Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Orange

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Orange, Bratislava'
za rok 2015

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
g) ochrana a tvorba životného prostredia 550 € Adriana Richterová; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Cieľom projektu bolo skrášliť deťom detské ihrisko MŠ v Blatnom a okrem lezeckej steny určenej na hranie, vybudovať aj bylinkovú a kvetinovú záhradku. Aby si v nej deti mohli sami pestovať bylinky, sledovať ako rastú a neskôr ich použiť v kuchyni MŠ. Kým s realizáciou osadenia lezeckej steny pomohla externá firma, bylinková záhrada bola vytvorená spoluprácou učiteľského zboru a 4 mamičiek detí MŠ. Za pomoci starých nepotrebných pneumatík a farieb bola vytvorená estetická malá bylinková a kvetinová záhrada, pri ktorej pomáhali aj samotné deti. Bylinky a materiál na záhradu boli nakúpené z časti zo zdrojov grantu a z časti zo súkromných záhrad rodičov detí, ktoré navštevujú MŠ a prostriedkov MŠ.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 600 € Andrea Jackulikova; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Vďaka projektu Ihrisko v zeleni sa podarilo 25 dobrovoľníkom, hasičom a aktívnym Veľko Grobanom, skrášliť a zrevitalizovať prázdnu plochu vedľa futbalového ihriska. Zasadili sa jedlé stromy a kríky, kúpili sa 2 jarabiny, 2 muchovníky, 2 driene a arónie. Z vlastných výpestkov obyvateľov boli zasadené 2 javory a arónia. Obec zabezpečila ochrannú sieť za bránku ihriska. Zámerom projektu bolo vytvorenie príjemného miesta na stretávanie sa komunity počas športových a kultúrnych podujatí, ale aj v bežný deň. Finančné prostriedky boli použité na nákup 4 lavičiek a smetného koša.
e) podpora vzdelávania 500 € Anna Makarová; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Zázračná lúka bol zameraný na vznik mobilného variabilného priestoru- Snoezelenu, ktorého hodnotou je možnosť premeny. Vďaka zakúpeniu pomôcok vznikol multifunkčný priestor, ktorý bude odteraz slúžiť okrem žiakov Spojenej školy vo Vranove nad Topľou aj ostatným. Aj zamestnanci spoločnosti Orange pomohli s výberom a zakúpením pomôcok. Do práce sa zapojilo aj 10 dobrovoľníkov z rodinných príslušníkov žiakov a zamestnancov. Vyvrcholením projektu bola ukážka „vyučovacej jednotky“ v mobilnom Snoezelene. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup pomôcok a vybavenie mobilného Snoezelenu.
e) podpora vzdelávania 600 € Gabriela Marko; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Do projektu Zebra na cestách zapojili učitelia, rodičia, aj pracovníci OÚ vo Vyhniach, ktorí zabezpečovali deťom MŠ i žiakom ZŠ pocit bezpečia a uľahčovali rodičom učenie detí o dopravnej výchove. Podporili tiež a rozvíjali uvedomenie si dôležitosti svojho zdravia i zdravia iných a potrebu prevencie bezpečnosti na cestách. Projekt bol prezentovaný širokej verejnosti, zabezpečili sa aktivity pre vytvorenie dopravnej zóny, ktorú vyčistili a namaľovali cestnými farbami model dopravného ihriska podľa rozkresleného konceptu. Osadený bol stojan na bicykle i dopravné značky. Finančné prostriedky boli použité na nákup komponentov (stojany na bicykle, zámky, ochranná plachta, kolobežky, odrážadlá, prilby, chrániče na ruky a nohy, kužele, trojkolky).
g) ochrana a tvorba životného prostredia 550 € Helena Mičková; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Týmto projektom sa podarilo zrevitalizovať školskú záhradu Špeciálnej materskej školy v Banskej Bystrici. Na projekte participovali zamestnanci materskej školy, rodičia a iní rodinní príslušníci klientov materskej školy, študenti strednej odbornej školy pod Bánošom v Banskej Bystrici a zamestnanci firmy ICE CAMP. Projekt bol určený pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú klientmi Špeciálnej materskej školy a centra špeciálno-pedagogického poradenstva pri Špeciálnej materskej škole. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie nových herných prvkov do školskej záhrady.
e) podpora vzdelávania 600 € Ida Dupačová; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Vidieť a byť videný bol zameraný na vytvorenie dopravného ihriska pre deti predškolského veku v areáli školského dvora MŠ v Šamoríne. Rôznorodými hravými, edukačnými aktivitami a interaktívnou besedou s mestskou políciou sa u detí rozšírili a skvalitnili poznatky o pravidlách cestnej premávky, ktoré potom v praktických činnostiach mali aplikovať priamo na vytvorenom dopravnom ihrisku. Do realizácie celého projektu sa zapojil 1 zamestnanec spoločnosti Orange, 18 zamestnancov MŠ, 10 členov výboru RZ pri MŠ a 10 rodičov. Realizácia dopravného ihriska si vyžadovala aj maľovanie križovatky. Finančné prostriedky boli použité na nákup farieb na asfalt, sadu dopravných značiek so semaforom a na detské dopravné prostriedky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 100 € Ivan Nosko; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt zriadenia miestnosti neziskovej organizácie Deťom s rakovinou n. O. bude slúžiť nielen samotnej organizácii kvalitnejšie vykonávať svoju činnosť pomoci chorým deťom s rodičmi na klinike detskej onkológie, ale pomôže aj rodinám, aby sa mohli stretávať v príjemnom a pokojnom prostredí. Cieľom projektu bolo zrekonštruovať sociálnu a spoločenskú miestnosť v budove Detskej fakultnej nemocnice Bratislava, ktorá bude ako príjemné miesto slúžiť na viacero užitočných a charitatívnych účelov. Finančné prostriedky boli použité najmä na zariadenie a rekonštrukciu miestnosti.
e) podpora vzdelávania 600 € Ivana Nedeliaková; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projektom Dajme bezpečnej doprave zelenú sa podarilo vybudovať nové dopravné ihrisko v areáli materskej školy na Šustekovej ulici v Petržalke. Zámerom projektu bolo počas 2 brigád zrealizovať vodorovné a zvislé dopravné značenie. Na celom projekte participovali pani učiteľky z materskej školy a viacerí rodičia. Nové dopravné ihrisko bude využívané na dopravné hry, vďaka ktorým by si deti mali osvojiť základne pravidlá cestnej premávky a dôležitosť ich dodržiavania. Vďaka projektu si materská škola za poskytnuté finančné prostriedky zakúpila zvislé dopravné značenie, farby na vodorovné dopravné značenie a pre deti boli kúpené reflexné vesty a prvky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 700 € Jaroslava Hlavatá; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Zamestnanci spoločnosti Orange v spolupráci so ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici sa rozhodli zveľadiť časť lokality v areáli školy a vytvoriť Triedu pod oblohou. Vzhľadom k tomu, že deti na sídlisku Fončorda bývajú v panelovej zóne, spoločnými silami s dobrovoľníkmi ju zveľadili, a tak bude žiakom pripomínať bežnú flóru záhrad na vidieku. Revitalizáciou tohto priestoru sa vytvorilo pokračovanie náučného chodníka, ktorý je orientovaný na biodiverzitu drevín. Navrátila sa zeleň do života komunity, ktorá v pozitívnom smere bude nápomocná k budovaniu environmentálneho povedomia celej obecnej komunity. Finančné prostriedky boli použité na nákup dreva, drevín, výrobu a osadenie prístrešku, liečivých byliniek, pôdneho substrátu, drevených črepníkov, výrobu lavíc, stolov, informačných tabúľ a hmyzieho hotela.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 700 € Jozef Vavrek; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Revitalizácia priestoru pred Obecným úradom v Malachove si dal za cieľ zrekonštruovať a zatraktívniť hlavný vstup do tohto frekventovaného miesta, ktoré od teraz bude nielen bezpečnejším, ale aj reprezentatívnym priestorom pre obyvateľov a návštevníkov obce. Do realizácie projektu, okrem zamestnanca Orange, sa zapojilo aj 10 nadšencov z radov obyvateľov obce a niekoľko aktívnych pracovníkov. Medzi hlavné aktivity projektu patrilo aj zväčšenie parkovacieho miesta, zlepšenie technického stavu priestoru a zapojenie mladých ľudí do realizácie. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie stavebných materiálov, črepníkov a kvetín.
e) podpora vzdelávania 600 € Katarína Čabáková; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Počas Detských 4 živlov 2017 sa uskutočnil animačný workshop, tvorivá dielňa Drobci, prednáška o videohrách a filmové projekcie. Vďaka tomu malo mnoho detí postarané o inšpiratívny, tvorivý a pestrý trojdňový program v Banskej Štiavnici, v rámci ktorého mohli nielen sledovať filmy a debatovať s ich tvorcami, ale aj vytvoriť svoj vlastný film či postavičku z animovaného seriálu. Vyvrcholením projektu bola verejná premiéra krátkeho animovaného filmu, ktorý deti vytvorili počas animačného workshopu: https://youtu.be/wfWxfJo3O9M. Finančné prostriedky boli použité na úhradu materiálu a technického zabezpečenia na animačný workshop a tvorivú dielňu, propagačných materiálov a na honorár pre prednášajúceho.
e) podpora vzdelávania 700 € Katarína Špirková; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Prírodoveda nie je veda bol zameraný na vybudovanie školského altánku. Vďaka nemu vznikla, aj pre žiakov elokovanej budovy Základnej školy v Malinove, vonkajšia učebňa, tzv. ekoučebňa. Traja zamestnanci spoločnosti Orange pomohli s prípravou projektu, koordináciou stavebných prác a spolu s pracovníkmi dodávateľskej firmy vytvorili krásny priestor pre poznávanie prírody, pre žiakov a rodičov školy. Výsledkom projektu je doposiaľ už niekoľko praktických cvičení z prvouky priamo v prírode. Finančné prostriedky boli použité na nákup stavebného materiálu, dreva.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 600 € Lenka Kamenická; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Úsmev ako strom bol zameraný na prepojenie výsadby nových stromov so starostlivosťou a zodpovednosťou malých škôlkarov. Vďaka tomu pribudlo v záhrade MŠ Západná v Bratislave 10 krásnych nových stromov, 7 nových domčekov pre hmyz a vtáčiky a 4 predškolácke triedy plné malých záhradníkov. Traja zamestnanci spoločnosti Orange pomohli s prípravnými prácami a okrem nich sa do prác zapojilo aj ďalších 62 rodičov a detí, ktorí s nadšením pomáhali. Financie boli použité na nákup stromčekov a potrebného materiálu. Projekt spolufinancoval aj MÚ Ružinov a Združenie rodičov a priateľov MŠ.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € Lucia Prvá; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: V rámci projektu Vylepšenie podmienok pre stretávanie sa komunity detí a seniorov na Janotovej ulici v Karlovej Vsi v Bratislave boli realizované aktivity na vonkajšom detskom ihrisku a v interiérovom ihrisku/knižnici. Na projekte participovali obyvatelia bytového domu na Janotovej ulici v Bratislave. V bytovom dome tu žije cca 140 obyvateľov, z toho cca 20 detí a 30 osôb v dôchodkovom veku. Z poskytnutých finančných prostriedkov bola na vonkajšom ihrisku svojpomocne postavená drevená šmykľavka ako nosný prvok ihriska. Do interiéru zas boli zakúpené herné prvky - veľké molitanové kocky.
e) podpora vzdelávania 700 € Martin Chramec; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Zamestnanec Orange v spolupráci s OZ S3eŠKa participoval osobne a aj cez finančné prostriedky na Týždni plnom detskej radosti - letnom tábore v Chate Limba v Bystrej pre 95 detí a 15 vedúcich - dobrovoľníkov. Tematicky bol tábor zameraný na rytierstvo, na dobré vlastnosti súvisiace s týmto stavom ako vernosť, statočnosť, úprimnosť, lásku, spolupatričnosť, odvahu, poslušnosť, jednotu rytierskeho rádu- súťažného družstva. Program bol zostavený tak, aby denne deti rozvíjali svoje rozumové aj pohybové danosti a aby každý táborový deň bol pre ne veľkým zážitkom. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a odmeny pre súťažiace deti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Martin Kermiet; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Informačné centrum mladých v Partizánskom vytvorilo vďaka projektu Tu sme doma krásny a bezpečný priestor pre mládež z mesta a okolia Partizánskeho. Projektom sa podarilo zadovážiť spoločenské hry, ktoré budú rozvíjať u mladých ľudí kreativitu, pamäť, sociálne správanie, napomôžu budovať rešpekt, pozitívne budú vplývať na schopnosť budovať priateľstvá a medziľudské vzťahy. Tiež sa staré okná v priestoroch knižnice prekryli novými záclonami s veselými motívmi, aby aspoň čiastočne zakryli ich dezolátny stav. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie dataprojektora a premietanie filmov rôznych žánrov, čím sa reagovalo na potreby mládeže v meste.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Mgr.Erika Dianiška; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Zamestnanci spoločnosti Orange v spolupráci s obcou Staré Hory sa rozhodli pomôcť vybudovať náučno-poznávací chodník v katastri obce Staré Hory. Eko-učebňa slúži pre potreby výuky žiakov miestnej školy v prírode, pre turistov ako aj širokej verejnosti. V tomto prostredí bola naplnená myšlienka "škola hrou". Projekt Lesný chodníček Staré Hory bude svojím zámerom zvýrazňovať charakter obce obklopenej starou horou a poslúži ako oddychové miesto pre všetkých návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité na výstavbu eko-učebne.
e) podpora vzdelávania 300 € Michal Dižka; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň preteku a testu záchranárskych psov prizvaním skúsených odborníkov z medzinárodnej záchranárskej organizácie -International Rescue Organization - IRO ako rozhodcov tohto preteku. 4. ročník preteku záchranárskych psov - bol praktickou skúškou schopnosti nasadenia dobrovoľných psovodov záchranárskych psov. Pretek bol zameraný na plošné a ruinové vyhľadávanie stratených osôb. Na realizácii preteku spolupracovali dobrovoľní členovia Kynologického záchranného zboru SR z Banskej Bystrice, Košíc, Žiliny a Trenčína. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov, tlač diplomov, odmenu za posudzovanie výkonov záchranárskych tímov a na dopravu dobrovoľníkov.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Michal Vychodil; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Cieľom projektu Škôlkarská futbalová prípravka bolo podporiť voľnočasovú aktivitu detí z Ružinova a umožniť im zmysluplné trávenie voľného času športom. Zámer sa sústredil na rozšírenie možností zmysluplného trávenia času detí v škôlke. V škôlke už beží pravidelná voľnočasová aktivita pre deti "Základná futbalová prípravka" vedená licencovaným futbalovým trénerom, trpí však veľkým nedostatkom pomôcok a infraštruktúry pre tréningy. Tieto nedostatky sa podarilo vďaka projektu vyriešiť. Zahral sa tiež úvodný futbalový turnaj pre deti v škôlke. Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom do školy pribudli na užívanie lavičky, bránky, lopty a tréningové pomôcky ako pre deti v škôlke, tak aj na futbalové tréningy v rámci prípravky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 550 € Peter Sklenár; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Cieľom projektu bolo budovanie „záhrady“, ktoré je realizované v troch etapách. V 1. etape išlo o vytvorenie vyvýšených záhonov na pestovanie rôznych druhov rastlín – bylinky, okrasné kvety, zelenina a pod., vytvorenie pocitového chodníka a osadeniehmyzích hotelov. Tieto prvky umožnia realizáciu zážitkového učenia, vytvárania a prehlbovania vzťahu žiakov k prírode, jej ochrane a k práci. V druhej etape bol osadený náučný chodník. Vďaka projektu sa podarilo skĺbiť prácu žiakov, ktorí pripravovali jednotlivé prvky. Rovnako sa do brigád zapojili aj rodičia. Projekt teda spojil spolu okolo 40 žiakov, učiteľov a rodičov. Grant z Nadácie Orange umožnil zakúpiť materiál a základné prvky.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Radko Štulrajter; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: V priebehu približne 4 mesiacov sa dobrovoľníkom z OZ Priatelia Rače podarilo zrealizovať projekt Grafity v podchode - vlaková stanica Bratislava-Rača, ktorého výsledkom je príjemnejšie prostredie v podchode na železničnej stanici ŽSR Bratislava-Rača. Dobrovoľníci sa rozhodli pozvať umelcov a umelkyne pracujúcich s farbou v spreji, aby tento priestor skrášlili tematickými maľbami a o kúsok spríjemnili prechod ľudí medzi nástupišťami. Projekt bol inšpirovaný obdobným (už zrealizovaným) projektom v Pezinku. Finančné prostriedky boli použité na farby, trysky, ochranné masky a ďalší materiál potrebný na realizáciu maľby. Menšia časť prostriedkov bola použitá na odmenu grafickej návrhárky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 300 € Radoslav Štefanišin; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Cieľom projektu Aby ľudové tradície nevymreli bolo oživenie starých ľudových rusínskych tradícií v obci Rakovčík. Bolo zorganizované kultúrne podujatie s cieľom predstaviť širokému okoliu históriu i súčasnosť rusínskych tradícií - hudby, spevu a tanca, ktoré sú speté s touto časťou Slovenska. Projektom sa podarilo skvalitniť materiálové zabezpečenie kultúrneho podujatia, na ktorého organizovaní sa zúčastnilo 7 dobrovoľníkov. Vďaka finančným prostriedkom od Nadácie Orange boli zakúpené lavicové súpravy so stolom, ktoré poslúžili pri samotnom sledovaní kultúrneho podujatia ako aj pri následnom občerstvení.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € Richard Tuček; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Mičiná ako autor projektu, plánovalo v záhrade nehnuteľnosti, ktorú obec na tento účel zakúpila, zriadiť Verejný parčík Dolná Mičiná a priestory pre potreby obce a jej občanov (nové priestory obecného úradu, knižnicu, priestor pre seniorov a pod.). Keďže práve vo fáze finálnych príprav nebolo možné z administratívnych dôvodov tento projekt realizovať na pôvodnom mieste, rozhodli sa realizátori o čiastočnú realizáciu na náhradnom mieste. A tak sa stromy, kríky, smetné koše aj altánok dočasne ocitli neďaleko obecného športovo-oddychového areálu. Všetci veria, že problémy sa podarí vyriešiť a v budúcom roku ich premiestnia tam, kde patria. Finančné prostriedky boli použité na vybavenie parčíka- dobudovanie zemnej časti altánku, jeho náteru a výsadby drevín a rastlín.
e) podpora vzdelávania 700 € RNDr. Peter Gajdošík; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Vyvýšené záhony predškolákov v Bernolákove bol zameraný na zhotovenie vyvýšených záhonov s ornicou pre všetky tri ročníky detí v MŠ. Na projekte participovali rodičia detí, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci MŠ a zamestnanci Obecného úradu v Bernolákove. Projekt bol určený pre deti navštevujúce MŠ, pre zlepšenie ich vzťahu k prírode, rozvoja pracovných návykov, zručností, pozitívnych vlastností a kreativity, t.j. celkový osobnostný rozvoj detí. Deti tak majú možnosť spoznávať rôzne druhy kveteny a zeleniny, pracovné náradie v záhradke, získavať pracovné zručnosti a užívať plody svojej práce. Takisto im priestor bude slúžiť aj ako relaxačný kútik. Finančné prostriedky boli použité na materiál potrebný pre vytvorenie záhonov.
e) podpora vzdelávania 300 € Róbert Pieružek; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: V projekte sa jednalo o nákup nových spoločenských hier pre školskú družinu na Českej ulici v Bratislave za účelom usporiadania turnaja. Cieľom turnaja bolo, aby hry aj po skončení projektu naďalej zostali k dispozícii v školskom klube. Na projekte sa podieľali traja rodičia a vedúca školského klubu ako zástupca základnej školy. Vďaka finančnému príspevku sa podarilo vybrať a nakúpiť dostatočné množstvo nových spoločenských hier a doplniť tak vybavenie školy, pričom sa plne zohľadnili potreby detí v rôznom veku. Financie boli využité na nákup 18 kusov hier, 9 rôznych sád vrátane populárnych hier ako Doble, Tik-Tak-Bum alebo Cestujeme po hradoch a zámkoch.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Roman Okánik; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: V areáli ZŠ na Pieninskej ulici v Banskej Bystrici sa vďaka projektu Volejbal nás baví v Sásovej zrevitalizoval vonkajší športový areál, a tým sa rozšírili možnosti pre športovanie pre obyvateľov. Upravil sa antukový povrch, odstránil burinový porast a vybudoval sa drevený altánok. Vďaka projektu bol zachránený chátrajúci objekt, z ktorého sa vytvoril priestor pre príjemné trávenie voľného času rodín a mládeže na najväčšom banskobystrickom sídlisku. Finančná podpora z projektu smerovala hlavne na nákup drevených dosiek na altánok, na strešnú krytinu a na odkvapový systém.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € Štefan Hronček; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Cieľom projektu bola premena pozemku na prírodnú učebňu a tým vytvorenie miesta pre radosť a tvorivosť. Vytvoriť priestor, ktorý je harmonický a užitočný, ktorý spojí 3 svety sídliace v jednom areáli – ZŠ, TÚSR a UMB. Zámerom projektu Chutná záhrada ktorá učí bolo vybudovanie mini relaxačnej zóny, vyvýšených záhonov, bylinkovej špirály, hmyzieho hotela, kompostoviska, artušovho kruhu, ďalej vysadenie ovocných stromov a vybudovanie pieskoviska. Na projekte participovali rodičia aj deti. Tento priestor je určený všetkým jeho návštevníkom. Finančné prostriedky boli použité na nákup dreva, spojovacieho materiálu, nátery, úpravu terénu a tesárske práce.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Tomáš Štefanička; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Zámerom projektu mesto_Bicykel_stojan bolo vytvoriť mestské netradičné Bike stojany a poukázať na skutočnosť, že v Bratislave stále chýbajú, napriek tomu, že ide o hlavné mesto. Bicykel je v ponímaní tohto projektu hodnotou čistého mesta a prostredia. Projekt sa snažil umeleckým a symbolickým spôsobom prispieť k čistejšiemu mestu s minimálnym počtom automobilov a zriadiť miesta, kde môžu parkovať bicykle. Tieto stojany slúžia všetkým návštevníkom mesta aj ako umelecké objekty, no najmä ľuďom, ktorí preferujú cyklistickú dopravu. Poskytnutý finančný príspevok bol použitý na zakúpenie materiálu, výrobu a inštaláciu dvoch stojanov v Starom meste.
e) podpora vzdelávania 700 € Vladislav Čiernik; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Vďaka projektu Vonku nám to lepšie myslí a grantu Nadácie Orange sa podarilo dovybaviť a sfunkčniť zaujímavý školský areál- lodný kontajner. Vďaka aktívnym rodičom, členom Rodičovského združenia, sa zakúpili lavice a stoly, flipchart a jeho príslušenstvo, opravila a namontovala sa stenu kontajneru, vybavila sa knihami a športovými potrebami. Žiaci Spojenej školy sv. Františka tak majú príležitosť využívať netradičný priestor a prvok na zážitkové vyučovanie, oddych a pre potreby školského klubu detí. Rodičom je zas lodný kontajner prístupný pre aktivity rodičovského združenia. Finančné prostriedky boli využité na kúpu lavíc, stolov, flipchartu, športových potrieb a kníh.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Vojtech Lihan; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: V mesiacoch august - október sa podarilo zrealizovať zámer projektu Altánok na pláži- aby sa ľudia stretávali, a to vybudovať altánok s ohniskom, ktorý by mohla využívať miestna komunita na stretávanie sa a oddych a kde by sa tiež dal animovať aj program pre deti cez rôzne spoločné akcie (napr. opekačky), spojené s kultúrnym programom. Zámerom projektu teda bolo postupné vybudovanie kultúrno-športovo-oddychového centra najmä pre mladých, mladé rodiny s deťmi – domácich, ale aj turistov. Na projekte participovala miestna komunita prostredníctvom o. z. Chlapci z Medzibrodu. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a všetky práce potrebné na vybudovanie altánku boli zabezpečené svojpomocne.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Zuzana Világi; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Zámerom projektu bolo vytvoriť čitateľsko–relaxačný kútik ako podporné miesto pre neformálny rozvoj čitateľských zručností a kultúrnej osobnosti pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ M.R.Štefánika. Projektom sa podarilo zlepšiť, skrášliť, upraviť a vybudovať príjemné školské prostredie, v ktorom deti trávia väčšiu časť dňa. Na projekte participovali zamestnanci Orange ako aj rodičia a učitelia ZŠ Grosslingova v Bratislave. V neposlednom rade prispeli aj deti svojím výtvorom na zástene. Podarilo sa vybudovať príjemné prostredie zriadením 2 čitateľsko-relaxačných kútikov, a tým podporiť neformálne vzdelávanie detí, ich čitateľskú gramotnosť, motivovanosť k čítaniu a rozvoj záujmu o tradičnú a súčasnú literatúru. Finančné prostriedky boli použité na nákup kobercov, stolov, kresiel, políc, kvetov a na výrobu zásteny.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Občianske združenie SLNKOTVOR; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Občianske združenie SLNKOTVOR sa v rámci projektu (Za) chráňme včely zameralo predovšetkým na chov včiel a ich ochranu v rámci svojej dediny Lúčky a regiónu Liptov. Ich zámerom bolo vybudovať materiálno-technickú základňu v školskej záhrade ZŠ s MŠ Lúčky, aby tam následne mohli organizovať stretnutia včelárskeho krúžku a zážitkové exkurzie pre širokú verejnosť. Financie na 6 včelích úľov už získali predtým, v tomto projekte to boli financie na 3 náučné panely, ktoré slúžia ako didaktická pomôcka a tiež ochranné odevy pre žiakov ZŠ. Zaujímavým záverom projektu bolo kultúrno-výchovné podujatie o včelách, ktoré sa uskutočnilo v miestnych Kúpeľoch Lúčky s cieľom vniesť svetlo zaujímavých poznatkov o živote včiel pre širokú verejnosť. Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom ľudí, a preto OZ Slnkotvor plánuje propagovať ochranu včiel takýmto náučným spôsobom aj na iných školách. Finančné prostriedky boli využité na zhotovenie náučných panelov a na pracovné a ochranné pomôcky.
b) podpora a rozvoj športu 2 780 € KASPIAN; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Prostredníctvom projektu Aj prekážky dokážu spájať komunitu sa zrealizovala revitalizácia skateparku v mestskej časti Petržalka, ktorý je v súčasnosti funkčným a bezpečným miestom pre realizáciu rôznych komunitných podujatí. Zrekonštruoval sa drevený funbox a natreli sa ostatné oceľové jazdecké prekážky. Na udržiavanie čistoty v areáli boli zakúpené odpadové vrecia a taktiež boli osadené betónové smetné koše. Popri týchto aktivitách bolo zrealizované upratovanie areálu a jeho blízkeho okolia. Za plánovanie a realizáciu jednotlivých etáp projektu bol zodpovedný realizačný tím zložený z mladých jazdcov, návštevníkov parku a členov miestnej komunity. Vďaka projektu sa mladí ľudia ukázali v lepšom svetle v očiach miestnej komunity, nadviazali nové kontakty a zveľadili športový areál pre širokú verejnosť. Finančné prostriedky boli použité na stolárske práce, materiál, betónové smetné koše, maľovanie a odpadové vrecia.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Hlavným cieľom projektu Aj šport spája bolo vytvorenie jedinečného verejného priestoru a využívanie zelenej a oddychovej zóny pre komunitu – Adventure parku, ktorý? bude slúžiť na realizáciu komunitných aktivít zameraných na posilňovanie spolupráce, dobrovoľníctva a dobrých vzťahov ľudí z komunity, rôznych vekových kategórií a záujmov. V rámci tohto projektu sa v mestskej časti Trstenej - Ústie nad Priehradou - zriadilo plážové ihrisko. Na jeho plánovaní aj realizácii sa podieľali mladí dobrovoľníci aj ľudia z miestnej komunity. Spoločne naplánovali finálnu podobu a umiestnenie ihriska a zrealizovali potrebné prípravné práce k jeho finálnej stavbe – výkopové práce, položenie základného kamenitého povrchu a geotextílie, navezenie piesku a príprava a stavba oplotenia. Finančné prostriedky boli použité na hrubé kamenivo, geotextíliu a materiál na oplotenie ihriska. Plážové ihrisko sa stalo využívanou súčasťou Adventure parku, ktorý bol slávnostne otvorený v septembri a využíva ho miestna komunita aj formálne skupiny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 240 € Different - občianske združenie; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Bašta - kultúrno-komunitné centrum po pár letných sezónach rozširuje svoju pôsobnosť na pravidelné celoročné aktivity, ktoré organizujú lokálne neziskové organizácie či aktívni jednotlivci a vytvárajú tak pestré možnosti aktívneho trávenia voľného času pre rôzne komunity ľudí v meste Bardejov. Vďaka realizovanému projektu sa podarilo upraviť priestor pred vstupom do Bašty a pokračuje sa aj v úpravách interiéru. Osadili sa nové dvere na každom podlaží Bašty, a tak si návštevníci môžu popri jednotlivých organizovaných aktivitách nájsť na každom podlaží iný druh umenia. Aj vďaka novým dobrovoľníkom sa podarilo oživiť tento priestor a získať možnosť väčšieho kultúrneho a komunitného vyžitia v meste Bardejov. Finančné prostriedky boli využité na nákup dreveného materiálu na úpravu priestoru, náter, priemyselný vysávač a ochranné pomôcky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 329 € Občianske združenie TIMO; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Projekt Be Fresh Days z autorskej dielne Občianskeho združenia TIMO v Podbrezovej bol cyklom prázdninových športových a kultúrnych akcií, ktoré podnietili záujem rôznych generácií podieľať sa na veciach verejných. Záujem o voľnočasové aktivity na sídlisku sa najmä v letných mesiacoch zreteľne zvýšil. Otváracie podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa družstiev 2.7.2017 otvorilo bránu víkendových súťaží (petanque, bedminton, futbal, volejbal), a taktiež kultúrnych akcií (vonkajšie prázdninové premietanie). Projektom sa podarilo docieliť väčšie spolunažívanie komunity, ale aj previazanie úzkych susedských vzťahov na sídlisku. U mladej generácii sa podarilo vzbudiť záujem tvoriť a spolupodieľať sa na vonkajších prázdninových aktivitách s nadšením a so záujmom. Za pomoci miestnych dôchodcov a seniorov boli turnaje, ako aj priestory ihrísk vždy pripravené na kvalitné podujatia. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie športových potrieb, spoločenských hier, ale aj na ozvučenie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 100 € Neformálna skupina občanov pod vedením Edity Paličkovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Neformálna skupina občanov zrealizovala projekt Deborkine ihriskovisko. Na realizácii sa podieľali klienti sociálneho zariadenia, zamestnanci, stavebná firma a Občianske združenie Zvolen ZAPAD. Spomenutí účastníci poskytli dobrovoľníkov a tiež pomohli materiálne. Vybudované ihrisko slúži prijímateľom sociálnej služby DEBORA útulok pre matky s deťmi k zmysluplnému využitiu voľného času. Vytvorili sa tak podmienky na hru a relax pre mamičky a ich deti. Detské ihrisko sa vybudovalo na dvore, ktoré bolo potrebné upraviť- ostrihať tuje, vyrovnať terén, položiť umelý trávnik, osadiť hojdačky, pieskovisko a sedenie pre mamičky. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na úpravu zelene a na nákup hracích prvkov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 799 € Cuketa o.z.; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: V rámci projektu EKO prieSTORY členovia združenia Cuketa o.z. spolu s dobrovoľníkmi, žiakmi, rodinami a komunitou vytvorili a zrevitalizovali niekoľko priestorov v Nitre, ktoré sú teraz nie len ekologické, ale majú svoj príbeh-story. Projekt bol určený pre rozvoj komunity, rozvoj praktických ekologických zručností a vedomostí so zameraním na tvorbu jedlých prírodných záhrad a priestorov, ktoré plodia, učia a poskytujú relax. Dobrovoľníci vytvorili nové jazierko, osadili náučné a informačné tabule, koše na separovaný odpad, vybudovali domčeky pre rôzne organizmy potrebné v prírodnej záhrade. Spolu s lektormi zorganizovali praktické workshopy, zážitkové výučbové programy pre deti, komunitné festivaly a pikniky. Finančné prostriedky boli použité na stavebný a výsadbový materiál, informačné tabule, pracovné náradie, odpadové koše, občerstvenie a lektorné.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Vodné mlyny Oblazy, n.o.; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Dobrovoľníci z neziskovej organizácie Vodné mlyny Oblazy, ktorí zabezpečujú obnovu, prevádzku a sprístupnenie jedinečných technických pamiatok v Kvačianskej doline, tento rok riešili aj otázku toaliet pre stále rastúci počet návštevníkov. Museli sa pritom vysporiadať s prísnymi požiadavkami ochrany prírody, obtiažnym prístupom, aj nedostupnosťou vody a elektriny. Riešením je zariadenie, kde sa odpad kompostuje na neškodný materiál. Tradičné záchodové búdky mlynári vyrobili na mieste, z reziva pripraveného historickou gátrovou pílou, ktorá pracuje v dolnom mlyne. Toalety sa nachádzajú na starej, nikdy nedokončenej, vozovej ceste, kde ich umiestnenie predstavovalo len minimálny zásah do prírodného prostredia, zároveň sú však ľahko dostupné. Od budúcej sezóny tak návštevníci mlynov budú môcť aj otázku biologickej potreby riešiť kultúrne a dôstojne. Finančné prostriedky boli využité na kúpu kompletného fínskeho systému pre dve toalety, aj jeden náhradný kontajner, čo by malo postačovať pre celoročnú prevádzku.
e) podpora vzdelávania 2 299 € Občianske združenie Pivničný rad; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Náučný chodník Fiľakovská vinárska cesta bol realizovaný členmi a sympatizantmi Občianskeho združenia Pivničný rad vo Fiľakove. Realizáciou projektu bolo dosiahnuté zatraktívnenie doteraz zanedbávanej lokality a vzbudenie záujmu verejnosti o pivničný rad. Výsledkom projektu bolo vytvorenie priestoru pre oddych a vzdelávanie rôznych vekových skupín. Náučný chodník na pivničnom rade je novým turistickým lákadlom mesta Fiľakovo. Výstavba náučného chodníka otvorila cestu k rozvíjaniu tohto priestoru. V budúcnosti má OZ Pivničný rad v pláne aj naďalej zveľaďovať túto lokalitu, ako priestor pre oddych, vzdelanie a spoločenské vyžitie. Finančné prostriedky získané z grantu boli použité na výrobu a osadenie informačných tabúľ, vytvorenie oddychových zón s posedením a zveľadenie zelene.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 500 € Neformálna skupina občanov pod vedením Lukáša Černeka; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Projekt Havran - oddychové miesto pre všetkých zrealizovali dobrovoľníci z osady Havran. Zámerom bolo vybudovať odpočívadlo pre obyvateľov, návštevníkov a turistov, ktorí navštevujú osadu Havran pri svojich výletoch. Vďaka projektu určenému pre obyvateľov a hlavne pre turistov, ktorí sem zavítajú, či už peši alebo na bicykli, si môžu návštevníci oddýchnuť na oddychovom mieste a informovať sa o krásnych, zákonom chránených rastlinách, ktoré tu rastú. Ambíciou projektu je aj naďalej pokračovať v zveľaďovaní tohto oddychového miesta, a to napríklad aj vybudovaním ohniska na opekanie. Za poskytnuté finančné prostriedky boli zakúpené stojany na bicykle, odpadkový kôš, náučná a uvítacia tabuľa, materiál na lavičky a stoly, farby, laky a pomôcky na natieranie dreva.
