Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Orange

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Orange, Bratislava'
za rok 2016

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 21 000 € ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Občianske združenie Aliancia Stará tržnica prevádzkuje mestské, kultúrne centrum v historickom centre Bratislavy, v priestoroch niekoľko rokov nevyužívanej budovy Starej tržnice. Spolupráca Aliancie Stará tržnica a Nadácie Orange prináša otvorený, kreatívny priestor priamo v centre Bratislavy. Vytvorením Labu sa sprístupnili najnovšie technológie z oblasti digitálnej fabrikácie a kreatívnej práce s drevom a iným materiálom širokej skupine ľudí od malých detí, žiakov, študentov, mladých kreatívcov a profesionálov, ale aj laickú verejnosť. Od jari v roku 2016, kedy bol kreatívno- komunitný priestor Lab slávnostne otvorený, sa v ňom vyškolilo 320 ľudí a realizovali sa mnohé rôznorodé pravidelné aj jednorazové workshopy, prednášky a iné vzdelávacie a podnetné podujatia. Možnosť členstva využíva v súčasnosti 50 ľudí. Súčasťou Lab-u je kaviareň, ktorá je čoraz viac využívaná ako coworkingový priestor. Finančné prostriedky boli použité na prevádzkové náklady Labu - prenájom priestorov, režijné náklady, marketing a personálne náklady.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Indícia, n.o.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Nezisková organizácia Indícia sa venuje vzdelávaniu, sieťovaniu a inšpirovaniu učiteľov a riaditeľov na slovenských školách. Jej cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností, ukázať príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a inšpiráciu. Konferenciu Učíme pre život 2018 organizovala už po 10. krát. Počas 3 dní si 425 účastníkov z celého Slovenska vypočulo počas 101 hodín množstvo odborných prednášok, zúčastnilo sa zaujímavých workshopov, či diskutovalo s odborníkmi na niektorú z problematík v oblasti vzdelávania. Financie boli použité na časť technického a materiálneho zabezpečenia konferencie, administratívne výdavky a zabezpečenie časti nákladov na ubytovanie a cestovné pre lektorov.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Nadácia Pontis; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: V horizonte 10 rokov spoločnosť čakajú prevratné zmeny týkajúce sa zániku tradičných profesií a napredovania digitálnych technológií čo zásadne ovplyvní spôsob života a práce. Nadácia Pontis prostredníctvom svojho programu zabezpečuje, aby každý človek mohol naplniť svoj potenciál a získať vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí. Generácia 3.0 je zameraná na zmenu vzdelávania zdola. Do druhého ročníka Ceny Generácie 3.0., v rámci ktorého Nadácia vyhľadáva inovatívne vzdelávacie projekty a pomáha im, aby boli životaschopné a rozšírili sa do čo najviac škôl, sa prihlásilo 68 škôl a neziskových organizácií. 11 z nich absolvovalo Bootcamp - podujatie, na ktorom im mentori pomáhali zadefinovať si cesty na šírenie ich vzdelávacieho prístupu do škôl. Následne zorganizovala Akcelerátor - 3 mesačný program pre vybrané organizácie, v ktorom im už mentori pomáhali realizovať šírenie vzdelávacích prístupov na školy. Vzdelávacie prístupy šírila Nadácia Pontis k učiteľom cez EDUpointy - tréningové centrá v Bratislave, vo Zvolene a v Košiciach. Finančné prostriedky boli použité na manažment projektu, režijné náklady, grafické práce a tvorbu videí.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Nezisková organizácia Voices; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Nezisková organizácia Voices usporiadala v Trenčíne spolu 12 neformálnych vzdelávacích podujatí s cieľom motivovať ľudí k aktívnemu záujmu o mestský verejný priestor a väčšej zodpovednosti za stav komunity. Okrem toho lektori Voices pripravili pro bono interaktívne workshopy o prezentovaní pred publikom pre Gymnázium A. Merici v Trnave, ZŠ Kubranská v Trenčíne a Obchodnú akadémiu v Prievidzi. Bezplatnými konzultáciami a moderovaním diskusií pomohli podujatiu Priestor v Trenčíne a viacerým ďalším neziskovým iniciatívam v meste. Finančné prostriedky boli použité na pokrytie časti priamych nákladov spojených s prípravou a realizáciou podujatí.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Slovenská debatná asociácia; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Slovenská debatná asociácia (SDA) pracuje na zlepšovaní starostlivosti o stredoškolské debatné kluby, ktoré po celom Slovensku momentálne zastrešujú 600 registrovaných debatérov a debatérok. Metodický tím SDA vypracoval 40 nových metodických materiálov na celoročný chod už viac ako 40 klubov. Dvaja rozvojoví koordinátori cestujú na školy zapojené do debaty, navštevujú stretnutia klubov a poskytujú spätnú väzbu. Najčastejšie debatné stretnutia vedú stredoškoláci a stredoškoláčky, čo je dôvodom, prečo potrebuje debatný program čo najkomplexnejšiu metodickú podporu. SDA preto tiež usporiadala pre vedúcich debatných klubov a záujemcov o založenie klubu vzdelávacie semináre, spustila nový mentoringový program s účasťou skúsených absolventov a absolventiek a zorganizovala pilotný ročník letnej debatnej akadémie. Finančné prostriedky boli využité na personálne zabezpečenie podpory debatných klubov, mzdy, náklady na ubytovanie a cestovné.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 7 000 € Bona Fide, o.z.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Tabačka Kulturfabrik je unikátnym kultúrnym centrom a otvorenou zónou pre umenie, kreativitu a spoluprácu v Košiciach založeným občianskym združením Bona Fide. Zámerom projektu je vybudovať komunitný program Tabačky tak, aby bola kultúrnym centrom pre všetkých, miestom pre stretávanie, zdieľanie vedomostí, spoločnú tvorbu a realizáciu nápadov. Tento cieľ napĺňa vytvorením trvácnych a významných vzťahov medzi Tabačkou a jej komunitou, s dôrazom na participáciu. Je otvorená pre jednotlivcov, združenia aj neformálne iniciatívy, ktoré vďaka nej získavajú priestor na prezentáciu a zdieľanie vlastných nápadov. Komunitné aktivity rozširujú spektrum programov Tabačky do rôznych oblastí záujmu - cestovanie, kvízy, cvičenie, svetové jazyky, LGBT, tanec, ekologický životný štýl, aktivizmus, samovývoj, komunikácia, varenie a pečenie, arteterapia, programy pre deti a rodičov a mnohé ďalšie. Finančné prostriedky boli použité na personálne a materiálne zabezpečenie projektových aktivít: priestor, vybavenie, personálne zabezpečenie, propagácia a materiál na aktivity.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 € Návrat, o. z.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Návrat v roku 2018 zrealizoval tretí ročník projektu Keď ide o život s názvom Byť pestúnom. Hlavným cieľom trojročného projektu bolo rozvíjanie pestúnstva, ktoré predstavuje riešenie pre mnohé deti, ktorým ide o život, pretože kvôli rôznym znevýhodneniam zostávajú v detských domovoch. Sledujúc tento cieľ Návrat pracoval na presadzovaní systémových zmien dotýkajúcich sa náhradného rodičovstva a opustených detí, zabezpečení dostupnosti nedostatkových služieb pre pestúnske rodiny (poradenstvo, odľahčenie...), zlepšovaní vnímania pestúnskych rodín odbornou i bežnou verejnosťou, vytváraní a podpore bezpečných miest a komunít pre náhradné rodiny. Tretím ročníkom projektu Návrat priblížil verejnosti, ako veľmi výnimočnú úlohu majú pestúni v našej spoločnosti. Prostredníctvom odľahčovacej služby upozorňovali na to, aký veľký význam má starať sa, pomáhať a venovať sa rodinám s deťmi v našom okolí. Práve aktívny záujem a konkrétna pomoc deťom v našej blízkosti môže predchádzať zložitým životným situáciám detí. Základné odborné poradenstvo, kontinuálne odborné poradenstvo, špecializované poradenstvo a dlhodobá sociálno-psychologická podpora bola poskytnutá 120 rodinám. Výstupy celého trojročného projektu, ktorý sa venoval téme pestúnstva, či už ako fenoménu tak aj forme náhradnej rodinnej starostlivosti, boli zaznamenané na stránke mastovsebe.navrat.sk. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie poskytovania odborných služieb, komunikačné a propagačné náklady.
e) podpora vzdelávania 15 000 € Nové školstvo; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Zámerom spoločného projektu občianskeho združenia Nové školstvo, Nadácie Milana Šimečku a Centra pre výskum etnicity a kultúry je detailne identifikovať potreby troch vybraných škôl a školských komunít, vyvinúť podporné služby a pilotne ich otestovať v reálnom prostredí. Projekt Školy pre všetkých je koncipovaný ako trojročný. V druhom roku sa ukončila jeho výskumná fáza, v ktorej občianske združenie Nové školstvo realizovalo rozhovory, pozorovania, fokusové skupiny a kreatívne aktivity so žiakmi, učiteľmi a rodičmi v troch školách z rôznych regiónov Slovenska (Sereď, Žilina, Banské). Na základe identifikovaných potrieb sa participatívnym spôsobom v každej škole vybrali tri prioritné oblasti, na ktoré sa v ďalších dvoch rokoch zameria cielená odborná pomoc a metodická podpora. Spracovali sa plány jej poskytovania a podpora sa školám začala poskytovať od jesene 2018. V rámci projektu sa taktiež zrealizovali dve verejné prednášky a dva odborné workshopy so zahraničnými odborníkmi z Estónska a Českej republiky, ktoré sa venovali témam samosprávneho riadenia škôl, zriaďovateľstva a školským reformám. Finančné prostriedky boli využité na realizáciu výskumu, teambuildingových stretnutí pre učiteľov, organizáciu podujatí, spracovanie audiovizuálnych a písomných výstupov, ako aj pravidelných súhrnov o dianí v slovenskom školstve.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Nadácia Pontis; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Fond pre transparentné Slovensko je spoločná iniciatíva firiem, ktoré trápi nedostatočná vymožiteľnosť práva na Slovensku a chcú túto situáciu riešiť vyvíjaním spoločenského tlaku na zlepšenie podmienok na trhu. Od svojho založenia v roku 2012 podporil 22 organizácií sumou 515 000 EUR, vďaka ktorým sa zrealizovalo viac ako 35 projektov. Tematicky boli zamerané na súdnictvo, prokuratúru, IT projekty, dopravu, investigatívnu činnosť, kvalitnú štátnu službu a efektívne hospodárenie s verejnými financiami. Fond pre transparentné Slovensko aj v roku 2018 podporil päť organizácií a iniciatív, ktoré sa venujú zvýšeniu transparentnosti, zlepšeniu podnikateľského prostredia a hospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi, vo výške 110 000 EUR. Ide o jediný fond svojho druhu, do ktorého prispievajú firmy s protikorupčnou DNA, na Slovensku. Finančné prostriedky boli použité na podporu Inštitútu pre ekonomické otázky, ktorý vďaka tomu realizoval projekt zameraný na získavanie a zverejňovanie údajov z oblasti dopravy, doplnenie inovatívnej a vysoko navštevovanej mapy cesty.ineko.sk, analýze otvorenosti a korektnosti súťaží na diaľničné zákazky, monitorovanie operačného výboru Integrovaná infraštruktúra, workshopy, diskusie a blogy. Aktivity viedli k zvýšeniu transparentnosti v oblasti dopravy a lepšej kontrole veľkých investícií spojených s budovaním infraštruktúry. Poukazovaním na tendre, ktoré sa už v štádiu príprav ukazovali ako problematické spôsobili, že tieto boli prehodnotené.
e) podpora vzdelávania 5 000 € ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Občianske združenie ETP Slovensko pôsobí od roku 2001 v marginalizovaných rómskych komunitách. Vzdeláva deti a študentov v štyroch komunitných centrách na východnom Slovensku – Rankovciach, Starej Ľubovni – Podsadku, vo Veľkej Ide a v Košiciach na Luníku IX. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacích aktivít v komunitných centrách je od roku 2016 online mentorský program Schopné deti zameraný na vytvorenie, podporu a posilnenie kamarátskych vzťahov medzi dobrovoľnými online mentormi a chránencami, deťmi, ktoré žijú vo veľmi ťažkých podmienkach, bez podnetov, podpory a povzbudenia. Čas, ktorý trávi mentor so svojím chránencom obohatí obe strany natoľko, že sa nedá ničím nahradiť. S pomocou online mentora, ktorý im pomáha s prípravou do školy, vedie rozhovory o budúcnosti, ich snoch a o veciach, o ktorých v osade nikto bežne nerozpráva, ukazuje možnosti, povzbudzuje. Organizácia pre deti počas roka vytvára aj ďalšie možnosti na napredovanie, ako každoročná Letná akadémia, vzdelávacie workshopy, stretnutia s online mentormi, či výlety. V súčasnosti v programe úspešne funguje 33 dvojíc. Finančná podpora bola využitá na personálne pokrytie koordinátorov programu a realizovaných aktivít, IT špecialistu a režijné výdavky.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 6 000 € Nadácia Cvernovka; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Nadácia Cvernovka vznikla primárne kvôli zachovaniu ľudského, kultúrneho a kreatívneho potenciálu, ktorý organicky vznikol v priestoroch bývalej cvernovej továrne, tzv. Cvernovke. Cvernovka sa za posledné roky stala jedným z najvýraznejších kultúrnych bodov na mape Slovenska, ktorá poskytovala zázemie viac ako 200 popredným mladým kreatívcom. Živá knižnica -Kabinet pomalosti sa od svojho otvorenia stala miestom nielen pre kultúrne a kreatívne aktivity, ale miestom stretávania aktivistov a komunít. Táto netradičná knižnica sprístupnila verejnosti fond kvalitných, vyberaných a vzácnych kníh (vyše 3000 zväzkov). Pre širokú kultúrnu verejnosť (mimo centra mesta) zorganizovala 45 podujatí z oblasti literatúry, výtvarného umenia, hudby, architektúry, fotografie, histórie, filozofie, dizajnu, módy a psychológie. Predstavila známe i neznáme osobnosti, netradičné prístupy, propaguje pomalé (hlboké, sústredené) čítanie, písanie i premýšľanie a slušnú, zmysluplnú komunikáciu. Kabinet pomalosti združuje otvorenú komunitu niekoľkých desiatok pravidelných účinkujúcich a návštevníkov. Pridelené prostriedky boli použité predovšetkým na vyplácanie autorských honorárov a nákup kníh. Pritiahol tak pozornosť vyše 4000 záujemcov, ktorí ho v roku 2018 navštívili a naďalej pravidelne sledujú.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Občianske združenie Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie umožnilo pedagógom v Bratislave a na Záhorí pocítiť na vlastnej koži, ako chutí vzdelávanie formou zážitku a bádateľského objavovania, ktoré je motivované zdravou zvedavosťou a otázkami "Ako to funguje?" či "Prečo to tak je?". Svojím konceptom Živej učebnice organizácia prispieva k inováciám vo vzdelávaní a má za cieľ motivovať a aktivizovať učiteľov 2. stupňa ZŠ prostredníctvom zážitkovosti. Lektori z Daphne prostredníctvom zapájania učiteľov do hier typu LARP (living action role playing) im umožňovali spoznávať, ako môžu oni sami aktívne vytvárať podmienky na formu vzdelávania, ktoré prináša vedomosti zapamätateľné a aplikovateľné na celý život, silné uvedomenia, osobný rast a úprimnú radosť z učenia sa nielen pre žiakov ale i pedagógov. Dialo sa to na 2 pobytových exkurziách v Banskej Štiavnici a 3 workshop-och v Bratislave a Senici. Učitelia odchádzali s poznaním "ako na to" a úprimnou chuťou aplikovať prvky tohto vzdelávania do svojej praxe. Finančné prostriedky boli využité na pokrytie nájmu priestorov, miezd lektorov a ich koordináciu a komunikáciu.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy - Živica; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: CEEV Živica sa od roku 2000 systematicky venuje environmentálnej výchove a vzdelávaniu. Prevádzkuje jediné environmentálne pobytové centrum na Slovensku - Vzdelávacie centrum Zaježová. Pred dvomi rokmi rozbehla ročné doplnkové vzdelávanie pre pedagogických lídrov na Slovensku, Komenského inštitút. Podporuje rolu učiteľa v školských komunitách. Poskytuje ročné vzdelávanie pre 20 učiteľov, ktorí majú odvahu realizovať vo svojich školách konkrétne pozitívne príklady zmien. Prepája učiteľov medzi sebou i so špičkovými odborníkmi. Tretí ročník Komenského inštitútu sa zameriaval nielen na samotné vzdelávanie aktuálnych účastníkov, ale aj vytváranie alumni programu, ktorý slúži na vzájomné sieťovanie, dodatočné vzdelávanie, inšpirovanie sa inovátorskými školami a posilnenie role učiteľa na lokálnej úrovni. Okrem podpory REGIOgrantov, vďaka ktorým sa zrealizovalo 8 pedagogických aktivít, konferencie, worskhopy a diskusie sa tak absolventom podarilo zúčastniť sa študijného pobytu v Berlíne, kde navštívili 4 inovatívne a inšpiratívne školy. Finančné prostriedky boli využité na náklady spojené s návštevou inovatívnych škôl v Berlíne účastníkmi alumni programu a výdavky spojené s realizáciou lokálnych workshopov.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Liga za duševné zdravie SR; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Projekt Internet a technológie v rukách detí učí deti bezpečnejšie a zodpovednejšie používať mobil, počítač a hlavne internet, je zameraný na pozitívne využitie internetu a zvýšenie počítačovej gramotnosti. Počas celého roka 2018 boli vďaka projektu uskutočnené workshopy pre rodičov, učiteľov, deti a mládež na základných a stredných školách po celom Slovensku. V rámci projektu sa okrem preventívnych aktivít vytvorili materiály na komunikáciu s cieľovými skupinami, ktoré sú uverejnené na stránke www.detinanete.sk. Aktivity boli rovnako súčasťou ďalších podujatí spriatelených organizácií, ktoré spolupracujú s Nadáciou Orange v oblasti bezpečného užívania internetu. Projekt vtiahol do témy širokú verejnosť, hlavne rodičov, u ktorých sa rovnako snažil o prehĺbenie ich informovanosti. Projekt pôsobí preventívne voči nežiaducim javom, ako je napr. závislosť, alebo kyberšikana. Finančné prostriedky boli využité na personálne zabezpečenie prednášok pre žiakov a verejných podujatí a prípravu informačných odborných materiálov.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Detský čin roka; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Občianske združenie Detský čin roka každoročne realizuje jedinečný a originálny projekt Detský čin roka ako školský projekt zameraný predovšetkým na netradičnú formu vzdelávania v oblasti etickej výchovy. Projekt motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré. Na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube, učitelia s deťmi čítajú príbehy a rozprávajú sa o hodnotách, ktoré príbehy prinášajú. V roku 2018 sa do projektu zapojilo 673 škôl a príbehy o dobre si počas vyučovania čítalo viac ako 40 tisíc detí. Okrem toho bola realizovaná rozsiahla evaluácia projektu. Prostredníctvom blogov sa príbehy detí hovoriace o hodnotách ľudského života, zdraví a chorobe, pomoci v rodine, priateľom i cudzím ľudom a rešpekte k rôznorodosti mohli dostať k čo najširšej verejnosti. Financie boli využité na personálne a organizačné zabezpečenie projektu, jeho propagáciu, prieskum, spracovanie nominácií, ich zverejňovanie a vyhodnotenie.