. Vďaka tomuto projektu má obec miesto, kde sa môžu stretávať občania obce pri podujatiach rôzneho charakteru. Zároveň je to miesto, ktoré bude možné využívať na alternatívne spôsoby vyučovania v blízkej ZŠ.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Dubova Colonorum, o.z., projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Tohto roku sa uskutočnili 2 turnusy letných táborov, na ktorých sa stretlo 50 dobrovoľníkov z celého Slovenska, ktorí si tu v priebehu 12-tich dní oddýchli od zhonu 21. storočia. Vytvorili si nové priateľstvá a pravdaže urobili kus konzervačných prác na kostolíku. Okrem táborov sa uskutočnili aj prípravné, ukončujúce a prezentačné podujatia. Počas leta sa podarilo premurovať a tým stabilizovať hlavný oblúk, nachádzajúci sa medzi loďou kostola a presbytériom, ďalej sa pokračovalo v konzervácii sakristie a múra nad sakristiou kostola. Aj samotné okolie kostolíka sa vyčistilo a pokosilo. Ako každý rok, tak i tento dopomohli k realizácii projektu aj miestni obyvatelia. Finančné prostriedky boli použité na lešenie, ochranné pomôcky a stravu.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Občianske združenie Náš Turiec, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: OZ Náš Turiec riešilo kultiváciu turistického chodníka k Hradu Zniev. Zkultivoval sa terén chodníka a okolia, úpravili sa problémové miesta, zriadili sa oddychové miesta po trase, ktoré turistom poskytnú nové informácie o cieli cesty a prispejú tak motiváciou k ďalšiemu výstupu. Vyčistením a odstránením náletovej zelene bezprostredného okolia hradu spolu s doplnením miest pre oddych s lavičkami a tabuľami podávajúcimi zaujímavé informácie zatraktívnili výstup k hradu. Umiestnením odpadkových košov po celej dĺžke chodníka sa zabezpečila ochrana prírody pred znečistením. Do dobrovoľníckych prác sa zapojila široká verejnosť nielen z obce Kláštor pod Znievom, ale aj z okolitých obcí.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Občianske združenie Obnova Slovenskej Zeme, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Dobrovoľníci z obce Stránske začali kultivovať zrúcaninu gotického kostola sv. Heleny a jej okolie. Odstránili odpad a upravili okolie, začali konzervovať objekt, čím sa snažia zabrániť strate ďalších pamiatkových hodnôt a dedičstva po našich predkoch. Dobrovoľníci za pomoci odborníkov začistili priestor pamiatky a okolia, upravili terén, kultivujú prostredie a začali s konzervačnými prácami na objekte kostola. Finančné prostriedky použili na lešenie, odborné stavebné zásahy a stravu pre dobrovoľníkov.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 543 € Občianske združenie Oblazy, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Členovia OZ Oblazy spolu s dobrovoľníkmi z Kvačian na frekventovanom parkovisku pod Kvačianskou dolinou postavili masívny altánok s krytým ohniskom. Bude dobre slúžiť ako aj miestnym obyvateľom, tak aj návštevníkom NPR Kvačianska dolina. V horúcich dňoch, ako i pri nepriazni počasia, si v altánku budú môcť skupiny či jednotlivci realizovať svoj program, opekať, či len tak zažiť atmosféru posedenia pri ohni. Finančné prostriedky boli použité na materiál na výrobu altánku.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Občianske združenie MISIA MLADÝCH, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Projekt Bylinkový náučný chodník sa zameral na vybudovanie prvého náučného chodníka s témou byliniek na Slovensku. Ten vznikol v dedinke Štefanov nad Oravou v blízkosti turisticky obľúbenej lokality - Oravská priehrada. Chodník je prístupný aj rodinám s malými deťmi a zdravotne znevýhodneným osobám. OZ Misia mladých pripravila pre širokú verejnosť na námestí v Tvrdošíne bylinkové dielne, ktorých sa zúčastnilo cca 300 ľudí. Na viacerých stanovištiach si návštevníci mohli pripraviť vlastné čajové zmesi ako aj rôzne netradičné tvorivé výrobky. Finančné prostriedky použili na výrobu a osadenie náučných tabúľ a materiál na tvorivé dielne.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 680 € Mgr. Radoslav Kačur, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Neformálna skupina AKTIVISTI zorganizovali tri brigády dobrovoľníkov, ktorí v spolupráci s pracovníkmi CHKO Kysuce vyčistili lokalitu prírodnej pamiatky kamenných gúľ v Megoňkách. Koncom októbra zorganizovali Stretnutie pre rodiny pri kamenných guliach, kde pre deti i dospelých pripravili obhliadku lokality kamenných gúľ s odborným výkladom a tiež výtvarno-športové aktivity zamerané na guľové predmety. Zabezpečili výmenu časom poznačených lavičiek, umiestnili kešku v hre geocaching, zriadili tematický web, zabezpečili výrobu a distribúciu reklamných predmetov s tematikou kamenných gúľ v Megoňkách. Finančné prostriedky boli použité na výrobu reklamných predmetov, stavebný matriál, hry s témou gúľ a ďalšie.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 620 € Lenka Šprláková, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Skupina mladých dobrovoľníkov z Liesku zriadila FAJN KLUB, pre mladých ľudí z poskytnutých finančných prostriedkov. Tento priestor bude využívaný na rôzne spoločenské aktivity ako diskusie, prednášky, krúžky, hry, filmové predstavenia, športové aktivity či súťaže. Zriadenie FAJN KLUBU pomôže rodinám, škole a obci pri výchove mladých ľudí. Zohrá dôležitú úlohu pri ochrane mladých ľudí pred negatívnymi vplyvmi. Na realizácii projektu sa zúčastnilo približne 36 dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na nákup spoločenských hier, kníh a nábytku resp. vybavenia do klubu.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 600 € Jana Mojšová, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Vďaka projektu Natri si svoju lavičku ožil zanedbaný Mestský park v Banskej Bystrici farbami. Spoločne ho organizovali Jana Mojšová - mama na materskej dovolenke, Diana Vigašová z Banskobystrického okrášľovacieho spolku a Peter Fehér z Komunity BB a Zelenej hliadky BB. Piatich dobrovoľníckych akcií sa zúčastnilo až 168 dobrovoľníkov od 1 do 73 rokov. Ich zásluhou bolo v parku pomaľovaných žltou, červenou, zelenou a modrou farbou 52 lavičiek, altánok, 28 smetných košov a zábradlie okolo detského ihriska. Ako bonus street art umelci vdýchli život 17 lampám lemujúcim chodníky, na ktoré namaľovali výjavy zo života významných osobností Banskej Bystrice. Finančné prostriedky boli použité na farby, riedidlo, občerstvenie, informačné tabule, plagáty a ďalšie potreby nutné k maľovaniu.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Občianske združenie Miestna akčná skupina MALOHONT, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Miestna akčná skupina MALOHONT vyčistila v spolupráci s desiatkami dobrovoľníkov z celého regiónu archeologickú lokalitu Maginhrad (430 m n.m.). Zároveň boli vyčistené aj prístupové trasy vedúce na Maginhrad zo všetkých svetových strán. Dôležitou aktivitou projektu bol archeologický výskum pod základmi rozhľadne, ktorú bolo možné vďaka tomu začať stavať. Do realizácie projektu sa zapojilo celkovo viac ako 70 dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na stravu a cestovné pre dobrovoľníkov, infotabule, plagáty, smerovníky, náradie a najväčšia časť na odbornú službu archeológa.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 800 € Občianske združenie TIMO, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Zámerom projektu bola obnova historicky a ekologicky vzácneho miesta na Chvatimechu, úpravou historického objektu kaplnky sv. Antona Paduánskeho, vyčistenie a rozšírenie chodníka, maľba v skale, vytvorenie skaly lásky s lavičkami s ľúbostnými motívmi. V skale je ukotvená mreža na uzamykanie zámkov lásky. Potreba projektu spočívala v prilákaní ľudí na miesta, ktoré sú ekologicky vzácne, historicky hodnotné a zároveň sú miestom, kde človek v dnešnej uponáhľanej dobe nachádza cez prepojenie histórie relax v podobe regenerácie duševného pokoja. Finančné prostriedky boli použité na drevo, sympózium, farby, občerstvenie a ďalší materiál.
ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € Milada Medveďová, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Projekt riešil územie južnej časti intravilánu mesta Brezna na nábreží rieky Hron. Realizáciou projektu bol zrevitalizovaný verejný priestor, ktorý dostal podobu a tvar nadrozmernej šachovnice. Na jednej strane tohto priestoru sú umiestnené 3 hracie stoly s 3 lavičkami. Priamo na stoloch je znázornená šachovnica. Na tejto si každý, kto si prinesie vlastné figúrky, môže zahrať šach. Na opačnej strane priestoru je umiestnená drevená šachová figúrka kráľa symbolizujúca prehru. Priestor je určený na hru, stretávanie sa, relax a diskusiu. Finančné prostriedky boli použité najmä na stavebný materiál.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 100 € Karol Tóth, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Novovybudovaný náučný turistický chodník má na svojej trase z vodnej nádrže Veľké Dravce na vrch Veľký Bučeň (514,3 m.n.m.) celkovo 5 informačných tabúľ, ktoré návštevníkov chodníka informujú o miestnej flóre a faune, o histórii obce Veľké Dravce, o vrchu Veľký Bučeň a aj o spôsoboch ochrany prírody. Výsledky tohto projektu rozšírili možnosti trávenia voľného času v obci a novovybudovaný náučný turistický chodník slúži pre všetkých obyvateľov obce i jej návštevníkov, žiakov miestnej základnej školy, tiež aj rybárov a rekreantov nachádzajúcich sa na vodnej nádrži Veľké Dravce. Na projekte sa podieľalo približne 11 dobrovoľníkov. Najväčšia časť finančných prostriedkov bola použitá na náučné tabule.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € T4 - občianske združenie, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Skupina dobrovoľníkov a aktivistov občianskeho združenia T4 obnovila prameň minerálnej vody Šťavica, prameň vody Dobrá voda, vyčistila okolie prameňov od čiernych skládok a odpadkov, zorganizovala vyčistenie prírodného amfiteátra od burín a náletových drevín. Všetky práce boli zrealizované dobrovoľnícky ako aj za pomoci miestnych podnikateľov. Celý obnovený areál teraz slúži širokej verejnosti. Dobrovoľnícky bol zveľadené a udržané verejné priestranstvo, ktoré je vo vlastníctve mesta, ale mesto ho dlhodobo neudržiava.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Peter Gonda, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Vďaka finančnej podpore Nadácie Orange sa aktívnym občanom obce Lehota nad Rimavicou podarilo svojpomocne vybudovať vhodné miesto - altánok na spoločné stretávanie sa a aktívne trávenie voľného času detí, mládeže, dospelých, dôchodcov ako aj návštevníkov obce. Uskutočnilo sa 5 brigád, ktorých sa zúčastnilo 18 dobrovoľníkov. Budúci rok dobrovoľníci plánujú pokračovať vo výstavbe altánku, lavičiek a ohniska. Finančné prostriedky použili predovšetkým na stavebný materiál.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Občianske združenie Pronatur, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Vďaka projektu sa podarilo zveľadiť areál Národnej prírodnej pamiatky Vodopád Bystrô. Rekonštrukciou drevených schodov a inštaláciou kovového zábradlia v kritickej zóne vodopádu bola zvýšená bezpečnosť návštevníkov, vybudovaním drevených stolov a lavičiek sa zvýšila atraktivita miesta a pohodlie návštevníkov. Zvýšilo sa povedomie o prírodných hodnotách územia prostredníctvom rôznych environmentálnych podujatí. Prehĺbila sa vzájomná spolupráce medzi zúčastnenými partnermi z územia z rôznych sektorov. Finančné prostriedky použili na kúpu stavebného materiálu.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 2 000 € Igor Bujdoš, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Aktivisti a dobrovoľníci z mestskej časti Bokša, vďaka finančnej podpore začali s výstavbou oddychovej zóny, voľne prístupnej širokej verejnosti. Na zelenej lúke, blízko športového ihriska sa konajú mnohé kultúrno - spoločenské, ale aj športové podujatia. Práve tu vyrástol nový, otvorený prístrešok o rozmeroch 12m x 8m, ktorý zastreší všetky ďalšie aktivity miestnych nadšencov. Domáci pevne veria, že areál priláka aj množstvo turistov, cyklistov, či rodinky s deťmi. Finančný dar bol použitý na stavebný materiál.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Občianske združenie Združenie Kamenná veža, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Členovia občianskeho združenia Kamenná veža vykonali obnovu a údržbu náučného chodníka, ktorý v terajšom obnovenom stave umožní návštevníkom národnej kultúrnej pamiatky – hradu Kamenica, ešte bližšie a hlavne bezpečnejšie poznávať históriu a obdivovať nádhernú prírodnú scenériu Horného Šariša. S dobrovoľníckou pomocou občanov z miestnej komunity a tiež realizáciou 5. medzinárodného dobrovoľníckeho tábora prispeli k utuženiu vzťahov v miestnej komunite s národnou kultúrnou pamiatkou - hradom Kamenica. Finančné prostriedky boli použité na výrobu informačných tabúľ, lešenia, náradia, stravy a farieb.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Mgr. Mária Majirská, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Neformálna skupina dobrovoľníkov z Kapušian v spolupráci s rezbármi vybudovali relaxačno-oddychovú zónu nazvanú "Rozprávkovo" v miestnom parku. Skladá sa z 10 rozprávkových postavičiek z klasických rozprávok, niektoré sú aj s úžitkovou funkciou. Návštevníci si môžu oddýchnuť v medovníkovej chalúpke, prečítať si rozprávku prebehnúť sa bosými nohami po chodníčku "Po stopách obra", privoňať si k bylinkám v bylinkovej záhradke "babky bylinkárky". Kto príde na bicykli, môže ho zaparkovať do držiaka vytvoreného z pneumatík, objaví z nich vytvorenú žabku, či zebru. Do prác sa zapojilo 37 dospelých, 26 detí. Finančný dar použili na stavebný materiál, farby, bylinky.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 3 200 € Občianske združenie ROKA, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Občianske združenie ROKA zo Svidníka zo získaných finančných prostriedkov dobudovalo a otvorilo krytú umelú lezeckú stenu „Kamiň“. Zariadenie, ako multifunkčný priestor poskytuje širokej verejnosti nielen možnosť trénovať lezenie ako nový šport, ale aj kvalitné zázemie outdoorových, lezeckých a cestovateľských aktivít. Tie sa týkajú zorganizovaných sérii premietaní, ktoré sa tešia veľkým ohlasom, preto chcú v danej aktivite pokračovať aj naďalej. Projektom Vylez s nami na Kamiň! sa skupine nadšencov podarilo aktivizovať a motivovať športovo založenú mládež. Finančné prostriedky použili na kúpu materiálu na dostavbu lezeckej steny a na nákup výstroje.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Kultúrno-informačné centrum Veľký Šariš, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Projekt Šarišský región spoznáte na Šarišskom hrade priniesol jedinečné kultúrno-zábavné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 7. septembra na Šarišskom hrade. Okrem rozprávok v dobových kostýmoch, vystúpení šermiarov a sokoliarov boli súčasťou programu tzv. stoličný snem, súboj obcí bývalej Šarišskej župy o Cenu župana a slávnostné defilé vlajkonosičov, do ktorého sa zapojilo vyše 30 zástupcov jednotlivých obcí regiónu Šariš. Do prípravy projektu bolo zapojených cca 120 dobrovoľníkov, zástupcov obcí a široká divácka verejnosť (cca 3 tis. divákov). Finančné prostriedky boli použité ako organizačné náklady na podujatie.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Občianske združenie Čemerica Stakčín, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: V obci Ulič vznikol nový športovo-oddychový areál. Vytvorený bol miestnymi obyvateľmi na mieste, ktoré dlhé roky bolo nevyužité, neupravené. Nachádza sa pri Zbojskom potoku. Plážové volejbalové ihrisko sa podarilo doplniť o zaujímavé prvky, v areáli bolo vysadených cca 300 ks drevín, nové veľkoplošné informačné tabule, šachovnicový stôl pod holým nebom. Finančné prostriedky boli použité na stavebný materiál, výrobu tabúľ, šachovnicového stola, lavičiek a ďalších zaujímavých prvkov.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa zo získaných peňazí zrekonštruovala časť priestoru bývalej cirkevnej školy, neskôr kina, v obci Senné za účelom spoločných stretnutí generácií rodičov a detí a znovuoživenia tradícií páračiek husieho peria. Tieto priestory budú v budúcnosti slúžiť naďalej na voľnočasové a vzdelávacie aktivity nadácie. Zároveň upravila pomocou dobrovoľníkov a miestnych žien okolie a založila vyvýšené bylinkové záhony a kvetinové záhony v záhrade. Aj tieto aktivity budú v ďalšom roku pokračovať a utužovať nadviazané dobré vzťahy. Nadácia dokázala pritiahnuť pozornosť miestnych aj cezpoľných na dianie v obci. Páračky pripraví aj ďalšiu sezónu.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 2 500 € Mgr. Katarína Sikorai, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Prostredníctvom Nadácie Orange sa podarilo vybudovať detské ihrisko v obci Lastomír. Montovanie, povrchová úprava a osadenie herných zostáv a ďalších komponentov tvorilo hlavnú fázu projektu. Záver bol venovaný úprave povrchu a slávnostnému otvoreniu detského ihriska. Všetci zúčastnení, obyvatelia obce, no najmä deti, sú s výsledkom veľmi spokojní. Ihrisko je denne využívané. Finančné prostriedky boli použité na stavebný materiál, hernú zostavu a zeleň.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Občianske združenie EKOPATRIA, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Priebeh realizácie projektu bol vďaka pomoci obyvateľom obce Blatné Revištia, členom a priateľom OZ EKOPATRIA takmer bezproblémový. Výsledkom realizácie projektu je oddychová zóna s množstvom novo vysadenej zelene, skalkou s množstvom skalničiek dotvárajúcou záhradný efekt spolu s chodníkmi vysypanými okrasným guľatým štrkom. Súčasťou výsledku zrealizovaného projektu je aj veľký altánkom so sedením a krbom, poskytujúci obyvateľom obce možnosť realizovať rôzne spoločenské a kultúrne podujatia. V zadnej časti pozemku bolo skonštruované ohnisko s dekoračným kameňom a sedením zo smrekového dreva. Popri vstupe do oddychovej zóny sa vysadil živý plot v dĺžke 80 metrov. Finančný dar bol použitý na stavebný materiál.
ochrana a tvorba životného prostredia 930 € Mgr. Drahoslava Vaščáková, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Cieľom projektu bolo vybudovanie miesta na relax, oddych pre ľudí, ktorí majú radi prírodu a radi v nej relaxujú, ako aj ľudí, ktorí kedysi žili v okrajovej časti obce - Gelnickej doline pri Garbiarni. Dobrovoľníci z obce, priatelia a známi sa podieľali na prácach pri stavaní prístrešku, dreveného domčeka pre deti ako aj ďalších drevených častí na skákanie a lezenie pre deti. Postavilo sa aj murované ohnisko na opekanie. Prínosom pre ľudí z obce sa stala rekreačná a oddychová časť, v ktorej môžu obyvatelia bezpečne opekať, relaxovať. Finančný dar bol použitý na nákup stavebného materiálu.
podpora vzdelávania 1 770 € Banícke múzeum v Rožňave, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Banícke múzeum v Rožňave sa aj v roku 2014 rozhodlo pokračovať v úspešnej línii programu Výtvarné stredy v Galérii. Počas štyroch výtvarných stried pod vedením pracovníkov múzea si deti osvojili výtvarný sloh 20. storočia – secesiu. Počas tvorivých zamestnaní určených predovšetkým pre deti a mládež si vytvorili vlastné secesné diela, akými sú plagát, grafika, šperky a keramika. Zároveň sa zoznámili s dielami rožňavských bratov Tichyovcov, ako aj so svetoznámymi tvorcami tvoriacimi v tomto slohu. Finančné prostriedky boli použité na nákup výtvarného materiálu, propagáciu, tlač materiálov.
ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € Občianske združenie Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Zámerom projektu bolo vyriešiť komplikovanú situáciu obyvateľov sídliska Smižany. Problém spočíval vo výskyte netopierov, belorítok a dážďovníkov vo veľkej koncentrácii a na miestach v blízkosti okien a balkónov. V rámci projektu boli nainštalované špeciálne búdoky na teplárenský komín na štítovej stene bytového domu. Tieto búdky poskytujú možnosť hniezdenia pre 84 párov dážďovníkov a možnosť úkrytu pre približne 500 jedincov netopiera. Projekt bol výborným štartom k riešeniu tejto problematiky a zástupcovia Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku plánujú v rozbehnutých aktivitách a práci s miestnou komunitou mestečka Smižany pokračovať. Finančné prostriedky boli použité na výrobu a inštaláciu búdok.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € Ing. Branislav Benčík, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt financovaný Nadáciou Orange umožnil dobudovanie prírodného ihriska pre deti v zázemí detského klubu. So zapojením dobrovoľníkov, zamestnancov Orangeu a rodičov detí bol vybudovaný tzv. domček na strome („tree house“), ktorý od septembra 2014 slúži jednak na voľnú hru a športové aktivity detí, ale tiež ako zázemie pre niektoré vzdelávacie činnosti. Nepriamo projekt ako modelový príklad podporil činnosť ďalších lesných škôlok/klubov, ktoré sú na Slovensku momentálne všetky v počiatočnej fáze činnosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup dreva, montážne práce domčeka, hobľovanie a nátery.
podpora vzdelávania 1 200 € Daniela Tejkalová, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Vzdelávací program pre mamičky po materskej dovolenke Hurrrá do práce! priniesol dvadsiatim mamičkám rozšírenie obzorov a nové podnety pre ich budúcnosť v zamestnaní či podnikaní. Vďaka stretnutiam s 12 lektorkami, odborníčkami, sa počas 10 týždňov naučili lepšie si plánovať svoje činnosti, sebavedomejšie sa prezentovať a uchádzať o prácu, dozvedeli sa ako začať podnikať či otvoriť si e-shop. Traja zamestnanci spoločnosti Orange pomohli s organizáciou, prípravou materiálov a občerstvenia a pripravili "príručku pre mamičky po materskej". Financie boli použité na honoráre pre lektorky, tlač "príručky" a nákup projektoru.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € Lucia Hopjáková, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Prostredníctvom projektu sa podarilo v Krízovom centre Dom Sv. Alžbety v Banskej Bystrici dobudovať detské ihrisko. Deti a osamelé matky s deťmi v krízovej situácii môžu zmysluplnejšie tráviť voľný čas vonku, ale aj vo vnútri a využívať pre nich dobudované detské ihrisko. Z finančných prostriedkov sa zakúpila šmýkačka, hojdačky, malá lezecká stena, preliezka, tabuľa na kreslenie. V prípade nepriaznivého počasia sa môžu tešiť a zabávať sa pri spoločenských hrách a maľovaní, či kreslení. Detské ihrisko je vyťažené takmer neustále a celý priestor sa veľmi spríjemnil.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 950 € Lucia Gajarská, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Cieľom projektu Hravý Maják bolo vytvoriť pre týrané a zneužívané deti v krízovom centre Maják nádeje spoločenskú miestnosť. Z pôvodnej miestnosti, ktorá slúžila ako šatník na odkladanie vecí, vznikol útulný priestor. Počas letných mesiacov sa miestnosť rekonštruovala a za pomoci šikovných dizajnérok, kolegov, kamarátov, rodín sa miestnosť premenila na funkčný a estetický priestor na hranie. Vďaka nadšeniu ľudí, ich dobrovoľnosti a pomoci druhým sa pomohlo deťom, ktoré to veľmi potrebovali. 
ochrana a tvorba životného prostredia 900 € Ing. Jozef Števek, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Areál Materskej školy bol neupravený a zanedbaný. Deti nemali vytvorené zastrešené miesto na posedenie v prípade oddychu. Vďaka úzkej spolupráci Rady rodičov MŠ, učiteľského zboru MŠ a ochotným rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ sa podarilo osadiť altánok, vybudovať chodník k altánku, opraviť lavičky, areál vykosiť a vysadiť stromy a zeleň. Finančné prostriedky boli použité najmä na kúpu altánku, farieb, štetcov, zelene.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 100 € Ing. Ivan Zifčák, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Vrbové je malé mesto, v ktorom neexistuje veľa možností na spoločné športovo relaxačné aktivity pre rodičov s deťmi. Zamestnanci Orange v spolupráci s ďalšími dobrovoľníkmi sa rozhodli pomôcť s dobudovaním športovo - oddychovej zóny v priestoroch areálu ZŠ vo Vrbovom. Dobrovoľníci pomohli upraviť priestor a osadiť detské preliezky pre menších športovcov a lavičky ako útočisko pre unavených športovcov a dozorujúcich rodičov. Finančné prostriedky boli použité na nákup hernej zostavy a lavičiek.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 500 € Ing. Jakub Mareček, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Cieľom projektu pána Jakuba bolo vytvorenie novej prekážky vo verejnom skejt parku v Petržalke. Napriek začiatočným ťažkostiam sa vďaka úsiliu pána Jakuba podarilo dotiahnuť projekt úspešne do konca. Samotné práce boli realizované v zámočníckej dielni. Finálne práce, ako natieranie, pomoc s transportom a pod. boli vykonané dobrovoľníkmi z radov korčuliarov. Aj vďaka týmto ľuďom dnes petržalský skejt park na trávenie voľného času zatraktívňuje nová prekážka. Finančné prostriedk boli použité na výrobu korčuliarskej prekážky.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 800 € Judita Klátiková, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Hlavným zámerom projektu Rodičia a škôlka vychovávajú budúcich olympionikov bola rekonštrukcia drevených častí preliezok na školskom dvore Materskej školy Ševčenkova. Vďaka oprave zariadenia je znovu vytvorené bezpečné a optimálne prostredie pre rozvoj pravidelných pohybových aktivít detí. Renovácia dvora prebehla formou dobrovoľníckej brigády, do ktorej sa zapojilo množstvo rodičov, detí a zamestancov MŠ. Finančné prostriedky boli použité na nákup dreveného a spojovacieho materiálu, ochranných náterov.
ochrana a tvorba životného prostredia 300 € Rodičovské združenie pri Materskej škole v Šamoríne, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Zámerom projektu Aktívnny oddych bolo zhotovenie lavičiek okolo stromov počas brigády za účasti pracovného kolektívu MŠ a rodičov. Do brigády sa zapojilo 76 dobrovoľníkov. Po zhotovení lavičiek ich pedagogický kolektív MŠ využíva i na aktívny oddych - a to realizáciu edukačných aktivít hudobného a literárneho rázu na čerstvom vzduchu. Financie boli použité na nákup dreva na zhotovenie lavičiek.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 800 € Ing. Milan Uhlík, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Zámerom projektu bolo inštalovať modernú a bezpečnú preliezku na detskom ihrisku v Záhorskej Bystrici pri kostole. Preliezku nainštalovali zamestnanci spoločnosti Orange. Preliezka motivuje deti k pohybu a umožňuje im loziť po bezpečnom a na to určenom zariadení. Následnú starostlivosť o preliezku prebralo blízke materské centrum, ktoré sa stará o toto detské ihrisko.
zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Občianske združenie Modranská Beseda, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Modra začiatkom septembra ožila keramikou. Program šiesteho ročníka Slávnosti hliny – Keramickej Modry bol venovaný kachliarstvu a tehliarstvu. Odbornej verejnosti ponúkol seminár, pre širokú verejnosť výstavy spojené s témou kachliarstva a tehliarstva, hrnčiarsky sprievod a hrnčiarsku labovku. Obľúbený hrnčiarsky jarmok doplnili hudobný program, tvorivé dielne pre deti, divadielko, ukážky prác odborníkov. Podujatie, najmä tvorivá časť pre deti, bola zrealizovaná vďaka podpore Nadácie Orange.
zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Občianske združenie ŽIJEM HUDBOU, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Môj voľný čas bol zameraný na zkvalitnenie a rozšírenie aktivít združenia pre deti, mládež a dospelých, pre ich spoločné a zmysluplné trávenie voľného času s vytvoreným kultúrneho programu. Financie sa použili na zakúpenie rezvizít, kostýmov pre vystupujúcich, ktoré môžu aj naďalej využiť pri nacvičovaní a prezentovaní svojich programov. Celý projekt viedli spoločne 17 dobrovoĺníkov a zamestnanec Orange.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Ondrej Pustai, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Zelená linka zdravia výrazným spôsobom napomohol pri vytváraní podmienok pre pestovanie byliniek a propagácii zdravého životného štýlu u žiakov a rodičov školy. Založili sa pestovacie boxy ako príprava na jarnú výsadbu byliniek. Zakúpením záhradného náradia sa rozšírili možnosti pre lepšie zapojenie žiakov a dobrovoľníkov do starostlivosti o školskú záhradu. Prostredníctvom tvorivých dielní získala primárna skupina žiakov 4. ročníka najdôležitejšie informácie o určovaní byliniek, spôsobe ich využitia a pestovania. Tieto informácie prezentovali žiakom a rodičom počas Čajovní AngelPark. Finančné prostriedky použili na nákup záhradného náradia, občerstvenia, kancelárskych a pestovacích potrieb.
podpora vzdelávania 400 € Oto Nagy, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Ôsmi dobrovoľníci (z ktorých 1 bol zamestnancom Orangeu) zorganizovali Deň hier rodičov s deťmi v MŠ bl. Zdenky Schelingovej v Bratislave. Rodičia detí navštevujúcich materskú školu sa naučili nové hry s deťmi a lepšie spoznali prostredie, v ktorom ich deti trávia pracovné dni, ako aj spolužiakov svojich detí a ich rodičov. Finančné prostriedky boli použité na nákup hier, ktoré MŠ využíva pri práci s deťmi.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 600 € Ing. Richard Tuček, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Cieľom autorov návrhu projektu Snoezelen bolo vybudovať terapeutickú miestnosť pre deti a mládež s viacnásobnými postihmi v zariadení sociálnej starostlivosti Kompa. Autorom projektu a pracovníkom centra sa podarilo zrekonštruovať túto miestnosť, vybaviť ju potrebným zariadením a zakúpiť speciálne terapeutické pomôcky pre terapiu Snoezelen. Finančné prostriedky boli použité na nákup nového obkladu stien, svetelnej gule, lávovej lampy, vykurovacieho zariadenia a iného vybavenia miestnosti.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 800 € Ing. Vladimír Palecka, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Cieľom projektu bola revitalizácia ihrísk v novovybudovanej bratislavskej štvrti Slanec s prihliadnutím na zvýšenie bezpečnosti detí obnovou kritického stavu oplotenia. Projekt mal aj významnú úlohu pri socializácií a spoznávaní ľudí, ktorí v štvrti bývajú. Nielen že sa podarilo naplniť ciel projektu a ihriská sú krajšie, bezpečnejšie, ale je vidieť aj aktívnu participáciu obyvateľov, aj tých, ktorí napr. nemajú deti a nie je im ľahostajné prostredie, v ktorom žijú. Finančné prostriedky boli použité na materiál, pracovné náradie, propagáciu a iné.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € Vojtech Lihan, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: V Medzibrode chýbal priestor, kde by sa mohli stretávať a zmysluplne tráviť čas deti, mladí a mladé rodiny. V súlade so zámerom projektu sa dobrovoľníkom podarilo vybudovať ihrisko na plážový volejbal. Ihrisko bude taktiež fungovať s prenosným pódiom aj ako malý amfiteáter na rôzne koncerty, plážové párty, či premietanie kina a v zime ako klzisko. Keďže sa nachádza cca 2 metre pod úrovňou terénu, začalo sa aj s budovaním sedenia pre divákov. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na piesok a ďalší stavebný materiál.