e) podpora vzdelávania 2 000 € SVATOBOR; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Združenie Svatobor sa v projekte Chcem byť záhradníkom venovalo téme rozvoja ekozáhradníčenia Rómov v 7 obciach okresu Vranov nad Topľou. Cez praktickú záhradnícku činnosť sa u 53 sociálne vylúčených ľudí zlepšila ich manuálna gramotnosť pre prácu s pôdou, rozšírili sa možnosti pre posilnenie potravinovej sebestačnosti, podporilo sa zmysluplné trávenie voľného času a skrášlili sa miesta, určené na vzdelávacie činnosti. Propagácia ich záhradníckych aktivít a zapojenie 32 dobrovoľníkov pomohlo medzietnickému dialógu a prekonávaniu predsudkov voči Rómom. Finančná podpora bola využitá na realizáciu poradenských, školiacich, propagačných činností a tiež na poskytnutie materiálnej pomoci (náradia, drevín, substrátov) potrebnej pre rozvoj ekozáhradníckych zručností u zapojených ľudí.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 090 € Neformálna skupina občanov Mamičky z Klubíku Janík pod vedením Silvie Stupavskej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Rodičia a mamičky z Klubíku Janík dlhodobo pociťovali absenciu priestoru na aktívne trávenie voľného času a miesta, kde by sa deti mohli vonku hrať. Preto cieľom projektu Ihrisko našim deťom bolo dobudovanie ihriska za kostolom v Moravskom Svätom Jáne. Doposiaľ boli v priestranstve len tri hracie prvky, preto sa tento priestor doplnil práve hracou zostavou. Priestor bol za pomoci dobrovoľníkov upravený, pokosila sa tráva a hrabalo sa lístie. Dodávateľská firma osadila hraciu zostavu. Projekt bol určený predovšetkým pre najmenších a ich rodičov ako podpora trávenia voľného času von v prírode na čerstvom vzduchu. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie rozsiahlej hracej zostavy.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € Neformálna skupina občanov pod vedením Mgr. Terézie Šajšovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Neformálna skupina občanov pod vedením Mgr. Terézie Šajšovej v rámci projektu JAparkour vytvorila v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Pohorelej ihrisko pre naplnenie snov náruživých parkouristov. Projekt hneď po jeho realizácii priniesol pozitívne zmeny v správaní u detí. Mladí chalani z obce si tak našli svoje miesto, kde môžu tráviť voľný čas. Mládež má možnosť aktívne a zmysluplne využívať voľný čas prostredníctvom športu a pohybu. Projekt tiež podporil potlačenie mládežníckeho vandalizmu v obci. Finančné prostriedky boli použité na nákup workoutových exteriérových prvkov - cvičebnej zostavy.
e) podpora vzdelávania 1 315 € Spolu sme Prievidza, o. z.; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Občianska iniciatíva Spolu sme Prievidza zachraňuje knihy a ponúka ich zdarma obyvateľom mesta v štýlovej telefónnej búdke. Po roku pôsobenia v OC Korzo Prievidza rozširuje projekt verejnej knižnice aj do Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Prvotným cieľom bolo vytvoriť miesto na záchranu starších kníh. V Prievidzi sa tak zrodila prvá verejná knižnica, a to originálne v historickej telefónnej búdke. Za prvý rok fungovania tejto verejnej knižnice si čitatelia odniesli takmer 4 000 kníh. Druhú verejnú knižnicu opäť reprezentuje historická telefónna búdka, do ktorej sa zmestí približne 200 kníh. Telefónna búdka je dizajnovo mierne odlišná novým formátom okien, ide teda o zaujímavú výstavu vývoja historických telefónnych búdok. V telefónnej búdke ostal automat, z ktorého sa síce nedá dovolať, ale vhodením mincí je možné podporiť tento projekt. Návštevníci nemocnice si tak môžu knižku požičať, prečítať a vrátiť naspäť do knižnice alebo si ju bezplatne odniesť domov. Finančné prostriedky boli využité na prepravu telefónnej búdky, farby, odborné a grafické práce, regále a ďalší drobný materiál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 252 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar v Rimavskej Sobote v spolupráci s dobrovoľníkmi a angažovanými mamičkami zrekonštruovalo a zariadilo Komunitnú detskú herňu. Cieľom projektu bolo spájať v herni rodiny a mamičky z rôznych sociálnych prostredí, odstraňovať vzájomné predsudky a vytvoriť komunitu, ktorá si bude navzájom pomocou a podporou. Herňa slúži skupinovým aktivitám zameraným na výmenu skúseností a spoločné trávenie voľného času detí a rodičov. Spoločnými silami sa im podarilo vytvoriť herničku, ktorá umožňuje deťom bezpečne objavovať svet. Vďaka získaným finančným prostriedkom od Nadácie Orange sa podarilo herňu vybaviť poličkami s úložnými boxmi, skladacími stoličkami, vankúšmi a vakmi na sedenie, tabuľou na kreslenie a zútulniť priestor kobercom, novými svetlami, závesmi a záclonami.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Brestovanské FajnCentrum, o.z.; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Projekt Kútik pre všetkých sa realizoval v obci Brestovany. Brigády sa zúčastnilo približne 20 dobrovoľníkov spolu s deťmi, ktorí vytvorili miesto pre stretávanie občanov a hranie detí. Vysadili stromy, kríky, osadili smetné koše, informačnú tabuľu a altánok s lavičkami. Okolo hojdačiek sa odkopala hlina a naviezol štrk ako dopadová plocha. Na mieste zanedbaného a nevyužitého priestranstva tak vznikol pekný kútik- miesto stretnutí a hier, kde sa každý rád zastaví. Z poskytnutých finančných prostriedkov boli zakúpené smetné koše, altánok, informačná tabuľa a zeleň, vďaka čomu sa podarilo zrevitalizovať priestor v obci.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Neformálna skupina občanov Latte - letný ateliér tvorivosti pod vedením Evy Talianovej a Nadeždy Miháľovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Neformálna skupina občanov zo získaných prostriedkov zrealizovala projekt Latte - letný ateliér tvorivosti, ktorý bol určený všetkým dievčatám a ženám z mesta Rimavská Sobota a jeho okolia. Latte umožnilo ženám rôznych vekových kategórií a sociálnych pomerov stretávať sa, realizovať sa a komunikovať v príjemnej tvorivej atmosfére. Tematické tvorivé dielne boli zamerané na tradičné aj netradičné výtvarné a umelecké techniky, výrobu dekorácií, darčekov a na prípravu jednoduchých sladkostí či pokrmov. V rámci Latte bola zorganizovaná slávnostná promócia a druhý ročník jedinečnej akcie - výstavy Free art friday Rimavská Sobota II. Na realizácii sa podieľalo približne 25 dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na výtvarný a kancelársky materiál, potraviny, prenájom kuchynských priestorov a technicko-organizačné zabezpečenie promócie a výstavy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 668 € Neformálna skupina občanov pod vedením Kataríny Jurdíkovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Projekt Lesných letných slávností oslovil a podnietil mladé rodiny s deťmi z Považskej Bystrice k tráveniu spoločného času v prírode. Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom boli zrealizované rôznorodé aktivity, ako napríklad maľovanie na tvár a telo, hudobná dielňa, a iné celodenné akcie spojené s kvalitným trávením voľného času v komunite. Jednotlivé slávnosti boli koncipované tak, aby sa posilnili vzájomné vzťahy v rodine a zintenzívnil vzťah k prostrediu, v ktorom žijú. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, hudobné nástroje, lektorné a propagáciu slávností.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 150 € Občianske združenie Campanula; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Dobrovoľníci z Občianskeho združenia Bylinka (pôvodne Campanula) zrealizovali v Ekocentre Bylinka šesť remeselno-tvorivých dielní pre deti z miestnej komunity a klientov denného stacionára. V areáli Ekocentra vysadili bylinkové záhony a vybudovali chlebovú pec, ktorá sa môže využívať na komunitné pečenie. Na aktivitách projektu Leto plné vôní, chutí, tvorivosti, nových poznatkov a kamarátstiev sa podieľalo spolu okolo 20 dobrovoľníkov. Medzi hlavné aktivity projektu patrila aj práca s hlinou, rezbárstvo, či tkanie. Vďaka grantovej podpore sa aktivít zúčastnili aj deti zo sociálne slabších rodín a deti z rómskej komunity. Účasť všetkých skupín umožnila medzigeneračnú výmenu poznatkov a skúseností a posilnila vzťahy v komunite. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup pomôcok a materiálu na realizáciu dielní, ako napríklad ochranné pomôcky ku včelám, náradie na prácu s drevom a nákup byliniek.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 812 € Občianske združenie "VICTUS"; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Projektom Levanduľa symbol partnerstva sa zlepšilo spolunažívanie klientov s obyvateľmi obce Žibritov z hľadiska kvality medziľudských vzťahov. Projekt mal tiež pozitívny dopad na životné prostredie obce. Zmysluplnými aktivitami bola vytvorená levanduľová záhrada, ktorá slúži so svojimi lavičkami a stolíkmi ako miesto poznania využiteľnosti levandule. Projekt priniesol okrem partnerstva výsledky v oblasti zlepšenia zdravia klientov, v oblasti estetického skrášlenia obce a tiež propagáciu na rodinnom festivale mladých, kde bol projekt zviditeľnený. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup levandúľ, šijacích strojov, lavičiek a na zážitok s pomocou arteterapie.
e) podpora vzdelávania 1 660 € Občianske združenie Cudzinci v Bratislave; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Cieľom občianskeho združenia Cudzinci v Bratislave bolo projektom Multikulti Bratislava riešiť aktuálny spoločenský problém založený na obavách z prijímania, akceptovania a integrácie cudzincov a azylantov na území Slovenska. Zámerom bolo pomôcť prekonať obavy a prekážky samotných cudzincov a azylantov a riešiť ich začlenenie do spoločnosti. Cieľom projektu bolo prepojiť a odbúrať bariéry medzi komunitami rôznych kultúr a jazykov, pomôcť vytvoriť priateľstvá a dobré vzťahy medzi domácim obyvateľstvom, cudzincami a azylantmi na Slovensku prostredníctvom voľne dostupných podujatí. V rámci projektu boli zrealizované tri celodenné podujatia prístupné pre širokú verejnosť - počas každého podujatia sa uskutočnili tvorivé dielne pre ženy, projekcie slovenských filmov s anglickými titulkami, diskusie s azylantmi a tanečné workshopy. Všetky aktivity boli vedené bilingválne, t.j. vedené v anglickom a slovenskom jazyku. Finančné prostriedky boli použité na organizačné, materiálne a technické zabezpečenie projektu.
b) podpora a rozvoj športu 964 € Neformálna skupina občanov pod vedením Zuzany Hebrychovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Cieľom projektu My z Východnej bolo zrealizovať na malej trávnatej ploche menšie detské ihrisko z recyklovaných materiálov (palety, pneumatiky), minifutbalové ihrisko (riadne certifikované) a vytvoriť malú komunitnú záhradku spolu s bylinkovými záhonmi. Takto upravený priestor umožňuje rodine stráviť čas podľa vlastnej ľubovôle. Projektu sa chopili deti a pedagógovia zo Špeciálnej základnej školy a Súkromnej základnej školy BellAmos, ale aj rodičia a obyvatelia z Východnej, Bellovej či Jilemnického ulice. Deti sa tak môžu vyšantiť na minifutbalovom ihrisku a keď vyrastie zasiata tráva, k dispozícii bude aj veselá prekážková dráha z pneumatík. Na jar bude možné využiť vyvýšené záhony a čoskoro pribudne aj knižná búdka. Vybudoval sa tvorivý, bezpečný a zdieľaný priestor pre obyvateľov, žiakov a rodičov Východnej ulice v Martine. Z finančných prostriedkov bol zakúpený materiál a náradie potrebné na realizáciu ihriska.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Neformálna skupina občanov pod vedením Kataríny Tomulcovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Projekt Nový - krajší domov pre týrané ženy bol zameraný na skrášlenie a vytváranie lokálnych komunitných priestorov - konkrétne na areál dvora krízového centra pre týrané ženy Dom Charitas Sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči. Realizáciou projektu bol upravený a skrášlený tento priestor, upravený terén, vysadené okrasné dreviny, kvety a ovocné kríky, nakúpené záhradné hračky, a tým sprístupnené jeho využívanie klientkám krízového centra a hlavne ich deťom. Na realizácii projektu sa spolupodieľali 3 žiačky Strednej odbornej školy v Námestove. Projekt prispel k rozvoju ich organizačných schopností a sociálneho cítenia. Do práce pri úprave areálu sa zapojili všetci pracovníci a klienti krízového centra. Spolu tak vytvorili nový - krajší domov pre týrané ženy. Finančné prostriedky boli použité na nákup záhradného materiálu, náradia, drevín, kvetín a pieskoviska.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 306 € Neformálna skupina občanov pod vedením Danky Trgiňovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Projekt vonkajšia Obecná obývačka Jablonové bola zrealizovaná dobrovoľníkmi s podporou obecnej samosprávy v priestoroch miestneho športového areálu v prestrešenej časti budovy s výhľadom na ihrisko, preliezky a novootvorenú korčuliarsku dráhu. V rámci projektu bola vytvorená oddychová zóna a zároveň priestor pre stretnutia detí, mládeže, rodín i starších spoluobčanov pri rôznych aktivitách. Bol zrealizovaný letný komunitný tábor pre 40 detí, ale aj tradičné Jablonovské hody pre celú obec. Projektom sa rozšírili možnosti utužovania komunitného života. Poskytnuté finančné prostriedky boli využité na palety na sedenie, farby, vytvorenie tabuľovej steny a matracov na sedenie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € ROKA; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Občianske združenie ROKA spolu s dobrovoľníkmi zrealizovali druhú etapu obnovy oddychovej zóny Lesopark v meste Svidník. V mesiaci september sa zorganizovala verejná opekačka s tvorivými aktivitami pre deti. Realizáciou tohto projektu sa zatraktívnil tento jedinečný oddychový park a tým skvalitnil a spríjemnil život v meste. Projekt tiež prispel k zlepšeniu podmienok na oddych a rekreáciu a k zvýšenému záujmu verejnosti o obnovu podobných priestorov. Finančné prostriedky boli použité na výstavbu kamenného krbu, spevnenie a spriechodnenie problematických úsekov chodníkov, na postavenie drevených mostíkov na premočených miestach a osadenie drevených lavičiek.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € Neformálna skupina občanov mladšej a staršej generácie z obce Pokryváč pod vedením Jany Šuvadovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Vďaka neformálnej skupine nadšencov z obce Pokryváč, ale aj zo susednej obce sa podarilo vybudovať multifunkčný priestor ODDYCH-ovisko, ŠACH-ovisko. Tento priestor je určený nielen pre občanov, ale aj pre okoloidúcich a to na aktívne aj pasívne využitie. Zámerom projektu bolo spoločnými silami vytvoriť miesto pre širokú verejnosť na oddych, zábavu, vzdelanie a pomocou predstavivosti a pracovitosti využiť tento nehostinný priestor a dať mu nový vzhľad. Finančné prostriedky boli využité na nákup materiálu pre vybudovanie a stavbu dreveného prístrešku, nákup drevín a nákup kamenných dlaždíc na šachovnicu.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Občianske združenie Gemerské grúne; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Gemerské grúne vo svojom projekte Ovocný Gemer a Malohont mapovali staré a krajové odrody ovocných stromov v regióne aby ich uchovali ako dedičstvo po predkoch a zároveň aj ako ovocinársky a gastronomický unikát. Pre širokú verejnosť zorganizovali dva workshopy, na Babinci a v Muránskej Dlhej Lúke, počas ktorých sa účastníci mohli dozvedieť o význame tradičného ovocinárstva, jeho priaznivom vplyve na prírodu, ale aj o tom, ako vysádzať a ošetrovať majestátne dlhoveké stromy. Niekoľko desiatok rodín bude mať úžitok zo stromov, ktoré dostali po absolvovaní kurzu a ktoré budú nielen na ich osoh, ale dotvoria aj malebnosť regiónu, plného krásnych ovocných stromov. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie ovocných stromov, pletivo, pracovné náradie, na vydanie publikácie a odmenu pre lektora.
e) podpora vzdelávania 1 744 € Neformálna skupina občanov pod vedením Evy Novákovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Neformálna skupina občanov zrealizovala projekt s názvom Prechádzka históriou Nových Zámkov. V rámci projektu bola v spolupráci s Múzeom Jána Thaina, Komunitným centrom Kompas a ZŠ Mostná vytipovaná trasa, ktorá vedie návštevníka zaujímavými miestami a lokalitami súvisiacimi s bohatou históriou mesta Nové Zámky. Boli publikované bulletiny v troch jazykových verziách (slovensky, anglicky, maďarsky) aj s mapovým podkladom. Bezplatné bulletiny boli distribuované na verejných miestach. Súčasťou projektu, do ktorého sa zapojilo asi 45 dobrovoľníkov, bola aj putovná výstava z vybraných fotografií, ktorá bola postupne inštalovaná v priestoroch Komunitného centra Kompas, Múzea Jána Thaina a ZŠ Mostná. Predstaviteľ OZ Za troma mostami dokonca pripravil prednášku s tematikou bombardovania Nových Zámkov počas 2. svetovej vojny. Finančné prostriedky boli použité na prípravu a tlač bulletinov, ako aj na technické zabezpečenie výstavy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Neformálna skupina občanov Budimírska Banda pod vedením Žofie Teplickej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Neformálna iniciatíva Budimírska banda vytvorila v dedinke Budimír komunitný priestor pre deti a ich rodičov s názvom Naša chyža. Vďaka projektu premenili bývalú krčmu na priestor pre hru a spoločné trávenie času. Počas septembra a októbra 2017 pripravili 19 krúžkov a podujatí, ktorých sa dokopy zúčastnilo okolo 170 detí a rodičov. Každý týždeň ponúkajú pohybové krúžky, tvorivé dielne či otvorenú herňu. Okrem toho raz mesačne pripravujú víkendové podujatie, napr. spoločný piknik, rodinnú burzu, premietanie rozprávok. Dielne a podujatia organizujú sami rodičia - susedia pre susedov- a v ich realizácii pokračujú aj po skončení projektu. Komunita okolo Budimírskej bandy sa aj vďaka projektu rozrástla a na jej aktivitách sa v súčasnosti aktívne podieľa 15 dobrovoľníkov. Finančné prostriedky využili na vymaľovanie, zariadenie, vybavenie priestoru a materiálne zabezpečenie tvorivých workshopov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 748 € Neformálna skupina občanov pod vedením Pavla Fabra, Milana Valockého; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Dobrovoľníci z neformálnej skupiny občanov vytvorili v rámci projektu Relaxačný a hmatový chodníček pre deti i rodičov príjemné miesto pre odpočinok a relaxáciu detí, ich rodičov aj starých rodičov. Skrášlili trochu zanedbaný vstup na dvor Materskej školy a vyrobili atrakciu v centre obce. Hmatový chodníček sa využíva celoročne, v chladnejších dňoch pomáha pri otužovaní a prispieva ku zdravému životnému štýlu. Zámerom projektu bolo tiež urobiť dvor materskej školy atraktívny a zároveň ponúknuť deťom nevšedné pomôcky na zlepšenie klenby nožičiek. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na vytvorenie vaničiek hmatového chodníka a ich náplní, lavičku, informačnú tabuľu a okrasnú zeleň.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Skryté Poklady Slovenska; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Občianske združenie Skryté Poklady Slovenska so získaných prostriedkov skrášlili okolie historického kina a banskej štôlne v Železníku. V krásnom prostredí Gemera vybudovali oddychovú zónu, chodníky a umiestnili informačné tabule pre turistov, aby sa dozvedeli o bohatej banskej histórii tohto miesta. Vytvorili zároveň aj priestor na stretávanie sa miestnych ľudí. Skrášlením okolia ich tiež podnietili k starostlivosti o toto miesto. Na realizácii sa podieľalo viac ako 20 ľudí. Projektom Revitalizácia okolia kina Železníka sa podarilo tento priestor skultúrniť, vyčistiť a sprístupniť pre turistov a miestnych obyvateľov. Finančné prostriedky boli použité na farby, stavebný materiál a informačné tabule.
e) podpora vzdelávania 1 231 € Občianske združenie Združenie rómskych detí a mládeže; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Projekt Rómske deti - voľný čas, vzdelávanie, tvorivosť, komunikácia nebol realizovaný. Finančné prostriedky boli v mesiaci marec 2018 vrátené príslušnému daňovému úradu vo výške 1 231,00 €.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 320 € Neformálna skupina občanov pod vedením Mgr. Viery Beňušovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Cieľom projektu Rozprávkovo-remeselné domčeky vidieka bolo vyhotovenie piatich domčekov spolu so sedením a ohniskom. Zámerom bolo tiež vytvoriť pre rôzne generácie ľudí miesto, kde sa budú stretávať, vznikať nové priateľstvá, uspokojiť životy sociálne, kultúrno-spoločensky a v neposlednom rade nadobúdať nové poznatky. Pri realizácii boli do projektu zapojení miestni dobrovoľníci a stolári. Vzhľad domčekom dodala výtvarníčka Katarína, ktorá vdýchla domčekom rozprávkový vzhľad. Domčeky budú slúžiť širokej verejnosti na výučbu, kultúrne či spoločenské využitie. Vybudovalo sa aj ohnisko so sedením, ktoré poslúži všetkým generáciám. Z finančných prostriedkov bol zakúpený materiál na výrobu domčekov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 269 € Bratislavské dobrovoľnícke centrum; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Rýchla rota je projekt, ktorý do dobrovoľníctva zapája ľudí, ktorí chcú pomáhať, ale nevedia presne ako a kde by chceli/mohli pomôcť alebo sa aktuálne nemôžu zaväzovať k pravidelnej dobrovoľníckej činnosti. Spája ich však to, že chcú/môžu pomáhať na jednorazových akciách a na poslednú chvíľu. Zámerom projektu bolo teda vytvoriť systém a zefektívniť prácu s jednorázovými dobrovoľníkmi. Bratislavské dobrovoľnícke centrum zrealizovalo projekt určený aj pre organizácie, ktoré pomoc takéhoto typu potrebujú. V priebehu júna- októbra sa do projektu zapojilo 26 ľudí, ktorí pomáhali na 9 rôznych akciách. Výhodou projektu bolo, že jednorázové aktivity nevyžadujú zložité zaškolenie ani špeciálne zručnosti, vďaka čomu sa do projektu zapojili ľudia z rôznych skupín (nezamestnaní, ľudia so znevýhodnením, seniori, ľudia pochádzajúci z inej etnickej skupiny, a pod.). Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, komunikáciu a občerstvenie v rámci programu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Neformálna skupina občanov pod vedením Ivany Semančíkovej Posluchovej, Evy Čičkánovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Cieľom projektu S deťmi cez hory bolo vytvoriť dokumentárny film o turistike s deťmi a prezentovať ho rodičom malých detí i širšej verejnosti. Do projektu sa zapojili štyri rodiny s deťmi vo veku 0-4 rokov. Dokument S deťmi cez hory zobrazuje štyri dni putovného výletu po hrebeni Javorníkov koncom leta 2017. Jeho cieľom je pútavou formou ukázať širokej verejnosti, že príchod dieťaťa neznamená koniec aktívneho trávenia času pre partnerov, kedy aktívna rodina zostáva nateraz "uväznená" doma v kolobehu rodičovských povinností. Práve naopak, turistika a pobyt v prírode poskytuje možnosti pre spoločné aktivity, spoločné prekonávanie prekážok, ponúka dobrodružstvo vo forme mnohých zážitkov. Autori dokumentu S deťmi cez hory priemerovali 28.9. 2017 na festivale Horomilfest v Považskej Bystrici a naďalej ho osobne prezentujú v rodičovských skupinách. Finančné prostriedky boli použité na pokrytie nákladov spojených s tvorbou audio-vizuálneho záznamu a následným strihom.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Neformálna skupina občanov Ihrisko pri lekárni pod vedením Gabriely Brejkovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: V rámci projektu Späť pod stromy pribudla na ihrisku v bratislavskej Dúbravke oplotená trávnatá časť pod stromami, ktorá bude poskytovať priestor na oddych i pohyb. Do dvoch vyvýšených záhonov dobrovoľníci vysadili jedlé rastliny i liečivé byliny. Pribudli aj dva stromy a viaceré kríky s jedlými plodinami, bol vybudovaný pocitový chodník pre bosé nôžky, aj hmyzí domček. Deti budú mať možnosť zažiť kúsok divočiny na sídlisku. Budú sa starať o rastlinky, ktoré vysadili a budú môcť ochutnať čokoľvek, čo tu vyrastie a uvidia, že tieto plodiny nepochádzajú z obchodu. Pribudla zeleň, ktorá bude lákať opeľujúci hmyz, obyčajný sídliskový trávnik je skultivovaný a bude slúžiť obyvateľom zo širokého okolia. Projekt zrealizovala neformálna skupina aktívnych rodičov s deťmi, za pomoci starých rodičov i susedov-seniorov. Finančné prostriedky boli využité na nákup materiálu, náradia a rastlín na výsadbu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 500 € Neformálna skupina občanov pod vedením Kataríny Kúdelovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Pracovníčky Komunitného centra vďaka finančnému príspevku v programe Spojme sa pre dobrú vec premenili nevyužitý priestor v exteriéry na oddychovú zónu aj s altánkom. Vďaka altánku si môžu cieľové skupiny organizovať rôzne stretnutia, kultúrne podujatia a turnaje (šachový). Do realizácie projektu Spojme sa všetky komunity sa aktívne zapojilo približne 30 dobrovoľníkov - deti, mládež, dospelí a seniori. Mobilné doplnky sa aktívne využijú na aktivitách mimo KC. Nevyužitý priestor za Komunitným centrom sa premenil na oddychovú zónu s lavičkami a detskými prvkami - šmýkačkou, trampolínou a hojdačkami. Finančné prostriedky sa využili na zakúpenie altánku a záhradného nábytku, ale aj na mobilné altánky a stoly zo stoličkami pre aktivity organizované mimo Komunitného centra.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 280 € Občianske zduženie STOPA Slovensko; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: V rámci projektu Spolu pre seniorov, spolu s ľuďmi bez domova sa realizovali rôzne revitalizačné práce v areály DSS Archa, kde sociálni klienti - ľudia bez domova skrášľovali okolie a priestranstvá tohto areálu, vysádzali spolu so seniormi okrasné rastliny a kvetiny. Ľudia bez domova pracovali na vybudovaní bylinkovej záhradky, vysádzali kochlíky s kvetinami do okien, aby sa mohli farebnosťou pokochať aj ležiaci a nevládni seniori. V rámci projektu sa dosiahli mnohé zmeny, ako napríklad celková integrácia dvoch klientov, ktorí opustili ulicu, plnohodnotne sa zamestnali a majú stabilné bývanie. Aj seniori si našli uplatnenie a mali pocit, že robia niečo zmysluplné. Finančné prostriedky boli použité na nákup potrebného materiálu ako kvety, okrasné a úžitkové rastliny, kochlíky, zemina, rukavice, farby a štetce.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Občianske združenie Tvorivá dielňa; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Občianske združenie Tvorivá dielňa zrealizovalo v projekte Šanca pre Teba tri trojdňové kurzy šitia pre začiatočníkov, k tomu prednášky o materiáloch a ich ochrane pred škvrnami. Súčasťou bola aj praktická ukážka maľovania a dekorovania na textil. O kurzy bol veľký záujem a ľudia sa začali stretávať aj mimo nich. Zámerom projektu tak bolo poskytnúť šancu na tvorenie najmä osobám so sociálnym znevýhodnením, naučiť ich techniky šitia, zdobenia, či maľovania a poskytnúť im priestorové a materiálové zabezpečenie. V rámci absolvovaných kurzov je predpoklad, že po ukončení kurzov budú mať absolventi schopnosť ďalej sa rozvíjať a prostredníctvom svojich prác tak budú mať možnosť vylepšiť svoju ekonomickú situáciu. Finančné prostriedky boli použité na nákup šijacích strojov, materiál a lektorské honoráre.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 527 € Neformálna skupina občanov pod vedením MUDr. Kristíny Dugasovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Aj vďaka intervencii miestnej pani poslankyne na Miestnom úrade oddelenia životného prostredia v Petržalke, vďaka ochote suseda naštudovať si plániky zodpovedne, vďaka tolerancii a nadšenia pre sadenie a vďaka množstvu zúčastnených mladých rodín, sa zrealizoval projekt Viac zelene pre našu ulicu. Projekt bol prioritne určený pre rodiny s deťmi, ktoré sa na danej ulici hrávajú, ale ovplyvnil aj širokú verejnosť. Samotné deti sa aktívne zúčastnili pri výsadbe, sami sa angažovali. V danej lokalite plánujú mladé rodiny do budúcna aj osadenie retardéru, aby sa deti v Petržalke mohli hrať bezpečnejšie. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na výsadbu zelene - kríčkov, stromov, trávy, zatrávňovaciu rohož, zeminu, trvalky do skalky.
e) podpora vzdelávania 2 180 € Neformálna skupina vinohradníkov vo Vinnom pod vedením Patrika Cimpricha a Štefana Hladkého; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Skupina dobrovoľníkov z neformálnej skupiny vinohradníkov vo Vinnom sa za pomoci miestnej samosprávy a vinohradníckeho spolku snažila v projekte Vinohradnícky náučný chodník Za viňanskima jatkami zatraktívniť miestne vinohradníctvo a vínnu turistiku formou náučného chodníka, ktorý spája vinice, vínne domčeky, výhľady či pamiatky vo vinianskom chotári. 10 dobrovoľníkov osadilo vyše 20 drevených info tabúľ a vôbec prvýkrát priblížilo históriu miestneho vinohradníctva formou zážitkovej turistiky. Náučný chodník je určený pre širokú verejnosť, ako nový produkt cestovného ruchu, ale aj spôsob, ako zastaviť už tak upadajúce vinohradníctvo. Finančné prostriedky boli použité na kúpu betónu, oceľových pätiek, drevených stĺpikov, farbu a samotné informačné tabule.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 607 € Klub vojenskej histórie Beskydy; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Klub vojenskej histórie Beskydy projektom pokračoval v tradícii medzinárodných dobrovoľníckych táborov na vojnových cintorínoch z I. svetovej vojny. Dobrovoľníci z krajín V4 odpracovali takmer 2000 hodín na rôznych pamiatkach z I. svetovej vojny. Vďaka ich úsiliu sa prispelo k uchovávaniu pamäti na našu spoločnú minulosť. Cieľom projektu Vojnové cintoríny I. svetovej vojny - minulosť, ktorá nás spája bolo uskutočniť 4 medzinárodné dobrovoľnícke tábory na vojnových cintorínoch z I. svetovej vojny, ktoré obnovuje Klub vojenskej histórie Beskydy v spolupráci s miestnymi samosprávami. Zapojenie dobrovoľníkov do obnovy vojensko-historických pamiatok je pre projekt kľúčové. Miestne obyvateľstvo má tak pozitívny vzor a taktiež sa snaží zapájať do obnovy. Vďaka projektu sa obnova týchto historických pamiatok spopularizovala. Finančné prostriedky boli využité na materiál a náradie potrebné na obnovovacie práce a potraviny na dobrovoľnícke tábory.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Neformálna skupina občanov Mokrohraji pod vedením Hanky Vorobvoj a Viery Mrockovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Neformálna skupina občanov Mokrohraji sa zapojili do výzvy Spojme sa pre dobrú vec projektom Za poznaním môjho nového mesta. Tento projekt sa realizoval pre žiakov na internáte SOŠ a pre žiakov s telesným postihnutím na Mokrohájskej v Bratislave. Žiaci v rámci neho absolvovali dva výlety. Prvý výlet autobusom bol do galérie súčasného umenia Danubiana. Druhý výlet bol mestským Vláčikom Blaváčikom do Starého mesta spolu s odborným výkladom. Vďaka týmto výletom mali deti možnosť lepšie spoznať svoje nové mesto. Zároveň obyvatelia Bratislavy zažili integráciu mladých ľudí s hendikepom a mali možnosť lepšie pochopiť ich potreby a schopnosti. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na dopravu a vstupné do galérie.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Neformálna skupina občanov pod vedením PhDr. Miriam Mokošovej, JUDr.Michaely Pavčovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Vďaka získaným finančným prostriedkom prostredníctvom projektu Zábavno- tvorivé popoludnia pre deti zo Bzín sa zrealizovalo 13 zábavných a tvorivých popoludní, dve stretnutia Noc na fare a veľká akcia pre celú dedinu- Baraní guláš. Pre komunitu sa vytvorili príjemné aktívne možnosti na trávenie voľného času v obci a podarilo sa tak spojiť rôzne vekové kategórie. Oživili sa priestory fary, namaľovali lavičky a dvere. Deti sa bližšie spoznali, naučili sa variť, piecť, háčkovať, štrikovať, vyšívať, či starať sa o políčko. Zoznámili sa tiež s históriou obce, zvykmi a tradíciami. Poskytnutý finančný príspevok bol použitý na nákup materiálu na tvorivé dielne, farby na lavičky a na zakúpenie dvoch baranov.
e) podpora vzdelávania 630 € Neformálna skupina občanov pod vedením Mileny Fulajtárovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Pani Milena, komunitná pracovníčka Centra Koburgovo v Trnave, spolu s kolegami a dobrovoľníkmi prostredníctvom vhodných edukačných pomôcok a hier vzdeláva rómske deti z vylúčeného prostredia. Cieľom projektu bolo zvýšenie vzdelanostnej úrovne komunity prostredníctvom vhodných spôsobov, aktivít a edukačných pomôcok. Projekt sa zameriaval na deti a ich rodičov, ktorí navštevujú komunitné centrum a tak sa spoločne pripravujú na vyučovanie a zdokonaľujú sa v rôznych činnostiach podľa vlastného výberu. Finančné prostriedky boli využité na kúpu šlabikárov, kreatívneho materiálu na rozvoj grafomotoriky, jemnej motoriky, správny úchop písadla, rozvoj kreativity a fantázie a tak isto koberčeky, drevené hry a hračky na rozvoj týchto zručností.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Rodičovské združenie sv. František; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: V rámci projektu Zeleň pre život zrealizovalo rodičovské združenie sv. Františka výrobu mobilných záhrad pre areál školy na Veternicovej ulici v Bratislave. Prípravných prác a montáže novej zóny zelene sa počas celej doby projektu zúčastnilo približne 30 rodičov. Vďaka projektu združenie pokračuje vo zveľaďovaní priestoru napríklad aj dopĺňaním herných prvkov, či postupným pridávaním ďalších mobilných záhrad ako okrasných prvkov areálu. Okrem iného slúžia záhrady ako prvok interaktívneho vyučovania, vďaka ktorému získajú deti manuálne zručnosti pri pestovaní. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na zakúpenie materiálu a náradia - dosiek, skrutiek, spinkovačiek, skrutkovačiek, farieb, lakov, semien na sadenie, náradia pre deti a iné.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Vlk, ktorý nikdy nespí; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Projekt Zelená pre občanov v Kežmarku a Ľubici sa zameral na deti zo základných škôl, ktoré sa mohli vzdelávať o význame včiel aj vďaka prenosnému úľu s presklenou stenou. Na realizácii sa podieľalo 42 dobrovoľníkov, ktorí rozdali cez 100 bicyklov, starali sa o komunitnú záhradu a vzdelávali o permakultúre a hodnote potravín. Prevádzkovali tiež verejnú cyklo dielňu, krúžok pre deti a viedli stavbu pump trackovej dráhy. Projektom sa sprístupnila možnosť vyrobiť nákladný bicykel v rámci hesla a kampane “Nákladný bicykel do každej rodiny”. V Kežmarku sa tiež podarilo presadiť vjazd bicyklom na pešiu zónu. Projekt prispel k likvidácii veľkej čiernej skládky v blízkosti záhradkárskej osady, čím sa skvalitnil a spríjemnil život v komunite. Finančné prostriedky boli využité na nákup náradia, komponentov na bicykle, úľ, liečivá a pomôcky na včelárenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 100 € Neformálna skupina občanov pod vedením Jany Tráčovej, Libuši Ocelkovej a Kataríny Švecovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Členky neformálnej skupiny, ktoré pôsobia dlhodobo v Zariadení sociálnych služieb "VINIČKY" Nitra, sa aktívne venujú seniorom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Projekt Zóna šťastných ľudí vyriešil nepriaznivú situáciu v okolí budov zariadenia. Stalo sa tak zateplením budov a následnou rekonštrukciou balkónov. K skrášleniu životného prostredia prispela obnova exteriéru, vďaka ktorému opäť ožili trávnaté plochy. Projekt prebudil u návštevníkov mesta Nitry ako aj u jeho obyvateľov záujem o zdravý životný štýl a prispel k vybudovaniu zelenej oddychovej zóny. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na vybudovanie zelenej zóny, obrubníkov a na prenosné mobilné záhony. Zakúpené boli tiež nádoby z mrazuodolného plastu.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Neformálna skupina občanov Povrazníci pod vedením Petra Mikloša a Ivana Kováča; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Projekt Živé dedičstvo Povrazníka v obci Povrazník zastrešovala neformálna skupina občanov Povrazníci a podieľalo sa na ňom spolu 45 dobrovoľníkov. V rámci projektu bola vytvorená mapa jabloní a hrušiek v obci, zrealizovaná jesenná slávnosť Povraznícke plodobranie a ovocinársky vzdelávací kurz spojený s výsadbou ovocných drevín. Tieto aktivity prispievajú k uchovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva obce, zachovaniu krajinného rázu, zvýšeniu sebestačnosti obyvateľov a podpore komunitného života. Okrem toho s cieľom zlepšiť prostredie obce prebehla aj brigáda zberu odpadu a založenie kompostoviska na cintoríne. Uskutočnili sa aj výlety s odborníkmi, premietania prírodopisných filmov a fotografií, či kurz domácej výroby bylinkových prípravkov. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre lektorov a realizátora mapovania drevín v obci, na nákup ovocných drevín a ovocinárskych kníh a nákup projektora na premietanie.