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Post Bellum SK; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Post Bellum SK je občianske združenie, ktoré na Slovensku od roku 2011 nahráva spomienky pamätníkov/čiek kľúčových momentov moderných slovenských dejín. Dokumentuje a zhromažďuje spomienky svedkov/kýň dôležitých historických udalostí, na ktorých sa neprávom zabudlo alebo malo zabudnúť, a sprostredkúva ich ďalej. Den?, kedy sa mlc?alo a Tak toto neprejde! su? vzdela?vacie workshopy, ktore? organiza?cia Post Bellum SK od roku 2015 organizuje pre z?iakov/c?ky za?kladny?ch a s?tudentov/ky stredny?ch s?ko?l. V roku 2018 združenie zorganizovalo 20 zážitkových workshopov pre základné školy a stredné školy, ktorých sa zúčastnilo 600 účastníkov a účastníčiek a 40 pedagógov a pedagogičiek. Tieto unika?tne vzdela?vacie za?z?itkove? workshopy su? zaloz?ene? na kombina?cii dramatickej vy?chovy, sprostredkovani? za?z?itku a skutoc?ny?ch dobovy?ch materia?lov a svedectiev, s ktory?mi sa pracuje. Dlhodoby?m ciel?om je, aby z?iaci/c?ky a s?tudenti/ky prostredni?ctvom workshopov zaloz?eny?ch na konkre?tnych l?udsky?ch osudoch spoznali histo?riu vlastne?ho na?roda, a na?sledne tak boli schopni?/e? prispiet? k ochrane l?udsky?ch pra?v, budovaniu demokraticky?ch hodno?t a tolerancie. Finančné prostriedky boli využité na zabezpečenie lektorov, cestovné náklady spojené s prednáškami, personálne zabezpečenie produkcie a kancelárske potreby.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 4 000 € Záhrada - Centrum nezávislej kultúry; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry je nezisková organizácia, ktorá spočiatku fungovala ako neformálne zoskupenie umelcov, miestnych ľudí, študentov a dobrovoľníkov. Presťahovaním sa do nových priestorov v záhrade v Beniczkého pasáži v roku 2010 získala svoj terajší názov. V súčasnosti je miestom stretávania sa rôznych ľudí a komunít. Zámerom projektu Záhrada PERSPEKTÍV bolo revitalizovať a dobudovať možnosti využitia exteriéru kultúrneho centra v troch fázach: mestské záhradky, verejné osvetlenie parku a úprava vizuálu bočnej fasády z prístupovej cesty do Záhrady. Boli zorganizované štyri tematické podujatia (workshopy svetelného dizajnu, urban gardeningu, umeleckej tvorby vo verejnom priestore a výstava RETRO_PERSPEKTÍVY). Výstava bola organizovaná prvýkrát po 7-ich rokoch a jej zámerom bolo prejaviť vďaku všetkým partnerom a podporovateľom ako aj zvýšiť povedomie verejnosti a návštevníkov Záhrady o histórii, vzniku a rozvoji organizácie (2010-2017) ako príkladu dobrej praxe komunitného a kultúrneho rozvoja. Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebného a elektroinštalačného materiálu (záhradky, osvetlenie), ako aj na uhradenie nákladov spojených s výstavou.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Truc sphérique; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Občianske združenie Truc sphérique vzniklo v roku 1998. V súčasnosti prevádzkuje Stanicu- pôsobiacu ako prepojenie nezávislého kultúrneho priestoru, umeleckého laboratória a kolektívu aktivistov a čerstvo zrekonštruovaný kultúrny priestor Novej Synagógy- Kunsthalle Žilina. V rámci projektu sa občianske združenie zameriava na podporu tvorby a prezentácie mladých umelcov aj na neformálne vzdelávanie a rozvíjanie tvorivosti detí a mladých ľudí. Po siedmich rokoch driny na stavbe mohla verejnosť po prvý krát zažiť plnú prevádzku v priestoroch Novej synagógy. Hlavnou témou projektu bolo prispievať k rozvoju kritického myslenia. V Novej synagóge sa aspoň raz za mesiac uskutočnila verejná diskusia na dôležité spoločenské témy. Kultúrne centrá Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga v Žiline intenzívne a celoročne pracovali s viac ako 100 deťmi v desiatich rôznych tvorivých ateliéroch pod vedením talentovaných umelcov a lektorov na rozvoji tvorivosti. Tridsiati mladí tvorcovia dostali priestor na tvorbu nových divadelných a tanečných predstavení počas viacdňových tvorivých rezidencií a 15 mladých umelcov uviedli svoje diela na 9 výstavách v Galérii Plusmínusnula v Novej synagóge, ktorá úzko spolupracuje so školami a ponúka im program galerijnej pedagogiky. Finančné prostriedky boli využité na odmeny pre lektorov, personálne zabezpečenie diskusií, produkciu a nevyhnutné materiálové vybavenie na realizáciu plánovaných aktivít.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 200 € TRIPTYCH; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Projekt Hidepark funguje v Nitre od roku 2010. Jeho cieľom je poskytovať priestor novým nápadom a obohacovať život v meste. Momentálne v Hideparku pôsobí viac ako 10 aktívnych združení v oblastiach šport, kultúra a ekológia. V letnej sezóne 2018 sa podarilo občianskemu združeniu TRIPTYCH, dobrovoľníkom a partnerským organizáciám v priestoroch kultúrneho centra Hidepark zrealizovať 54 kultúrnych podujatí pre verejnosť, na ktorých sa zúčastnilo približne 5700 návštevníkov. Zo získaných finančných prostriedkov zabezpečili technické vybavenie pre pódium a opravy existujúcej techniky, vďaka čomu mohli byť realizované podujatia kvalitnejšie. Na realizácií jednotlivých podujatí sa podieľalo okolo 130 dobrovoľníkov.
e) podpora vzdelávania 15 000 € MESA10; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Projekt To dá rozum, ktorý iniciovala organizácia MESA10 ako reakciu na znižujúcu sa kvalitu slovenského školstva, sa v roku 2018 zameral na overenie zistení z hĺbkovej analýzy problémov školstva. Cieľom kvantitatívneho prieskumu bolo zistiť rozsah týchto problémov naprieč celým Slovenskom a naprieč vzdelávacím systémom. Za účelom získania dostatočne spoľahlivých údajov bol dotazníkový prieskum zrealizovaný na reprezentatívnej vzorke materských, základných a stredných škôl (vrátane škôl špeciálnych) ako aj prostredníctvom online dotazníkov pre študentov stredných škôl. Výskum sa zameriaval na zmapovanie problémov v oblasti nízkej aktuálnosti obsahu a foriem vzdelávania (teda čo a ako sa učí); v oblasti výberu, prípravy a rozvoja učiteľov a odborných zamestnancov, v oblasti nedostatočnej schopnosti nášho vzdelávacieho systému reflektovať rôznorodosť potrieb detí a mladých ľudí; nesúladu jednotlivých stupňov vzdelávania, malej priestupnosti jednotlivých prúdov vzdelávania, nemožnosti spätného návratu do vzdelávania a nepripravenosti absolventov na trh práce; ako aj v oblasti neefektívnosti v spravovaní školstva a nedostatkov v jeho financovaní, vrátane hodnotenia kvality vzdelávania. Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo takmer 5500 respondentov z 688 škôl z celého Slovenska a 3644 študentov stredných škôl. Výsledky priebežných analýz najzávažnejších problémov školstva boli zverejňované formou tlačových konferencií, ale aj článkov na blogu projektu, na odborných podujatiach a v médiách. Ako celok budú verejnosti sprístupnené na jar 2019 na interaktívnej webstránke, v rámci série odborných konferencií a prostredníctvom médií. Finančné prostriedky boli použité na náklady spojené s realizáciou a spracovaním dotazníkového prieskumu a na administratívne náklady.
e) podpora vzdelávania 6 000 € LEAF; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Organizácia LEAF prináša základným a stredným školám so skupinami aktívnych učiteľov možnosť zapojiť sa do programu Premena škôl zvnútra, ktorý sa vyvinul z IRPU (Individuálneho rozvojového programu učiteľov). V Premenách škôl pomáha škole/učiteľskému zboru objavovať a lepšie využívať potenciál, ktorý existuje vnútri školy. Deje sa tak najmä cez osvojenie si základných mentoringových techník a štruktúry sprevádzajúceho rozhovoru, ktorý vedú učitelia po návšteve kolegovej hodiny a zmenu pohľadu na úlohu učiteľa v kontexte triedy (z vodcu na sprieVODCU). Jedná sa o program osobného i odborného rastu, ktorý prebieha priamo v škole/triede za pomoci kolegov a skúsených supervízorov z neziskovej organizácie LEAF. V rámci projektu sa podarilo naštartovať zmenu klímy v jednotlivých školách a zlepšiť kvalitu vyučovacích hodín. Učitelia i vedenie nabehli na kultúru vzájomného navštevovania hodín i následných spoločných odborných rozhovorov. Okrem celkovej zmeny klímy na školách sa dosiahli aj individuálne zmeny myslenia u jednotlivých učiteľov, ako napr. prenechanie aktivity na žiakov, vnímanie chyby ako príležitosti na rast či využívanie spätnej väzby a reflexie. Finančné prostriedky boli využité na pokrytie personálnych nákladov na supervízie a nákladov spojených s úvodným tréningom účastníkov a účastníčok programu.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Vĺčatá.sk; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Občianske združenie Vĺčatá.sk vzniklo v roku 2014 a združuje redaktorov, odborníkov a fanúšikov videohier a technológií, ktoré majú vysoký edukatívny potenciál a estetickú hodnotu. Prostredníctvom článkov na adrese www.vlcata.sk a prednášok podporuje a popularizuje konštruktívnu diskusiu s rodičmi, pedagógmi, psychológmi a všetkými zainteresovanými v problematike vzťahu videohier (technológií) a detí. Cieľom je, aby rodičia a učitelia mali dôveryhodný zdroj informácií, ktorý im pomôže sa zorientovať v tejto problematike a dodá im istotu pri výchove či pedagogickej praxi. Rodičia a učitelia vďaka Vlcata.sk a ich webstránke vedia, ktoré videohry majú pre deti hodnotu, či už výchovnú, vzdelávaciu alebo estetickú. Tvorbe obsahu a prednášok sa venujú od roku 2014. Vďaka finančným prostriedkom mohli Vlcata.sk ďalej rásť a zvyšovať počet článkov na webstránke, vďaka čomu sa ich pomoc dostane k väčšiemu počtu ľudí a s prednáškami navštívili učiteľov a žiakov po celom Slovensku. Finančné prostriedky boli použité na personálne zabezpečenie publikovania odborných článkov, administratívnej stránky projektu a prednášok na školách.
e) podpora vzdelávania 7 000 € Edulienka; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Zakladatelia občianskeho združenia Edulienka už štvrtý rok poskytujú podporu rodičom detí v " domácom vzdelávaní". Zabezpečujú chod vzdelávacej skupiny, ktorú v súčasnej dobe tvorí 40 detí vo veku 6 až 12 rokov a podporu im poskytuje tím skúsených pedagógov a spolupracovníkov. Svoje bohaté skúsenosti sa rozhodli systematizovať v programe zameranom na osobnostný, sociálny a kontextový rozvoj dieťaťa s dôrazom na podporu kľúčových životných zručností. Združenie chce svojimi aktivitami prispieť k rozvoju inkluzívneho vzdelávania na Slovensku, preto pripravilo metodiky funkčného vzdelávacieho modelu podporujúce tento princíp. Vytvorilo metodiky a predmetové učebné osnovy, ktoré sú k dispozícii zakladateľom nových vzdelávacích skupín, ktorí sa budú chcieť vydať podobnou cestou. Súčasťou bola organizácia seminára na podpora ich vzniku a tvorby vzdelávacieho obsahu. Finančné prostriedky boli využité na pokrytie aktivít mentora.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 9 000 € Autistické centrum Andreas n.o.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Cieľom projektu Spolu to zvládneme II. neziskovej organizácie Andreas bolo podporiť starostlivosť o deti s poruchou autistického spektra s upriamením pozornosti na spoluprácu s rodičmi. V rámci projektu sa počas siedmich mesiacov zrealizovalo 15 seminárov a workshopov na rozličné témy, ktoré posilňovali rodičov v starostlivosti o svoje deti. Stratégiou projektu bolo podanie "prvej pomoci" rodičom a poskytovanie podpory formou konzultácii a praktických školení. Realizovaním špecializovaných a doplnkových terapií organizácia neustále podporuje zvyšovanie vývinovej úrovne detí v oblastiach, v ktorých vykazujú najväčšie prepady, aby sa v čo najvyššej možnej miere zmiernili negatívne dôsledky autizmu. Dlhodobým cieľom organizácie je zvyšovanie povedomia verejnosti v téme autizmu. V rámci projektu bol vytvorený katalóg didaktických pomôcok „Vidieť znamená vedieť“ a originálny zápisník s vizuálom obrázkov detí z artedielne. Finančné prostriedky boli použité na personálne a organizačné zabezpečenie realizovaných aktivít a terapií, režijné a propagačné náklady.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Do pohody; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Občianske združenie Do pohody sa zameriava na podporu a rozvoj umenia a kreatívneho priemyslu na Slovensku. V rámci svojich aktivít využíva predovšetkým bohatý potenciál krajiny v jednotlivých oblastiach umenia, napomáha k zvýšeniu kultúrneho povedomia, k ochrane kultúrnych hodnôt, k prepájaniu jednotlivých oblastí v rámci kultúry, ale aj v procese budovania povedomia o veciach verejného, spoločenského a komunitného charakteru. Na multižánrovom festivale Pohoda, združenie produkčne a dramaturgicky zastrešilo jednu zo scén, v rámci ktorej bolo zorganizovaných 10 debát, 2 divadelné predstavenia a 4 projekcie filmov. Cez realizáciu projektu bola neformálnou, autentickou formou priblížená návštevníkom festivalu, médiám a v konečnom dôsledku aj širokej verejnosti, činnosť mimovládnych organizácii, umeleckých zoskupení, aktívnych a tvorivých ľudí. Finančné prostriedky boli využité na náklady spojené so stavbou stanu, na zvukovú a svetelnú techniku.
e) podpora vzdelávania 9 300 € Zippy; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Občianske združenie Zippy vzniklo v máji 2018 za primárnym účelom koordinovať programy na podporu emocionálnej inteligencie a sociálnych zručností u detí vo veku 5-10 rokov. Nadväzuje tak na program Zippyho kamaráti, ktorý na Slovensku od roku 2013 realizovala Liga za duševné zdravie. Program Zippyho kamaráti posilňuje duševné zdravie detí vo veku 5-7 rokov, ich sociálne a životné zručnosti (spracovávanie emócií, princípy efektívnej komunikácie, riešenie záťažových situácií, budovanie medziľudských vzťahov, posilňovanie empatie a tolerancie). V rámci projektu sa združeniu okrem rozšírenia tohto programu do Žilinského a Banskobystrického kraja a realizácie 8 školení pre 186 učiteľov a učiteliek podarilo vypracovať prehľad priebehu programu od jeho počiatku a zhodnotiť rozvoj emocionálnej inteligencie u zapojených detí hodnotením situačných kresieb. Finančné prostriedky boli použité na koordináciu a manažment projektu, tlač materiálov a realizáciu školení.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Komenského inštitút, ktorý funguje pod záštitou občianskeho združenia Živica sa už tretí rok aktívne venuje podpore a vzdelávaniu pedagogických lídrov Slovenska. Tento rok sa v nadväznosti na situáciu v slovenskom školstve podujal k realizácii ďalšieho kroku školskej reformy zdola. Podporil vznik odborného pedagogického dokumentu Učiace sa školy a prostredníctvom implementácie konkrétnych opatrení na 12 rôznorodých školách z celého Slovenska, chce ukázať, že reforma školstva je možná na každej škole. Pod záštitou slovenských odborníkov na školstvo prebiehalo testovanie ako aj individuálny mentoring. Implementačná fáza bude prebiehať do júna 2019 a výsledky sa následne pretavia do upraveného dokumentu, ktorý bude následne šírený na ďalšie slovenské školy. Finančné prostriedky boli použité na prípravu nových modulov dokumentu Učiace sa školy, ich odbornú oponentúru, profesionálny mentoring pre zapojené školy, celkovú koordináciu projektu, mediálne výstupy a tvorbu podstránky na www.komenskehoinstitut.sk Učiace sa školy.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 6 000 € Stará Jedáleň; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Spojením občianskeho združenia Mládež ulice, Rodinného centra Ráčik, Centra tvorivej dramatiky Varianty a aktívnych rodičov vzniklo v roku 2016 nové občianske združenie Stará jedáleň. Predstavuje komunitný priestor v Bratislave Rači, ktorý bude otvorený pre miestnych obyvateľov všetkých generácií. Jeho unikátnosť spočíva v tom, že jeho služby budú prístupné deťom na sídlisku na tzv. nízkoprahových princípoch a zadarmo. Pred plánovaným otvorením centra na jar 2019 je potrebná rekonštrukcia a prestavba budúceho centra, ktoré získali od Bratislavského samosprávneho kraja do 25 ročného nájmu. Popri tom organizujú kultúrne a spoločenské akcie pre celé sídlisko s cieľom vybudovať komunitu podporovateľov a budúcich užívateľov služieb centra. Cieľom predkladaného projektu bolo dokončenie časti rozsiahlej rekonštrukcie budovy a jej otvorenie pre mladých, susedov a celé sídlisko. Popri tom organizujú kultúrne a spoločenské akcie pre celé sídlisko s cieľom vybudovať komunitu podporovateľov a budúcich užívateľov služieb centra. Finančné prostriedky boli využité na materiál potrebný pre povrchové úpravy podláh, stien a stropov.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Indícia, n.o.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Kľúčom k premene školy na inštitúciu, ktorá má zmysel aj v 21. storočí, je vnútorná premena ľudí, ktorí dávajú škole tvár. Roadshow už po 14. krát vytvorila práve taký priestor pre učiteľov, riaditeľov, ale aj rodičov či stredný školský manažment. Mohli prezentovať a diskutovať o tom, ako má dnes vyzerať škola, ktorá pripravuje žiakov na život v 21. storočí. Rozhodujúci prínos tohto podujatia spočíva v motivácii. Formát podujatia bol zostavený z motivačných prednášok, ktoré majú predovšetkým vzbudiť hlbší záujem o prezentovanú tému, ale aj poskytnúť základnú sadu potrebných informácií. Stretnutia s množstvom učiteľov, riaditeľov škôl, zriaďovateľov im priniesli inšpiráciu do každodenného vyučovania, ale aj zamyslenie nad kvalitou vzdelávania, o ktorej síce každý hovorí, ale zatiaľ sa veľmi nezamýšľame nad tým, čo vlastne tú kvalitu predstavuje. Nové projekty, inovácie, nové postupy vo vzdelávaní boli náplňou jednodňových podujatí v šiestich mestách po celom Slovensku. Finančné prostriedky boli použité na organizačné výdavky spojené s ubytovaním a cestovnými nákladmi lektorov a administratívne náklady spojené s organizáciou Roadshow.