poskytovanie sociálnej pomoci 600 € Žilinské Venuše, o.z., projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Krajšia úschovňa bol zameraný na revitalizáciu klubu OZ Žilinské Venuše, ktorý poskytuje útočisko onkologickým pacientom z regiónu Žiliny. Najzásadnejšou zmenou bola výmena koberca a doplnenie nevyhnutného vybavenia (mikrovlnka, rýchlovarná kanvica, poháre, príbor a i.), ktoré umožní rozšírenie využitia klubu. Pre predkladateľov bol projekt novou skúsenosťou a vďaka úspešnej realizácii aj veľkou motiváciou do budúcnosti. Finančné prostriedky použili na zakúpenie koberca a kuchynského vybavenia.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 500 € Ing. Radoslav Barka, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Realizácia detského dopravného ihriska prispela k bezpečnejšiemu pohybu detí a mládeže na cestách a v ich okolí. Detské dopravné ihrisko bude slúžiť na voľnočasové aktivity detí a mládeže z Príboviec a širšieho okolia. Do realizácie sa zapojilo 15 dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na asfaltovanie ihriska.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Jan Kodaj, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Tridsať dobrovoľníkov z neformálnej skupiny "Viva Kubín" a zamestnanci spoločnosti Orange položili základy na dostavbu amfiteátra. Financie sa využili na stavbu pódia a na úpravu okolia amfiteátra. Výstavbu pódia sa nepodarilo ukončiť v tohtoročnom projekte. Avšak, do realizácie projektu sa zapojili miestne firmy, ktoré pomôžu ukončiť projekt na jar budúceho roku.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Ing. Ján Miko, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Pri Komunitnom centre Sásová sa zanedbaný a neudržiavaný priestor v areáli zrušenej ZŠ tento rok premenil na komunitnú záhradu. Koncom leta dobrovoľníci a dobrovoľníčky vymysleli, naplánovali a postavili v záhrade prírodné dobrodružné ekologické ihrisko. Na ihrisku možno nájsť hojdačky, rôzne typy posedení, zelené típí, Slnko alebo Himalayu. 5 zamestnancov Orange pomohlo s dopravou, náradím aj so stavbou viacerých prvkov. Peniaze boli použité na nákup materiálu, náradia a dopravu. Pri stavbe pomáhalo viac ako 20 dobrovoľníčok a dobrovoľníkov.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € Jozef Kormaník, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: V mesiacoch september a október prebiehal v MŠ Tatranská projekt s názvom Veselý školský dvor. Zámerom projektu bola svojpomocná obnova školského dvora. Rodičia, zamestnanci a deti počas spoločnej brigády upratali školský dvor, osadili dve preklápacie hojdačky a dve pružinové hojdačky. Jeden z rodičov sponzorsky zabezpečil rekonštrukciu dvoch zdevastovaných pieskovísk. Finančné prostriedky boli použité na hojdačky.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 800 € Juliana Hanusová, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Úprava multifunkčného objektu bol zameraný na zveľadenie objektu v obci Dubové. Hlavným zámerom bola úplná rekonštrukcia už existujúceho volejbalového ihriska, ktoré už nespĺňalo podmienky na hranie. Financie z projektu boli ďalej využité na úpravu okolia a rekonštrukciu existujúcich lavičiek a nákup nových lavičiek. Jeho úpravou sa stal objekt viac využívaným nielen obyvateľmi obce.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € Mgr. Lucia Prvá, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Cieľom projektu bola revitalizácia detského ihriska na Janotovej ulici, v Karlovej Vsi, v Bratislave. Revitalizácia dopadla úspešne a momentálne je ihrisko, ktoré bolo roky nevyužívané, opäť využívané na hranie malých detí z jeho okolia. Na hranie využívajú vyčistené pieskovisko, hraciu plochu na loptové hry, lezeckú stenu/hrad. Pre ich rodičov sú tu nové lavičky, vysadené nové kríky a kvety. Finančný dar bol použitý na nákup dosiek na lavičky, spojovací materiál, farby, hracie prvky.
podpora vzdelávania 500 € Marián Hrvol, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Cieľom projektu bolo zriadenie letnej čitárne v priestoroch bratislavskej záhrady, ktorá by bola dostupná pre obyvateľov komunity vo všetkých vekových kategóriách počas letných mesiacov. Priestor v areáli na Narcisovej bol neupravovaný už niekoľko rokov a v dezolátnom stave. Pán Marián spolu s ďalšími dobrovoľníkmi priestor zrevitalizovali a zriadili čitáreň. Rodičia tu tak mohli počas letných mesiacov čítať deťom rozprávky na čerstvom vzduchu, alebo si sami odpočinúť pri novinách a časopisoch. Finančné prostriedky použili na vybavenie čitárne, trávnik, bezpečnostnú zábranu.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 800 € Ing. Marián Marček, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Dobrovoľníci spolu so zamestnancom Orangeu vytvorili na neudržiavanej ploche bezpečné detské ihrisko. Podarilo sa im osloviť zástupcov mesta, finančne, materiálne a službami ich podporilo viac ako 17 firiem. Ďaľšiu významnú pomoc získali od architekta, geodeta ako i stavbyvedúceho. Do spoločných brigád sa zapojilo 15 dobrovoľníkov a postupne aj vďaka ihrisku vytvárajú pocit spolupatričnosti a zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijú. Finančné prostriedky použili na nákup detských hojdačiek.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € Ing. Martin Dubovský, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Zamestnanci spoločnosti Orange v spolupráci so Súkromnou materskou školou Montessori a Osemročným športovým gymnáziom pomohli skvalitniť nevyužitú trávnatú plochu spoločného školského areálu a tým zlepšili podmienky pre tvorivé a herné aktivity detí obidvoch škôl. Zapojili rodičov, učiteľov, priateľov školy, dobrovoľníkov aj samotné deti do spoločných dobrovoľníckych aktivít týkajúcich sa zhotovenia a osadenia pieskoviska, krytu na pieskovisko, protislnečnej clony, ekozáhradky, kvetináčov a prekážkovej dráhy z pneumatík, hranolov na cvičenie rovnováhy, osadenia posedenia a lavičky z prírodných a recyklovateľných zdrojov.
ochrana a tvorba životného prostredia 430 € Materská škola Šurany, Mostná 1, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: V rámci projektu vybudovala MŠ v Šuranoch bylinkovú záhradku. Skultivovala tak nevyužitý priestor v átriu školy a zároveň vytvorila deťom možnosť zážitkového poznávania prírody. Deti spoznávajú byliny zmyslovo, starajú sa o ne, oboznamujú sa s ich liečivými účinkami a využitím v kuchyni. Z finančných prostriedkov bol zakúpený materiál na vybudovanie záhonov, bylinky, krhličky, strom a pracovný materiál na prezentáciu remesiel. Do projektu sa aktívne zapojili rodičia. Otvorenie bylinkovej záhrady spojenej s vysadením stromu - lipy vyvrcholilo tvorivými dielňami.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Mgr. Viera Chabadová, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Začiatkom novembra roku 2014 sa v rajeckom zariadení pre seniorov s názvom Domov vďaky konalo jesenné kolo Hier generácií. Hry generácií sú akciou, ktorá sa koná štyrikrát do roka a ich cieľom je posilnenie generačnej a medzigeneračnej solidarity. Seniori sa zapájajú do rôznych súťaží. Projekt podporil práve spomínanú jesennú časť Hier generácií. Z prostriedkov poskytnutých Nadáciou Orange sa zakúpil materiál na jednotlivé súťažné disciplíny. Vďaka poskytnutým prostriedkom tak mohlo celkom 100 ľudí zažiť jedinečný deň, ktorý bol zameraný na napĺňanie užitočného cieľa.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € Základná škola Malá Ida, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Základná škola Malá Ida disponuje po realizácii projektu kvalitnou bežeckou dráhou, rozbehovou dráhou a doskočiskom na skok do diaľky. Zvýšila sa kvalita a efektivita vyučovacieho procesu pre 233 žiakov. V školskom roku 2014/2015 sa začala krúžková činnosť (cca 20 žiakov), výsledkom ktorej by mali byť dosahované úspechy žiakov na atletických pretekoch. Boli zorganizované atletické preteky pre deti z obce Malá Ida a spádových obcí (cca 150 detí). Realizácia projektu priniesla nové možnosti pre športové aktivity žiakov a podporila mladé športové talenty. Finančné prostriedky boli použité na novú antuku.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € Ing. Zuzana Peciarová, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Krásne ihrisko, nový čistý priestor a zvýšená návštevnosť sú charakteristické pre zrevitalizované ihrisko na Oremburskej v Basnskej Bystrici. Seniori, ale najmä rodiny s deťmi využívajú tento priestor na stretávanie sa a na spoločné aktivity. Zaujímavý projekt ich nielen oslovil, ale ponúka im možnosť zamyslieť sa nad využítím tohto priestoru do budúcna. Finančné prostriedky boli použité na kúpu herného domčeka so šmýkačkou.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o., projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o. realizáciou projektu v spolupráci s tromi zamestnancami predajnej siete spoločnosti Orange, ale i s aktívnou pomocou veľkého množstva dobrovoľníkov zveľadil vonkajší priestor zariadenia sociálnych služieb pre mentálne a telesne postihnuté deti. Prostredníctvom opravy oplotenia, ohradením ihriska, vytvorením oddychovej zóny s okrasným zákutím i následnou výučbou hry boccia a kriketu sa oživil areál, čím získali zabudnuté zákutia záhrady nový rozmer a slúžia k aktívnemu i pasívnemu oddychu. Financie boli použité na nákup stavebného materiálu, okrasných drevín, kvetov, ochrannej siete, či stojanu na bicykle i náradia k hre kroketu.
podpora vzdelávania 1 500 € Michal Janckulík, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Cieľom projektu bolo vybudovanie altánku, ktorý by slúžil ako učebňa v prírode. Altánok sa podarilo úspešne postaviť. Do projektu sa zapojilo oveľa viac ľudí, ako bol pôvodný plán. Zapojilo sa mnoho rodičov i detí. Vznikol tak zaujímavý priestor na vyučovanie prírodovedných predmetov i priestor na relax pre rodičov s deťmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup altánku.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 500 € Ľuboš Čavojský, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Zámerom projektu Zelený raj bolo pomôcť pri budovaní podnetného a bezpečného športového centra školského dvora Materskej školy Poruba. Získané finančné prostriedky použili na nákup dreveného ihriska s hojdačkami a rôznymi preliezkovými zostavami. Do realizácie sa zapojil kolektív predajne Orange Korzo Prievidza, učiteľky MŠ, rodičia detí, občania z obce, čím sa skvalitnila aj vzájomná spolupráca. Vďaka nim majú teraz porubskí škôlkari nielen veľký školský dvor, ale hlavne atraktívny, bezpečný, plný zaujímavostí a možností k pohybu.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 500 € Natália Kaková, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: V jednej z piatich osád Hornej Súče na mieste, kde areál bývalej školy začal chátrať a bol nevyužívaný, sa dobrovoľníkom podarilo vybudovať multifunkčné ihrisko pre malých aj veľkých. Vďaka vybudovaniu ihriska majú možnosť malí aj veľkí rozvijať svoje pohybové aktivity na jednom mieste, bezpečnom najmä pre deti. Finančné prostriedky boli využité na zabezpečenie herných prvkov na ihrisko.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Kristína Husárová, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Prostredníctvom projektu sa zmenila školská jedáleň na farebnú jedáleň. Spoločnými silami sa skrášlilo prostredie, v ktorom sa deti MŠ a žiaci ZŠ stravujú. V rámci aktivít sa vymaľoval interiér jedálne, vymenili sa staré záclony, stoličky, stoly. Steny sa ozdobili farebnými rozprávkovými prvkami, zhotovila sa nástenka o zdravom životnom štýle a uskutočnila sa ochutnávka pre účastníkov projektu. Ochutnávkou sa prezentoval jeden zo spôsobov zdravého životného štýlu. Finančné prostriedky boli použité na nákup nábytku, maliarskych a kancelárskych potrieb.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Mgr. Tomáš Cilling, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Realizátorom sa podarilo osadiť nové oplotenie, nové schody, nové hojdačky, altánok, stromy, kríky, slnečník a všetko čo v projekte naplánovali a potrebovali na renováciu ihriska. Počas aktivít sa vytvorili veľmi priateľské vzťahy medzi ľuďmi, ktorí sa podieľali na projekte. V neposlednom rade mala obrovskú hodnotu radosť v očiach detí a rodičov, ktorí môžu spoločne plne využívať obnovené ihrisko. Fiančné prostriedky použili na stavebný materiál, herné prvky, zeleň, lavičky, farby.
podpora vzdelávania 1 500 € Michaela Cecőková, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Projekt Letný kurz nemčiny bol zameraný na začlenenie sa, podporu kvality života obyvateľov a rozvoj komunity na sídlisku, predovšetkým tých, ktorí sa cítia mimo spoločenského záujmu, alebo tých s menšími príležitosťami. Prostredníctvom jazykového kurzu nemčiny, ktorý organizačne zabezpečili traja zamestnanci predajnej siete spoločnosti Orange sa podarilo naštartovať a zaktivizovať 20 ľudí zo sídliska (z toho 2 nezamestnaní, 1 dôchodca, 3 študenti, 3 matky na materskej dovolenke). Kurz prebiehal v mládežníckom stredisku priamo v centre sídliska v štyroch výukových skupinách podľa stupňa jazykových zručností. Financie boli použité na materiálne zabezpečenie priebehu kurzu a odmenu pre lektorku. Do projektu sa zapojili ďalší 4 dobrovoľníci spolupracujúcej organizácie.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € OZ Spolu sme Prievidza, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Rozhľadňa v lesoparku sa takmer po tridsiatich rokoch chátrania dočkala svojej rekonštrukcie. Do rekonštrukcie a úpravy okolia sa zapojili dobrovoľníci zo združenia SPOLU SME PRIEVIDZA. Tak sa počas leta 2014 upratovalo, pílilo, zváralo, brúsilo či natieralo. Dobrovoľníci upratali okoli, odstránili náletové buriny a kry, odniesol sa odpad. Následne opravili lavičky a stoly, upravili poškodené časti samotnej rozhľadne a následne ochranným náterom natreli. Na aktivitách sa podieľalo približne 20 až 30 dobrovoľníkov. Finančné prostriedky použili na nákup náradia, farieb, odborný náter, drevo.
podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € Peter Sirota, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Projekt bol realizovaný od júna 2014 do konca novembra 2014. Do projektu sa zapojili seniori a rodičia, ktorí navštevujú Denné centrum na Vlčincoch. V záhrade sa vybudovala športová časť s ruskými kolkami, kriketom a petangovým ihriskom. V detskej časti sú 2 hojdačky pre deti, pieskovisko a detský stan. V okrasnej záhrade sme zasadili kríky, okrasné trávy, ihličnaté stromy, trvalky a vybudovali sme bylinkovú záhradu. Ďalej bola z finančného daru kúpená hojdačka pre 3 dospelé osoby a záhradné sedenie pre 12 osôb.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Silvia Makarová, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Tím predajcov spoločnosti Orange v Moldave nad Bodvou pripravil v spolupráci s Centrom voľného času Cvrček počas Dní Moldavy, 28. júna 2014 aktivitu, nazvanú Putovanie za rozprávkami. Podujatie ponúklo hlavne deťom, ale aj ich rodičom, množstvo dobrej zábavy, rozptýlenia a radosti. Na rozličných miestach v centre mesta čakali na deti rozprávkové stany, kde deti hádali básničkovú indíciu a plnili rôzne zábavné úlohy. Za rozprávkami putovalo vyše 100 detí z Moldavy, Košíc, Prešova, Rožňavy, Mokraniec a iných obcí a spolu s nimi viac ako 200 rodičov a starých rodičov. Finančné prostriedky boli použité na nákup rozprávkových kostýmov, rekvizity, ceny pre súťažiacich, skladací pavilón.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Roland Šipoš, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: S pomocou neziskovej organizácie eRko, obce Kanianka a dobrovoľníkov sa zrealizovalo skultúrnenie centra sídliskovej časti obce Kanianka. Zabezpečilo sa kompletné omietnutie a vymaľovanie oporného múru pri detskom ihrisku vedúceho k detskému centru centRumko. Do aktivít sa zapojili deti, rodičia i starí rodičia a aktivity dopadli nad rámec očakávania. Finančné prostriedky boli použité na nákup maliarskych potrieb, farieb, stavebného materiálu
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Lenka Prístavková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Tamaru.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Edita Šintálová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Alexandru.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Judita Motyková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Lianu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Veronika Nechajevová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Nikolasa.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Eva Brádňanská, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Michala.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Marian Malobický, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Šimona.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Slávka Mathiová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Matúša.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Maja Nitzan, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Daniela.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Erika Dulinová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Lucasa.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Valéria Adamová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Jakuba.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Jana Jesenská, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Leu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Ivana Hadžalová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Sebastiána.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Martina Mezeiová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Olivera.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Mariana Majerníková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Leu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Eva Rusnáková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Alexandra.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Denisa Hrbáňová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Maximiliána.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Michaela Chovanová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Michaela.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Marcela Vlčková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Branislava.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Martina Habočíková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Alexa.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Slávka Lešková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Mateja.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Denisa Kollárová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Vanessku.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Monika Baňasová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Sebastiána.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Marta Zummerová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Gabiku.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Andrea Novýsedláková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Filipa
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Františka Olexová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Vladislava.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Renáta Grabanová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Mateja.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Juliána Kičková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Jakuba.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Lucia Santorisová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Milanka.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Daniela Velčeková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Mikuláša.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Elena Bencurová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Lauru.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Zuzana Vašková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Lukáša a Tomáša.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Martina Židišinová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Denisu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Patrícia Susová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Šimona.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Martina Šágová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Zoju.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Miroslava Petková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Adama.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Janka Brincková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Timoteja.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Viktória Stanovčáková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Alexa Vladimíra.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Eva Keruľová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Karolínku.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Kristína Šambronská, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Marka.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Jana Gecíková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Samuela.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Denisa Hrbáňová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Svetielko pre Alexandra.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Anna Dubjelová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej pre Michaelu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 250 € Iveta Kováčiková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej pre Martina.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 250 € Dana Zajacová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej pre Petra.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 250 € Žaneta Jašurková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej pre Matúša.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Marianna Štefanovičová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej pre Emu a Pavla.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 250 € Jana Paulovičová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej pre Tomáša.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 250 € Martina Kovalíková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej pre Natáliu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 250 € Adriána Kubaľová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej pre Mateja
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Mária Majlátová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej pre Tobiasa.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 250 € Jana Gocmanová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej pre Martinu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 250 € Silvia Kupcová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej pre Tomáša.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Veronika Letovancová Fráterová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej pre Tomáša.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Bibiana Danková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej pre Natáliu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Silvia Targošová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej pre Denisa.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 250 € Alena Jaššová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej pre Natáliu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 250 € Enikó Kelecsenyiová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej pre Vladimíra.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Iveta Jašicová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej pre Tobiaša.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 250 € Aniko Púzsérová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej pre Olivera.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Anna Dubjelová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej pre Anastáziu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Mária Zaťková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup kompenzačnej pomôcky (špeciálneho invalidného vozíka) pre Jakuba.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Anna Belejová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol využitý na nákup vitamínov, liekov a hygienických potrieb pre Michaelu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Emília Cvičková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup vitamínov a liekov pre pani Emíliu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Lenka Šestáková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup vitamínov, liekov a hygienických potrieb pre pani Lenku.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Zuzana Regulyová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na hodiny hipoterapie pre Dávida.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Martin Kraľovanský, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup vitamínov a špeciálnej stravy pre pána Martina.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Jana Valečíková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov a vitamínov pre Dominiku.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Silvia Targošová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup vitamínov pre Denisa.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Silvia Lužbeťáková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov pre Luciu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Eva Parižová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup vitamínov pre Dávida.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Dominika Antalová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov a vitamínov pre Dominiku.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € OZ Misia mladých, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na náklady spojené s administráciou žiadostí
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € OZ Medzi nami, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevky bol použitý pre 9 rodín v sociálnej núdzi na sociálne účely.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Martina Zrubecová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov a pomôcok pre Mateja.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Janka Vigašová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov a vitamínov pre Jakuba
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Michaela Kotrá , projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov pre súrodencov Jozefa, Michala a Emy.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Jana Paučová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na zakúpenie zdravotnej pomôcky pre Janku.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Jaroslava Dávidová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov a vitamínov pre Silviu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 80 € Eva Štajerová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov a vitamínov pre otca Gejzu a syna Gejzu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Ondřej Prieložný, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov a vitamínov pre Ondřeja.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Ľubomíra Kollová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup kompenzačnej pomôcky pre Veroniku.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Marta Škodová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov, vitamínov a hygienických potrieb pre Evku.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Helena Vargová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov a vitamínov pre pani Helenu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Ján Betko, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov a vitamínov pre Veroniku.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Diecézna charita Banská Bystrica, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na náklady spojené s administráciou žiadostí.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Anna Gunarová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup špeciálnej stravy, vitamínov a liekov pre Petra.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Miriam Mlynárová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok pre sestry Natáliu a Sofiu bol využitý na hipoterapie a terapie lezením.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Zdenka Milčáková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok pre pani Zdenku bol použitý na nákup liekov, vitamínov a hygienických potrieb.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Július Hanko, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup špeciálnej stravy a liekov pre pána Júliusa.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Jana Piskorová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok pre Natáliu bol použitý na nákup liekov, vitamínov a stravy.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Martina Kužmová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok pre pani Martinu bol použitý na nákup liekov, vitamínov a hygienických potrieb.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € František Sabo, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na zakúpenie ortopedického matraca, vitamínov a liekov pre Františka.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Michal Kužma, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nakúpenie hygienických potrieb pre pána Michala.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Anna Krajnaková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup hygienických potrieb, špeciálnej stravy, vitamínov a liekov pre pani Annu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 50 € Sveltana Gožová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup hygienických potrieb pre Beátku.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Miroslava Slivková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na pravidelné procedúry pre Emmu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Barbora Ferkóová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov, vitamínov a zdravotníckych pomôcok pre pani Barboru.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 80 € Hilda Bugyiová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov, vitamínov a zdravotníckych pomôcok pre pani Hildu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Zuzana Ďurinová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov a vitamínov pre Lukáška.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Júlia Fafráková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov vitamínov a zdravotníckych pomôcok pre pani Júliu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 120 € Pavel Kollár, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov pre pána Pavla.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 120 € Marta Crmanová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na zakúpenie liekov, vitamínov a zdravotnej pomôcky pre pani Martu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 130 € Júlia Budíková, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov, vitamínov a špeciálnej stravy pre pani Júliu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Zdenko Smerek, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na zakúpenie zdravotných pomôcok pre pána Zdenka.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 140 € Mária Dovcová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov a vitamínov pre pani Máriu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 140 € Peter Gergely, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov a vitamínov pre pána Petra.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 130 € Júlia Ďuránová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov a zdravotníckej pomôcky pre pani Júliu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 80 € Angelika Žigová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na nákup liekov a vitamínov pre Beátku.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 140 € Mária Šoltésová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bol použitý na liekov a vitamínov pre pani Máriu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Diecézna charita Rožňava, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok bo použitý na náklady spojené s administráciou žiadostí.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Dagmar Šarkózyová, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok je určený na doplatok na nový invalidný vozík pre syna.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Občianske združenie Proti prúdu, projekt podporený z Fondu pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na náklady spojené s organizáciou plesu pre predajcov časopisu Nota Bene.
podpora vzdelávania 500 € Bohdan Kadlečík , študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Bohdan Kadlečík je napriek svojmu postihnutiu cieľavedomý a úspešný študent Prešovskej univerzity. Je to vozíčkar s vážnymi zrakovými problémami. Podstúpil niekoľko operácií očí, no bohužiaľ o zrak aj tak prišiel. Bohdan má postihnuté horné aj dolné končatiny a niekoľkokrát prekonal zápal pľúc. Študuje v prvom ročníku druhého stupňa na Prešovskej univerzite. Pri štúdiu používa najmä diktafón a učí sa počúvaním týchto nahrávok či skrz elektronické zvukové učebnice. Štipendium mu pomohlo zaplatiť aj internetové pripojenie, ktoré je v dnešnej dobe nevyhnutné pre získavanie nových informácií a taktiež náklady na tlač, skenovanie a kopírovanie študijných materiálov.
podpora vzdelávania 500 € Marek Pršo, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Marekovi sa začali zdravotné problémy prejavovať od jeho 16. rokov. Vtedy sa mu stal úraz - potrhanie väzov v kolennom kĺbe. Pre tento úraz sa musel vzdať športových aktivít a od toho času sa mu pridružili aj ďalšie závažné zdravotné problémy - diagnóza ezofagálne varixy 3. stupňa, hepatopatia, trombóza ciev... Marekov zdravotný stav je pod dohľadom lekárov a každoročne absolvuje množstvo rôznych vyšetrení. Napriek tejto ťažkej situácií sa rozhodol pre náročné štúdium medicíny, kde už študuje v šiestom ročníku. Finančné štipendium použil na nákup študijnej literatúry, učebníc, anatomických a histologických atlasov.
podpora vzdelávania 500 € Michaela Mihoková, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Michaela Mihoková je už od narodenia nevidiaca. Býva v Trnave spolu s rodičmi. Už od malička ju bavilo čítani, písanie a cudzie jazyky. Po úspešnom ukončení štúdia na gymnáziu vo Vrbovom pokračuje na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave. Odbor masmediálna komunikácia ju nesmierne baví a chce pokračovať v tom čo má rada, v písaní. Finančné prostriedky využila na cestovné, lebo sa často musí medzi prednáškami presúvať na iné miesto, a keďže budovy sú na iných miestach a využíva taxi službu. Ďalej jej štipendium pomohlo uhradiť nákup povinnej literatúry. Napriek všetkým ťažkostiam a úskaliam, s ktorými sa stretáva má jasný cieľ, za ktorým kráča.
podpora vzdelávania 500 € Mária Horváthová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Mária Horváthová už od malička bojuje so zdravotnými problémami. Narodila sa predčasne, nasledovali roky rehabilitačných cvičení, ktoré trvajú dodnes. Stále má pohybové problémy. V súčasnosti študuje v poslednom štvrtom ročníku na gymnáziu v Senci, kde jej prispôsobili podmienky na štúdium. Všetko zvláda vďaka asistencií svojej mamy, podpore celej rodiny a svojej usilovnosti. Po strednej škole by rada študovala na vysokej škole odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo. Štipendium využila na cestovné náklady, a aby pomohla nielen sebe, ale odbremenila tým aj svojich rodičov.
podpora vzdelávania 500 € Ján Havetta, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Jánovi Havettovi diagnostikovali svalovú dystrofiu pred pár rokmi. Napriek všetkým ťažkostiam sa rozhodol študovať na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, odbor účtovníctvo na bakalárskom stupni štúdia. Momentálne študuje na inžinierskom stupni prvý ročník programu agrárny obchod a marketing. V budúcnosti by si chcel založiť poradenskú firmu s vedením účtovníctva pre malé a stredné podniky. Cestovanie do školy má sťažené nielen fyzicky, ale aj finančne. Do školy dochádza cca 30 km. Mama mu robí osobnú opatrovateľku a s Jánom je po celý deň. Do školy ich vozí otec, ktorý je na invalidnom dôchodku, autom. Štipendium mu pomohlo pokryť najmä cestovné, ale i študijné náklady.
podpora vzdelávania 500 € Žaneta Bachoríková, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Žaneta Bachoríková bojuje s diagnózou zelený zákal - glaukóm. Pravidelne 3x denne si musí kvapkať do očí, aby jej očný tlak nevystúpil a nespôsobil zhoršenie zraku. Má sťažené čítanie. Na čítanie používa špeciálne lupu, ktorá prenáša písmenká z listu knihy na monitor počítača a zároveň zväčší ich pôvodnú veľkosť. Žaneta študuje históriu. Rada cestuje a spoznáva historické pamiatky. Finančné štipendium použila na cestovné, keďže každé ráno dochádza do školy autobusom, stravovanie v školskej jedálni, nákup literatúry, encyklopédie s historickým námetom a iné nevyhnutné poplatky v rámci školy. Tento rok vďaka štipendiu absolvovala aj školskú exkurziu. Verí, že jej zdravotný stav jej nebude prekážkou uplatniť sa na trhu práce a štúdium úspešne dokončiť.
podpora vzdelávania 500 € Dominika Balabánová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Dominika je slabozraká študentka s vrodenou diagnózou dystrofia sietnice. Dominika potrebuje špeciálne pomôcky na zväčšovanie textu. Má náročné štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Štúdiu venuje zvýšené úsilie kvôli svojmu zrakovému hendikepu. Učebné pomôcky na univerzite nie sú prispôsobené pre slabozrakých študentov. Aktuálne je v prvom inžinierskom ročníku. Finančné prostriedky z nadácie Orange pomohli odľahčiť rodinný rozpočet. Zaplatila zo štipendia ubytovanie, čiastočne stravu, dopravu a odbornú literatúru na ďalší semester. Štipendium využila aj na tlač, kopírovanie poznámok a prednášok v upravených formách, a na intenzívny kurz anglického jazyka.
podpora vzdelávania 500 € Mária Némethová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Mária Némethová má ťažkú poruchu sluchu. Veľkú časť detstva strávila v nemocnici. Napriek hendikepu úspešne ukončila gymnázium pre sluchovo postihnutých v Kremnici a ďalej išla študovať na vysokú školu. V súčasnosti študuje na VŠ sv. Alžbety, odbor Verejné zdravotníctvo. Štúdium je však náročné a na všetky prednášky či skúšky musí chodiť s tlmočníkom. Aktuálne je v prvom ročníku na druhom stupni štúdia. Rodina, spolužiaci i súrodenci Máriu veľmi podporujú. Minulý rok sa vydala, má nepočujúceho manžela. Štipendium použila hlavne na školné, obnovu dosluhujúcej techniky, kúpu literatúry, cestovné a časť použila pre asistenta, ktorého potrebuje na tlmočenie.
podpora vzdelávania 500 € Mária Brišová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Mária Brišová je študentkou žurnalistiky. Článkami aktívne prispieva do obecných novín a študentského časopisu Občas Nečas. Venuje sa tvorivému písaniu, fotografovaniu a cudzím jazykom. Verí, že v budúcnosti nájde pracovné uplateneni práve v tejto oblasti. Jej ochorenie je genetického pôvodu. Má postihnuté obidve ruky a nohy. Štipendium použila na úhradu nákladov spojených so štúdiom a úhradu cestovného, stravného a ubytovania, nákup odbornej literatúry o fotografovaní.
podpora vzdelávania 500 € Michaela Satkeová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Michaela Satkeová je študentkou piateho ročníka na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, Fakulta masmédií. Štúdium je veľmi baví a na svoju semestrálnu prácu z audiovizuálnej tvorby natočila reportáž o reume a o celoslovenskej súťaži mávania pre reumatikov. Toto video sa dostalo do Ligy proti reumatizmu na Slovensku a dokonca aj do celosvetovej centrály v Amerike. Naďalej sa tvorbe videí venuje a získala aj stáž v PR agentúre. Michaela trpí Reumatoidnou artritídou, na ktorú sa lieči už 7 rokov. Neskôr sa pridružila skolióza chrbtice, vypadávanie vlasov, vysunuté platničky. Raz chodila pomocou bariel, inokedy sa jej stav zlepšil. Michaela je aktívnou členkou Ligy proti reumatizmu na Slovensku, kde stretáva ľudí s podobnými problémami ako má ona sama. Finančné prostriedky zo štipendia využila najmä na nákup kníh, ktoré potrebuje ako literatúru k svojej diplomovej práci. Štipendium tiež využila na bývanie a cestovné a nákup študijnej literatúry.
podpora vzdelávania 500 € Martin Stecík, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Martin Stecík trpí ťažkou krátkozrakosťou. Bol predčasne narodený s detskou mozgovou obrnou, pohybuje sa pomocou invalidného vozíka. Tento hendikep ho však neodradil študovať na vysokej škole a už štvrtým rokom študuje sociálnu prácu na UMB v Banskej Bystrici. Do školy denne dochádza a neustále ho sprevádza jeho mama. Jeho cieľom je úspešne dokončiť vysokú školu a nájsť uplatnenie v praxi. Štipendium pre znevýhodnených využil na úhradu nákladov spojených s jeho individuálnou dopravou do školy a úhradu spojenú s vytlačením a zväčšením študijných materiálov, kompenzačné pomôcky, ktoré uľahčujú jeho štúdium.
podpora vzdelávania 500 € Emília Demeterová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Emília Demeterová je inteligentnou mladou slečnou, ktorá napriek nedôvere okolia, úspešne už posledný piaty rok študuje na súkromnom bilingválnom gymnáziu v Košiciach. Odmalička je ťažko zdravotne postihnutá. Narodila sa s detskou mozgovou obrnou. Má však dostatok síl bojovať, nevzdávať sa a študovať. Po ukončení strednej školy by rada pokračovala v štúdiu logopédie alebo medicíny na domácej alebo zahraničnej pôde. Žije sama s mamou, ktorá od mája pracuje ako šička v Košiciach. Štipendium použila na úhradu najnákladnejšej položky týkajúcej sa jej štúdia, ktorou je školné, keďže sa jedná o súkromné gymnázium, a na študijné materiály.
podpora vzdelávania 500 € Natália Turčinová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Natália Turčinová je odkázaná na invalidný vozík a bojuje aj s hendikepom horných končatín. Jej snom vždy bolo stať sa právničkou v oblasti sociálneho práva. Momentálne však študuje v poslednom ročnikú magisterského štúdia Prírodovedeckej fakulty UK, odbor geografia, demografia. Po ukončení štúdia by sa však veľmi rada pustila do vysnívaného štúdia práva. Okrem štúdia sa venuje aj športu bocci a nikdy nesmie chýbať na majstrovstvách Slovenska, kde dosahuje pekné úspechy. Prevažnú časť štipendia pre znevýhodnených použila na cestovné a ubytovanie v Bratislave. Veľkú časť jej výdavkov tvoria výdavky na cestovné, keďže pochádza z malej dedinky na severe Slovenska. Jej cieľom je úspešne ukončiť štúdium geografie a demografie a pokračovať na doktorandskom štúdiu.