e) podpora vzdelávania 1 498 € Základná škola G. Betlena 41, Nové Zámky; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Predkladatelia projektu zo ZŠ G. Bethlena Nové Zámky realizovali projekt s názvom Skoncujme s kyberšikanou. Žiaci realizovali množstvo aktivít, od tvorby prezentácií o podtémach projektu, písania eseje na hodine anglického jazyka o príčinách a následkoch kyberšikanovania, cez rôzne prednášky, workshopy až po účinkovanie v divadelnej hre. Projekt bol prínosný aj pre učiteľov, rodičov a miestnu komunitu, ktorí sa vďaka nemu dozvedeli viac o tom, ako včas rozpoznať príznaky kyberšikanovania a ako mu môžu pomôcť predchádzať. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho papiera, výkresov, rekvizít na divadelnú hru, školiaceho materiálu, tlač a brožovanie brožúry, knihy a organizačné a odborné zabezpečenie workshopu.
e) podpora vzdelávania 1 470 € Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu Návnady na internete bolo vzájomné odovzdávanie si skúseností o podliehaniu "návnad" na internete žiakov strednej školy pomocou projektového vyučovania, workshopov a zábavných aktivít pri priamych stretnutiach. Žiaci si zanalyzovali správy a titulky internetových stránok. Následne si v skupinkách vytvorili vlastné videá a titulky v dvoch prevedeniach a navzájom o nich diskutovali. Tieto skúsenosti potom žiaci strednej školy predniesli deťom v základných školách. Vďaka projektu si žiaci uvedomili význam vzťahu medzi človekom a informáciami, čo by malo ovplyvniť ich postoj k mediálnym obsahom a potrebe ich kritického zhodnotenia. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie kancelárskych potrieb, výtvarného materiálu, externých nosičov na prenos dát, tlač potrebných materiálov.
e) podpora vzdelávania 600 € Základná škola Seňa 507; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiaci 2. stupňa zo základnej školy v Seni sa zapojili do projektu Komunikujeme navzájom. Žiaci začali s tvorbou a vyhodnotením dotazníkov, ktoré sa týkali správneho a bezpečného využívania internetu. Nasledovali besedy a skupinové aktivity s pani psychologičkou. Výstupy z týchto aktivít žiaci spracovali do podoby plagátov, náučných brožúr, prezentácií, posterov. Medzitým prebiehala príprava priestorov a realizácia paletového sedenia. Na projekte pracovali pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, rodičia žiakov, zamestnanci obecného úradu. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych potrieb, výtvarného materiálu, molitanu, farieb, laku a kopírovanie.
e) podpora vzdelávania 640 € Základná škola Jerguša Ferka Košúty 27; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiaci zo Základnej školy Jerguša Ferka Košúty sa zapojili do rôznorodých vzdelávacích, tvorivých, prevenčných, informačných aktivít. Cieľom bolo poučiť žiakov o nebezpečenstve pri nerozumnom používaní komunikačných technológií a týmto predísť nepríjemným situáciám a rizikám. Výstupom projektu bola putovná výstava a putovné divadlo. Zdramatizované rozprávky približovali jednotlivé ohrozenia napr. zneužitie fotografií, nadväzovanie kontaktov, prenasledovanie, prezrádzanie údajov, reťazové listy... Hravou formou sa deti naučili používať internet účelne a bezpečne. Finančné prostriedky boli použité na nákup paravánov, kostýmov a papierového materiálu.
e) podpora vzdelávania 500 € Základná škola s materskou školou Sedlice; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu Pomáhajme si navzájom zo ZŠ s MŠ Sedlice bolo ponúknuť vhodne zvolené formy vyučovania, ktoré rozvíjajú myslenie žiakov, umožňujú im prejaviť a vyjadriť svoje myšlienky slobodne, bez strachu z neúspechu či výsmechu. Žiaci dostali podnet na polemizovanie nielen so spolužiakmi, ale aj s učiteľom, čo ich inšpirovalo k ďalšej tvorivej práci v rámci hodín. Svoje miesto tu mala aj tolerancia k odlišným názorom, ako aj prijatie kritiky a poučenie sa z nej. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu hlavne pre tvorbu plagátov, maľovanie či kreslenie loga, pútačov, propagáciu problematiky medzi žiakmi a širokou verejnosťou, odmenu pre učiteľa ako kompenzácia za vypracovanie projektu mimo pracovného času, realizáciu a koordinovanie projektu.
e) podpora vzdelávania 695 € Základná škola Janka Kráľa; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Buď on-line, ale bezpečne určený primárne pre žiakov 8. a 9. ročníka. Jeho cieľom bolo dostať do povedomia žiakov zneužívanie nových technológií a sociálnych sietí a ochrana pred rizikami spojenými s ich používaním. Počas realizácie projektu sa žiaci zúčastnili zážitkových aktivít, besedovali na témy kyberšikany, extrémizmu, obchodovania s ľuďmi či zneužívania osobných údajov. Vytvorili si záložky do kníh s témou Desatoro proti kyberšikane, tvorili powerpointové prezentácie, svoje vedomosti z daných tém odprezentovali na vedomostnom kvíze. Finančné prostriedky z projektu boli použité primárne na zakúpenie materiálu a pomôcok na tvorbu plagátov, posterov a záložiek, na kancelársky papier a tlač materiálov.
e) podpora vzdelávania 1 480 € Občianske združenie Zvonkohra; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu Bezpečná počítačová gramotnosť bolo pomôcť žiakom a učiteľom vytvoriť si predstavu o tom, akú podobu môžu mať úlohy rozvíjajúce bezpečnú digitálnu gramotnosť, ale aj „odštartovať“ ich vlastné aktivity tvoriť takéto úlohy. V rámci projektu občianskeho združenia Zvonkohra z Kežmarku bola vypracovaná pracovná učebnica pre učiteľov primárneho vzdelávania, ktorí učia informatiku. Kniha bola distribuovaná do základných škôl v okrese Kežmarok a Poprad. Vďaka projektu vznikla nová učebná pomôcka - metodický materiál pre učiteľov. Finančné prostriedky boli použité na tlač knihy, plagátov a letákov, na organizáciu seminára a distribúciu knihy.
e) podpora vzdelávania 800 € Základná škola, Kluknava 43; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Na Základnej škole Kluknava sa 30 žiakov 2. stupňa zapojilo do projektu Mediálko súťaží, Mediálko informuje. Mediálko predstavoval postavu, prostredníctvom ktorej sa žiaci oboznamovali s nástrahami internetového a mediálneho sveta a overovali si svoje znalosti. V rámci aktivít žiaci analyzovali filmový príbeh, vytvárali komiksy a časopis o nebezpečenstvách na internete. Projekt prispel k zabráneniu a eliminovaniu kyberšikany a nástrahám internetu. Finančné prostriedky boli využité na tlač časopisu a nákup kancelárskych potrieb pre aktivity projektu a odmeny pre súťažiacich.
e) podpora vzdelávania 1 438 € Stredná odborná škola Námestovo; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Prostredníctvom projektu Strednej odbornej školy v Námestove sa žiaci oboznámili s nástrahami a možnými rizikami spojenými s využívaním internetu. V rámci projektu žiaci absolvovali prednášky o rôznych druhoch závislostí a zúčastnili sa exkurzie na Prednú Horu. Na základe získaných skúseností realizovali vlastné aktivity a vytvorili dramatizované pásma na túto tému, ktoré prezentovali pred žiakmi školy. Financie boli využité na náklady spojené s exkurziou a kancelársky a kreatívny materiál.
e) podpora vzdelávania 1 135 € Stredná odborná škola, Tisovec; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projektom Lapení v Sieti sa Stredná odborná škola v Tisovci zamerala na prevenciu patologických javov ako je závislosť od selfíčiek, sťahovania neoverených súborov a preposielanie malvéru, trestnú stránku zverejňovania informácií či už o sebe alebo o spolužiakoch a na to, ako sa nestať predmetom obchodovania s ľuďmi. Projekt bol rozdelený na dve časti - workshop a prednáška o nelátkových závislostiach v liečebnom ústave Predná Hora. Výstupom projektu "Lapení v Sieti" je pracovný zošit a jeho interaktívna verzia. Celý projekt škola propagovala na školskom Facebooku a stránke mesta Tisovec - www.tisovec.com. Finančné prostriedky z projektu boli použité na exkurziu na Prednú Horu, kancelárske potreby a cestovné pre lektorov IOM a ESETu.
e) podpora vzdelávania 1 220 € Základná škola s materskou školou Krivec 1355 Hriňová; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu ZŠ s MŠ Krivec Nebuď obeť! bolo zlepšiť priamu komunikáciu medzi žiakmi a upozorniť tak na riziká komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí. Hlavnú cieľovú skupinu projektu tvorili žiaci piateho a deviateho ročníka, zapojili sa však aj ďalší žiaci školy. Žiaci pracovali v skupinách, zúčastnili sa besied s odborníkmi na témy zodpovedného správania sa na sociálnych sieťach a zároveň si vyskúšali rovesnícke vzdelávanie. Projekt u žiakov rozvíjal mediálnu kompetenciu kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty. Žiaci v rámci projektu pri aktivitách pracovali tvorivo, inovatívne a zamýšľali sa nad témami kyberšikany a cyberhate. Finančné prostriedky boli použití na vybavenie čitateľského kútika, kreatívneho materiálu a náklady spojené s exkurziou do RTVS.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiaci Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa v Žiline sa prostredníctvom projektu Každý chce mať svojho robota ocitli vo svete humanoidných robotov. Zaradením tejto témy do vyučovania v 7. a 8. ročníku sa žiaci dozvedeli o moderných trendoch v robotike. Naučili ich cez jednoduchú programátorskú aplikáciu pohybovať sa pomocou rôznych senzorov a s týmito skúsenosťami sa podelili aj so svojimi spolužiakmi. Vďaka tomuto projektu sa vzbudil u detí záujem o programovanie a riaditeľ školy podporil ďalšie programátorské aktivity tým, že v budúcom školskom roku zariadil odborné vyučovanie programovania aplikácií. Financie boli využité na nákup programovateľnú stavebnicu a kancelárske potreby.
e) podpora vzdelávania 1 150 € Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice-Lieskové; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Vďaka projektu Vplyv médií a technológií na medziľudské vzťahy sa žiaci zo ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice-Lieskové na hodinách etickej výchovy dozvedeli viac o práci s médiami. Získavali informácie z rôznych zdrojov, pripravili rozhlasovú reláciu o sociálnych sieťach, vytvorili dotazník pre žiakov II. stupňa, zúčastnili sa workshopu o kyberšikane pričom na túto tému natočili aj krátke videá. Vyvrcholením bol Deň bez médií a technológií. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie odbornej literatúry, materiálu k workshopu, tlač plagátov k spracovaným dotazníkom a organizačné zabezpečenie Dňa bez médií a technológií.
e) podpora vzdelávania 834 € Základná škola Hviezdoslavova 1 v Lipanoch; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiaci základnej školy Hviezdoslavova z Lipian nacvičili v rámci projektu Môže net klamať? divadelné predstavenie na tému dôveryhodnosti získavaných informácií internetu. S putovným predstavením následne navštívili mestské materské škôlky v Lipanoch a okolitých obciach, vďaka čomu sa informácie o zodpovednom správaní sa na internete a prevencii rizík spojených s jeho užívaním, dostali aj medzi ďalšie deti. Vďaka zaujímavým textom, kostýmom, choreografiám a pesničkám sa škôlkari zapájali do predstavenia a následne reagovali a odpovedali na rôzne otázky. Vďaka interaktívnemu zapájaniu do deja sa nielen zabavili, ale aj poučili. Finančné prostriedky boli využité na nákup materiálu na prípravu kulís, kostýmov, plagátov, na cestovné aj občerstvenie pre vystupujúcich.
e) podpora vzdelávania 450 € Gymnázium Jozefa Lettricha; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Do projektu Digitálne médiá bez rizika, no zaujímavo a pútavo sa aktívne zapájali mladší aj starší žiaci gymnázia Jozefa Lettricha v Martine. Počas vyučovacích hodín sa oboznamovali so zaujímavými témami prostredníctvom besied s odborníkmi, napríklad na tému nebezpečenstva závislosti žiakov na mobilných zariadeniach, prezentovali žiacke práce a zúčastňovali sa rôznych súťaží, kde si preverovali svoje vedomosti z oblasti zodpovedného používania digitálnych médií. Výstupom okrem literárnych textov a žiackych prác starších žiakov bola nástenka v škole a webová stránka školy prístupná verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na výstavný panel, prezentačné tričká a drobné odmeny pre úspešných súťažiacich.
e) podpora vzdelávania 1 177,5 € Základná škola Andreja Sládkoviča Sliač, Pionierska 9; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Digitálni hrdinovia na Základnej škole A. Sládkoviča na Sliači bol zameraný na rozvoj digitálnej kompetencie a mediálnej gramotnosti žiakov 1. a 2. stupňa. Prostredníctvom exkurzie, panelovej diskusie, besied s odborníkmi, tvorivých workshopov a dramatizácií sa žiaci učili lepšie rozpoznávať hrozby a riziká digitálnych médií. Projekt sa realizoval prierezovo naprieč vyučovacími predmetmi, vďaka čomu mohli žiaci s témou rôznorodo pracovať v rámci ich vzdelávacieho režimu. Finančné prostriedky boli využité na nákup didaktických pomôcok, administratívneho materiálu a spolufinancovanie náučno-poznávacej exkurzie.
e) podpora vzdelávania 950 € Základná škola s materskou školou Angely Merici; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Predkladatelia projektu Viem si vybrať zo ZŠ s MŠ Angely Merici v Trnave využívali internet a všetko s ním spojené po novom. Pracovali so žiakmi v IKT nástrojoch, v ktorých sa žiaci naučili upravovať fotografie, vytvárať elektronické knihy, časové osi a mapy mysle. Taktiež vytvorili dramatizovanú scénku, ktorá upozorňovala na nástrahy a nebezpečenstvá internetu a predviedli ju na školskom galaprograme Angelafest. Vyučovanie bolo spestrené o výučbový softvér ALF, v ktorom si žiaci dokážu v škole i doma preveriť, čo vedia. Finančné prostriedky boli použité na interaktívny softvér ALF, kancelársky, výtvarný materiál a tonery.
e) podpora vzdelávania 900 € Občianske združenie Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania ; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Predkladatelia projektu z Centra pre podporu neformálneho vzdelávania spestrili vyučovacie hodiny na Strednej odbornej škole podnikania Prešov. Počas kurzov mali žiaci prvých ročníkov možnosť získať nové poznatky a vedomosti z oblasti bezpečného a efektívneho využívania internetu a kritického myslenia. Zároveň boli žiaci zapojení do prieskumu zameraného na využívanie IKT. Počas kurzu účastníci vytvorili inšpiratívne nástenky o bezpečnom využívaní internetu, ktoré boli vyvesené v priestoroch školy. Okrem kurzov pre žiakov boli v rámci projektu (Ne)bezpečne v sieti zrealizované semináre pre pedagógov a pracovníkov s mládežou, kde si účastníci neformálnymi metódami okrem zdieľania skúsenosti, vyskúšali a osvojili nové aktivity pre prácu s touto témou. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a pomôcok, návrh a tlač materiálov, komunikačné náklady a organizačné a odborné zabezpečenie seminárov.
e) podpora vzdelávania 436 € Základná škola, Námestie mladosti 1; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Predkladatelia projektu zo ZŠ Námestie mladosti v Žiline aktívne zapojili cieľovú skupinu žiakov do projektu KyberšikanovaNIE NIE NIE! zameranom na tému kyberšikany, jej príznakov, prevencie a možných riešení. Počas vyučovania sa žiaci oboznámili s témou kyberšikany, aktívne vyhľadávali informácie, pripravili a nacvičili scénku a vytvorili prezentáciu. So svojimi výsledkami oboznámili aj rovesníkov a žiakov z nižších ročníkov. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie kancelárskych potrieb a výtvarného materiálu.
e) podpora vzdelávania 1 500 € TANDEM, n. o.; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu neziskovej organizácie TANDEM Virtuálna intímna Zóna bolo posilniť zodpovedný prístup mladých ľudí v používaní internetu a v zaobchádzaní s vlastnými osobnými údajmi a súkromnými informáciami. Cieľom projektu bolo ukázať žiakom zrkadlo ich nevhodného správania v online priestore, upozorniť ich na následky nezodpovedného prístupu a naučiť ich používať internet zodpovedne. V rámci projektu boli samotní žiaci zapojení do kampane za bezpečnejší internet a cez túto tému im boli sprostredkované zručnosti a vedomosti o plánovaní a realizovaní projektov, ktoré následne vedia využiť pri organizovaní ďalších programov. Financie boli využité na zabezpečenie odborných lektorov a školiaceho materiálu.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Spojená škola Dudince; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Ako pán Gúgloš a pani Mobilka šli do sveta sa realizoval v Spojenej škole v Dudinciach. Bol postavený na myšlienke, že učenie musí byť prepojené so životom a najefektívnejšie je vtedy, ak je založené na vlastnej tvorivej práci žiakov. Štvrtáci pod vedením triednej učiteľky zdolali nástrahy virtuálneho sveta, naučili sa ako im čeliť, ako sa zachovať v krízovej situácii, ktorá na deti číha na internete či v mobilnom telefóne. Do aktivít sa zapojilo 22 žiakov. Finančné prostriedky boli použité na nákup encyklopédií, výtvarného materiálu, spoločenských hier, tlač brožúr a informačnej tabule.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Odborné učilište internátne so sídlom v Želovciach; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: V rámci projektu Dva svety - realita alebo virtualita si žiaci Odborného učilišťa internátneho v Želovciach rozvíjali nielen svoje komunikačné schopnosti, ale metódami zážitkového učenia aj emocionalitu a kreatívne myslenie. Vďaka besedám s odborníkmi na tému bezpečnosti na internete si projekt dával za cieľ podporiť prevenciu pred závislosťami a nástrahami internetu u detí s ľahkým mentálnym postihnutím. Žiaci strávili dva dni vo vzdelávacom centre v Zaježovej, kde sa učili jednoduchej a bezpečnej komunikácii bez internetového signálu. Zameriavali sa na nástrahy internetového sveta a vytvorili pravidlá bezpečného správania sa na internete. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie besied odborníkov - lektorov, nákup kancelárskych materiálov, cestovné a pobytové náklady, kreatívny materiál a tlač plagátov.
e) podpora vzdelávania 760 € Základná škola Kremnica, Ul. P. Križku 392/ 8; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu Animuj svoj virtuálny svet realizovanom na Základnej škole Pavla Križku v Kremnici bolo upozorniť žiakov na úskalia virtuálnej komunikácie. Aktivity, počas ktorých sa učili využívať informačné a komunikačné technológie užitočne a bez rizika, boli zamerané na prevenciu pred nástrahami virtuálneho sveta. Nosnou časťou projektu bola výroba animovaných filmov na tému bezpečného využívania internetu. Uskutočnilo sa rovesnícke vzdelávanie, besedy s odborníkmi a festival animovaných filmov. Finančné prostriedky boli použité na nákup výučbového softvéru na animovanie, výučbových programov a realizáciu školenia pre žiakov a učiteľov.
e) podpora vzdelávania 1 282,8 € Gymnázium Turzovka; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Predkladatelia projektu z Gymnázia v Turzovke oživili a spestrili vyučovacie hodiny informatiky a aktívne zapojili do aktivít projektu skupiny mladších aj starších žiakov. Počas vyučovacích hodín sa oboznamovali so zaujímavými témami a vytvárali informačný bulletin Digitálne média a ich riziká ako aj tvorili webové stránky: http://digitalne-media-a-ich-rizika.webnode.sk/ a http://bezpecne-na-internete.webnode.sk/. Žiaci prezentovali svoje práce ostatným spolužiakom na hodinách informatiky. Výstupom okrem informačného bulletinu a webových stránok bola aj nástenka s plagátmi na danú tému. Finančné prostriedky boli použité na tlač a zviazanie bulletinu, na kúpu USB, na tlač plagátov, nástenky a kancelárskych potrieb.
e) podpora vzdelávania 1 405,7 € Stredná priemyselná škola; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: SPŠ v Snine v spolupráci s firmami a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti IT a prevencie rizík využívania internetových služieb projektom Liga za bezpečný internet ozvláštnili vyučovanie formou exkurzií a workshopov vedených odborníkmi. Ich cieľom bolo sprostredkovať žiakom, učiteľom i rodičom objektívne informácie o rizikách internetu. V rámci hlavnej projektovej aktivity ako výsledok tvorivej práce žiakov vznikli plagáty a informačné letáky upozorňujúce na riziká nekritického využívania internetových služieb. Vzniknuté práce na témy kyberšikana, kybergrooming, gambling, sexting, závislosť na nete a iné hovoria rečou, ktorá je zrozumiteľná vrstovníkom ich autorov, a preto boli distribuované aj na základné školy v regióne. Formou výstavky boli práce sprístupnené rodičom a širšej verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na tlač plagátov a letákov, ocenenie žiakov, odmenu lektorom workshopov, kancelárske potreby a prepravu žiakov na exkurzie.
e) podpora vzdelávania 1 375 € Základná škola Kláry Jarunkovej 976 81 Podbrezová, Kolkáreň 7/ 12; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu Internet - dobrý pomocník, zlý pán bolo vybudovať u žiakov citlivosť, ostražitosť a opatrnosť voči virtualite, posilniť ich schopnosť kriticky myslieť, overovať si informácie a nazerať na médiá cez iný uhol pohľadu. Žiaci Základnej školy Kláry Jarunkovej v Podbrezovej rozvíjali komunikačné, prezentačné, hudobno-dramatické, výtvarné a tvorivé zručnosti počas celého školského roka na hodinách pomocou rôznych inovatívnych metód. Zúčastnili sa workshopov, besiedok a diskusií, prezentácii vlastných projektov, výtvarných projektov či vypracovaním kvízov a pracovných listov. Do problematiky sa zapojili aj učitelia, rodičia, ktorí s nimi spolupracovali na ochrane pred rizikami využívania digitálnych médií. Finančné prostriedky boli použité na zariadenie relaxačnej učebne, nákup kancelárskych, výtvarných potrieb, kostýmov a kulís.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Gymnázium Giraltovce; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiakom Gymnázia v Giraltovciach sa počas realizácie projektu Internet (nie) je džungľa podarilo spracovať tému bezpečnosti na internete formou komiksov, ktoré zapracovali do záložiek a kalendárov. Potrebné poznatky a informácie získavali na vyučovacích hodinách, prednáškach, workshopoch, besedách a exkurzii. Projekt predstavili nielen žiakom svojej školy a žiakom okolitých škôl, ale mali možnosť do aktivít a diskusie o danej problematike zapojiť aj verejne známe osobnosti. Svojou prítomnosťou a zapojením sa do jednotlivých aktivít, ktoré mali žiaci pripravené, podnietili diskusiu na problém bezpečnosti na sociálnych sieťach. Finančné prostriedky boli použité na cestovné, tlač záložiek a kalendárov, kancelárske a výtvarné potreby.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Prostredníctvom projektu Kyberpriestor neohrozí môj reálny svet žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb so sídlom v Čadci získavali informácie o kyberšikane a bezpečnom využívaní kyberpriestoru. Vytvorili odborný časopis, letáky a prezentáciu s tematikou kyberšikany, zúčastnili sa besedy s animátorskými aktivitami a prednáškami realizovanými pre základné školy z okresu. V rámci projektu žiaci v budove školy upravili sklobetónové plochy a namaľovali ich grafitmi s tematikou šikany a kyberšikany, migrácie, multikulturalizmu a environmentalistiky. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych a výtvarných potrieb, na výrobu a tlač odborného časopisu a letákov, na výrobu násteniek, na úpravu sklobetónovej plochy a striekanie grafitov.
e) podpora vzdelávania 1 050 € Základná škola, Ulica 17. novembra 31, Sabinov; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Základná škola na ulici 17. novembra v Sabinove prostredníctvom realizácie projektu Superhrdinovia z Počítačova vzdelávala žiakov v oblastiach ako kyberšikanovanie a virtuálne nebezpečenstvo- ochrana osobných údajov pred vplyvom napadnutia počítačových vírusov. Jedným z výstupov projektu bol krátky videospot týkajúci sa šikanovania prostredníctvom internetu. Prostredníctvom vystavených žiackych prác a vytlačeného komixu mali žiaci možnosť získať vedomosti o pozitívach a negatívach virtuálneho sveta. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálneho vybavenia pre jednotlivé workshopy a zabezpečenie aktivít projektu.
e) podpora vzdelávania 1 092,89 € Základná škola Lachova 1; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu Škola, do ktorej sa teším bolo oboznámenie sa žiakov s autorskými právami a zverejňovaním informácií, fotografií. Do projektu sa zapojili žiaci prvého stupňa ZŠ Lachova v Bratislave. Deti počas projektu pracovali s modernou audiovizuálnou technikou a hľadali odpovede na otázky Čo smiem v škole fotiť a nahrávať, Čo z toho môžeme zverejniť a Ako narábať s takýmto materiálom. Projekt posilnil ich schopnosť kriticky myslieť a zodpovedne pristupovať k práci. Výstupom bolo DVD, ktoré bolo distribuované budúcim prvákom školy. Finančné prostriedky boli využité na nákup DVD médií, ich potlač, výkresov a matný pastel na návrh obalu DVD, ďalej na tlač propagačného materiálu a obalov DVD, prenájom audiovizuálnej techniky a lektora.
e) podpora vzdelávania 1 435 € Gymnázium, SNP1, Gelnica; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: V rámci projektu V sieti ťa mám sa študenti Gymnázia v Gelnici aktívne zapájali do projektových aktivít súvisiacich s používaním digitálnych médií ako je mobil, internet či tablet. V rámci projektu žiaci zostavili súbor bezpečných pravidiel, získali vedomosti a zručnosti potrebné pri riešení problémov v súvislosti s hrozbou digitálnych technológií na interaktívnom workshope, besedách s odborníkmi a príslušníkom Policajného zboru. Študenti vytvorili video o realizácii projektu umiestnené na webovej stránke školy, formou zostaveného článku prezentovali výstupy projektu v miestnom dvojmesačníku Gelničan. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych potrieb, zakúpenie licencií programu na správu PC učebne WinPCGuard, tlač výstupných posterových materiálov a nástenky.
e) podpora vzdelávania 900 € Základná škola č. 531 Zámutov; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Prostredníctvom projektu Základnej školy v Zámutove Internet - dobrý sluha, zlý pán žiaci odhaľovali hrozby a nebezpečenstvá internetu. Téma dôvery, nedbalého správania a dôsledkov s prvkami kyberšikany bola v rámci projektu spracovaná v rozprávke O troch prasiatkach. Žiaci sa dozvedeli o možných situáciách, v ktorých sa môžu ocitnúť a o tom, akým spôsobom ich riešiť, či na koho sa s istotou obrátiť. Okrem toho boli realizované semináre s odborníkmi o rizikách internetu a problematike kyberšikany. Žiaci preukázali svoju tvorivosť výtvarným stvárnením rôznych tém. Finančné prostriedky boli použité na nákup výtvarného materiálu, kostýmov na divadelné predstavenie a interaktívneho programu Alf.
e) podpora vzdelávania 1 500 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Veď to bolo na nete sa zameral na rozvoj mediálnej gramotnosti a kritického postoja voči obsahu digitálnych médií u dospievajúcich mladých ľudí. V rámci projektu bola vytvorená rovesnícka skupina aktívnych mladých ľudí, zástupcov škôl, ktorí po absolvovaní vzdelávacieho programu a stretnutí s preventistami zrealizovali na školách focusové skupiny so svojimi spolužiakmi. Na základe výstupov z jednotlivých skupín bol vytvorený manuál rozvojového potenciálu sveta internetu. Táto brožúra popisujúca konkrétne webové portály a aplikácie, ktoré sú určené na podporu osobnostného rozvoja mladých ľudí, ich kompetencií a postojov bola následne distribuovaná do škôl. Zapojilo sa 18 študentov. Finančné prostriedky boli využité na tvorbu a tlač brožúry, lektorné a školiaci materiál pre účastníkov vzdelávacieho programu.
e) podpora vzdelávania 1 370 € Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina Bezpečne na internete bolo ukázať pozitívne aj negatívne stránky využívania nových komunikačných technológií. V rámci projektu priblížili učitelia problematiku bezpečného používania digitálnych médií mladším žiakom formou didaktických hier, rozprávok, tajničiek, pexesa, na tvorbe ktorých sa podieľali spolu s učiteľmi starší žiaci. Žiaci 5. -9. ročníka absolvovali cyklus interaktívnych prednášok zameraný na nástrahy internetu, kyberšikanovanie a obchodovanie s ľuďmi. Prostredníctvom aktivizujúcich vyučovacích metód a projektového vyučovania sa zvýšila informovanosť žiakov o možných rizikách spojených s používaním moderných technológií a o možnostiach náležitej ochrany pred nimi. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych a výtvarných potrieb, cien pre súťažiacich, náučnej literatúry a koordináciu projektu.
e) podpora vzdelávania 1 065 € Obchodná akadémia Levice, Ul. Kálmána Kittenbergera 2; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiaci Obchodnej akadémie v Leviciach realizovali projekt s názvom Kyberšikana – moderná hrozba Internetu. Projekt realizovali pre svojich spolužiakov a aj pre žiakov partnerskej základnej školy. V rámci projektu vypracovali rôzne propagačné materiály vo forme brožúr, plagátov a záložiek, ktoré im venovali neskôr na prednáške, ktorú zorganizovali pre žiakov základnej školy. Pre svojich spolužiakov zorganizovali besedu s odborníkom z praxe na tému Bezpečný IT svet tvoríte aj VY!. Finančné prostriedky boli použité na nákup rôznych kancelárskych a výtvarných potrieb, toneru do tlačiarne, tlač propagačných materiálov, kliprámov ale aj na zabezpečenie prednášajúceho z praxe.
e) podpora vzdelávania 1 100 € Základná škola Pavla Dobšinského Rimavská Sobota; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projektu na ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote Očko - školská televízia bol zameraný na praktické skúsenosti s vytváraním školskej televízie. Žiaci si mohli vyskúšať nadobudnuté teoretické poznatky z rôznych predmetov, naučili sa tvorivo myslieť, rozvíjať zručnosti pri práci s digitálnymi technológiami, kreativitu a spoluprácu. S pomocou digitálnych pomôcok vytvárali hodnotný mediálny obsah, ktorý má informatívnu, výchovnú aj náučnú funkciu. Prostredníctvom seminára, malej školy fotografovania, workshopov vedených odborníkmi sa žiaci naučili získaný materiál spracovať do kvalitných mediálnych výstupov, ktoré boli prezentované v školskej televízii TV Očko. Projekt tým položil základy budúceho pravidelného vysielania školskej televízie, ktorá bude zachytávať udalosti zo života školy. Finančné prostriedky boli použité na prípravu a realizáciu workshopov, nákup fotografického materiálu, kancelárskych potrieb, odmeny pre lektorov a koordináciu projektu.
e) podpora vzdelávania 500 € Špeciálna základná škola; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu Internet, dvere do života bola inovácia vyučovania pomocou špeciálnych učebných pomôcok a prostriedkov, ktoré sú určené pre žiakov s mentálnym postihnutím. Projekt na Špeciálne základnej škole v Žarnovici bol primárne určený deťom zo slabšieho sociálneho prostredia, ktoré nemajú možnosť bližšie sa zoznámiť s problematikou internetu doma, v domácom prostredí. Prostredníctvom rôznorodých aktivít sa žiaci zoznamovali so základnými pojmami, možnosťami využívania internetu a jeho rizikami. Financie boli využité predovšetkým na kreatívny a výtvarný materiál.
e) podpora vzdelávania 630 € Spojená škola internátna, Org. zl.: Špeciálna základná škola internátna; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiaci 6. - 9. ročníka Špeciálnej základnej školy internátnej v Michalovciach použitím špeciálno-pedagogických metód, svojou aktívnou činnosťou, prostredníctvom projektového, problémového, zážitkového a dramatického vyučovania získali vedomosti a zručnosti v oblasti bezpečného používania moderných komunikačných technológií. Žiaci pripravili kulisy, nacvičili a odohrali divadelnú hru o nebezpečenstvách komunikácie na sociálnych sieťach a kyberšikane s rovnomenným názvom projektu Net a môj život. Okrem toho navrhli príručku etických pravidiel komunikácie vo virtuálnom svete. Finančné prostriedky boli použité na tlač materiálov, výrobu kulís, rekvizít, kostýmov a koordináciu projektu.
e) podpora vzdelávania 1 420 € Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiaci SOŠ zo Starej Turej v rámci projektu Prevenciou eliminujme riziká využívania digitálnych médií realizovali anketu o informovanosti študentov, rodičov aj verejnosti o rizikách digitálnych technológií, v rámci Safer Internet Day 2017 absolvovali netradičné vyučovacie hodiny s tematikou bezpečnosti na nete a zrealizovali grafickú súťaž a následne výstavu súťažných prác pre žiakov ZŠ a SŠ v regióne. O témach kyberšikany, závislosti na internete, digitálnych hrách debatovali s učiteľmi na vyučovacích hodinách, ale aj na besedách s odborníčkou v tejto oblasti. Pripravili aktivity pre mladších kamarátov zo ZŠ v ich meste. Na záver spracovali informačné materiály a brožúrky. Finančné prostriedky boli použité na tlač učebných, školiacich materiálov, súťažných prác žiakov, tlač brožúrok, bulletinu, informačných materiálov, na nákup cien pre víťazov v Grafickej súťaži.
e) podpora vzdelávania 312 € Spojená škola internátna, Breziny 256, Prakovce; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Spojená škola internátna Prakovce realizovala projekt Na internete s rozumom s cieľom vzdelávania žiakov v oblasti bezpečnej komunikácie na sociálnych sieťach. Hlavnou cieľovou skupinou boli žiaci prvých ročníkov, ale do priebehu projektu sa zapájali aj starší žiaci. V priebehu projektu žiaci absolvovali prednášky a besedy na témy správneho využívania internetu, bezpečnej komunikácie na sociálnych sieťach a zneužívania nevhodného obsahu. Aktívne sa zapájali do vytvárania prezentácií, výroby násteniek a letákov. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho a výtvarného materiálu.