e) podpora vzdelávania 9 320 € Connect o.z.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Lab predstavuje otvorený, kreatívny priestor priamo v centre Bratislavy, ktorý sprístupňuje najnovšie technológie z oblasti digitálnej fabrikácie a kreatívnej práce s drevom a iným materiálom širokej skupine ľudí od malých detí, žiakov, študentov, mladých kreatívcov a profesionálov, ale aj laickú verejnosť. Od jari v roku 2016, kedy bol kreatívno- komunitný priestor Lab slávnostne otvorený, sa v ňom realizujú rôznorodé workshopy, prednášky a iné podujatia. Budovanie technických zručností je v dnešnej dobe jedným z hlavných faktorov úspechu. Projekt Technické zručnosti pre deti a mládež umožnil každému nahliadnuť a vyskúšať si, že tvoriť pomocou moderných technológií a postupov nie je vôbec až také ťažké. Zároveň bol vytvorený priestor pre žiakov základných a stredných škôl a nízkoprahových centier, ktorí sa pod vedením lektorov naučili ovládať jednotlivé stroje v dielni. Získané zručnosti môžu účastníci využiť či už v rámci trhu práce alebo na začatie svojho podnikania. Financie boli využité na nákup nevyhnutného chýbajúceho technického vybavenia dielne, materiálu potrebného na kreatívne workshopy a lektorné.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Learn2Code; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Learn2Code vzniklo ako reakcia na nedostatok technicky vzdelaných ľudí a zároveň veľmi obmedzené možnosti, ako sa v tejto oblasti dovzdelať. Občianske združenie sa zameriava na sprístupňovanie moderne?ho vzdela?vania digita?lnych zruc?nosti? mlads?ej genera?cii čím jej dáva možnosť leps?ej sebarealiza?cie či u?spes?ne?ho uplatnenia sa na trhu pra?ce. Galaxiáda je programátorská súťaž pre žiakov základných škôl zameraná na zvýšenie povedomia o možnostiach, ktoré programovanie prináša. Je nevyhnutné, aby deti v rámci formálneho vzdelávania dokázali získať pozitívny vzťah k technológiám, zlepšiť si svoje algoritmické a logické myslenie, ktoré využijú nielen v IT oblasti ale aj v príbuzných odboroch. Keďže súťaž v tvorení hier sa netýka len individuálnych súťažiacich, ale aj tímového zapojenia, súčasne sa podporuje aj rozvoj ďalších zručností, ako spolupráca v tíme. Finančné prostriedky boli využité na propagačné a komunikačné náklady, organizačné zabezpečenie súťaže a marketingové aktivity.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Človek v ohrození, n.o.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Človek v ohrození je mimovládna nezisková organizácia, ktorej cieľom je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. V rámci podujatia organizovaného oddelením Globálneho vzdelávania, Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet 2018, využíva prácu s dokumentárnym filmom a interaktívnymi metódami vo formálnom vzdelávaní ako nástroja na zmenu postojov mladých ľudí. Tematicky festival, tak ako každý rok, reagoval na aktuálne dianie a provokatívna téma SHUT UP! mala za cieľ upozorňovať na hlas tých, ktorých chcú „mocní“ umlčať a vyzývať, aby sme neostali ticho. Práve téma ochrany slobody v jej rôznych formách a podobách bola nosnou pre tohtoročný Jeden svet. Organizátor zrealizoval počas festivalu bezplatné projekcie a následné odborne vedené diskusie, ktorých sa zúčastnilo vyše 2500 žiakov a žiačok základných a stredných škôl v Bratislave a Košiciach. Hlavným cieľom bolo pomôcť pri prevencii extrémizmu a radikalizácii mladých ľudí. Finančné prostriedky boli využité na zakúpenie filmových licencií, prenájmy priestorov, honoráre hostí diskusií a ďalšie položky nevyhnutné pre realizáciu projekcií. Časť bola využitá na prípravu metodických materiálov k trom filmom z týchto projekcií, ktoré boli distribuované do 120 škôl pre učiteľov a učiteľky ako pomoc a podpora pri výučbe a komunikovaní citlivých tém. Tieto materiály budú dostupné do uplynutia legálnej licencie filmov na stránke www.globalnevzdelavanie.sk.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 600 € Gabriel Klátik; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Zamestnanec spoločnosti Orange sa v rámci projektu Zelená energia z odpadu podieľal na vytvorení solárnej sušičky ovocia, húb či byliniek, zhotovenej z použitých plechoviek od nápojov. Ide o inovatívny prvok využitia slnečnej energie. Jej zhotovenie a demonštrácia je vhodným prostriedkom na poukázanie nutnosti šetrenia energiami a odpadmi, čím sa chráni naše životné prostredie. Lepšie využívanie "zelenej energie" aj v domácnostiach je príspevkom k znižovaniu emisií a odpadov. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie materiálu potrebného na výrobu a propagáciu sušičky.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 330 € Henrich Šnajder; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Zamestnanec spoločnosti Orange v spolupráci s Hasičmi z obce Zálesie sa rozhodol pomôcť pri organizovaní podujatia projektu Deň sv. Floriána 2018. Podujatie bolo zamerané predovšetkým na osvetovú činnosť, vzdelávacie aktivity v oblasti ochrany pred požiarmi, prevenciou a interaktívnymi hrami. Deti a mládež zistili, ako fungujú záchranné zložky, akú používajú výstroj a techniku, ako správne podať prvú pomoc a prakticky sa oboznámili s ich činnosťou formou hier a kvízov. Finančné prostriedky boli použité na nákup detskej hasičskej techniky ako sú detské hadice, prúdnice a ručná striekačka. Nakúpená technika bude naďalej slúžiť na vzdelávaciu činnosť v rámci aktivít dobrovoľného hasičského zboru.
e) podpora vzdelávania 600 € Ing. Viktor Kyseľ ; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Cieľom projektu Zatraktívniť a inovovať výučbu cudzích jazykov pre deti a mládež na Jazykovej škole v Žiline bolo posunúť sa od tradičnej školy k modernej, podporovať a motivovať deti a mládež učiť sa cudzie jazyky v ich voľnom čase. Z finančných prostriedkov projektu sa zrealizovala revitalizácia učebne v podobe nákupu školského nábytku, dataprojektoru a mini veže. Nové vybavenie učebne zvýšilo úroveň jazykového vzdelávania. Na vyučovaní sa začal používať internet, autentický online materiál, digitálna učebnica, čím sa škola priblížila mladej generácii a súčasnej dobe.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 700 € Jaroslava Hlavatá; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Športovisko s hracími prvkami Slniečko vzniklo ako výsledok zveľaďovania areálu základnej školy Moskovská v Banskej Bystrici. Na projekte Detské ihrisko - Slniečko participovalo viacero zúčastnených: zamestnanci, žiaci, deti, rodičia žiakov ZŠ Moskovská a tiež Súkromné centrum voľného času Relaxáčik, pre ktorých je zároveň športovisko určené. Novovytvorenú športovo- relaxačnú zónu budú využívať aj obyvatelia sídliska Fončorda, čo im poskytne možnosti trávenia voľného času v bezpečnom prostredí a na čerstvom vzduchu. Zo získaných finančných prostriedkov bola financovaná šplhacia zostava. 
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 € Jozef Dérer; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: V rámci projektu Zelené útočisko sa podarilo zrevitalizovať nevyužitý a zanedbaný pozemok priamo v prostredí bytových domov v Bratislava-Rača na priestor, kde sa ľudia budú radi stretávať, realizovať voľnočasové aktivity, tráviť čas so svojimi deťmi, zlepšovať medziľudské vzťahy, športovať a prípadne si aj niečo vypestovať. Obyvateľom bytových domov sa pozemok podarilo kompletne vyčistiť, vyrovnať, zatrávniť, zabezpečiť nebezpečné časti vodného kanála a tiež vysadiť drevinami. Na pomoc pri tejto premene postupne prišlo približne 40 ľudí z jeho okolia. Financie boli použité na zakúpenie okrasných drevín, pričom niektoré z nich budú často navštevované deťmi pre ich chutné plody.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Jozef Sedliak; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Štátne príspevky na prevádzku škôlky neumožňujú zabezpečiť rôzne pomôcky pre rozvoj a trávenie voľného času detí. V predškolskom veku, má dieťa priaznivé predpoklady na osvojenie si rôznych pohybových aktivít. Projektom Pomôžme deťom v Materskej škole, ktorý bol zameraný na nákup nového kolotoča a jeho zakúpením pribudla ďalšia atrakcia pre deti v materskej škole v Železnej Breznici, ktorá bude rozvíjať pohybové aktivity detí a vytvárať radosť z pohybu. Zamestnanec pomohol s výberom kolotoča a s prípravami na jeho osadenie. Financie boli použité na nákup nového kolotoča, jeho osadenie a úpravy okolia.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 750 € Judita Klátiková; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Projekt Nový škôlkarsky dvor - detský raj bol zameraný na rekonštrukciu školského dvora a zabezpečenie účelného, estetického a bezpečného exteriérového zariadenia pre deti v MŠ. Výmena a oprava preliezok a vysadenie ovocných kríkov prebehla formou tradičnej dobrovoľníckej aktivity - spoločnej brigády rodičov, detí a zamestnancov MŠ. Financie boli použité na nákup a osadenie 4 nových preliezok, dopadovej plochy, ovocných kríkov a na nákup farieb a materiálu na maľovanie chodníkov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 750 € Juraj Krošlák ; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: V rámci projektu Revitalizácia detského ihriska vo vnútrobloku Trenčianska ul. a Košická sa realizovala úprava detského ihriska Košická - Trenčianska. Podarilo sa prerobiť areál, kde sa stretáva komunita mladých rodín i seniorov tak, aby bol pekný na pohľad, ale aj bezpečný pre deti, nakoľko sa jedná o detské ihrisko. Podarilo sa vytvoriť a vymaľovať preliezky, vysadiť približne 110 sadeníc a prispieť tak ku kultivovanejšiemu a bezpečnejšiemu prostrediu pre rodiny s deťmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup nevyhnutného materiálu.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Katarína Kaňová; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: V rámci projektu Lezecký traverz bol vybudovaný na záchytnej stene lukostreleckého oddielu LukostrelecBB. Jeho výstavbu realizovalo 15 dobrovoľníkov. Traverz je 10m široký a 3m vysoký a je zastrešený strieškou. Vyvrcholením projektu bolo slávnostné otvorenie a osadenie informatívneho banneru. Traverz bude slúžiť žiakom dvoch základných škôl a lukostreleckému oddielu. Deťom tak poslúži k všestrannému rozvoju. Financie boli použité na náter steny a na nákup horolezeckých chytov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Libor Füzy ; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Cieľom projektu Ekoučebňa v Belianskom Lesoparku bola a každoročne je snaha o obnovenie existujúceho, no veľmi zanedbaného priestranstva Belianskeho lesoparku v Liptovskom Hrádku. V rámci projektu sa podarilo vyčistiť lesík, obnoviť piknikovisko a vyrobiť 7 ks informačných tabúľ. Lesná pedagogika má v regióne Liptov bohatú históriu a v súčasnosti sa vyučuje len na školách. Tvorba náučného ekochodníka a Lesnej učebne poslúži na výučbu lesnej pedagogiky priamo v teréne. Finančné prostriedky boli použité na tvorbu informačných tabúľ.  
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 400 € Lucia Gajdošová; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: V rámci projektu Vybudovanie detskej záhrady a obnova studne v areáli Materskej školy v Badíne bola vytvorená detská záhradka pozostávajúca z troch veľkých drevených hrantov. Vďaka nim, ako aj vďaka zakúpenému náradiu sa podarilo deťom vytvoriť priestor pre ďalšie nové aktivity, ktorým sa môžu venovať počas pobytu vonku. Tieto aktivity zároveň podporia ich vzťah k prírode a manuálnu zručnosť. Umiestnením detskej záhradky pri vstupe do areálu materskej školy sa prispelo k zveľadeniu vzhľad školského dvora a k skrášleniu prostredia, ktoré denne vnímajú nielen deti navštevujúce škôlku, ale aj ich rodičia. Finančné prostriedky boli použité na materiál na výrobu hrantov, detské náradie a sadenice rastlín.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 700 € Lucia Prvá; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: V rámci projektu Outdoorová edukácia formou zážitkového učenia, bol revitalizovaný dvor pri Materskej škole na ulici L. Sáru v Bratislave. V rámci projektu boli vybudované nové prvky, ktoré slúžia deťom na zážitkové vzdelávanie v exteriéri. Konkrétne sa podarilo realizovať kvetinové a bylinkové záhony, rytmická hudobná a interaktívna stena, drevený altánok. Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu na altánok, prvkov na interaktívnu stenu, kvetináče, sadenice a zeminu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Lukáš Chrenko ; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: V rámci projektu Kardiotábor bol zrealizovaný tábor pre 35 deti s kardiologickým ochorením a ich súrodencov vo veku od 7 do 16 rokov. Deti v tábore získali množstvo nezabudnuteľných zážitkov na celý život, na ktoré budú ešte dlho spomínať. Vďaka prítomnosti svojich súrodencov si jednoduchšie vytvárali priateľské až rodinné vzťahy s inými, aj zdravými deťmi. Pozitívny vplyv mal tábor aj na mladých ľudí, animátorov, ktorí sa zapojili do jeho organizácie a objavili radosť z pomáhania. Finančné prostriedky boli použité na kúpu hier a výtvarného materiálu, ktorý bol využívaný počas programov tábora.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Marcela Grochalová ; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: V rámci projektu Revitalizácia detského ihriska pomocou Snoezelen terapie bol vytvorený chodník zdravia a bylinková záhrada pre deti zdravé a deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a poruchami komunikácie. Revitalizácia detského ihriska pomocou Snoezelen terapie pomáha obom skupinám detí zlepšiť ich vývoj a vzájomnú socializáciu a komunikáciu. Areál bol doplnený aj o hrací prvok s možnosťou fyzickej aktivity a sociálnej interakcie, pomocou ktorého môžu deti zapájať všetky zmysly a tým sprostredkovať senzorickú stimuláciu v priamom kontakte s prírodou. Finančné prostriedky boli použité na materiál potrebný na realizáciu chodníka a hrací prvok.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Maroš Maxian; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: V rámci projektu Odložme mobily, tablety a poďme sa spolu hrať, ktorý bol určený pre žiakov Základnej školy, sa vytvoril priestor na zelenej ploche pre oddychové, športové a telovýchovné aktivity na čerstvom vzduchu. Tieto činnosti slúžia k odstráneniu únavy a odreagovaniu z vyučovania. Pobytom a pohybom na čerstvom vzduchu sa u žiakov zvýši pozornosť, sústredenosť a pohybová zručnosť. Finančné prostriedky boli použité na financovanie trojhrazdy a steny s lanom.
b) podpora a rozvoj športu 750 € Martin Gula; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Projekt Radosťou z pohybu ku zdraviu sa zameriaval na rozvoj pohybovej kultúry v bezpečnom prostredí. Plánované aktivity sa podarilo úspešne zrealizovať za pomoci dobrovoľníkov, ktorý sa zúčastnili na úprave a vyčistení priestoru od buriny. Následne sa vybudovali nové preliezky, priestor sa skrášlil výsadbou kvetov, kríkov a stromčekov. Po ukončení sa konalo slávnostné otvorenie novej športovo-hracej zóny. Finančné prostriedky boli použité na stavbu novej reťazovej trojhojdačky. 