podpora vzdelávania 500 € Miroslav Vítek, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: V roku 2007 sa Miroslavovi Vítekovi stala vážna nehoda, ktorej zdravotné dôsledky bude znášať celý život. Takmer prišiel o život, keď ho v plnej rýchlosti zachytil vlak. Od toho dňa si Miroslav prešiel mnohými operáciami. Úraz postihol najmä ľavú časť tela a ľavákovi práve preto ešte aj dnes robí veľké problémy aj obyčajné písanie. Je študentom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia. Rodina, škola a spolužiaci sa mu za každých okolností snažia vyjsť v ústrety a podať mu pomocnú ruku. Poskytnuté štipendium pomohlo odbremeniť rodinný rozpočet aj od výdavkov určených na cestovné, nákup školských pomôcok a úhradu školských obedov.
podpora vzdelávania 500 € Lucia Koštialová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Lucia Koštialová študuje externou formou sociálnu prácu v Bratislave. Je v druhom ročníku magisterského štúdia. S Nadáciou Orange spolupracuje od roku 2009 a výrazne jej pomohla pri jej štúdiu. Lucia je od narodenia nepočujúca. Keďže štúdium na vysokej škole je finančne náročné, Lucia vďaka štipendiu odbremenila rozpočet rodiny od výdavkov na zápisné, školné, učebné materiály. Finančné prostriedky použila aj na kúpu novej baterky do notebooku, ktorý nevyhnutne potrebuje pre svoje štúdium, a tonery do tlačiarne.
podpora vzdelávania 500 € Tatiana Grečmalová, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Tatiana Grečmalová je schopná pohybovať sa len pomocou bariel. Má diagnostikovanú skoliózu chrbtice. Momentálne študuje v 2. ročníku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Odbor Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka ju oslovil. Jej hendikep jej spôsobuje veľké problémy pri presunoch medzi jednotlivými prednáškovými miestnosťami a budovami. Pochádza z Kysúc. Naďalej sa chce vzdelávať v rôznych krúžkoch a študovať cudzí jazyk.
podpora vzdelávania 500 € Viera Hriňáková, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Viera Hriňáková trpí rôznymi vážnymi ochoreniami. Je pripútaná k invalidnému vozíku s úpravou pre skoliózu a sedom s oporou. Momentálne študuje na Strednej umeleckej škole v Kežmarku. Štúdium ju veľmi baví. Učitelia i spolužiaci jej pomáhajú a vychádzajú v ústrety. Štúdium by veľmi rada dokončila. Vzhľadom na jej diagnózu, rodičia ju musia voziť do školy autom. Pohonné hmoty sú však veľmi drahé a príspevok na benzín, ktorý doteraz rodina poberala, im úrad odobral z dôvodu, že Vierka už skončila povinnú školskú dochádzku. Štúdium ju však baví a je odhodlaná pokračovať. Získané finančné prostriedky použila na nákup pohonných hmôt, aby sa mohla bez problémov dostat do školy i k lekárom, ktorých často navštevuje.
podpora vzdelávania 500 € Patrik Rexa, študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Patrik Rexa študuje v 2. ročníku na Akadémii policajného zboru v Bratislave. Jeho cieľom je stať sa vyšetrovateľom. Ako malému mu bol diagnostikovaný šedý zákal a lekári sa zhodli na tom, že mu musia vyoperovať obe šošovky. Neskôr Patrik vo svojich 17 rokoch úspešne absolvoval transplantáciu umelých šošoviek. Financie zo štipendia využil na nákup literatúry k štúdiu a na zakúpenie dioptrických pomôcok, ktoré kvôli svojmu zdravotnému stavu neodkladne potrebuje.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € 90871.sk občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie 90871.sk pripravilo pre dôchodcov z DSS v Moravskom Svätom Jáne predvianočné posedenie spojené s kultúrnym programom, ktoré zabezpečilo Folklórne združenie Fjertúšk. V rámci neho bolo zrealizované odovzdanie spoločného daru pre všetkých - kuchynský robot a pre každého klienta domova osobný darček v podobe hygienického balíčka.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Alexandra Gričová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pomoc bola určená 20 ročnému mladému mužovi Petrovi, ktorý je umiestnený v zariadení sociálnych služieb a je sirotou žijúcich rodičov. Rodičia alkoholici nejavia o Petra záujem, sporadicky ho navštívia starí rodičia z otcovej strany. Peter, aj keď je postihnutý, uvedomuje si svoje postavenie a tiež veľmi citlivo vníma svoje okolie. Rád ma všetko pekné, hlavne ošatenie, dovoliť si ho nemôže. Preto som sa pani Alexandra dobrovoľníčka, ktorá navštevuje toto zariadenie, rozhodla pripraviť mu pekné Vianoce v podobe darčeka s novým potrebným ošatením. Podarilo sa jej za darované peniaze nakúpiť najpotrebnejšie zimné ošatenie, ktoré Petrovi urobilo nesmiernu radosť.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Alveus, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Alveus vnieslo radosť a lásku v čase Vianoce dvom rodinám s piatimi deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, žijúcich v spoločnej domácnosti. Pripravili vianočný stromček s ručne vyrobenými ozdobami, zabezpečili nákup automatickej práčky, hračiek a športových potrieb pre deti. Členovia združenia spoločne s dobrovoľníkmi v predvianočnom čase obdarovali 8 ľudí. Atmosféru umocnili vianočnými koledami pri svetle prskaviek, čím vniesli úsmev a radosť do tvár obdarovaných.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Alžbeta Zemanová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Cieľová skupina projektu pani Alžbety pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. V predvianočnom období v ich domácnosti bol cítiť smútok. Zverili sa, ako súrne potrebujú nové okno, vďaka ktorému by im v izbe viac nebolo chladno. Kedže medzičasom sa našli dobrí ľudia, ktorý rodinke nové okno nezištne darovali, financie sa použili na kúpu vianočných darčekov, ktoré deti urobili štastnými z príchodu Ježiška.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Alžbeta Zemanová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pomoc v čase vianočnom potrebovala rodina so sociálne znevýhodneného prostredia. Ich starý televízor im doslúžil a deti nesmierne túžili po pozeraní vianočných rozprávok. Nevedeli si Vianoce predstavit bez každoročných rozprávok, ktoré tak milujú. Vďaka kúpe nového televízora a darčekom sa splnil vianočný sen celej rodine, ktorý vyústil do podoby štastia a úprimnej detskej radosti z príchodu Ježiška. A to prostredníctvom pani Alžbety a jej projektu.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Alžbeta Zemanová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: O pomoc žiadala pani Alžbeta pre rodinu zo sociálne znevýhodneného prostredia.Ocitli sa v nepriaznivej situácií, kedy akútne potrebovali pomoc s kúpou novej krbovej vložky, vďaka ktorej by mohli vykurovať svoju domácnosť. Táto situácia rodine skomplikovala mnoho.Deťom bolo chladno, čo sa začínalo odrážat i na ich zdravotnom stave. Vďaka projektu sa rodine zakúpila nová krbová vložka, ktorá priniesla do ich domácnosti vianočné teplo a pocit šťastia.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Alžbeta Zemanová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Vďaka projektu pani Alžbety zažila viacpočetná rodina žijúca v sociálne znevýhodnenom prostredí kúzelné Vianoce plné štedrosti a príchodu Ježiška. Prostredníctvom kúpy potravín a darčekov rodina po prvý raz zažila sviatky bez obmedzovania sa. Deti boli štastné a vianočné sviatky trávili s úsmevom na tvári a s úprimnou vdačnostou za všetko, čo im bolo dožičené.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Alžbeta Zemanová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Viacpočetná rodina žijúca vo veľmi skromných sociálnych pomeroch si želala zažiť vianočné sviatky so všetkým ,čo k ním patrí. Vďaka podpore projektu pani Alžbety im zakúpila potraviny a darčeky, ktoré rodine splnili ich vianočné želania. Projekt splnil očakávania a hlavný cieľ. Rodina bola vďačná a štastná, že dostala možnosť zažiť krásne vianočné sviatky.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Alžbeta Zemanová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Rodina pochádzajúca zo skromných sociálnych pomerov súrne potrebovala nové vchodové dvere, vďaka ktorým by im viac nebolo chladno. Kúpou nových vchodových dverí a potravín na Vianočné sviatky sa splnil sen podporených. Boli nesmierne dojatí, vdační a štastní, že Ježiško vypočul ich vianočné želania. A to vďaka pani Alžbete a jej projektu Vianoce - čas splnených prianí.
poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Alžbetka, n.o., projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Nezisková organizácia Alžbetka zrealizovala projekt pre súčasných i bývalých klientov Krízového strediska Alžbetka, ktorí tu v priebehu roku 2014 našli svoj prechodný domov. Aj napriek písomným pozvánkam, žiaden z rodičov neprejavil záujem o toto stretnutie, pre deti viac menej pripravili program študenti Gymnázia na ul. Javorovej so svojou p. profesorkou, vychovávatelia a odborný pracovníci KS, odborný garant, riaditeľka n.o. a predseda správnej rady. Spolu strávilo popoludnie s deťmi cca 30 osôb. Vyvrcholením popoludňajšieho programu bolo rozprávanie o dvoch nádržiach a tvorba plagátu. FInančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na výzdobu, pečenie a občerstvenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € A-megan, n.o., projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Počas niekoľkých dní - vo vianočnej atmosfére - handicapovaní klienti Denného centra dúhový domček pripravovali darčeky pre svojich rodičov a príbuzných a nacvičovali program na vystúpenie. Klienti denného stacionára vyrobili veľa krásnych vianočných ozdôb a farebných mydielok. Po dobre vykonanej práci nastal očakávaný deň, keď svoje výtvory a výsledok niekoľkotýždňového nacvičovania mohli ukázať svojim rodičom a známym. Celý deň rozvoniavala kapustnica, znela hudba a všetci strávili príjemný spoločný deň. FInančné prostriedky boli využité na tvorivé dielne a nákup na kapustnicu a občerstvenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Andrea Drábová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Andrea sa spolu s rodinou a kamarátkou rozhodli pripraviť štedrovečernú večeru pre ľudí bez domova, ktorí prespávajú v nocľahárni v Trenčíne. Pripravili pre nich nákup potravín a navarili tradičnú večeru, kde nechýbala kapustnica, ryba, či zemiakový šalát. Ako darček sa im rozhodli darovať mikrovlnnú rúru, ktorá im značne zľahčuje situáciu každý deň pri podávaní večere.
poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Andrea Drábová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Andrea chcela prostredníctvom svojho projektu pomôcť 4-člennej sociálne slabšej rodine. Jej snahou bolo zrealizovať pre celú rodinu a hlavne pre deti Nataáku a Janku pekné Vianoce. Nakúpila vianočné darčeky ako puzzle, knižku, tričká, sadu korálok na tvorbu vlastných náramkov. Vďaka projektu Darujte Vianoce deti mohli opäť raz prežiť príjemné a štedré vianočné sviatky.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Andrea Korbeľová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Slečna Andrea chcela obdarovať rómsku rodinu. Pani Anna sa stará o svojich dvoch vnukov a svojho syna s ťažkým postihnutím. Ich snom bolo mať novú kúpeľňu. Na to potrebovali už len nové obkladačky a nový sprchový kút. Slečna Andrea im v tomto chcela pomôcť. Pomohla im zohnať vhodné obkladačky i ostatný materiál a vhodného majstra-odborníka.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Andrea Krúpová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Andrea pomohla rodine Mokrých. Obdarovala ich hygienickými a čistiacimi potrebami, napiekla chutné medovníčky v tvare snehových vločiek, hračky pre deti. Pani Andrea dary osobne odovzdala a deti si našli darčeky pod vianočným stromčekom. Celú realizáciu mala na starosti pani Andrea v spolupráci s kolegyňami z organizácie Kvapka.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Andrea Mičíková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani učiteľka zo ZŠ v Košútoch žiadala pomoc pre deti z 3 rómskych rodín. Išlo o 10 detí, ktoré dostali knižky. Tieto knihy po prečítaní budú odkladať do Knižného domčeka a následne si vypožičajú ďalšie. Knihy budú kolovať a deti si týmto spôsobom zlepšia svoje zručnosti v oblasti čítania, rozvinú aktívnu a pasívnu slovnú zásobu, pamäť, pozorovanie a verbálne vyjadrovanie.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Andrea Mičíková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zdravie je to najcennejšie v živote človeka a v tomto projekte sa predkladateľ snaží o prinavrátenie zdravia. Vie, že zdravie nevráti, ale bude mať dobrý pocit aspoň z toho, že sa pani Anička bude cítiť lepšie a to hlavne vďaka bohatému a štedrému prísunu draslíka, či už v minerálovej podobe alebo v podobe potravín obsahujúcich draslík. Pani Anna bola obdarovaná vitamínovými doplnkami a potravinami.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Angela Smiková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Angela z finančných prostriedkov darovaných nadáciou nakúpila materiál vhodný na výzdobu vianočných predmetov, ktoré s jej pomocou vytvorili invalidi a dôchodcovia - klienti denného stacionára v Hanušovciach nad Topľou. Za poskytnuté finančné prostriedky zaplatila kapustnicu a nakúpila aj pochutiny vhodné na vianočný stôl. Podarilo sa je zabezpečiť aj CD nosiče s vianočnými koledami, ktoré si klienti s chuťou zaspievali.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Anima, n. o., projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt Vianočná animaškola bola prípravou 24 rodičov a detí žijúcich v domove na polceste z dôvodu, že sa ocitli na ulici na Vianoce. K tomu všetkému prispeli aktivity praktického života montessori pedagogiky, spoločná príprava vianočných dobrôt a svojpomocná príprava malých pozorností (darčekov) pre najbližších.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Anita Sáreníková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Nákupené hračky spestria činnosť detí v materskej škôlke. Učiteľky si mohli vybrať také, ktoré sa im osvedčili a zo skúseností vedia, že sú tvorivé a veľmi zábavné pre deti v predškolskom veku. Projektom pani Anity a tým, že na nich niekto myslel, boli učiteľky MŠ veľmi prekvapené. Celú iniciatívu potom prebrali na seba. Pripravili ďeťom krásnu akciu pred Vianocami. Hračky ostávajú v škôlke a deti sa s nimi budú môcť ešte dlho hrať.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Anna Javornická, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Anna pracuje 6 rokov v sociálnom zariadení útulku Cesta. Prostredníctvom projektu mohla obdarovať vysnívanými vianočnými darčekmi 17 detí, ktoré práve v tomto zariadení našli s ich matkami domov. Deti si o svoj darček napísali Ježiškovi a svoje prianie poslali po Mikulášovi. Počas vianočného posedenia v zariadení priniesla pani Anna darčeky pre detičky, o ktoré si napísali Ježiškovi. Darčeky pomohli dotvoriť krásnu a čarovnú atmosféru Vianoc. Miestnosť bola nasýtená silnými emóciami lásky, šťastia a nehy. V deťoch sa upevnila sebaúcta a dostali tak najavo, že i keď žijú v zlej sociálnej situácii Ježiško na nich nezabudol a aj oni si zaslúžili byť obdarovaní.
poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Anna Krátka, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Študentka vysokej školy chcela spríjemniť deťom so sociálne znevýhodného prostredia v Handlovej Mikuláša a tak zorganizovala podujatie pod názvom Lampášik nádeje. Na podujatí nechýbal čert, Mikuláš, či anjel. Detičky boli obdarované mikulášskymi balíčkami.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Anna Majtaníková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Anna dlhodobo pripravuje akcie pre dôchodcov z obce Višňové. Mnohí starí, chorí a opustení seniori sú však izolovaní a len ojedinele sa zapájajú do spoločenských podujatí, ktoré organizuje obec alebo miestny klub Jednoty dôchodcov. Preto pripravila predvianočné posedenie pre túto skupinu ľudí, ktorého sa zúčastnilo 38 osôb. Vďaka podpore tak prežili zaujímavé popoludnie v spoločnosti priateľov a známych, ktorých stretli v nejednom prípade po mnohých rokoch. Vianočnú atmosféru umocnil okrem tradičného jedla aj kratší kultúrny program a darčeky, vytvorené deťmi základnej školy. Pozitívne reakcie a prejavy vďaky pri lúčení účastníkov boli dôkazom úspechu a zmysluplnosti celej akcie.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Anna Smitková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Učiteľky pomohli svojim projektom osamelej matke s 2 školopovinnými deťmi, ktorá žije v podnájme a momentálne je bez práce. Nakúpili základná potraviny, drogériu a školské potreby . Zabezpečili od známych staršie oblečenie a hračky pre deti. Pri spoločnom posedení a odovzdaní daru cítili veľkú vďačnosť zo strany obdarovaných.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Anna Smitková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Učiteľky cirkevnej materskej školy v Trstenej spolu s deťmi navštívili počas Vianoc seniorov v ich príbytkoch i v charitnom dome. Deti im už v materskej škole pripravili pozdravy a darčeky, ktoré im odovzdali po spoločnom speve kolied a vystúpení. Pri sviečke s vianočným motívom sa pomodlili za zdravie seniorov. Starkých potešili aj perníčky a vianočné oplátky ktoré napiekli pani učiteľky.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Anna Šimánková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Anna cez osobnú skúsenosť vie, ako ťažko je pacientom s onkologickým ochorením a aké bolestné je prežívanie vianočných sviatkov v nemocnici. Preto sa spolu s dobrovoľníkmi rozhodla napiecť medovníky v tvare anjela, ktoré ozdobili, zabali a odovzdali pacientom na onkologickom oddelení v nemocnici v Trstenej.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Anna Urbanovská, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt pani Anny bol určený pre rodinu, ktorá žije v skromných podmienkach (onkologická matka s tromi deťmi). Finančný dar bol použitý na nákup potravín na štedrý večer a na Silvestra a Nový rok bolo kúpené oblečenie a obuv pre deti. Obdarovaná rodina bola spokojná, radostná, tešila sa z nakúpených vecí a veľmi pekne ďakuje za finančný dar. Znamenal pre ňu spokojné a radostne prežité vianočné sviatky.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Antónia Straková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Študenti SOŠ v Námestove darovali osamelým bezdomovcom pocit, že nie sú na Vianoce sami. Podarilo sa vytvoriť im teplé miestečko, kde sa zahriali, naplnili si žalúdky, zasmiali sa. Na škole sa zbieralo nepotrebné šatstvo, väčšinou pánske. Bezdomovci v ňom mali široký výber. Vďačia zaň predovšetkým profesorom. Bezdomovcov obdarili kapustnicou, malým občerstvením a vianočným darčekom, v ktorom boli hygienické potreby, ovocie a šál a rukavice. Študenti si pripravili spoločenské hry, zdobenie medovníkov, ktorému sa muži nebránili. Vianočnú atmosféru spríjemňoval chlapec s heligónkou. Ľudia, ktorí majú najmenej sú najskromnejší. Preto nič neočakávali a boli milo prekvapení. Tento deň dal aj realizátorom projektu neskutočne veľa do sŕdc.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Bc. Emília Bezeková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Emília žiadala pomoc pre sestry Aničku a Slávku, s ktorými je v priamom susedstve. Pomoc bola zrealizovaná zakúpením oblečenia a didaktických hračiek. Pani Emília im spolu so svojou rodinou za vlastné náklady vymaľovali detskú izbu a zakúpili nové periny. Keďže aktivity boli realizované v predvianočnom čase, dievčatám vyčarovali úsmev na ich tváričkách.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Bc. Zuzana Kočerjaginová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zorganizovaním vianočného stretnutia v Klube škriatkov terénne sociálne pracovníčky obce Slavošovce chceli deťom zo sociálne slabých rodín priblížiť atmosféru Vianoc. Deti si s ich pomocou pripravili pekné vianočné pásmo kolied, vinšov, scénky pre najmenších a vianočné občerstvenie. Neodmysliteľnou súčasťou týchto sviatkov je obdarovanie. Aj tieto deti dostali od Ježiška darčeky. Cieľom programu bolo pripomenúť deťom skutočný zmysel Vianoc a povzbudiť ich, aby svojimi dobrými skutkami nielen počas Vianoc robili radosť ľudom okolo seba. FInancie boli využité na nákup darčekov a občerstvenia.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Bocianie deti, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: OZ Bocianie deti zabezpečilo potraviny a darčeky pre klientov v zariadeniach náhradného bývania. Nakúpili sa aj potraviny na vianočnú večeru. Zbierka potravín im pomôže prežiť pár mesiacov bez starosti. Vianočné kozmetické balíčky boli ich jediným vianočným darčekom. Finančné prostriedky boli použité na nákup darčekov. Z vlastných zdrojovsa pripravilo občerstvenie na spoločné posedenie.Spoločne bolo obdarovaných 50 ľudí.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: So skupinou žiakov - peer aktivistov pracovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Detve počas školského roka. Sú to žiaci, ktorí by mali byť vzorom pre svojich rovesníkov v tom, že neužívajú alkohol ani iné návykové látky a mali by pritiahnuť aj ostatných spolužiakov k nasledovaniu. Zavŕšením roka bola plánovaná návšteva resocializačného zariadenia, kde študenti mali možnosť zažiť rozprávanie i život ich rovesníkov, ktorí do kontaktu s návykovými látkami prišli a nezvládli to. Finančné prostriedky boli použité na autobusovú prepravu a občerstvenie žiakov a ich rovesníkov.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt CSS Domov pod Tatrami bol venovaný opusteným rodinám s deťmi a opusteným ľuďom bez domova, ktorí nemali možnosť prežiť Vianoce v kruhu svojich blízkych a tak boli nútení riešiť svoj ťažkú životnú situáciu v zariadení krízovej intervencie. Zámerom projektu bolo vytvoriť ľuďom v núdzi pocit Vianoc a ukázať im, že aj na nich niekto myslí. Boli obdarovaní vianočným balíčkom, ktorý obsahoval vianočné cukrovinky, ovocie, čaj, kávu, hrnček, sprchový šampón. Vďaka vianočným balíčkom sa podarilo vytvoriť nezabudnuteľnú vianočnú atmosféru pri vianočnom stromčeku, kde sa u dospelých zaleskla nejedna slza dojatia a u detí bol balzam na dušu vidieť rozradostené detské tváričky.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Centrum sociálnych služieb KA, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Centrum sociálnych služieb KA vďaka finančnej podpore mohlo vyčariť na tvárach úsmev na Vianoce 3 rodinám s deťmi v núdzi a 10 ľuďom s rôznym zdravotným postihnutím navštevujúcich denný stacionár. Radosť pociťovali aj ľudia, ktorí sa podieľali na realizácii projektu. Na vianočnej besiedke okrem získaných darčekov a potravín zažili obdarovaní ľudia aj pocit šťastia a radosti popri každodenných problémoch, starostiach a trápeniach. Centrum bude pomáhať aj počas roka svojím poradenstvom a hmotnou pomocou.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Centrum voľného času detí a mládeže , projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Centrum voľného času detí a mládeže v Dobšinej zrealizovalo pre deti zo sociálne slabých rodín projekt pod názvom Sladký vianočný sen. Deti pod vedením zamestnancov centra napiekli pre seba a svoje rodiny vianočné pečivo. Zažili pekné chvíle pri pečení koláčikov a následne vianočnom posedení. Tiež potešili svoje rodiny krabicou koláčov a vianočného pečiva, čím priniesli na vianočný stôl atmosféru Vianoc, ktoré by mali byť sviatkami radosti, hojnosti a štedrosti i v rodinách, ktoré sa často, nie svojou vinou, dostali do ťažkej situácie.
poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Daniel Šalagovič, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projektom sa podarilo Charitnému domu sv. Alžbety potešiť tých najnúdznejších, ktorí stratili svoj domov. Boli nakúpené potraviny, z ktorých sa navarilo vianočné jedlo. Ľudia bez domova sa mohli v čas vianočný dosýta najesť a vychutnať si atmosféru Vianoc, ktorú pripravili pracovníci charitného domu spolu s dobrovoľníkmi. Súčasťou vianočného posedenia bolo aj vianočné prianie od zástupkyne primátora mesta Košice a starostov niektorých mestských častí, ktorí prišli túto akciu podporiť a aspoň symbolicky obslúžiť týchto ľudí podávaním vianočného jedla.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Daša Filčíková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: O pomoc pre deti z krízového strediska požiadala súkromná osoba, ktorej ich osud nie je ľahostajný. Hoci majú všetko, čo k zdravému vývoju potrebujú, chýba im to najcennejšie, láska svojich blízkych. Zrealizovalo sa jedno milé, nezabudnuteľné predvianočné stretnutie so všetkým, čo k tomu patrí. Prišiel k nim aj Mikuláš s občerstvením v podobe cukroviniek, darčekov v podobe kníh a spoločenských hier. Deti si zaspievali koledy, zaželali vianočné vinše, povedali básničky, zahrali sa a zašantili.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Denisa Oravcová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Tento projekt bol venovaný dvom chorým deťom a jednému starému pánovi. Bol realizovaný formou osobnej návštevy. Deťom predkladateľka projektu a ďalší pomocníci venovali ovocie a sladkosti, ale aj balíček z lekárne, nakoľko potrebujú špeciálne zdravotné pomôcky. Na návšteve boli aj u starého pána, s ktorým strávili nejaký čas. Ujo je veľký rozprávkar, radosť ho počúvať a z návštevy bol nadšený.
poskytovanie sociálnej pomoci 600 € Depaul Slovensko, n.o., projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu Depaul Slovensko bolo pripraviť pekné Vianoce aj pre ľudí bez domova, ktorí ani počas vianočných sviatkov nemajú kam ísť. Počas týchto Vianoc bolo v zariadeniach Depaul okolo 200 ľudí. Finančné prostriedky boli využité na nákup potravín na prípravu večera počas vianočných sviatkov a na Silvestra.
poskytovanie sociálnej pomoci 600 € Depaul Slovensko, n.o., projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Vianoce sú pre ľudí bez domova ťažkým obdobím. Preto bolo nesmierne dôležité, že každý jeden z 220 klientov, ktorí strávili Vianoce v nocľahárni alebo v útulku Depaul Slovensko mohol dostať svoj vlastný vianočný darček, a že mohli zažiť príjemné chvíle pri slávnostnom vianočnom stole. Dôležité tiež bolo, že sa nemuseli túlať po prázdnych uliciach mesta počas sviatkov, kedy sú obchodné centrá pozatvárané a niet sa kde skryť pred nepohodou, ale mohli miesto toho zostať celý deň v teple nocľahárne, dostať teplé jedlo, potešiť sa z koláčikov a kávu a pozerať obľúbené filmy.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Detské kočovné divadlo DRaK, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projektom deťom v Detskom domove Detského kočovného divadla DRaK prostredníctvom Nadácie Orange darovali Vianočný darček po celý rok prostredníctvom 6-tich objednaných časopisov, ktoré im budú doručované v pravidelných mesačných intervaloch. Deti si budú mať možnosť rozšíriť svoje názory a myšlienky na život, zlepšiť si sebavedomie, slovnú zásobu, rozhľad.
poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Detský domov Jesenské, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zamestnanci Detského domova Jesenské pripravili pre deti umiestnené v detskom domove a v profesionálnych rodinách výlet do Bratislavy. Navštívili vianočné trhy, kde načerpali vianočnú atmosféru. Navštívili 3D kino. Pre niektoré z nich to bolo po prvýkrát. Finančné prostriedky boli použité na cestovné náklady. Spolu so zamestnancami detského domova, ktorí im robili celodenný dozor a sprievod prežili deň plný zážitkov a zábavy.
poskytovanie sociálnej pomoci 240 € Detský domov Štós, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Detský domov Štós sa rozhodol pomôcť jednej rodine, a to kúpou práčky a piecky-sporáka. Išlo o mladú rodinku, ktorá je po roku odlúčenia opäť spolu. Deti sa do starostlivosti rodičov vrátili po úspešnej sanácii. K zakúpeniu práčky došlo z prostriedkov poskytnutých Nadáciou Orange, ktorú odovzdali rodinke v predvianočnom období. Kvôli kúpe piecky bola zorganizovaná zbierka na vianočnom večierku detského domova, kde sa za príspevok ponúkali deťmi vyrobené pohľadnice a orechové škrupinky s prianiami. Projekt prebehol úspešne a rodinka sa teší predovšetkým z novej práčky.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Detský domov, Uralská 1, Košice, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt bol realizovaný pre deti z detského domova na Uralskej ulici v Košiciach. V rámci projektu boli zrealizované 4 tvorivé dielne, na ktorých si deti navzájom vyrábali vianočné darčeky. Vyvrcholením projektu bol vianočný večierok. Symbolom vianočného večierka bol vianočný stromček, ktorý spoločne vytvorili na ihrisku DD. Vianočný večierok bol zrealizovaný v štýle vianočných trhov. Finančné prostriedky boli využité na kúpu občerstvenia a materiálu na tvorivé dielne.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Diecézna charita Rožňava, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Diecézna Charita Rožňava dlhodobo pracuje s občanmi bez domova a preto sa rozhodla, že v roku 2014 opakovane usporiada Vianočné posedenie pre túto skupinu obyvateľstva v meste Rožňava. Zorganizovali sme netradičné posedenie v priestoroch mestskej radnice v spolupráci s MÚ. Stretnutie spríjemnilo vystúpenie dobrovoľníkov a ich detí. Nakúpili sa suroviny na prípravu kapustnice, ako aj na koncoročné posedenie. Prítomným sa odovzdávali darčeky(rukavice a teplé ponožky) a ovocie. Obyvatelia útulku vyrobili Vianočné pohľadnice, ktoré osobne odovzdávali obyvateľom mesta.
poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Dom charity sv. Kamila, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt Vianoce pre Dom charity sv. Kamila bol zameraný na kúpu dvoch terapeutických bábik a prídavného modelu tlkot srdca pre klientov tohto zariadenia. Klienti si pod vianočným stromčekom našli terapeutické bábiky, s ktorými sa postupne zoznamovali. Vyvolávalo to veľa úsmevov a radosti v tvárach klientov. Projekt bol určený približne pre 13 klientov Domu charity sv. Kamila trpiacich demenciou alebo Alzheimerovou chorobou.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Dom charity sv. Vincenta, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Vďaka projektu Ľudské teplo pre telo i dušu Dom charity sv. Vincenta umožnil ľuďom bez domova zažiť pocit prijatia a sebaúcty prostredníctvom obdarovania vianočnými balíčkami v ich prirodzenom prostredí. Taktiež mohli stráviť štedrú večeru v ľudskom spoločenstve v Dome charity sv. Vincenta. Deti zapojenej základnej školy pripravili pozvánky na štedrú večeru, stredoškoláci vlastnoručne piekli vianočné pečivo, varili kapustnicu, pripravili a predviedli kultúrny program a počas štedrej večere obsluhovali. Počas 2 dní v teréne navštívili 30 ľudí žijúcich na ulici, z ktorých väčšina zariadenie nepozná. Informovali ich o sociálnych službách, ktoré môžu v zariadení využiť.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Dom svätej Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, n.o., projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Dom svätej Alžbety krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov projektom Srdce v dlani chcelo spríjemniť prežitie vianočných sviatkov tým, ktorí sa na Vianoce najviac tešia - deťom. Pre deti v zariadení z najrôznejších dôvodov nemohli stráviť tento čas so svojimi rodičmi resp. rodinami. Za finančné prostriedky pridelené projektu sa deťom mohlo zakúpiť oblečenie podľa ich vlastného výberu, z ktorého mali veľkú radosť.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko , projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Prostredníctvom projektu Vianoce pre Slniečka získal Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko Oščadnica finančné prostriedky na zakúpenie hračiek na rozvoj zručnosti, jemnej motoriky a zmyslového vnímania pre svojich obyvateľov. Išlo prevažne o rôzne vkladacie puzzle, stavebnice a iné zvukové a dotykové hračky, ktoré sú cielene vyvinuté pre osoby so špeciálnymi potrebami. Hračky si našli "Slniečka" pod vianočným stromčekom a mali z nich neopísateľnú radosť.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Straník, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zariadenie DSS a ŠZ Straník zrealizovalo cez projekt činnosti, ktoré klientkám s Alzheimerovou chorobou pomohli obnoviť spomienky na najkrajšie sviatky v roku-Vianoce. Klientky vytvárali vianočné mašle zo stúh a zdobili nimi vianočný stromček. Piekli a zdobili medovníky, ktorými ponúkli aj ostatné klientky zo zariadenia.Všetky tieto činnosti sprevádzal spev kolied a upevňovala sa vzájomná interakcia medzi klientkami navzájom. Finančné prostriedky boli využité na zakúpenie materiálu na zdobenie a pečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: O pomoc žiadali sociálni terapeuti a ostatní pracovníci DSS Rača pre seniorov a ľudí s mentálnym alebo telesným postihnutím bývajúcich v DSS Rača. Zamestnanci zariadenia obdarovali klientov darčekom, zakoledovali im a vyzdobili spoločné priestory. Klienti boli obdarovaní drobnými darčekmi v podobe hygienických balíčkov. Financie boli využité na nákup materiálu na výzdobu a občerstvenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Domov sociálnych služieb LIBERTAS, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: DSS Libertas v Lučenci žiadal o príspevok na kúpu ping-pongového stola a ďalších doplnkov pre 39 klientov s ľahším stupňom mentálneho postihnutia. Starý stôl, ktorý mali k dispozícii, bol už značne poškodený a jeho funkčnosť bola výrazne obmedzená. Z poskytnutých finančných prostriedkov bol zakúpený nový ping-pongový stôl, sieťka, pár nových rakiet a loptičky. Klienti ho dostali ako darček na Štedrý večer, kedy ho spoločne so zamestnancami zmontovali. Odvtedy pravidelne hrávajú stolný tenis, ktorý je ich obľúbenou zábavou.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie núdzového bývania "LÚČ", projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zariadenie LÚČ počas adventu a Vianoc pripravilo pre všetkých 84 obyvateľov rodinnú atmosféru. Vďaka projektu sa podarilo zabezpečiť všetko potrebné na výzdobu zariadenia, pečenie vianočných dobrôt, prípravu pravej vianočnej kapustnice. Všetci zažili veselého Mikuláša spojeného so zvykmi v podaní detičiek z FS Cípovička. Pozitívom bolo, že sa podarilo zapojiť všetky vekové kategórie a spolu zažiť rodinné Vianoce v LÚČi.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € DORKA, n.o., projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt bol určený prijímateľom sociálnych služieb DORKA, n.o. - mladým dospelým a rodinám s deťmi, ktorí Vianoce strávili v zariadení. Vďaka realizácii projektu podarilo sa zapojiť prijímateľov do príprav i samotnej štedrej večere a tým vytvoriť sviatočnú atmosféru, ktorá im pomohla na chvíľu nemyslieť na ich každodenné starosti a problémy, s ktorými sa potykajú. Vďaka schválenému príspevku boli nakúpené potraviny potrebné na prípravu sviatočnej večere.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € DOWN - SYNDRÓM KLUB SNINA, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt Deti deťom bol vydareným vianočným darčekom pre deti zo socialne znevýhodneného prostredia. Aj deťom so zdravotným znevýhodnením ( s Downovým syndrómom) sa podarilo darovať vianočný darček v podove divadelného predstavenia Tri prasiatka. Aj oni predsa dokážu veľa a týmto projektom to suverénne dokázali.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Džatky pre všetko, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Džatky pre všetko zorganizovalo predvianočné posedenie. Bolo pripravené občerstvenie a chutná večera, o čo sa postarali členovia združenia. V kultúrnom programe sa predstavili deti z Dobrej noviny, koledníci - Jasličkári a hudobná zložka Ľubovňan. Na konci akcie dostali všetci prítomní ručne vyrobený darček od členov združenia, ako aj muffiny, ktoré taktiež pripravili členovia OZ. FInancie boli využité na nákup občerstvenia, darčekov a na prepravu osôb na atrakciu.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € ELEMENT Senica, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Element zorganizovalo podujatie Senica sa spája pre lepšie Vianoce už druhý rok. Benefičný koncert má hlbokú myšlienku, ktorá je zakotvená v názve podujatia. Projekt je určený deťom zo sociálne slabších rodín mesta Senica. Občania mesta Senica zareagovali na výzvu na benefičnú zbierku, v ktorej prispievali hračkami, školskými a hygienickými potrebami. Vyzbieralo sa naozaj veľké množstvo vecí. Tieto veci sa vytriedili, očistili a rozdelili do balíčkov pre tieto detičky. Peniaze z projektu Nadácie Orange boli použité na propagáciu, občerstvenie pre účinkujúcich, ktorí prišli bez nároku na honorár a podporili podujatie, na balíčky a iné potreby potrebné na realizáciu podujatia.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Elena Rákociová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Sociálny terapeut so zamestnancami Senires n.o. v Poprade spolu zorganizovali slávnostné vianočné posedenie pre klientov Senires n.o. s rodinnými príslušníkmi, čo im umožnilo stráviť spoločný čas pri živej hudbe, tanci, speve, pri kapustnici a vianočných perníčkoch a vianočným punčom. Na peknú spomienku im ostane vianočný album ORANGE - spoločné vianočné chvíle.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Emília Kšiňanová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Od myšlienky vybudovať zariadenie DSS v Bánovciach nad Bebravou uplynie v tomto roku 10 rokov. Financie na vyhotovenie projektovej dokumentácie, výstavbu a jeho zariadenie získavali jeho tvorcovia z eurofondov a verejných zbierok. Pani riaditeľka DSS požiadala projektom o pomoc pri vybavení kuchyne chladničkou, ako podmienky hygienika na spustenie týždennej prevádzky DSS.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Emília Kšiňanová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Autorka projektu žiadala o príspevok na vianočné posedenie pre klientov DSS Archa v Bánovciach nad Bebravou a ich rodičov spojené s vystúpením členov folklórneho súboru, ktorí predviedli vianočné zvyky bánovského regiónu. Nakúpila ovocie, suroviny na tradičnú kapustnicu, ktorú pomohla navariť a tiež suroviny na vianočné koláčiky, ktoré upiekli klienti s pomocou rodičov.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Erika Mižigarová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Predkladateľka projektu je sociálna pracovníčka, ktorá spolupracuje s neziskovými organizáciami sídliacimi v Poprade a okrem iného spolupracujem na zabezpečení pouličného časopisu Notabene. Vďaka podpore projektu sa podarilo pomôcť ľuďom bez domova. Ľuďom, ktorí nemohli stráviť Vianoce v kruhu svojej rodiny, svojich blízkych. No napriek tomu Vianoce strávili dôstojne v kruhu dobrých ľudí. Sami si vyzdobili komunitné centrum vianočnou výzdobou, napiekli si vianočné koláče a pripravili štedrovečerný stôl so všetkým tradičným. Každý bol obdarený vianočným darčekom.
poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Eva Bobocká, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projektom chcela pani Eva venovať darček v podobe zážitku 5 klientom zariadenia sociálnych služieb " Harlekýn " Topoľčany. Sú to mladí ľudia vo veku 20 - 27 rokov. Mladí dospelí prežili predvianočný čas trochu inak, majú právo na plnohodnotný život a k nemu patrí aj účasť na kultúrno spoločenskom dianí v meste. V rámci projektu mali možnosť navštíviť cukráreň, reštauráciu a kino s 3D projekciou v Topoľčanoch. Darček vo forme zážitku im priniesol pre nich výnimočné dni. Získali nové sociálne skúsenosti a zručnosti. Zvýšilo sa ich sebavedomie, necítili sa zvýhodnení, iní, ukrátení o bežný život.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Eva Murančanová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Kde bolo, tam bolo, v malebnej dedinke pri Banskej Štiavnici, v obci Baďan, žila jedna chudobná rodina. Žila v biednych pomeroch, bez príjmu, odkázaná na pomoc iných ľudí. Matka a jej päť detí spávala v jednej posteli v jednej stroho zariadenej garáži rodičovského domu. Ako deti vyrastajú toho miesto je nejak málo a jeden rozkladací gauč im nepostačuje. Vďaka Nadácii Orange a grantového projektu Darujte Vianoce 2014 sa pani Eve podarilo vyčariť v tejto rodine krásne a nezabudnuteľné Vianoce. Darovala im, okrem drobných darčekov a sladkostí, poschodovú posteľ s prístelkou, na ktorej sa budú môcť počas vianočných sviatkov i po nich v pokoji vyspať.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € „FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: "Fenix", Zariadenie sociálnych služieb Levice žiadalo pomoc pre prijímateľku sociálnych služieb p.Martu. Pani Marta je dlhoročná obyvateľka zariadenia. Vo voľnom čase sa venuje háčkovaniu, pleteniu a štrikovaniu. Finančné prostriedky boli použité na nákup bavlny, vlny a gorálok rôznych farieb. Pani Marta tak mohla na sviatky obdarovať svojich najbližších a tým obnoviť naštrbené rodinné vzťahy.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Gabriela Pavelová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Každé dieťa má právo na kvalitné vzdelávanie a to vždy, i keď pochádza zo slabopríjmovej rodiny. Pani Gabriela v spolupráci so ZŠ v Nitre zakúpila inovatívne učebnice matematiky, slovenského jazyka a pracovné zošity pre 28 detí. Deti pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a z nízkopríjmových rodín. Bola pre ne pripravená vianočná besiedka,kde sa im odovzdali knihy a Mikuláš im daroval sladkosti.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Gymnázium J. F. R. Alumni - Spoločnosť absolventov štátneho gymnázia v Levoči, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: GJFR Alumni každoročne pomáha s organizáciou aktivít pre študentov a absolventov - Aj študenti GJFR sa aktívne zapojili k navodeniu vianočnej atmosféry. Nezištne napiekli medovníky, nakúpili suroviny na vianočnú kapustnicu pre spolužiakov a ich rodiny trpiace hmotným nedostatkom. Zároveň zorganizovali spoločné posedenia s programom pre klientov DD a žiakov internátnej špeciálnej ZŠ. Pri spoločnom pletení náramkov zo zakúpených šnúrok a korálikov im tak umožnili, aby aj oni mohli v svojej ťažkej situácii vytvoriť DARČEK pre blízkeho a zažiť radosť z obdarovania.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Charita Modra, n.o., projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Charita Modra usporiadala v rámci projektu jedno milé posedenie. Deti hrali koledy na harmonike a gitare,spolu sme si zaspievali, rozdali balíčky a posedeli pri kávičke a čaji. Klienti sa potešili znovuusporiadaniu takéhoto posedenia, hoci sa nezúčastnili v predpokladanom počte. Vianočným balíčkom bol obdarovaný každý klient - 34 klientom sa vozia denne v Modre obedy, 45 klientov je v opatrovateľskej službe a 121 v ošetrovateľskej službe. 200 usmiatych ľudí - to je úžasné! Zo všetkých týchto úsmevov máme zamestnanci Charita Modra n.o.energiu na ďalšiu našu prácu.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Vianoce sú sviatkami radosti, veselosti a hojnosti, kde by nikto nemal byť sám a neobdarovaný a hlavne nie deti a mladí ľudia. Ľudia z Informačného centra mladých v Hanušovciach nad Topľou obdarovali deti, ktoré sú zo sociálne slabších rodín. Záverečným večierkom obdarovali 60 detí a aspoň na chvíľočku spestrili ich ťažký osud. Aj takým malým gestom sa dá spraviť radosť deťom a vytvoriť im pocit šťastia .
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Informačný a vzdelávací inštitút, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Organizácia Informačný a vzdelávací inštitút sa so svojim projektom zamerala na seniorky, ktoré sú osamelé a nemá im kto pomôcť. Pomohli im dobrovoľníci oslovení organizáciou a zložitejšie práce uskutočnil zamestnanec firmy. Spoločne si pripravili občerstvenie a rozprávali i spomínali.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Ing. Daniela Bednárová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Jakub sa narodil s nevyliečiteľnou chorobou. Táto choroba sa nedá vyliečiť, ale správnou kombináciou stravy sa dá zamedziť mentálnemu postihnutiu. Špeciálna strava je veľmi drahá a dá sa kúpiť len v dvoch obchodoch na Slovensku. Finančné prostriedky využila predkladateľka projektu na zakúpenie širšieho sortimentu špeciálnych potravín, ktoré si bežne kvôli cene nemôže jeho rodina dovoliť.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Ing. Jana Kaputová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt pani Janky bol zameraný na pomoc 4 člennej sociálne slabšej rodinke, kde rodičia sú odchovanci detského domova, nákupom základných potravín a potrieb pre deti (plienok, umelého mlieka a hračiek). Jeho cieľom bolo aj spoločné stretnutie vo vianočnom období pri odovzdávaní darov a sprostredkovanie radosti a ľudskej blízkosti dvoch rodín s malými detičkami.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Ing. Ľubica Maceková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: O pomoc žiadala pani Ľubica pre dieťatko menom Alexík, ktorý má od narodenia obojstrannú ťažkú poruchu sluchu. Alexík mohol absolvovať sériu odborných vyšetrení, návštevy surdopéda a boli mu zakúpené načúvacie aparátiky, ich nastavenie a pod.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Ing. Margita Šurábová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Riaditeľka zariadenia sociálnych služieb Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb HRON v Dubovej v projekte Vianoce pre všetkých žiadala o finančný príspevok, aby mohla zakúpiť 74 vianočných balíčkov klientom a zamestnancom zariadenia. Vďaka projektu spestrila a obohatila vianočný čas tým, ktorí ho trávili mimo svojich najbližších. Dokázala, že vždy sa nájde niekto, kto myslí na iných a že nikto na Vianoce nemá byť sám. Krásnymi koledami pri štedrovečernom stole zahriala spolu s kolegyňou a dcérami srdiečka všetkých obdarovaných.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Ing. Martina Mačingová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: V rámci projektu pani Martiny Darček pre predajcu sa podarilo potešiť všetkých aktívnych predajcov pouličných časopisov v Košiciach. Týmto malým darom sa ich snažila povzbudiť do ďalšej činnosti na zlepšovaní vlastnej sociálnej situácie. Bolo to poďakovaním za doterajšie úsilie. Pre predajcov nakúpila peňaženky - ich pomôcka pri práci. Vianočné balíčky im boli odovzdané počas koncoročnej porady, kedy sa spolu s koordinátorkou obzreli za rokom, ktorí mali za sebou.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Ing. Monika Kubíniová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: O pomoc žiadala pani Monika, ktorá sama vie, aký je život s ťažko postihnutým synom. Projekt bol venovaný pre mamu a jej syna, ktorý je autista a žije si svojim svetom a tým je hudba, folklór, divadlo. Poskytnutou pomocou sa podarilo zakúpiť vstupenky na kultúrne podujatie a nákupné poukážky do obchodného reťazca. Darčeky im urobili radosť a spríjemnili vianočne sviatky.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Ing. Pavel Salva, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt bol zameraný na pomoc rodine, ktorá sa ocitla vo veľmi nepriaznivej sociálnej situácii. Majú 4 deti a jedno trpí vážnym ochorením. Liečba ich stojí nemalé finančné prostriedky. Rodine predkladateľ projektu a jeho pomocníci zakúpili veci, ktoré ich malé deti potrebujú denne, čiže plienky, sunar. Väčšie deti dostali zimné vetrovky. Všetky k Vianociam dostali darčeky v podobe hračiek. Na prípravu vianočnej večere dostali potraviny, ktoré im pomohli, aby na vianočnom stole nič nechýbalo. Rodinu osobne navštívili a prežili s nimi krásne popoludnie plné dojatia a emócií.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Ing. Pavel Salva, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt bol zameraný na pomoc dvom rómskym rodinám, ktoré majú deti s autizmom. Výchova a starostlivosť o tieto deti si vyžaduje, aby sa im matky venovali nepretržite a na seba nemajú čas. Podarilo sa zabezpečiť pre tieto matky darčekové poukážky, ktoré využijú na relaxačnú masáž. Deti dostali hračky, ktoré pomôžu stimulovať ich zmysly a s ktorými sa deti radi hrajú. Pred odovzdaním predkladatelia projektu zaspievali pred domom vianočné koledy a s rodinou strávili príjemné chvíle.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € ISTOTA, n.o., projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Nezisková organizácia Istota žiadala o pomoc pri zakúpení tkáčskych krosien pre Denný stacionár pre zdravotne postihnutých občanov Alžbetka. Klientmi tohto zariadenia je 25 občanov s rôznymi telesnými a mentálnymi postihnutiami. Na zakúpených tkáčskych krosnách budú klienti spolu so zamestnancami tkať koberce a rôzne veci, ktoré následne podarujú svojim blízkym. Víziou do budúcnosti je ísť tieto výrobky predávať za symbolické ceny na rôzne trhy a jarmoky.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Ivan Varga, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Ivan a Mirka z Hnúšte obdarovali 6-ročného chlapca s veľkým futbalovým talentom, ako aj jeho rodinu. Malému futbalistovi zakúpili okrem kopačiek a lopty aj futbalový dres, ktorý dali potlačiť jeho menom a obľúbeným číslom, nakoľko jeho rodičia si to vzhľadom na nepriaznivú situáciu nemôžu dovoliť. Okrem toho celej jeho rodine zabezpečili časť surovín na vianočnú večeru.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Iveta Eiben, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Finančným príspevkom sa pomohlo 14-ročnému chlapcovi z detského domova s mentálnym postihnutím a so zrakovou vadou, aby mohol svoj záujem čítať realizovať nielen v škole, kde má k dispozícii pomôcky ktoré mu to uľahčujú, ale aj v prostredí detského domova. Z príspevku sa zakúpila elektronická čítacia lupa, ktorou si dokáže zväčšiť písmo tak, ako potrebuje. Lupa mu urobila obrovskú radosť, je rád že si môže knižku sám čítať a nielen v nej listovať.
poskytovanie sociálnej pomoci 450 € Iveta Šimková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Klientka Domova G. B. Molla kúpou práčky a surovín na štedrovečerný stôl chcela spríjemniť a uľahčiť každodenný život ženám, matkám s deťmi v núdzi v podmienkach Zariadenia núdzového bývania. Bola zakúpená práčka s väčším objemom, energeticky úsporná, nakoľko pranie bielizne je každodennou súčasťou života matiek v Domove. Ďalej boli zakúpené suroviny na slávnostnú štedrovečernú večeru, ktoré si matky v Domove nemôžu bežne dovoliť. Spolu bolo obdarovaných 25 obyvateľov Domova.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Izabela Horváthová , projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Izabela sa rozhodla "darovať Vianoce" deťom z Detského domova Pastelka. V spolupráci s vedúcou miestneho tanečného súboru pani Miroslavou zorganizovala predvianočné posedenie pre deti z detského domova a deti zo súboru. Všetky deti sa aktívne podieľali na príprave, či už pri príprave občerstvenia alebo výzdobe priestorov. Postarali sa aj o kultúrny program a predviedli sa v tanci, speve, recitácii či ako herci v divadelnej scénke. Zažili obrovské prekvapenie, keď sa objavil Mikuláš, ktorý mal pre každé jedno sladký balíček. Deti z domova sa zoznámili s deťmi z tanečného súboru a strávili krásne popoludnie v príjemnej predvianočnej atmosfére. Finančná podpora bola využitá na nákup občerstvenia pre deti a hostí.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Ján Štefkovič, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt pána Jána bol realizovaný formou zakúpenia a darovania dvoch rádioprehrávačov. Tie boli určené dvom mentálne postihnutým chlapcom žijúcich od narodenia v ZSS, ktorí nikdy nespoznali pocit radosti a lásky zo stretnutia so svojou rodinou. Chalani majú radi hudbu a tanec.Návštevou a odovzdaním darčekov sa rozradostili ich tváre a splnili ich vianočné očakávania.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Jana Daubnerová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Mládež v problémovom veku z literárno - dramatického odboru v Základnej umeleckej škole v Novej Dubnici v spolupráci s hudobníkmi nahrala CD s autorským príbehom. Grafický návrh na CD urobili žiaci vo výtvarnom odbore. CD darček osobne odovzdali opusteným seniorom v zariadení pre seniorov v Novej Dubnici, na mestskom úrade pre deti z rodín v hmotnej núdzi a v rodinách s deťmi v hmotnej núdzi. Obdarovaní dostali vianočný darček, ktorý bol osobný. Osobnými stretnutiami vznikli nové vzťahy. Mládež v problémovom veku zažila pozitívne emócie pri pomáhaní ľuďom, ktorí to potrebujú. Opustení seniori a deti v hmotnej núdzi dostali osobný darček a zažili pocit, že niekto na nich myslí.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Janka Fecková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: O pomoc požiadala Janka Fecková pre deti súboru Romano jilo, pre osamelých občanov a občanov minoritnej skupiny v obci. Projekt bol realizovaný podľa plánu. Čas Vianoc v obci bol obohatený o rozdávanie radosti a spestrený neobvyklými aktivitami. Darčeky vo forme rukavíc, ponožiek, topánok potešili všetkých obdarovaných. Ešte aj teraz rezonujú spomienky medzi ľuďmi.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Janka Vigašová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Životom skúšaná mladá 4-členná rodina vďaka pani Janke prežila prekrásne Vianoce vo Vysokých Tatrách. Neváhali obetovať celé svoje manželstvo, len aby deťom dokázali zabezpečiť aspoň základ na dôstojný život. Na dlhé roky sa vzdali myšlienky mať vlastný domov,len aby dokázali nemožné a to zachrániť svojho syna. Toto bola pre nich tá najkrajšia odmena zato, že to dokázali. Pani Janka verí, že na Vianoce 2014 nikdy nezabudnú a budú mať prekrásne spomienky a zážitky.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Jarmila Dragulová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: O pomoc, ktorá bola pôvodne nasmerovaná k šiestim zdravotne postihnutým žiakom a ich rodinám, požiadala špeciálna pedagogička, ktorá s danou skupinou detí pracuje. Finančné prostriedky boli využité na nákup zimného oblečenia a obuvi, hier, kníh a oblátok a ovocia na štedrovečerné stoly.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Jarmila Hindická, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jarmila žiadala o pomoc pre rodinu s dvomi deťmi Martinkom a Andrejkom. Martinko je ťažko postihnuté dieťatko. Mama chlapcov nemôže pracovať, Martinko potrebuje 24-hodinovú starostlivosť a nemajú možnosť zakúpiť darčeky, po ktorom túži Andrejko a ktorý potrebuje Martinko. Rodina s radosťou prijala darčeky. Mali veselšie vianočné sviatky.
poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Jarmila Krošláková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jarmila pomohla 12 ročnému chlapcovi s diagnózou detský autizmus, ktorý celý svoj život strávil v detských domovoch, zakúpením didaktickej pomôcky LOGICO Primo. Hra je pre chlapca užitočným darčekom, ktorý si našiel pod vianočným stromčekom a ktorý mu pomôže v jeho ďalšom napredovaní, hlavne pri rozvíjaní komunikácie, vnímania a pozornosti.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Jaroslava Jankovičová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Jaroslava z Bratislavy plánovala výlet, ale pre chorobu detí sa zmenil na nákup darčekov a hračiek pre veľkú rómsku rodinu Radoslava z Jedľových Kostolian. Nakúpila pre dievčatá školské tašky, pre malé deti rozprávky a autíčka, pre starších chlapcov stolný futbal.
poskytovanie sociálnej pomoci 90 € "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: JESEŇ ŽIVOTA, Zariadenie sociálnych služieb Levice chcelo prostredníctvom projektu pomôcť klientke, ktorá si poberá iba sociálny dôchodok a nedokáže si zabezpečiť žiadne veci osobnej spotreby. Rada číta, kreslí, záleží jej na zovňajšku. Zariadenie jej preto zakúpilo výtvarný materiál, drogériu a nejaké oblečenie. Chceli, aby okrem zakúpenia hmotných vecí zažila aj pocit ľudskej blízkosti a vianočnej atmosféry. Pri vianočných nákupoch ju preto doprevádzali dve dobrovoľníčky z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: JESEŇ ŽIVOTA, Zariadenie sociálnych služieb Levice chcelo prostredníctvom projektu pomôcť klientovi, ktorý stratil v dôsledku mozgovej príhody schopnosť dorozumievať sa. Zariadenie mu zakúpilo komunikátor, ktorý sa teraz učí používať za pomoci inštruktora sociálnej rehabilitácie. Nesutále sa do komunikátora nahrávajú nové výrazy. Prebieha spolupráca a edukácia ostatného ošetrovateľského personálu. Používanim komunikátora sa zlepšila kvalita života klienta.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Jozef Brigan, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Počas vianočných sviatkov zorganizoval pán Jozef spolu s inými dobrovoľníkmi oslavu Vianoc pre 135 rómskych deti zo 7 dedín z okolia Uzovskej Panice. Deti sa spoločne naobedovali v jedálni rekreačného centra na Teplom vrchu a každé dieťa dostalo aj svoj darček. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie obedu, darčeky pre deti zabezpečil predkladateľ projektu Jozef.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Júlia Kacvinská , projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Terénna sociálna pracovníčka z Fričoviec so svojím asistentom pripravili pre deti vianočné posedenie, aby sme im priblížili čaro Vianoc. Pre každé zúčastnené dieťa bol pripravený darček vo forme balíčka. Pripravená bola sviatočná kapustnica na ktorej si mohli deti pochutiť. Poskytnuté financie boli použité na nákup surovín pre varenie kapustnice a taktiež na balíčky pre deti v hmotnej núdzi z našej komunity. Obdarovali spolu 25 rómskych detí.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Juraj Pisca, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: DEMY - Centrum sociálnych služieb v Trenčíne - 50 detí s mentálnym i telesným postihnutím. Zamestnanci pripravili túto krásnu mikulášsku akciu a deti dostali tento rok mikulášske balíčky plné sladkostí a ovocia, mali bohaté pohostenie vďaka peniažkom od rodičov a aj peňazí získaných od Nadácie Orange.
poskytovanie sociálnej pomoci 500 € JUŽANIA - RC Južanček, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie žiadalo o pomoc pre 11 viacdetných sociálne slabších rodín a slobodné mamičky. Rodinám darovali handmade darčeky, koláče, nakúpili topánky pre deti a trvanlivé potraviny na sviatky. Svojou návštevou, koledami a darčekmi spríjemnili rodinám predvianočný čas. Dali im pocítiť, že sú okolo nich ľudia, ktorí na nich nezištne myslia.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Kamila Hrivniaková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Skupinke dobrovoľníkov sa podarilo vyzdobiť priestory psychiatrickej kliniky v Košiciach vianočnou výzdobou a tak oživiť jednotvárne priestory zariadenia. Vyzdobili steny, okná a vianočné stromčeky. Prispeli tým k vianočnej atmosfére a podarilo sa im potešiť nielen psychiatrických pacientov, ale aj ich rodinných príslušníkov a zamestnancov oddelenia. Boli vzorom aj pre širšiu verejnosť- vyčistením a výzdobou priestorov a okolia kliniky.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Katarína Andrejkovičová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Vianočné prekvapenie prinieslo radosť dievčatku menom Zojočka. Je to dieťa žijúce s polovicou mozgu, ktoré dlho snívalo po tablete. Dievčatko žije v sociálne slabej rodine. Túto túžbu po tablete sa podarilo pani Katke vysnívať prostredníctvom Nadácie Orange. Kúpou tabletu videli rodičia rozžiarené očká pod vianočným stromčekom, radosť a potešenie svojej dcérky.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Katarína Dvorská, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Študentka Katarína žiadala o finančnú pomoc na usporiadanie vianočného večierku pre klientov Denného stacionára pre ťažko zdravotne postihnutých občanov. Z grantu zaobstarala suroviny na výrobu nealkoholického vianočného punču; sladkosti, ovocie a oriešky do vianočných balíčkov ako darčeky pre klientov. Klienti stacionára a ďalší dobrovoľníci sa postarali o sprievodný program na večierku. Spolu bolo obdarovaných 38 ľudí.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Katarína Franková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pomoc pani Kataríny bola určená pre Stanislava a jeho rodinu, ktorá nemá dostatok finančných prostriedkov na pokrytie jeho potrieb v chorobe. Kúpou hygienických potrieb, pomôcok a zdravotníckeho materiálu boli finančne odbremenení aspoň počas vianočných sviatkov. Mohli sa viac zamerať na prípravu štedrovečerného stola a vytvorenie vianočnej atmosféry v rodine,odpadli im starosti s nákupom potrieb pre svojho otca. Nakúpené pomôcky a potreby im vystačia dokonca aj na viac ako len mesiac. Projekt bol naozaj nenáročný, ale pre rodinu mal veľký význam.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Katarína Marciková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt bol určený pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, detského domova a seniorov. Pre túto cieľovú skupinu sa predkladateľka projektu s dobrovoľníkmi rozhodli preto, že deti a seniori sa často stretávajú a vidia ich vzťahy a snahu potešiť sa navzájom. Aktivitami výroby vianočných ozdôb a spoločného posedenia sa snažili dosiahnuť vzájomnú blízkosť a pocit, že v čase Vianoc nemá mať nik pocit, že je sám. Spoločnú aktivitu ocenili ovocnými balíčkami a drobnou sladkou odmenou.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Katarína Michnovičová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pôrodná asistentka spoznala mladú rodinu s ťažkým osudom a rozhodla sa im pomôcť. Nevyrieši všetky ich problémy, no aspoň nákupom základnej výbavičky pre bábätko im uľahčila situáciu. Oblečenie, látkové plienky, či hračka pre rozvoj dieťaťa sú finančne náročné veci, ktorých cena desí všetkých mladých rodičov, nielen tých, ktorých prikvačila nepriazeň osudu. Počas Vianočných sviatkov sa stretli a nebolo to len o darčekoch. Nové priateľstvo, ktoré vzniklo spolu s novým životom v pôrodnici, sa rozvíja a napreduje ako malá Alžbetka. Nielen materiálne veci, ale aj vzťahy sú v budúcnosti dôležité.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Katarína Minďarová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: O pomoc žiadala najstaršia obyvateľka Domova sociálnych služieb "Náš dom" v Spišskej Novej Vsi. Týmto projektom chcela pomôcť svojim spolubývajúcim kamarátom bývajúcich v DSS, ktorí žijú odlúčené od svojich rodín. Zrealizovali sa nákupy potravín a zákuskov na štedrú večeru, dekoratívne predmety a darčeky pod vianočný stromček.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Katarína Samková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pomoc pre istú rodinu žiadala mama spolužiaka Tomáša. Tomášov otec mal leukémiu diagnostikovanú asi rok, keď opustil navždy svoju rodinu. Tomáš je žiak ôsmej triedy a spolu so staršou sestrou žijú spoločne aj s čiastočne nevládnou starou mamou. Mama je dlhodobo nezamestnaná a vybavuje si momentálne opatrovateľský príspevok na starú mamu. Za finančný príspevok sa podarilo v rámci vianočných nákupov obdarovať rodinu oblečením a spríjemniť si chvíľu spoločne stráveným časom.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Klub detí a mládeže TIGRÍKY, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Klub detí a mládeže TIGRÍKY, o.z. poprvýkrát realizoval zbierku vianočných darčekov pre deti z Detského domova Lastovička v Trenčíne a v Adamovských Kochanovciach, kde je spolu 58 detí a mladistvých. Do zbierky sa zapojilo takmer 50 darcov z miestnej komunity a hodnotnejšie dary a nesplnené priania splnila Nadácia Orange prostredníctvom grantu Darujte Vianoce 2014. Spolu odovzdali 104 darčekov a pripravili pre deti veselé vianočné party.
poskytovanie sociálnej pomoci 170 € KOLESO ZÁCHRANY - pomoc ľuďom v núdzi, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie KOLESO ZÁCHRANY obdarovalo 7-člennú rodinu so 4 deťmi a ich strýkom, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý. Rodina žije v stiesnených bytových podmienkach s obmedzenými finančnými prostriedkami. Predmetom Vianočného daru bola kúpa nového gauču. K tomu rodine pribalili potraviny a darčeky pre deti pod stromček od sponzorov.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € KOLESO ZÁCHRANY - pomoc ľuďom v núdzi, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie pomohlo mladej mamičke s 2-ročnou dcérkou stráviť Vianoce v teple domova tým, že im bol uhradený nájom a pozastavená dražba na byt. K tomu boli darované hračky, drogéria, potraviny, vianočné dekorácie, vianočný stromček, stravné lístky, aby mali skutočné Vianoce.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € KOLESO ZÁCHRANY - pomoc ľuďom v núdzi, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie obdarovalo mamičku s tromi deťmi, ktorí sú na úteku pred tyranom a neustále žijú v strachu v utajenom bývaní. Členovia OZ im darovali v predvianočnom období pomôcky na pečenie, aby si rodina mohla po dvoch rokoch na úteku napiecť vlastné koláčiky na Vianoce.Nakúpili sa plechy na pečenie, vykrajovače, misky, mixér, mašlovačka, plastová odmerka, metlička, košíčky. Nákup sa hneď odovzdal rodine spolu s trvanlivými potravinami a darčekmi pre deti od sponzorov.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € KOLESO ZÁCHRANY - pomoc ľuďom v núdzi, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie obdarovalo otca a jeho tri deti, ktoré trávili Vianoce po prvý raz bez svojej matky. Rodina bola obdarovaná darčekmi, po ktorých už dlhšiu dobu túžili a nemohli si ich dovoliť. Kalkulačka, auto na diaľkové ovládanie, detská kuchynka pre deti a pre otca fotoaparát. K tomu osobne darovali rodine trvanlivé potraviny a hračky pre deti. Združenie pomohlo s darčekmi na Vianoce, čím odľahčili i finančný rozpočet rodiny.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Komunitná nadácia Modrá Torysa, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Komunitna nadácia Modrá Torysa pomohla osamelej matke Lucii a jej zdravotne postihnutej dcérke stráviť krajšie Vianoce. Správkyňa nadácie strávila 1 deň na spoločných vianočných nákupoch s matkou a jej dcérkou. Bolo to veľmi prijemné a zaroveň si rodinka mohla nakúpiť to, čo si želala.
poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Komunitné centrum Spolu - Chminianske Jakubovany 20, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Komunitné centrum Spolu pripravilo predvianočné stretnutie detí z rómskej osady. Využilo vianočnú atmosféru na vzájomné zblíženie sa. Imitáciou a dramatizáciou príbehu o Vianociach deti spolu putovali za hviezdičkou k miestu narodenia Ježiška. Cieľ podujatia bol splnený podľa očakávania: deti si vyrobili ozdoby, darček pre blízkeho, spievali a počúvali koledy. Na záver si všetci pochutnali na chutnej kapustnici. Vianočné posolstvo postupne utváralo kladné osobné a sociálne postoje a zlepšilo vzájomné vzťahy v bežnom živote. Stretnutie dopadlo nad očakávania, spokojní boli všetci - deti aj dobrovoľníci. Každý sa do aktivít zapájal, rovnako to zaujalo dievčatá aj chlapcov bez rozdielu veku.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Kornelia Koščáková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pomoc pani Kornelie bola určená pre rodinu, ktorá sa ocitla vo finančne zložitej situácií. Táto rodina je chudobná žije v skromných podmienkach. Finančné prostriedky boli využité na nákup potravín a darčekov ako napríklad detský kočík pre túto rodinu.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: KC nepočujúcich ANEPS v Žiline zapojilo do projektu sluchovo postihnutých pri príprave realizácie celej akcie. Počet dobrovoľníkov pri príprave bol 20 ľudí. Účasť na celej akcii 173 ľudí, 117 dospelých a 56 detí. Detičky mali vynikajúci program. Čakal ich aj Mikuláš s darčekmi, pre sociálne slabších boli pripravené Vianočné kozmetické balíčky a kalendáre na rok 2015. Odozva bola vynikajúca, účastníci nepociťovali komunikačnú bariéru. Všetci tak strávili príjemný Vianočný deň v kruhu svojich priateľov a rodiny.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Kristína Pristašová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Tento projekt bol venovaný rodinám a jednotlivcom v nepriaznivej životnej situácii, ktorí momentálne žijú v Krízovom centre v Košickej Novej Vsi. Podarilo sa nám zorganizovať vianočné stretnutie v rodinnom duchu. Za poskytnuté finančné prostriedky sa nakúpili suroviny potrebné na prípravu vianočnej večere, ktorá pozostávala z tradičných chodov ako kapustnica, zemiakový šalát, ryby a pod. Stretnutia sa zúčastnilo 113 ľudí.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Kultúrna výchovná organizácia RÓMA - východ, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Kultúrna výchovná organizácia Róma-východ žiadala o pomoc pre tri rodiny. Chcela rozžiariť očká deťom a rodičom. Vďaka projektu uľahčili rodinám prípravu na vianočné sviatky Každá rodina dostala potraviny, ktoré použili na štedrovečernú večeru. Spolu bolo obdarovaných 16 osôb.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € KVAPKA, nezisková organizácia, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt neziskovej organizácie KVAPKA bol venovaný pre deti detského oddelenia HONsP v Trstenej. S deťmi nacvičili program, s ktorým boli potešiť malých pacientov. Pripravili pre nich medovničky a potešili ich spoločenskými hrami.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Lenka Kaľavská Patzová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Týmto projektom chcela pani Lenka pomôcť deťom v materskej škole v Bánovciach nad Ondavou. Je to malá dedinská škôlka, ktorú navštevuje 20 detí. Niektoré z týchto detí pochádza z mnohopočetných rodín a deťom v škôlke sa pomôcky na výtvarnú a tvorivú činnosť veľmi zišli. FInančné prostriedky teda využila na ich nákup.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Lenka Štulerová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Patrik sa staral o svojich chorých rodičov, po smrti otca bol vyhodený z domu doslova na ulicu. Začínal úplne od začiatku, bez financií, materiálneho zabezpečenia a bez strechy nad hlavou. Preto mu i Lenka svojou troškou chcela pomôcť a sprostredkovala mu cez Nadáciu Orange kúpu kuchynských potrieb.Spoločne s rodičmi a Patrikom uskutočnili v predvianočnom čase nákup v obchodných reťazcoch v Spišskej Novej Vsi.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Lucia Jekkelová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projektom Napečené láskou k Vianociam terénna sociálna pracovníčka priblížila ženám - matkám z chudobných pomerov vianočnú atmosféru. Každá zo zúčastnených mamičiek si mohla sama vyskúšať pečenie medovníkov a vianočných koláčov v príjemnej nálade s ľuďmi s podobným osudom. Finančné prostriedky boli použité na nákup surovín potrebných k pečeniu a k príprave vianočného punču. Celkovo bolo obdarovaných 12 matiek zo sociálne slabého prostredia.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € LÚČ - Domov sociálnych služieb , projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt bol predložený pre 100 mentálne postihnutých dospelých klientov v LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša. Cieľom predkladateľov bolo spríjemnenie predvianočného obdobia a oslavy Mikuláša. Finančné prostriedky boli využité na nákup mikulášskych balíčkov. Ako píšu predkladatelia projektu: "Podarila sa nám nádherná akcia, na ktorú budeme všetci dlho spomínať."