e) podpora vzdelávania 650 € Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Prostredníctvom projektu Internet - Môj druhý svet si žiaci Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava v Trstenej uvedomili rozdiel medzi virtuálnym a reálnym svetom. Počas vyučovacích hodín informatiky sa žiaci naučili bezpečne používať internet. Workshop ohľadom bezpečnosti na internete a závislosti pomohol žiakom 7.ročníka pri realizácii projektu. Edukačným predstavením pod názvom "Závislák v rodine", ktoré pripravili a realizovali žiaci 7. ročníka pre žiakov z nižších ročníkov, poukázali na nebezpečenstvá závislosti. Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby, kostýmy a rekvizity potrebné pre prípravu a realizáciu predstavenia.
e) podpora vzdelávania 935 € Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Vďaka projektu Bezpečne-Tvorivo-Slobodne bol na Gymnáziu Púchov realizovaný široký prieskum skúseností a názorov 327 žiakov na tému látkových a nelátkových závislostí a počítačovej bezpečnosti. Na základe zistených údajov bol vypracovaný Náčrt preventívneho programu Gymnázia Púchov Čistá škola a vytlačené podporné vzdelávacie materiály (záložky a letáky) pre rodičov. Projekt odštartoval školskú systematickú prácu v oblasti prevencie a intenzívnu komunikáciu s rodičmi. Finančné prostriedky boli použité na vzdelávanie učiteľov, tlač materiálov pre rodičov a exkurziu žiakov.
e) podpora vzdelávania 940 € Základná škola Ľudovíta Fullu; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu Škola v sieti digitálnych médií Základnej školy Ľudovíta Fullu bolo rozvíjanie mediálnej gramotnosti žiakov 2. stupňa prostredníctvom zážitkových hodín mediálnej výchovy a počítačovej grafiky a na projektových aktivitách. Žiaci vytvorili niekoľko stolových hier a krížoviek pre rovesníkov, ktoré pravidlami usmerňujú k bezpečnému správaniu sa na internete. Na siedmich workshopoch a besedách sa žiaci 2. stupňa stretli s osobnosťami zo sveta médií, kultúry, samosprávy a odborníčkou na danú tému z oblasti psychológie. Hostia ponúkli konkrétne príklady ako bezpečne a kriticky využívať moderné komunikačné technológie v praxi, ako prehodnocovať informácie dostupné na internete a ponúkli aj niekoľko pozitívnych príkladov šírenia dobrých myšlienok cez sociálne siete. Projekt bol ukončený mediálnou konferenciou pre žiakov, rodičov aj verejnosť. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie honorárov pre hostí, tlač plagátov, zborníka výstupov a občerstvenie.
e) podpora vzdelávania 1 500 € ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Prostredníctvom projektu Bacpspace upozorňovali žiaci ZŠ Klokočova v Hnúšti na problém kyberšikany. Kyberšikanovanie, ako jeden z najčastejších negatívnych javov na internete, predstavuje pre obeť nebezpečie, pred ktorým je ťažké uniknúť. Najdôležitejším výstupom projektu bolo poznanie, že kyberšikana je nebezpečná a život ohrozujúca a čím skôr sa o nej informuje, tým menej následkov zanechá. Na stránke školy bol preto založený blog KYBERŠIKANA, nainštalovali sa odkazové tabule a pre žiakov bola zriadená anonymná mailová adresa, vďaka ktorej môžu bezpečne informovať o problémoch spojených s týmto javom. V rámci projektu bol realizovaný seminár na tému Kyberšikana očami detí, žiaci vytvorili komiks Škriatok Kyber, nacvičili divadelné predstavenie. Finančné prostriedky boli určené na kúpu kostýmov na divadelné a tanečné prestavenie, na výrobu a tlač bulletinu, komiksu a plagátu a materiálne zabezpečenie tvorivých dielní počas podujatia.
e) podpora vzdelávania 500 € Cirkevná základná škola - Narnia, Beňadická 38/A, 851 06 Bratislava ; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiaci 2. a 4. ročníka Cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave v projekte Bratislava v e-denníkoch prostredníctvom internetu zdieľali svoje poznatky o kultúrnej a historickej stránke Bratislavy. Kým druháci pátrali po historických pamiatkach a spracovávali informácie o mieste svojho bydliska, štvrtáci sa v rámci témy "Kam zmizli naši susedia?" zamerali na život a osudy židovskej komunity. Deti sa naučili využívať rôznorodé zdroje a získané informácie overiť, spracovať a zdieľať elektronicky. Žiaci svoje zážitky, poznatky a zistenia nafotili a zdokumentovali do podoby e-denníkov, ktoré zdieľali s ďalšími tromi základnými školami v rôznych regiónoch Slovenska. Počas plnenia úloh získali žiaci poznatky o bezpečnom používaní digitálnych médií a dôležitosti ochrany osobných údajov a súkromia. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na spracovanie projektov, na digitalizáciu, predtlačovú prípravu a tlač kníh s výstupmi z ročníkových projektov.
e) podpora vzdelávania 796 € Základná škola s materskou školou, Prakovce 307; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Pridaj sa IT (aj Ty) realizovaný na ZŠ s MŠ Prakovce priniesol autentické sprostredkovanie nadobudnutých vedomostí žiakmi 9. ročníka žiakom 4. ročníka. Každý mesiac bol venovaný jednej z tém zameraných na využívanie nových komunikačných technológií a ochranu pred ich rizikami. Žiaci vytvorili postery, ktoré boli vystavené a určené všetkým žiakom školy, ich rodičom a širokej verejnosti. Projekt prispel k rozširovaniu povedomia o danej problematike, tým aj k ochrane žiakov, rovnako ako k zefektívneniu a zatraktívneniu vyučovacieho procesu. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie študijnej literatúry, výtvarného materiálu a zabezpečenia exkurzie.
e) podpora vzdelávania 750 € Motýlik, n. o.; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu Internet- svoju stopu nezmažeš neziskovej organizácie Motýlik, n.o., ktorá úzko spolupracuje so Spojenou školou, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš bolo posilniť aktívny a zodpovedný prístup žiakov s mentálnym postihnutím v zaobchádzaní s osobnými údajmi a súkromnými informáciami na internete. Hlavným cieľom bolo vytvoriť didaktickú pomôcku zameranú na bezpečnú virtuálnu komunikáciu žiakov s mentálnym postihnutím, ktorá v súčasnosti v špeciálnych školách absentuje. Žiaci 2. stupňa špeciálnej základnej školy s pomôckou spolu s učiteľmi aktívne pracovali na hodinách Informatiky ako aj Etickej výchovy. Finančné prostriedky boli použité na kancelárske a výtvarné potreby a materiál potrebný k výrobe a prezentácii didaktickej pomôcky.
e) podpora vzdelávania 1 350 € Obecné združenie občanov telesnej kultúry, školstva, zdravia a ochrany ŽP Kechnec; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Realizátori projektu zorganizovali metodický deň pre učiteľov Učme s technológiami bezpečne ktorý mal charakter konferencie. Jednotlivé prednášky podali pohľad a riešenie na problematiku bezpečnosti na internete a ako sa s ním vysporiadať v edukačnom procese. Úvodné prednášky odborníkov sa striedali s ukážkami dobrej praxe, kde sa prezentovali učitelia s zrealizovanými projektami na školách. Nasledovali workshopy, ktoré boli tematicky delené podľa stupňa ZŠ. Tu dostali učitelia pohľad na výučbu problematiky od cloudových riešení, cez rôzne aplikácie až po e-učebnice. Finančné prostriedky boli použité na organizačné zabezpečenie metodického dňa a workshopov.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Základná škola Juraja Fándlyho; projekt podporený v programe Kultúra a klíma: Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi sa zo všetkými pedagogickými zamestnancami zapojila do projektu Na ceste k tímovej spolupráci. Počas realizácie projektu boli uskutočnené viaceré aktivity s pedagógmi: mentoring vybraných učiteľov, prednášky, workshopy pre učiteľov so zameraním na kultúru a klímu školy a učitelia mali možnosť viesť svoje mikroprojekty. Okrem toho bol uskutočnený mentoring s vedením školy v oblasti štýlu riadenia a vzťahov medzi vedením školy a vyučujúcimi. V rámci teambuildingu sa zamerali na vzájomné vzťahy, riešenie konfliktov, posilnenie vzájomnej dôvery a vedomú starostlivosť o spoločné vzťahy. V závere každý z pedagógov formuloval vlastný záväzok -príspevok k spoločne definovanému cieľu, ktorým je zlepšenie vzájomnej komunikácie a vzťahov medzi jednotlivými úrovňami v škole. Finančné prostriedky boli využité na odborného konzultanta, mentorov, psychoterapeutov a psychológov, ktorí zabezpečovali odbornú stránku projektu a na ubytovanie a stravu pre účastníkov teambuildingu.
e) podpora vzdelávania 4 745 € Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice; projekt podporený v programe Kultúra a klíma: Cieľom projektu Nový školský FullTeam bolo vytvorenie pozitívnej socioklímy na Základnej škole Ľudovíta Fullu v Košiciach so zámerom vybudovať efektívne pracujúci a tvorivý tím preberajúci spoluzodpovednosť za výsledky a renomé školy. Aktivity viedli odborní lektori, ktorí na základe predošlého auditu poznali socioklímu školy. Zamestnanci ZŠ Fullu absolvovali analýzu vzťahov podľa osvedčených testovacích metód a 360 spätnej väzby odhaľujúcej potreby kolektívu a postavenie jednotlivca v rámci tímu. Výsledkom projektu je stabilizácia interných vzťahov, uvedomenie si svojej funkcie a roly v tíme, jasná verbalizácia a eliminácia nežiadúcich javov ovplyvňujúcich externý marketing a konkurencieschopnosť školy. Účastníci projektu si vypracovali sociopravidlá FullTeamu, ktorými sa budú riadiť a ktoré budú rešpektovať v rámci budovania pozitívnych interných vzťahov. Finančné prostriedky boli použité na organizáciu mentoringu, odborného seminára zameraného na problematiku smart kultúry a fungovania tímu, na organizáciu interaktívneho teambuildingového víkendu, individuálnych aj skupinových konzultácií a mentoring, tiež monitoring výsledkov.
e) podpora vzdelávania 4 995 € Súkromná základná škola - Škola u Filipa; projekt podporený v programe Kultúra a klíma: Súkromná základná škola u Filipa je školou, ktorá sa neustále vyvíja, pracuje so svojimi silnými a slabými stránkami, venuje svoju pozornosť nielen samotnému výchovno vzdelávaciemu procesu, ale tiež kultúre a klíme na škole. Škole záleží na názoroch žiakov, rodičov a učiteľov a z tohto dôvodu sa chce neustále zlepšovať, nachádzať možnosti, riešenia a cesty, ktorými môže dosiahnuť kvalitnejší, otvorenejší a profesionálnejší prístup, otvorenosť v komunikácii aj postojoch. Na základe auditu bola schopná pomenovať svoje slabé stránky a vlastnou iniciatívou sa snažila o ich nápravy. Do projektu Ako ďalej? - Riadená zmena sa zapojili všetci učitelia a celé vedenie školy, aby spoločnými vzdelávaniami a podporou učiteľov v ich práci dosiahli vyššiu kvality vzdelávacieho procesu. Nastavili sa základné parametre viacročného programu Riadená zmena na škole. Finančné prostriedky boli využité prioritne na vzdelávanie učiteľov, a teda zabezpečenie odborne vedených workshopov a konzultantov.
e) podpora vzdelávania 24 800 € ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Občianske združenie Aliancia Stará tržnica prevádzkuje mestské, kultúrne centrum v historickom centre Bratislavy, v priestoroch niekoľko rokov nevyužívanej budovy Starej tržnice. Spolupráca Aliancie Stará tržnica a Nadácie Orange prinesie otvorený, kreatívny priestor priamo v centre Bratislavy. Vytvorením Labu sa sprístupnili najnovšie technológie z oblasti digitálnej fabrikácie a kreatívnej práce s drevom a iným materiálom širokej skupine ľudí od malých detí, žiakov, študentov, mladých kreatívcov a profesionálov, ale aj laickú verejnosť. Od jari v roku 2016, kedy bol kreatívno- komunitný priestor Lab slávnostne otvorený, sa v ňom realizujú rôznorodé workshopy, prednášky a iné podujatia. Finančné prostriedky boli použité na prevádzkové náklady Labu - prenájom priestorov, režijné náklady, marketing a personálne náklady.
e) podpora vzdelávania 4 400 € Nezisková organizácia Voices; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Nezisková organizácia Voices podporuje na Slovensku aktívnosť, tvorivosť a otvorené myslenie. Spolupracuje s neziskovými organizáciami, neformálnymi občianskymi iniciatívami, strednými a vysokými školami, mladými podnikavými ľuďmi a širokou verejnosťou, pre ktorých organizuje vzdelávacie, diskusné a kultúrne podujatia, poskytuje konzultácie a podporu. V rámci projektu Komunitný priestor Voices 2017prevádzkovala komunitný priestor na stretnutia a spoluprácu, v rámci ktorého sa podarilo usporiadať spolu vyše 70 kultúrnych, vzdelávacích a voľnočasových podujatí – workshopy na rozvoj komunikačných, prezentačných a manažérskych zručností, tvorivé večery, literárne besedy a stretnutia so zaujímavými ľuďmi. Na realizácii sa podieľali aj hosťujúci lektori a dobrovoľníci z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne. Členovia tímu Voices poskytli občianskym iniciatívam v meste 200 hodín bezplatných konzultácií a odpracovali ďalších vyše 400 hodín bez nároku na finančnú odmenu. Dobrovoľnícky prispeli k príprave a realizácii prvého moderného mestského trhu Trenčín na korze či trojdenného workshopu Digitálny nomád, ktorý organizovali študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestoru a finančnú odmenu pre koordinátorov programu.
e) podpora vzdelávania 20 000 € Nadácia Pontis; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Nadácia Pontis sa v rámci projektu Generácia 3.0- Zmena vo vzdelávaní sa už deje, zamerala na podporu a sieťovanie zdravých iniciatív medzi progresívnymi pedagógmi, manažérmi škôl, rodičmi a aktérmi z verejnej správy či firiem s cieľom posilniť vzdelávací ekosystém a pomôcť tak štátu zlepšovať vzdelávanie zdola. Prostredníctvom ocenenia Generácia 3.0.vyhľadala, ocenila a zviditeľnila tie vzdelávacie prístupy na Slovensku, ktoré najlepšie a najefektívnejšie formujú zručnosti pre život v 21. storočí. V rámci Generácia 3.0. fóra bolo prezentovaných 15 najlepších vzdelávacích prístupov. Videá z podujatia poslúžili na šírenie týchto prístupov medzi učiteľmi. Nadácia Pontis 3 víťazné projekty podporila finančne, aj nefinančne - prostredníctvom pro bono maratónu, workshopov a konzultácií poskytnutých týmto vzdelávacím organizáciám. V spolupráci s výskumníkmi Nadácia Pontis nastavila meranie, pripravila 3 výskumné projekty a začala zber dát. Zorganizovala sériu EDUpointov poskytujúcich priestor pre vzdelávanie a prepájanie aktérov vo vzdelávaní, prostredníctvom ktorých sa mohli zdieľať a šíriť najlepšie príklady praxe, diskutovali a formovali sa podnety na zlepšenia vo vzdelávaní. Finančné prostriedky boli využité na manažment a koordináciu aktivít spojených s realizovaným projektom.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Nadácia Pontis; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Jednou zo strategických tém, ktorým sa Nadácia Pontis dlhodobo venuje, je téma transparentnosti fungovania štátu, boja proti korupcii a boja proti únosu štátu. Fond pre transparentné Slovensko podporovaný komunitou 23 firiem, ktoré sa snažia rozvíjať transparentnosť a zdravé podnikateľské prostredie v krajine podporou watchdogových a analytických organizácií. Tie sú nevyhnutnou súčasťou zdravej demokracie, aj tým, že sa dlhodobo venujú odhaľovaniu korupcie a vyvíjajú tlak na systémové opatrenia na hospodárne spravovanie verejných zdrojov. Fond je zameraný na podporu inštitucionálneho vývoja mimovládnych organizácií, ktoré odhaľujú prípady korupcie a zneužitia právomocí, bojujú za zvýšenie transparentnosti a rovnosť príležitostí na trhu. Finančná podpora v rámci podporeného projektu smerovala na rozvoj aktivít organizácie VIA IURIS, ktorá vďaka podpore počas roka 2017 priebežne monitorovala výberové konania na sudcov a predsedov súdov. Zároveň otvorila odbornú diskusiu na tému výberu ústavných sudcov a navrhnutie zmien, ktoré by zabezpečili transparentnejší a objektívnejší výber. Projekt prispel k zvýšeniu informovanosti verejnosti o význame súdnej rady a ústavného súdu, a tiež k efektívnejšej verejnej kontrole týchto inštitúcií. Finančné prostriedky boli použité na expertné a analytické služby a administratívu grantového programu.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Indícia, n.o.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Nezisková organizácia Indícia sa venuje vzdelávaniu, sieťovaniu a inšpirovaniu učiteľov a riaditeľov na slovenských školách. Jej cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností, ukázať príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a inšpiráciu. Konferencia Učíme pre život je jedným z najväčších podujatí pre aktívnych a inovatívnych učiteľov na Slovensku, ktorým záleží na vzdelávaní, preto sa chcú neustále zlepšovať a radi konštruktívne diskutujú o problémoch a hľadajú nové cesty a riešenia. Konferencie zameranej na rôzne vyučovacie predmety, vzdelávacie postupy, moderné trendy a inšpiratívne nápady sa zúčastnilo vyše 350 učiteľov a riaditeľov z materských, základných a stredných škôl a odborníkov v oblasti vzdelávania a výchovy. Pre účastníkov boli pripravené vystúpenia 95 lektorov a 7 lektorských tímov, ktorí spoločne odprezentovali 108 „jednotiek“ odborného programu. Zámerom projektu bolo ponúknuť učiteľom priestor a príležitosť stretnúť kolegov, navzájom sa podporiť a povzbudiť. Finančné prostriedky boli použité na úhradu ubytovania, stravy a na prenájom priestorov a technického zabezpečenia konferencie.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Liga za duševné zdravie; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Internet a moderné technológie v rukách detí je neustále aktuálna téma. Technológie prinášajú každým dňom novinky a s tým aj nové fenomény, na ktoré je potrebné reagovať. Technológie sú pre deti veľmi lákavé a sú nimi obklopené skoro všade, no nedokážu sa s nimi samé vysporiadať. Liga za duševné zdravie je platformou mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti podpory duševného zdravia. V rámci projektu Internetový svet našich detí tím odborných lektorov počas celého roka 2017 preventívne pôsobil, edukoval a smeroval deti a mládež k bezpečnému správaniu sa na internete, na mobile či na počítači, viedol ich k počítačovej gramotnosti a k pozitívnemu využitiu internetu. Aktivity sa realizovali prostredníctvom interaktívnych prednášok, ktoré absolvovali deti a mladí v prostredí základných a stredných škôl z celého Slovenska, učitelia, rodičia a mimovládne organizácie pracujúce s deťmi. V rámci projektu boli zároveň vytvorené pracovné materiály pre deti a mládež a pracovné listy pre učiteľov zverejnené na stránke www.detinanete.sk. Na tejto stránke je dostupná poradňa, kde odborníci zodpovedajú na otázky detí a rodičov z oblasti zodpovedného využívania digitálnych technológií. Finančné prostriedky boli použité na organizačné a personálne zabezpečenie projektu, mediálnu prezentáciu a edukáciu verejnosti.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Detský čin roka; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Občianske združenie Detský čin roka zrealizovalo projekt Detsky čin roka 2017, ktorý je zameraný na netradičnú formu výuky hlavne predmetu etickej výchovy. Občianske združenie motivuje deti k robeniu dobrých skutkov a správy o ich činoch šíri po školách. V reálnych príbehov deti často v neľahkých situáciách obstáli, našli riešenie a tak zachránili ľudské životy, pomohli iným, ochránili prírodu alebo v každodennosti vedeli pomôcť tam, kde to bolo potrebné. V rámci projektu združenie vytvorilo 8 000 kusov pedagogického materiálu a rozposlali ho do približne 2 200 škôl. Materiál obsahoval motivačné témy a nominované príbehy v siedmych kategóriách. Príbehy o dobrých skutkoch čítalo 43 666 detí spolu s pedagógmi na 774 školách a to na vybraných hodinách etickej výchovy, náboženskej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube. Deti sa tak stali skutočnými pozitívnymi vzormi pre iné deti ale i dospelých. Detské hlasy rozhodli o oceneniach Detský čin roka 2017. Do online ankety sa verejnosť zapojila 43 666 hlasov. Vo vyše 100 mediálnych výstupoch sa prezentovali informácie o pozitívnych detských skutkoch a tak deti presviedčajú iné deti, dospelých i celú spoločnosť o tom, že konanie dobrých skutkov je realita, ktorú môžeme žiť všetci. Finančné prostriedky boli využité na personálne a organizačné zabezpečenie realizovaného projektu, metodické materiály a propagáciu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 18 000 € Návrat; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Občianske združenie Návrat vzniklo v roku 1993 ako projekt a následne ako organizácia podporujúca výhradne rodinné formy riešenia situácie opustených detí: vyhľadávanie a príprava náhradných rodičov, kontaktovanie s deťmi so znevýhodnením, poskytovanie sociálno-právneho poradenstva, vzdelávanie a terapeutická podpora náhradným rodinám a rodinám v ohrození. Okrem toho sa združenie venuje aj lobbyingu, programovo šíri svoje skúsenosti v odborných kruhoch a pracuje s verejnou mienkou, s cieľom scitlivovania verejnosti k potrebám zraniteľnej skupiny detí. Návrat v roku 2017 zrealizoval druhý ročník projektu Keď ide o život s názvom Niekedy stačí málo. V rámci kampane šíril správu o tom, že každý z nás môže urobiť niečo pre deti v komunite, ktoré potrebujú pomoc dospelého. Ľudí zo širokej verejnosti mobilizoval k tomu, aby si všímali deti vo svojom okolí a vyskúšali s nimi nadviazať vzťah a ponúknuť im, aj keď len v malom, podporu a pomoc, ktorú vo svojom živote postrádajú. Na komunikáciu témy vytvoril obrázkové komiksy so vzorovými príbehmi, spustil novú web-stránku www.mastovsebe.navrat.sk, natočil motivačné video zo sociálneho experimentu a realizoval diskusie o význame komunity a dospelých v živote detí. V oblasti odborných služieb pre náhradné rodiny v rámci projektu posilnil psychické bezpečie detí v náhradných rodinách, zmobilizoval pre rodiny rôzne zdroje podpory v komunite, zabezpečoval pre ne odľahčovacie služby. Finančné prostriedky boli využité na personálne a odborné zabezpečenie projektu a medializáciu kampane.
e) podpora vzdelávania 10 080 € Činohra Slovenského národného divadla; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Činohra Slovenského národného divadla patrí k inštitúciám, ktorých činnosť smeruje k rozvíjaniu estetiky, ale aj etiky. Popri klasických divadelných inscenáciách vznikajú atypické vzdelávacie aktivity a projekty, ktorými podporuje prácu s marginalizovanými skupinami, študentmi, dôchodcami. Samostatnou kapitolou sú inscenácie Činohry SND, ktoré pojednávajú o spoločensky angažovaných témach, alebo sú dôležitým historickým exkurzom. Činohra SND vytvorila miniinscneáciu Natálka v rámci projektu Divadlo proti extrémizmu. Do projektu sa jej podarilo zaangažovať aj odborníkov z občianskeho združenia Living Memory a tak bolo zrealizovaných 28 predstavení a diskusií inscenácie Natálka o extrémizme v rôznych častiach Slovenska so 6 členným tvorivo- diskusným tímom. Inscenáciou sa Činohre podarilo vyvolať veľmi živú a aktívnu diskusiu na tému diskriminácie, ohrozenia, extrémizmu, súdnej moci, procesov obhajoby a aj mediálnej manipulácie a internetovej nenávisti, ktorej sa zúčastnilo 2500 divákov. Téma inscenácie i samotné diskusie sa stali barometrom toho čím žije časť študentov vo veku 15 až 20 rokov na Slovensku. Finančné prostriedky boli využité na organizačné a personálne zabezpečenie inscenácie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Autistické centrum Andreas; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Nezisková organizácia Autistické centrum Andreas predstavuje komplexný prístup k riešeniu problematiky porúch autistického spektra (ďalej PAS) s dôrazom na rodinu s autistickým členom. Hlavným poslaním centra Andreas je poskytnúť takú mieru podpory a pomoci, ktorá ľuďom s PAS umožní maximálne možný individuálny rozvoj v kontexte reálnych podmienok života. Projekt Spolu to zvládneme nadviazal na podporu starostlivosti o deti s autizmom, V roku 2017 svoju pozornosť upriamil najmä na rozvoj spolupráce Autistického centra Andreas s rodičmi týchto detí.Projekt umožnil zrealizovať 330 hodín špecializovanej terapie a 111 doplnkových terapií pre deti s detským autizmom, prostredníctvom ktorých odborníci zvyšovali vývinovú úroveň detí a zmierňovali negatívne dôsledky autizmu. Podporujúcou stratégiou v projekte bola realizácia 16 na seba nadväzujúcich workshopov a seminárov, ktoré poskytli najmä rodičom tzv. "prvú pomoc". Projekt podporuje v rámci malej komunity dôležitosť jednotného prístupu k deťom s autizmom, aby najbližší dospelí v ich okolí boli navzájom kooperujúci. Finančné prostriedky boli využité na organizačné, personálne a komunikačné zabezpečenie projektu.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Centrum pre filantropiu n. o.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Centrum pre filantropiu n.o. cez projekt DARUJME.sk, darcovská brána pre neziskovky buduje infraštruktúru darcovstva pre všetky mimovládne organizácie na Slovensku. Cieľom podporeného projektu bolo rozvíjať unikátne riešenia on-line fundraisingu pre mimovládne neziskové organizácie (MVO) tak, aby pre ne ponúkal najmodernejšie riešenia a umožnil tak ďalší nárast financií, ktoré vďaka nemu získajú. DARUJME.sk je platobnou bránou, ktorá je unikátnym systémovým online riešením fundraisingu pre MVO. Ponúka služby v troch oblastiach: platobná brána pre prijímanie jednorazových a pravidelných platieb od individuálnych darcov; poskytuje CRM systém, umožňujúci správu vzťahov s darcami; realizuje vzdelávanie, poskytuje know-how, konzultácie a školenia v téme online fundraisingu. V roku 2017 bolo cez DARUJME.sk prijatých 45.291 darov vo výške 904 423€ prostredníctvom 314 mimovládnych organizácií. Koncom roka 2017 prekročila suma darovaná mimovládnym organizáciám prostredníctvom DARUJME.sk sumu 2 000 000 EUR. Finančné prostriedky boli použité na posilnenie personálnych kapacít projektu, programovanie a režijné náklady.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica sa od roku 2000 systematicky venuje environmentálnej výchove a vzdelávaniu. Poslaním Komenského inštitútu je vytvárať inšpiratívny priestor pre pedagogických lídrov Slovenska – pre riaditeľov a zástupcov, učiteľov základných a stredných škôl i budúcich pedagógov. Druhého ročníka programu sa zúčastnilo 20 učiteľov, riaditeľov a študentov pedagogických fakúlt z celého Slovenska. Účastníci v programe získavajú vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Program zároveň podporuje rolu učiteľa v školských komunitách, prepája ich navzájom a spolu s odborníkmi. Komenského inštitút zároveň vybudoval funkčný alumni program, súčasťou ktorého bola študijná cesta do Prahy, kde 20 alumni učiteľov navštívili inovatívne školy. Alumni účastníci takisto zorganizovali 3 regionálne semináre v Bratislave, v Košiciach a vo Zvolene, na ktoré prišlo spolu účastníkov. Finančné prostriedky boli využité na organizačné a personálne zabezpečenie realizovaných aktivít programu.
e) podpora vzdelávania 20 000 € MESA10; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Projekt To dá rozum, ktorý iniciovala organizácia MESA10 ako reakciu na znižujúcu sa kvalitu slovenského školstva, sa v roku 2017 zameral na hĺbkovú analýzu problémov slovenského školstva. Cieľom bola identifikácia kľúčových problémov a ich príčin, ktoré budú tvoriť podklad pre definovanie opatrení, postavených na faktoch. V rámci projektu bol realizovaný výskumu na základných a stredných školách a u zamestnávateľov absolventov týchto škôl, ktorý prebiehal formou individuálnych a skupinových rozhovorov. Zúčastnilo sa ho celkovo 303 študentov, rodičov, zástupcov škôl (riaditeľov, učiteľov, asistentov učiteľa, odborných zamestnancov), zástupcov poradní, štátnej správy a samosprávy, súkromných a cirkevných zriaďovateľov a zamestnávateľov. Výskum sa zameriaval na problémy v oblasti nízkej aktuálnosti obsahu a foriem vzdelávania v oblasti výberu; prípravy a rozvoja učiteľov a odborných zamestnancov; v oblasti nedostatočnej schopnosti nášho vzdelávacieho systému reflektovať rôznorodosť potrieb detí a mladých ľudí; nesúladu jednotlivých stupňov vzdelávania, malej priestupnosti jednotlivých prúdov vzdelávania; nemožnosti spätného návratu do vzdelávania a nepripravenosti absolventov na trh práce; ako aj v oblasti neefektívnosti v spravovaní školstva a nedostatkov v jeho financovaní, vrátane hodnotenia kvality vzdelávania. Po overení rozsahu identifikovaných problémov v rámci rozsiahleho reprezentatívneho dotazníkového prieskumu budú výsledky analýz prezentované odbornej aj širšej verejnosti na jar 2018. Finančné prostriedky boli využité na organizačné, technické a personálne zabezpečenie výskumu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Bona Fide, o.z.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Tabačka Kulturfabrik je unikátnym kultúrnym centrom a otvorenou zónou pre umenie, kreativitu a spoluprácu v Košiciach založeným občianskym združením Bona Fide. Zámerom projektu je vybudovať komunitný program Tabačky tak, aby bolo kultúrnym centrom pre všetkých, miestom pre stretávanie sa ľudí, zdieľanie vedomostí, spoločnú tvorbu a realizáciu nápadov. Tento cieľ je napĺňaný prostredníctvom vytvárania trvácnych a významných vzťahov medzi Tabačkou a jej komunitou s dôrazom na participáciu, namiesto konzumácie, ktoré by podporovali zapájanie sa verejnosti. Neziskové organizácie a iniciatívy z okolia Tabačky, Starého mesta a z Košíc, tak získavajú priestor na prezentáciu a zdieľanie vlastných nápadov. Dlhodobým zámerom Tabačky je vytvoriť priestor, ktorý budú môcť bezprostrední susedia, lokálna a širšia komunita Tabačky využívať ako “svoj vlastný” priestor - priestor Tabačky je tu pre nich a pre ich aktivity. Tieto aktivity rozširujú spektrum programov Tabačky do rôznych oblastí záujmu - cestovanie, kvízy, cvičenie, trhy, svetové jazyky, hudba, LGBT, tanec, zóna bez peňazí, ručné práce, varenie a pečenie, výroba, arteterapia, programy pre deti a rodičov. Finančné prostriedky získané z projektu boli použité na personálne a technické zabezpečenie projektových aktivít, pre propagáciu projektu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 920 € Mladá Sereď; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Občianske združenie Mladá Sereď vzniklo v roku 2012 s cieľom prispieť k vytváraniu príležitostí na plnohodnotné trávenie voľného času pre mladých ľudí v Seredi. Za takmer 5 rokov pôsobenia sa vyprofilovalo na združenie, ktoré ponúka mladým ľuďom možnosť zábavy, neformálneho vzdelávania, networkingu a sebarealizácie. V rámci projektu Spájame komunitu sa zameralo na upevnenie a rozšírenie komunity, podporu dobrovoľníctva a zvýšenie povedomia o aktivitách komunitného centra PRIESTOR medzi obyvateľmi Serede a neposlednom rade inšpirovať mladých ľudí študujúcich a pracujúcich mimo Serede k návratu domov a prispieť tak k rozvoju mesta. Svoju doterajšiu prácu sa rozhodli spoločne so Združením STORM zrekapitulovať na podujatí Oslavy dobrovoľníctva v Seredi realizované v komunitnom centre PRIESTOR, ktoré tieto dve organizácie spoločne vybudovali v roku 2016. Finančné prostriedky boli využité na nákup technického vybavenia komunitného centra, propagáciu a organizačné a personálne náklady spojené s prednáškami a workshopmi realizovanými v komunitnom centre.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 000 € Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry je nezisková organizácia, ktorá spočiatku fungovala ako neformálne zoskupenie umelcov, miestnych ľudí, študentov a dobrovoľníkov. Presťahovaním sa do nových priestorov v záhrade v Beniczkého pasáži v roku 2010 získala svoj terajší názov. V súčasnosti je miestom stretávania sa rôznych ľudí a komunít. Samotná budova kultúrneho centra prechádza od začiatku postupnou rekonštrukciou, interiér a záhradný park stále ponúkajú priestor pre ich zveľadenie. Záhrada v rámci projektu Komunitný EXPRESS dobudovala potrebné priestorové zázemie v interiéri na stretávanie komunít a organizáciu tematických podujatí podľa potrieb cieľových skupín (študenti, mladí ľudia, umelci, široká verejnosť). V podkroví v priestoroch kaviarne vznikol co-working priestor a malá konferenčná miestnosť, ktorú môže využívať široká verejnosť. Zároveň sa podarilo nadviazať úzku spoluprácu s kníhkupectvom Artforum v blízkosti kultúrneho centra Záhrada a zariadiť nový priestor na prednášky, semináre, čítačky a živé knižnice. Záhrada vďaka rozšírenému priestoru zorganizovala vyše 20 tematických podujatí na rôzne témy (historická pamäť, názorová pluralita, globálna spoločnosť, ľudské práva) a vo vzdelávacej dramaturgickej línii bude pokračovať aj v budúcnosti. Finančné prostriedky boli využité na materiálové a technické zabezpečenie centra a zariadenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 000 € TRIPTYCH; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Projekt Hidepark funguje v Nitre od roku 2010. Jeho cieľom je poskytovať priestor novým nápadom a obohacovať život v meste. Momentálne na Hidepark pôsobí viac ako 10 aktívnych združení v oblastiach šport, kultúra a ekológia. V rámci projektu Hidepark 2017 sa podarilo dobudovať infraštruktúru pre organizácie fungujúce na Hideparku a skvalitnili sa ponúkané služby pre návštevníkov. Vďaka veľkej podpore zapojených dobrovoľníkov boli vytvorené nové priestory na Hidepark pre detský klub a dielňu pre opravu bicyklov, čím sa Hidepark rozrástol o dve nové komunity. Vďaka chodníkom a novej infraštruktúre môže detský klub fungovať celý rok a tak isto sa zlepšili podmienky aj pre fungovanie kultúrnej časti čím sa zvýšil komfort pre organizátorov na Hideparku a onedlho to pocítia aj jeho návštevníci. Vďaka projektu sa tak vytvorili priestory, ktoré v Nitre chýbali a profesionalizovali sa služby. Finančné prostriedky boli využité na materiál nevyhnutný na rekonštrukčné práce.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Truc sphérique; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Občianske združenie Truc sphérique, ktoré prevádzkuje nezávislý kultúrny priestor Stanica Žilina- Záriečie pracuje od roku 2011 na rekonštrukcii a prevádzke ďalšieho kultúrneho priestoru - Novej synagógy. Zámerom podporeného projektu bolo ukončenie rekonštrukčných prác a trvalé sprístupnenie Novej synagógy v Žiline. Tím aktivistov a iniciátorov tohto projektu sa po šiestich rokoch na stavbe menil z pomocnej pracovnej sily na kurátorov, organizátorov či produkčných. Vďaka projektu ukončili práce a naštartovali záverečný proces kolaudácie na nový kultúrny priestor, aby doň natrvalo vstúpila verejnosť a umenie. Nová synagóga predstavuje novú inštitúciu pre súčasné umenie a ďalšie kultúrne a komunitné aktivity, vytvára priestor pre kritické myslenie, prezentáciu umenia, vzdelávanie a obhajobu ľudskosti a demokratických princípov. Združeniu sa podarilo rozšíriť spoluprácu s množstvom iniciatív a inštitúcií na lokálnej a medzinárodnej úrovni. Finančné prostriedky boli využité na rekonštrukčné práce.