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 446 € Martin Lancík; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Projekt Vajnorské malé knižnice oslavujú 5 rokov mal za cieľ obnoviť dve malé knižnice a slávnostne ich vrátiť na verejné miesta ľuďom k používaniu. Neformálna skupina dobrovoľníkov v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava - Vajnory a Miestnou knižnicou Vajnory pracovala na kompletnej obnove knižníc a príprave kníh darovaným knižniciam. Dnes sú knižnice zdobené novými motívmi vajnorských ľudových ornamentov, ktoré maľovala rodáčka z Vajnor Kristína Rožňovcová. Slávnostný návrat knižníc sprevádzali interaktívne divadelné predstavenia pre deti pripravené zoskupením EDUdrama. Finančné prostriedky boli použité na obnovu knižníc, zakúpenie kníh a honorár pre hercov.
b) podpora a rozvoj športu 300 € Martin Lednár; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: V rámci projektu Budovanie a údržba trailov TBK, TCK sa zamestnanec spoločnosti Orange Slovensko v spolupráci s občianskym združením Trail Biely kríž rozhodol motivovať dobrovoľníkov budujúcich cyklotrasy a zároveň propagovať budovanie trailov medzi širšou verejnosťou pomocou propagačných materiálov- mapky trailov, orientačné mapy-informačné tabule v teréne. Cieľom bolo zapojiť do budovania trailov viac dobrovoľníkov a motivovať ich k ďalšej spolupráci. Prínosom bolo pritiahnutie mladých ľudí k športu v prírode. Finančné prostriedky boli použité na spolufinancovanie realizácie štyroch informačných tabúľ, desiatich informačných stĺpikov, propagačné nálepky a občerstvenie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 490 € Martin Očenáš ; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Projekt Výchovné poradenstvo a prevencia predstavoval intervenčnú podporu žiakom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami a intaktným žiakom k tolerancii inakosti. Súčasťou cieľa bola aj spolupráca s celou rodinou a poskytovanie odbornej starostlivosti. V rámci projektu sa podarilo zrealizovať takmer všetky plánované aktivity, ktorých cieľom bola zmena v postojoch žiakov voči sebe navzájom aj vo vlastnom vnútri. Finančné prostriedky boli použité na nákup terapeutických pomôcok potrebných k uvedeným aktivitám ako logopedická bábika, tuli vak, obria lopta a pod.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 400 € Martina Nahálková; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Hlavným zámerom projektu Oáza šantenia bolo prispieť k vytvoreniu optimálneho a hlavne rozmanitého prostredia pre deti v materskej škole. Zabezpečenie hracej a pohybovej pestrosti na školskom dvore dáva možnosť deťom získať radosť z pohybu, nadviazať kamarátstva. Finančné prostriedky boli použité na nákup strunovej hojdačky - zebry, ktorá bola osadené pod korunami listnatých stromov. Takto umiestnené hojdačky umožnia deťom počas slnečných dní presunúť svoje vonkajšie aktivity do prírodného tieňa. Samotné osadenie hojdačky prebehlo v spolupráci s rodičmi - dobrovoľníkmi a zamestnancami materskej školy.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 834 € Michal Lojko; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Zamestnanec spoločnosti Orange v spolupráci so 75. zborom skautov v Spišskej Novej Vsi zrealizoval projekt Skautská čajovňa ožíva. V rámci projektu sa spoločne pustili do obnovy priestoru skautskej klubovne, čím vytvorili kvalitný priestor pre skautov a mládež v Spišskej Novej Vsi. Priestor obnovili, skrášlili novým nábytkom a vybavením. V priestore realizujú workshopy, rôznorodé aktivity a diskusie zamerané na rozvoj mladých. Finančné prostriedky boli použité na nákup potrebného materiálu na revitalizáciu priestoru čajovne.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 410 € Naďa Lavrinčíková; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Detské 4 živly sú už tradičnou súčasťou filmového festivalu 4 živly v Banskej Štiavnici. Okrem samotných filmových projekcií určených pre mladších divákov sú súčasťou festivalu aj výtvarné a animačné dielne. Vďaka nim sa darí podporovať a motivovať talentované deti k rozvíjaniu ich schopností, ako aj posilniť neformálne vzdelanie detí a mládeže v oblasti audiovizuálneho umenia a médií. Finančné prostriedky boli použité na čiastočné pokrytie nákladov na honoráre lektorov a dabingových hercov a náklady spojené s realizáciou animačných a tvorivých dielní.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € Natália Kaková; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: V rámci projektu Chodník spomienok sa pracovalo na revitalizácii verejného priestoru, pri ktorom je každé dva roky organizovaná prehliadka ľudových piesní s už viac ako 30 ročnou tradíciou Znie pieseň Závrskou dolinou. Vybudovanie Chodníka spomienok bola jedinečná príležitosť ako priniesť úplne nový zážitok návštevníkom kultúrneho podujatia. Organizácia celého projektu, od prípravy a zberu fotiek, ich tlač, úprava terénu prebehla v spolupráci s DHZ Závrská a podporou obce Horná Súča. Vďaka nápadu spojiť historické fotografie s textom z kroniky a umiestniť ich v revitalizovanom priestore, sa vytvoril pre návštevníkov priestor, v ktorom sa spojili viaceré generácie. Finančné prostriedky boli použité na prípravu terénu a tlač fotiek na vodeodolný povrch.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 700 € Patrik Belopotočan; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Predkladatelia projektu Zeleň po celý rok chceli pomôcť domovu sociálnych služieb KOMPA, ktorý je denným stacionárom pre deti a mladých ľudí s viacnásobnými mentálnymi a telesnými postihnutiami. V rámci projektu sa pustili do prebudovania slnečnej miestnosti, ktorá však slúžila ako sklad a technická miestnosť na terapeutickú miestnosť. Jej základom sú najmä zelené rastliny, ktoré evokujú pobyt v prírode aj pre tých klientov zariadenia, ktorým to ich postihy nedovoľujú. V decembri 2018 bola miestnosť slávnostne otvorená. Finančné prostriedky boli použité na materiál potrebný na renováciu a vybavenie miestnosti ako tapety, farby, rolety, koberec, regál a pod.  
g) ochrana a tvorba životného prostredia 900 € Peter Gajdošík; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: V rámci projektu Podvodný svet Čeklíza na Malom Dunaji sa realizovalo umiestnenie akvária v starej budove Základnej školy v Bernolákove. Akvárium o objeme 840 l je napustené a osadené rybami miestnych vôd Malého Dunaja - časti Čierna a Biela voda. Zariadenie je určené ako pomôcka pre výuku predmetov Prvouka, Biológia. Starostlivosť o ryby je zabezpečená deťmi Rybárskeho krúžku na ZŠ a tak isto bude k dispozícií deťom susediacej MŠ, resp. iným školám v regióne pre potreby exkurzie miestnych sladkovodných rýb. V priebehu prestávok slúži aj na relaxáciu oddychujúcich detí a pracovníkov školy. Z finančných prostriedkov sa zakúpilo akvárium s príslušenstvom (externý filter, vzduchové čerpadlo s reguláciou množstva dodávaného vzduchu, hadičky, akvárijný štrk, pôdny substrát pre akvarijné rastliny).
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Radka Petricová; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Cieľom projektu Fest Fiesta 2018 zamestnankyne spoločnosti Orange bolo v spolupráci s ďalšími dobrovoľníkmi priniesť do regiónu Záhorie druhý ročník nekomerčného multikultúrneho festivalu Fest Fiesta. Tento zámer sa podaril a pripravil sa tak festival, ktorý svojou atmosférou nadchol miestnych, ale aj ľudí zo širokého okolia. Na festivale pracovalo približne 10 dobrovoľníkov, ktorí sa počas celého priebehu festivalu starali o pohodlie návštevníkov. Finančné prostriedky boli využité na zabezpečenie divadelného predstavenia po produkčnej stránke a celkové technické zabezpečenie festivalu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € Radovan Vargic; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Na vrchu Glanzenberg archeológovia odkrývajú a konzervujú pôvodné banícke osídlenie: hrad, kaplnku a ďalšie technické objekty. Cieľom projektu Glanzenberg expozícia bolo priblížiť tieto archeologické pamiatky pomocou animovanej expozície na turistickom chodníku, cez ktorý prechádzajú turisti. Inštalácia hry spríjemňuje náučný chodník a turistickú trasu, a to najmä pre deti. Inštalácia prebehla počas dvoch dní a bola spojená s návštevou archeologického náleziska. Dobrovoľníci už počas inštalácie získali nadšené reakcie najmä detských turistov. Finančné prostriedky boli použité najmä na materiál potrebný k výrobe a prototypovaniu inštalácie hry.
e) podpora vzdelávania 400 € Stanislav Kromka; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: V rámci projektu Dopraváčik - náš kamarát sa v spolupráci so zamestnancom firmy Orange podarilo Materskej škole na Radvanskej ul. 26 v Banskej Bystrici zakúpiť detské dopravné prostriedky, ochranné prilby a prenosné dopravné značenie. Prostredníctvom týchto prostriedkov zamestnanci materskej školy zorganizovali zaujímavé aktivity na podporu dopravnej výchovy detí. Učiteľky nadviazali spoluprácu aj s dopravnou políciou, ktorá participovala na vzdelávacích aktivitách. Spoločne vytvorili do budúcnosti základ pre skvalitnenie a rozvoj výchovy k zdravému životnému štýlu. Finančné prostriedky boli použité na kúpu dopravných prostriedkov a ochranných prilieb pre deti.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Svetozár Styk ; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: V rámci projektu Revitalizácia a skrášlenie relaxačno - oddychovej verejnej plochy v Pavčinej Lehote sa podarilo čiastočne zrevitalizovať detské ihrisko pred materskou škôlkou. Miestny dobrovoľníci, najmä z radov rodičov, odstránili staré preliezky, vyrastenú kosodrevinu a osadili sa nové preliezky ako lanová pyramída, lezecká veža so šmýkačkou. Finančné prostriedky boli použité na výrobu a osadenie lavičiek a detskej hrazdy, vrátane gumených dopadových plôch pre hrazdu a šmýkačku.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 850 € Tomáš Štefanička ; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Cieľom projektu mesto_Bicykel_lavicka zamestnanca Tomáša Štefaničku bolo výrazným spôsobom ukázať na vybraných miestach mesta, že bicykel patrí medzi nás a že ak sa chceme stretnúť s priateľmi, tak sa to dá bez taxíka a bez auta. Zároveň je dôležité mať pri presúvaní sa mestom na bicykli miesta, kde si ho ľudia môžu pripnúť a odložiť. V rámci projektu bolo zahrnuté vytvorenie návrhov na dva vizuálne príťažlivé a funkčné stojany na bicykle, ich výroba a osadenie v hlavnom meste. Financie boli použité na nákup materiálnu na výrobu stojanov, práce spojené s ich výrobou a pomocný pracovný materiál.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Viera Bodnárová; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Cieľom projektu Zeleň v našej obci bola úprava zanedbávaného a nevyužívaného priestoru v obci Ladzany a vytvorenie oddychovej zóny. Spolu s dobrovoľníkmi sa podarilo okolie vyčisť, odstrániť polámané dreviny, vysadila sa zeleň, upravili a skultúrnili sa priestory. Podarilo sa tak vytvoriť priestor na spoločné stretávanie sa a trávenie voľného času pre obyvateľov obce a jej návštevníkov. Finančné prostriedky boli využité na nákup zelene, byliniek a vykosenie trávy.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Vladimír Trnka ; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: V rámci realizovania projektu Cyklodielňa BANM 2018 cyklodielňa pravidelne raz do týždňa poskytla priestor, náradie a pomoc pri oprave bicyklov. Podarilo sa zrealizovať niekoľko dielní pre deti v spolupráci s jedným zamestnancom firmy Orange, skupinou desiatich dobrovoľníkov a podporovateľov. Prospech z projektu majú účastníci cyklodopravy v lokalite Bratislava Nové Mesto i v Bratislave ako takej. Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebného materiálu (čistiace prostriedky, duše, spojovací materiál, mazivo), nákup chýbajúceho náradia, zakúpenie materiálu pre detské tvorivé dielne. Vďaka tomu sa podarilo zabezpečiť dlhodobé fungovanie cyklodielne.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 990 € Zuzana Marošová ; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: V rámci projektu Defibrilátor AED sa podarilo zakúpiť zariadenie defibrilátoru na podporu dobrovoľného združenia Záchranná služba východ, ktoré už osem rokov nezištne pomáha tým, ktorí to potrebujú, najmä v mimoriadnych a vážnych situáciách. Členovia združenia dobrovoľníkov absolvovali školenie prvej pomoci. S novým zariadením organizovali zdravotný dozor už aj na väčších akciách, kde to nebolo len výhodou, ale aj nutnosťou. Zúčastnili sa aj viacerých pátracích akcií, pomoc poskytli aj pri dopravnej nehode motocyklistu. Finančné prostriedky boli použité na kúpu prístroja na defibriláciu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 900 € Zuzana Peciarová ; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: V spolupráci s Obecným úradom Čierny Balog, občanmi miestnej časti Komov, za pomoci miestnych podnikateľov sa v rámci projektu Revitalizácia futbalové ihriska a oddychovej zóny zatraktívnil areál futbalového ihriska a vytvorila sa nová oddychová zóna so strešným prekrytím. Obnovené ihrisko vytvorí priestor pre voľnočasové aktivity miestnych obyvateľov, detí miestnej základnej školy, ako aj pre širokú verejnosť, ktorá ihrisko navštevuje. Z finančných prostriedkov bol financovaný nákup reziva na výstavbu prístrešku, jeho prekrytie a nové futbalové siete.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Zuzana Vániová; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Cieľom projektu Miesto pre radosť bolo vytvorenie multifunkčného ihriska, kde sa budú môcť deti a ich rodičia cítiť dobre a kde dokážu stráviť príjemné chvíle so zameraním na športové aktivity a zdravý životný štýl. Za veľkej pomoci dobrovoľníkov sa dlhodobo nevyužívaná plocha vyčistila, vymuroval sa obvodový múrik a natiahlo sa oplotenie, vyrovnal sa povrch a pripravil sa na osadenie umelej trávy. Traja zamestnanci spoločnosti Orange pomohli s vyčistením plochy, s osadením stĺpikov a natiahnutím oplotenia. Podarilo sa vybudovať bezpečný priestor pre športové aktivity pre viac ako 400 detí a ich rodičov, ktoré tu môžu športovať za každého počasia. Finančné prostriedky boli použité na kúpu pletiva a vstupnej brány.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 300 € Zuzana Žiakovičová; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe 2018: Občianske združenie Bystrická Mačačáreň prevádzkuje depozit pre mačky, ktoré boli odobraté z ulice. V depozite prechádzajú potrebnou liečbou a socializáciou. Výstavbou vonkajšieho výbehu depozitu sa zvýšila kvalita života mačiek v depozite. V rámci projektu Vybudovanie vonkajšieho depozitu pre OZ Mačky Zvolen sa občianskemu združeniu spoločne s dobrovoľníkmi, ktorí pomohli so zariadením vonkajšieho výbehu, podarilo stavbu zrealizovať. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a odborné práce.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 130 € ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Projekt Jedlo spája bol zameraný na komunitnú pop up kuchyňu realizovanú Alianciou Stará Tržnica v spolupráci s Inštitútom pre migráciu. Cieľom bolo prostredníctvom propagácie tradičnej kultúry rôznych komunít žijúcich na Slovensku prepájať cudzincov s ďalšími návštevníkmi tradičných sobotných trhov. Na realizácii projektu sa okrem členov zahraničných komunít podieľali dobrovoľníci, manažér trhov v Starej tržnici a profesionálny kuchár. Projekt pomohol zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb, zlepšiť podmienky a technické vybavenie pop up kuchyne, v ktorej dostávajú priestor zahraničné komunity, migranti so svojimi rodinami, aby sa prostredníctvom tradičného jedla, ktoré je súčasťou ich kultúr, dokázali prirodzenejšie integrovať. Finančné prostriedky boli použité na výrobu mobilného varného pultu pre potreby komunitnej pop up kuchyne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Archa, n. o.; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Nezisková organizácia Archa prevádzkuje Domov sociálnych služieb pre mladých ľudí a dospelých s rôznym postihnutím. V rámci projektu Poviem ti to rukami sa klienti domova  spolu s dobrovoľníkmi z radov študentov stredných aj vysokých škôl a starších ľudí z okolia naučili pripraviť jednoduché jedlá, piecť, vytvárať ozdoby či vypestovať rastlinky. Prepájanie týchto rôznych komunít napomáha k odbúravaniu predsudkov, vzájomnému scitlivovaniu a vytváraniu vzťahov. Navyše, klienti centra mali možnosť učiť sa praktické veci do života. Cez staranie sa o rastliny, bezpečné správanie sa v kuchyni, vytváranie dekorácií ich projekt viedol k rozvoju spolupráce, zvládaniu agresivity či podpore pocitu užitočnosti. Finančné prostriedky boli využité na kuchynské pomôcky, suroviny na varenie, materiál na výrobu dekorácií a pestovanie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € AURO AUtizmus a ROdina o.z.; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Občianske združenie AURO AUtizmus a ROdina po takmer dvojročných osobných skúsenostiach zakladateľov s terapiou son-rise pre svoje autistické dieťa vytvorilo v Drietome, v okrese Trenčín, multifunkčný komunitný priestor pre konzultácie, workshopy a interaktívne besedy k son-rise terapii. Ide o prvé takéto miesto na území Slovenska, kde rodičia detí s poruchou autistického spektra môžu získať detailné informácie o son-rise terapii. Komunitný priestor je súčasne využívaný na voľnočasové aktivity pre lokálnu komunitu detí (i zdravotne znevýhodnených), rodičov, starých rodičov. Finančné prostriedky boli využité na nákup projektora a ďalšieho technického vybavenia komunitného priestoru. 
g) ochrana a tvorba životného prostredia 370 € Brestovanské FajnCentrum, o.z.; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Cieľom občianskeho združenia Brestovanské FajnCentrum je oživovanie diania v obci prostredníctvom rôznorodých aktivít. V rámci projektu Skrášlime si čakanie s pomocou dobrovoľníkov upravili a oživili priestor pred železničnou stanicou v Brestovanoch. Odstránila sa burina, položila proti burinová fólia, vysadili sa trvalky a naviezol štrk. Bola osadená i parková lavička, ktorá poslúži pri dlhšom čakaní na vlak. Projekt bol určený pre širokú verejnosť a na realizácii sa podieľali členovia združenia, občania a pracovníci obce. Finančné prostriedky boli použité na nákup lavičky, okrasných rastlín, trvaliek, fólie a štrku.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 500 € Centrum architektúry; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Projekt tvorí súčasť realizácie lesnej sauny v Spišskom Hrhove. Pri jej tvorbe sa spojilo združenie architektiek Woven, združenie Centrum architektúry, ktoré propaguje kvalitnú architektúru a združenie Čierne diery, ktoré sa venuje technickým pamiatkam a zabudnutým regiónom Slovenska. Spišský Hrhov je obec, ktorej príbeh je vzorom pri začleňovaní rómskych komunít do spoločnosti. Cieľom projektu je prepájať miestnu komunitu s komunitou umelcov, architektov a následne aj s návštevníkmi obce, ktorých sauna po jej zriadení priláka. Zároveň vnáša do malej obce originálny dizajn, ktorý tu nie je samozrejmosťou. Finančné prostriedky boli použité na materiál potrebný na výstavbu sauny a jej projektovú dokumentáciu. 