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Ľudia mestu, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: OZ Ľudia mestu žiadalo pomoc pre seniorov, ktorí sú osamelí, zdravotne znevýhodnení a pochádzajú z málo podnetného sociálneho prostredia. Počas Tvorivéj dielničky si účastníci skupiny pod vedením zodpovedných osôb vytvorili vianočný veniec, ktorým si vyzdobili svoje príbytky. Stretnutie obohatili príbehmi z mladosti a vianočnými pesničkami. OZ nakúpilo materiál na výrobu vianočných vencov, ozdoby a stuhy, ktoré účastníci použili pri svojej práci.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Magdaléna Hrivniaková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Skupinka dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajný osud iných, pripravila malé prekvapenie pre ľudí v núdzi v Košiciach, ktorí nemajú možnosť stráviť Vianoce so svojími blízkymi. Uvarili im kapustnicu, pripravili potravinové balíčky a malé vianočné darčeky. Podarilo sa im vyčariť úsmev a aspoň malé potešenie na tvárach ľudí bez domova.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Magdaléna Hrivniaková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Prekladateľka projektu zorganizovala vianočné stretnutie pre ľudí s duševnými poruchami nielen pri malom občerstvení, spoločenských hrách a súťažiach, ale hlavne pri vianočných koledách a vzájomných rozhovoroch. Podarilo sa spojiť ľudí z rôznych stacionárov, ale s rovnakými záujmami. Stretnutie prebiehalo vo veľmi príjemnej atmosfére a položilo základy budúcich posedení.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Magdaléna Rosíková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Hlavnou myšlienkou projektu Vianoce u nás doma v Alžbetke bolo vytvorenie pravej vianočnej rodinnej atmosféry. Táto pomoc bola smerovaná klientom Denného stacionára pre zdravotne postihnutých občanov Alžbetka. Klientmi tohto zariadenia sú osoby s rôznymi telesnými a mentálnymi postihnutiami. Cieľom projektu bola výroba rôznych vianočných ozdôb a dekorácií a varenie kapustnice. Zo získanej podpory bol zakúpený materiál na výrobu jednotlivých produktov a suroviny na varenie kapustnice.
poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Maják nádeje, n.o., projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Cieľom projektu Majáku nádeje, n.o. bolo spríjemnenie Vianoc pre 21 rodín žijúcich v krízovom centre. Pomocou nakúpených potravín mohli mamičky napiecť koláče a navariť štedrovečernú večeru pre svoje deti. Vďaka menším výdavkom rodinám zostalo na zakúpenie darčekov. Celý projekt sa ukončil vianočným večierkom, kde si nielen mamičky s deťmi, ale aj deti žijúce v krízovom centre bez rodičov rozbalili darčeky, pochutnali na koláčoch, kapustnici a deťmi tak milovaných sladkých limonádach.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Maják nádeje, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske zruženie Maják nádeje pomohlo osamelej mamičke a jej synovi zakúpením práčky. Pri ostatných nevyhnutných výdavkoch im neostávali financie na zakúpenie dnes už tohto bežného spotrebiča v domácnosti.
poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Maják nádeje, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Matka so synom po ťažkých rokoch prežitých v rôznych krízových centrách začína nový život v sociálnom byte. Zo skromných príjmov si nevedia zakúpiť potreby do domácnosti. OZ Maják nádeje za podpory Nadácie Orange zakúpil pre rodinu vysávač. Kúpa tohto elektrospotrebiča pomôže rodine udržiavať novú domácnosť príjemne čistú. Praktický dar veľmi potešil rodinu v čarovnom čase Vianoc.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Maják nádeje, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Maják nádeje pomohlo trom rodinám kúpou jedálenského stola, hrncov a ďalších potrebných vecí do domácnosti. Rodiny to dnes naozaj nemajú ľahké, žije sa im finančne veľmi ťažko. Platy sú naozaj nízke a preto si nemohli zakúpiť dôležité veci do domácnosti.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Maják nádeje, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Maják nádeje napísalo projekt pre veľkú rodinu z Košíc, ktorá nutne potrebovala nový stôl. Ich starý sa už medzičasom rozpadol a tak môžu stolovať dôstojne a na úrovni.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Málinec, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: O pomoc žiadalo Občianske združenie Málinec. OZ vypracovalo tento projekt pre postihnuté deti v DSS a pre deti zo sociálne slabších skupín z miestnej MŠ. Dosiahlo tým, aby postihnuté deti boli motivované k činnosti smerujúcej k príprave darčekov a vianočnej atmosféry. Vzbudilo to v nich pocit sebauplatnenia a sebarealizácie a spoločnými silami to podporilo integračné snahy zariadenia. Z projektu sa zakúpilo množstvo vianočných darčekov a materiálu na výzdobu a výrobu vianočných dobrôt.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Marek Berky, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Marek pracuje v Zariadení núdzového a dočasného ubytovania pre rodiny s deťmi. Predkladateľ zorganizoval vianočné pečenie najmä pre deti zariadenia. Po úspešnom pečení sa stretli rodiny pod vianočným stromčekom, kde dostali drobné darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Marek Blecha, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Predkladatelia projektu žiadali o pomoc pri realizácii vianočného večierku pre deti z detského domova. Deti zažili pocit Vianoc plnohodnotne, tak ako deti z fungujúcich rodín vrátane darčekov, spoločnej večere a následného zábavného programu. Deťom nakúpili darčeky, ktoré si priali. Zaobstarali im potraviny a koláčiky, výzdobu pripomínnajúcu ducha Vianoc a postarali sa im o zábavný program, ktorý nemali možnosť doteraz zažiť.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Margaréta Žigová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Margaréta sa chopila úlohy náhradnej matky 30-ročnému hercovi so zdravotným postihnutím a pripravila pre neho darček v podobe obľúbených puzzle s mačiatkami a vláčikmi s osobným venovaním. Janka navštívila, odovzdala darček, ktorého námet sama vytvorila a spolu s Jankom a jeho kamarátmi strávila príjemný predvianočný čas.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Margaréta Žigová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Margaréta, ktorá pracuje v dennom stacionári pre ľudí so zdravotným postihnutím, sa rozhodla priniesť svojim klientom, ale aj klientom spolupracujúcich organizácií, nevšedný zážitok v podobe predstavenia bábkového divadla. Herci sa predstavili s netradičným spracovaním rozprávky O kozliatkach a po predstavením porozprávali o svojich potulkách po svete a klientom Dúhového domčeka požičali bábky, aby si ich obzreli a vyskúšali. Tento zážitok výrazne prispel k vianočnej atmosfére v Dúhovom domčeku.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Mária Baďurová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Mária svojim projektom v predstihu pripomenula päť člennej rodine atmosféru Vianoc. Finančné prostriedky boli použité na nákup surovín na kapustnicu a ostatných potravín, ovocia na vianočný stôl a darčekov - oblečenia pre 3 deti.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Mária Beck, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Anna prežila ťažké obdobie. Momentálne sa nachádza v krízovom centre a jej príjem nie je dostatočný na to, aby dokázala zabezpečiť sebe a svojmu synovi pekné Vianoce. Mária a jej blízky z poskytnutých financií zakúpili pani Anne potraviny na štedrovečerný stôl a malý darček pre ňu a jej syna. Pani Annu chceli obdarovať, pretože bola dlhodobo týraná a bola nútená odísť z domu a tak sa ocitla v krízovej situácií a bez financií. Bez pomoci by si Anna nemohla zabezpečiť potraviny na Vianoce a tak by nezažila so synom kúzlo vianočných sviatkov, ale iba jeden ďalší všedný deň.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Mária Boldišová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pomoc projektu bola určená Klubu voľného času, ktorý sa venuje deťom zo sociálne slabých a disfunkčných rodín. Vďaka poskytnutého finančného daru Nadácie Orange sa Klubu podarilo pripraviť 65 balíčkov pre tieto deti. Balíčky boli odovzdané v rámci špeciálnej vianočnej besiedky v klube, ktorá deťom pripomenula, že Vianoce sú výnimočným časom obdarovania, kedy sa plnia detské sny a zároveň sa ukazuje ľudská spolupatričnosť. Odmenou KLubu potom boli šťastné, dojaté a vďačné detské tváričky všetkých detí.
poskytovanie sociálnej pomoci 75 € Mária Bošková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt pani Márie bol určený pre matku a jej postihnutého syna Slávka. Z finančných prostriedkov im nakúpila hygienické potreby a tiež knihy, ktoré veľmi potešili a zaujali. Po dohovore s matkou bola pani Mária jeden deň so Slávkom a jej "dali" voľno. Spolu si čítali, hrali sa a hlavne veľa rozprávali.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mária Mozolíková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Týmto projektom chcela pani Mária pomôcť ľuďom v Charitas (Dom sociálnych služieb v Trstenej). Chcela im spríjemniť deň, aby sa potešili z prítomnosti detičiek z materskej škôlky a aby im ostali pekné spomienky. Starkí sa cítili užitočne pri zdobení a balení medovníkov. Ozdobené medovníky odovzdali ľuďom v Domove dôchodcov v Tvrdošíne, ktorí mali z toho veľkú radosť. Finančné prostriedky boli využité na nákup surovín na medovníky a ich balenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Marián Kudlík, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Marián venoval projekt deťom z Reedukačného centra v Čerenčanoch, kde pracuje. Myšlienkou bolo spríjemniť deťom, ktoré počas sviatkov nemajú kam ísť, tento čas. Zároveň využil dar aj ako motiváciu pre ťažké chvíle, keď deti myslia na rodinu alebo nato, prečo oni nemajú rodinu, kam by mohli ísť. Darom bola herná konzola s kompletným príslušenstvom a hrami plus extra ovládače pre lepšie využite a tablet pre takých, ktorých baví niečo iné alebo len samotné počúvanie hudby.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Maroš Lukáč, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Maroš chcel spraviť radosť Erikovi, ktorý je zdravotne hendikepovaný, aby zažil aj spoločenstvo v inej farnosti, kde môže zvoniť. Pred Erikom podarilo celú akciu utajiť. Netušil prečo ide do inej farnosti a čo ho tam čaká. Začala sa sv. omša a pán kaplán povedal, že má pre niekoho darček, ktorý mu niekto daroval. Erik sa darčeku veľmi radoval a počas celej omše zvonil so zvončekom. Výsledom projektu je, že Erik je veľmi šťastný, že bol aj v inej farnosti, ale hlavne že má nový zvonček, ktorým môže zvoniť na sv. omšiach.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Marta Prelichová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Marta, ktorá má sama veľké problémy zo zdravím pomohla 5-člennej rodine, kde obidvaja rodičia sú na tom zle ako finančne tak i zdravotne. Spoznali sa v chránenej dielni a aj keď sa ich cesty rozišli ostali v kontakte a tak sa Marta dozvedela o ich problémoch s práčkou a rozhodla sa pomôcť im s kúpou novej prostredníctvom Nadácie Orange, čo sa nakoniec aj podarilo.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Marta Vajdová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Ako obyčajní občania pripomenuli projektom pani Marty v predstihu 2- člennej neúplnej rodine otca a syna atmosféru Vianoc. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a ovocia na vianočný stôl a darčeka pre syna Fabianka.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Martin Puškár, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt pána Martina bol určený pre pani Martu. Pani Marta je invalidná dôchodkyňa kvôli svojmu ťažkému zdravotnému postihnutiu. Je odkázaná na pomoc a starostlivosť iných osôb. Pani Marta bojuje neustále s finančnými problémami a nedokáže si zabezpečiť bežné veci, ktoré sú pre nás ostatných samozrejmosťou. Pán Martin jej prostredníctvom projektu zabezpečil práčku, ktorá jej aspoň z časti zjednoduší neľahký život.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Martina Oravcová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Doktorantky Martina a Martina sa po pohovore s MUDr. Ľubicou rozhodli zorganizovať spoločné vianočné posedenie pre pacientov nefrodialyzačného centra v Žiari nad Hronom. Čas strávený na oddelení dialýzy, avšak nie za účelom poskytnutia liečby, ale za účelom spoločného vianočného posedenia poskytol pacientom niečo, čo každý z nás potrebuje - prítomnosť, záujem a porozumenie druhého človeka. Vianočné posedenie sa pre pacientov stalo, aspoň na čas, zárukou ich psychickej rovnováhy. FInancie boli použité na materiál na výrobu darčekov a občerstvenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Martina Puškášová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu pani Martiny bolo spríjemniť Vianoce rómskemu dievčatku Agátke a to zakúpením potrebného oblečenia, obuvi a hygienických potrieb a zabezpečiť mu pocit, že okolie s ním súciti a pomáha mu.
poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Martina Szczureková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Náhradná a profesionálna matka žiadala pre kolegov z Detského domova Štós a ich rodiny finančný príspevok - dar, z ktorého chcela uhradiť náklady spojené s výletom a posedením pre rodiny. 20.12.2014 sa podarilo stretnutie rodín zorganizovať. Rodiny navštívili Košickú ZOO. V príjemnej reštaurácií sa spoločne naobedovali. Následne spolu strávili celé popoludnie rôznymi rozhovormi a detskými aktivitami, ktoré striedali sladkým i zdravým občerstvením.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Martina Veselá, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Natália je 5-ročné dievčatko s diagnózou DMO. Rodina sa nachádza vo veľmi zlej finančnej situácii. Väčšina finančných prostriedkov si vyžaduje starostlivosť o Natálku. Slečna Martina je mladá stredoškoláčka, ktorá chcela rodine dopriala na Vianoce darčeky, potraviny a vitamíny pre Natálku.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Mgr. Andrea Demeterová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: O finančnú pomoc žiadala terénna sociálna pracovníčka mesta Brezno, ktorá chcela obdarovať deti zo sociálne slabších rodín, ktoré nepoznajú štedré Vianoce. Nakoľko úzko spolupracuje s rodinami už dlhšiu dobu, jej cieľom bolo pripraviť pekné Vianoce talentovaným deťom, ktoré navštevujú Komunitné centrum a svojimi tanečnými vystúpeniami spríjemňujú chvíle aj klientom z iných zariadení mesta. Deti zažili atmosféru Štedrej večere s vôňou kapustnice a maškrtami, ktorej súčasťou bolo odovzdanie nového mikrosystému a mikrofónu, pri ktorom môžu naďalej rozvíjať svoj talent.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mgr. Andrea Najšelová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Študenti z dramatického krúžku a trieda sekunda A z Gymnázia J. Lettricha potešili v predvianočnom období starých ľudí žijúcich v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov. Študenti so seniormi vyrábali rôzne ozdoby a vianočné predmety, ukázali im rôzne techniky, materiály a nástroje na výrobu, ktoré sú moderné a tým boli pre nich zaujímavé. V rámci tvorivých dielní pripravili malé darčeky a upiekli medovníčky a iné vianočné pečivo. Aspoň na chvíľu im spríjemnili predvianočný čas a uľahčili ťažkosť osudu. Projekt Pohlaďme slovom III. je pokračovaním projektu, ktorý sa realizoval už minulý školský rok.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mgr. Beáta Dundová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Prostredníctvom projektu pani Beáty boli obdarovaní starší ľudia, ktorí žijú väčšinou bez svojej rodiny. Návštevou, rozhovorom a darčekom (osušky a sladkosti) týchto 13 ľudí aspoň na chvíľu zabudlo na svoje strasti, zdravotné problémy a na svoj ťažký a osamelý život.
poskytovanie sociálnej pomoci 135 € Mgr. Beáta Dundová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Juraj žijúci vo veľmi biednych podmienkach nemal v dome vodu. Cieľom projektu pani Beáty bolo zabezpečenie vodárničky darling. Juraj si medzičasom darling zabezpečil (zobral pôžičku) a tak po zistení, že jeho posteľ je v katastrofálnom, pani Beáta zakúpila pre Juraja posteľ, paplón, vankúš a posteľnú bielizeň.
poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Mgr. Daniela Lukáčová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Triedna učiteľka prostredníctvom vysnívala pre svoju nadanú žiačku notebook, ktorý jej má pomôcť v ďalšom vysokoškolskom štúdiu. Projekt sa podarilo zrealizovať zakúpením kvalitného notebooku a následným odovzdaním na stužkovej slávnosti. Bol to mimoriadny zážitok nie len pre obdarovanú, ale aj pre všetkých prítomných - jej spolužiakov, rodičov, rodinných príslušníkov, partnerov aj vyučujúcich.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mgr. Daša Mellová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt Pre anjelika Julku bol určený pre rodinu s ťažko postihnutou dcérkou - s angelman syndrómom, ktorá okrem Julky vyžadujúcej celodennú starostlivosť,vychováva ďalšie dve deti. Pomoc pre nich žiadala ich rodinná priateľka, ktorá pre nich získala prostredníctvom projektu finančné prostriedky na víkendový pobyt v horách pre celú rodinu, z ktorých boli uhradené náklady na ubytovanie a stravu. Cieľom projektu, ktorý bol úspešne naplnený, bolo umožniť im oddýchnuť si a načerpať nové sily pri výchove dcérky Julky s ťažkým postihnutím.
poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Mgr. Dušan Tokarčík, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Dobrovoľníci z obce Klčov pripravili pre dôchodcov, osamelých občanov a sociálne slabších občanov sériu vianočných stretnutí a prekvapení. Pripravili im spoločnú štedrú večeru darčeky. Z finančných prostriedkov nakúpili ovocie, menšia darčeky. Dofinancovanie projektu im pomohli miestny podnikatelia a obecný úrad. Zorganizovali aj stretnutie rodín, ktoré sa dlho nevideli.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mgr. Emil Ivančo, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt bol určený pre 5 klientov DSS Méta Martin. Je to zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje pobyt deťom a dospelým klientom s rôznym druhom postihnutia. Cieľom bolo umožniť klientom zažiť zmenu počas vianočných sviatkov a dopriať im prežitie atmosféry Vianoc mimo zariadenia, kde boli obdarovaní malými darčekmi. Týždenný pobyt v okolí Turčianskych Teplíc im priniesol veľa krásnych zážitkov.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mgr. Emil Ivančo, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt bol určený pre klientov DSS Méta Martin. V predvianočnom období bol realizovaný Vianočný turnaj v stolnom tenise. Víťaz turnaja nie je ten, kto je najlepší hráč, ale ten, kto dokáže svojho porazeného súpera odmeniť. Cieľom bolo navodenie vianočnej atmosféry, nesúcej sa v duchu prajnosti, radosti a pokoja. Pre klientov bol zakúpený stolnotenisový stôl, ktorému sa veľmi tešili.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Mgr. Emília Svetlíková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Prostredníctvom projektu obdarovala sociálna pracovníčka Denného stacionára pani Emília 12 svojich klientov, ktorými sú najmä seniori, invalidní dôchodcovia a ťažko zdravotne postihnutí občania. Z finančných prostriedkov boli zakúpené vitamíny a čaje. Obdarovanie bolo naplánované zorganizovaním vianočného posedenia pre všetkých klientov stacionára. Klienti boli veľmi prekvapení, nesmierne potešení a veľmi vďační za dary.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mgr. Erika Horniaková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt pani Eriky bol zameraný na matku s 12 deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia . Žijú v starom dome, kde nie je ani dostatok lôžok na spanie. Boli im zakúpené základné trvanlivé potraviny a Mikulášske balíčky pre deti. Rodina tak mala dostatok potravín aspoň na určitý čas.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mgr. Erika Horniaková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt bol určený pre Sebastiánka a Frederika, ktorí sú umiestnení v Detskom domove v Topoľčanoch. Na vianočné sviatky prišli na pobyt domov, tak sa ich pani Erika rozhodla obdarovať. Finančné prostriedky boli použité na nákup darčekov pre deti (hračky, knižka, lopta,...). Pre otca boli nakúpené potraviny, ktoré im spestrili vianičné sviatky.
poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Mgr. Erika Horniaková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt pani Eriky bol venovaný dievčatku, ktoré žije momentálne len so svojou mamou v dome bez elektriny v skromných podmienkach. Pani Erika Paťke nakúpila oblečenie, drogériu a knihy. Dievčatko sa darčekom veľmi potešilo, nakoľko si jej matka nemôže dovoliť kúpiť pre ňu tieto veci.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Erika Horniaková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt Vianoce pre Zolka skrášlil Vianoce 8 ročnému chlapcovi Zolkovi a jeho mamine. Žijú sami bez otca. V minulosti mali množstvo problémov a sú v hmotnej núdzi. Pani Erika nakúpila prostredníctvom projektu trvanlivé potraviny a Zolka prekvapila pod stromčekom kolobežka, po ktorej tak veľmi túžil.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Erika Horniaková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt pani Eriky skrášlil vianočné sviatky rómskej rodine v Leviciach. Matka s otcom žijú v malom domčeku, ktoré prenajíma mesto, so svojimi dvoma deťmi. Miško a Tamarka dostali darčeky, ktorým sa veľmi potešili. Rodine bola odovzdaná hygienická výbava. Rodičia dostali rýchlovarnú kanvicu a balíky vianočného pečiva.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Erika Horniaková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt pani Eriky bol určený pre päť detí a mamičku, ktorá sa nachádza už rok v Krízovom stredisku v Bošanoch. Pre deti boli zakúpené hračky k Vianociam. Matke projekt odľahčil finančnú situáciu v čase vianočných sviatkov.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Eva Jančušková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Sociálna pracovníčka vďaka spolupráci s neformálnym zoskupením Ľudí dobrej vôle priblížila ľuďom bez domova v meste Liptovský Mikuláš atmosféru Vianoc. Pre ľudí bez domova a sociálne odkázaných pripravili spoločnými silami sviatočný vianočný obed. Finančné prostriedky boli použité na nákup surovín na tradičné vianočné menu: kapustnica, zemiakový šalát s údeným, slané a sladké pochutiny, ovocie, káva, čaj, nealkoholické nápoje. Vianočného obeda sa zúčastnilo 26 ľudí, ktorí si vďaka priateľskej atmosfére mohli vychutnať dobré jedlo okorenené čarovnou sviatočnou atmosférou.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Mgr. Eva Raffajová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Eva žiadala o pomoc pre deti z rómskej osady, ktoré učí na základnej škole v Ľubici. Spoločne prežili adventný čas nielen v škole, ale i mimo nej. Vyrobila s nimi vlastnoručné darčeky, zakúpila pomôcky na výrobu darčekov, adventné kalendáre, ozdoby na stromček, do triedy, perníky, hračky a hračku na hranie v triede počas príprav na Vianoce. Rovnako pripravila a zakúpila veci potrebné na vianočnú besiedku s rodičmi, vybavila živý vianočný stromček od lesníkov, zakúpila naň stojan a spoločne s deťmi tento stromček postavila a ozdobila.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Mgr. Helena Stašáková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu je zútulnenie obývačky detského domova, kde deti trávia veľa svojho voľného času. Do výberu nových políc, skriniek a bytového textilu predkladateľka zapojila aj deti, aby cítili, že sú dôležité, že im na nich záleží a že nie sú samé, hoci sú opustené.
poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Mgr. Ján Pčolinský, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: O pomoc v projekte žiadal pán Ján, ktorý navštevuje deti v detskom domove od roku 2010. Pre deti zorganizoval návštevu kina, kde ich zobral on osobne. Taktiež im zakúpil nový DVD prehrávač. Zámerom tohto projektu bolo pomôcť deťom z detského domova prežiť krajšie Vianoce.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Mgr. Janka Lemberková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Štedrý večer klientov núdzového bývania nastal už pár dní pred jeho samotnou realizáciou a to prípravami. Zamestnanci a klienti spoločne pripravovali výzdobu zariadenia a pečenie vianočných koláčov. Zamestnanci nakúpili suroviny na pečenie a prípravu štredovečerného menu, vrátane darčekov pre deti aj dospelých. Deti si pripravili básničky a modlitbičky k štedrovečernému stolu. Zamestnanci pre všetkých pripravili a zabalili darčeky, ktoré po večeri rozdali klientom.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Jarmila Prelichová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Učiteľka z chudobného regióna obdarovala mikrovlnnou rúrou mladú rodinu, ktorá žije v sociálne znevýhodnenom prostredí. Tento dar im uľahčí starostlivosť o ročného chlapčeka. Príprava teplého mlieka bude s týmto spotrebičom nielen jednoduchšia, ale hlavne bezpečná. Najmä pre mamičku bol tento dar veľmi dojemným a nečakaným gestom.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mgr. Juraj Čurilla, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: V rámci projektu Vianočné prekvapenie bol zakúpený vysávač pre pána Františka, ktorý bojuje zo zákernou chorobou, ktorá spôsobuje okrem iného i veľké hygienické problémy. Juraj, predkladateľ projektu, je presvedčený, že kvalitný domáci pomocník z veľkej časti pomôže pri upratovaní.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Mgr. Katarína Čipčalová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Štefánia je 10 ročná rómska polosirota, ktorá stratila otca. Nakoľko predkladateľka projektu Katarína je na čiastočnom invalidnom dôchodku a Števka jej okrem iných veľmi pomáha, a ešte k tomu vie, aké je to stratiť otca v detskom veku, chcela pomôcť jej rodine - ktorá sa o dievča stará. So Števkou pripravili pre rodinu pekné Vianoce. Zakúpili nový plynový sporák s elektrickou rúrou, nakoľko nemali na jeho kúpu dostatok financií. Spoločne potom v novej rúre upiekli vianočné perníky, linecké koláče, medovníčky a vlastnoručne vyrobili vianočné ozdoby na stromček. Katarína obdarovala Števku aj osobným darčekom spoločenskými hrami.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mgr. Katarína Kotradyová, PhD., projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Katarína projektom pomohla 8-člennej rodine z rómskej osady. Postarala sa o objednávku a dodanie pece na vykurovanie a varenie a tým zabezpečila spomínanej rodine krajšie a teplejšie Vianoce. Rodina bola v ťažkej životnej situácií po požiari rodinného domu. Pri dodaní pece členovia rodiny neskrývali svoje prekvapenie a šťastie.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Lucia Mlynáriková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Lucia chcela projektom pomôcť starostlivým rodičom troch šikovných detí a ich dvom partnerom. Rodina nie je v najlepšej finančnej situácii, poznačená zdravotnými problémami, nezamestnanosťou a výdavkami na štúdium a stavebné úvery. Pomoc spočívala v zakúpení potravinového balíčka na prípravu štedrej večere.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Mgr. Mária Beľová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: O pomoc a finančnú podporu žiadala sociálna pracovníčka zariadenia núdzového bývania a útulku pre rodiny umiestnené v tomto zariadení. Podarilo sa zabezpečiť finančné prostriedky na kúpu potravín, z ktorých boli pre 20 rodín vytvorené potravinové balíčky obsahujúce základné suroviny a potraviny, ktoré patria na štedrovečerný stôl. Organizačný tím z vlastných zdrojov zabezpečil a zrealizoval varenie kapustnice, na ktorom sa spolupodieľali aj samotní klienti. Vyvrcholením bolo spoločné posedenie a odovzdanie balíčkov. Na záverečnom odovzdávaní sa nezúčastnili 5 rodín, ktorým boli balíčky odovzdané dodatočne.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mgr. Mária Vozáryová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt Z rozprávky do rozprávky bol zrealizovaný v zariadení núdzového bývania v Dolnom Kubíne. Jej autorom bola vedúca spomínaného zariadenia. Cieľovou skupinou a zámerom projektu boli deti predškolského, mladšieho a staršieho školského veku a aj ich matky. Klienti zariadenia sa prostredníctvom rôznych spoločenských hier zakúpených z finančných prostiredkov venovaných projektu preniesli do ríše fantázie, čím sa posilnili aj vzájomné rodinné väzby medzi deťmi a rodičmi a súrodencami navzájom. Kúpou náučných encyklopédií sa zákonite podporila a prehĺbila vzdelanostná úroveň detí umiestnených v zariadení núdzového bývania
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Mgr. Mária Zolotová , projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Mária je učiteľkou na rómskej škole. Jej snahou a snahou jej kolegov je, aby žiaci mali možnosť naučiť sa základy pre fungovanie rodiny. V škole chceli dokončiť kuchyňu, v ktorej budú spracovávať potraviny, ktoré si sami dopestovali. Z finančných prostriedkov dokúpili sporák, kuchynské vybavenie a potraviny, aby mohli pripravovať vianočné pohostenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mgr. Miroslava Piscová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Mama postihnutého chlapca Mareka urobila radosť jeho spolužiakom a p. učiteľke, ktorá dáva svojim žiakom svoje srdiečko. Chodenie do školy je pre tieto deti udalosť dňa, na ktorú sa vždy tešia. P. učiteľka Gabika pre deti mnohé pomôcky vlastnoručne a s láskou vyrába, financie nedovoľujú nakupovanie nových a kvalitných pomôcok. Vianoce v škole - v triede 8 postihnutých detí v CSS DEMY Trenčín - kúpa nových kvalitných pomôcok - hračiek, ktoré deťom rozžiarili očká a pomôžu im pri ich práci v škole. Nové pomôcky uľahčia deťom boj s jemnou a hrubou motorikou, novými podnetmi, rozvojom zmyslov, komunikáciou, spoluprácou...Veselé, farebné a kvalitné pomôcky sú pre deti novou výzvou, ktorá ich potiahne vpred a dá im ďalšiu šancu na prekonávanie ich ťažkého života.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mgr. Miroslava Tóthová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt pani Miroslavy bol venovaný 28 klientom s duševným ochorením rehabilitačného strediska Radosť. Kúpou nového vianočného stromčeka a posedením v kruhu priateľov sa jej podarilo obohatiť prežitie Vianoc týchto ľudí. Kúpila stromček, ozdoby, materiál na výrobu ozdôb, občerstvenie, ingrediencie na nealkoholický vianočný punč a studenú kuchyňu. Radosť klientov z tohto projektu napĺňala srdcia pracovníkov Radosti, čo bolo aj pre nich pomocou.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Mgr. Monika Podolinská, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Predkladateľom projektu bola pani Monika, riaditeľka ZŠ v Muránskej Dlhej Lúke, ktorá už niekoľko rokov spolupracuje s rôznymi organizáciami na charitatívnych a environmentálnych projektoch. Spolu so svojimi žiakmi vypracovali projekt pod názvom Čaro Vianoc, ktorého cieľovou skupinou boli starostlivo zvolení ľudia žijúci v obci, ale i neďalekej rómskej osade. Z rôznych ingrediencií, komponentov a iných drobností skupina dobrovoľníkov vyrobila plnohodnotné vianočné ozdoby, drobné darčeky a vianočné pečivo. Vďaka spolupráci detí a dospelých sa podarilo úspešne zrealizovať projekt, ktorý potešil telo i dušu, ktorý všetkým zainteresovaným pripomenul, že Čaro Vianoc ešte stále existuje.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mgr. Renáta Mikytová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Trieda 4. AT s ich triednou učiteľkou žiadala o pomoc v podobe darčeka do domácnosti pre 3 súrodencov, študentov SOŠ v Námestove. Títo mladí ľudia sa starajú o svoju mamu, ktorá je ťažko chorá a zbavená svojprávnosti. Otec v snahe finančne zabezpečiť rodinu odchádza za prácou z regiónu na turnusy. Bol im zakúpený viacúčelový vysávač Zelmer na uľahčenie práce v domácnosti. Darček im bol odovzdaný ako prekvapenie počas vianočného programu.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mgr. Silvia Tomková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Silvia prostredníctvom projektu žiadala o príspevok pre manželov dôchodcov, ktorí sa starajú o tri deti z detského domova. Jedno z detí, 2- ročný Janko, je momentálne na onkologickom oddelení. Finančné prostriedky využila pani Silvia na nákup obuvi, oblečenia pre deti a na nákup potravín pre celú rodinu.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mgr. Silvia Václavíková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu pani SIlvie bolo pomôcť trom deťom chorej matky, ktorá je dôsledkom ťažkého poškodenia žilového systému nezamestnaná. Rodina žije iba z príjmov otca a matke nepriznali invalidný dôchodok. Cieľom projektu bolo zmierniť ich neľahkú životnú situáciu zakúpením poschodovej postele pre maloleté deti.