e) podpora vzdelávania 6 136 € ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj je nezisková organizácia, ktorá pôsobí v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) na Slovensku od roku 2001. Deti z prostredia MRK by bez pomoci zvonka mali len veľmi obmedzené možnosti získať kvalitné vzdelanie a neskôr zamestnanie. Na podporu rozvoja kognitívnych a sociálnych zručností motivovaných detí z MRK, už roky organizuje doplnkové vzdelávacie aktivity. V rámci programu Schopné deti sa mentorované deti pravidelne zúčastňujú na vzdelávacích aktivitách v komunitných centrách, stretávajú sa so svojimi lokálnymi mentormi a jedenkrát týždenne komunikujú s online mentormi. V rámci podporeného projektu sa naviac realizoval vzdelávací pobyt a letná IT akadémia takmer pre päťdesiatku detí zapojených do online mentoringu. Oba pobyty vytvorili priestor na vzájomné porozumenie a zblíženie detí z vylúčeného, chudobného, rómskeho prostredia s ľuďmi z majoritnej strednej triedy, ktorí sa rozhodli nezištne im pomáhať. Stretnutia priniesli deťom silný impulz, aby na sebe pracovali a usilovne sa učili, pretože už vedia, že iba vzdelanie a statočná práca sú spoľahlivou cestou za splnením svojho sna. V tomto napredovaní sú im ich dospelí priatelia - mentori a online mentori vzorom, aký sa oplatí nasledovať. Čím častejšie a intenzívnejšie sú s nimi schopné deti v kontakte a čím viac povzbudenia, dobrých príkladov a pomoci od nich dostanú, tým uvedomelejšie a odvážnejšie kráčajú za svojím cieľom - ambíciou zmeniť svoj život a dosiahnuť v ňom šťastie a úspech. Finančné prostriedky boli využité na organizačné a personálne zabezpečenie vzdelávacieho pobytu.
e) podpora vzdelávania 20 000 € Nové školstvo; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Občianske združenie Nové školstvo (NŠ) od svojho vzniku v roku 2012 podporuje odbornú a verejnú diskusiu o vzdelávaní a usiluje sa o kvalitatívnu premenu slovenského školstva. Prevádzkuje portál noveskolstvo.sk, organizuje rôzne podujatia, v rámci ktorých prepája odbornú, učiteľskú a rodičovskú verejnosť a prostredníctvom Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky obohacuje diskusiu o vzdelávaní inšpiratívnymi skúsenosťami zo zahraničia. Hlavným východiskom pre projekt Škola pre všetkých je pretrvávajúca nepripravenosť slovenských škôl na vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami a absencia systémovej podpory školám, aby podmienky pre kvalitné a efektívne učenie dokázali vytvoriť pre každé dieťa. Zámerom projektu, na ktorom NŠ spolupracuje s Nadáciou Milana Šimečku a Centrom pre výskum etnicity a kultúry, je zmapovať vnútorné prostredie škôl a detailne identifikovať prioritné oblasti, na ktoré sa zamerajú adresné podporné služby a pilotne ich otestovať v reálnom prostredí. Počas prípravnej fázy na základe otvorenej výzvy prizvali tri základné školy, v rámci ktorých zrealizovali výskumné aktivity, vrátane individuálnych rozhovorov s 56 respondentmi, 3 fokusových skupín a zúčastnených pozorovaní. Zistenia umožnia školám stanoviť si priority rozvoja na ďalšie dva roky, na ktoré im budú realizátori poskytovať potrebné podporné služby a vyhodnocovať ich progres. Na základe troch prípadových štúdií o poskytovaní podporných služieb školám počas dvoch školských rokov budú kvantifikované náklady na servisnú podporu celej siete základných škôl a spracované odporúčania pre systémové zmeny v školstve. Finančné prostriedky boli využité na organizačné a personálne zabezpečenie prípravy a realizácie výskumu.
e) podpora vzdelávania 20 000 € Do pohody, o.z.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Občianske združenie Do pohody bolo založené v roku 2014 ako záujmové združenie, ktorého cieľom jepodpora a rozvoj umenia a kreatívneho priemyslu na Slovensku. Cieľom projektu Optimistan- miesto pre optimistov bolo prezentovať mladým ľuďom neziskové projekty a iniciatívy, ktoré by ich viedli k užšiemu vzťahu a väčšej aktivite v rámci občianskej spoločnosti. V dňoch 6. - 8.7. 2017 boli opäť otvorené brány Optimistanu Nadácie Orange na multižánrovom festivale Pohoda v Trenčíne. Počas troch dní sa na tejto scéne uskutočnilo 12 debát na aktuálne témy, boli odohrané tri divadelné hry, premietnutý film Piata loď. Z celkového počtu 29 500 návštevníkov navštívilo Optimistan cca 14 000 návštevníkov. Programovým zameraním bol projekt postavený tak, aby prostredníctvom umeleckých a iných kultúrno-spoločenských aktivít podporil záujem mladej generácie o neziskové a verejnoprospešné projekty. Cez realizáciu projektu, združenie neformálnou, autentickou formou priblížilo návštevníkom festivalu, médiám a v konečnom dôsledku aj širokej verejnosti, činnosť mimovládnych organizácii, umeleckých zoskupení, aktívnych a tvorivých ľudí. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie dramaturgickej a produkčnej prípravy, stavbu stanu, technické a organizačné zabezpečenie stanu a jeho bezpečného chodu.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Post Bellum SK; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Post Bellum SK je nezisková organizácia, ktorá od roku 2008 na Slovensku vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov a pamätníčiek kľúčových momentov 20. storočia. Projekty Deň, kedy sa mlčalo a Tak toto neprejde! predstavujú vzdelávacie zážitkové workshopy, ktoré organizácia Post Bellum SK organizuje pre žiakov a žiačky základných a študentov a študentky stredných škôl. Tieto unikátne vzdelávacie zážitkové workshopy sú založené na kombinácii dramatickej výchovy, sprostredkovaní zážitku a skutočných dobových materiálov a svedectiev, s ktorými sa pracuje. V priebehu necelých štyroch mesiacov bolo zrealizovaných spolu 35 celodenných zážitkových workshopov. Zúčastnení žiaci a žiačky sa prostredníctvom workshopov presunuli v čase, aby prostredníctvom postáv, ktoré stvárňovali, a ktoré vychádzajú z reálnych príbehov ľudí, skúsili prežiť proces kolektivizácie a znárodňovania. Stredoškoláci sa stávali disidentmi, ale aj spolupracovníkmi ŠtB. Prostredníctvom workshopov sa učili neformálnym vzdelávaním o zásadných momentoch našej nedávnej histórie, ale aj to ako fungovať v skupine. Súčasne sa empaticky skúsili vžiť do kože ľudí, ktorí sa museli iba pred niekoľkými desaťročiami rozhodovať v nedemokracii a následne niesť následky. Dlhodobým cieľom Post Bellum SK je prostredníctvom workshopov založených na konkrétnych ľudských osudoch prispievať k ochrane ľudských práv, budovaniu demokratických hodnôt a tolerancie. Finančné prostriedky boli použité organizačné a personálne zabezpečenie workshopov.
e) podpora vzdelávania 15 000 € Liga za duševné zdravie SR; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Liga za duševné zdravie Slovensko je celoslovenská mimovládna organizácia zaoberajúca sa podporou a ochranou duševného zdravia a destigmatizáciou duševných porúch. Dobré duševné zdravie dieťaťa je základom pre jeho dobré celkové zdravie počas detstva, ako aj po celý ďalší život. Vek prechodu z materskej do základnej školy je veľmi dôležitým obdobím vo vývine dieťaťa – dieťa sa učí začleňovať do kolektívu, učí sa prejavovať a presadzovať v skupine, učí sa zvládať zmeny a rôzne záťažové situácie, či už doma, ako aj v škole. Liga za duševné zdravie už štvrtý školský rok realizuje program Zippyho kamaráti, v ktorom sa deti vo veku 5-7 rokov učia základné zručnosti pre život, pomocou ktorých sa ich duševné zdravie posilní, naučia sa spracovávať záťažové situácie bez ujmy na psychike, posilňuje sa u detí empatia a tolerancia. Projekt bol realizovaný v minimálne 150 triedach predškolskej prípravy materských škôl či prvých alebo druhých triedach základných škôl v takmer celej republike. Program slúži na tréning sociálnych zručností u detí, vďaka ktorým sa u nich posilňuje psychická odolnosť pre zvládanie záťažových situácií a z dlhodobého hľadiska sa jedná o podporu ich duševného a teda i celkového zdravia. Finančné prostriedky boli použité na úvodný tréning učiteľov, ktorí program realizujú, na tlač materiálov pre učiteľov a supervíziu programu.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Indícia, n.o.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Cieľom neziskovej organizácie Indícia je podpora vytvárania kvalitného výchovno- vzdelávacieho systému, ktorý vedie žiakov k samostatnosti a zodpovednosti. Svojimi aktivitami už od roku 2011 ovplyvňuje širokú komunitu žiakov, učiteľov aj rodičov. Prostredníctvom podujatia Roadshow vytvára každoročne pre učiteľov priestor, kde sa môžu prezentovať a rozprávať o tom, ako má dnes vyzerať škola, ktorá pripravuje žiakov na život v 21. storočí. Počas Roadshow Indícia 2017, ktorá už po desiaty krát putovala Slovenskom, mali učitelia, riaditelia škôl, školský manažment, ale i aktívni rodičia možnosť stretnúť sa a vypočuť si, čo nové prináša svet digitálnych technológií a moderných pedagogických metód. Program sa skladal z prednášok a diskusií, prostredníctvom ktorých sa účastníci naladili na nové metódy a postupy vo vzdelávaní, získali inšpirácie a podnety, pre svoju ďalšiu zmysluplnú prácu. Rozhodujúci prínos Roadshow je motivácii učiteľov neustále sa zlepšovať, pretože len zanietený učiteľ dokáže motivovať žiakov. Formát podujatia bol zostavený z krátkych inšpiratívnych prednášok, ktoré majú predovšetkým vzbudiť hlbší záujem o prezentované témy, ale aj poskytnúť základnú sadu potrebných informácií. Finančné prostriedky boli využité na prenájom priestorov, cestovné náklady a personálne zabezpečenie.
e) podpora vzdelávania 7 000 € Slovenská debatná asociácia; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Poslaním Slovenskej debatnej asociácie je podporovať kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí. Občianske združenie vzniklo 17. novembra 1999 ako nástupca debatného programu Nadácie otvorenej spoločnosti. V súčasnosti má približne 1000 členov v 50 debatných kluboch po celom Slovensku. Vďaka projektu Rozvoj stredoškolského debatného programu sa podarilo zamestnať rozvojového koordinátora a zaviesť nový systém metodickej podpory vedúcich debatných klubov, ktorí sú skoro všetci sami ešte stredoškoláci. Od septembra do decembra 2017 sa zvýšil počet klubov aj ich členov, počet klubov spĺňajúcich všetky kritériá kvality aj úspešnosť založenia nových debatných klubov. SDA na zavedenie takéhoto systému čakala niekoľko rokov a predstavuje významný posun v jej snahách o rozširovanie. Finančné prostriedky čiastočne pokryli náklady koordinátora na mzdy a cestovanie a náklady na stravu a ubytovanie na vzdelávacích podujatiach pre vedúcich debatných klubov a debatných rozhodcov.
e) podpora vzdelávania 6 930 € Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Pri pomenúvaní nedostatkov nášho školstva sa často zabúda na zhoršujúcu sa kultúru a klímu v školách. Zároveň platí, že podpora je školám poskytovaná často formálne, v podobe univerzálne platných poučiek a návodov na zlepšenie toho či onoho aspektu fungovania školy. Experti z Neziskovej organizácie DOBRÁ ŠKOLA vykonali audit (diagnostiku) kultúry a klímy na dvoch základných školách v Bratislavskom kraji. Do projektu sa zapojila Základná škola na Nobelovom námestí v Bratislave a Základná škola na Sadovej ulici v Senici. Na týchto školách boli realizované a vyhodnotené dotazníkové zisťovania medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi, experti vykonali pozorovanie väčšieho počtu vyučovacích hodín a života školy a absolvovali množstvo rozhovorov s riaditeľmi, učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Výsledkom sú odborné správy podrobne dokumentujúce stav kultúry a klímy na týchto školách. Na ich základe si školy budú môcť samé alebo s pomocou expertov vypracovať svoj jedinečný projekt na zlepšenie kultúry klímy školy a následne ho implementovať. Finančné prostriedky boli vynaložené na zabezpečenie realizácie výskumu, analýzu dát a spotrebný materiál.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 000 € Nadácia Cvernovka; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Nadácia Cvernovka vznikla primárne kvôli zachovaniu ľudského, kultúrneho a kreatívneho potenciálu, ktorý organicky vznikol v priestoroch bývalej cvernovej továrne, tzv. Cvernovke. Cvernovka sa za posledné roky stala jedným z najvýraznejších kultúrnych bodov na mape Slovenska, ktorá poskytovala zázemie viac ako 200 popredným mladým kreatívcom. Primárnym zámerom projektu bolo vytvoriť zaujímavý kultúrny priestor v Novej Cvernovke, ktorý v sebe skĺbi knižnicu a kreativitu. Vytvorilo sa tak miesto, ktoré prepája všetky komunity z okolia cez knihy, umenie a kultúru a ktoré okrem kníh prináša aj živé diskusie. Priestor tejto knižnice, oficiálne nazvanej Kabinet pomalosti, je doplnený o pôvodný historický mobiliár starej knižnice, ktorá slúžila pre potreby bývalej chemickej priemyselnej školy. Finančné prostriedky boli využité na rekonštrukciu časti knižnice a jej mobiliáru a zabezpečenie jej slávnostného otvorenia.
e) podpora vzdelávania 3 160 € Vĺčatá.sk; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Občianske združenie Vĺčatá.sk vzniklo v roku 2014 a združuje redaktorov, odborníkov a fanúšikov videohier a technológií, ktoré majú vysoký edukatívny potenciál a estetickú hodnotu. Prostredníctvom článkov na adrese www.vlcata.sk a prednášok združenie podporuje a popularizuje konštruktívnu diskusiu s rodičmi, pedagógmi, psychológmi a všetkými zainteresovanými v problematike vzťahu videohier (technológií) a detí. Cieľom združenia je, aby rodičia a učitelia mali dôveryhodný zdroj informácií, ktorý im pomôže sa zorientovať v tejto problematike a dodá im istotu pri výchove či pedagogickej praxi. Vďaka realizovanému projektu sa podarilo rozšíriť pôsobenie združenia cez zvýšenie počtu vydávaných článkov dostupných na stránke www.vlcata.sk na desať mesačne, pričom sa obsahovo viac zamerali na témy bezpečnosti na internete. Okrem rozšírenia samotného redakčného obsahu experti z občianskeho združenia Vĺčatá.sk zrealizovali viacero prednášok na základných školách po celom Slovensku, na ktorých sa učitelia dozvedeli veľa praktických informácií, ako pracovať s témou videohier vo výchove a vzdelávaní. Finančné prostriedky boli využité na pokrytie personálnych a organizačných nákladov potrebných na tvorbu vzdelávacích textov a realizáciu prednášok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR) združuje takmer 10 000 členov v 46 miestnych organizáciách. Medzi jeho prioritné činnosti patrí obhajoba práv a záujmov ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín. Projekt BIVIO- vzdelávaco- rehabilitačné centrum pre ľudí s mentálnym postihnutím je primárne zameraný na absolventov praktickej školy, ktorí ukončili školskú dochádzku a teda aj svoju prípravu na zamestnanie. Dlhodobá prax ukazuje, že táto príprava je nedostatočná a absolventom chýbajú akékoľvek relevantné pracovné zručnosti a návyky, ktoré by im umožnili úspešne sa zaradiť na trh práce. Práve na túto skupinu bude zamerané vzdelávaco-rehabilitačné centrum BIVIO s prevádzkami pre verejnosť (reštaurácia, penzión, práčovňa). Mladí ľudia v ňom absolvujú intenzívnu prípravu na zamestnanie a na samostatný život a vďaka praktickej príprave sa zvýšia ich šance presadiť sa nielen na trhu práce, ale aj šance prebrať zodpovednosť za vlastný život do svojich rúk v čo najväčšej možnej miere. Finančná podpora bola využitá na realizáciu rekonštrukčných prác v objekte BIVIO.
e) podpora vzdelávania 5 000 € HARPÚNA; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Občianske združenie HARPÚNA vzniklo v roku 2014 s cieľom prinášať riešenia tradičných problémov netradičným spôsobom a ich následnou implementáciou do praxe. Medzi jeho hlavné aktivity patrí Budovanie kľúčových znalostí v sieti regionálneho školstva, ktorých zámerom je pripraviť mládež na moderný trh 21.storočia a to formou nových inovatívnych klasifikovaných predmetov na základných a stredných školách vyučovaných odborníkmi z praxe. Vďaka projektu Malá školská reforma, ktorý prebieha od septembra 2017, zaviedli takmer na všetkých základných školách v meste Žilina, Kysuckom Novom Meste (stredná škola) či Zvolene, projekt s názvom školská reforma, kde sa inovatívnou vyučovacou metódou EduScrum učí takmer 200 žiakov programovať pre Android. Cieľom je pripraviť žiakov na pracovný trh, dať im skúsenosť s pokročilejšou technológiou a tým im umožniť lepšie sa rozhodnúť v ďalšom štúdiu. Vďaka vyučovaciemu procesu formou klasifikovaného predmetu vedeného profesionálom z praxe s pedagogickým vzdelaním žiaci nadobúdajú sebavedomie, naučia sa samostatne pracovať a strácajú strach z techniky, ktorý je častou príčinou toho, že si v budúcnosti zvolia aj menej potrebné odvetvia. Finančné prostriedky boli použité na technicko-materiálne zabezpečenie výučby, mzdu profesionálneho programátora/učiteľa a školenia metódy eduScrum.
e) podpora vzdelávania 2 300 € LEAF; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Organizácia LEAF prináša učiteľom na Slovensku už piatym rokom rozvojový program, v ktorom sú zohľadnené všetky ich individuálne potreby a osobitosti, program profesionálneho rastu, program, v ktorom na sebe pracuje učiteľ priamo vo svojej triede a so svojimi žiakmi. Tento program sa aj vďaka realizovaného projektu rozšíril od individuálnej podpory na podporu celých škôl, kde je ambícia zmeny klímy školy vďaka radikálnej zmene nastavenia mindsetu učiteľov a tiež vďaka novým zručnostiam a ovládaným technikám. Združenie LEAF rozbehlo pilotný program premeny škôl, do ktorého sa zapojilo 28 učiteľov z dvoch škôl (ZŠ Ždaňa a Gymnázium sv.Moniky v Prešove). Títo učitelia prešli tréningom mentoring a koučing techník a následne sa začali navštevovať na hodinách a tie pomocou spomínaných techník spoločne rozoberať. Aktivita výrazne zmenila klímu v škole, zlepšila vzťahy medzi zapojenými učiteľmi a tiež priniesla zmenu pohľadu učiteľa na žiaka a na vyučovací proces. Finančné prostriedky boli použite na nákup kamier potrebných na záznamy hodín a mentoringov, na zaplatenie lektora na tréningu a tiež na zaplatenie mentora na supervízie učiteľských dvojíc.
e) podpora vzdelávania 3 160 € Connect o.z.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Cieľom občianskeho združenia Connect je umožniť rozvoj podnikov, ktoré sú príkladom inovatívneho, úspešného a eticky korektného podnikania. Združenie poskytuje priestory na prácu a stretávanie sa, realizáciu podujatí, vzdelávanie, poradenstvo, cez mentoring a networking v komunite zaujímavých ľudí zo širokej škály oblastí od marketingu, cez dizajn, IT až po právo a financie až po komplexnú podporu podnikania. Projekt Lab na Noci výskumníkov 2017 bol výsledkom dlhodobej spolupráce občianskeho združenia Connect a Noci výskumníkov v oblasti podpory moderného vzdelávania. Počas Noci výskumníkov boli realizované workshopy a diskusie poskytujúce priestor na vzdelávanie ale aj prepájanie vedeckej komunity s odborníkmi z podnikateľského, verejného sektora a ďalšími návštevníkmi podujatia zo širokej verejnosti. Projekt umožnil vzdelať mladých ľudí v moderných technológiách, zviditeľniť kreatívnu dielňu Lab a oboznámiť verejnosť s prístrojmi, ktoré sa v nej nachádzajú. Finančné prostriedky boli využité na materiálne a technické zabezpečenie workshopov.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Learn2Code; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Informačné technológie sa postupne dostávajú do všetkých sfér nášho života a fungovanie bez nich si už len ťažko vieme predstaviť. Aj napriek tomu, že tento trend neustále rastie, školstvo reflektuje na tieto zmeny veľmi pomaly a vzdelávanie digitálnych zručností na školách alarmujúco chýba. Medzi hlavné dôvody patria hlavne chýbajúce vzdelávacie materiály a nedostatočné digitálne zručnosti učiteľov. Občianske združenie Learn2Code vzniklo v roku 2012 ako reakcia na nedostatok technicky vzdelaných ľudí a zároveň veľmi obmedzené možnosti, ako sa v tejto oblasti dovzdelať. Cieľom projektu Galaxiáda je rozšíriť moderné vzdelávanie informatiky na čo najväčší počet základných škôl, ktorých je na Slovensku takmer 2500, a to prostredníctvom celoslovenskej súťaže v programovaní. Vďaka programátorskej súťaži sa podporí u žiakov kreativita a pomocou tvorby hier budú môcť rozvíjať svoje logické a algoritmické myslenie. Zároveň sa tým zvýši povedomie o výučbe modernej informatiky a používaní aktuálnych nástrojov na výučbu na školách. Pre školy a žiakov je to výborná možnosť porovnať si znalosti z programovania a tvorby hier. Finančné prostriedky boli použité na vytvorenie webstránky súťaže, na ktorú sa nahrávajú súťažné hry, za ktoré môžu návštevníci stránky hlasovať a tak určovať celkové poradie, tvorbu propagačných materiálov a komunikáciu súťaže na základné školy a učiteľov.
e) podpora vzdelávania 2 400 € Edulienka; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: V uplynulých rokoch rastie záujem rodičov a detí o individuálne vzdelávanie detí v domácom prostredí alebo vo vzdelávacích skupinách. Tento trend je na jednej strane dôsledkom rastúceho záujmu rodičov o kvalitné vzdelávanie, na druhej strane vyplýva z nízkej inkluzívnosti základných škôl, ktoré nie sú schopné efektívne napĺňať potreby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zakladatelia občianskeho združenia Edulienka už štvrtý rok zabezpečujú chod vzdelávacej skupiny, v ktorej sa učí zmiešaná skupina detí vo veku 6 až 12 rokov za podpory tímu skúsených pedagógov a spolupracovníkov. Vzdelávací program skupiny sa opiera o vlastný vzdelávací model založený na súbore pedagogických inovácií umožňujúcich moderné, inkluzívne a efektívne vzdelávanie. Je postavený na rešpektovaní individuality dieťaťa (vrátane príp. špeciálnych potrieb), podpore jeho osobného a sociálneho rastu s dôrazom na kontext. Realizovaný projektu umožnil systematizáciu vzdelávacieho modelu Edulienky vrátane metodík výučby zručností a jeho rozšírenie záujemcom. Posilnila sa tak metodická podpora individuálneho vzdelávania na Slovensku, ktoré je prostredím podporujúcim inovácie a pokrok. Finančné prostriedky boli využité práce spojené s vypracovaním uvedených materiálov.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Asociácia pre mládež, vedu a techniku; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Občianske združenie AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku, je záujmové občianske združenie s 27. ročnou históriou. Združuje 4 500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stálo pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplínach. V tomto roku zorganizovalo už 14. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý je jedným z hlavných podujatí 20. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET. Viac ako 100 najúspešnejších žiakov z jednotlivých krajských kôl postúpilo na celoslovenské finále so 74 projektami. Tí najúspešnejší z festivalu reprezentujú Slovensko na najprestížnejších svetových súťažiach, kde dosahujú vynikajúce výsledky. Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z podujatí siete vedeckých výstav Intel ISEF. Je aj národným kolom pre súťaž Európskej únie pre mladých vedcov do 20 rokov - EUCYS. Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov, potrebný materiál a moderovanie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 830 € Občianske združenie WellGiving; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Poslaním občianskeho združenia WellGiving je inšpirovať ľudí pre dobro a štedrosť a tiež stáť pri deťoch a rodinách, ktoré hľadajú podporu, keďže vlastnými silami si nedokážu pomôcť. Združenie už šiesty rok spolupracovalo na grantovom programe Darujte Vianoce, ktorý Nadácia Orange vyhlásila už po 16. krát, pričom združenie WellGiving administratívne a komunikačne zastrešilo druhú fázu tohto grantového programu. Opäť išlo o podporu príbehov ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách. V rámci grantového programu bolo spolu 70 príbehov rodín a jednotlivcov zverejnených na darcovskej stránke www.dakujeme.sk, prostredníctvom ktorej na ne mohla široká verejnosť prispieť ľubovoľnou finančnou čiastkou a pomôcť tak naplniť ich sny či prispieť k riešeniu ich náročnej situácie a spríjemniť im tak sviatočné chvíle. Nadácia Orange tieto individuálne dary znásobovala. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie administratívneho proces 2. fázy grantového programu, grafické podklady pre komunikáciu, finančný manažment a úpravu web stránky www.dakujeme.sk.