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 400 € COOLTAJNER; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Tím Cooltajneru a rodičia s deťmi vybudovali v rámci projektu netradičné dotykovo-zvukovo-kinetické ihrisko DO-ZVU-KI, ktoré je tvorené repasovanou preliezkou a panelmi podporujúcimi senzo-motorické schopnosti mladších detí. Takto zrevitalizoval zanedbanú plochu pred domom kultúry v Považskej Bystrici. Finančné prostriedky boli použité na materiál (guľatina, štrk, drobný železiarsky tovar), preliezku a desať panelov s rôznymi hracími prvkami - hudobný, presýpací, dotykový panel, panel s otáčavými geometrickými tvarmi, guľôčkovou dráhou, prevliekačkou, G-šablónami. Ihrisko DO-ZVU-KI ukázalo iné poňatie ihriska a chce inšpirovať k budovaniu ďalších netradičných hracích priestorov pre deti.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 800 € Dlhovekosť; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: V rámci projektu Medová cesta a medobranie vo Vinosadoch združenie Dlhovekosť pripravilo sprievodné podujatia s včelárskou tematikou, aby sa obyvatelia mohli priamo zúčastňovať aktivít vo včelnici, stretávať sa a príjemne spoločne tráviť čas pri zmysluplnej činnosti. Podarilo sa tak založiť tradíciu jesenného medobrania a zorganizovať aktivity zamerané na výrobu hlinených a slamených úľov a spracovanie včelích produktov. Cieľom podujatí bolo v pozitívnom smere zmeniť povedomie obyvateľov o včele medonosnej a potrebe jej ochrany. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie materiálu potrebného na výrobu úľov, pracovného náradia, ochranného oblečenia a prezentáciu.
f) ochrana ľudských práv 1 800 € Neformálna skupina Dramatický medzipriestor pod vedením Júlie Kozákovej; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Dramatický medzipriestor je divadelno-sociálny projekt, ktorý prináša tvorivé divadelné stretnutia za účelom prepájania mladých ľudí z odlišných sociálnych a kultúrnych prostredí. V rámci projektu Dramatický medzipriestor na cestách bolo zrealizované letné umelecké sústredenie pod vedením mladých divadelníkov. Skupinu tvoria rómski aj nerómski žiaci, ktorí počas sústredenia obnovili autorskú divadelnú hru Kriminálka Štvrtecký Plátek. Boli vybraní na festival Divadelné dni pod Slovenskou bránou, kde úspešne odohrali predstavenie a premietli ich krátky dokument Pújdeme do Holivúdu. Okrem prinášania divadelných predstavení do slovenských miest sa snažia búrať bariéry medzi dvoma svetmi. Prostredníctvom pozitívneho príkladu motivujú a zbavujú predsudkov inú mládež a verejnosť. Finančné prostriedky boli využité na pokrytie nákladov na ubytovanie, stravu, dopravu a odborné umelecké vedenie počas sústredenia a festivalu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 460 € Eduterra o. z.; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Občianske združenie Eduterra v rámci projektu zrealizovalo rekonštrukciu priestoru jednej časti Kultúrno - spoločenského centra obce Hrišovce tak, aby v nej vytvorilo príjemný a vhodný priestor pre pravidelné stretnutia detí a rodičov v rámci detského klubu Hriško. Pôvodná miestnosť bola pretvorená na detskú telocvičňu so zázemím pre skupinové a voľnočasové aktivity menších detí. Slávnostné otvorenie detského klubu prebehlo v deň sviatku v obci, nazývaného "kermeš". Pravidelné detské kluby s frekvenciou raz týždenne pokračujú naďalej. Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu a maľovanie miestnosti, vybavenie miestnosti (závesný úložný systém pre fitlopty, ribstol, gymnastická lavička, žinenky apod.) a na cvičebné pomôcky používané pri aktivitách v detskom klube (lopty, šatky, bránky, balančné podložky apod.).
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € Neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Emílie Bučkovej; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Absencia oddychovej a športovej zóny motivovala dobrovoľníkov z obce Hrašovík k vytvoreniu Vyhliadky na kline, drevenej vežičky s výhľadom na rieku Torysu a okolité obce i kopce. Cieľom projektu bolo vytvoriť v prostredí pod lesom oddychovú zónu s vyhliadkou na okolie, pre občanov, návštevníkov i cykloturistov, ktorí navštevujú neďaleký lesopark Furča. Spoločne prispeli k pozitívnemu dianiu v obci, prilákali turistov, cykloturistov a vytvorili podmienky pre ďalšie aktivity. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na zemné a výkopové práce, betón, drevo a spojovací materiál.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € ENJOY THE RIDE; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Občianske združenie ENJOY THE RIDE prispelo k zlepšeniu podmienok trávenia voľného času v cyklo areály Dirtpark Drábova. V rámci projektu skvalitnilo podmienky jazdenia zmenou jazdného povrchu pumptracku z hlineného na asfaltový, ktorý okrem iného umožňuje návštevníkom využiť areál aj v horšom počasí. Oceňujú to aj rodiny s deťmi, ktoré toto miesto využívajú na trénovanie a rovnako materské školy, pre ktoré členovia združenia zrealizovali dva workshopy. Aj vďaka záujmu zo strany rodičov sa tréningom budú venovať naďalej. Navyše sa možnosti využívania cyklo areálu rozšírili aj o iné ako cyklistické kategórie (skateboard, kolobežky), čo rovnako prispelo k zvýšeniu jeho návštevnosti. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie asfaltu, štrku a zabezpečenie služieb dopravy a prenájmu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Femina a spol; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Malý amfiteáter pri historickej zvonici pre cca 150-200 ľudí sa podarilo zrevitalizovať za pomoci členov združenia Femina a spol, dobrovoľníkov a miestnej komunity. Pre jeho bezpečné používanie a zachovanie na nasledujúce obdobie boli nutné výraznejšie opravy a zmeny. Vďaka výmene drevených lavíc, prekrytiu pódia a revitalizácie celého areálu je plne využívaný pri rôznych kultúrnych podujatiach, ktoré združenie organizuje. Finančné prostriedky boli vynaložené na kúpu reziva, spojovací materiál, farbu na drevo, štetce, fóliu pod krytinu, stavebné práce pri montáži a dodávke gabionov, a práce pri montáži drevenej konštrukcie a zastrešení pódia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 624,2 € Neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Ing. Jozefa Gumana; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Cieľom projektu Príroda nás spája bolo revitalizovať a zatraktívniť zanedbaný priestor v centre obce Ruské Pekľany výsadbou kvetov, drevín, osadením lavičiek, stolov a premeniť ho na oddychovú zónu pre občanov a návštevníkov. Skupine dobrovoľníkov z obce sa podarilo nielen vyčistiť a skrášliť daný priestor, ale vybudoval sa aj drevený altánok s pecou na pečenie chleba či pizze, ktorý dotvára toto miesto a ponúka ďalšie možnosti jeho aktívneho využitia. Vďaka projektu sa podarilo prepojiť obyvateľov s chatármi, chalupármi a ponúknuť rôznym členom tejto komunity miesto pre oddych a vzájomné spoznávanie sa. Finančné prostriedky boli použité na materiál potrebný na podlahu altánku, altánok, univerzálnu pec a elektroinštaláciu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 200 € Neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Ing. Oľgy Štroncerovej; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Projektom Vráťme život na Kolo dobrovoľníci opätovne vdýchli život zabudnutému a opustenému miestu v obci Žabokreky, kde sa kedysi konali tanečné zábavy. Kruhovú alej listnatých stromov, uprostred ktorej sa nachádza staré tanečné kolo, oslobodili od polámaných a suchých vetví. Neďaleko „kola“ meandruje potok Belianka a vytvára v tejto zóne neopakovateľnú atmosféru. Vďaka projektu sa vytvorilo sedenie na originálnych lavičkách, ktoré láka za každého počasia. Je to miesto pre oddych a relax spojený s prírodou. Na pump-tracku sa denne stretáva mládež aj z radov nebicyklistov, ktorí prišli povzbudiť aktívnych jazdcov. Za získané finančné prostriedky dobrovoľníci zakúpili drevo na schody a zábradlie, smetné koše podporujúce separovanie v obci a zaplatili náročné výkopové práce a modeláciu terénu. V budúcnosti sa tu plánuje realizácia viacerých tradičných podujatí pre obyvateľov aj návštevníkov obce.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 760 € KC PRIESTOR; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Zelený PRIESTOR je verejnou záhradkou poskytujúci ľuďom z komunity možnosť tráviť spoločný čas zmysluplne a kvalitne. Komunitné centrum PRIESTOR tak presunulo aktivity pre verejnosť zvnútra von a ešte viac sa otvorilo Seredčanom. V priestore si ľudia môžu zasadiť bylinky, oddýchnuť na paletovom sedení či zažiť workshop zameraný na ochranu a zveľaďovanie životného prostredia. Finančné prostriedky boli využité na nákup drobného stavebného a pracovného materiálu, technického zabezpečenia, farieb a realizovanie osvetových podujatí.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 800 € KASPIAN; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Projekt KASPIAN a komunita 2018 bol zameraný na rozvoj komunitného života na petržalskom sídlisku. Umiestnenie informačnej tabule a nápisu na budovu, v ktorej KASPIAN už dva roky sídli, pomohlo zviditeľniť toto nízkoprahové centrum a jeho komunitné zameranie. Vďaka projektu bol zrealizovaný prvý ročník letného kina, ktoré mohli zažiť aj rodiny s malými deťmi z miestnej komunity. Filmové projekcie boli pre nich časovo a aj tým, že boli realizované priamo medzi petržalskými bytovými domami, dostupnejšie. Jesenná komunitná akcia PIK-NIK s množstvom kultúrneho, zábavného a športového programu umožnila aj obyvateľom veľkého sídliska zažiť pocit susedskej súnaležitosti a vytvoril sa priestor na mnoho rozhovorov. Finančné prostriedky boli použité na kúpu dataprojektoru, premietacieho plátna, informačnej tabule, propagačných materiálov a občerstvenia. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Občianske združenie kRaj; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Vo vzdelávacej včelnici Včelí kRaj vznikla komunitná včelnica, kde majú priestor vzdelávať sa a zároveň chovať vlastné včely dlhodobo nezamestnaní. 12 z nich navyše získalo dlhodobé školenie o chove včiel. Absolventi kurzov ale aj verejnosť si môže med aj ďalšie včelie produkty spracovávať v komunitnej včelnici. Dobrovoľníci z radov budúcich aj súčasných včelárov si tak vytvorili kvalitné zázemie, kde je im poskytovaná odborná podpora s cieľom rozvoja včelárenia a získavania medu a včelích produktov v hygienických podmienkach na Slovensku. Financie na projekt ROJ: komunitné včelárenie boli využité na vybavenie medárne a komunitnej včelnice.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 600 € KreDO; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: V rámci projektu Spájame generácie sa podarilo dosiahnuť podporu medzigeneračnej solidarity a vytvoriť priestor na efektívne trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie. Do aktivít sa zapojilo 28 dobrovoľníkov, ktorí realizovali pravidelné kluby pre domácich kutilov, pre matky s deťmi, pre tvorivé duše aj pre športuchtivých. Vyvrcholením projektu bola rodinná párty, kde sa stretli všetky vekové kategórie pri spoločnom kultúrnom programe, hrách, dielňach a športových disciplínach. Finančné prostriedky boli použité na športové potreby, stolný futbal, materiál na ručné práce, pracovné náradie, Montessori pomôcky, propagačné materiály, prenájom priestorov a technicko-organizačné zabezpečenie programu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 000 € CoWorking Banská Bystrica; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Projekt Komunitné centrum - BabyEcoFriendly priniesol do novovzniknutého komunitno-coworkingového centra v Banskej Bystrici unikátne a inšpiratívne aktivity. Popri coworkingu funguje detské centrum, ktoré rodičom poskytne priestor skĺbiť rodičovské povinnosti s podnikaním a prácou. V rámci projektu boli zorganizované aj podujatia zamerané hlavne na ženy-matky, ženy-podnikateľky. Komunitno-coworkingové centrum je výnimočné aj tým, že jeho fungovanie je nastavené tak, aby sa predchádzalo vzniku odpadov. Centrum je tak unikátnou ukážkou toho, ako sa to dá. Poskytuje príjemné prostredie pre návštevníkov coworkingového priestoru a podujatí a je inšpiráciou pre firmy a ďalšie organizácie. Finančné prostriedky boli použité na zariadenie detského centra, komposter a odmeny pre lektorov. 
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 650 € Neformálna skupina aktívnych občanov Ľudia zo zátoky; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Projekt Zátoka pre radosť mal za cieľ priniesť do Zátoky pokoja najmä radosť zo športu. Pôvodný zámer - postaviť pumptrackovú dráhu sa síce naplniť nepodarilo, avšak idea radosti zo športu zostala zachovaná realizáciou mini workoutového ihriska. Okrem cvičebných prvkov sa v zátoke vytvorili aj cykloprvky, a to prírodné cyklostojany a kovový zjazd pre bicykle na schodoch z hrádze. Zároveň sa vyčistil aj nový prírodný priestor pre oddych - tzv. Zelený pavilón, ktorý sa nachádza pod korunou starej košatej vŕby a umiestnili sa dve nové drevené sedenia. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie cvičebných prvkov, montážny materiál, drevené sedenie a nástrojov, ktoré sú potrebné na dlhodobú údržbu Zátoky pokoja.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 700 € ETC..., o.z; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Dobrovoľníci z Nových Zámkov projektom Strom darom - podporné aktivity nadviazali na dlhodobejšiu snahu nielen vytvoriť v meste zelené plochy pre aktívne využívanie jej obyvateľmi, ale aj zapájaním samotných obyvateľov do ich výsadby zabezpečiť ich vzťah k danému miestu a zvýšiť záujem o mesto, v ktorom žijú. V tejto poslednej etape výsadby sa na ploche pred kinom Mier podarilo vysadiť ďalších 35 stromov. Celkovo tak bolo v priebehu roka vysadených cca 60 stromov a približne 10 - 12 druhov drevín. Okrem drevín sa podarilo obnažiť starú kamenitú cestu, ktorá bola zaintegrovaná do pevnej plochy parku. Cesta sa olemovala výsadbou trvaliek a cituľovýn a zamulčovala sa drveným kameňom. Finančné prostriedky boli použité na výrobu štítkov k 60tim stromom, informačnú tabuľu s potlačou, zakúpili sa trvalky a cibuľovín, ktoré sa vysadili na celkovej ploche cca 50 m2.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € Neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Mgr. Hany Peničkovej; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Neformálna skupina občanov v rámci projektu obnovila zanedbaný mestský park. Na projekte Vnesme spolu do parku život... sa podieľali obyvatelia bývajúci v obytnej zóne v blízkosti parku, miestne školy, cirkevný zbor, skauti, chovatelia, mesto Šahy, miestny podnikatelia a firmy. Dobrovoľníci vybudovali voliéru pre vtáctvo, jazierko s fontánou a potokom, vysadili kvety a zasiali trávu, vybudovali lavičky a pripravili terén pod detský zážitkový svet a altánok. Neformálna skupina vybudovala krásnu oddychovú zónu pre širokú verejnosť. Prostriedky boli použité na zeleň, drevo na výrobu lavičiek, pletivo a oporné stĺpy na voliéry, plachty, materiál potrebný na vybudovanie jazierka a potôčika.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 677,8 € Neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Mgr. Vladimíra Filipa; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: V rámci projektu Náučno-vzdelávací chodník Pánske Vŕšky Rudinka bol vytvorený náučno- vzdelávací chodník, ktorého cieľom je prilákať a vzdelávať návštevníkov o lokálnej faune a flóre, poukázať na prírodnú pamiatku a rezerváciu Kysuckú bránu a tým pozitívne vplývať na kultúrno-sociálny rozvoj regiónu. V rámci realizovaných aktivít boli vytvorené tri informačné tabule, na ktorých sú umiestnené informačné plagáty o miestnych zvieratách, stromoch a liečivých rastlinách. Na druhej strane sa nachádza celkovo 60 fotografií, výstupov z fotografickej súťaže, ktoré si vybrala samotná verejnosť. Finančné prostriedky boli využité na materiál potrebný na vytvorenie náučných tabúľ.