poskytovanie sociálnej pomoci 229 € Mgr. Silvia Václavíková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: V tomto projekte sa pani Silvia zamerala na osamelo žijúceho staršieho pána, ktorý trpí závažným neurologickým problémom. Vzhľadom na to, že v dome nemal sociálne zariadenie a ani kútik na základnú dennú hygienu, rozhodla sa mu pomôcť. Zakúpila sociálne zariadenie, sprchovaciu vaničku a k tomu potrebné príslušenstvá. Na vlastné náklady a za pomoci ľudí s dediny zadovážili, piesok, vápno, obkladačky, cement a svojpomocne sa pustili do práce.
poskytovanie sociálnej pomoci 190 € Mgr. Silvia Václavíková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: V tomto projekte sa pani Silvia zamerala na pomoc rodinám nachádzajúcim sa v hmotnej a sociálnej núdzi. Zakúpila im základné potraviny na štedrú večeru. Podarilo sa jej pomôcť týmto rodinám k prežitiu krajších, šťastnejších a radostnejších Vianočných sviatkov so všetkým, čo k ním patrí.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Mgr. Simona Čankyová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt Vianočné svetielko bol zameraný na deti umiestnené v detskom domove Dedina Mládeže a skupinu Lienky, v ktorej sú zaradené deti s autizmom. Terénna sociálna pracovníčka strávila deň s deťmi v detskom domove pri výrobe rôznych predmetov, kreslení, maľovaní a pod. Darovaním pomôcok pre arteterapiu prispieva k rozvoju schopností detí postihnutých autizmom a zároveň deti trávili zmysluplne svoj voľný čas počas vianočných sviatkov v detskom domove.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mgr. Tatiana Juríková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Nikdy sa nevzdávajte!, bol titul "podstromčekového" motivačného workshopu s koučom, ktorým si prešli osamelí rodičia detí v psychoterapii. Byť architektom vlastného života, bola pre nich výzva. Odniesli si, že je dobré počúvať sa, byť súcitní, a že všetko je v hlave. Uvedomili si svoje priania, postoje a pocity. Odišli s tým, že najviac je zahŕňať deti láskou, stáť pri nich, a terapeut na telefóne. Kouč im v závere uviedol možnú techniku zvládania konfliktov - transpozíciu.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mgr. Tatiana Juríková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Rok 2014 ukončili neformálnym kurzom základov kubánskej salsy 8 ľudia s liečenou depresiou s majstrom sveta v tomto tanci. Účastníkov kurzu podporil v kondičnom pohybe, zasmiali sa spolu v situáciách, keď to nešlo, a poodhalil im pôvod latino tanca. To, že tvorili skupinu, ktorá na sebe „pracuje“, bolo pre nich významné. Kubánska salsa nesklamala - dala priestor na vnímanie seba i partnera. Na vlastnej koži spoznali, že je rečou tela, s ktorou sa môžu dorozumieť na celom svete.
poskytovanie sociálnej pomoci 175 € Mgr. Tomáš Miňo, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Odborník na pracovnú rehabilitáciu chcel zabezpečiť materiál pre klientov novovzniknutého Denného stacionára, pokúsiť sa naučiť ich základné pracovné postupy pri práci so samoschnúcou hlinou, pedigom a hmotou FIMO a spolu obdarovať ich rodinných príslušníkov vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Finančné prostriedky využil na nákup výtvarného materiálu.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Mgr. Veronika Šimonová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Cieľom projektu bolo pomôcť nepočujúcemu dievčatku a jej počujúcej mame navzájom si porozumieť a plnohodnotne komunikovať v prirodzenom jazyku nepočujúceho dievčaťa, ktorým je slovenský posunkový jazyk. Predkladateľka projektu prostredníctvom kúpy kurzu posunkového jazyka a kurzu Miniškôlky pre nepočujúce detičky na mesiac december dopomohla k vzdelávaniu sa darovala lepšie vzájomné porozumenie a zblíženie ich dvoch "odlišných" svetov. Kurzy posunkového jazyka boli určené pre mamičku Jasmínky a pre Jasmínku. Kurz Miniškôlky sa realizoval v inkluzívnom prostredí detského Montessori centre, kde boli počujúce a nepočujúce deti. Bol to pre všetkých nesmierne vzácny a obohacujúci čas.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mgr. Zuzana Beregházyová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Predkladateľka projektu Zuzana osobne pozná Juraja ako dobrosrdečného človeka. Juraj pomáha a je aktívny napriek svojmu závažnému zdravotnému stavu. Prostredníctvom svojho projektu zakúpila laserovú čiernobielu tlačiareň. Tento dar Juraj bude využívať nielen pre svoje osobné účely, ale aj pri svojej práci s deťmi zo znevýhodneného sociálneho prostredia.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Miesto v dome, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: O pomoc žiadalo občianske združenie Miesto v dome , ktoré dlhodobo a pravidelne realizuje výdaj jedného teplého jedla denne. Túžbou realizátora bolo pripraviť Vianočnú slávnosť, ako niečo výnimočné v roku pre klientov nízkoprahového denného centra. Zamestnanci spolu s dobrovoľníkmi, pripravili priestory, pripravili jedlo a nakúpili darčeky pre klientov. Na Vianočnej slávnosti sa zúčastnilo 70 klientov.Podávalo sa tradičné vianočné menu.
poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Michaela Urban, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt Prinesme Vianoce bojovníkom s rakovinou do izieb bol urćený na pomoc Onkologickému oddeleniu Roosveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. O pomoc žiadal tím dobrovoľníkov, ktorí organizuje pravidelné akcie na tomto oddelení na základe finančných darov. Prostredníctvom podpory zo strany Nadácie Orange sa podarila zrealizovať vianočná výzdoba izieb aj spoločných priestorov, zorganizovať pre pacientov predvianočné posedenie spojené s obdarúvaním, zabezpečíť potraviny, nápoje, ovocie, sladké i slané dobroty na sviatočné obdobie a stráviť čas s ľuďmi, ktorí si zaslúžia obdiv, spolupatričnosť a pocit lásky, záujmu aj kúsok nádeje.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Michal Smädo, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Michal, ktorý pracuje ako dobrovoľník v dennom stacionári pre ľudí so zdravotným postihnutím, sa rozhodol pre kúpu nového keybordu pre denný stacionár, kedže doteraz v zariadení používal požičaný keyboard. Spolu s kúpou keyboardu začal s výukou klientov v hre na keyboarde.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Milada Antalová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt pani Márie bola určená pre Andreu, matku, manželku, ktorá už tri roky bojuje s leukémiou a jej manžela. Obidvaja prechádzajú ťažkým obdobím. Finančné prostriedky boli z časti využité na liečebný pobyt nielen na liečbu pohybového aparátu, ale u tejto dvojice aj liečbu duše. Pani Mária taktiež zakúpila materiál na výrobu handmade darčekov a na výrobu medovníkov, ktoré venovala tejto rodine s dvomi deťmi.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Milan Hrivniak, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Skupinka štyroch dobrovoľníkov sa rozhodla pripraviť tvorivé dielne pre hlucho-slepé deti v Červenici. Vyrábali spolu ozdobné voňavé mydielka a inú vianočnú výzdobu. Aj v takomto špecifickom prostredí sa im podarilo zrealizovať smelý plán a urobiť detičkám s postihnutím radosť. Naučili ich vlastnoručne vyrobiť si mydlo a pripraviť svojím najbližším prekvapenie na Vianoce.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Milan Petráš, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Charita - dom sv. Vincenta už tradične za výdatnej pomoci dobrovoľníkov pripravuje Štedrú večeru pre klientov charity s rozdávaním drobných darčekov (ponožiek, čiapok, rukavíc). Vo vianočnom období počet klientov narastá hlavne o soc. slabšie rodiny, pre ktoré organizuje aj potravinové zbierky. V tomto roku prvýkrát činnosť rozšírili aj o originálne darčeky pre 9 detí z 3 sociálne slabých rodín. Prekvapenie bolo veľké, pretože okrem potravín a šatstva nič viac nečakali. A predsa deti dostali hračky, knihy, pastelky a drobné darčeky dostali i ich mamičky.
poskytovanie sociálnej pomoci 240 € MIMA, n. o., projekt podporený v programe Darujte Vianoce: O pomoc žiadala nezisková organizácie MIMA pre klientov denného stacionára s mentálnym, telesným, zmyslovým a kombinovaným postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Zrealizoval sa celý projekt Čaro vianoc, ako príprava ozdôb, vianočnej výzdoby interiéru denného stacionára a vianočného stromčeka, varenie vianočnej kapustnice, slávnostné prestieranie vianočnej tabule ako aj odovzdanie vianočných darčekov a spoločná zábava klientov, ich rodinných príslušníkov a personálu.
poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Miriam Dóczeová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Miriam žiadala o 10 hodín jazdy na koni pre sirotu, ktorá v roku 2014 prišla o obidvoch rodičov. Dievčatko býva v Bratislave s babkou, ktorá je jej opatrovníčkou. Počas Vianočných sviatkov, bolo dievčatko u rodiny Miriam na prázdninách a ako prekvapenie okrem darčekov jej dali 10 hodín jazdy na koni. Reakcia bola úžasná, nakoľko z jej slov to bol ten najlepší a najkrajší darček, aký jej mohli dať.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Miriam Rabatinová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Vďaka projektu pani Miriam sa podarilo zakúpiť hodnotný dar pre trojčlennú rodinu, z ktorej každý člen dlhé roky bojuje s chorobou. Nová práčka im určite uľahčí život a nenaruší ich rodiny rozpočet, ktorý je už aj tak napätý vzhľadom na závažne ochorenia, diéty, náročnú úpravu stravy a lieky, ktoré si musia hradiť z nízkych dôchodkov.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Miroslava Jagelčáková Schifferdeckerová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: V rámci projektu zorganizovala pani Mirka tvorivé dielne v MŠ, ktorých sa zúčastnili rodičia a deti. Vyrábali vianočné ozdoby a drobné darčeky pre starkých, ktorí Vianoce trávia v zariadení pre seniorov. Cieľom projektu bolo rozvíjanie sociálneho cítenia u detí a budovanie úcty k starším.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Miroslava Janočková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Tento projekt písala študentka vysokej školy pre chlapcov zo zariadenia podporovaného bývania vo Vranove nad Topľou, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Prostredníctvom Nadácie Orange im zabezpečila nový plynový sporák s elektrickou rúrou a formičky na dobré koláče. Aktívne ich zapojila do procesu pomoci pri osamostatnení sa v seba obslužných úkonoch ako je varenie a pečenie. Do realizácie sa zapojilo 10 osôb. Napiekli sa koláče na Vianočný stôl pre 15 chlapcov.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Miroslava Schmidtová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt pani Mirky Vyrobíme dary pre otcov i mamy bol určený pre 10 detí z DeD Margarétka v Lučenci. Cieľom projektu bolo vyrobiť s deťmi darčekové krabičky, šperky a medovníky pre svojich najbližších. Z nakúpených surovín na medovníčky (múky, cukru, medu, škorice a i.) sa upiekli chutné zlatisté koláčiky, ktoré urobili radosť nielen deťom, ale najmä ich príbuzným, ktorí boli nimi obdarovaní. Krabičky zdobené servítkovou technikou a šperky (náramky z gumičiek a náhrdelníky z korálok) sa stali ozdobou obdarovaných príbuzných, vychovávateľov i priateľov.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Miroslava Vargová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Manželia z Hnúšte pomohli mladej 4-člennej rodine, žijúcej v susednej obci Klenovec. Hlava rodiny - otec je kvôli nešťastnému zraneniu ochrnutý a odkázaný na neustálu starostlivosť svojej manželky. Aby boli ich Vianoce bezstarostnejšie a krajšie, obdarovali ich praktickým a pre nich potrebným darčekom, ktorý im poslúži na niekoľko sezón - išlo o letné pneumatiky na osobné auto, ktoré je pre rodinu nevyhnutnosťou. Okrem toho im pomohli so surovinami na vianočnú večeru a hygienickými potreby.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Monika Dlugošová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Na oddelení psychiatrie nemocnice v Rožňave sa zrealizovali tvorivé dielne pre pacientov - klientov zariadenia. Vyrobené dekoračné predmety a drobné darčeky poslúžli pacientom ako darčeky pre rodinných príslušníkov a personál oddelenia.V závere podujatia prebehlo vianočné posedenie. Personál oddelenia bol obdarovaný kvietkom za starostlivosť, snahu a ochotu, ktorú klientom celoročne poskytujú.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Monika Dlugošová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Nevidiaci Milan bol obdarovaný drogériou dennej potreby a boli pre neho zakúpené potrebné lieky a vitamíny z lekárne. Malý darček dostal aj osobný asistent, ktorý mu počas roka pomáha. Radosť urobili aj domáce koláčiky a vianočný venček , ako dar od autorky projektu. Všetky aktivity sa uskutočnili podľa plánu.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Monika Liptáková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Dobrovolníčke z malej obce v okrese Rožňava sa podarilo zakúpiť zimné oblečenie pre 20 rómskych detí vo veku od 3- 15 rokov. Osobne ich navštívila v predvianočnom čase v ich domácom prostredí. Odovzdala im darčeky so zimným oblečením, ktoré ich zahreje v chladných zimných mesiacoch. Darovaním darčekov sa jej podarilo rozžiariť v očiach detí plamienky radosti a prežiť spolu s nimi radosť z vlastného darčeka pod vianočným stromčekom. Zároveň v nich posilnila vieru, že priatelia na nich nikdy nezabudnú.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Monika Liptáková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Dobrovoľníčka napriek uponáhľanej, pretechnizovanej dobe zorganizovala čitateľskú besedu v obecnej knižnici, aby motivovala deti čítať rôzne knihy. Pre 15 detí z rodín v hmotnej núdzi zakúpila knihy rôznych žánrov, z farebného papiera vyrobila záložky do kníh a všetkým účastníkom besedy podarovala vyrobený vianočný pozdrav.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Monika Podlucká, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pomoc pani Moniky bola určená zdravotne a telesne postihnutým ľuďom, ktorých osud nie je vôbec ľahký. Zakúpila umývačku riadu pre zariadenie Archa v Bánovciach nad Bebravou, ktorá im pomôže pri práci a uľahčení pobytu v tomto zariadení.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Monika Tušimová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Asistentka terénnej sociálnej pracovníčky spoločne s realizačným tímom pripravili pre deti a rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia vianočné tvorivé dielne. Z finančných prostriedkov sa zakúpil materiál na výrobu ozdôb a občerstvenie pre účastníkov projektu. Zároveň vyrobili ozdoby aj pre seniorov, ktorých navštívili v ich domácnostiach a vyčarili u nich úprimnú radosť. Tvorivých dielní sa zúčastnilo 35 ľudí a navštívili 15 domácností seniorov.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pre projekt zariadenia sociálnych služieb v Topoľčanoch boli vybrané dve hraničné skupiny klientov.Prvá vo svojom živote zažila veľa nedobrého, nezostalo jej nič, iba vlastný život - klienti útulku a domova na pol ceste. Druhá skupina klientov sú osoby v napriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,nepriaznivého zdravotného stavu. Klienti boli zapojení do pečenia vianočného pečiva, ktoré odovzdali všetkým spolubývajúcim v zariadení. Klienti boli veľmi dojatí, že ich spolubývajúci vo voľnom čase, niekedy aj na úkor svojho zdravia, napiekli chutné pečivo a pripomenuli im pohodu vianočných sviatkov. Financie boli využité na nákup materiálu na pečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € NAŠE - VAŠE DETI, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt občianskeho združenia NAŠE - VAŠE DETI bol zameraný na 35 detí s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia a ich rodiny, ktoré prežili ťažké životné zlomy a sú v zlej situácii. V prvej fáze projektu sa deti zapojili do arteterapeutických tvorivých dielní. V druhej im dobrovoľníci pripravili Vianočný večierok. Atmosféra bola neopísateľná. Deti a ich rodiny sa tešili z každého okamihu.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Natália Topoľská, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zamestnanec n. o. HARMÓNIA chcel pomôcť vytvoriť príjemné prostredie dýchajúce rodinnou atmosférou v období vianočných sviatkov pre klientov dvoch zariadení – útulku a zariadenia núdzového bývania. Prostriedky získané projektom tak pomohli ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli mimo svojej rodiny a nachádzajú sa v zložitej situácii. Z nakúpeného materiálu a potravín klienti spoločne piekli vianočné pečivo, vyrábali vianočné ozdoby a pripravovali štedrú večeru, ktorú bolo možné skutočne nazvať štedrou. Pomoc bola poskytnutá 41 klientom.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Nikoleta Garajová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Nikoleta chcela rodine s piatimi deťmi zabezpečiť sviatky plné hojnosti. Rodine spravila nákup trvanlivých potravín. Deti sa potešili novým hračkám. Finančné prostriedky boli využité na nákup potravín, bábik pre dievčatá a autíčko na ovládanie pre chlapca.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Noemi Tomková, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Súkromná osoba žiadala o finančnú pomoc pre pani Dášu a jej troch synov Radka, Slávka a Danka, ktorý je postihnutý Dawnovým syndrómom. Pred rokom a pol ich opustil otec, kvôli inej žene. Tak sa táto rodina dostala do smutnej a ťažkej situácii aj po finančnej stránke. Sladkými koláčikmi a darčekmi boli potešené tri opustené deti a ich mama sa tešila z radosti svojich detí.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie "Pelúsok", projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt Prišli sme k vám s koledou bol určený pre seniorov v obci. Členom Občianskeho združenia sa podarilo zrealizovať veľmi milé a príjemné podujatie, na ktorom sa stretli so seniormi. Pripravili pre nich kultúrny program a občerstvenie. Kultúrny program tvorilo folklórne pásmo s tematikou vianočných zvykov. Spolu s folklórnym súborom si seniori zaspievali aj ľudové piesne a koledy. Všetkých seniorov potešil záujem a snaha členov občianskeho združenia o spoločne prežité chvíle vo vianočnom období. Chutná vianočná kapustnica, vianočné pečivo, ovocie, káva, čaj, minerálka a tiché tóny vianočných kolied dodali tomuto stretnutiu tú správnu atmosféru.
poskytovanie sociálnej pomoci 456 € Občianske združenie Aktív - Relax, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zástupcovia o. z. Aktiv-Relax pozvali osamelých seniorov z okolia Dolného Kubína na Vianočnú Krakowskú púť, aby im priblížili atmosféru Vianoc. Spoločne navštívili Chrám Božieho Milosrdenstva a Sanktuárium sestry Faustíny. Každý mal možnosť po spoločnej prehliadke chvíľu zotrvať v tichej osobnej modlitbe, prosbách, či vďakách Bohu. Prešli cez nádherný Vianočný Krakow, občerstvili sa na vianočných trhoch, kde na nich dýchala tá pravá vianočná atmosféra.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Občianske združenie ELPIS - Nádej, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt bol určený na nákup vianočných balíčkov pre deti vo veku 0-10 rokov. Jedná sa o deti v obci Hybe, pre ktoré bolo vo vianočnom období pripravené popoludnie s programom v miestnom kostole s občerstvením z vlastných prostriedkov. Jednalo sa o vianočný program s hrami, v rámci ktorého bolo realizované aj odovzdávanie drobných balíčkov. Finačné prostriedky boli využité na prípravu balíčkov.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie Chránené bývanie a chránené dielne, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: O pomoc žiadala riaditeľka zariadenia sociálnych služieb pre 22 klientov. Z projektu sa jej podarilo nakúpiť potraviny na vianočný večierok a štedrú večeru pre klientov zariadenia sociálnych služieb. Na vianočnom večierku sa klienti stretli so svojimi príbuznými, kde sa im pochválili vianočným programom, ktorí si pripravili. Potom si spoločne posedeli pri štedrej večeri a spoločne sme sa zabávali.
poskytovanie sociálnej pomoci 450 € Občianske združenie Žilinský štart, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Ľudia bez domova prežili pekné Vianoce. Spoločne s pracovníkmi pripravovali večeru, upiekli sa koláče, medovníčky. Všetci klienti ubytovaní v útulku dostali praktický darček. Občianske združenie Žilinský Štart dokázali pomôcť 52 ľuďom prežiť trošku veselšie a štedrejšie Vianoce.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Od srdca k srdcu, občianske združenie, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Dobrovoľníci z OZ Od srdca k srdcu projekt venovali starým ľuďom, ktorí sa nemôžu zučastníť ani jednej aktivity, ktoré v obci združenie realizuje. Predvianočné podujatie (posedenie) bolo venované tridsiatim mobilným seniorom. Bolo to vianočné predstavenie a posedenie pri vianočnom punči a prítomní boli obdarovaní malým darčekom - lampášikom. Ďalšia skupina päťdesiatich starých a osamelých ľudí bola obdarovaná počas osobnej návštevý koledovania u nich doma.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Rita Lakatošová, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Mladí dobrovoľníci obdarovali deti a rodiny, ktoré sa nachádzajú v zložitých rodinných či finančných situáciach. Celý zámer sa podarilo úspešne zrealizovať. Dobrovoľníci nakúpili darčeky pre deti podľa veku - hračky, spoločenské hry, sladkosti. Deti sa tešili z prijatých darov a dobrovoľníci z úspešnej realizácie.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Dom Charitas sv. Kláry, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Dom Charitas sv. Kláry zrealizoval projekt Vianoce pre rodinu z Trenčína. Podporili viacčlennú rodinu vo finančnej tiesni nákupom trvanlivých potravín a drogérie. Bola podporená rodina, ktorá sa napriek zložitej situácii príkladne stará o svojich osem deti.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Súkromné konzervatórium PinkHarmonyAcademy, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: V rámci projektu Súkromného konzervatória PinkHarmonyAcademy vo Zvolene zažili deti z Detského domova v Tŕní nezabudnuteľné čaro Vianoc na tvorivých dielňach, baletné vystúpenie Luskáčik, zvyky a obyčaje počas Štedrej večere a vinše a spevy v podaní hercov. Na umeleckých workshopov spoznali tajomstvo umenia. Finančné prostriedky boli využité na nakúp materiálu na darčeky a tvorivé dielne a tiež na občerstvenie. Iní sponzori prispeli ovocím a balíčkami.
poskytovanie sociálnej pomoci 240 € Združenie priateľov a rodičov pri DSS Topoľčany, projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu bolo vytvárať podmienky pre kulturno-spoločenské podujatia. Mentálne a telesne postihutí klienti DSS v Topoľčanoch zostávajú počas vianočných sviatkov v zariadení. Kultúrne podujatie zvyšilo kvalitu ich života a obohatilo ich o nové zážitky.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Gelnici, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Cieľom projektu miestnej organizácie JDS v Gelnici bolo zapojenie seniorov na podujatí Športový deň seniorov v meste Gelnica. Podstatou bolo aktívne využitie voľného času seniorov a ich zapojenie do rôznych disciplín. Takto organizované akcie sa stretli u gelnických dôchodcov s veľkým ohlasom. Všetci úspešní totiž postupojú z miestneho na okresný športový deň a odtiaľ na krajské kolo. Z poskytnutého grantu bolo zabezpečené zakúpenie medailí, drobných cien pre súťažiacich a občerstvenie pre dôchodcov.
poskytovanie sociálnej pomoci 227 € „Fénix", Zariadenie sociálnych služieb Levice, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Fénix, zariadenie sociálnych služieb v Leviciach mohlo vďaka projektu zakúpiť profesionálny susič na vlasy. Každý utorok za prítomnosti dobrovoľníčky (kaderníčky a ergoterapeutky) majú seniori možnosť upraviť si vlasy priamo v zariadení. Prijímatelia sociálnych služieb si touto aktivitou vypĺňajú voľný čas a táto aktivita prispieva k ich začleneniu do spoločnosti. Cítia sa upravení, čo podporuje ich psychickú sviežosť a v neposlednom rade sa podporuje ich sebarealizácia, samostatnosť a zručnosť.
poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € ŽILINSKÉ VENUŠE, o.z., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: OZ Žilinské Venuše pracovalo so ženami, seniorkami, s onkologickými pacientkami, ktoré prajavili záujem o tvorivé aktivity. Podarilo sa zaujať desiatky ďalších členov a podporiť ich sebarealizáciu, socializáciu a integráciu. Projekt pozostával zo 4 častí - servítkovanie, pletenie z papiera, háčkovanie a rekondičné plávanie. Do projektu sa zapojilo 152 účastníkov. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych potrieb a tvorivého materiálu.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt bol kontinuálnym prepojením viacerých kreatívnych podujatí so zapojením seniorov, ich individuálnych tvorivých schopností, zručností. Diela boli verejne prezentované vo forme výstav, tvorivých workshopov a tlačeného materiálu pod názovm Miznúci svet. Seniori sa zúčastnili fotografického workshopu i medzinárodného výtvarného plenéra. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie, propagáciu, polygrafické služby.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Mesto Hlohovec, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt mal priblížiť seniorom mesta Hlohovec problematiku závažného ochorenia - osteoporózy. Prednáška tejto choroby bola podaná veľmi zrozumiteľne špičkovou odborníčkou v tejto oblasti, aby ju seniori pochopili. Seniorov oslovila najmä tá časť projektu, v ktorej mohli priamo realizovať ľahké cviky a naučiť sa presne podľa predcvičovaných cvikov za asistencie fyzioterapeutky, ako zabraňovať ochoreniu rednutia kostí. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie, prenájom priestorov, odmenu pre lektorku.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 700 € Jednota dôchodcov na Slovensku, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: V Bratislave zorganizovala Jednota dôchodcov na Slovensku aj za pomoci predloženého projektu XVII. ročník Celoslovenských športových hier a turistického stretnutia seniorov. Seniori sa zúčastnili okrem hier plavby po Dunaji, besedy a absolvovali prehliadku mesta. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravu pre zúčastnených seniorov.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Obec Zlatno, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Pri realizácií projektu si seniori oživili spomienky na bohužiaľ už zavretú skláreň, známu po celom svete jej jedinečnými výrobkami. Pre seniorov Boli zakúpené fotorámiky, sklenené poháre, farby, štetce. S týmito pomôckami sa mohol každý senior zapojiť do tvorivého maľovania. Precvičili si jemnú motoriku a našli skrytý talent. Finančné prostriedky boli použité na nákup fotorámikov, občerstvenia, farieb a pohárikov.
poskytovanie sociálnej pomoci 800 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Cieľom projektu Učíme sa byť fit bolo v spolupráci s doborovoľníkmi z KTVŠ FF UMB zrealizovať pre seniorov žijúcich v domove dôchodcov edukačno-športové aktivity. V rámci nich sa seniori učili rôznym pohybovým cvičeniam, ktoré hravo zvládli aj napriek ich nepriaznivému zdravotnému stavu a veku. Pohybové cvičenia prispeli nielen k udržaniu si dobrého zdravia, ale aj k vytvoreniu nových priateľských vzťahov medzi mladými študentmi a seniormi.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € PROVIDENTIA, o.z., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Klienti zariadenia pre seniorov so záujmom sledovali budovanie terapeutickej záhrady v areáli zariadenia. Klienti tak môžu precvičovať koordináciu pohybov, vykonávať záujmové aktivity či prácu v záhrade, bicyklovanie, starať sa o rastliny a bylinky. Finančné prostriedky boli vynaložené na materiálne zabezpečenie vybudovania terapautickej záhrady.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Obec Očová, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Cieľom projektu obce Očová bolo naučiť seniorov ovládať prácu s počítačom a notebookom. Seniori sa naučili písať úradný list podľa predlohy vo Worde, vytvoriť si tabuľku v Exceli pre domáce vedenie účtov a pracovať s ňou. Naučili sa pracovať na internete, vyhľadať obrázky a uložiť ich do počítača alebo kľúč. Najväčší záujem bol o vyhľadávanie receptov, výšieviek a o YouTube. Každý si vytvoril mailovú adresu, stránku na Facebooku a Skype. Dve účastníčky školení si dokonca zakúpili nové notebooky. Na záver bolo pre zúčastnených malé posedenie, kde im boli odovzdané certifikáty.
poskytovanie sociálnej pomoci 800 € Empatia, n.o., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Empatia, n.o. poskytuje opatrovateľské služby občanom v Bratislave v domácom prostredí. Skúsené opatrovateľky v spolupráci s dobrovoľníkmi - fyzioterapeutmi resp. zdravotnými sestrami navštevovali domácnosť seniora, ktorý je po cievnej mozgovej príhode, operácii, výmene kĺbu alebo inom úraze. Okrem poučenia ako postupovať po prepustení z nemocnice, personál ukázal vhodné rehabilitačné cviky a fyzioterapeut určil ich pravidelnosť a vhodnú rehabilitáciu v domácom prostredí s nenáročnými pomôckam.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín 02, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Finančný dar Nadácie Orange umožnil okrem zabezpečenia materiálno-technického vybavenia, tlače osvedčení, ďakovných a pamätných listov vydanie II. doplneného vydania Zborníka 25. výročia ATV. Počas šk. roku 2013/2014 sa uskutočnilo 10 seminárov. Finančné prostriedky boli použité na tlač zborníka, spracovanie doplneného vydania, kancelárske potreby a tlač osvedčení.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Zariadenie pre seniorov Skalica, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Zariadenie pre seniorov v Skalici disponovalo ideálnym exterierovým priestorom, kde chcelo pre svojich klientov vybudovať fit park a povzbudiť ich tak k aktívnej činnosti. Toto sa zariadeniu vďaka projektu podarilo a klienti môžu využívať cvičiace prvky prispôsobené ich veku a tráviť čas na vzduchu. Finančné prostriedky boli použité na nákup náradia na cvičenie a jeho osadenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt Šediny nie sú prekážkou bol venovaný seniorom z Denného stacionára sv. Vincent. Realizácia projektu spočívala v zapojení aktívnych seniorov navštevujúcich stacionár do pracovných krúžkov tvorivých aktivít, tréningov pamäti, fyzioterapie a cvičení, a pod. Vytvorili sa dobré vzťahy so zapojením do spolupráce, a to s pozvaním seniorov z vonku. Súčasne sa do projektu zapojili aj mladí ľudia zo sociálnej služby Domov na pol ceste, ako dobrovoľníčky pri pomoci v stacionári. Pre seniorov bol zrealizovaný poznávací výlet za pamiatkami Bratislavy a dostali možnosť predviesť svoje výrobky z dielne v MČ Ružinov. Návštevnosť stacionára stúpla najmä o nových seniorov, ako aj kvalita poskytovaných služieb.
poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Nadácií REVIA sa podarilo prostredníctvom zážitkového vzájomného vzdelávania prepojiť dve skupiny - seniorov a juniorov. Aktivity prebiehali formou vzájomného odovzdávania si skúseností, nielen starí mladým, ale aj naopak. V období od marca do novembra zorganizovali 11 akadémií - akadémia počítačov v Modre a Pezinku, Akadémia Buď fit, hudby, maľovania, poézie, šikovných rúk, kvízov a kulinárstva. Na akadémiach sa zúčastnilo spolu 309 seniorov, 106 juniorov a 14 odborných garantov. Finančné prostriedky boli použité najmä na odmeny pre lektorov, ďalej propagáciu a materiálne zabezpečenie akadémií.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 800 € Obec Nová Ves nad Žitavou, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Seniori zo ZO JDS v Novej Vsi nad Žitavou budovali zatienenie gazdovského dvora. Vďaka projektu sa v nich posilnil pocit užitočnosti. Cieľom projektu bolo i zlepšenie podmienok na ich klubovú činnosť, o čom sa presvedčili hneď na prvom stretnutí pod "gánkom", kedy ich chránil pred slnkom. Výsadbou viniča a okrasných krov prispeli k zlepšeniu životného prostredia na dvore. Finančné prostriedky boli použité na náterové hmoty, spojovací materiál, hranoly a dosky.
poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb pre dospelých Unín, n.o. Barborka, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Klienti zariadenia Barborka sa aktívne zapájali do obnovy exteriéru zariadenia. Do prác sa zapojilo 21 klientov, taktiež rodinní príslušníci, zamestnanci a dobrovoľníci. Podarilo sa zlikvidovať zdraviu škodlivý materiál, dobudovanie bezbariérového chodníka, výsadba trávy, zelene, dotvorenie oddychového parku. Finančné prostriedky boli použité na kúpu zelene, stromov, záhradného náradia, zámkovej dlažby, posypového materiálu.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 207 € Diecézna charita Žilina, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt Aktívni a užitoční aj v starobe bol zameraný na vytvorenie spoločného priestoru pre tvorivosť a sebarealizáciu aktívnych a pasívnych seniorov. Počas 11 stretnutí si mohli seniori vyskúšať prácu s hlinou, maľovanie na hlinené výrobky, pletenie košíkov a zvončekov, odlievanie sviečok, tkanie koberčekov, mohli si vyskúšať svoje fyzické schopnosti pri hre petang a kolkoch a tiež svoje pamäťové schopnosti pre tréningoch pamäti. Celkovo sa zapojilo 20 aktívnych a pasívnych seniorov. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na jednotlivé tvorivé či sportové aktivity.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 400 € Hádzanársky klub ŠTART Nové Zámky, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Seniori mali možnosť osobnou konzultáciou a návrhmi prispieť k osadzovaniu posilňovacích prístrojov. Seniori sa zúčastnili na odborných prednáškach z oblasti zdravia, zdravej výživy a rozvoja pohybových aktivít. Seniori zabezpečujú technickú údržbu fit parku a veľmi radi stroje na cvičenie využívajú. Finančné prostriedky boli použité na nákup fitnes prístrojov.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Občianske združenie SAMARIA, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt Centrum plné radosti prebiehal v mesiacoch jún až október 2014. Seniori boli zapojení do aktívnej činnosti v minidieľničke a pri ženských ručných tvorivých prácach, čo v nich posilnilo pocit potrebnosti a užitočnosti. Seniori odovzdávali svoje remeselné skúsenosti mladším a menej skúseným. Vytvorené predmety slúžia na skrášľenie interiéru a exteriéru zariadenia a na reklamné účely zariadenia Samaria. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na jednotlivé tvorivé dielne a ďalšie organizačné náklady.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 378 € Obec Prakovce, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt prebiehal podľa plánu, všetky aktivity sa podarilo úspešne zrealizovať. Seniorky sa najviac tešili z aktivít fyzioterapia, pečenie tradičných koláčov. Veľký úspech u senioriek mala maľba na hodváb. U mužov seniorov zase stavanie prístrešku v Prakovskej doline. Malý záujem bol o prednášku týkajúcu sa bezpečnosti a prevenciou pred kriminalitou. Sadenia kvetov a pečenia sa zúčastnilo najviac senioriek. Projekt mal v obci veľký úspech. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečnie jednotlivých aktivít a odmenu pre lektorov.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 100 € Mesto Gbely, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Cieľom projektu bolo vytvoriť pre klientov Domu pokojnej staroby n.o. v Gbeloch exterierové športovisko pre seniorov. Športovisko je spístupnené všetkým seniorom z mesta. Klienti na ihrisku cvičia nielen pod dozorom, ale aj za aktívnej účasti rehabilitačného personálu. Seniori sú motivovaní k telesnej aktivite a zároveň sa u nich posilňujú sociálne väzby. Finančné prostriedky boli využité na nákup cvičiacich prístrojov.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 300 € ISTOTA, n.o., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Seniorom v meste Lučenec sa podarila úspešná realizácia všetkých aktivít. Seniori a dobrovoľníci opravili a skrášlili pódium a kulisy. Netradične upravili plot a nacvičili divadelné predstavenie pre občanov mesta, ale aj pre deti. Ďalej zhotovili lavičky na sedenie, ušili bábky a kostými. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu jednak na opravu pódia a vonkajšieho areálu a jednak na materiál týkajúci sa prípravy a zabezpečenia divadelného predstavenia.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Alžbetka, n.o., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: V rámci projektu boli seniorom ponúkané vzdelávacie aktivity z oblasti racionálnej výživy, používania zdravotníckych pomôcok, práce s hlinou, bezpečnosti seniorov, starostlivosti o seba. Aktivity tvorivej činnosti boli zamerané na ručné práce. Pohybové aktivity na skrášľovanie areálu a aktivity zamerané na pestovanie drobnej koreňovej zeleniny a ovocia. Seniori nadviazali nové väzby medzi sebou i s deťmi z Krízového strediska Alžbetka.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 937 € OZ Za spoločný pokrok, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt pomohol zaangažovať seniorov okresu Veľký Krtíš k zbieraniu a sumarizovaniu tradičných slovenských receptov typických pre región Novohradu a Hontu. Recepty, ktoré zozbierali, prepísali a pripravili na grafické spracovanie rovnomennej brožúry a nástenného kalendára. V mesiaci október sa konal týždeň jedál starých mám, v spolupráci so Spojenou školou v Modrom Kameni. Študenti varili jedlá podľa zozbieraných receptov. Zaujímavá bola aj prednáška o zdravej výžive. Financie boli použité na grafickú úpravu, tlač, prenájom priestorov, odmenu pre lektorov a podobne.
poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Obec Dubník, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Seniorom z obce Dubník sa podarilo naštartovať činnosť klubu. Počas niekoľkých mesiacov sa venovali viacerým zaujímavým činnostiam. Na zaujímavých diskusiách sa stretávali v knižnici, pracovali s PC, internetom, mobilnými telefónmi. Ďalej to boli ručné práce, aranžovanie, nácvik spevu, tanca, recitácie. Imobilných seniorov navštevovali s dobrou knihou. Podarila sa im vytvoriť tzv. izba spomienok a vysadiť trvalky a zeleň. Finančné prostriedky použili na nákup a výsadbu trvaliek, knihy, materiál na izbu spomienok a materiál na ďalšie záujmové aktivity.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Obec Ostratice, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Členovia klub dôchodcov v Ostraticiach sú v kultúrnej oblasti zapojení do speváckeho krúžku, avšak na vystúpenia si museli vždy zapožičiavať akordeón. Projekt Hráme celej dedine pomohol činnosti krúžku a členovia spevokolu už majú vlastný hudobný nástroj. Akordeón bol odovzdaný na posedení dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
poskytovanie sociálnej pomoci 970 € Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Cieľom projektu DSS na Partizánskej ulici v Bratislave bolo podporiť pohybové aktivity seniorov a tým uspokojiť ich zvýšený záujem o šport. Vďaka projektu sa podarilo zabezpečiť bežecký pás a rotoped. Seniori cvičia pod dohľadom fyzioterapeutky a pomoc prišla aj zo strany študentov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, s ktorými zariadenie už spolupracovalo pred tým.
poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Mesto Turzovka, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt Aktívne prežívanie staroby našich seniorov mal veľký význam. Prispel k vytvoreniu novej seniorskej folklórnej skupiny Turzovanky. Skupina sa skladá zo 6 senioriek a 1 muža a na festivale v Turzovke zozali veľký úspech. Okrem vytvorenia novej skupiny sa uskutočnilo viacero seminárov a prednášok ohľadom zdravia, bezpečnosti, sociálneho poradenstva, či záujimovej činnosti. Z finančných prostriedkov boli zakúpené kroje a zabezpečené materiály na prednášky.
poskytovanie sociálnej pomoci 315 € Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: V rámci spomienkovej terapie bol pre klientky zariadenia vytvorený spomienkový kufrík. Do všetkých aktivít sa zapojili rodinní príslušníci klientiek. Prostredníctvom reminiscencie sa zlepšila adaptácia na prostredie a celkový psychický a fyzický stav klientiek. Stálou spomienkou sú fotografie na túto udalosť, vystavené v senzorickej miestnosti na oddelení. Finančné prostriedky boli použité na nákup spomienkových kufríkov a vyvolanie umeleckých fotografií.
poskytovanie sociálnej pomoci 815 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici bol zrealizovaný v podobe stretnutí - tréningov pamäti pre seniorov. Každé stretnutie sa začínalo pohybovými a koncentrovanými cvičeniami, pokračovali krátkou prezentáciou súvisiacou s fungovaním mozgu, so životným štýlom, správnou výživou a pamäťovými technikami. Teória bola dopĺňaná úlohami stimulujúcimi pamäť. Okrem zlepšenia pamäti mali seniori možnosť nadobudnúť nové kontakty. Štátnej vedeckej knižnici sa zas vďaka projektu podarilo zvýšiť počet návštevníkov podujatí a používateľov knižno-informačných služieb. FInančné prostriedky boli využité na nákup pomôcok a kancelárskych potrieb.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 687 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb , projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Zámerom projektu bolo zmierniť alebo zastaviť vzostup psychických porúch klientov DD a DSS Rimavská Sobota, čo sa čiastočne podarilo. Najväčšiu radosť mali klienti z nákupu terapeutických bábik a obrieho Človeče, nehnevaj sa. Používanie pomôcok bolo zapracované do individuálnych plánov klientov. Finančné prostriedky boli použité na terapeutické bábiky, lopty, zvukové zvieratá, veci, reminiscenčné karty, obrie spoločenské hry.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € REFUGIUM, n.o., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Cieľovou skupinou projektu boli pasívni seniori zo Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb v neziskovej organizácii REFUGIUM v Trenčíne. Do práce so seniormi sa podarilo priniesť nové terapie. Finančné prostriedky boli využité na nákup terapeutických bábik, priraďovacích kárt na kognitívny tréning a reminiscenčnú terapiu. Zaujímavým momentom projektu bolo pre pracovníkov prijatie terapeutickej bábiky jednou klientkou, ktorá z nej bola nadšená a hneď ju prijala za svoju. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie terapeutických pomôcok.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Centrum MEMORY, n.o., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Ľudia postihnutí Alzheimerovou chorobou sú aj napriek svojej diagnóze veľmi citliví a vnímaví. Počas 59 arteterapeutických stretnutí mohli ukázať, čo všetko sú ľudia s touto chorobou schopní vytvoriť. Projektu sa zúčastnilo 20 pacientov, ktorí sa oboznámili s 11 kreatívnymi technikami - šiť látkové bábiky, maľovať na plátno, mozaikovať, servítkovať, pracovať so sádrou. Finančné prostriedky boli použité na odmenu pre lektorov, materiál na tvorivé dielne a náklady na tlač brožúry.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 150 € Charita Modra, n.o., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Klienti organizácie Charita Modra, n.o. sa 2x do týždňa zapájali do rôznorodých krúžkových aktivít. Nešlo však len o seniorov, ale snahou bolo prepojiť mladšiu a staršiu generáciu, pričom by si navzájom odovzdávali skúsenosti. Mladí privoňali k tradičným miestnym jedlám a k ich zaujímavým názvom. Ďalšie aktivity boli zamerané na vyšívanie, kreslenie, speivanie, modlitbu, pletenie košíkov, aranžovanie kvetov, príprava vianočných pohľadníc. Finančné prostriedky boli použité na materiál na jednotlivé dielne, občerstvenie, hygienické a kuchynské potreby, školiaci materiál.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 400 € Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Projekt Československí seniori opäť spolu zapojil seniorov so sluchovým postihnutím do realizácie projektu a vytvoril tak pre túto skupinu ľudí priestor na trávenie ich voľného času. Počas troch mesiacov si slovenskí a českí nepočujúci seniori vymienali pri rôznych aktivitách množstvo nápadov. Zúčastnili sa semináru, ktorého cieľom bolo vysvetliť súvislosť medzi stravovaním a vznikom chorôb, počítačového kurzu, tvorivých dielní, či tzv. Knižného dňa.
poskytovanie sociálnej pomoci 449 € Harmónia života, n.o., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Realizácia projektu MuzikAll bola úspešná. O muzikoterapiu bol veľký záujem. Vďaka finančnej podpore Nadácie Orange sa nielen zvýšil počet hudobných nástrojov, ale sa aj rozšírili možnosti muzikoterapeutických aktivít. Terapeutické stretnutie trvalo približne 60 minút a zúčastňovali sa ho klienti zariadenia s Alzheimerovou chorobou. Finančné prostriedky boli použité na nákup hudobných nástrojov.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 550 € Slovenský zväz telesne postihnutých, Krajské centrum Bratislava, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: V priebehu projetku sa podarilo vyškoliť z radov seniorov a zdravotne postihnutých seniorov "lektorov", ktorí v rámci svojej lokality, bydliska budú odovzdávať naučené zručnosti ostatným. Predovšetkým pôjde o tvorivé aktivity - arteterapia, servítkovanie, drôtovanie, korálkovanie, pletenie z papiera. Výstava vytvorených prác sa uskutočnila počas Seniorfestu v Bratislave. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov, občerstvenie a najmä materiál na tvorivé aktivity.
poskytovanie sociálnej pomoci 564 € Domov vďaky, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Seniori z Rajca zorganizovali počas letných mesiacov tzv. hry generácií. Išlo predovšetkým zábavnou a súťažnou formou podporiť medzigeneračnú solidaritu mladších detí a seniorov a generačnú solidaritu seniorov navzájom. Disciplínami bolo napr. poznávanie byliniek, určovanie prísad do gulášu, športové disciplíny, hádanky, kolky a ďalšie. Finančné prostriedky boli použité na pomôcky a materiál na disciplíny.
poskytovanie sociálnej pomoci 800 € BabinecZH, o.z., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Zámerom projektu bolo zrealizovať aktivity, ktoré sú založené na spoločnom dialógu medzi staršími a deťmi. Seniori a deti si spoločne čítali v tráve, maľovali na plátno, pravidelne cvičili tanec. Finančné prostriedky boli použité na nákup farieb, plátna, materiál na čítanie v tráve.
poskytovanie sociálnej pomoci 612 € HESTIA, n.o., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Zariadenie pre seniorov Hestia, n.o., bolo obohatené o terapeutické pomôcky pre klientov, vďaka ktorým im môžu poskytovať kvalitnejšie služby. Z finančných prostriedkov nakúpili terapeutické bábiky, kuželky, reminiscenčné karty, hmatové kartičky a iné. Tieto hry uľahčujú adaptáciu nových klientov a zlepšujú vzájomnú komunikáciu.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 994 € TANDEM, n.o., projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Cieľom projektu bolo preskúmať a spracovať porozprávanú históriu a vytvoriť novú metodiku na zblíženie seniorov a juniorov. Dobrovoľníci navšívili viac ako 30 seniorov žijúcich na Žitnom Ostrove a viedli s nimi hĺbkové rozhovory. Z vybraných príbehov sa podarilo vydanie publikácie, ktoré vyvrcholilo prezentáciou knihy a improvizovaným divadelným predstavením. Finančné prostriedky boli v prvom rade použité na tlačové náklady na publikáciu, cestovné náklady a ďalšie materiálové a režijné náklady spojené so získavaním príbehov.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € OZ Medený odkvap, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: V Ždani sa podarilo na základe zrealizovaných aktivít sformovať neformálnu skupinu občanov, seniorov z rôznych sociálnych skupín. Úvodné stretnutie artefilateliky bolo venované umeniu a histórii, oboznámili sa s najznámejšími obrazmi slávnych autorov. Na ďalších stretnutiach sa oboznámili s výtvarnými technikami a metódami. Výsledkom sú unikátne obrazy maľované seniormi. Finančné prostriedky boli použité na nákup umeleckých potrieb, odmenu pre lektorov, školiaci materiál a občerstvenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 695 € Centrum sociálnych služieb KA, projekt podporený v programe Zelená pre seniorov: Vďaka finančnej podpore Nadácie Orange sa zrealizoval cyklus tréningov pamäti pre seniorov z 3 zariadení sociálnych služieb a kulbu dôchodcov v Krupine. Cyklus pozostával z 8 stretnutí, ktoré boli rozdelené na teoretickú a praktickú časť. Účastníci vyskúšali rôzne techniky a cvičenia tréningu pamäte, ktoré môžu každodenne využívať. Finančné prostriedky boli použité na nákup literatúry, kancelárskych potrieb, cestovné náklady, odmeny pre lektorov.
podpora vzdelávania 5 485 € Moonlight camp, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Občianske združenie Moonlight camp sa už piaty rok úspešne venuje inkluzívnemu vzdelávaniu a podpore nadaných detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich integrácii do prostredia zdravého. Aktuálne realizuje už tretí ročník projektu Na palube jednorožca. Projekt bude prebiehať počas ôsmich mesiacov od novembra 2013 do júna 2014 jedenkrát týždenne po 90 minút. Deti zaradené do projektu absolvujú kurz sebazáchovy, herectva, kreativity a hip – hopu. V každom kurze je kapacita 10 detí vo vekovej kategórii 7 - 14 rokov. Výber detí zaradených do projektu prebieha v spolupráci s odborom školstva a sociálnych služieb na príslušných Mestských úradoch v Bratislave. Zavŕšením tejto fázy projektu bude veľká celodenná akcia rodinného typu v areáli Auparku a Sade Janka Kráľa na Medzinárodný deň detí 1. júna 2014. V druhej fáze projektu sa počas jarných prázdnin uskutoční 6-dňové sústredenie na Skalke pri Kremnici z kurzom lyžovania a na konci júna sa deti predstavia s nacvičeným divadelným predstavením Alica v krajine zázrakov v divadle GunaGu. Poslednou fázou projektu bude letný zážitkový divadelno-športový tábor vo Vysokých Tatrách.
poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Autistické centrum Andreas, dlhodobé partnerstvo: Cieľom partnerskej spolupráce bolo nadviazať na podporu starostlivosti o deti s PAS s upriamením pozornosti na rozvoj nových prvkov v terapii, na rozvoj spolupráce s rodičmi a na rozvoj udržateľnosti centra Andreas. Vďaka našej spolupráci sa v centre zúčastňovali trikrát týždenne individuálnych terapií tri deti a pre rodičov detí s PAS bolo zorganizovaných 8 workshopov, na ktorých sa zúčastnilo spolu 80 účastníkov. Spolupráca umožnila tiež zvyšovanie odborných kompetencií pracovníkov centra, zariadenie terapeutickej miestnosti a nákup didaktických hračiek a pomôcok.
poskytovanie sociálnej pomoci 23 894 € Návrat,o.z., dlhodobé partnerstvo: V spolupráci s Nadáciou Orange pripravilo občianske združenie Návrat druhú časť projektovej trilógie s názvom Detstvo potrebuje rozprávku, hru a smiech. Druhá časť projektu v roku 2014 s názvom Detstvo potrebuje hru bola zameraná na fenomén detskej hry. Počas 11 mesiacov sa zbierali odborné podklady a pre odborníkov, pre potreby klientov a pracovníkov združenia, ako aj pre širokú verejnosť sa vypracoval obsah odborných výstupov na tému detskej hry na webstránke hra.navrat.sk a v online médiách. Vytvorené nástroje boli využité pri príprave a tréningoch náhradných rodičov, na pobytoch pre rodiny, pri vzdelávaní aktuálnych náhradných rodičov a individuálnej poradenskej a terapeutickej práci s rodinami a deťmi. Celkovo sa do projektu zapojilo 2000 rodičov a detí. Projekt zasiahol prostredníctvom webstránky, inštruktážnych videí, publikovaní v časopise pre rodičov, letákov, brožúry Ako sa stať detským ihriskom, predajom interaktívnych rodičovských tričiek a spoluprácou s online médiami aj širokú verejnosť (približne 22-tisíc ľudí). Odborný seminár, pobyty s náhradnými rodinami a stretnutia s verejnosťou na happeningoch priniesli inšpiráciu pre ďalší rozvoj témy detskej hry ako významného prvku vo vývine dieťaťa.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Občianske združenie WellGiving, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Cieľom projektu bolo poskytnutie finančnej podpory ľuďom, ktorí napísali svoj príbeh na dakujeme.sk ako sen pre niekoho, kto potrebuje pomoc. Išlo o poskytnutie konkrétnej pomoci viac ako 70 mladým ľuďom zo znevýhodneného prostredia a ľuďom s mentálnym postihnutím. Čiastka bola prerozdelená medzi ľudí s mentálnym postihnutím v DSS Domovina na vytvorenie príležitosti pre aktívne trávenie voľného času, medzi mladých ľudí, ktorí žijú v Reedukačnom centre v Zlatých Moravciach na vytvorenie športového kútika pre aktívny a zdravý životný štýl a pre Jarmilu, dievčinu rómskeho pôvodu, na rozvoj jej talentu a osobnosti, ktorá žije v detskom domove.
podpora vzdelávania 3 000 € Slovenské centrum dizajnu, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Slovenské centrum dizajnu v rámci projektu zorganizovalo sériu sprievodných aktivít k výstavám dizajnu vo výstavnom a informačnom bode SCD Satelit. Všetky aktivity boli zrealizované so zámerom priblížiť oblasť dizajnu širokej verejnosti a hlavne mladej generácii. Zamerali sa na deti v predškolskom veku, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. V rámci projektu vzdelávania v oblasti dizajnu SCD zorganizovalo niekoľko komentovaných prehliadok, tvorivých dielní - workshopov. Súčasťou projektu bola výstava Škola základ života?, ktorá prezentovala práce priemyslových a grafických dizajnérov od obdobia štúdií až po profesionálnu dráhu.
podpora vzdelávania 5 000 € Nezisková organizácia Voices, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Voices Live 2014 je séria piatich podujatí vytvárajúcich neformálny priestor na vzdelávanie mladých ľudí a širšej verejnosti o pôvodnej slovenskej nekomerčnej kultúre (literatúra, hudba, vizuálne umenie, a pod.) a aktivitách občianskej spoločnosti s bližším zameraním sa na témy podporované Nadáciou Orange. Vďaka piatim filmom zo série Nápad sa ráta sa ľudia dozvedia viac o projektoch a témach, ktoré nadácia podporuje. Projekt prinesie priamym návštevníkom podujatí, ale aj tým, čo si pozrú online prenos alebo záznam z neho, informácie o dianí v oblasti kultúry, ale aj v občianskej spoločnosti a u cieľových skupín a účastníkov podporí otvorené a kreatívne myslenie.
podpora vzdelávania 8 000 € Nezisková organizácia Voices, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Na Slovensku sa v posledných rokoch objavujú nové iniciatívy, ktoré majú významný vplyv na kvalitu života občanov a stávajú sa inšpiráciou pre ďalších ľudí. Jednodňová neformálna konferencia Jump 2014 umožní nielen prezentáciu týchto iniciatív a diskusiu o rozdielnych prístupoch k práci, ale účastníkom zároveň ponúkne príležitosť absolvovať semináre, na ktorých sa dozvedia viac o nových prístupoch ku komunikácii, spolupráci či využívaní nových médií. Druhá časť projektu - malé Jumpy na stredných školách v Banskej Bystrici a Košiciach zasa umožní študentom stredných škôl zoznámiť sa so zaujímavými ľuďmi a ich aktivitami, ktoré realizujú priamo v ich regióne a získať tak inšpiráciu a motiváciu pre vlastné aktivity.
podpora vzdelávania 20 000 € Indícia, n.o., dlhodobé partnerstvo: Cieľom neziskovej organizácie Indícia je zvýšiť motiváciu učiteľov a riaditeľov škôl k zodpovednosti a samostatnosti, zvýšiť odbornú zdatnosť učiteľov a vytvoriť podporné prostredie pre implementáciu želaných inovácií do výchovy a vzdelávania v škole. Tieto ciele chce nezisková organizácia Indícia v rámci partnerskej spolupráce s Nadáciou Orange dosiahnuť prostredníctvom štyroch aktivít: 1. Konferencia Učíme pre život 2014, 2. Letná škola 2014, 3. Roadshow Moderný učiteľ 2014, 4. Klub škôl Pallas Athena.
poskytovanie sociálnej pomoci 11 982 € Občianske združenie Z dobrých rúk, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt bol venovaný rozvoju pracovných zručností 7 ľudí s psychickými poruchami. V rámci projektu sa im podarilo vyrobiť 7 500 mydielok v tvare štvorlístkov. Výstupom projektu je úspešné zvládnutie technologického procesu výroby glycerínového mydla a osobnostný rozvoj 7 ľudí s duševným ochorením (podpora sebavedomia, finančné ohodnotenie, rozvoj pracovných zručností, vedenie k pracovným návykom a koncentrácii sa na prácu, získanie spoluzodpovednosti za vykonanú prácu).
podpora vzdelávania 3 000 € Galéria mesta Bratislavy, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Galéria mesta Bratislavy (GMB) je druhou najväčšou zbierkotvornou galériou na Slovensku, aktívne pôsobiacou na poli umenia a kultúry od roku 1961. Cieľom projektu je: - podporiť vzťah k umeniu, kultúre a histórii u detí a mladých ľudí v detskom, predškolskom a školskom veku, ktorý prispeje k budovaniu okruhu ich záujmov a budovaniu kultúrneho povedomia do budúcnosti, - sprostredkovať poznanie vizuálneho umenia a zážitok zo stretnutia s ním deťom, mladým ľuďom a rodinám, vytvoriť atraktívne prostredie pre plnohodnotné trávenie voľného času, - rozvíjať tvorivé myslenie a zručnosti detí, pre ktoré je tvorivá činnosť prirodzeným prejavom, - priblížiť umenie ako dôležitú a potrebnú oblasť ľudskej činnosti a prispieť tak k možnej voľbe budúceho povolania detí a mladých ľudí.
zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Nezisková organizácia Neo, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Cieľom projektu je budovanie tradície kvalitného medzinárodného víkendu nového cirkusu na Slovensku. Festival Cirkul´art je medzinárodnou prehliadkou špičkových žánrovo pestrých divadelných, novocirkusových, hudobných, audiovizuálnych, pouličných a iných produkcií prekračujúcich rôzne rámce umenia. Ide o jediný a unikátny, sociálne a rodinne orientovaný festival svojho druhu na Slovensku. Medzi dôležité zámery projektu patrí udržiavanie a starostlivosť o Medickú záhradu – Národnú kultúrnu pamiatku (oprava chodníkov, lavičiek, košov a osvetlenia).
podpora vzdelávania 3 000 € Regeneracia generacie, o.z., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Regenerácia generácie, o. z. zorganizovalo podujatie na frekventovanom mieste v Košiciach (nákupné centrum Aupark), aby informovalo verejnosť o rôznych zdrojoch energie a ako ušetriť peniaze v rodinom rozpočte. Takmer 500 žiakov sa zúčastnilo v dopoludňajších organizovaných premietaní náučných filmov. O ich obashu boli pedagógovia informovaní, takže si viacerí pripravili pre svojich žiakov následné aktivity v škole súvisiace a odvolávajúce sa na obsah filmov, čím sa zvýšila informačná účinnosť premietania. Zároveň sa podarilo v popoludňajších hodinách pritiahnúť pozornosť aj širokej verejnosti. Ľudí zaujali nielen sprievodné stánky, ale aj panelová prezentácia o obnoviteľných zdrojoch energie a súťažná anketa.
podpora vzdelávania 8 000 € Občianske združenie Detský čin roka, dlhodobé partnerstvo: Projekt Detský čin roka už tradične každý rok svojím obsahom motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy to, čo je dobré a čo zlé. V roku 2014 sa do projektu, realizovaného v spolupráci s Nadáciou Orange zapojilo 6 191 detí s príbehom o dobrom skutku, ktorý vykonali oni alebo ich kamaráti. V rámci Školy dobrých skutkov takmer stotridsať tisíc detí z viac ako 800 škôl pracovalo s pedagogickým materiálom, ktorý vznikol na základe skutočných príbehov.
podpora vzdelávania 5 000 € EKOrast, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Cieľom projektu je realizovať doplňujúce aktivity v oblasti spätného odberu mobilných telefónov a ich ekologickej likvidácie a osloviť touto témou deti vo veku od 3-15 rokov, učiteľov, školy, škôlky, materské centrá a mimovládne organizácie a ďalších partnerov. Aktivity majú hravou a zrozumiteľnou formou primárne vysvetliť prínosy separácie a recyklácie mobilov či ďalšieho elektroodpadu a sekundárne pripomínať aj bezpečné používanie informačných technológii deťmi.
podpora vzdelávania 5 000 € INEKO, Inštitút pre ekonomické reformy, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Inštitút pre ekonomické reformy aktualizoval portál INEKO o základných a stredných školách a zverejnil aktuálne rebríčky a súvisiace analýzy. V mesiacoch jún až november zostavil a rozoslal registrovaným návštevníkom portálu INEKO školský newsletter. Návštevnosť portálu počas trvania projektu presiahla 50-tisíc pri počte viac než 600-tisíc prezretých stránok, počet registrovaných užívateľov stúpol z 1700 na viac než 3-tisíc. Rebríčky škôl boli publikované v spolupráci s denníkom SME, na ktorého portáli si ich v júlovej fáze prezrelo počas týždňa viac než 140-tisíc návštevníkov, čo bola v danom čase najvyššia čítanosť na portáli SME.sk. Výstupy projektu prevzali všetky významné národné aj regionálne médiá pri počte takmer 100 mediálnych výstupov. V novembri získal INEKO portál o základných a stredných školách špeciálne uznanie v rámci súťaže ITAPA 2014 o najlepšie projekty, ktoré úspešne zrealizovali víziu modernizácie verejnej správy prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií.
podpora vzdelávania 5 000 € Nadácia Petit Academy, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt Spectator College rozšíri možnosti pre učiteľov a hlavne pre ich študentov pracovať pri štúdiu anglického jazyka s materiálmi, ktoré sa priamo dotýkajú ich života s tým, že pestuje v študentoch zvyk zaujímať sa o spoločenské dianie cez čítanie článkov a následnú diskusiu. Projekt umožní študentom v regiónoch osobné stretnutie s diplomatmi, ktorí cez pozitívne príklady svojich krajín inšpirujú k otvorenosti voči iným kultúram a rôznorodosti, a cez svoj osobný príbeh k ďalšiemu štúdiu a rastu. Projekt vo svojich oboch častiach inšpiruje k tomu aby sa študenti dokázali zapájať do diskusií aj o náročnejších témach i v cudzom jazyku, čo podporuje ich osobnostný rast a schopnosť čerpať vedomosti aj z medzinárodného prostredia.
ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € ID Space Team, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Tretí ročník Neleň pre zeleň bol obohatený o zapojenie základných škôl z troch mestských častí a bol rozdelený na dve etapy. Prvá etapa bola realizovaná podľa plánu v troch školách, naplánovaná štvrtá škola nebola realizovaná z dôvodu riaditeľského voľna. Študenti vysadili najprv trvalky v areáli svojich škôl. Počas realizácie druhej etapy sa výsadbe zelene venovali študenti spolu s dobrovoľníkmi na Kamennom námestí v Bratislave. Do projektu sa zapojilo 150 dobrovoľníkov, ktorí vysadili dokopy 1000 kvetín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Obec Brdárka, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Cieľom projektu je dobudovanie dielne tradičných ľudových remesiel. Fungovaním výučby ľudových remesiel plánuje obec osloviť skupinu hlavne mladých ľudí – študentov stredných a vysokých škôl ktorí sa zaujímajú o tradície svojich predkov. Zapojiť do projektu bude potrebné i existujúcich remeselníkov a lektorov remesiel ktorí budú kurzy remesiel viesť a výučbou remesiel zachovajú toto dedičstvo i naďalej.
podpora vzdelávania 3 000 € Stopka n.o., projekt podporený mimoriadnou Cenou Nadácie Orange za rok 2013: S podporou Nadácie Orange bolo posilnené personálne zabezpečenie projektu Rozprávkový smerovník, vďaka čomu sa do vzdelávacieho programu podarilo zapojiť ďalšie školské triedy a poskytnúť tak možnosť ďalším min. 150 – 180 deťom zúčastniť sa na užitočnom vzdelávacom programe. Prostredníctvom pravidelných rozprávkových stretnutí s deťmi, realizovaných v rámci dvoch vzdelávacích programov, smerovali ich hodnotovú orientáciu k posilňovaniu hodnoty lásky, dobra a zdravia. Podpora z Nadácie Orange bola využitá aj na aktivity na rozvoj organizácie - vzdelávanie pracovníkov organizácie, obnovu IKT a zvýšenie kapacity registratúry.
podpora vzdelávania 6 000 € OSMIJANKO, n.o., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: V rámci projektu Osmijankovo veľké literárne stopovanie bude organizácia pokračovať v aktivitách, na podporu kontinuity celoslovenského čitateľského projektu Čítame s Osmijankom - pridaj sa aj ty!, napr. celoslovenská čitateľská súťaž, literárne tvorivé dielne s prvkami tvorivej dramatiky, inscenované čítania literárnych diel, interaktívna putovná výstava Osmijankovo veľké literárne stopovanie, ktorá prezentuje najlepšie práce našej čitateľskej súťaže a slúži ako inšpirácia na rôznorodé stvárnenie literárneho textu, vzdelávacie podujatia pre pedagógov založené na inovatívnych metódach zvyšovania čitateľskej gramotnosti. Zamerajú sa na realizáciu podujatí v menších obciach na Slovensku, najmä v tých školách, ktoré sa dlhodobo zapájajú do čitateľskej súťaže. Hlavným zámerom je realizovať priamu terénnu prácu, ktorá je spojená nielen s materiálnym zabezpečením tvorivých dielní - výtvarné potreby, knihy, ale i s finančnými prostriedkami na prepravu, cestovné a ubytovanie a reinštalácie výstavy.
podpora vzdelávania 20 000 € Nové školstvo, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC je zameraná na širokú, najmä rodičovskú verejnosť a otvorí viacero tém, ktoré ostali v doterajších diskusiách o školstve nepovšimnuté. V centre pozornosti kampane stoja najmä deti a tínedžeri, ich problémy a potreby. Cieľom kampane je ponúknuť verejnosti priestor na spoločné uvažovanie o budúcnosti našich detí a na hľadanie možností, ako im treba pomôcť, aby v školách prosperovali a boli dobre pripravené na život. Zapojiť sa do nej môžu všetci, ktorým leží na srdci budúcnosť našej krajiny. Výstupy z kampane, zachytené v Atlase predstáv verejnosti o budúcnosti vzdelávania, poslúžia ako podklad na prípravu balíčka odporúčaní na konkrétne zmeny v školstve, ktoré ponúknu ministerstvu školstva a budúcemu vedeniu rezortu.
podpora vzdelávania 10 146 € Liga za duševné zdravie SR, o.z., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Cieľom projektu je zlepšiť sociálne zručnosti a zvládanie záťažových situácií u skupiny detí vo veku 5-7 rokov v štyroch regiónov Slovenska prostredníctvom programu Zippy's Friends (ZF). Program ZF zlepšuje schopnosť detí vyjadrovať a zvládať emócie, jeho absolvovanie je prevenciou neskoršieho asociálneho správania, duševných porúch a vzniku predsudkov. V rámci projektu bude realizovaný počas školského roka 2014/2015 medzinárodný program Zippy's Friends (ZF) na 30 materských a základných školách 4 krajov SR. Program ZF realizuje Liga za duševné zdravie od šk.roka 2013/2014 doposiaľ na 20 školách bratislavského a trnavského kraja. Navrhovaným projektom bude tento program rozšírený na ďalšie školy a ďalšie regióny Slovenska.
podpora vzdelávania 1 680 € Občianske združenie Hilda, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Počas 5 mesiacov zrealizovalo Občianske združenie Hilda 40 prednášok Deti a rodičia, nástrahy a prevencia v školiacom stredisku vo Veľkých Uherciach, kde sa zabezpečuje ralizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany a kurately. Deti a rodičia absolvovali prednášku, pomocou projektívnych techník a interaktívnych hier si precvičili jednotlivé témy deti a mobil, deti a internet, internet a závislosti, kde realizátori boli motivovaní stránkou www.e-deti.sk. Svoje vedomosti a nadobudnuté poznatky deti uplatnili pri vyplnení dotazníkov podľa vekového rozloženia účastníkov. Výsledkom porozumenia pochopenia obsahu prezentácie bolo vytvorenie vlastnej línie príbehu odprezentovaného. Najreálnejší príbeh bol ohodnotený a prečítaný pred celou skupinou. Naneásilnou a hravou formou OZ Hilda poskytlo účastníkom informácie, ktoré ich môžu chrániť pred nástrahami komunikačných technológií.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 15 000 € OZ Svetielko nádeje, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt prepravnej služby odštartovali v roku 2008. Rodinám pacientov liečených na Klinike detskej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici bola ponúknutá alternatíva k nevyhovujúcej preprave sanitkou. Nakoľko imunita detí je znížená, nie je pre ne vhodná preprava s inými chorými ľuďmi. O tom, že projekt bol potrebný, a že pomáha mnohým rodinám svedčí fakt, že bola prekročená hranica 360 000 najazdených kilometrov (samozrejme bez nehody). Prepravná služba je poskytovaná zdarma počas pracovných dní. Zabezpečuje aj prepravu pacientov na liečbu v zahraničí.Vďaka projektu sa zakúpil automobil určený na bezplatnú prepravu pacientov. Od zaciatku roku 2014 do konca októbra bolo prepravených 33 pacientov a uskutočnených 196 prepráv.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Centrum dobrovoľníctva, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt pomôže k sprehľadneniu, zmodernizovaniu a uľahčeniu hľadania možnosti aktívneho zapojenia sa do dobrovoľníctva v Banskobystrickom kraji. Prostredníctvom podpory a propagácie dobrovoľníckych aktivít inováciami, modernými, štýlovými a pútavými materiálmi prispeje k zvýšeniu povedomia o možnostiach dobrovoľníckych aktivít. V rámci projektu bude vytvorená interaktívna on-line databáza dobrovoľníckych príležitostí a záujemcov o dobrovoľníctvo, zrealizuje sa podujatie "Týždeň dobrovoľníctva 2014" a obe tieto aktivity budú podporené množstvom sprievodných aktivít. Pridanou hodnotou projektu je i vytvorenie on-line nástroja pre sieťovanie organizácií a aktívnych ľudí, ktorý budú môcť využívať organizácie aj jednotlivci pre rozvoj kvality života komunity dlhodobo.
podpora vzdelávania 2 000 € Kultúrne centrum Aktivity, o.z., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: V rámci projektu sa uskutoční jednodňová konferencia TEDx Trenčín 2014 - nezávislé podujatie organizované skupinou mladých ľudí pôsobiacich v rôznych lokálnych organizáciách a iniciatívach, ktorých spojil záujem pripraviť podujatie, ktoré zasiahne širokospektrálne publikum s cieľom podnietiť ho k aktivitám a diskusiám na témy akými sú budúcnosť vzdelávania, životného prostredia, kultúry či technológií. Konferencia tiež pôsobí ako platforma na sebarealizáciu inšpiratívnych ľudí, ktorí tak majú príležitosť prezentovať okoliu svoje nápady, inovatívne myšlienky či projekty.
podpora vzdelávania 4 000 € Inštitút PRIJATIA / IPcko.sk, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Cieľom projektového zámeru je aktívna prevencia proti negatívnemu využívaniu virtuálneho priestoru a priama intervencia pre mladých v tejto oblasti. Predkladaný projektový zámer zahŕňarealizáciu preventívneho zážitkového rozvojového programu pre stredoškolákov, ktorého súčasťou je aj interaktívny prieskum pohľadu mladých na virtualitu a jej miesto v ich živote. Preventívny program má interaktívnym participatívnym spôsobom práce má za cieľ budovať rovnováhu medzi virtualitou a realitou a tým rozvoj komplexnosti osobnosti mladých. Druhou aktivitou je prevádzkovanie on-line internetovej poradne pre mladých. Tá ponúkne atraktívny alternatívny virtuálny priestor pre mladých a umožní riešiť spoločne s odborne pripravenými dobrovoľníkmi poradne ťažkosti mladých pri pocitoch samoty, šikanovane, sexuálneho násilia, kyberšikany, depresie, sebapoškodzovania, závislostí, problémy vo vzťahoch a podobne.
podpora vzdelávania 21 500 € Do pohody o.z., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Spolupráca organizácie s Nadáciou Orange zastrešila činnosť jednej z festivalových scén – Optimistanu na multižánrovom festivale Pohoda v Trenčíne. Dvojdňový program bol zameraný na podporu a prezentáciu neziskových projektov, občianskych aktivít a aktuálnych spoločenských tém. V Optimistane sa uskutočnilo niekoľko zaujímavých diskusií, napr. na tému moderného a netradičného vzdelávania, o bezpečnom a zodpovednom používaní internetu a mobilov a i. Program Optimistanu obohatili divadelné predstavenia a premietanie filmov, fotografie Tomáša Halásza dokumentujúce podporené projekty, obchod s výrobkami z chránených dielní. Projekt umožnil priniesť témy z oblasti neziskového sektora bližšie k mladým ľuďom, zatraktívniť dobrovoľníctvo a verejnoprospešné projekty.
poskytovanie sociálnej pomoci 9 400 € SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Cieľom organizácie verejnej zbierky je vytvorenie stabilného finančného nástroja na generovanie prostriedkov na podporu terénnych služieb pre odkázaných seniorov, aby mohli s pomocou stráviť starobu doma. Verejná zbierka je prostriedkom na šírenie informácií o cieľoch kampane a výborným vzdelávacím nástrojom na šírenie myšlienok dobrovoľníctva a filantropie. Projekt prispieva k naplneniu dlhodobých cieľov kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA - budovať pozitívneho a reálneho obrazu o starobe, prispievať konkrétnymi aktivitami k budovaniu medzigeneračnej solidarity, iniciovať diskusiu odborníkov so seniorov o dlhodobých systémových riešeniach problémov a rastúcej potrebe sociálnych služieb, vzdelávať mladú generáciu v oblasti pomoci seniorom, dobrovoľníctva a darcovstva.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 100 € Nitrianska komunitná nadácia, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Ciele projektu Nitrianskej komunitnej nadácie boli zamerané na rozvoj vzájomného sieťovania spolupráce medzi mladými dobrovoľníkmi v NR kraji a zvýšenie informovania verejnosti o ich činnosti. Oba tieto ciele boli naplnené formou interaktívnej Google mapy pre MVO a neformálne skupiny pracujúce s mladými dobrovoľníkmi a vytvorením FB priestoru pre externú a internú komunikáciu mladých dobrovoľníkov NR kraja. V súčasnoti je do mapy začlenených 64 MVO/neformálnych skupín. Informovanie verejnosti o mape a aktivitách mladých dobrovoľníkov bolo zvýšené najmä prostredníctvom realizácie podujatia Živá mapa alebo dobrovoľníci na ulici, ktoré sa konalo na Svätoplukovom námestí v Nitre 16.9.2014. Len do jeho realizácie a prípravy sa zapojilo 140 dobrovoľníkov, ktorí tu prezentovali verejnosti svoje aktivity prospešné pre nás všetkých. Podujatie spestrené hrami, súťažami a kultúrnym programom navštívilo viac ako 500 ľudí.
poskytovanie sociálnej pomoci 6 800 € Slovenský paralympijský výbor, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Za cieľ pokračovania projektu Paralympijského motivačného centra, ktoré vzniklo v máji 2013, si organizácia kladie vhodnú účelovú motiváciu a skoré začlenenie deti a dospelých s postihnutím, ktorí sa dostali do nepriaznivého zdravotného stavu kvôli úrazu alebo ochorenia a prispôsobujú sa novej životnej situácií. Spoluprácujú nielen s pacientmi NRC, ale aj s pacientmi ŠLÚ Marína, kde sa liečia väčšinou detskí pacienti. Prostredníctvom športu (prednášok, poradenstva, prezentácií a tréningov...) zlepšujú fyzický a psychický stav, aby klienti dosiahli čo najvyššiu mieru sebestačnosti a nezávislosti, vrátili sa do svojho prirodzeného prostredia, získali predpoklady ku spoločenskému a pracovnému uplatneniu, a zapojili sa naspäť do bežného života.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Regeneracia generacie, o.z., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Cieľom Regenerácia generácie, o.z. bolo motivovať ľudí k aktivite a pomôcť vyčistiť areál Horského parku v Bratislave. Podujatie sa skladalo z dvoch dní. Prvý deň sa uskutočnil piatkový warm-up koncert Mariána Čekovského na Klariskej ulici v Bratislave. Koncert bol pozvánkou na sobotnajšie upratovanie. Zároveň sa predstavili aktivity s tým spojené. V sobotu sa počas celého dňa v Horskom parku realizovalo zbieranie odpadkov spojené so športovými rodinnými a interaktívnymi súťažami orientovanými na ekológiu,
poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € EKOrast, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Cieľom pokračovania projektu Paralympijského motivačného centra je vhodná účelová motivácia a skoré začlenenie deti a dospelých s postihnutím, ktorí sa dostali do nepriaznivého zdravotného stavu vďaka úrazu alebo ochorenia a prispôsobujú sa novej životnej situácií. Projekt umožní spoluprácu nielen s pacientmi NRC, ale aj s pacientmi ŠLÚ Marína, kde sa liečia väčšinou detskí pacienti. Jeho cieľom je prostredníctvom športu (prednášok, poradenstva, prezentácií a tréningov...) zlepšiť fyzický a psychický stav klientov, aby dosiahli čo najvyššiu mieru sebestačnosti a nezávislosti, mohli sa vrátiť do svojho prirodzeného prostredia, získať predpoklady ku spoločenskému a pracovnému uplatneniu a zapojiť sa naspäť do bežného života.
podpora vzdelávania 700 € Daniela Baňasová, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Daniela Baňasová (mezzosoprán) študovala na VŠMU v Bratislave v triede Mgr. art. Jany Billovej a na AU v Banskej Bystrici v triede prof. Evy Blahovej. V roku 2014 ukončila štúdium na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni v triede Kammersängerin Prof. Marjany Lipovšek. Zúčastnila sa viacerých interpretačných kurzov napríklad  Académie de Musique Tibor Varga, Accademia Lirica Trieste. V roku 2009 spolupracovala s Divadlom Hybernia (Praha). Realizovala niekoľko nahrávok o. i. CD-nahrávku muzikálu Ondřeja Soukupa „ŠACH MAT“ pre spoločnosť EMI spolu s Danielom Hůlkom, Luciou Bílou. V septembri 2009 vystúpila na základe konkurzu so svetoznámym tenoristom José Curom na spoločnom koncerte vo francúzskom Nancy. Zúčastnila sa viacerých medzinárodných speváckych súťaží, odkiaľ si odniesla niekoľko hlavných cien. Príspevok využila na pokrytie nákladov spojených s účasťou na medzinárodných speváckych kurzoch na Akadémii múzických umení v Krakove.
podpora vzdelávania 4 000 € Nadácia - Centrum súčasného umenia, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Zámerom 5. ročníka projektu BLAF 2014 je vytvorenie jednotiacej platformy pre posilnenie pozície a pozitívnejšieho vnímania vizuálneho umenia v hlavnom meste v podobe viacdňového podujatia – festivalu vizuálneho umenia a kultúry. Tento zámer sa darí napĺňať aj vďaka dominantnému vzdelávaciemu aspektu festivalu, ktorého nosnou štruktúrou sú komentované prehliadky, vzdelávacie workshopy a prednášky, divácky a návštevnícky úspešné, ktoré bolo možné realizovať vďaka podpore Nadácie Orange. Práve vzdelávací rozmer festivalu je nezriedka hlavnou motiváciou jednotlivých bratislavských galérií k participácii na projekte a je jedným zo základných ukazovateľov zvyšovania jeho návštevnosti.
podpora vzdelávania 1 104 € Slovenský výbor pre UNICEF, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Cieľom projektu je poskytovať dištančné (telefonické a chatové) poradenstvo a krízovú intervenciu v oblasti problematiky bezpečnejšieho používania nových technológií - internetu a mobilných telefónov s ambíciou dosiahnuť aj na ohrozené skupiny detí a mladých ľudí, ktoré nevnímajú potenciál rizikového správanie. Hlavný cieľ: Predchádzanie rizikovým faktorom internetového a mobilového prostredia – nežiaduce správanie páchané na deťoch, nežiaduce správanie detí voči svojmu okoliu, voči sebe. Čiastkové ciele: 1. Poskytovať poradenstvo a krízovú intervenciu v téme bezpečnejšieho používania internetu a mobilov -cez individuálne vnímanie zabezpečovať dieťaťu zohľadnenie jeho výpovede, následne poskytnúť informácie, poradenstvo, priamu intervenciu. - 24 h telefonickou formou - 8 h chatovou formou. Zámerom je nájsť nástroje, ktoré pomôžu aktívne vyhľadať deti ohrozené ich aktivitou vo virtuálnom svete, viac využívať pre poradenstvo internetové nástroje, ktoré sú užívateľsky prístupnejšie cieľovej skupine. Overiť navrhované nástroje v internetovom "teréne".
podpora vzdelávania 10 000 € eSlovensko, o.z., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt podporil prevádzku národného centra pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete Stopline.sk koniec roku 2014. Centrum prijíma hlásenia pomocou online formulára na stránkach Stopline.sk a emailom stopline@stopline.sk. Počas roka stúpol nárast hlásení z Facebooku a Ask.fm Za obdobie projektu bolo prijatých 3256 hlásení, z toho 3114 bol potenciálne nezákonný obsah. Na území Slovenska sa nachádzalo 5 hlásení, ktoré boli riešené v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR.
podpora vzdelávania 2 000 € Moonlight camp, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Občianske združenie Moonlight camp sa už šiesty rok sa úspešne venujeme inkluzívnemu vzdelávaniu a podpore nadaných detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich integrácii do prostredia zdravého. Počas školského roka realizuje aktuálne už štvrtý ročník projektu Na palube jednorožca – celoročné kurzy herectva, Kreativity, Sebazáchovy a Hip –hopu. Súčasťou projektu je 6 dňové sústredenie na Skalke pri Kremnici z kurzom lyžovania počas jarných prázdnin, veľká celodenná akcia rodinného typu v areáli Auparku a Sade Janka Kráľa na MDD, a premiéra divadelného prestavenia v divadle GunaGu.
poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Šanca pre nechcených, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Podporeným projektom je charitatívny koncert Hviezdy Hniezdam - Zlatý prameň života. Koncert je oslavou života ako najvyššej hodnoty, ale aj osvetovou kampaňou, ktorej cieľom je senzibilizovať verejnosť s témou nechcených detí a matiek s deťmi v núdzi. Zároveň je priamym fundraisingovým nástrojom, keďže zisk z koncertu bude financovať projekt KMOTRIČKY v roku 2016. Týmto projektom KMOTRIČKY občianske združenie Šanca pre nechcených vyhľadáva pre opustené matky s deťmi v núdzi: 1. Kmotričky - mentorky / individuálne dobrovoľníčky, ktoré sa stávajú ich ochrankyňami a priateľkami, ktoré im pomáhajú s výchovou, s domácnosťou, radia im a sú im oporou 2. Kmotričky - darkyne /individuálne darkyne, ktoré pravidelnými menšími platbami spolufinancujú vzdelávanie opustených matiek, ich rekvalifikačné kurzy a kurzy počítačovej gramotnosti a komunikácie.
podpora vzdelávania 1 000 € Múza, n.o., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Cieľom projektu je presné definovanie čitateľských kompetencií dieťaťa v danom veku a poukázanie na dôležitosť čítania deťom už od najútlejšieho veku. Pre knižný veľtrh BIBLIOTÉKA 2014 sa na základe skúseností rozhodli pripraviť 4-dňový plne odborne a umelecky podporený program rozprávkovej dielne pre deti všetkých vekových kategórií. Súčasťou každodenného programu bude aj vystúpenie osobnosti z radov spisovateľov či ilustrátorov detskej literatúry. Popri deťoch si v dielni nájdu svoje miesto aj rodičia či starí rodičia. V poradni nájdu individuálne odpovede na riešenie problémov s nepozornosťou detí a vnúčat, s tzv. „neprítomnosťou“ pri nevnímaní reality, s nezáujmom o čítanie. Stálou prítomnosťou odborníkov v rozprávkovej dielni splní podujatie úlohu priameho poradenstva, názornej ukážky ako s problémovým dieťaťom pracovať. Rozprávková dielňa bude aj vyvrcholením celoslovenskej Rozprávkovej súťaže pre predškolákov a žiakov 1. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl.
zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Spirituale, Spoločenstvo pre duchovnú obnovu obce Zálesie, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Zámerom projektu je iniciovať aktivity občanov s cieľom vytvárania pevnejších intrakomunitných a medziľudských vzťahov. Projekt má ušľachtilý, vyslovene ľudský rozmer spočívajúci v šírení dobra a dobrých vzťahov medzi obyvateľmi obce a vytváraní kultúrnych hodnôt, vytvorenie kladného vzťahu obyvateľov k svojej obci. Projekt sa neplánuje len ako jednorázová akcia ale organizátori majú v pláne projekt pripravovať a zdokonalovať aj pre budúce obdobia. V rámci projektu budú realizované: 1. Vyhotovenie adventného venca s priemerom 4 m, ktorý bude umiestnený v exteriéri parku, 2. Realizovanie spoločného adventného programu obyvateľov obce, 3. Naštudovanie vianočnej divadelnej hry spojenej so spevom slovenských vianočných kolied, ktorá sa odohrá v miestnom parku 21.12.2014. 4. Vytvorenie spoločného vianočného stola v exteriéri parku obce Zálesie.
poskytovanie sociálnej pomoci 8 170 € Občianske združenie WellGiving, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Cieľom spolupráce s dakujeme.sk je zmierniť bolesť, smútok, či ťažkú situáciu ľuďom, či v rodinách, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii. V rámci projektu bude dakujeme.sk poskytovať potrebnú pomoc, súčinnosť, konzultácie 100 príbehom, ktoré požiadajú o pomoc v rámci programu Darujte Vianoce. Zároveň ich povzbudíme k vytvoreniu príbehu na dakujeme.sk a k aktívnemu osloveniu darcov. Každý z darov darcov znásobíme v pomere 1:1 v plnej miere. Finančné prostriedky získané od individuálnych darcov spolu s prostriedkami Nadácie Orange poukážeme na účet obdarovaných na základe darovacej zmluvy. Zároveň budeme inšpirovať ľudí inšpirovať k darovaniu formou online aukcie v spolupráci so SAShe.sk a v spolupráci s Bazárom chalaňov. Pilotnou aktivitu tohto roka je oslovenie učiteľov, ktorí majú záujem viesť deti k štedrosti a k darovaniu a ľudí aktívnych na facebooku, aby na pomoc konkrétnym príbehom zrealizovali MINI kampane. V druhej fáze projektu bude prebiehať kontrola použitia darov a ich prínos do života ľudí.
poskytovanie sociálnej pomoci 4 499 € Občianske združenie Z Dobrých rúk, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Zámerom projektu je v spolupráci so Združením príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami KRÍDLA v Bratislave, nepočujúcimi ženami z chránenej dielne Top Art v Bratislave a ľuďmi s viacnásobným postihnutím z chránenej dielne Barlička v Prešove vytvoriť vianočné priania a vianočné produkty z prírodných materiálov. Vianočnými produktami budeme oceňovať ľudí ochotných darovať, podeliť a pomáhať ľuďom v núdzi, resp. v krízovej situácii. Každoročne je ich viac ako 1 200. Vianočné darčeky budú vytvorené hand made z rôznych materiálov v spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi. V balíčkoch sa budú nachádzať výroby z rúk ľudí s postihnutím a vianočné priania. Touto cestou oceníme NIELEN štedrosť a dobrotu ľudí, ale aj šikovnosť ľudí so znevýhodnením. Výstupom ich práce bude výroba 700 ks vianočných produktov a 1000 ks vianočných prianí, rozvoj osobnosti ľudí so znevýhodnením, finančné ohodnotenie, zvýšenie sebahodnotenia.
poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Bazár chalaňov – občianske združenie, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Piaty ročník Bazáru chalaňov je charitatívnym podujatím, ktorú zábavným spôsobom spoluorganizujú 4 mladí herci z divadla Astorka – Jakab, Kemka, Miezga a Latinák. Zámerom je priniesť pozitívne emócie a zážitky ľuďom, ktorí by ich inak nezažili. Zároveň poskytnú širokej verejnosti možnosť nielen sa zabaviť a prežiť príjemný predvianočný čas, ale najmä pri tom všetkom podporiť originálnym spôsobom dobrú myšlienku a pomôcť tam, kde to treba. Bazár sa uskutočil 12. až 14.12 a 15.12. vyvrcholil Veľkým žúrom chalaňov, kde budú známi speváci, hudobné skupiny, herci a iné osobnosti vystupovať, hrať a spievať na živo bez nároku na honorár. Celkový výťažok z bazáru a zo vstupného na koncert, ktorý vo forme zážitku poputuje deťom z detských domovov, deťom z rómskych osád a sociálne znevýhodneného prostredia, mladým ľuďom s telesným postihnutím, utečencom žijúcim na Slovensku a ľuďom v hmotnej núdzi.
podpora vzdelávania 500 € KASPIAN, o.z., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Konferencia MY STREET vytvorí priestor pre ľudí, ktorí pôsobia v oblasti prace s deťmi a mládežou. Umožní im podeliť sa a zdieľať skúsenosti, zážitky a zručnosti, ktoré nadobudli počas práce s mladými ľuďmi. Vytvorí prostredie, v ktorom budú mať pracovníci možnosť sieťovania a rozširovania si kontaktov, s ktorými môžu ďalej spolupracovať a rozvíjať vzťahy. Účastníci budú počuť inšpiratívne príbehy od rečníkov konferencie. Všetky tieto aktivity majú prispieť k skvalitneniu práce pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi a tým zväčšiť dopad a priniesť pozitívnu zmenu smerom k tejto cieľovej skupine. Konferencia sa konala 6.11.2014 v Bratislave.
podpora vzdelávania 1 000 € Mgr. Ladislav Milko, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Pán Milko, vyštudovaný bábkoherec, cestuje po Slovensku so svojim vlastným bábkovým divadlom: Drevené divadielko Bratislava, hľadám riešenia na zvýšenie tvorivosti detí a ich sociálnu aktivizáciu. Vytvorenie "divadelnej komediantskej maringoty" je prvou fázou dlhodobého projektu, ako presadiť vzdelávanie "umením" do školských osnov na ZŠ. Cieľom projektu je propagovať bábkové divadlo. Aby sa dostalo opäť do povedomia detí, rodičov a najmä pedagogických pracovníkov. Informačné bulletíny budú obsahovať možnosti tohto umeleckého žánru v pedagogickej praxi. Projekt má ambíciu prebudiť záujem učiteľov a vedení škôl, že existuje nevyužívaný prostriedok pre pedagogickú prax - ako aktivizovať detský záujem, ich manuálnu zručnosť pri výrobe jednoduchých bábok.
zachovanie kultúrnych hodnôt 6 000 € OZ Vagus, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Vďaka spolupráci OZ Vagus a OZ Urbankontakt bude v predvianočnom čase oživený verejný priestor na Šafárikovom námestí. Projekt poskytne verejnosti od 13.12. - 21.12.2014 zmysluplnú možnosť strávenia voľného času počas Vianoc s dôrazom na solidaritu s exkludovanými skupinami, kultúru, dizajn, dobré jedlo, verejný priestor, lokálnu komunitu, iné kultúry a osobnú pozitívnu skúsenosť s netradičným uchopením verejného priestoru spolu so zapojením ľudí bez domova do pracovných činností. Stánok DOBRE&DOBRÉ sprostredkuje kvalitný sortiment v spojení s prosociálnosťou a propagáciou kaviarne v Starej Tržnici.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Ulita, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt má za cieľ zmodernizovať a skvalitniť služby ktoré poskytujú deťom a mladým ľuďom žijúcim v Kopčanoch. Reagujú na ich potreby a vytvárajú bezpečný priestor, kde sa môžu prísť poradiť, učiť alebo len tak tráviť voľný čas. Na základe prieskumu si organizátori stanovili ciele - reagujú na aktuálne potreby centra. Pred klub namontujú svetlo na senzor pohybu, ktoré sa hneď zapáli, keď sa nejaké dieťa bude chcieť dostať do klubu. Plánujú nákup počítačov a multifunkčnej tlačiarne, čo umožní študentom si v centre urobiť prezentácie, video projekty a iné školské úlohy, ktoré si vyžadujú tlač a skenovanie.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Mládež ulice, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt "Terénne nízkoprahové programy Mládež ulice" je zameraný na deti a mladých ľudí vo vybraných mestských častiach Bratislavy – Petržalke, Rači a Vajnoroch. Cieľom je ponúknuť mládeži zmysluplné aktivity rozvíjajúce ich schopnosti aj potenciál a zároven vytvárať priestor pre rozvoj zdravých vzťahov. Vďaka činnostiam, ktoré budú klienti spoločne vykonávať, vyplnia svoj voľný čas konštruktívnym spôsobom a obmedzia sa tak negatívne javy vyplývajúce z nudy a flákania sa. Zvýši sa ich dôvera vo vlastné schopnosti a motivácia meniť svoj život podľa vlastných (konštruktívnych) predstáv. Projekt realizujú v kontexte nízkoprahového prístupu založenom na akceptácii klientov, rešpektovaním ich anonymity, súkromia a poskytovaním možnosti aktívnej spolupráce v priebehu aktivít v ich prirodzenom prostredí.
podpora vzdelávania 1 000 € Detský fond Slovenskej republiky, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Súčasný stiesnený priestor MIXáčika nespĺňa predstavu organizácie o kvalitnej práci s deťmi a potrebný komfort pre deti pri hre, tvorivosti a oddychu. Vďaka rekonštrukcii priestorov, zbúraním dvoch krajných priečok sa podarí zväčšiť priestory Mixáčika z 28,78 m2 až na 55,89 m2. Väčší priestor bude pozostávať z časti pre oddych, pracovné a vzdelávacie aktivity a priestor pre hru tzv. herňu a to všetko, ako súčasť jedného veľkého priestoru. Tým sa vytvorí predpoklad pre skvalitnenie odbornej práce, a tiež sa zvýši hygienická úroveň a bezpečnosť priestoru.
podpora vzdelávania 2 303,16 € Centrum pre filantropiu, n.o., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt ReŠtart Slovensko 2014 nadväzuje na 2 úspešné ročníky, ktoré v roku 2012 a 2013 realizovalo CpF. ReŠtart ponúka tým, ktorí sa chcú angažovať v prospech občianskej spoločnosti, príležitosť spojiť sa s IT komunitou a spoločne pretaviť svoje nápady do funkčných webových a mobilných riešení. Cieľom projektu je podpora najlepších projektov prinášajúcich spoločenskú zmenu, ktoré vďaka využitiu moderných technológií prispejú k formovaniu otvorenejšej a informovanejšej občianskej spoločnosti. Minimálne 3 najlepšie projekty získajú finančný grant na rozbeh. Výstupom projektu budú minimálne 3 funkčné riešenia uvedené do prevádzky. Súťažné nápady budeme zbierať na novovytvorenej platforme prístupnej verejnosti, ktorá bude zároveň slúžiť ako interaktívny online priestor pre prezentáciu jednotlivých nápadov/projektov, ku ktorým sa bude môcť vyjadriť aj samotná verejnosť a prípadne tieto nápady podporiť už v úvodných fázach prípravy, či už dobrovoľníckou pomocou alebo finančne.
podpora vzdelávania 3 400 € Inštitút PRIJATIA / IPcko.sk, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Cieľom projektu je vstúpiť aktívne do vianočného obdobia prežívaného mladými ľuďmi a participovať na jeho strávení tým, že im budeme blízko v tomto emocionálne a vzťahovo náročnom období. Týmto aktívnym participovaním na živote mladých a ich Vianociach myslíme prevádzkovanie atraktívnych a efektívnych služieb internetovej poradne IPčko.sk s celoslovenskou pôsobnosťou a cielené oslovovanie mladých ľudí v zložitej životnej situácii a propagácia ponúkaných služieb on-line poradne. Prevádzkovanie internetovej poradne pre mladých ponúkne atraktívny alternatívny virtuálny priestor pre mladých a umožní spoločne s odborne pripravenými dobrovoľníkmi a zamestnancami poradne riešiť ťažkosti mladých pri pocitoch samoty, straty zmyslu života, nudy, sexuálneho násilia, kyberšikany, depresie, sebapoškodzovania, závislostí, problémov vo vzťahoch a podobne aj počas vianočných sviatkov. Projekt tak prispieva k prevencii sociálno-patologických javov vznikajúcich aj v tak citlivom čase, akými sú Vianoce a je reálnou intervenciu do života mladých.
Spolu 731 143,16 €
Výrok auditora

Nadácia Orange, Správa nezávislého audítora. Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Nadácia Orange (ďalej len "nadácia"), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce informácie. Podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Nadácia Orange k 31. decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve. Bratislava, 26. marca 2015 Deloitte Audit s.r.o., Licencia SKAu č. 014 Ing. Stanislav Kubala, FCCA zodpovedný audítor, Licencia UDVA č. 1062