e) podpora vzdelávania 3 854 € INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Cieľom INESS- Inštitútu spoločenských a ekonomických analýz, je prispievať k rozvíjaniu občianskej spoločnosti, v ktorej ľudia rozumejú fungovaniu trhov a poznajú efekty zásahov štátu a ich dopad na spoločnosť a každodenný život. Vo svojom projekte Slovensko 2044- Keď sa sľuby menia na skutočnosť sa zameral na zastavenie rastu popularity extrémistických strán šíriacich dezinformácie a podnecujúcich k nenávisti a strachu. Na vzdelávanie a vysvetľovanie pri tom využíva tie isté technológie a postupy, ktoré pomáhajú rásť škodlivému ekonomickému populizmu. Vybraných bolo 7 konkrétnych ekonomických mýtov, ktoré sú šírené populistickými stranami najvýraznejšie najmä medzi mladými ľuďmi, a prostredníctvom videí a webu ukazuje ich nesprávnosť a škodlivosť. Animované video hyperbolizuje budúcnosť, v ktorej sa tieto populistické sľuby zmenili na skutočnosť a názorne tak ukazuje možné následky škodlivých politík. Okrem videí do všetkých regiónov Slovenska INESS rozoslal informatívne brožúry, ktoré týchto 7 mýtov vysvetľujú jednoduchým a prístupným spôsobom, a zúčastňuje sa diskusií so študentami, ale aj širokou verejnosťou. Finančné prostriedky boli využité na tlač a distribúciu brožúrok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 870,28 € OZ Vagus; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Občianske združenie Vagus od roku 2011 profesionálne pracuje s ľuďmi bez domova. V rámci svojich aktivít realizuje terénnu sociálnu prácu, prevádzkuje denné nízkoprahové a integračné centrum pre ľudí bez domova DOMEC a vďaka kaviarni DOBRE&DOBRE ich zamestnáva a podporuje ich snahu postaviť sa na vlastné nohy. Podarilo sa mu vytvoriť a udržať množstvo projektov a aktivít pre boj s extrémnou mestskou chudobou. Projekt Voláme SOS vznikol ako reakcia na dlhodobé podfinancovanie projektov občianskeho združenia Vagus, ktoré sú nezastupiteľné a priamo pomáhajú ľuďom bez domova na území Bratislavy. Združenie sa ocitlo vo vážnych finančných problémoch počas posledného štvrťroku 2017. V tomto období sa združenie sústredilo na získanie finančných prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s realizáciou jeho projektov, aby neohrozilo ľudí bez domova. Aj vďaka tomuto projektu mohlo združenie riešiť krízovú situáciu, a naďalej pokračovať vo svojej práci pre ľudí bez domova a zároveň tlačiť na zodpovedné subjekty v komunálnej oblasti, aby si plnili svoje povinnosti voči tejto cieľovej skupine obyvateľov. Finančné prostriedky boli využité na zabezpečenie terénnych sociálnych pracovníkov počas zimy a pokrytie časti režijných nákladov Domca.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 € 70 žiadostí podporených v II. fáze programu Darujte Vianoce realizovaných v spolupráci s organizáciou WellGiving. Suma bola prerozdelená medzi jednotlivé žiadosti cez darcovskú stránku www.dakujeme.sk; Finančné prostriedky boli použité na nákup nevyhnutných potrieb a vianočných darčekov pre osoby nachádzajúce sa v ťažkých životných alebo zdravotných situáciách.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € „Fénix", Zariadenie sociálnych služieb Levice; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zamestnanci zariadenia sociálnych služieb "Fénix" v Leviciach vyčarili úsmev na tvári jednej svojej klientke, ktorá sa pre svoj zhoršený zdravotný stav v poslednej dobe prestala zúčastňovať väčšiny spoločenských podujatí a je viac pripútaná na lôžko. Nakoľko je vášnivou čitateľkou, z finančných prostriedkov jej zakúpili rôzne knižné tituly.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Adrián Oriško; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Adrián Oriško obdaroval svojho suseda Jakuba. Jakub má 23 rokov, avšak veľmi ťažký život. Rodičia ho v detstve opustili a ostal vo výchove starej mamy. Pre jeho dlhodobé ochorenie žijú veľmi skromne. Financie boli použité na potraviny, zimnú bundu a sadu náradia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Adrián Oriško; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Adrián Oriško obdaroval pána Viktora, ktorý po rozvode ostal sám na výchovu piatich detí. Aj keď pracuje, jeho príjem je veľmi nízky. Financie boli použité na nákup potravín, oblečenia, vankúšov a prikrývky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Adriana Fontányová, Mgr. ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Fontányová je sociálnou pracovníčkou a venuje sa predovšetkým týraným ženám, deťom a osamelým matkám. Pomoc poskytla 65 ročnej dôchodkyni, ktorá sa stará o svojho maloletého vnuka Mareka. Žijú v 1 izbovom byte. Stará mama je momentálne vážne chorá a Marek sa musí o ňu starať. Pani Adriana im kúpila potraviny na Vianoce a oblečenie pre Mareka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Adriana Fontányová, Mgr. ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Fontányová je sociálnou pracovníčkou, ktorá pomohla rodine vo finančnej tiesni. Mama rodiny dopláca väčšie čiastky na lieky a špeciálnu stravu pre celiatikov. Finančný príspevok bol použitý na nákup potravín do zásoby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Adriana Fontányová, Mgr. ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Janka je mladá pani, ktorá má svoj život ťažký od detstva. U svojich najbližších sa stretla s alkoholizmom, gamblerstvom a psychickým týraním. Má 6 detí. Niektoré majú ťažké zdravotné problémy. Deti potrebovali notebook, aby mohli svoje domáce úlohy posielať do školy cez internet. Pani Adriana im tento notebook zabezpečila z finančného príspevku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Adriana Fontányová, Mgr. ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Lucia je mama dvoch detí, ktorá momentálne žije v krízovom centre a bojuje o zverenie syna do svojej starostlivosti. Platením všetkých súdnych sporov a poplatkov jej nezostáva na základne životné potreby - lieky, školské potreby, kvalitnú stravu. Pani Adriana rodinu obdarovala balíčkom potravín, detským oblečením a drobnými hrami.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Adriana Fontányová, Mgr. ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pomoc je určená pre mamičku Nikolu a jej tri deti, ktoré viac rokov rotovali v krízových centrách. Vďaka pomoci sociálnych pracovníkov sa podarilo rodinu opäť integrovať do spoločnosti, no chýbajú finančné prostriedky na nákup základných potrieb, najmä jedla. Pani Adriana zabezpečila rodine balíček potravín, detské oblečenie, knihy a glóbus.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 240 € Alena Janečeková, Mgr. ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Alena Janečeková pracuje v Odbornom učilišti internátnom ako vychovávateľka. Jej motiváciou bolo urobiť vo vianočnom čase radosť tým, ktorí to z jej okolia najviac potrebujú. Obdarovala žiačku Mišku, jej 5 súrodencov a tri kolegyne na dôchodku. Z financií zakúpila pani Alena suroviny na pečenie a materiál na výrobu ozdôb a darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Alexandra Neštinová, Mgr. ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pomoc dobrovoľníčky Alexandry v zariadení sociálnych služieb Borinka v Nitre bola nasmerovaná pre 66 ročnú hendikepovanú Marušku, ktorá má veľmi nízky príjem, nepostačujúci ani na úhradu platby za sociálne služby. Maruška žije v zariadení už 20 rokov, je človekom, ktorý vo svojom živote veľa dával, ale dnes sa mu dostáva pomerne málo. Pani Alexandra nakúpila z finančného príspevku novú bielizeň a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Alžbeta Zemanová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu pani Alžbety bolo pripraviť rodine žijúcej vo veľmi skromných pomeroch kúzlo vianočnej atmosféry. Rodina má finančné ťažkosti a svojpomocne nedokázala pripraviť štedré sviatky deťom. V rámci projektu sa zakúpili potraviny a deťom sa nakúpilo nevyhnutné zimné oblečenie a obuv.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Alžbeta Zemanová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pomoc pani Alžbety bola určená rodine v nepriaznivej životnej situácii. Finančné problémy rodiny im neumožňovali pripraviť vianočné sviatky so všetkým, čo k nim patrí. V rámci projektu sa zrealizoval nákup novej plávajúcej podlahy do detskej izby, aby sa deti mohli spoločne hrať na zemi. Deťom sa taktiež zakúpilo zimné oblečenie a obuv, ktoré im chýbalo a zároveň sa stalo vianočnými darčekmi, ktoré si našli pod stromčekom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Alžbeta Zemanová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pomoc pani Alžbety bola určená rodine žijúcej vo veľmi skromných sociálnych pomeroch. Otec, ako jediný živiteľ rodiny, sa potýkal s finančnými ťažkosťami, ktoré mali dopad na celú rodinu. V rámci projektu Pokojné a štedré sa zrealizovali menšie nákupy potravín, zimného oblečenia a hračiek pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Alžbeta Zemanová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Alžbeta pripravila rodine vo finančnej tiesni krajšie Vianoce. Hoci sa rodina snaží, finančný príjem je prinízky na to, aby svojim deťom pripravili vianočnú atmosféru. Financie z projektu Nikdy neprestávaj snívať sa použili na nákup potravín, zimného oblečenia a hračiek pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Alžbetka, n.o.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: V rámci projektu Vianočné prekvapenie pre Nicolu bola obdarovaná 16 ročná Nicola, ktorá je klientkou Krízového strediska Alžbetka. Spolu so svojimi súrodencami sa tu ocitli po tom, ako ich rodine vyhorel dom. Zamestnanci zariadenia ju obdarovali potrebnými a účelnými darčekmi na Vianoce, ako oblečenie, kozmetika a mobilný telefón.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Alžbetka, n.o.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Krízové stredisko Alžbetka v rámci projektu Vianoce s milovanými deťmi pomohlo rodine, ktorej deti boli pred časom ich klientmi. Od októbra žijú rodičia so svojimi 7 deťmi v obecnom byte, na ktorého zariadenie však nemajú finančné prostriedky. Prostredníctvom projektu sa im podarilo spríjemniť vianočné sviatky. Finančný dar bol použitý na kúpu interiérovej farby pre spríjemnenie prostredia, potravín a riadu na sviatočný stôl.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Alžbetka, n.o.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Vďaka projektu Šťastné Vianoce pre Danielka mohol Daniel prežiť vianočné chvíle so svojou mamou. Daniel je klientom v Krízovom stredisku Alžbetka a jeho mama pracuje v zahraničí. Napriek pravidelnému príjmu si nemôže dovoliť časté návštevy. Finančný dar bol použitý na kúpu darčekov a školských potrieb pre Danielka a uhradenie ubytovania pre jeho mamu počas návštevy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € A-megan,n.o.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Dobrovoľníci a zamestnanci Dúhového domčeka pripravili pre svojich klientov a ich rodiny vianočné posedenie s vianočnou kapustnicou. Počas predvianočného obdobia sa spolu s klientmi zúčastnili tvorivých aktivít, vyrábali vianočné ozdoby, darčeky, vypekali vianočné pečivo a pripravovali program. Finančné prostriedky boli využité na nákup surovín na vianočné pečenie a materiál na výrobu darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Andrea Mičíková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt Zlatá rybka je vyjadrením vďaky pani Anne, ktorá sa napriek svojim zdravotným ťažkostiam dostala v dedine do povedomia vďaka jej nezištnej pomoci a starostlivosti o iných ľudí. Pani Anna je žena, ktorá vo svojom živote prešla neľahkou životnou púťou. Trpí množstvom diagnóz, stráca sa jej v tele dôležitý stopový prvok – draslík. Pani Andrea jej na Vianoce zabezpečila bohatý prísun draslíka v podobe liekov, minerálov a potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Anikó Jakubíková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Anikó Jakubíková s kolegami z komunitného centra v Mýtnych Ludanoch obdarovala pani Helenu, dôchodkyňu vo vyššom veku, ktorá si v chladných zimných dňoch vykuruje izbu pieckou. Financie boli využité na nákup vykurovacieho paliva a potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Anikó Jakubíková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Anikó Jakubíková s kolegami z komunitného centra v Mýtnych Ludanoch obdarovala pani Klaudiu, ktorá sa dlhodobo ocitá v ťažkej životnej situácii, z ktorej sa už bez pomoci nedokáže dostať a vyriešiť ju. Finančné prostriedky z daru boli použité na nákup drevených brikiet, ktoré dokázali zabezpečiť teplo na dlhé zimné dni. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Anikó Jakubíková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Anikó v rámci projektu Teplo v dome, teplo v srdciach obdarovala päťčlennú rodinu pána Alexandra, ktorá bojuje s nepriazňou osudu. Finančné prostriedky použila na zabezpečenie nákupu drevených brikiet a nákup potravín, ktorými prispeli k vytvoreniu vianočnej atmosféry.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Anikó Jakubíková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Anikó sa spolu so zamestnancami komunitného centra rozhodli obdarovať a povzbudiť tak v ťažkých chvíľach pána Tibora s rodinou. Ide o mnohopočetnú rodinu, ktorá sa ocitá v ťažkých životných podmienkach. Finančné prostriedky použila na zabezpečenie nákupu drevených brikiet a kúpu automatickej práčky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Anna Nálešníková, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Anna obdarovala rodinu, v ktorej žije päť detí vo veku od 4 mesiacov do 16 rokov. Rodina žije na hranici chudoby a ledva uhradí nájomné a energie. Pani Anna ich prekvapila nákupom potravín na prípravu nielen štedrovečernej večere, ale aj zeleninou, ovocím a trvanlivými potravinami na niekoľko mesiacov dopredu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Anna Smitková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Anna je učiteľkou materskej školy, ktorá sa prostredníctvom projektu Zmierniť bolesť zo samoty rozhodla pomôcť a vytvoriť spoluprácu medzi seniormi a deťmi. Spolu s kolegyňami a deťmi navštívili osamelých seniorov žijúcich v charitnom dome v Trstenej. Vyrobili vianočné pozdravy, upiekli oplátky a zakúpili modlitebné knižky a sladkosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 260 € Anna Smitková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Anna spolu so svojimi spolupracovníčkami pripravila v predvianočnom čase stretnutie osamelých matiek zo sociálne slabých a neúplných rodín pri vianočnom stole a stromčeku. Desiatim rodinám odovzdala potraviny, drogériu a deťom darčeky v podobe školských pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Anna Spevárová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Anna je dobrovoľníčkou v zariadení sociálnych služieb Harlekýn v Topoľčanoch. Na Vianoce obdarovala mladého muža Martina s mentálnym znevýhodnením. Väčšinu svojho oblečenia má z druhej ruky, preto financie pomohli pri nákupe nového ošatenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Anna Šimánková, Mgr. ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Anna, ktorá sa venuje filantropii, svoju pomoc zamerala na rodinu so štyrmi deťmi a s otcom po návrate z výkonu trestu. Pre túto rodinu sú Vianoce obdobím neúnosne zvýšených výdavkov. Pani Anna pomáha rodine v núdzi už roky a tentokrát sa jej vďaka finančnému príspevku od Nadácie Orange podarilo zabezpečiť darčeky pre deti, spoločný darček - spoločenskú hru, základné potraviny a čistiace prostriedky na veľké vianočné upratovanie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Anna Šimánková, Mgr. ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Anna sa rozhodla pomôcť rodine pani Moniky, slobodnej matke s 2 deťmi bez otca, ktorá sa ocitla v ťažkej životnej a finančnej núdzi. Z poskytnutého finančného príspevku od Nadácie Orange boli zakúpené hračky, oblečenie, ale aj základné potraviny na Vianoce.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 230 € Anna Šimánková, Mgr. ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Anna pomohla rodine v núdzi, matke so štyrmi deťmi. Vianoce sú obdobím zvýšených výdavkov, čo táto rodina nedokáže zvládnuť bez podpory. Pani Anna rodine pri obdarovaní priamo pomohla pri zháňaní a zdobení vianočného stromčeka a pri nakupovaní darčekov. Finančné prostriedky boli použité na nákup čistiacich prostriedkov, ovocia, stromčeka a vianočných darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Arcidiecézna charita Košice; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Sociálny pracovníci krízového centra z Arcidiecéznej charity v Košiciach v rámci projektu Posolstvo Vianočných sviatkov pripravili vianočné posedenie pre osamelé matky s deťmi, rodiny a seniorov z krízového centra, ktorý sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Darované finančné prostriedky boli použité na nákup potravín na prípravu vianočných pokrmov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Archa, n. o.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu Vianočné zvončeky bolo obdarovať klientov domova sociálnych služieb Archa a spríjemniť im sviatočné chvíle. Na Vianočnej besiedke sa podávalo vianočné pečivo, ktoré spoločne všetci pripravili a klienti dostali aj darček. Finančný dar bol použitý na kúpu pomôcok potrebných a pečenie, na kúpu darčekov v podobe omalovániek a pasteliek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Barbora Gecseová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: O podporu projektu Vianoce v teple zažiadala Barbora, ktorá vo svojom voľnom čase už niekoľko rokov pomáha deťom z detských domovov a ohrozených rodín, či už formou doučovania alebo spoločného trávenia času. Pomoc bola poskytnutá pani Valike, ktorá žije aj so svojou rodinou v obci blízko mesta Tornaľa. Spolu nakúpili fúru dreva na zimu a naukladali drevo do šopy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 297 € Barbora Vašková, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Barbora v rámci projektu obdarovala deti so sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré pravidelne navštevujú Komunitné centrum Handlová. Vianočný pobyt bol pre deti, ktoré prvýkrát zažili pobyt mimo domova. Celodenná strava a tečúca teplá voda nie je pre nich samozrejmosťou. Za finančné prostriedky bol uhradený pobyt, cestovné náklady s poistením.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Beáta Jurinová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Beáta spolu s občianskym združením Misia mladých spríjemnila predvianočné obdobie rodinám, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii. Súčasťou dňa s názvom Rodinné Vianoce bolo vianočné posedenie pri kapustnici, ale aj tvorivé dielne a návšteva aquaparku. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup surovín na kapustnicu, na nákup materiálu na tvorivé dielne a darčeky nielen pre deti, ale aj pre ich mamičky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Beáta Vargová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Beáta v rámci projektu Radosť pri stromčeku obdarovala pani Alenku, ktorá vychováva 5 detí. Zo všetkých síl sa snaží zabezpečiť svoju rodinu, no napriek jej snahe nemá dostatok financií na kúpu všetkých potrebných vecí. Finančný dar bol použitý na nákup oblečenia a obuvi pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 285 € Bocianie deti (občianske združenie); projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Bocianie deti pripravilo pre klientov zariadení náhradného bývania vianočné posedenie a darčeky vo forme hygienických balíčkov. Zároveň zorganizovalo zbierku potravín pre 55 ľudí, ktorí žijú v chudobe. Okrem darčekov a potravín, sa pripravilo vianočné posedenie pri káve a obložených chlebíčkoch, podarilo sa tak vytvoriť skoro rodinnú vianočnú atmosféru.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Boris Michnovič; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Boris je študentom strednej školy, ktorý obdaroval dvojicu dôchodcov s ťažkými zdravotnými problémami. Spolu so sestrou im pred Vianocami upratal byt a z finančných prostriedkov zakúpil oblečenie, potraviny, drogériu a vitamíny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 252 € Božena Peťková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Božena uľahčila bývanie počas zimy rodine bývajúcej v jednoizbovom domčeku. Starší manželia v dôchodku sa starajú o svojho imobilného syna. Z finančného príspevku kúpila brikety do domácej piecky, oblečenie a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Centrum sociálnych služieb KA; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Centrum sociálnych služieb KA v rámci projektu Prinesme radosť na Vianoce spravil radosť počas vianočných sviatkov piatim vybraným rodinám v ťažkej životnej situácii. Zorganizovala sa vianočná besiedka pre klientov Centra sociálnych služieb, posedenie pri vianočnom pečive a hudbe. Finančný dar bol použitý na nákup darčekov po dohode s rodinami a potravín na prípravu vianočných pokrmov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Csaba Turček; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Csaba obdaroval na Vianoce pani Evu a jej rodinu, ktorá sa nachádza v ťažkej životnej situácii. K vianočnej atmosfére prispel hygienickými prostriedkami, darčekovými predmetmi a balíkom vianočných zákuskov. Finančné prostriedky boli využité na kúpu základných potravín a školských potrieb pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Csaba Turček; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Csaba sa rozhodol pomôcť obyvateľovi obce Mýtne Ludany a jeho rodine, ktorá sa neraz stretáva s predsudkami, čo má za následok ťažké uplatnenie sa na trhu práce. Na základe ich zlej finančnej situácie a zdravotného stavu pán Csaba využil získaný finančný príspevok na vykurovacie palivo, aby tak spríjemnil ťažkú životnú situáciu počas vianočného obdobia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Dana Dzimková, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Juraj má vážne zdravotné problémy, no napriek tomu sa stará o svojich rodičov, ktorí sú tiež chorí a navyše pomáha aj svojim súrodencom. Okrem toho študuje za maséra, aby mohol naďalej pomáhať svojej rodine. Pani Danka mu zakúpila lávové kamene a ohrievač na tieto kamene a tak pomohla celej rodine uľaviť od zdravotných ťažkostí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 240 € Daniela Huňáková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Daniela pracuje v komunitnom centre. Spolu s manželom a priateľkou obdarovali tri rodiny v ťažkej sociálnej a finančnej situácii. Finančné prostriedky boli použité na nákup drobnej elektroniky a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 210 € Diecézna Charita Rožňava; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zamestnanci Diecéznej Charity zorganizovali vianočné posedenie pri kapustnici pre svojich klientov, s ktorými pravidelne pracujú. Spoločne s klientmi pripravili malé darčeky pre občanov mesta Rožňava. Zorganizovali aj posedenie pre ľudí bez domova. Za finančný dar boli zakúpené potraviny na prípravu kapustnice, materiál na výrobu darčekov a jednorázový riad.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € DOMICIL- Združené sociálne služby; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie DOMICIL- Združené sociálne služby podporilo Veroniku a jej tvorivú činnosť zabezpečením materiálu na ručne vyrábané kreatívne predmety. Napriek zdravotnému postihnutiu tak môže využiť kreativitu pre svoje potešenie a obdarovať príbuzných či známych zo svojho okolia. Nakúpil sa kreatívny materiál ale aj iné technické pomôcky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: V Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Slovenskej Ľupči obdarovali sedem dám vo veku 40-85 rokov žijúcich v zariadení. Za finančný dar boli zakúpené veľké dobre viditeľné predlohy na vyšívanie vlnou, predlohy na vyšívanie obrúskov a rámiky, do ktorých si výsledné vyšité obrázky mohli zarámovať.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € DORKA, n.o.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt Vianoce v retro štýle bol realizovaný pre mladých dospelých zo zariadenia neziskovej organizácie Dorka, ktorí potrebujú dočasnú pomoc na samostatné fungovanie a plnohodnotný život. Títo mladí ľudia mali možnosť stráviť Vianoce v retro štýle, v kruhu priateľov. Spoločne nakúpili, navarili, napiekli a pripravili štedrú večeru. Financie boli využité na nákup potravín a dekorácií.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Dušan Tokarčík; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Dušan z poskytnutého finančného príspevku pomohol pánovi Lackovi, ktorý žije so svojím otcom a sestrou v biednych podmienkach z invalidného dôchodku, nakoľko je nepočujúci. Pán Dušan prispel ku krajším sviatkom nákupom základných potravín a teplého oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Dušan Tokarčík; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Dušan žiadal o pomoc pre rodinu, ktorá stratila zo dňa na deň hlavu rodiny. Pani Renáta ostala s tromi deťmi na všetko sama a ostala bez príjmu. Vďaka finančnému príspevku mala táto rodina spestrené Vianočné sviatky. Z príspevku boli zakúpené základné vianočné potreby, potraviny, ale aj oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Džatky pre všetko (občianske združenie); projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Hlavnou myšlienkou projektu bolo pripraviť pre osamelých dôchodcov a ľudí v hmotnej núdzi spoločné posedenie, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch základnej školy. V rámci neho pripravili pre všetkých prítomných členovia OZ večeru, kultúrny program a darček. Tým, ktorí na akciu prísť chceli bol zabezpečený dovoz aj odvoz. Naopak tým, ktorí sa zo zdravotných dôvodov akcie zúčastniť nemohli, odniesli večeru a darček domov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Edita Rihariová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Edita v rámci projektu Naša starká pomohla zorganizovať stretnutie staršej pani so svojimi vnúčatami, ktoré sa nepriazňou osudu v ocitli v detskom domove. Pani Edita zabezpečila ich spoločné stretnutie. Finančný dar bol použitý na kúpu darčekov pre deti a cestu za nimi.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Emília Baránková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zámerom projektu Poltucet na rínku bolo stretnutie skupiny žien v predvianočnom čase. Nápad a jeho realizáciu uskutočnila pani Emília pre šesticu žien s ochorením alebo zdravotným postihnutím. Spolu navštívili Vianočné trhy v Žiline, kde ochutnali tradičné pochutiny a kúpili drobné darčeky, ktoré budú účastníkom pripomínať tento výnimočný deň. Financie boli použité na občerstvenie a darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Emília Bezeková, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Ťažko skúšaná rodiny so 4 deťmi, z toho 2 dievčatká s diagnózou DMO, nutne potrebovali novú automatickú práčku. Zakúpenie a montáž pani Emília spolu s manželom zrealizovala pred Vianocami, čo bolo veľké prekvapenie pre rodinu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Erika Horniaková, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Vďaka projektu Vianočná pomoc pani Erika odbremenila matku, ktorá sama vychováva tri dcéry. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy pre ťažko zdravotne postihnuté dievčatko, ktoré má problém s prijímaním stravy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Erika Horniaková, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt Vianočné prekvapenie pomohol štvorčlennej rodine žijúcej v rómskej osade. Pani Erika odľahčila rodine a ich finančnej situácii. Deťom boli z poskytnutého finančného príspevku od Nadácie Orange nakúpené nové školské tašky a dary, čím mali spríjemnené vianočné sviatky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Erika Moháriová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Klaudia spolu s rodinou denne bojuje s existenčnými problémami. Finančná pomoc pre pani Klaudiu sa preto zamerala na zabezpečenie nákupu ošatenia a obuvi, školských potrieb a potravín. Rodinu slečna Erika obdarovala aj hygienickými prostriedkami, darčekovými predmetmi a vianočným pečivom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Erika Moháriová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Marcela pred tromi rokmi stratila svojho manžela a jej deti otca. Vďaka pani Erike, ktorá rodinu v ťažkej situácii obdarovala, mohli prežiť príjemnejšie sviatočné chvíle. Finančné prostriedky boli využité na nákup potravín, drogérie, oblečenia a školských potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Erika Moháriová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Henrieta už piaty rok žije so svojimi piatimi deťmi v azylovom dome. Práve kvôli skromným a ťažkým životným podmienkam im pani Erika prostredníctvom projektu Ťažký život v azylovom dome vytvorila pravú vianočnú atmosféru. Získané finančné prostriedky boli použité na nákup zimnej obuvi, ošatenia a potravín pre rodinu. Rodine boli tiež poskytnuté hygienické prostriedky a darčekové predmety.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Eva Feriancová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Eva spolu s tímom komunitného centra v Liptovskom Mikuláši pripravila vianočné posedenie pre ľudí bez prístrešia, ktorí využívajú služby nocľahárne pri komunitnom centre. Spoločne s klientmi vyzdobili nocľaháreň, pripravili sviatočné jedlo a deti navštevujúce komunitné centrum predviedli krátky program. Finančné prostriedky boli využité na nákup surovín a drobných darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 165 € Eva Raffajová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Eva, učiteľka druhákov na Základnej škole, obdarovala svojho bývalého žiaka Janka, ktorí bol kvôli zlým rodinným pomerom umiestnený do krízového centra. Spoločne so svojimi bývalými spolužiakmi strávil príjemné chvíle na vianočných dielňach, pri pečení vianočného pečiva a na vianočných trhoch. Financie boli využité na cestové, materiál na dielne a vstupné do galérie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Eva Raffajová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Učiteľka Eva obdarovala žiakov z rómskej osady a strávila s nimi týždeň rôznymi aktivitami počas vianočného putovania, vyrábania darčekov, návštevou tvorivých dielní, pečením vianočných koláčikov a oblátok či návštevou hradu. Vyrobili si spoločne mydielka, sviečky a pripravili vianočné posedenie. Financie boli použité na mydlovú hmotu, včelí vosk, potraviny, ozdoby a baliaci papier.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Eva Salvová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Sociálna pracovníčka Eva obdarovala mladú rodinu s dvomi malými deťmi, ktorá žije vo veľmi skromných podmienkach v malom domčeku. Otec mladej matky náhle zomrel a ona to znášala veľmi ťažko čo sa prejavilo aj na jej zdraví. Finančný dar bol použitý na kúpu potravín a darčekov v podobe kníh, drogérie, hračiek a školských pomôcok pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Eva Salvová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Sociálna pracovníčka Eva pomohla rómskej rodine, ktorá je ťažko skúšaná chorobami. Ich najstarší syn pracuje a snaží sa zaujať miesto živiteľa rodiny. Finančné prostriedky boli použité na kúpu potravín pre rodinu na sviatky a darčekovú poukážku na nákup oblečenia podľa vlastného výberu pre syna.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Eva Uhríková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Eva je zdravotná sestra, ktorá dlhodobo pomáha mladým ľuďom s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím. Tentokrát pomohla chlapcovi Peťkovi, klientovi domova sociálnych služieb, ktorý je v ťažkej finančnej situácii. Finančný príspevok použila na nákup nevyhnutného zimného ošatenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Gabriela Pavelová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Asistentka učiteľa, pani Gabriela, pripravila príjemné predvianočné posedenie pre svoju triedu. Medzi žiakmi je chlapec s Aspergerovým syndrómom a viacero detí je zo sociálne znevýhodneného prostredia. Z finančných prostriedkov sa zakúpili učebnice a pracovné listy z matematiky pre všetky deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Gabriela Pavelová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Gabriela vytvorila vianočnú atmosféru pri kapustnici pre sociálne znevýhodnené rodiny, ťažko chorých a osamelých obyvateľov z obce. Financie boli použité na nákup surovín k príprave kapustnice, ostatné občerstvenie a výzdobu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice v rámci projektu Mamka, ochránim Ťa poskytla pomoc rodine pani Moniky, ktorá býva v útulku a nemá dostatok finančných prostriedkov ani na základné životné potreby. Za finančný dar bola zakúpená chladnička pre rodinu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € HARMÓNIA Centrum OZ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie HARMÓNIA Centrum pripravilo vianočnú akciu a kreatívne stretnutie členiek združenia s deťmi a pre pani Štefániu, znevýhodnenú osobu na invalidnom dôchodku zakúpili z finančného príspevku kreatívne potreby, vďaka ktorým môže rozvíjať svoju tvorbu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 210 € Helena Katonová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Helena v rámci projektu Vianoce v čistom obdarovala matku, ktorá sa sama stará o zdravotne postihnuté dieťa. Za finančné prostriedky kúpila rodine automatickú práčku, aby už nemusela všetku bielizeň prať ručne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € HUMANITÁR, nezisková organizácia; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt Športové Vianoce splnil prianie ľuďom s duševnými ochoreniami zo zariadenia humanitár, ktorí chcú napriek svojmu ochoreniu viesť plnohodnotný život. Spojili sa tak rôzne vekové skupiny, ktoré si fandili a povzbudzovali sa pri športových výkonoch. Za poskytnutý finančný príspevok sa nakúpili darčeky a občerstvenie pre športovcov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Igor Kováč; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Igor pomohol pani Katke, ktorá žije už 23 rokov v BORINKE, zariadení sociálnych služieb v Nitre. Má nízky príjem, ktorý nepostačuje na veci mimo zaplatenia úhrady za sociálnu službu a lieky. Za finančné prostriedky jej zakúpil deku, rádio a posteľnú bielizeň, ktoré budú Katku dlhodobo spríjemňovať dlhé chvíle strávené na lôžku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Igor Lacko, Ing. ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Igor v rámci projektu Dobre sa najesť obdaroval osamelú matku a jej šesť detí, ktoré žijú v skromných podmienkach len z rodinných prídavkov. Za finančný dar nakúpil rodine potraviny, vianočné pečivo, ovocie a základné hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 210 € Igor Lacko, Ing. ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Igor v rámci projektu Nová práčka obdaroval osamelú matku s dvomi deťmi. Matka žije sama a príkladne sa stará o svoje deti, hoci otec detí neplatí výživné. Za finančný dar bola kúpená práčka a pracie prostriedky pre rodinu vzhľadom na to, že na novú nemali finančné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Igor Lacko, Ing. ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Igor v rámci projektu Vianočné koláče obdaroval rodinu, v ktorej došlo k tragickému úmrtiu staršej dcéry. Za finančný dar zakúpil elektrický sporák a pomôcky na pečenie, aby mohla matka s druhou dcérou pokračovať v tradícii spoločného vianočného pečenia, žiaľ, tento rok pri tom jedna z dcér nebude.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Ingeborg Skalská; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Skalská, riaditeľka Gymnázia, žiadala pomoc pre študentku 3. ročníka Astrid, ktorá náhle stratila pri autonehode mamku a ostala sama bez prostriedkov. Pani Skalskej aj ďalším zamestnancom gymnázia záleží na tom, aby Astrid úspešne doštudovala a poskytujú jej podporu. Z finančnej podpory jej boli uhradené základné nevyhnutné poplatky, stravné v školskej jedálni do konca školského roku a rodičovský poplatok až do konca štúdia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Ivana Juráčková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Rodinná farma vo Vinosadoch, kde pracuje aj pani Ivana, pripravila tradičné farmárske Vianoce pre deti z detského domova v Modre - Harmónii a pre deti zo špeciálnej základnej školy z Modry a Pezinka. Za finančný dar boli zakúpené tkáčske krosná, na ktorých sa deti učili tkať, nakŕmili zvieratká a navarili si spoločnú večeru.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Iveta Michnovičová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zámerom pani Ivety bolo obdarovať rodinku s polročným dieťaťom žijúcu v skromných podmienkach s podlomeným zdravím. Táto rodina pomáha v dobrovoľníckych aktivitách. Pani Iveta spolu s rodinou strávila čas pred sviatkami na Vianočných trhoch. Z finančných prostriedkov boli zakúpené základné veci pre starostlivosť o dieťa, lego a oblečenie pre rodičov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 88,5 € Iveta Slovinská; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Terénne sociálne pracovníčky mesta Krompachy pod vedením pani Ivety pripravili spoločné vianočné posedenie pre ľudí bez domova. Pre piatich z nich zabezpečili aj malý hygienický balíček. Nakúpili potrebné potraviny, vyzdobili miestnosť, zabezpečili prípravu jedla a drobného pečiva a oslovili tých, s ktorými sa títo obdarovaní stretávajú. Z finančných prostriedkov sa uhradil nákup potravín, plastových príborov, riadu a hygienických potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Ján Čarnogurský; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Ján s manželkou v rámci projektu Nebudete zabudnutí v čase Vianoc potešili klientov, dôchodcov, v Domove sociálnych služieb a Špecializovaného zariadenia v Spišských Hanušovciach, ale hlavne dve dôchodkyne, o ktoré rodina ani najbližší nejavia záujem. Za finančný dar zabezpečili vystúpenie folklórneho súboru, nakúpili vianočné oblátky pre všetkých, pani Irene a pani Eve kúpili drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Ján Čarnogurský; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Ján v rámci projektu Vianočná terapia pre starnúce srdiečko za pomoci dobrovoľníkov pripravil pohostenie a posedenie pre dôchodcov, ktorí sú častokrát osamelí počas sviatkov. Finančný dar bol použitý na nákup potravín na prípravu občerstvenia a malého darčeka pre každého.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Ján Kovarčík, Ing. MBA; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Ján, dobrovoľník Zariadenia sociálnych služieb Borinka v Nitre, pripravil nezabudnuteľné Vianoce pre pani Maňu, ktorá je v inštitucionálnej starostlivosti a trpí množstvom diagnóz, ktoré jej neumožňujú žiť riadny samostatný život. Je to milá usmievavá, rada sa fintiaca pani, ktorá má rada na sebe všetko trblietavé a je šťastná, keď má nalakované nechty. Finančný dar bol použitý na kúpu potrebného ošatenia a drogérie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Jana Daubnerová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Mladí divadelníci z literárno - dramatického odboru uskutočnili zážitkové, interaktívne predvianočné čítanie pre komunitu mentálne postihnutých, u ktorých absentujú vzťahy so zdravými rovesníkmi. Súčasťou čítania boli dramatické a výtvarné tvorivé dielne. Zakúpené boli potraviny na vianočný večierok, materiál na vytvorenie rozprávkovej komnaty, na výtvarné tvorivé dielne, jednoduché hudobné nástroje na dramatické dielne a knihy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Jana Fajčíková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jana v rámci projektu Čas splnených želaní obdarovala pani Janku a jej tri deti, ktorej mesačný príjem ledva pokryje nevyhnutné mesačné výdavky jej rodiny. Za finančný dar nakúpila potraviny na prípravu sviatočných vianočných pokrmov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Jana Fajčíková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jana v rámci projektu Čarovné Vianoce obdarovala osamelých rodičov žijúcich s deťmi v zariadení DORKA vo Zvolene, ktorých príjem sotva pokryje nevyhnutné mesačné výdavky. Finančný dar bol použitý na kúpu potravín na prípravu vianočných jedál a pečenie medovníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Jana Kopčiková, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jana pomohla rodine malého Imka, ktorá je neustále v nepriaznivej finančnej ale aj zdravotnej situácii, prežiť spokojne a hlavne štedré Vianočné sviatky. Za finančný dar zakúpila potraviny, aby na štedrovečernom stole nechýbali žiadne dobroty a malý darček, boxerky a čiapku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 273 € Jana Kropáčová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jana, terénna sociálna pracovníčka, obdarovala osamelú matku s ôsmymi deťmi žijúcimi v chudobe, ktorí si za poslednú dobu prešli zložitou situáciou, kde im hrozilo, že ostanú bez domova a rodina sa rozdelí. Za finančný dar zakúpila trvanlivé potraviny pre rodinu a darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 110 € Jana Micháliková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jana v rámci projektu na Vianoce obdarovala dve kamarátky Dominiku a Peťku, ktoré to v živote nemali jednoduché, jedna z nich prišla o mamu a žije u tety. Priateľstvo im pomáha prekonávať ťažké chvíle. Obdarovala aj Danielku, Dominikinu sestru. Za finančný dar kúpila darčeky pre dievčatá v podobe telefónov, hodiniek, topánok a ruksaku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Jana Micháliková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jana v rámci projektu Starký ma zachránil obdarovala Viktora, ktorý je slušný a skromný chlapec, ktorého vychováva starý otec. Za finančný dar mu zakúpila mobilný telefón, športovú zimnú vetrovku s čiapkou a potraviny podľa zoznamu od starkého. Najkrajším bolo posedenie v pizzérii s kamarátom s ktorým sa stretáva veľmi málo, lebo žije v inom meste.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Jana Mojžišová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jana poskytla pomoc pre mnohodetnú rodinu pôvodom z Ukrajiny, ktorá je v zlej finančnej situácii. Získané financie sa použili na nákup automatickej práčky, pretože stará práčka rodine doslúžila. Spoločne sa stretli pri obede, kde sa porozprávali a zahrali si spoločenské hry.