f) ochrana ľudských práv 1 000 € Nadácia Milana Šimečku; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: V rámci projektu kom[fjúžn] sa zrealizovali 4 prechádzky po Bratislave [fjúžn] walks. Cieľom prechádzok bolo ukázať Bratislavčanom a Bratislavčankám, že tu s nami žijú ľudia, ktorí sa v Bratislave nenarodili, ale tvoria dôležitú súčasť mesta - pracujú tu, študujú, majú k mestu špecifický vzťah. Do Bratislavy prišli z rôznych krajín a z rozličných dôvodov. Prostredníctvom zaujímavých miest, ktoré počas prechádzok ukázali, porozprávali svoj príbeh a povedali viac o ich živote v Bratislave. Každá prechádzka bola ukončená na mieste, ktorú vybral samotný sprevádzajúci/ca a kde bola ešte možnosť neformálne sa porozprávať. Finančné prostriedky boli použité na honorár pre sprevádzajúcich, občerstvenie na miestach, kde sa prechádzka ukončila a propagáciu podujatí.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Občianske združenie Útulný domov; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: V rámci projektu Záchrana anglického parku a návrat obecného života do parku boli realizované práce na úprave anglického parku pri kaštieli v Jablonici. S pomocou dobrovoľníkov bol park vyčistený od sutiny, vyrovnaný terén a poklopmi sa pozakrývali nebezpečné diery a jamy v zemi. Odborníci pomohli s výrubom náletových drevín, ktoré bránili rastu ostatným stromom a zasahovali do múrov kaštieľa. Pre spríjemnenie chvíľ boli pre návštevníkov zakúpené lavičky, na ktorých si môžu počas prechádzky oddýchnuť. Finančný dar bol použitý na kúpu betónových poklopov, lavičiek a poplatok za výrub stromov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Občianske združenie Barlička; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: V rámci projektu 3 Záhrady - 3 Generácie boli vytvorené komunitné záhrady vo Veľkom Šariši a na Šidlovci. Vysadené boli nové rastliny a pokosené existujúce komunitné záhrady. Projekt bol určený ľuďom so špeciálnymi potrebami a seniorom, ktorí do jeho realizácie vkladali svoje záhradkárske zručnosti. Dosiahli sa pozitívne výsledky v rámci vytvorenia nových komunitných záhrad, posilnenia komunitných aktivít, posilnenia sebavedomia mladých s ťažkým zdravotným postihnutím a podpory aktívneho rozvoja seniorov. Finančný dar bol použitý na kúpu benzínovej kosačky, okrasných rastlín, stromčekov, pracovných a ochranných pomôcok do záhrady.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 450 € Občianske združenie FRČKA; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Zámerom projektu Prečo by nemohla byť z autobusovej zastávky galéria...? bolo zozbieranie, uchovanie a následná výstava zobrazujúca históriu obce a jej obyvateľov. Výstavu sme inštalovali do autobusových zastávok v obci, ktoré sme ale upravili, aby boli dôstojným a reprezentatívnym verejným priestorom v obci. Úpravou a skultúrnením verejných priestorov autobusových zastávok sa vytvorili originálne priestory na výstavu prístupnú nielen občanom obce, ale aj jej návštevníkom a turistom. Finančné prostriedky boli použité na farby na úpravu autobusových zastávok a tlač na výstavné panely.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 200 € Občianske združenie TisArt; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Občianske združenie TisArt v rámci projektu Kultúrnejšie za Kultúrnym zrevitalizovalo, sfunkčnilo a skultúrnilo málo využívaný verejný priestor zadného dvora Mestského kultúrneho strediska v Tisovci. Po náročných terénnych úpravách, členovia združenia spolu s remeselníkmi vybudovali základy pod javisko, samotné javisko, lavičky a dobrovoľníci planírovali terén a vykonávali nátery javiska a lavičiek. Tento zrevitalizovaný priestor budú môcť využívať nielen občianske združenia na svoje aktivity, ale bude hlavne slúžiť občanom mesta na estetickejšie a kvalitnejšie trávenie voľného času. Finančné prostriedky boli použité na kúpu dreva na výrobu lavičky a javiska, náradie, farby a laky, spojovací materiál a odmenu pre remeselníkov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € Občianske združenie Bystro; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Občianske združenie Bystro zorganizovalo v spolupráci s bratislavskou cyklodielňou Cyklo Kuchyňa a lotyšskou organizáciou Radi Vidi Pats týždňový workshop výroby kreatívnych bicyklov, tzv. “freak-bikes”. Workshop bol určený mladým ľuďom od 15 do 25 rokov, ktorí sa tak mohli venovať kreatívnej aktivite s interkultúrnym presahom. Prostredníctvom workshopu si zlepšili svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku a využili inak často pasívne strávený voľný čas participatívnymi aktivitami s ekologickým rozmerom. Svojou hravosťou bicykle zaujali aj okoloidúcich ľudí v rôznom veku, ktorí si ich mohli vyskúšať počas workshopu na Tyršovom nábreží. Na workshope sa vytvorilo 8 nových bicyklov a ďalších 5 kreatívnych bicyklov bolo darovaných organizáciou Radi Vidi Pats bratislavskej cyklokomunite. Tieto kreatívne bicykle zostali v Bratislave a sú dostupné verejnosti v Bystre alebo Cyklo Kuchyni. Všetky kreatívne bicykle boli odprezentované svojimi hrdými autormi na cyklojazde mestom, ktorej sa zúčastnilo približne 300 ľudí. Z finančných prostriedkov bolo zabezpečené ubytovanie, časť cestovných nákladov a honoráre pre zahraničných lektorov, priestor a strava.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 300 € Občianske združenie Margarétka Lovinobaňa; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Cieľom projektu Spoločenské centrum Margarétka bolo zatraktívnenie obce pre jej obyvateľov a to zriadením voľnočasového centra pre všetky skupiny obyvateľov a zároveň skrášlenie okolia voľnočasového centra. Projekt bol určený pre mamičky s deťmi, deti a mládež, nezamestnaným, seniorom a marginalizovaným skupinám. Najzaujímavejšie aktivity sú tvorivé dielne, kurz PC pre seniorov a ďalšie rôznorodé jednorázové aktivity. Realizovaním projektu sa dosiahlo najmä zvýšenie kvality života v obci a to zabezpečením aktivít pre rôzne cieľové skupiny a tiež skrášlenie parčíku v centre obce. Finančné prostriedky boli použité na doplnenie výsadby v parčíku, spotrebný materiál v centre, materiál na aktivity a na propagáciu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 200 € Občianske združenie Pištáčik; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Partia mladých ľudí z Občianskeho združenia Pištáčik  v minulom roku rozbehla Letné kino Gazárka. Premietanie sa stretlo s pozitívnou odozvou širokej verejnosti, naprieč všetkými vekovými kategóriami. Premietanie je pre verejnosť bezplatné, takže prísť môže každý, kto má záujem. V rámci projektu sa zakúpil nový dataprojektor pre lepšiu kvalitu obrazu, ale aj vyššiu miery flexibility pri organizovaní premietaní v amfiteátri, v kultúrnom dome ale aj pri výučbe základov práce na PC pre seniorov v Centre voľného času Beťárik. Na realizácii sa podieľali dobrovoľníci zo združenia Pištáčik, dôchodci aj široká verejnosť. Finančné prostriedky boli použité na kúpu nového dataprojektoru.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Občianske združenie Párnický rybár; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Náučný chodník Párnické jazerá už nie je len obyčajným chodníkom v prírode. Vďaka projektu EKOcentru Pod širákom, ktoré vyrástlo v jeho strede, je lokalita zaujímavou a interaktívnou učebňou v prírode pod holým nebom, kde sa všeličo zaujímavé dozvedia nielen deti, ale aj dospelí. V rámci projektu sa podarilo zrealizovať niekoľko prvkov, cez drevený mobiliár (lavičky), interaktívny stôl so zaujímavosťami zo života zvierat a hmyzu, cez obrovský dendrofón tunajších drevín, až po vežu poznania, ktorá interaktívne a hravo naučí, ako sa starať o vtáctvo, ako rozlíšiť vajíčka či ako sa správať v lese. Finančné prostriedky boli použité na materiál a drevo na výrobu lavičiek, veže poznania, interaktívneho stola a na odborné práce spojené s ich vytváraním a osadením.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € Rada mládeže Prešovského kraja; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Rada mládeže Prešovského kraja, ktorá je tvorená organizáciami vyvíjajúcimi svoju činnosť v prospech detí a mládeže už dlhodobejšie vnímala nedostatok lokálnych športových a kultúrnych podujatí, málo priestoru na sebarealizáciu, rozvoj, angažovanie sa mladých. V rámci projektu zrealizovali dobrovoľníci na sídlisku Šváby v Prešove už 6. ročník sídliskového festivalu športu a umenia, Šváby v akcii. Súčasťou boli amatérske športové turnaje v šiestich disciplínach, tvorivé dielne, workshopy, vystúpenia, kultúrny program, koncerty, súťaže a atrakcie pre deti, ukážky cvičení, ohňová šou, ohňostroj a pod. Podujatie bolo primárne zamerané pre mládež, no taktiež rodiny s deťmi a širokú verejnosť. Finančné prostriedky boli použité na športové vybavenie turnajov, občerstvenie a pitný režim, ozvučenie, materiál a propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Rodičovské Združenie, Základná škola slov. Košúty; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Zelený školský areál v Košútoch navštevujú deti z materskej aj zo základných škôl, rodičia, mamičky s deťmi, seniori, usporadúvajú sa tu kultúrne aj spoločenské podujatia. Zámerom projektu bola rekonštrukcia starej, nefunkčnej studne na školskom dvore. Rekonštrukciou a ohradením studne, rodičia a starí rodičia vytvorili bezpečné prostredie pre deti a zároveň vytvorili príležitosť na využívanie vody zo studne na závlahu školskej záhrady a pri rôznych environmentálnych aktivitách. Projekt prepojil ľudí z komunity, ktorí nielen obnovili nefunkčnú pamiatku, ale aj skrášlili navštevovaný priestor a zlepšili podmienky pre život. Finančné prostriedky boli použité na drevenú ohradu studne, náter a čerpadlo.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 800 € STÁLE DOBRÍ n.o.; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Nezisková organizácia STÁLE DOBRÍ sa zameriava na spestrenie bežného života seniorov, posilňovanie ich sebavedomia a podporu medzigeneračných vzťahov. V rámci projektu sa zamerala na rozšírenie komunity seniorov, ktorí sú aktívni a vyhľadávajú nové zážitky. Pripravovali pre nich kultúrne, hudobné, športové ako aj náučné aktivity. Rozšírili ich o nové podujatia s kvalitnými odborníkmi, zaujímavými osobnosťami a na príjemných miestach, ktoré sú im nostalgicky známe. Finančné prostriedky boli použité na prípravu a sprostredkovanie podujatí pre seniorov a zabezpečenie odborných prednášok.
b) podpora a rozvoj športu 1 300 € Športový klub Klenová; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Športové aktivity spájajú obyvateľov obce Klenová a preto sa Športový klub rozhodol zlepšiť podmienky na futbalovom ihrisku. V rámci projektu sa členom klubu v spolupráci s obyvateľmi obce podarilo vybudovať striedačky, zakúpiť prenosné futbalové brány, aby mohli zriadiť žiacky klub, rozšíriť ihrisko, aby malo predpísané rozmery a v neposlednom rade spojiť majoritnú a minoritnú časť obyvateľov obce. Dobrovoľníci do prác nevkladali len svoj čas a nadšenie, ale neváhali použiť vlastné pracovné stroje a náradie pri prácach na ihrisku. Dokonca aj žiaci, ktorí už majú svoje futbalové mužstvo, pomáhali pri skrášľovaní okolia ihriska. Finančné prostriedky boli použité na nákup drobného stavebného materiálu potrebného na úpravu ihriska, sedadlá a trávu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 000 € Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Občianske združenie Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov je prevádzkovateľom košického útulku pre túlavých psov. Má dlhoročné skúsenosti s prácou dobrovoľníkov a organizovaním podujatí pre deti, mládež a širokú verejnosť. Projekt Aj pes si zaslúži strechu nad hlavou bol realizovaný za účasti členov združenia, zamestnancov, dobrovoľníkov, rodičov s deťmi a partnera projektu, občianskeho združenia Nádej a budúcnosť. Cieľom projektu bolo vytváranie pozitívneho vzťahu k chovu a ochrane zvierat v rodinách a posilnenie vzťahov medzi ľuďmi, ktorým nie je život zvierat ľahostajní. Spoločnými silami sa im podarilo zlepšiť životné podmienky pre psov a zvýšiť kapacitu priestorov. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na búdy a koterce a náradia na ich zhotovenie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € Vodné mlyny Oblazy, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Nezisková organizácia Vodné mlyny Oblazy, ktorá dlhodobo úspešne obnovuje, prevádzkuje a sprístupňuje Dolný - Brunčiakovský mlyn s pílou v Kvačianskej doline, v máji tohto roku získala do vlastníctva aj druhý z mlynov na Oblazoch, Horný - Gejdošovský. Schátranú stavbu nechceli nechať ďalej čakať, a tak ešte v tej istej sezóne zahájili záchranné práce. Bol odstránený zával zadnej steny mlyna, zaplátané diery v streche aj odstránené neopraviteľne zničené časti stavby a mlynského zariadenia. Vďaka tomu mohli pripraviť projekt ďalšej obnovy, s ktorým sa budú uchádzať o ďalšiu podporu. Všetky práce realizovali dobrovoľníci z rôznych kútov Slovenska, ktorí zabezpečujú aj celoročnú prevádzku areálu mlynov. Finančné prostriedky boli použité na kúpu stavebného materiálu, pracovných nástrojov, ochranných pracovných pomôcok, ale aj na prezutie pracovného vozidla mlynárov, ktorým sa v tejto ťažko prístupnej lokalite odvážal vykopaný materiál.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 850 € Občianske združenie Zaujímam sa; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Zámerom projektu Komunitný recyklátor - recyklujeme plast kreatívne bolo zvýšenie vzdelanosti o druhoch plastov ako aj zvýšenie motivácie ich triedenia a menšej produkcie na komunitnej úrovni. To všetko vďaka komunitnému recyklačnému prístroju vytvorenom v mladom kreatívnom centre ArtHouse Poprad v Poprade - Veľkej. Občianske združenie Zaujímam sa sa rozhodlo postaviť k téme kreatívne a okrem plastov do projektu zaradilo aj iné druhy odpadu. Pomocou workshopov a prezentácii sa ľudia mohli vzdelávať zábavnou formou, z ktorej si ako pamiatku odniesli vlastnoručne vyrobený kúsok. Ten im bude pripomínať hodnotu, ktorú vytvorili. Finančné prostriedky boli využité na materiály a pomôcky na výrobu 3D tlačiarne a recyklátora plastov, na zberné kontajnery a propagačné materiály.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Združenie Slatinka; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Projekt Záhrada za školou v obci Slatinka pri Zvolene mal za cieľ vytvoriť inšpiratívny a bezpečný priestor na komunitné akcie, stretnutia, oddych, učenie sa detí o prírode v prírode, ale aj na zachovanie biodiverzity a ukážky starostlivosti o prírodné záhrady. Po plánovacích stretnutiach s deťmi, rodinami aj mladými ľuďmi postupne začali úpravy - dobrovoľníci počas 3 brigád vytvorili nové miesto na majstrovanie detí s drevom, bezpečné hry s vodou pre najmenších, posedenie, vyvýšené (komunitné) záhrady s kvetmi, bylinkami, ale aj nové miesto s tieňom a hmyzí domček. Vysadili ovocné kríky, a záhradu skrášlili pitítkami pre vtáky či dekoráciami na stromoch. Súčasťou projektu bol seminár o prírodných záhradách a ošetrovaní drevín, komunitné stretnutie a vydanie kalendáru s motívom jabĺčok. Finančná podpora bola využitá na nákup tovaru a materiálu na úpravu záhrady, náradia a nástrojov, ako aj ochranných pomôcok na brigády. Miestni ľudia pomohli občerstvením, rôznym materiálom z miestnych zdrojov (kamene, drevo), ako aj spomienkami na minulosť záhrady.
b) podpora a rozvoj športu 2 150 € Združenie STORM; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: V rámci projektu Skate Jam vol.1 sa podarilo Združeniu STORM zrekonštruovať Urampu na Popradskej ulici v Nitre. Projekt vznikol v hlavách pracovníkov a klientov programu pre deti a mládež s názvom CIRKUS, s ktorými sa pracovníci stretávajú v rámci svojej terénnej práce. Počas viac ako troch týždňov aktívnej práce dokázali dobrovoľníci, najmä z radov mladých, opraviť Urampu v skateparku na Klokočine a tak prispieť k bezpečnosti jej využívania. Na realizácii sa podieľalo viac ako 50 dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na materiál - nové preglejky, dosky, nástroje, vruty, farby, spreje.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 178 € Neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Zuzany Herbrychovej; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Cieľom projektu neformálnej skupiny aktívnych občanov z Východnej ulice v Martine bolo dovybudovať zdieľaný a otvorený priestor s možnosťou aktívneho trávenia voľného času celej rodiny, zlepšenie vzťahov na úrovni obyvatelia – učitelia – rodičia na Východnej ulici a psychomotorický rozvoj detí. V rámci projektu Do stanice Hra bol obnovený drevený vláčik, obľúbené miesto hier tých najmenších, vytvorený bol aj senzorický chodník z prírodných a dostupných materiálov, ku ktorému v budúcnosti pribudne aj minibotanický chodník. Finančné prostriedky boli použité na materiál potrebný na opravu ihriska ako drevo, farba na drevo, drvený kameň, drobné náradie a pomôcky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Zuzany Miklíkovej; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: V rámci projektu Pomáhame pomáhať pripravilo dobrovoľnícke zoskupenie Strednej odbornej školy pedagogickej v Žiari nad Hronom Dobrovoľnícky deň v psom útulku. Počas tohto podujatia prebehla revitalizácia vonkajších priestorov útulku. Študenti po skupinkách pracovali na vysádzaní drevín, osádzaní lavičiek, úprave priestorov, maliarskych prácach a príprave občerstvenia. Vytvorením priestoru pre verejnosť sa zvýši návštevnosť útulku a tým sa rozšíri počet dobrovoľníkov podporujúcich jeho aktivity z radov miestnej komunity. Získané finančné prostriedky boli použité na nákup drevín, lavičiek, farieb a občerstvenia.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 500 € Neformálna skupina aktívnych občanov pod vedením Zuzany Neuschlovej; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Projekt Spájame sily v našom domove vychádzal z miestnej iniciatívy neformálnej skupiny aktívnych občanov, ktorého cieľom bola premena holého priestranstva na centrálnu zónu lokality Nová Lehota prístupnú všetkým jej obyvateľov a využiteľnú na oddych, relax a stretávanie komunity. Pri plánovaní ako aj samotnej premene priestoru, ktorý doplnili o herné prvky, lavičky a altánok, bola zaangažovaná miestna komunita. Vzniklo tak zmysluplné miesto pre voľnočasové aktivity aj utužovanie vzťahov v komunite. Finančné prostriedky boli použité na materiál na mobiliár, trávu a mulčovaciu kôru a občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € Zvolen Patriots - klub amerického futbalu; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Občianske združenie Zvolen Patriots vzniklo ako iniciatíva nadšencov amerického futbalu. Svojím odborným a dobrovoľníckym vkladom rozvíjajú tento šport a skvalitňujú podmienky na jeho realizáciu. V rámci projektu dobrovoľníci zrekonštruovali tribúnu, ktorá bola v havarijnom stave a už nezodpovedala účelu, na ktorý bola pôvodne určená. Obnovili tiež náter fasády telocvične. Na projekte sa podieľali členovia klubu amerického futbalu Zvolen Patriots, ich kamaráti a rodinní príslušníci, zamestnanci školy, členovia atletického klubu. Poskytnuté finančné prostriedky použili na materiál potrebný pri rekonštrukcii a fasádnu farbu na omaľovanie priečelia. Projektom sa podarilo zatraktívniť prostredie štadióna pre jeho návštevníkov, žiakov priľahlých škôl, športovcov klubov, ktoré na ňom pôsobia, ako aj pre širokú športovú verejnosť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 700 € Neformálna skupina Ženský inštitút tvorivosti pod vedením Nadeždy Miháľovej; projekt podporený v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec 2018: Ženský inštitút tvorivosti umožňuje ženám rôznych vekových kategórií a sociálnych pomerov stretávať sa, realizovať sa a komunikovať v príjemnej tvorivej atmosfére. V súčasnosti prebieha už jeho piaty ročník, ktorý navštevuje 50 žien vo veku od 20 do 75 rokov. Mesačné tematické tvorivé dielne realizované v rámci projektu boli zamerané na tradičné aj netradičné výtvarné a umelecké techniky. Prepojili ženy troch generácií, ktoré sa navzájom inšpirovali, odovzdávali si svoje skúsenosti a pomáhali si v ťažkých životných situáciách. Ženský inštitút tvorivosti sa tak postupne stáva miestom nielen tvorivých stretnutí, ale aj ľudskej spolupatričnosti, šírenia pozitívnej energie a kontaktu rôznych generácii žien. Finančné prostriedky boli použité na výtvarný materiál a technické vybavenie tvorivých dielní.
e) podpora vzdelávania 600 € 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, Bratislava; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Cieľom projektu bolo vzdelávanie učiteľov informatiky základných a stredných škôl o metodike vyučovania programovania v jazyku Python, základoch programovania v jazyku Python a metodike a didaktických postupoch prípravy študentov na maturitu z informatiky. Klub učiteľov informatiky na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave zrealizoval 8 dvojdňových školení v rozsahu 12 vyučovacích hodín pre učiteľov informatiky v regionálnom školstve v rôznych častiach SR. Účasť na školení bola pre učiteľov bezplatná. Školenia absolvovalo 147 učiteľov. Vďaka projektu sa podarilo na niektorých školách inovovať obsah vzdelávania predmetu informatika a niektoré školy túto inováciu plánujú v najbližšom období. Finančné prostriedky boli použité na cestovné a ubytovacie náklady lektora a symbolickú odmenu lektorovi.
e) podpora vzdelávania 900 € artRIS, občianske združenie; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Pod názvom Spestrime si svet s internetom bez kyberšikany bol realizovaný projekt aktivistami občianskeho združenia artRIS v Rimavskej Sobote. Hlavným zámerom projektu bolo rozšíriť vedomosti zdravotne postihnutých detí zo Špeciálnej základnej školy v Rimavskej Sobote v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií. Pod vedením odborníkov z oblastí počítačov a sociológie sa skupina detí vzdelávala v oblasti kyberšikany, ochrany súkromia a osobných údajov na sociálnych sieťach, bezpečného používania mobilných telefónov a preventívnej ochrany pred nástrahami internetu. Vyvrcholením projektu bolo odprezentovanie spoločnej nástenky a informačnej brožúry žiakom, pedagógom a návštevníkom podujatia. Každý účastník obdržal informačnú brožúru, kde teoretickú časť obohatili svojimi kresbami aj deti zapojené do projektu. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie workshopov, nákup notebooku, antivírového programu a tlač informačnej brožúry.
e) podpora vzdelávania 800 € Cirkevná základná škola - Narnia, Beňadická 38, 851 06 Bratislava; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: V rámci projektu Tajomný svet napísali štvrtáci z Cirkevnej základnej školy Narnia knihu s rovnomenným názvom, ktorú sa rozhodli aj vydať. Ukázalo sa, že je potrebné naučiť sa základy autorstva, autorizácie a netikety- slušného správania sa na nete, aby mohli viesť kampaň o svojej knihe. Ako dramatizačný podklad sa osvedčili komixy detí, kde deti robili chyby spolu s ich hrdinami a učili sa ich tiež spoločne naprávať. Na záver spolu s odborníkmi vytvorili mediálnu kampaň na podporu predaja vlastnej knihy, ktorá je postavená práve na ľudskosti, čestnosti a priamosti aj vo svete internetu. Cieľom projektu učenia netikety a robenia kampane bolo naučiť sa byť ľudskí kdekoľvek - nielen v reálnom svete, ale aj v tom virtuálnom. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie kreatívneho, kancelárskeho materiálu, materiálu na kostýmy, tlačové náklady a odmenu pre učiteľa.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Projektom TV Zaymus - reportáže s myšlienkou reagovala Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa na požiadavku žiakov oživiť vyučovanie praktickým a moderným prvkom - prácou s videom. V škole založili redakciu televízie, žiaci vytvorili redakčnú radu, vyprofilovali sa technici, redaktori, moderátori, strihači... Pod odborným vedením vyučujúcich informatiky sa žiaci zdokonaľovali v technike strihu a spracovania videa, pani učiteľky slovenského jazyka pomohli s výberom tém, jazykovou úpravou príspevkov a s prejavom pred kamerou. Cieľom reportáží bolo nielen informovať o dianí na škole, ale tiež šírenie posolstva dobra. Finančné prostriedky boli použité na nákup techniky potrebnej pre tvorbu a následnú úpravu videa - kamera, diktafón, notebook, médiá pre ukladanie dát, ako aj zelené plátno a iný materiál na zriadenie školského televízneho nahrávacieho štúdia.
e) podpora vzdelávania 834 € DEKIŇA, občianske združenie; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Lektori z občianskeho združenia DEKIŇA realizovali na Základnej škole v Strážskom projekt 5D :-D. V rámci projektu si štvrtáci zvýšili úroveň vedomostí v oblasti bezpečného používania digitálnych technológií, komunikačných a prezentačných zručností. Rozvíjali svoju kreativitu a tímovú prácu. Žiaci sa pravidelne stretávali, pripravovali si scenáre, natáčali a spracovávali interview k daným témam, vymýšľali a filmovali krátky náučný spot. Pozornosť v aktivitách bola upriamená na pozitívne správanie sa. Finančné prostriedky boli použité na digitálne kamery, farby na tvár, tlač materiálov a kancelárske pomôcky.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Gymnázium J.Francisciho-Rimavského; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Realizáciou projektu enviRObot sa žiaci Gymnázia J.F.-Rimavského snažili prepojiť svet IT, programovania a robotiky s environmentalistikou a obnoviteľnými zdrojmi energie. Cieľom bolo pochopiť existenciu vo svete po 4. priemyselnej revolúcii charakteristickej zlúčením technológií, ktoré stierajú hranice medzi fyzickými, digitálnymi a biologickými sférami. Využili naprogramovaných robotov a zariadenia na meranie vhodných veličín doma aj v škole. Výstupné informácie spracovali a analyzovali. Z výsledkov vypracovali energetické certifikáty na domáce spotrebiče, domy, autá a hodnotili aj kvalitu vody. Na záver študenti navrhli odporúčania a možnosti ako eliminovať, či odstrániť nepriaznivé výsledky zistení. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie digitálnych meracích prístrojov, sond, senzorov kompatibilných s IT, riadiace jednotky a súpravy alternatívnych zdrojov energie.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Gymnázium Mateja Hrebendu; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Projekt 1234 NIE JE BEZPEČNÉ HESLO poukázal na dôsledky, ktoré si neuvedomujeme, keď na sociálnu sieť denne pridávame súkromné fotografie, píšeme výroky ovplyvnené aktuálnymi pocitmi a to všetko si zabezpečujeme (ne)bezpečným heslom 1234. Študenti a učitelia školy vďaka projektu zistili, ako si vytvoriť a ako často aktualizovať bezpečné heslo. Svoje prezentačné kvality a zručnosti potvrdili formou víťazstva na grandfinále Prezentiády 2018. Projekt sprevádzali tvorivé dielne, na ktorých prebehla tvorba a realizácia výtvarných návrhov. Výstupom projektu bola edukačná prednáška študentov 2.B triedy pre všetkých študentov školy formou prezentácie a výstava zrealizovaných prác. Finančné prostriedky boli použité na výtvarný a kancelársky materiál, tlač a kopírovanie, technické vybavenie a odmenu učiteľa.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Gymnázium Milana Rúfusa; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Projekt Dejepis digitálne realizovaný na Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom bol zameraný na prepojenie dvoch zdanlivo nesúvisiacich predmetov - informatika a dejepis. Žiaci s využitím historického obsahu sprístupneného na hodine tvorili rozmanité výstupy s využitím IKT. Projekt sa zameriaval aj na dva významné aspekty - tvorivosť a zodpovednosť (kritické narábanie s informáciami z internetu, ochrana osobných údajov pri spracovaní a publikovaní, autorské práva, duševné vlastníctvo). Zapojili sa niektoré triedy, ktoré pracovali pod vedením pedagógov. Zvyšní žiaci školy profitovali z využívania vytvorených vzdelávacích materiálov- kvízov, multimediálnych materiálov, filmu, a pod. Finančné prostriedky boli použité na nákup digitálnej techniky - tabletov a vreckových nahrávacích zariadení, kancelárskych potrieb, toneru a prostriedkov na uchovávanie záznamov, informácií a výstupov.
e) podpora vzdelávania 1 400 € Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: V rámci projektu Youtuberi v škole sa žiaci Gymnázia P. O. Hviezdoslava oboznámili s tvorbou kvalitných mediálnych obsahov a diskutovali o sile vplyvu médií počas dvoch besied s odborníkmi z mediálnej oblasti. Následne vytvorili nástenku pre všetkých žiakov školy, kde ich kreatívnou formou informovali o zistených skutočnostiach. Zapojení žiaci zároveň vytvorili 17 vzdelávacích videotutoriálov pre celkovo 11 predmetov, pričom svoju prácu, jej priebeh i výsledok, odprezentovali na mediálnom workshope. Zámery projektu oslovili i pedagógov školy, ktorí ocenili najmä inovatívnosť a prínosnosť práce žiakov a jej využiteľnosť do budúcnosti. Zároveň sa podporili medzipredmetové vzťahy, vďaka čomu mali žiaci možnosť kreatívne a kriticky posúdiť význam nadobudnutých vedomostí na jednotlivých predmetoch. Vytvorené videotutoriály vytvorili základ pre didaktickú videotéku, ktorá sa sprístupnila pre všetkých pedagógov a stali sa tak nielen cieľom práce žiakov, ale aj východiskom budúcej práce učiteľov. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie videokamery, notebooky a licencie na potrebný softvér. 
e) podpora vzdelávania 700 € Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM - Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky Érsekúrváj; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Realizátorom projektu Rozmýšľaj kriticky vo svete médií! bolo Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM – Pázmány Péter Gimnázium so sídlom v Nových Zámkoch. Cieľovou skupinou boli žiaci danej výchovno-vzdelávacej inštitúcie, pričom sa spoluparticipovalo aj s inými subjektmi – základnou školou, špeciálnou školou, ale aj univerzitou. Počas realizačného obdobia sa splnili všetky vytýčené ciele, ktoré boli smerované na rozvoj mediálnej kultúry žiakov školy zavedením tabletov do vyučovacieho procesu. Medzi výstupy projektu patrila najmä elektronická kniha (e-book), ale aj vlastné učebné materiály a postupy, televízny spot ako aj iné materiály, vhodné na vzdelávacie a demonštračné účely. Finančné prostriedky boli použité na nákup tabletov a príslušenstva.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Gymnázium sv. Edity Steinovej; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach realizovalo pre žiakov 8-ročného odboru projekt Mediálna výchova na Gymes-e. Aktivity boli zamerané na témy: Mediálne gramotní GYMESÁCI, Online hrozby a závislosť od internetu, Deti na nete a Body image a identita. Najväčším prínosom boli hostia, ktorí školu v rámci projektu navštívili. Počas realizovaných aktivít sa uskutočnili stretnutia s odborníkmi, vďaka ktorým si žiaci osvojili etiketu žurnalistiky a pozitívny a negatívny vplyv médií na vývin jedinca. Finančné prostriedky boli použité na nákup techniky, ktorá sa v rámci projektu a následne po ňom využívala - TV monitor a kamera s príslušenstvom, kancelárske potreby a lektorské zabezpečenie.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Gymnázium Terézie Vansovej; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Na realizácii projektu Som na tebe závislý sa podieľali žiaci osemročného gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni. V rámci projektu sa žiaci zúčastnili výchovného koncertu s tematikou kyberšikany, vytvorili komixy, ktoré sú zadnou stranou podložiek do zošita, nacvičili krátke divadelné predstavenie, pomocou mobilného telefónu natočili videá pokusov a zostavili z nich DVD, vytvorili informačný poster a natočili krátky film. Výsledky svojej práce prezentovali na záverečnej konferencii pred rodičmi, žiakmi a učiteľmi školy. Žiaci počas projektu odpovedali na otázky v ankete na stránke školy, kde mohli vyjadriť svoj názor na výchovný koncert a mohli vybrať najlepší komix. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych potrieb, úhradu vstupného na výchovný koncert, tlač podložiek do zošita a nákup prenosného premietacieho plátna.
e) podpora vzdelávania 1 499 € Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine v rámci projektu Najskôr premýšľaj, potom konaj zrealizovalo aktivitu pre svojich žiakov, pri ktorej poukázali na nevyhnutnosť potreby kritického myslenia pri vyhľadávaní a spracovávaní informácií, ktoré dnes ponúkajú digitálne technológie. Pre rozšírenie tejto myšlienky medzi väčšou komunitou žiakov zorganizovali konferenciu, na ktorej žiaci prezentovali svoje zistenia s využitím inej ako tradičnej možnosti prezentovania - s využitím AppleTV a iPadu. Vytvorili panelovú informáciu so žiackymi zisteniami v priestoroch školy, aby tieto informácie boli dostupné všetkým žiakom. Finančné prostriedky boli použité na nákup prezentačných pomôcok Apple TV a iPad, tlač informačných materiálov a pomôcok pre zrealizovanie niekoľkých fyzikálnych experimentov.
e) podpora vzdelávania 1 033 € Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Projekt s názvom Hráme sa s bezpečnosťou bol realizovaný na pôde Gymnázia v Giraltovciach. Moderné technológie, internet a počítačové hry sú súčasťou každodenného života mladých ľudí, preto sa rozhodli hravou formou priblížiť a poukázať na nástrahy internetu prostredníctvom počítačovej 2D hry. Vďaka projektu sa podarilo zlepšiť vyučovací proces a motivovať žiakov. Okrem samotnej tvorby počítačovej hry, sa žiaci zúčastnili besedy Bezpečnosť na internete so zameraním na kyberšikanu. Súčasťou projektu boli motivačné prednášky pre cieľovú skupinu a testovanie počítačovej hry. Finančné prostriedky boli použité na kúpu hardvéru a ostatných komponentov PC, na potrebné licencie na programovanie hry.
e) podpora vzdelávania 853 € Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance ; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Projekt 3D tlačiareň z e-odpadu bol primárne určený a zároveň realizovaný maturantmi z predmetu informatika. Žiaci v rámci aktivít zostrojili plne funkčnú 3D tlačiareň z elektroodpadu. Následne sa učili modelovať vlastné návrhy tlače, napríklad na tlač chýbajúcich dielov v stavebnici Lego robota. Cieľom bolo podporiť logické a konštrukčné myslenie a prepojenie informatiky s praxou. Finančné prostriedky boli využité na nákup elektro súčiastok a notebooku.
e) podpora vzdelávania 900 € Liečebno-výchovné sanatórium; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Predkladatelia projektu Rozumne s netom z Liečebno-výchovného sanatória v Bratislave zlepšili informovanosť žiakov s ADHD o bezpečnej komunikácii na internete, zvýšili informovanosť a prevenciu pred kyberšikanovaním a zlepšili komunikačné schopnosti žiakov. Žiaci sa zúčastnili workshopu o kyberšikanovaní a vytvorili informačný kútik do učebne informatiky, ktorý informuje o bezpečnosti správania sa na internete. Natočili edukačný film o kyberšikanovaní, s ktorým sa zúčastnili na súťaži tvorivosti Bibiana. Vytváranie a prezentovanie videí o preberaných témach zefektívnilo prácu žiakov so získanými vedomosťami a zlepšilo ich komunikačné zručnosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup tabletov, farieb na sprejovanie a kancelárskych potrieb.
e) podpora vzdelávania 1 100 € Spojená škola Dudince; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Spojená škola Dudince v rámci projektu Mediálne hviezdy z 8. A zrealizovala účinnú a efektívnu mediálnu výchovu, keďže médiá tvoria často najvýznamnejšiu zložku voľného času žiakov. Projekt bol určený pre žiakov ôsmeho ročníka, ktorí svoje výstupy šírili medzi spolužiakmi. Deti sa učili kriticky nazerať na mediálny obsah a z pasívnych užívateľov sa stali kreatívni tvorcovia. Na aktivity projektu škola nadviaže aj v budúcnosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup programov, ktoré žiakov stavajú do role tvorcov mediálnych obsahov, na nákup e kníh a na tvorbu náučných tabúľ. 
e) podpora vzdelávania 770 € Spojená škola internátna, Školská 10, Michalovce; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: V rámci projektu Zodpovedne.NET žiaci 5. - 9. ročníka Špeciálnej základnej školy internátnej v Michalovciach použitím špeciálno-pedagogických metód, svojou aktívnou činnosťou a formou dramatického vyučovania prirodzenejšie získali vedomosti a zručnosti v oblasti zodpovedného používanie internetu. Žiaci pripravili kulisy, nacvičili a odohrali muzikál s názvom Tri prasiatka, alebo zodpovedne na internete a navrhli pravidlá zodpovedného správania sa internete. Finančné prostriedky boli použité na tlač materiálov, výrobu kulís, rekvizít, kostýmov a odmenu pre učiteľa.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Spojená škola Tvrdošín; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Zámerom projektu Internet v kocke bolo prehĺbiť u žiakov Spojenej školy v Tvrdošíne záujem o sieťové technológie. Výsledok dosiahol svoj efekt. Zapojený žiaci predviedli praktické zručnosti, zdokonalili sa v teoretických vedomostiach a naučili sa veľa aj nad rámec bežného učiva. Internetová kocka bude slúžiť ako didaktická pomôcka vo vyučovaní odborných predmetov so zameraním na sieťové technológie, prispeje k pochopeniu fungovania internetu a podporí ďalších žiakov v záujme o technické odbory. Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu ako spájkovacia stanica, ventilátory, sieťový adaptér, prevodník a pod.
e) podpora vzdelávania 1 141 € Spojená škola, J.Rumana 6, Liptovský Mikuláš; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Projekt E-rozprávková knižka - autistu si získa Spojenej školy v Liptovskom Mikuláši bol zameraný na vytvorenie rozprávkovej knihy s krátkymi vetami, v ktorých je každé slovo vizuálne podporené piktogramom. Piktogramy sa vytvárali v špeciálnych programoch pre alternatívnu komunikáciu. Cieľovou skupinou boli žiaci s autizmom a neverbálni žiaci s viacnásobným postihnutím, ktorí boli v rámci vyučovania aktívne zapájaní do procesu tvorby knihy. Kniha žiakom umožňuje ľahšie porozumieť deju jednoduchých rozprávok, pútavou a atraktívnou formou im spestruje čítanie a porozumenie a približuje im svet fantázie. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnych programov pre tvorbu piktogramov a materiál na tvorbu a tlač e-knihy.