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 158 € Jana Polakovičová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt Seniorská kapustnica bol určený pre seniorov, ktorým zdravotný stav a vek neumožňuje sa zúčastniť tradičnej Handlovskej kapustnice, ktorá sa varila na Námestí baníkov. Pani Jana spolu s dobrovoľníkmi navarila kapustnicu, ktorú rozviezli seniorom domov a do sociálnych zariadení, v ktorých žijú. Financie sa využili na nákup potravín na kapustnicu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Jana Polakovičová, PhDr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jana pracovníčka sociálneho oddelenia mesta Handlová zorganizovala vianočné stretnutie osamelo žijúcim seniorom v meste, ktorí počas Vianočných sviatkov budú doma sami, bez rodín. Za finančný dar nakúpila materiál na pečenie vianočného pečiva a spolu s dobrovoľníkmi napiekli sladké i slané pečivo na vianočný stôl do balíčkov pre 69 osamelých seniorov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Jana Raganová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jana pracovníčka komunitného centra vo Vranove nad Topľou v rámci projektu Šukar Karačoňa pomohla rodine, ktorá býva v rómskej komunite. Za finančný dar pripravila rodine občerstvenie, nakúpila veci bežnej spotreby, kozmetiku, čistiace prostriedky a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Jana Sontelecan, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jana v rámci projektu Maminkine kúzlo Vianoc zorganizovala vianočné popoludnie pre rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia marginalizovanej rómskej komunity. Celé popoludnie sa nieslo vo vianočnej atmosfére. Finančný dar bol použitý na kúpu potravín do vianočných balíčkov a darčekov pre deti v podobe klzákov, čiapok a rukavíc.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 109 € Jana Torhanová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jana v rámci projektu Vianočný darček 1 obdarovala klientov zo Zariadenie podporovaného bývania, ktorí majú mentálne postihnutie. Finančný dar bol použitý na kúpu akvária s príslušenstvom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Jana Torhanová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jana v rámci projektu Vianočný darček 2 obdarovala klientku domova sociálnych služieb Evku, ktorá je mentálne postihnutá a z toho dôvodu je na invalidnom dôchodku. Za finančný dar jej kúpila pomôcky na maľovanie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 87 € Jana Torhanová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jana v rámci projektu Vianočný darček 3 obdarovala klientku domova sociálnych služieb Renátku, ktorá je mentálne postihnutá, a z tohto dôvodu je na invalidnom dôchodku. Za finančný dar jej kúpila vytúženú kolobežku. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 115 € Jana Torhanová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jana v rámci projektu Šťastné a veselé Vianoce obdarovala klientov z Domova na pol ceste, ktorí sú bez domova, bez rodiny a ich príjem im nepostačuje ani na pokrytie základných životných potrieb. Finančný dar bol použitý na nákup potravín na prípravu štedrej večere a kúpu malých darčekov pre klientov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 155 € Jana Vreštiaková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Vychovávateľky a deti z Detského domova Hriňová potešili seniorov v Domove dôchodcov v Detve. Celý mesiac december nacvičovali program a vyrábali pre nich darčeky v podobe svietnikov. Finančný dar bol použitý na kúpu materiálu na výrobu darčekov, surovín na prípravu vianočného pečiva, lampióny šťastia a občerstvenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 240 € Janka Šuchaňová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Janka v rámci projektu Spoločné Vianoce spríjemnila vianočný čas ľudom bez domova, ktorým sú poskytované služby v zariadení sociálnych služieb, kde pracuje ako sociálna pracovníčka. Za finančný dar kúpila potraviny potrebné na prípravu večere, fotoaparát a malý darček pre každého v podobe kávy a sprchového gélu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 210 € Janka Vigašová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jarka v rámci projektu Biele Vianoce obdarovala rodinu s dvoma deťmi, v ktorej mamina nemôže pracovať, pretože sa stará o syna s diagnózou detský autizmus. Chladnička s mrazničkou je pre nich veľmi potrebná, no nemajú dostatok financií na jej kúpu. Za finančný dar bola kúpená spomínaná chladnička a rodina prežila šťastné a veselé Vianoce.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Jarmila Dragulová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Špeciálna pedagogička, pani Jarmila, v rámci projektu Vianočný sen obdarovala deti z vybraných rodín, všetkých vekových kategórii, ktoré sú v ťažkej životnej situácii. Finančný dar bol použitý na kúpu oblečenia, obuvi, kníh, hier, hračiek, kozmetika a pod.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jarmila Sládečková, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jarmila v rámci projektu Čo bude na večeru spríjemnila sviatky pani Marte a jej synom a pripravila im Vianoce plné radosti, pokoja a hojnosti. Rodina sa nachádza v zlej finančnej situácii, preto za finančný dar nakúpila potraviny, aby aspoň ich štedrovečerný stôl bol po dlhom čase plný dobrôt.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jarmila Tokarová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jarmila v rámci projektu Krajšie Vianoce spríjemnila vianočné sviatky rodine v núdzi, ktorá po iné dni žije v skromných podmienkach. Vďaka finančnému daru od Nadácie Orange nakúpili darčeky pre deti a spolu pripravili štedrovečernú večeru.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € JEKH DROM (občianske združenie); projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projektom Malý zázrak sa podarilo obdarovať rodinu, ktorá ma neľahký život so zdravotnými ťažkosťami, a to najmä Vilkov nádor na mozgu . Občianske združenie JEKH DROM prinieslo do ich príbytku nádej a čaro Vianoc a to prostredníctvom darčeku pre obdivoch a spoločne strávenej chvíle pri vianočnom stromčeku. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a drobných darčekov v podobe bytových dekorácií.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Jozef Bohunický; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Jozef v rámci projektu Človek potrebuje človeka obdaroval jednu onkologickú pacientku, ktorá žije osamelo. Je to človek, ktorý, sám nemá ľahký osud, no snaží sa pomáhať iným. Za finančný dar zakúpil okuliarový rám aj so sklíčkami a potraviny, vďaka ktorým mala prvýkrát na Vianoce stôl plný dobrôt.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jozef Brigan; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Jozef pripravil oslavu Vianoc pre 65 rómskych detí, ktoré žijú vo veľmi chudobných podmienkach a preto doma v rodinách Vianoce neslávia. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi pripravil pre deti spoločný slávnostný obed a každé dieťa dostalo aj malý darček. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín potrebných k príprave obeda.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Július Radič, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Július v rámci projektu Srdce na dlani obdaroval manželský pár, ktorý sa ocitol na pokraji chudoby, bývajúci v zariadení núdzového bývania. Finančné prostriedky z daru využili na zaplatenie nájmu a zabezpečenie nákupu teplého oblečenia, obuvi a potravín na prípravu štedrej večere.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Juraj Čurilla; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Juraj v rámci projektu Teplo sŕdc obdaroval slečnu Martu, ktorá je ťažko zdravotne postihnutá. Mnoho krát v roku sa rozhoduje, či si kúpi lieky alebo potraviny. Za finančný dar zakúpil trvanlivé potraviny a drogériu, aby aspoň v čase sviatkov odľahčil finančný rozpočet slečny Marty.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Kamila Hrivniaková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Skupinka dobrovoľníčok pod vedením pani Kamily priniesla vôňu Vianoc osamelým babičkám, ktoré strávili vianočné obdobie v Domove pokojnej staroby A.F. Colbrieho v Košiciach. Napiekli im klasické vianočné kysnuté koláče, vianočné cukrovinky, dia-kolačiky a iné pochutiny. Zorganizovali im Vianočnú besiedku. Za finančný dar zakúpili potraviny a pomôcky na prípravu vianočných dobrôt.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Katarína Dundová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pôrodná asistentka Katarína vo svojej práci spoznala mladú rodinu, ktorým sa práve narodilo druhé dieťa. Keďže majú množstvo nielen zdravotných problémov, nakúpila im oblečenie i drogériu, deťom malé hračky a potraviny. Spoločne začali prípravu na sviatky v radostnej nálade.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Katarína Fecková, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Terénna sociálna pracovníčka, pani Katarína, obdarovala osamelú pani Annu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá vychovala v neľahkej životnej situácií 6 detí. Napriek tomu ostala opustená. Za finančný dar zakúpila vianočný stromček, ozdoby a potraviny na štedrú večeru.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Katarína Klajná; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Katarína v rámci projektu Kuchynský pomocník obdarovala rodinu, ktorá má dieťa s viacnásobným postihnutím, okrem iného trpí aj histamínovou intoleranciou a musí dodržiavať prísnu diétu. Za finančný dar kúpila tlakový hrniec, ktorý umožní rýchlu prípravu jedla a mamička bude môcť viac času venovať deťom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Katarína Kúdelová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Katarína v rámci projektu Od Kataríny po Adama a Evu spríjemnila vianočný čas približne 100 deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a približne 30 klientom-seniorom zo zariadenia. Deti a seniori spoločne vyrobili na dvoch stretnutiach rôzne darčeky, dekorácie a ozdoby. Finančný dar bol použitý na kúpu materiálu ako stuhy, sviečky, papier, lepidlá, a pod. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Katarína Kúdelová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Katarína obdarovala mamičky z Komunitného centra. Sú to mamičky rozvedené, slobodné, nezamestnané, ale veľmi šikovné, ktoré sa tu učia šiť. Takto si mohli ušiť mnohé nevyhnutné veci, ako obliečky, obrusy či šaty a využiť ich aj ako vianočné darčeky pre svojich blízkych. Za finančný dar bol zakúpený potrebný materiál ako látky, nite, stuhy, výplne a pod.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Katarína Kúdelová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Katarína, pracovníčka Komunitného centra, spolu s kolegyňami obdarovala 35 detí, prevažne zo sociálne znevýhodneného prostredia vo veku 5 až 15 rokov. Detičky ochotne nacvičili pre svojich blízkych vystúpenie v podobe básničiek, tančeku a scénok s vianočným posolstvom. Finančné prostriedky boli použité na kúpu darčekov pre deti a to okrem školských potrieb aj plyšové hračky, čiapky, rukavice.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Katarína Kuljačeková, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Terénna sociálna pracovníčka, pani Katarína, na Vianoce obdarovala osamelú matku s dvomi deťmi. Matka nemá dostatok finančných prostriedkov na chod domácnosti a teda nemôže nakúpiť ani viac ošatenia pre svoje deti. Za finančný dar nakúpila potraviny na prípravu sviatočných pokrmov a pre deti nové ošatenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Katarína Kuljačeková, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Terénna sociálna pracovníčka v obci, pani Katarína, obdarovala osamelú matku s dvoma deťmi, ktorá žije v skromných podmienkach z dôvodu nízkeho príjmu matky. O svoje deti sa však vzorne stará a rada by im dopriala príjemné sviatky. Finančný dar bol použitý na kúpu vysávača, vďaka ktorému matke uľahčili od problémov s chrbticou, zimného oblečenia a obuvi pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Komunitné centrum n.o.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Komunitné centrum v rámci projektu Vinšovníci idú k vám zrealizovalo návštevy 30 zdravotne postihnutých občanov - trvalo pripútaných k lôžku v ich domácom prostredí, za účelom spríjemnenia predvianočných chvíľ. Počas návštevy spoločne s detskými vinšovníkmi odovzdali darčeky vo forme vianočných balíčkov. Finančný dar bol použitý na kúpu potravín a ovocia do balíčkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 91 € Krídla pomoci, o.z.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Krídla pomoci v rámci projektu Zdravé Vianoce obdarovalo 19 detí zo štyroch sociálne slabších viacdetných rodín, ktoré žijú na spodnej hranici chudoby. Tieto rodiny častokrát nemajú peniaze ani na jedlo. Za finančný dar sa zakúpili boxy na ovocie a ovocie pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 270 € Krídla pomoci, o.z.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Krídla pomoci v rámci projektu Vianoce pre všetkých na Štedrý deň obdarovalo 79 ľudí bez domova vianočnými darčekmi, ktoré si našli priamo pod Vianočným stromčekom. Za finančné prostriedky boli kúpené darčeky v podobe spodného prádla, teplých ponožiek a základný hygienických potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Krídla pomoci, o.z.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Krídla pomoci v rámci projektu Mňam, mňam Vianoce zorganizovalo štedrú večeru pre ľudí bez domova, ktorí trávia celý rok vonku, často v zime, bez jedla a s pocitom beznádeje. Za finančný dar sa nakúpili potraviny potrebné na prípravu večere.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € KVAPKA nezisková organizácia; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Nezisková organizácia KVAPKA sa projektom Pohladenie srdca rozhodla spríjemniť vianočný čas klientom domu sociálnych služieb Charitas v Trstenej. Pri spoločnom zdobení medovníkov si seniori mohli zaspomínať na rôzne tradície. Deti z cirkevnej MŠ RD v Trstenej im prácu spríjemnili svojím vystúpením. Finančný príspevok bol použitý na suroviny na výrobu medovníkov, ale aj na materiál na kostýmy pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € KVAPKA nezisková organizácia; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Nezisková organizácia KVAPKA v rámci projektu Keď sa stromček ligoce spolu s deťmi Cirkevnej školy Rudolfa Dilonga v Trstenej nacvičili pásmo vianočných kolied, piesní a predviedli ho detským pacientom, ich rodičom a personálu v nemocnici. Zámerom bolo, aby deti z Hornooravskej nemocnice Trstená zabudli, že nemôžu byť doma v kruhu svojich blízkych pri vianočnom stromčeku. Odovzdali im tiež ozdobené medovníky a hračky zakúpené z grantu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Ladislav Fulajtár; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Ladislav venoval trošku tepla v podobe teplej Vianočnej kapustnice s chlebíkom, ako aj teplú deku, rukavice a ponožky ľuďom bez domova v lokalite Linčianska v Trnave. Spolu so svojou rodinou tak pomohol 30 ľuďom prežiť lepšie studené noci.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Lenka Besedová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Slečna Lenka v rámci projektu Vianoce pre rodinu zabezpečila vianočný dar pre mladú rodinu s dvomi malými deťmi. Rodina sa nachádzala v zložitej finančnej situácii. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie automatickej práčky. Rodina tiež bola obdarovaná balíkom šatstva pre malých synčekov a domácimi vianočnými koláčikmi.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Lenka Fodorová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Lenka, zamestnankyňa Špecializovaného zariadenia Kotva, spríjemnila vianočný čas klientovi zariadenia Paľkovi. Je to úctivý, dobrý, slušný, starší pán, ktorý rád pomáha iným a na seba často zabúda. Jeho dôchodok je nízky a tak mu neostáva ani na oblečenie. Za získané finančné prostriedky mu nakúpila oblečenie a obuv.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Lenka Kaľavská Patzová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Lenka navštívila rodinu Balogovcov s 5 deťmi, ktorú neľahká životná situácia núti žiť v neľudských podmienkach. Vďaka finančnej pomoci rodina Balogová strávila Vianoce s plným stolom a deti si pod stromčekom našli aj darčeky. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, školských potrieb a oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Lenka Kaľavská Patzová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Lenka pomohla dvom sestrám prežiť ich prvé Vianoce spolu s darčekmi, a tak spolu stráviť sviatočný čas. Dievčatá Martinka a Dominika dostali svoju prvú bábiku, peknú zimnú vetrovku a čižmy. Ich rodinné a finančné zázemie im doteraz neumožňovalo zažiť Vianoce so stromčekom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 145 € Lenka Kapustová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Lenka spolu so zamestnancom zariadenia sociálnych služieb obdarovali klientky, ktoré trpia mentálnym a psychickým postihnutím. Vďaka príspevku klientky mohli spolupracovať pri tvorivej činnosti so žiakmi ZŠ pri výrobe rôznych Vianočných ozdôb. Finančné prostriedky boli použité na kúpu vianočnej dekorácie a materiál potrebný na výrobu darčekov a ozdôb. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Lenka Sedláčková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Lenka spolu s dobrovoľníkmi spríjemnila vianočné sviatky mamám a ich deťom, ktorí boli obeťami domáceho násilia a momentálne žijú v azylovom dome v Holíči. Finančný dar bol použitý na kúpu vianočných darčekov v podobe oblečenia, obuvi a hračiek pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Liana Farkašová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Liana pomohla pani Jolane, ktorá je matkou siedmych detí. Žijú v krízovom centre, pretože ich finančná situácia im nedovoľuje nájsť si vhodné bývanie. Rodine bola na Vianoce poskytnutá pomoc v podobe nákupu potravín a zimných vetroviek pre každé z detí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Lívia Stanovičová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Študentka Lívia obdarovala rodinu, kde pred dvomi rokmi štyri dni pred Vianocami, prišli matka Silvia, synček Romanko a vtedy ešte nenarodená dcérka Nelka, o milovaného manžela a otca. Keďže táto rodina žije iba z príspevkov od štátu Lívia sa rozhodla tejto rodine pomôcť. Finančný dar bol použitý na kúpu teplého zimného oblečenia pre detičky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Loďka nádeje (občianske združenie); projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Loďka nádeje v rámci projektu Liek na dušu pomohlo pani Vladimíre a jej dvom dospievajúcim deťom, ktoré žijú bez otca. Rodina je v zlej finančnej situácii a dočasný domov jej poskytlo zariadenie Dorka v Košiciach. Finančný dar bol použitý na kúpu zimného oblečenia pre deti, potravín na štedrovečerný stôl a MP3 prehrávača.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Ľubica Vidrová, Ing. ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Ľubica v rámci projektu Čistá postieľka obdarovala rodinu ležiaceho chlapca, ktorý potrebuje neustálu výmenu hygienických pomôcok. Rodine s postihnutým chlapčekom darovala umývateľný vankúš a paplón, ktorý zakúpila z finančného daru nadácie. Chlapček tak bude ležať v čistej postieľke.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Ľubomír Jančár; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Ľubomír vyčaroval pekné Vianoce pre pani Katku, ktorá nedostala roky žiadne darčeky, nakoľko jej finančná a zdravotná situácia neumožňuje dopriať si základné veci. Finančné prostriedky boli použité na nákup základného oblečenia ako papuče, nočné košele, plachty, uteráky, hygienické potreby a dia cukroviniek ktoré si obdarovaná nemôže dovoliť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Lucia Johnson; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Lucia spolu s terénnymi sociálnymi pracovníčkami v rámci projektu pomohli slobodnej matke s piatimi maloletými deťmi, s ktorou ako terénni sociálni pracovníci dlhodobo pracujú a vidia u nej pozitívnu zmenu. Finančný dar bol použitý na kúpu elektrického sporáka aby bola rodine vytvorená možnosť jednoduchšej a rýchlejšej prípravy stravy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Lucia Kadlubová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Lucia v rámci projektu Čaro Vianoc pomohla rodine so zdravotným postihnutím, obaja rodičia sú hluchonemí. Navyše mam Silvia je aj po náhlej cievnej mozgovej príhode a je na invalidnom vozíku. Finančný dar bol použitý na kúpu pomôcok na inkontinenciu, celá rodina dostala balíček čistiacich a hygienických prostriedkov a syn Michal dostal darček (reproduktor a slúchadlá).
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80,5 € Lucia Tarajová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Lucia prekvapila pani Rosangelu tradičnými Slovenskými Vianocami (jedlom aj koledami). Vďaka finančnému príspevku od Nadácie Orange bola zakúpená štedrá večera, vianočný stromček aj darčeky. Pre pani Rosangelu boli Vianoce skrášlené chvíľami a zážitkami s rodinou pani Lucie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Lucia Tarajová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Lucia obdarovala osamelú mamičku pani Kristínu s jej dcérkou Aďkou a pani Jolanu, ktoré sú klientkami Krízového centra v Košickej Novej Vsi. Z poskytnutých finančných prostriedkov od Nadácie Orange boli zakúpené darčeky a potraviny, ktoré spríjemnili rodine Vianoce a Nový rok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Lucia Veselovská, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Lucii sa v rámci projektu Vianočné prekvapenie podarilo urobiť krajšie a šťastnejšie Vianoce žiakom - Matúšovi, Nikole a Natálii. Ich zložité životné situácie im nedovoľujú zažiť mnohé veci a taktiež si zadovážiť niektoré materiálne potreby. Za finančný dar zakúpila malé darčeky v podobe oblečenia, kozmetiky a malých drobností - fotoalbum.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 265 € LÚČ - Domov sociálnych služieb; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Kolektívu sociálnych pracovníkov z domova sociálnych služieb LÚČ v Šemiši sa podarilo zorganizovať výlet do Košíc pre prijímateľov ich služieb. Financie boli použité na autobusovú dopravu a návštevu cukrárne a vianočných trhov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Ľudmila Vnučková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Ľudmila v rámci projektu Jarkove Vianoce v teplúčku obdarovala pána Jarka, klienta zariadenia sociálnych služieb s nízkym príjmom, ktorý si nevedel z vlastných prostriedkov zabezpečiť zimnú obuv a ošatenie a nemal ani blízku rodinu, ktorá by mu pomohla. Za finančný dar kúpila domáce oblečenie, obuv, čiapku a ponožky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € LUNA, n.o.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Kolektív neziskovej organizácie Luna v rámci projektu Čarovné Vianoce deťom pripravil spoločný slávnostný večer pre svoje klientky s deťmi, ktoré zažívali domáce násilie v rôznych formách a sú vo veľmi ťažkej životnej situácii. Finančný dar bol použitý na kúpu potravín na prípravu slávnostnej večere, prípravu koláčov, ozdôb a dekorácií na vianočnú výzdobu a na kúpu darčekov vo forme hygienických potrieb a hračiek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 52 € Lýdia Ovečková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Lýdia urobila radosť dvom deťom nákupom darčekov pod vianočný stromček. 11-ročná Simonka si zaslúžila odmenu za záchranu života svojej starej mame, ktorá dostala mozgovú mŕtvicu a jej mamička nemá financie nazvyš. Za finančný dar zakúpila pre Simonku a jej malého bračeka stavebnicu LEGO.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Magdaléna Hrivniaková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Skupina dobrovoľníkov pod vedením pani Magdalény pripravila vianočné tvorivé dielne pre ľudí s mentálnym a fyzickým postihnutím v domove sociálnych služieb Giraltovce. V rámci tvorivých dielní ich dobrovoľníci učili vyrábať mydielka, vianočné pozdravy a malé vianočné darčeky aj s využitím druhotných surovín, ktorými mohli obdarovať svojich blízkych. Za poskytnuté peniaze sa nakúpila hlavne mydlová hmota, formičky na mydlá, ale aj nevyhnutný kreatívny materiál na tvorivé dielne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Maják nádeje (občianske združenie); projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Maják nádeje v rámci projektu Posteľ pre deti pomohol 6-člennej rodine v hmotnej núdzi, ktorá žije vo veľmi malom priestore. Vďaka poschodovej posteli zakúpenej z finančných prostriedkov už má každé dieťa svoje miesto na spanie. Za ušetrené financie sa nakúpili potraviny pre rodinu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 210 € Maják nádeje (občianske združenie); projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Maják nádeje obdarovalo mamu s deťmi, ktorá je v ťažkej finančnej situácii. Rodina si kúri drevom a vodu má zo studne. Doteraz mama prala všetko v rukách, čo ju stálo veľa času a námahy. Žiaľ, napriek snahe, si drahý spotrebič nemôžu dovoliť. Z finančného príspevku sa kúpila práčka, ktorá uľahčí pranie pre celú rodinu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Maják nádeje (občianske združenie); projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Maják nádeje pomohlo mnohopočetnej rodine, ktorá nutne potrebovala nový sporák. Otec rodiny je na invalidnom dôchodku a matka pri štrnástich deťoch nie je schopná ísť do práce. Pri ich nízkych dávkach ledva vyžijú, nemôžu si dovoliť kúpu tak drahého spotrebiča ako je sporák. Finančný príspevok bol využitý na kúpu sporáka a prostriedkov na umývanie riadu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Maják nádeje (občianske združenie); projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Maják nádeje zakúpilo z finančných prostriedkov novú chladničku s mrazničkou pre mamičku s tromi maloletými deťmi. Mama je aktívnou klientkou občianskeho združenia a hoci je zamestnaná, finančná situácia rodiny nedovoľovala kúpiť nový spotrebič, hoci ho už nutne potrebovali.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Marcela Fogdová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Marcela v rámci projektu Vianoce v Integre spríjemnila sviatočný čas klientom sociálneho zariadenia vianočným posedením a časť klientov bola aj obdarovaná. Za finančný dar boli nakúpené potraviny na prípravu občerstvenia a kozmetika.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Marcela Matejovová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Žiaci IV.B triedy spolu s pani učiteľkou Marcelou v rámci projektu Vianočná rozprávka pripravili vianočnú besiedku pre vybraných najmenších žiakov školy, ktorí žijú v ťažkých životných podmienkach. V rámci programu starší žiaci prekvapili kamarátov darčekmi, ktoré vlastnoručne zabalili. Za finančný dar sa zakúpili školské pomôcky a skladačky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Marek Berky; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Marek v rámci projektu Veríme na Vianoce pomohol pani Jane, osamelej matke s dieťaťom, ktorá sa v predvianočnom období nachádzala v komplikovanej situácii. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie nájomného v sociálnom zariadení na nasledujúci mesiac a kúpu nových dverí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Marek Kubík; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Marek v rámci projektu Krajšie Vianoce spravil radosť jednej klientke zo zariadenia sociálnych služieb. Popri finančných problémoch, ktoré mala, sa jej zhoršil zdravotný stav a zostala pripútaná na invalidný vozík. Za finančný dar jej kúpil oblečenie, ktoré využije počas celého roka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Margaréta Žigová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Margaréta v rámci projektu Potraviny pre chudobných obdarovala rodiny klientov denného stacionára, ktoré následkom zdravotného postihnutia žijú v ťažkej finančnej situácii. Pre tieto rodiny boli za finančný dar kúpené potraviny na Vianoce, ale aj trvanlivejšie potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Margaréta Žigová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Margaréta v rámci projektu pomohla spríjemniť vianočný čas dvom mentálne postihnutým mladým ľuďom. 18 ročnú Ivku, ktorá žije v zariadení sociálnych služieb pozvala na sviatky k sebe a navštívili aj Janka, ktorý býva v podporovanom bývaní v Banskej Bystrici. Finančný dar bol použitý na kúpu malých darčekov v podobe kozmetiky či spoločenskej hry.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Mária Baďurová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Mária v rámci projektu Pokojné Vianoce požiadala o pomoc pre onkologickú pacientku, ktorej sa po niekoľkých rokoch vrátila onkologická choroba. Za finančný dar sa nakúpili potraviny, ovocie a tak sa aspoň čiastočne eliminovali finančné výdavky na liečenie. Pani Mária napiekla a priniesla s nákupom aj medovníčky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mária Baďurová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Mária pomohla náhradným rodičom syna Mirka, ktorých finančná situácia je náročná. Otec poberá čiastočný invalidný dôchodok a mama príspevok od štátu. Darkyňa za finančné prostriedky zabezpečila sánky s operadlom, plienky a detskú výživu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mária Kasičová, JUDr. ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Mária potešila osamelú mamu so štvorročným synom Šimonom. Rodina sa nachádza vo finančnej tiesni, keďže mama napriek stredoškolskému vzdelaniu, nevie nájsť prácu. Z financií pani Mária zabezpečila Šimonovi nový bicykel.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mária Šárossyová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Mária v rámci projektu pomohla ťažko skúšanej rodine, kde v rozmedzí dvoch rokov ochoreli dve, dovtedy úplne zdravé deti. Po dovŕšení 5 rokov sa u nich spustilo degeneratívne ochorenie, ktoré ich pripravilo o to najcennejšie, zdravie. Postupná strata reči, chôdze, zraku ich pripútala späť do kočíkov. Za finančný dar boli zakúpené výhrevné deky pre deti pre zlepšenie prekrvenia organizmu a udržaniu telesnej teploty a wellness víkend pre rodičov, ktorý potrebovali.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Marián Dunda; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zámerom pána Mariána bolo pomôcť matke s dvoma dospievajúcimi deťmi, ktorá sa o ne stará sama. Finančná situácia, v ktorej sa nachádzajú, je veľmi ťažká. Pán Marián im z poskytnutých finančných prostriedkov nakúpil drogériu, čistiace prostriedky, oblečenie a základné potraviny. Rodinu pozval do kina na rozprávku, čomu sa veľmi tešili, keďže boli v kine prvý krát.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Maroš Kekeľák; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Maroš v rámci projektu Byť v teple na Vianoce pomohol zabezpečiť uhlie pre trojčlennú rodinu, ktorá je vo finančnej tiesni a navyše musí splácať dlhy po zomrelom členovi rodiny. Za finančný dar objednal a zakúpil tuhé palivo na kúrenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 241 € Martina Petríková Šmičeková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: V rámci projektu Dôvera v ľudí pani Martina pomohla slobodnej matke s dvoma deťmi, ktorá pochádza z cudziny a na to, aby tu prežili, musia vynakladať veľké úsilie. Dennodenne dochádzajú za prácou a do školy a preto im pani Martina zakúpila lístky na integrovanú dopravu, čím im odľahčila ich finančný rozpočet. Finančné prostriedky boli využité na nákup cestovných lístkov a tenisky pre dieťa.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Martina Šeďová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Martina, terénna sociálna pracovníčka, v rámci projektu Dieťa ako dar obdarovala osem mamičiek nachádzajúcich sa v ťažkých podmienkach. Všetky rodiny pochádzali zo sociálne znevýhodneného prostredia. Za finančný dar boli zakúpené darčeky pre mamičky a ich deti ako plienky, deky, uteráky či hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Miestne združenie YMCA NESVADY; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt Miestneho združenia YMCA NESVADY s názvom Zázračný autobus opäť prichádza bol určený pre deti zo sociálne a zdravotne znevýhodnených rodín. Zrealizovali zaujímavé predvianočné popoludnie - zobrali deti do kina a po skončení rozprávky išli do reštaurácie na večeru. Finančné prostriedky boli použité na kúpu vstupeniek a vianočnú večeru.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 420 € Miesto v dome (občianske združenie); projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Miesto v dome v rámci projektu Veď nemajú domov spríjemnila vianočný čas ľuďom bez domova - celoročným klientom. Finančný dar bol použitý na kúpu potravín do balíčkov a na vianočné menu pre klientov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Michaela Pleškova; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Michaela žiadala o pomoc pre rodinu, ktorá sa ocitla v predvianočnom období ocitla vo finančnej tiesni. Podarilo sa zrealizovať podmienky, pri ktorých mala rodina pocit výnimočnosti a vianočnej atmosféry. Z poskytnutého finančného príspevku od Nadácie Orange boli zakúpené topánky pre pani Lenku, darčeky pre deti a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Milan Gunár; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Milan pracuje ako sociálny pracovník. Denne sa stretáva s ťažkými osudmi ľudí. V rámci projektu sa rozhodol obdarovať rodinu v náročnej finančnej situácii. Z finančných prostriedkov zakúpil potraviny a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Milena Fulajtárová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Milena spolu so svojou rodinou venovala trom rodinám z v ťažkej životnej situácii potraviny na Štedrú večeru, hračky pre deti a oblečenie pre celé rodiny, ktoré boli zakúpené z finančných prostriedkov. Zároveň sa jej svojim úsilím podarilo ovplyvniť aj iných dobrých ľudí, ktorí deťom venovali teplé oblečenie a veľa hračiek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Miriam Ivančáková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Miriam v rámci projektu Krásne rozžiarené Vianoce pripravila pre zdravotne postihnuté deti a ich rodiny vianočné posedenie. Finančné prostriedky boli použité na nákup surovín na kapustnicu, zákusky, vianočný punč, lampióny šťastia pre každé dieťa.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Miroslava Fontányová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pomoc pani Miroslavy smerovala mamičke Eliške a jej 4 deťom, ktoré prišli do krízového centra, aby sa ich život trošku upokojil a vybavili sa všetky potrebné veci. Finančný dar bol použitý na kúpu obuvi, oblečenia pre deti a potravín a na sviatočný stôl.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Miroslava Fontányová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Miroslava v rámci projektu Vianoce v srdiečku pomohla pani Milke a jej dvom deťom, ktorí žijú v krízovom centre. Finančný dar bol použitý na kúpu obuvi a oblečenia pre deti a potravín na sviatočný stôl.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Miroslava Fontányová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pomoc pani Miroslavy smerovala osamelej matky a pre jej syna Romanka. Rodina si prešla ťažkými chvíľami, ktoré ich poznačilo nie len psychicky, ale aj zdravotne. Rodina našla svoje útočisko v krízovom centre. Finančný dar bol použitý na kúpu potravín, oblečenia a malého darčeka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Miroslava Pálková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Miroslava v rámci projektu Úsmev na Vianoce spríjemnila vianočné sviatky obyvateľom sociálnej ubytovne Červená Hora. Za finančný dar nakúpila základné potraviny na sviatočnú večeru a materiál na výrobu vianočnej výzdoby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Miroslava Schmidtová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Miroslava potešila pani Máriu, ženu na dôchodku, ktorá dostáva len veľmi nízky starobný dôchodok a sú dni, keď jej neostanú financie ani na kúpu chleba. Pre pani Máriu bola zrealizovaná pomoc v podobe potravinového balíčka. Finančné prostriedky boli použité na kúpu potravín a ovocia. Ďalším milým darčekom bol pre ňu vianočný stromček.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Miroslava Vargová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Miroslava s manželom pomohli obetavej dôchodkyni žijúcej v Hnúšti, ktorá sa stará o svoju chorú sestru a napriek tomu sa aktívne zapája do verejného diania v meste. Aby boli jej Vianoce bezstarostnejšie, obdarovali ju drevom na kúrenie, ktoré aspoň čiastočne poslúžia na kúrenie počas chladných mesiacov. Za finančný dar kúpili palivové drevo.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Miroslava Vargová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Miroslava s manželom obdarovali mladú ženu žijúcu v ich susedstve umeleckými pomôckami na kreslenie a maľovanie, ktoré si vzhľadom na nedostatok financií v rodine nemôže bežne dovoliť. Bude tak môcť napriek tejto situácii rozvíjať svoj talent. Finančný dar bol použitý na kúpu umeleckej sady na kreslenie a olejový pastel na portréty.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Monika Dlugošová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Monika v rámci projektu Vianočné kúzlo pomohla súrodeneckej dvojici maloletých chlapcov, ktorí žijú bez otca len s mamou. Matka pracuje, avšak má nízky príjem a rodina žije v skromných podmienkach. Za finančný dar sa rodine kúpili potraviny a ovocie na vianočný stôl a malé darčeky pre deti v podobe malej hračky a školských pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Monika Dlugošová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Monika pripravila vianočné prekvapenie pre Daniela a jeho dvoch synov. Daniel je nezamestnaný, vzhľadom na región niet roboty. Musí sa popasovať s každodennou starostlivosťou o deti. Za finančný dar sa rodine kúpili potraviny na sviatočný stôl a darčeky pre deti v podobe malej hračky a školských pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Monika Kubíniová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Mama Monika, ktorá má sama postihnutého syna, obdarovala chlapca Mirka s viacnásobným zdravotným postihnutím špeciálnym matracom s matracovým chráničom. Mirko má silnú skoliózu a jeho svet je posteľ a vozíček. Nový matrac mu je pomocou pre jeho ubolený chrbátik pri spaní aj oddychovaní.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Monika Stašková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Monika v rámci projektu Čas byť spolu obdarovala mladú rodinku s dvomi deťmi. Sebastián má 11 mesiacov a je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Najviac po čom túžili je mať viac času pre seba. Za finančný dar zakúpila umývačka riadu, ktorá im aspoň trocha uľahčí život a daruje viac spoločného času.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Monika Stašková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Monika v rámci projektu Krôčik k blížnemu pomohla štvorčlennej rodine, v ktorej otec potrebuje 24 hodinovú opateru a mamka s dcérou majú zdravotné problémy. S dvoma priateľmi ešte pred Vianocami stihli spraviť kuchynský obklad a vymaľovať kuchyňu. Za finančný dar nakúpili potraviny pre štedrú večeru a potrebný materiál na rekonštrukciu kuchyne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Natália Tatranská; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Natália v spolupráci s Komunitným centrom Málinec priblížila atmosféru Vianoc ľuďom a deťom zo sociálne slabšieho prostredia. Zorganizovalo vianočný večierok pod názvom Vianoce pred Vianocami a trošku inak. Pracovníci spolu s dobrovoľníkmi vyzdobili komunitné centrum, napiekli vianočné dobroty a vianočnú kapustnicu. Za finančný dar boli nakúpené potraviny na prípravu kapustnice, koláčov, materiál na výrobu ozdôb a malé darčeky pre deti zo sociálne slabšieho prostredia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Natália Topoľská; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Natália v rámci projektu Krásne pre všetkých obdarovala klientov útulku dospelých aj deti, zabezpečením potravín na pečenie a materiálu na výrobu vianočných ozdôb. Klienti spoločne napiekli vianočné koláčiky, vyrobili si vlastné vianočné ozdoby a vyzdobili priestory, ktoré sú ich dočasným útočiskom. Za finančný dar boli nakúpené potraviny na prípravu večere a koláčov a materiál na výrobu ozdôb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Nikoleta Petrovičová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Nikoleta projektom Čarovné Vianoce podporila kamarátku s bratom Rudkom, ktorý je telesne postihnutý. Rudkova rodina, ktorá je v ťažkej životnej situácii, býva v rodinnom dome, ktorý je vykurovaný pevným palivom. Pani Nikoleta ich obdarovala palivom na zimu a potravinami.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Nora Michňová (povodne ako obec dubnik); projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Administratívne pracovníčky z obce Dubník a dobrovoľníci sa snažili priniesť kúzlo Vianoc do obydlí opatrovaných seniorov, ktorí sú osamelí a uzavretí pred svetom. V predvianočný čas navštívili seniorov či zdravotne postihnutých, ktorých obdarovali malým symbolickým balíčkom. Finančný dar bol použitý na kúpu ovocia a malej sladkosti do balíčkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Občianske združenie – Serafím; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Serafín v rámci projektu Vianočný úsmev pre všetkých pomohlo spríjemniť vianočné sviatky osamelým, starším ľuďom a zdravotne postihnutým formou vianočných balíčkov. Vybraným rodinám boli za finančný dar zakúpené pracie prostriedky, drogéria a trvanlivé potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 167 € OBČIANSKE ZDRUŽENIE ,,OZ BELASÝ MOTÝĽ"; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Belasý Motýľ v rámci projektu Pečieme s láskou obdarovalo 3 klientky zariadenia sociálnych služieb Benefit Ľudovítová, ktoré majú spoločnú nielen diagnózu schizofrénia ale aj koníček, a to pečenie. Za finančný dar bola zakúpená mini rúra, šľahač, kanvica a drobné kuchynské náčinie pre klientky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Občianske združenie ,,VICTUS"; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Victus si v rámci projektu Vianočné oblátky v Žibritove spolu s klientmi centra spríjemnilo predvianočný čas pečením vianočných oblátok, ktoré balili do vkusných košíkov, a tými následne obdarovali nevládnych a opustených ľudí v obci. Finančný dar bol použitý na kúpu potravín potrebných na výrobu oblátok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Občianske združenie Brána do života; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Brána do života v rámci projektu Vianočná večera pripravilo slávnostnú sviatočnú večeru pre mladých ľudí v ťažkej životnej situácii z krízového strediska DOM. Finančný dar bol použitý na kúpu potravín pre prípravu spoločnej sviatočnej večere.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie EDUJOY; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Edujoy v rámci projektu Priestor pre život pomohlo sociálne znevýhodneným ľuďom bez domova, ktorí žijú vo verejnom kempe. Väčšina ľudí z kempu si perie veci v potoku, pretože v objekte je núdza o práčku. Finančný dar bol použitý na kúpu novej pračky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Občianske združenie Lienka pri Materskej škole, Oslobodenia 941, 028 01 Trstená; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Lienka v rámci projektu Darujme Vianoce druhým pomohlo spríjemniť vianočné sviatky dvom deťom viacpočetnej rodiny, ktorá žije vo veľmi skromných podmienkach v malom viacgeneračnom domčeku. Finančný dar bol použitý na oblečenie a obuv pre dve maloleté deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Občianske združenie Odyseus; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Odyseus v rámci projektu pripravilo vianočné pohostenie a darčeky pre ľudí, ktorí užívajú drogy a/alebo pracujú v sex biznise. Za finančný dar nakúpili potraviny na občerstvenie, materiál ako kanvica, plastový riad a praktické darčeky – termoponožky a rukavice, keďže viac ako polovica klientov a klientiek nemá stály domov alebo je ohrozená stratou bývania.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie STOPA Slovensko; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie STOPA v rámci projektu Vianoce pre tých, na ktorých sa zabudlo pomohlo počas vianočných sviatkov sociálne znevýhodneným ľuďom bez domova, ktorí žijú v extrémnej chudobe a sociálnom vylúčení. Finančný dar bol použitý na kúpu balíčkov vo forme teplých rukavíc, čiapok, šálov, ponožiek, hygienických potrieb a sladkostí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 325 € Občianske združenie Žilinský štart; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Žilinský štart v rámci projektu Vianoce pre ľudí bez domova pomohlo klientom bez domova prežiť krajšie vianočné obdobie v sociálnom zariadení. Finančné prostriedky boli použité na kúpu potravín na prípravu stravy počas vianočných sviatkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € OZ ĎAKUJEM - ,,PAĽIKERAV"; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie ĎAKUJEM - "PAĽIKERAV" v rámci projektu poskytla pomoc ťažko skúšanej rodine, ktorá prišla pri autonehode o otca a syna. Matka s 8 deťmi žije v biednych podmienkach a častokrát im chýbajú aj tie najzákladnejšie potraviny. Finančný dar bol použitý na kúpu potravín a darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € OZ ĎAKUJEM - ,,PAĽIKERAV"; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie ĎAKUJEM - "PAĽIKERAV" v rámci projektu pomohlo žiačke základnej školy, ktorá žije len s babkou. Stretávajú sa s existenčnými problémami, často menia bývanie a rátajú každé euro na stravu. Finančný dar bol použitý na kúpu potravín a darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € OZ Margarétka Lovinobaňa; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Dobrovoľníci z OZ Margarétka Lovinobaňa zorganizovali výlet do divadla a na vianočné trhy pre sociálne znevýhodnené rodiny, ľudí so zdravotným postihnutím, osamelé matky a deti zo sociálne slabých rodín. Finančné prostriedky boli použité na prepravu autobusom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 170 € OZ NiJoRo; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie NiJoRo v rámci projektu Čas radosti pomohlo pani Janke z Košíc. Pani Janka s dcérou prišli o manžela a otca tragickou nehodou. Dcéra pani Janky pomáha mame a pomocou finančných prostriedkov z brigád prispieva aj ona do rodinného rozpočtu. Vďaka finančným prostriedkom mohli prežiť štedré Vianoce. Nakúpili sa im trvanlivé potraviny, potraviny na štedrú večeru, hygienické veci a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € OZ NiJoRo; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie NiJoRo v rámci projektu Iskričky v očkách pomohlo rodine v ťažkej sociálnej situácii. Nedostatočné finančné prostriedky im neumožňujú zabezpečiť nevyhnutné potraviny a teplé oblečenie pre deti. Vďaka finančným prostriedkom mohla rodina prežiť štedré Vianoce a nakúpili sa im trvanlivé potraviny, ktoré budú mať na dlhší čas. Deti sa mohli tešiť z vianočných darčekov v podobe teplých zimných topánok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € OZ VAGUS; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Vagus spolu s dobrovoľníkmi v rámci projektu prichystalo pre 50 ľudí bez domova vianočný obed. Za finančné prostriedky sa zabezpečili potraviny na prípravu občerstvenia a malý darček v podobe  praktického kempového príbora a teplých ponožiek pre každého.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 230 € OZVENY (občianske združenie); projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Dobrovoľníci občianskeho združenia OZVENY darovali seniorom z obce Hrachovo a jej okolia chvíle šťastia a radosti v predvianočnom období, a to prostredníctvom vianočného posedenia s koledami pri vianočnej kapustnici. Finančné prostriedky boli použité na kúpu potravín na prípravu kapustnice, koláčov a punču, vianočnú výzdobu a vystúpenie folklórneho súboru.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € PaedDr. Katarína Tomulcová ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt Vianoce pre tri generácie spojil v jednom vianočnom dni tri generácie - deti - prvákov základnej školy, ich rodičov, pani učiteľku a klientov Zariadenia pre seniorov v Námestove. Deti spolu s rodičmi vyrábali počas tvorivej dielne darčeky pre seniorov - vianočné pozdravy. Spoločne zdobili medovníky a pripravili vianočný program. Za finančný dar pani Katarína zabezpečila materiál a potraviny na prípravu pozdravov a zdobenie medovníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 115 € PaedDr. Miroslav Kubičár; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Hlavným cieľom projektu bolo darovať radosť mladým postihnutým ľuďom v DSS Nosice a v žiakoch gymnázia pestovať empatiu, chápanie rozmanitosti sveta a zabrániť vytváraniu predsudkov. Pán Miroslav spolu so žiakmi gymnázia pripravili pre mladých ľudí v DSS krátky kultúrny program a zabezpečili malé darčeky. Finančný dar bol použitý na kúpu darčekov ako loptičky, sladkosti a pomôcky na kreslenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € PaedDr. Otília Sabolová ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Otília spolu s deťmi ZŠ v obci Budkovce spríjemnili vianočný čas seniorom z obce žijúcim osamelo, ktorí sú odkázaní na pomoc obce. Za finančný dar boli kúpené malé darčeky v podobe novoročných pozdravov a perníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 220 € PATRIAM, n. o.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Účelom projektu Krásne Vianoce neziskovej organizácie Patriam bolo spríjemniť vianočné sviatky klientov špecializovaného zariadenia formou vianočného posedenia s odovzdaním darčekov. Finančný dar bol použitý na nákup plášteniek a tašiek na plece pre klientov zariadenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Patrícia Ďurčová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Patrícia pomohla pánovi Emilovi, ktorý žije v zariadení sociálnych služieb. Jeho dôchodok mu stačí ledva na celkovú úhradu pobytu a tak mu nezvyšujú žiadne peniaze na tak potrebné oblečenie. Finančný dar bol použitý na kúpu zimného oblečenia, pohodlných papúč a vyšlo aj na kávu a sladkosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Patrik Harman; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Patrik v rámci projektu Šťastné Vianoc pre Veroniku obdaroval mamu s dcérou, ktoré žijú v zlej finančnej situácii. Veronika potrebuje celodennú starostlivosť, stará sa o ňu len mama. Finančný dar bol použitý na kúpu novej chladničky, ktorú rodina súrne potrebovala a nemohla si ju dovoliť sama kúpiť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Paulína Streicher; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Paulína v rámci projektu obdarovala na vianočnej besiedke dievčatko s autizmom, ktoré má ťažké postihnutie reči. Finančný dar bol použitý na kúpu darčekov v podobe plyšových hračiek a bábik.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 240 € Permeo (občianske združenie); projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Permeo zorganizovalo vianočné posedenie pre osamelých seniorov a ľudí z obce, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii. Zo získaného príspevku zabezpečil darčeky formou ovocného balíčka s medom a pripravili im kapustnicu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Peter Grňa; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pomocnú ruku v adventnom období sa ľuďom v núdzi podujal podať vozíčkar Peter. Vo žije niekoľko desiatok osôb v skromných podmienkach na pokraji chudoby, ktorým príjmy vystačia len na to najpotrebnejšie. Financie sa použili na nákup pochutín, ktoré v taške s vianočným pozdravom doniesli dobrovoľníci a pomohli obdarovaným vyčariť úsmev na tvári.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 270 € Peter Grňa; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Projekt pána Petra, zdravotne postihnutého mladého muža zo Žiliny, bol zameraný na anonymné potešenie 11 osôb. Adresátmi boli blízki zdravotne postihnutých, ktorí sa o nich nezištne starajú a len výnimočne niekto ich prácu ocení. K vianočnému pozdravu bola pridaná darčeková karta na nákup drogérie a takéto prekvapenie odoslané adresátom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Peter Rečičár, Ing. ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Peter so svojou sestrou v rámci projektu zabezpečil štedrú večeru pre ľudí bez domova v Košiciach. Bezdomovci sa mohli nasýtiť, ale zažili aj pravú vianočnú náladu pri stromčeku, ktorú by inak nemali. Za finančný dar sa nakúpili potraviny potrebné na prípravu vianočnej večere.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Peter Taraj, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Peter obdaroval klientov v zariadení v Kláštore pod Znievom, ktoré zriadilo OZ Dobrý pastier a ktoré pomáha ľuďom bez domova, mladým dospelým po odchode z detského domova, osamelým ľuďom, seniorom. Za finančný dar nakúpil potraviny na štedrú večeru.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Peter Zátroch; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Peter pracuje ako vedúci v Útulku Nádej pre ľudí bez domova vo Zvolene. Cieľom bolo priniesť štedré a príjemné Vianoce 20 ľuďom bez domova. Spoločne s klientami vyzdobili priestory a pripravili večeru. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Petra Borošová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Študentka Petra sa aktívne venuje dobrovoľníctvu, v rámci ktorého sa stretáva s deťmi z rodín zo sociálne slabšieho prostredia. Otec so svojimi štyrmi deťmi býva v zariadení núdzového bývania. Napriek tomu, že sa otec snaží, zo svojho platu ťažko zabezpečí všetko potrebné pre svoje deti. Za finančný dar boli zakúpené darčeky pre všetky 4 deti a to bunda, topánky, ruksak, školská taška, rukavice, čiapky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Petra Drábová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Petra s rodinou spríjemnila vianočné sviatky ľuďom bez domova. Pred Vianocami urobili zbierku oblečenia a hračiek, nakúpili potraviny a pripravili vianočnú večeru. Deň pred Vianocami im zaniesli pripravené jedlo. Klienti nocľahární si pochutili na kapustnici, šaláte, rybe, zákuskoch. Finančné prostriedky boli využité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Petra Sekeráková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Petra v rámci projektu Nádej Vianoc spríjemnila sviatočné chvíle deťom z dvoch rozdielnych rodín, ktoré sú v ťažkej finančnej situácii. Finančné prostriedky boli použité na kúpu zimného oblečenia a obuvi pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € PhDr. Ivana Lechanová ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Ivana v rámci projektu Uháčkuj krásne Vianoce obdarila pani žijúcu v špecializovanom zariadení. Napriek Alzheimerovej chorobe usilovne háčkuje a snaží sa tvoriť krásne prestierania, ozdoby, šály, čiapky a pod. Za finančný dar zakúpila nové priadze, stužky a drogériu ako vianočný darček.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 45 € PhDr. Ivana Lechanová ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Ivane vďaka projektu Rozžiar vianočnú hviezdu rozžiarila srdce osamelej pani, ktorá žije v špecializovanom zariadení, trpí demenciou, je na vozíku a samota ju ubíja. Pani Ivana s ňou strávila krásny vianočný čas pri ozdobovaní stromčeka, ktorý jej kúpila za finančný dar spolu so svietiacimi hviezdami a darčekom v podobe drevených krosien.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € PhDr. Ivana Lechanová ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Ivana v rámci projektu Vykúzli dúhu Vianoc obdarovala na Štedrý deň dvoch seniorov žijúcich v špecializovanom zariadení, ktorí sú veľmi šikovní v maľovaní a vytváraní kreatívnych potrieb. Za prostriedky z finančného daru im vytvorila pestrofarebný balíček plný kreatívnych a maliarskych potrieb. Okrem toho im zakúpila aj hygienické a kozmetické potreby. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € PhDr. Ivana Lechanová ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Jana s manželom v rámci projektu Rozsvieť vianočný plamienok pomohli pánovi Jožkovi, ktorý žije v skromných podmienkach u svojho otca. Kvôli svojmu zdravotnému stavu nemá zamestnanie a žije len zo sociálnej dávky. Za finančný dar mu nakúpili trvanlivé potraviny, súprava riadu, uteráky a základné hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Podaj ďalej (občianske združenie); projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Podaj ďalej v rámci projektu zrealizovalo akciu vo forme obedov počas celého mesiaca pre skupinu 10 ľudí bez domova a bez rodiny, ktorí nemajú iný príjem a bývajú v Charitnom dome v Prešove. Za finančný dar združenie zabezpečilo tejto skupine potraviny a drogériu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 111 € Prístav nádeje, o.z.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Prístav nádeje v rámci projektu Vôňa Vianoc pomohlo ľuďom v núdzi, osobám a rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, vrátane osamotených seniorov a ľudí s hendikepom, a to spríjemnením Vianočných sviatkov formou vianočného posedenia. Finančný dar bol použitý na nákup potravín pre prípravu vianočnej kapustnice, koláčikov a malého darčeku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Prístav nádeje, o.z.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Prístav nádeje v rámci projektu Napečme si Vianoce pomohlo obdarovať ľudí v hmotnej núdzi vianočnými koláčikmi, ktoré sami napiekli a pripravili vianočné posedenie pri stromčeku. Finančný dar bol použitý na kúpu potravín na prípravu koláčov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Prúty (občianske združenie); projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Prúty v rámci projektu Vianoce, sviatky pokoja pomohlo rodine, v ktorej sa starí rodičia starajú o 15. ročnú Sáru, ktorá prišla minulý rok tragicky o otca a mama sa o ňu nezaujíma.Za finančný dar sa zrealizoval nákup surovín na varenie a pečenie, ovocie, pochutiny a taktiež oblečenie pre Sáru.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 270 € Prúty (občianske združenie); projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Prúty v rámci projektu Pomoc pre Sofiu pomohlo malej Sofii a jej rodine. Sofia trpí viacerými vážnymi diagnózami, ktoré sú náročné aj finančne. Združenie sa rozhodlo odľahčiť rodine finančný rozpočet v čase Vianoc. Za finančný dar nakúpili drogériu a hygienické potreby, ktoré Sofia potrebuje a pod vianočný stromček kúpili Sofke a jej bratovi detské knihy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 45 € Renáta Streicher, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Renáta v rámci projektu Rozprávkovo obdarovala klientku Katku, s ktorou pracuje v domove sociálnych služieb. Katka má mentálne a telesné postihnutie a má veľmi rada knihy. Finančný dar bol použitý na nákup kníh.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Renáta Ursíková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: V rámci projektu Bruško plné Vianoc boli potešení seniori z Domova vďaky v Rajci a čiastočne aj deti z miestnej materskej školy. So seniormi boli formou ergoterapie napečené tradičné vianočné štrúdle. Následne deti z materskej školy predviedli seniorom pripravený program s vianočnou tematikou; zaspievali koledy a zarecitovali. Finančné prostriedky boli použité na nákup surovín na pečenie štrúdlí, čaj a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Rodičovské združenie pri Základnej škole Dubová 1, Bratislava; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: 20 bratislavských žiakov 7.ročníka s učiteľmi v rámci tradičného štvordňového predvianočného sústredenia navštívilo starkých v domove sociálnych služieb v Kremnici. Žiaci zorganizovali spoločné tvorivé dielne plné smiechu a zábavy. Pubertiaci sa tak naučili skutočnej inklúzii, sociálnej integrácii a pomoci a zároveň spoznali svet starkých. Spoločné večerné kruhy teenagerov naplnili zážitky a radosť, že mohli niekomu priniesť Vianoce a zároveň nemyslieť iba na seba. Financie boli použité na výtvarný materiál a občerstvenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Roman Valkovič; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Účelom projektu Darček pod stromček bolo obdarovať človeka, ktorý sa ocitol v ťažkej životnej situácii a prišiel o obe nohy. Pánovi Romanovi sa podarilo zrealizovať nákup oblečenia, či pomôcky pre skvalitnenie života pána Gabriela. Obdarovaného najviac potešili rukavice a vetrovka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € ROVNOCENNÍ, o.z.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Rovnocenní v rámci projektu Splnené vianočné želanie obdarovalo Tomáša, ktorý je tohto času umiestnený na základe rozhodnutia súdu v Krízovom stredisku v Snine. Finančné prostriedky boli použité na kúpu vianočného darčeka v podobe tabletu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 224 € SENIOR pri Domove MÁRIE (občianske združenie); projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie SENIOR pri Domove MÁRIE obdarovalo pani Ivanu, invalidnú dôchodkyňu, ktorá bola v domove umiestnená po opakujúcich sa rodinných a následne psychických problémoch. Za finančný dar bol kúpený stroj na výrobu oblátok s príslušenstvom. Tak mohla pani Ivana naplniť svoj predvianočný čas, mať zo seba dobrý pocit a zabudnúť na chvíľu na starosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Silvia Sihelská; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Silvia v rámci projektu Milanove Vianoce pripravila prekvapenie pre pána Milana, ktorý je nevidiaci, býva úplne sám no napriek tomu, je to veľmi života schopný človek. Napriek ťažkému zdravotnému postihu sa neizoluje od ľudí. Za finančný dar mu boli zakúpené malé darčeky v podobe potravín a vitamínov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Silvia Sihelská; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Názov projektu Helenkine hviezdičky zastrešuje mamičku a jej dve dcérky. Mladšie dievčatko má trvalé zdravotné problémy, otec ich pred nedávnom opustil a financie rodiny sú obmedzené. Pani Silvia z poskytnutých finančných prostriedkov rodine darovala hračky, hygienické a školské potreby, ako aj vianočné pochutiny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Silvia Sihelská; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Silvia pomohla pani Viere, ktorá žije sama so svojim dospelým postihnutým synom v sociálne slabých pomeroch. Syn je mentálne postihnutý a je potrebné sa o neho nepretržite starať. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie základných vecí na prežitie pre rodinu ako sú potraviny a veci bežnej hygieny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Silvia Václavíková, PhD, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Silvia v rámci projektu Zmysel života pomohla spríjemniť sviatočný čas dvom rodinám, ktoré žijú vo veľmi skromných podmienkach. Finančný dar bol použitý na kúpu základných potravín, posteľnej bielizne a malého darčeka pre dieťa.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Silvia Václavíková, PhD, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Silvia v rámci projektu Čarovné teplo Vianoc obdarovala mladú rodinu, ktorá žije v neľahkých životných podmienkach. Otec rodiny trpí závažnými zdravotnými problémami, ktoré mu bránia zamestnať sa, čoho dôsledkom je v tejto rodine materiálny nedostatok. Za finančný dar bola zakúpená piecka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Simona Šnúriková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Simona v rámci projektu Vianoce naplnené radosťou pomohla 12-tim postihnutým deťom z integrovaného sociálneho centra a ich kamarátom z komunitného centra a to formou realizácie vianočného večierku. Za finančný dar sa podarilo nakúpiť množstvo potravín potrebných na prípravu vianočnej večere, materiál na výzdobu zariadenia a tiež vecné dary pre deti ako oblečenie či kozmetiku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Simona Tomaštíková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Simona spolu so žiakmi SOŠ v Námestove v rámci projektu Vianočná náruč pre deti urobili krajšie Vianoce deťom na detskom oddelení v Trstenskej nemocnici. Vytvorili omaľovánky, leporelá a pripravili pre nich divadielko. Za finančný dar zakúpili materiál pre prípravu akcie a malé hračky pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Slavomíra Piričová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Slavomíra s rodinou obdarovala pani Mariannu a jej dvoch synov nachádzajúcich sa v nepriaznivej životnej situácii. Finančný dar bol použitý na kúpu zimného oblečenia a základných potravín pre deti pani Marianny. Deň pred štedrým dňom sa spoločne obe rodiny stretli na malom občerstvení v cukrárni a odovzdali pani Marianne darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 68 € Slovenská únia sluchovo postihnutých- Základná organizácia Michalovce; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Slovenská únia sluchovo postihnutých počas Vianoc obdarovala dvoch funkčne najstarších členov združenia, ktorí žijú osamelo alebo v zariadení pre seniorov. Zhotovili počas tvorivých dielni darčekové predmety, napiekli vianočné pečivo a v období sviatkov došlo k osobnej návšteve obdarovaných. Za finančný dar zakúpili domáce oblečenie, vitamíny a ovocie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Slovenský zväz telesne postihnutých; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Nezisková organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých obdarovala dve členky trpiace hmotným nedostatkom. Finančný dar bol použitý na kúpu pomôcok zameraných na zmiernenie zdravotných problémov senioriek a to vyhrievacia deka a masážna vaňa na nohy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 229 € Slovenský zväz telesne postihnutých; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Nezisková organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých pomohla mladej rodine, ktorá sa momentálne nachádza v ťažkej finančnej situácií. Slečna, ktorej bola pomoc určená, je už v pubertálnom veku, avšak neustále vyžaduje pomoc, podporu a pozornosť 24- hodín denne. Za finančný dar bola zakúpená malá mraznička pre uskladnenie potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Soňa Škultétyová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Soňa v rámci projektu Vianoce v nás spríjemnila vianočné sviatky klientom zariadenia podporovaného bývania v Stupave, aby prežili vianočné sviatky ako iní ľudia, ktorým je dopriate byť počas Vianoc v rodinách. S pomocou pracovníkov zariadenia si spoločne pripravili vianočné jedlá. Za finančný dar sa nakúpili potraviny na ich prípravu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 455 € Spojená škola internátna; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zamestnanci Spojenej školy internátnej pripravili Vianočný deň pre svojich žiakov s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí sa pripravujú v škole na svoje budúce povolanie. Väčšina z nich je z chudobných rodín a z detských domovov. Spoločne napiekli koláče. Za finančný dar boli zakúpené sladkosti do balíčkov pre žiakov a materiál na prípravu koláčov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Stanislava Jonášová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Stanislava v rámci projektu Vianoce pre deti pomohla rodine v núdzi, matke so štyrmi deťmi. Účelom projektu bolo urobiť deťom radosť a obdarovať ich darčekom. Finančný príspevok bol použitý na nákup surovín do kapustnice, na darčeky pre deti a na vianočný stromček.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Stanislava Nemčeková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Stanislava v rámci projektu Viki si bojovník pomohla zakúpiť darček pre 13 ročného Viktorka, žiaka špeciálnej základnej školy, ktorý je momentálne hospitalizovaný a liečený na leukémiu. Finančný dar bol použitý na kúpu vianočného darčeka v podobe nového tabletu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 370 € Šanca pre Dražice (občianske združenie); projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Šanca pre dražice pomohlo dočasne vyriešiť životnú situáciu dvom chlapom bez domova, ktorý navštevovali Komunitné centrum. Od darcu získali unimobunku pre dočasné bývanie. Jeden z nich sa bohužiaľ toho nedožil. Finančné prostriedky z daru boli použité na prepravu unimobunky a základné vybavenie ako postele a posteľná bielizeň.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Šanca pre Dražice (občianske združenie); projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Šanca pre Dražice v rámci projektu Vianočná komunitná špajza obdarovalo ľudí v núdzi a ich rodiny potravinami a to tak, že pre nich zriadili Komunitnú ,,špajzu" plnú dobrôt priamo v Komunitnom centre, kde si mohli vybrať to, čo práve potrebujú. Za finančný dar sa nakúpili potraviny, mäsové výrobky, ovocie a zelenina.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Tatiana Dvorská; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Tatiana v rámci projektu Požehnané Vianoce pomohla seniorke žijúcej v Zariadení sociálnych služieb v Nitre. Dôchodok jej nestačí ani na celkovú úhradu za pobyt. Nie to ešte na zabezpečenie základných hygienických potrieb a oblečenia. Za finančný dar jej nakúpila nevyhnutné každodenné oblečenie a drogériu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Terka (občianske združenie); projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Občianske združenie Terka prinieslo čaro Vianoc do domácností ľudí v núdzi. Nevládni, chorí a zdravotne postihnutí obyvatelia boli adresátmi troch darov od troch koledníkov. Najsilnejším posolstvom bolo Betlehemské svetlo, ktoré rozžiarilo príbytky i tváre obdarovaných. Financie boli použité na lampášiky a fotorámiky pre 30 obdarovaných, ktorí tak zažili kúsok pravých Vianoc na vlastnej koži.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Tomáš Palenčár; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pán Tomáš v rámci projektu Drevené Vianoce obdaril pani Máriu, ktorá žije s dvomi deťmi v provizórnych podmienkach rodinného domu. Jednou kachľovou pieckou vykurujú dve izby, v ktorých cez zimu žijú, lebo v ostatných izbách nemajú žiadne topné telesá. Za finančný dar zakúpil palivové drevo na kúrenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Trnavská arcidiecézna charita; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Zamestnanci nízko prahového denného centra v Seredi, ktoré je zastrešené Trnavskou arcidiecéznou charitou, v rámci projektu Chudobné nohy v teple obdarovali ľudí bez domova, ktorí musia sviatky tráviť vonku na ulici v zime a na Vianoce pripravili pre všetkých večeru. Za finančný dar boli zakúpené potraviny na prípravu kapustnice a teplé ponožky ako malý darček.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Tünde Nyári Jarábek, Ing. ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Tünde v rámci projektu Prekrásne Vianoce pre kamarátku pomohla kamarátke, ktorá má zdravotné problémy, sama vychováva svoju vnučku a nemôže si dovoliť zabezpečiť základné potreby do domácnosti. Za finančný príspevok od Nadácie Orange bola zakúpená šatníková skriňa.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Veronika Antalová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Veronika v rámci projektu Vianoce pre Dankovcov spríjemnila sviatky deťom zo sociálne slabšej rodiny, ktorým sa venuje v rámci svojej dobrovoľníckej činnosti. Prostriedky z finančného daru boli použité na kúpu potravín na prípravu štedrej večere, zimného oblečenia pre deti a posedenie pri pizzy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Veronika Bániková, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Veronika v rámci projektu Vianoce pre bezdomovcov dala ľuďom bez domova žijúcim v meste Liptovský Mikuláš možnosť priblížiť si vianočnú atmosféru. Zorganizovala pre nich slávnostné vianočné posedenie s tradičným vianočným menu. Finančné prostriedky boli použité na nákup surovín pre slávnostné vianočné posedenie a na nákup darčekov v podobe teplej čiapky, teplých rukavíc, teplých ponožiek a sladkosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 72 € Veronika Bošanská, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Veronika v rámci projektu Rozžiar Monikine očká obdarovala Moniku, ktorá trpí detským autizmom v kombinácii s mentálnou retardáciou. Jej zdravotné postihnutie si vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť. Finančný dar bol použitý na kúpu nevyhnutných zdravotníckych pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Veronika Gavláková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Študentka tretieho ročníka špeciálnej pedagogiky potešila pred Vianocami deti s mentálnym postihnutím, ktoré navštevujú Špeciálnu základnú školu spojenú s materskou školou Lipová v Kysuckom Novom Meste. Za finančný dar zakúpila keramickú hlinu, farby na keramiku, glazúry, štetce a rozličné formičky potrebné ku práci s hlinou, ktoré osobne odovzdala deťom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 260 € Veronika Muránska; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Veronika v rámci projektu Teplo v zime zabezpečila nákup palivového dreva na kúrenie pre Komunitné centrum V Dražiciach, kde priestory v zime vykurujú drevom. V centre sú klientom poskytované rôznorodé sociálne služby, deťom vzdelávanie, tvorivé dielne a aktívne trávenie voľného času. Za finančný dar bolo zakúpené palivové drevo.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Veronika Muránska; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Veronika pracovníčka Komunitného centra vo Vrbovciach v rámci projektu Vianočný sen obdarovala malého chlapčeka, ktorý má problém s nôžkou, trpí syndrómom tzv. Konskej nohy, býva s rodičmi v paneláku a nemal svoje vlastné lôžko. Finančný dar bol použitý na kúpu vhodnej ortopedickej obuvi, ktorá umožní malému chlapčekovi zdravý vývoj a rast, taktiež na kúpu detskej postieľky pre chlapca.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Veronika Muránska; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Veronika v rámci projektu Vianočný dar obdarovala rodinu s dvojročnou dcérkou, ktorá žije v hmotnej núdzi na samote v domčeku pri lese. Za finančný dar bola kúpená automatická práčka pre rodinu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Viera Bindová, Bc. ; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Vierka spríjemnila Vianoce pani Jackovej, ktorá žije v zariadení pre seniorov a trpí Alzheimerovou chorobou. Zabúda aj na základné úlohy, ako obliecť sa či najesť sa a život je pre ňu plný hlavolamov. Pani Vierka ju preto chcela potešiť prostredníctvom projektu Vianočný hlavolam, tak jej zakúpila maliarske potreby, spoločenské hry aj hlavolamy. Okrem toho z finančného daru zakúpila aj drogériu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Základná škola Gabčíkovo; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Žiaci deviateho ročníka ZŠ v Gabčíkove navštívili klientov v Domove sociálnych služieb v Gabčíkove, mali pre nich prekvapenie vo forme sladkých vianočných balíčkov, posedenie pri šálke čaju a pripravili si aj tzv. edukačné okienko. Za finančný dar sa nakúpili maškrty a ovocie do balíčkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 230 € Základná škola Gabčíkovo; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Triedni učitelia na Základnej škole v Gabčíkove pripravili pre rodiny s deťmi,  ktoré sa ocitli vo veľmi skromnej situácii, vianočné posedenie a odovzdali im darčeky vo forme potravinových balíčkov. Prostriedky z finančného daru boli použité na kúpu trvanlivých potravín a ovocia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Základná škola s materskou školou Kozárovce 927; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Cieľom projektu bolo potešiť klientov DSS Nová Baňa. Deti zo špeciálnej triedy ZŠ s MŠ Kozárovce vyrobili pre nich vianočné pozdravy. Za odmenu potešili deti predvianočným výletom do Nitry kde sa previezli na Mikulášskom vlaku a spoznali tradície spojené s Vianocami. Za finančný dar boli zakúpené cestovné lístky a materiál na výrobu pozdravov. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Základná škola s materskou školou Úľany nad Žitavou; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: ZŠ s MŠ Úľany nad Žitavou v rámci projektu Darujme radosť pomohla žiakovi Martinkovi, ktorý pochádza z neúplnej rodiny, zo sociálne znevýhodneného prostredia. Martinkovi chýbajú základné veci potrebne pre každodenný život. Finančný dar bol použitý na vianočný darček v podobe bicykla.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 240 € Základná umelecká škola, Sídlisko Hrad č.28, 053 04 Spišské Podhradie; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: ZUŠ v Spišskom Podhradí v rámci projektu Vianoce pre všetkých pomohla klientom Domu Charitas, sv. J. Bosca Spišské Podhradie - Spišská Kapitula prežiť príjemné vianočné sviatky a obdarovať skupinu 40 klientov zariadenia vianočným kultúrnym programom a darčekovým balíčkom. Finančný dar bol použitý na nákup potravín, ovocia a malého darčeka v podobe keramického hrnčeka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Zariadenie sociálnych služieb Jasoň; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pracovníci zariadenia sociálnych služieb Jasoň v rámci projektu Vianoce so srdcom obdarovali osamelých klientov zariadenia Jasoň, ktorí strávili vianočné sviatky sami v Zariadení sociálnych služieb, mimo rodinného prostredia. Finančný dar bol použitý na kúpu malých darčekov pre klientov v podobe anjelov, sprchového gélu a šampónov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Zdenka Povolná; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Zdenka sa v rámci projektu Štedré Vianoce rozhodla pomôcť rodine s troma deťmi, ktorá je v zlej finančnej situácii a nákup nového zimného oblečenia pre deti si nemohla dovoliť. Za finančný dar kúpila deťom zimnú obuv, bundu a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Zdenka Povolná; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Zdenka pomohla mamičke, ktorá sa sama stará o malého syna, ktorý má zdravotné problémy z tohto dôvodu si nevie nájsť stabilné zamestnanie. Rodina má finančné problémy, matka všetky financie míňa na syna a jeho potreby, pričom si sama nedokáže zabezpečiť potrebné veci. Za finančný dar jej zakúpila zimnú bundu, topánky a rukavice.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Zdenka Povolná; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Zdenka v rámci projektu Šťastné a veselé obdarovala rómskeho chlapca, ktorý žije s mamou v segregovanej osade. No napriek tomu je veľmi učenlivý, snaživý a dosahuje dobré výsledky. Samkova mama však nemá dosť financií na to, aby Samkovi zabezpečila nové oblečenie. Za finančný dar mu zakúpila nové oblečenie a obuv.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Zdenka Povolná; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Zdenka v rámci projektu Šťastné a veselé II podporila športovo talentovanú 13 ročnú Johanu, ktorá žije len s mamou a financie im niekedy nestačia ani na pokrytie základných potrieb. Johana veľmi rada športuje, reprezentuje školu, hráva futbal za obec, ale jej športové vybavenie je minimálne. Za finančný dar jej zakúpila kopačky, športovú tašku a zimné topánky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Zdenka Povolná; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Zdenka v rámci projektu Čarokrásne Vianoce sa rozhodla pomôcť Norbertovi, ktorý to doposiaľ nemal s rodičmi ľahké, preto sa musel už v skorom veku stať dospelákom. Svojpomocne si prerába svoju izbu, na čo si zarába brigádami. Za finančný dar zakúpila nové návliečky, ale aj oblečenie a obuv, ktorého má nedostatok
c) poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Zlatica Tomiová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Zlatica v rámci projektu Čarovné Vianoce pripravila prekvapenie rodine s dvoma deťmi, ktorá je v ťažkej a zložitej finančnej situácii. Za finančný dar zakúpila darčeky pre deti v podobe hračiek a oblečenie, ktoré deti potrebovali.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Zlatica Turčeková, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Zuzane rakovinové ochorenie vzalo jej manžela. Zostala sama s tromi deťmi a jej životným osudom. Pani Zlatica jej chcela uľahčiť od jej trápenia a spríjemniť vianočné sviatky. Z finančných prostriedkov zabezpečila pre túto rodinu nákup rozkladacej pohovky, vysávača, hygienických prostriedkov a darčekových predmetov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Zlatica Turčeková, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Zlatica chcela rodine pani Kristíny pomôcť prekonať prvé sviatky bez manžela a otca dvoch detí. Poskytnuté finančné prostriedky od Nadácie Orange boli použité v rámci projektu Krajšie Vianoce na nákup hračiek, potravín, hygienických prostriedkov a vaflovača pre pani Kristínu. Rodinu ďalej potešil košík vianočného pečiva a rôzne darčekové predmety.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Zlatica Turčeková, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Zlatica v rámci projektu Vianoce pre Jara a Mateja pomohla rodine s dvoma maloletými deťmi. Obidvaja žijú so svojimi rodičmi v ťažkých životných podmienkach. Pre maloleté deti za prostriedky z finančného daru zabezpečila ošatenie a obuv, rodinu obdarovala potravinami, hygienickými potrebami, čistiacimi prostriedkami, darčekovými predmetmi, zachovaným ošatením a vianočným pečivom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Zuzana Beregházyová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Zuzana v rámci projektu Teplá večera pripravila tieto Vianoce pre rodinu pána Sláva, ktorá v minulosti prešla stratou najbližšieho a najmilšieho člena rodina - mamky, milé prekvapenie v podobe darčeka - mikrovlnky, ktorá bola zakúpená za poskytnuté finančné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Zuzana Čepková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Sociálna pracovníčka Zuzana v rámci projektu Odmenené ruky obdarovala slobodnú matku v rokoch, ktorá trpí zdravotnými problémami a pretrvávajúcimi bolesťami rúk a nôh. Napriek tomu je jej koníčkom šitie. Finančný dar bol zakúpený overlockový šijací stroj spolu so šijacími potrebami.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 290 € Zuzana Čepková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Sociálna pracovníčka Zuzana obdarovala 10 člennú rodinu poschodovou posteľou pre deti. Rodina sa nachádza v hmotnej núdzi a sama by si takúto poschodovú posteľ s úložným priestorom a novými matracmi nemohla dovoliť. Deti môžu konečne spávať kvalitne, zdravo a hlavne sa už toľkí netlačia na jednom rozťahovacom gauči.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 210 € Zuzana Čepková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Osamelého Jána bojujúceho s chudobou a zdravotnými problémami obdarovala sociálna pracovníčka Zuzana pôsobiaca v obci chladničkou s mrazničkou, aby si mohol urobiť zásobu a uskladniť jedlo, ktoré často dostáva od miestnych hospodárov ako plácu za drobné roboty. Za ušetrené peniaze pri kúpe chladničky bol obdarovaný i potravinami na štedrovečerný stôl.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Zuzana Gödriová; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Zuzana v rámci projektu Teplo domova pomohla zabezpečiť osamelej matke so štyrmi deťmi drevo na kúrenie na túto zimu, keďže rodina žije v sociálne aj finančne slabých podmienkach. Za finančný dar sa zakúpilo palivové drevo na kúrenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 225 € Zuzana Haláková, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Zuzana v rámci projektu Čarovné Vianoce pomohla obdarovať imobilných ležiacich seniorov v zariadení sociálnych služieb malými darčekmi v podobe vianočných oblátok a medovníkov, ktoré spoločne s klientmi zariadenia napiekli. Za finančný dar bol kúpený stroj a suroviny na výrobu oblátok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Zuzana Haláková, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Zuzana v rámci projektu Vianočné puto pomohla spríjemniť vianočné sviatky tým, ktorí z dôvodu zdravotného postihnutia nemohli opustiť zariadenie sociálnych služieb a trávili sviatky spoločne v zariadení. Za finančný dar bol zakúpený stromček, ozdoby a materiál na výrobu vlastných ozdôb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Zuzana Javorková; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Zuzana v rámci projektu Otcove Vianoce pomohla rodine, kde mal otec dlhodobo vážne zdravotné problémy s chrbticou, nemohol chodiť do práce a rodina sa dostala do ťažkých finančných problémov. Za finančný dar sa podarilo nakúpiť darčeky pre každého člena rodiny, ktoré najviac potrebovali ako obuv, oblečenie a drogériu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Zuzana Šimuniová, Mgr.; projekt podporený v programe Darujte Vianoce: Pani Zuzana v rámci projektu Vianočný príbeh obdarovala chlapca, sirotu s Dawnovým syndrómom, ktorého stretla v domove sociálnych služieb, kde pracuje. Na Vianočnej besiedke mu podarovala rôzne hry, s ktorými bude rozvíjať svoju jemnú motoriku, koordináciu, bude komunikovať s okolitým svetom, vyjadrovať svoje city, pocity a emócie.
Spolu 576 073,17 €