e) podpora vzdelávania 800 € Spojená škola, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: V rámci projektu Učenie moderne a hravo absolvovali pedagógovia Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste školenie zamerané na výučbu programovania mobilných zariadení. Následne v tejto oblasti vyškolili žiakov, s ktorými vytvorili niekoľko aplikácií. Za účelom zefektívnenia výučby učitelia vytvorili video návody, čím žiakom spestrili formu vzdelávania a efektívne prezentovali programovanie ako dynamický proces, pomocou ktorého si žiaci dokážu osvojiť širokú problematiku programovania aj formou samoštúdia. Okrem zvýšenia vedomostí dosiahli u žiakov aj zvýšenie motivácie, keďže sa žiaci dobrovoľne rozhodli zriadiť si vývojársky Google Play účet a zapojiť sa do programátorskej súťaže. Finančné prostriedky boli použité na realizovanie školenia programovania mobilných zariadení a kúpu dvoch zariadení s príslušenstvom pre simulovanie/testovanie Android aplikácií.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Súkromná základná škola, Kechnec 13; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Žiaci základnej školy v rámci projektu Odmeňme sa za celoročnú prácu školským časopisom tvorili školský časopis. Obsah vymýšľali počas vyučovania, čím pedagógovia realizovali mediálnu výchovu ako súčasť bežných vyučovacích predmetov. Celá tvorba začala preškolením pedagógov odborníkmi. Nasledovala samotná tvorba príspevkov na rôznych hodinách (napr. na matematike sa písali rýmovacie básničky, na vlastivede o miestach, ktoré žiaci navštívili, na informatike spracovali texty do digitálnej podoby). Finančné prostriedky boli použité na nákup softvéru a hardvéru, ktorý bol potrebný pri tvorbe časopisu, na grafické spracovanie fotiek, fotoaparát či skener a na náklady na tlač časopisu.
e) podpora vzdelávania 1 490 € Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: V rámci projektu Siedmaci - lovci hoaxov sa žiaci základnej školy učili rozlišovať fakty od nepravdivých informácií. Zistili, že hoax je médiami šírená nepravdivá informácia, ktorá je však podložená navonok uveriteľnými informáciami. Na hodinách pracovali pomocou i-Padov s rôznymi médiami, informácie si overovali v literatúre, v encyklopédiách. Svoje zistenia prezentovali pred svojimi spolužiakmi, pred ostatnými žiakmi školy a nakoniec pred rodičmi a učiteľmi na celoškolskom stretnutí. Finančné prostriedky boli použité na nákup encyklopedickej literatúry, iPadov a fotoaparátu.
e) podpora vzdelávania 900 € Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová realizovalo projekt Zdieľajme internet bezpečne a zodpovedne. Žiaci si na hodinách informatiky vlastnou výskumnou činnosťou vzdelávali a osvojovali si kompetencie v práci s digitálnymi wi-fi technológiami. Jednotlivé aktivity začali monitoringom a zistením východiskového stavu vo svete domácich wi-fi technológií a pokračovali nákupom bezpečných wi-fi technológií, ich konfiguráciou, zabezpečením a tvorbou manuálov konfigurácie jednotlivých zariadení pre širokú verejnosť. Vďaka uvedomeniu si dôležitosti bezpečnosti wi-fi sietí a získaným zručnostiam študenti zmenili stav bezpečnosti domácich wi-fi sietí k lepšiemu. Finančné prostriedky boli použité na úhradu wi-fi rooterov.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Špeciálna základná škola Odborárska 2, Košice; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Žiaci Špeciálnej základnej školy na Odborárskej ulici v Košiciach boli v rámci projektu Médiá majú slúžiť, nie ohrozovať zapojení do dvoch rovín mediálnej výchovy. V rámci prvej absolvovali žiaci 8.-9. ročníka workshop zameraný na rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k médiám s prihliadnutím na ich sociálne a zdravotné znevýhodnenie. Získané vedomosti a zručnosti ďalej prezentovali mladším žiakom formou peer programu. Druhou rovinou bolo vytvorenie multimediálneho predstavenia Me som Rom. Vyše 400 divákov v 4 predstaveniach videlo negatívne ukážky o Rómoch z médií, na ktoré mladí herci reagovali na pódiu. Finančné prostriedky boli použité na cesty na predstavenia, mzdu pre hudobníka a choreografa, nákup ozvučenia a materiálu na workshopy.
e) podpora vzdelávania 800 € Špeciálna základná škola, A. Sládkoviča 24, Žarnovica; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Na projekte Spoznávame svet médií pracovali žiaci 7. až 9. ročníka Špeciálnej školy v Žarnovici. Spoločne s vyučujúcimi realizovali aktivity, ktoré im boli blízke a oboznamovali sa s novými pojmami, ktoré sa používajú v mediálnej oblasti. Učitelia boli v pozícii sprievodcov a koordinátorov, dopĺňali a pomáhali pri tvorbe prezentácií. U žiakov sa zdokonaľovali komunikačné schopnosti, posilňovalo sa ich sebavedomie, schopnosti vyhľadávať, triediť a spracovať potrebné informácie. Poznatky získané touto netradičnou formou sú trvalé, zažité a ľahko obnoviteľné. Vytvorené prezentácie sa stali materiálom aj pre nasledujúce ročníky. Finančné prostriedky boli použité na nákup učebných pomôcok a zabezpečenie realizácie aktivít.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Základná škola Jakubov; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Základná škola Jakubov v rámci projektu Fotografia-médium Generácie Z zorganizovala niekoľko workshopov pod vedením odborného lektora- dokumentárneho fotografa, kde sa žiaci naučili, ako vytvoriť dobrú fotografiu, ako ju upraviť, a aké pravidlá pri fotografovaní dodržiavať. V rámci inovatívnych hodín informatiky žiaci fotografovali zaujímavé osobnosti a miesta v obci Jakubov, jeho faunu a flóru a z upravených fotografii vytvorili interaktívnu mapu, ktorá bola vynikajúcou vzdelávacou pomôckou pre vyučovanie regionálnej vlastivedy a geografie. Cieľom projektu bolo formou zážitkového vzdelávania zvýšiť úroveň vizuálnej gramotnosti žiakov a rozvíjať ich interaktívne zručnosti cez priamu tvorbu, úpravu a prezentáciu fotografii. Výstupom projektu bola vernisáž výstavy, kde svoje fotografie žiaci odprezentovali spolužiakom, rodičom, učiteľom a obyvateľom obce Jakubov. Finančné prostriedky boli použité na nákup licencie softwéru Lightroom na úpravu fotografii a zabezpečenie lektorov.
e) podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola Jána Bakossa, Banská Bystrica; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: V rámci projektu 5 spôsobov programovania sa na Základnú školu J. Bakossa v Banskej Bystrici zakúpilo 5 kusov robotov Phiro Pro Unplugged, ktoré sú programovateľné 5 spôsobmi. Roboty sa využívali nielen na vyučovaní informatiky v 3. - 8. ročníku a mimoškolskom krúžku realizovanom na základnej škole, ale aj na informatickom krúžku na Katedre informatiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Veľký dôraz sa kládol na tímovú spoluprácu žiakov a kreativitu, čo malo za následok to, že žiaci si aj sami vytvárali úlohy súvisiace s programovaním robota. Ukážkou úlohy programovanej cez Pocket Code je detekcia tváre či ovládanie robota pomocou gyroskopu mobilného telefónu. Finančné prostriedky boli použité na kúpu robotov Phiro a odmenu.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola Jána Drdoša; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Projekt STEM vyučovanie programovania uskutočnený na Základnej škole Jána Drdoša vo Vígľaši bol zameraný na prepojenie prírodných vied, technológií, strojárstva a matematiky. Najskôr sa zakúpila 3D tlačiareň Prusa i3, vďaka ktorej si žiaci vytvorili v prostredí Tinkercad 3D hlavu, telo a nohy vrátane chodidiel. Všetko sa vytlačilo na 3D tlačiarni. Potom žiaci dostali Arduino jednotku, batérie, servomotory na to, aby mohli skonštruovať robota, ktorý sa bude reálne pohybovať. Následne sa s pomocou lektora robot naprogramoval tak, aby tancoval. Zároveň sa pomocou 3D tlačiarne a softvéru Tinkercad vytvorilo robotické auto, Archimedova skrutka, potápač, kľúčenka a iné. Finančné prostriedky boli použité na kúpu 3D tlačiarne Original Prusa i3 MK3 3D printer, Materiál ABS pre 3D tlačiareň, Arduino súčiastky a lektora.
e) podpora vzdelávania 500 € Základná škola Korňa; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Základná škola Korňa v rámci projektu Vieme povedať dosť pripravila náučnú prezentáciu a 10 piktogramov bezpečného správania sa na internete a v rámci náučných workshopov aktívne zapojila do aktivít projektu skupiny mladších žiakov. Žiaci sa zúčastnili prezentácie žiackych prác spolu s workshopom pre žiakov ZŠ Klokočov, Spojenej školy sv. Jozefa Turzovka a žiakov prvého stupňa ZŠ Korňa, ako aj náučného vianočného workshopu pre rodičov. Výstupom okrem literárnych textov a žiackych prác starších žiakov a prezentácií mladších žiakov bola nástenka v škole a webová stránka školy. Finančné prostriedky boli použité na nákup odbornej literatúry a spotrebného materiálu na výrobu leporela a piktogramov.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským - Katona Mihály Alapiskola, Hlavná 503, Búč- Bucs; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: V dobe digitálnej technológie, aplikácie a virtuálnej reality vytvorila Základná škola Mihálya Katonu s VJM Búč pre žiakov a pedagógov Dielňu digitálnej FABrikácie, kde sa žiaci a pedagógovia stali nielen využívateľmi, ale aj kreatívnymi stvoriteľmi alebo aj vynálezcami. V rámci projektu dielňu rozšírili micro:bit-mi, programovateľnými mikrokontrolérmi a počítačmi. Škola zorganizovala otvorené tematické workshopy a vytvorila webovú stránku, kde pravidelne zverejňovala výstupy projektu. Finančné prostriedky boli použité na kúpu notebookov, materiálu ako miktokontroléry, struny do 3D tlačiarne a odmenu pre koordinátora.
e) podpora vzdelávania 1 470 € Základná škola Pavla Orzságha Hviezdoslava Trstená; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Čo sa skrýva v babkinej truhlici? Spomienky a poklady našich predkov. Žiaci 7. a 8. ročníka sa na chvíľu vrátili do minulosti a vnímali ju z pohľadu vlastných skúseností a zážitkov. Prostredníctvom tvorivých aktivít sa preniesli do doby starých rodičov a tak prežívali nimi trávenú mladosť, zvyky, tradície a vyskúšali si ľudové remeslá. Počas realizácie projektu sa na chvíľu stali fotografmi, kameramanmi, moderátormi a hercami a spoločne aj so žiakmi z mladších ročníkov vytvorili zážitkové DVD zvykov a tradícií. Naučili sa pracovať s modernou technikou, vytvorili si vlastný internetový blog. Zapojením kreativity a tvorivosťou vytvorili malé školské múzeum oravskej dediny. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie fotoaparátu, softvéru na spracovanie fotografií, kancelárskych potrieb, látok na kroje, modelovaciu hmotu a dekoračný materiál.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola Petra Škrabáka, Ul. M. Hattalu 2151, Dolný Kubín; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Vytvorením on-line portálu www.ekoobjektiv.sk mohla Základná škola Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne prepojiť environmentálnu výchovu, ktorej sa na škole veľmi aktívne venujú, a praktickú mediálnu výchovu. Žiaci, členovia autorského kolektívu, sa naučili vytvárať zodpovedný a hodnotný mediálny obsah, rozlišovať podstatné a nepodstatné informácie, obsluhovať komunikačné technológie, komunikovať s rozličnými respondentmi. Reakcie na príspevky žiaci pozorne sledovali a bolo zrejmé, že ich inšpirujú k ďalším aktivitám. Finančné prostriedky boli použité na nákup kamery, fotoaparátu, softwaru) a vytvorenie webovej stránky.
e) podpora vzdelávania 500 € Základná škola s materskou školou Krivec I. 1355, Hriňová; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Vďaka predkladateľom projektu Kto skutočne si? zo Základnej školy Krivec v Hriňovej sa spestrili vyučovacie hodiny informatiky a do projektu sa aktívne zapojili skupiny mladších aj starších žiakov. Počas vyučovacích hodín priamo diskutovali s odborníkmi, absolvovali besedy na témy dôveryhodnosť, pravdivosť informácií na webe, či anonymita na webe s pani psychologičkou z CPPPaP Detva. Vyučovacie hodiny boli praktickejšie, žiaci tvorili príbehy a kresby do leporela. Pripravovali pomôcky, ktoré sú trvalé a môžu sa využiť aj v budúcom školskom roku. Vyplnili dotazník o používaní internetu a mobilných zariadení. Ďalším výstupom bola nástenka v škole a webová stránka prístupná verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie spoločenských hier, plastového šachu, kancelárskych potrieb na nástenky.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Základná škola s materskou školou Rabčice 194; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Projekt kriticky@logicky realizovaný Základnou školou Rabčice umožnil ďalej šíriť inovatívne metódy vzdelávania v oblasti kritického myslenia pri práci s rôznymi zdrojmi informácií. Technické vybavenie, ktoré škola získala vďaka projektu "otvorilo bránu" k realizácií novej koncepcie výučby, ktorá prekračuje hranice predmetov a vytvára ucelený obraz poznania, ktoré prislúcha dnešnej dobe, 21.storočiu. Projektových aktivít sa zúčastnili žiaci ZŠ s MŠ Rabčice a výstupy projektu sú prístupné širokej verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup 4 ks notebookov.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v rámci projektu Tvor a pracuj bezpečne s KODU GAME LAB zorganizovala celoštátnu súťaž v programovaní hier. Špecializovaný program Kodu Game Lab prebudil u žiakov tvorivé schopnosti, ponúkol priestor pre kreativitu a realizáciu ich fantázie. Žiaci si vytvorili vlastnú hru, určili jej pravidlá. Počas projektu sa zrealizovali 3x online webináre zamerané na programovanie KODU pre jednotlivé školy. Na hodinách informatiky sa žiaci naučili systematicky pracovať na programovaní svojej hry. Vyvrcholením bol finálový deň KODU CUP, kde si zmiešané tímy prihlásených škôl zmerali svoje nadobudnuté kompetencie v programovaní. Finančné prostriedky boli využité na nákup notebookov určených k programovaniu hier na škole a k práci na skupinových aktivitách v rámci finálového dňa Kodu Cup.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola s materskou školou ; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Žiaci ôsmeho ročníka ZŠ s MŠ Slovanská Púchov si prostredníctvom projektu Ulice slávnych pripravili interaktívne prezentácie o živote a diele významných slovenských spisovateľov, ktoré predviedli svojim spolužiakom, rodičom i verejnosti priamo na ulici nesúcej meno tohto významného spisovateľa. Cieľom projektu bolo, aby sa žiaci naučili využívať viaceré zdroje informácií, overovať a uvádzať zdroje a tým sa vyvarovať plagiátorstvu. Vďaka aktivitám projektu si žiaci osvojili zodpovedný prístup pri využívaní médií a vytváraní vlastných mediálnych produktov. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie pomôcok a materiálu ako laminovací stroj, dataprojektor, projekčné plátno, reproduktory a odmenu pre realizátora.
e) podpora vzdelávania 650 € Základná škola s materskou školou, Prakovce 307; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Vďaka projektu Objavujme spolu a hravo si žiaci Základnej školy s materskou školou v Prakovciach vyskúšali ako vzniká film. Cieľom aktivít bolo zlepšenie vzájomnej komunikácie žiakov, hľadanie riešení problémov súvisiacich so zodpovedným a bezpečným používaním digitálnych technológií, rozvoj kritického myslenia a mediálnej komunikácie. Žiaci vytvorili webovú stránku informujúcu o projekte, urobili prieskum na škole, vymysleli scenár, nacvičili a natočili scénky, zostrihali a upravili natočený materiál do tematicky zameraných videí. Výstup je prostredníctvom internetu dostupný širokej verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup špecializovanej študijnej literatúry, digitálnej kamery, na materiálne zabezpečenie projektu a na odmenu pre koordinátora.
e) podpora vzdelávania 600 € Základná škola Seňa; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Vďaka projektu Bezpečná učebňa na Základnej škole Seňa sa žiaci 3. až 7. ročníka môžu učiť informatiku a informatickú výchovu v modernej a funkčnej počítačovej učebni. Počas vyučovania diskutovali o dôležitých témach ako napríklad rozpoznanie falošných informácii, hoaxov, ako aj o bezpečnosti hesiel a rizikách moderného internetu. Vyskúšali si zahrať scénky, vypĺňali pracovné listy a tvorili projekty na e-témy ako sú bitcoin, firewall a zaručený elektronický podpis. Do vynovenej učebne taktiež zavítali hostia z firmy Eset a projektu Deti na nete, aby sa s deťmi rozprávali o bezpečnosti na internete a o online hrozbách a závislostiach od internetu. Finančné prostriedky boli použité na vymaľovanie a vyzdobenie učebne informatiky vzdelávacími plagátmi a nástenkou, tlač a laminovanie učebných materiálov, informačných plagátov a výzdobu násteniek.
e) podpora vzdelávania 310 € Základná škola Trebatice; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Projekt Neuviazni! realizovala Základná škola Trebatice pre žiakov všetkých ročníkov. Besedou a workshopom uviedli tému internetovej bezpečnosti a poskytovania informácií o sebe cudzím ľuďom. Počas projektu sa žiaci oboznámili s nástrahami mobilov, počítačov, online komunikácie a naučili sa reagovať na nebezpečenstvá a ohrozenia, s ktorými sa môžu stretnúť pri neopatrnosti na internete. Žiaci zábavnou formou spracovali informácie a vytvorili z toho leporelo, komiks a nacvičili si hranie rolí. V rámci aktivít naprogramovali hru Labyrint, vďaka ktorej sa naučia vyhýbať nástrahám internetu. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu k workshopu, k hraniu rolí - na vytvorenie kulís a kostýmov, na vytlačenie a zalaminovanie výstupov.
e) podpora vzdelávania 1 100 € Základná škola v Sabinove, Ulica 17.novembra 31, Sabinov; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Žiaci Základnej školy v Sabinove sa zapojili do projektu Kde bolo, tam bolo, ktorý pojednával o problematike kyberšikany. Projekt bol realizovaný na vyučovacích hodinách občianskej náuky, informatiky, výtvarnej výchovy, slovenského jazyka a prostredníctvom workshopov. V priebehu realizácie projektu sa žiaci zúčastnili zaujímavých besied so psychológmi a odborníkmi na problematiku kyberšikany. Vytvorili výstupy ako rozprávková kniha o kyberšikane napísaná na motívy slovenských ľudových rozprávok, CD s nahovorenými rozprávkami, tvorba omaľovánok, nálepiek, videí o kyberšikane a plagátov. Finančné prostriedky boli použité na nákup pomôcok na realizáciu projektu ako napríklad mikrofóny, statív, kancelárske potreby ako aj na zviazanie knihy, výrobu CD a DVD s potlačou a obalmi.
e) podpora vzdelávania 1 280 € Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Pedagógovia zo Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici v rámci projektu Programujeme s legom spestrili vyučovacie hodiny informatiky prácou s robotickými stavebnicami. Zostavené a naprogramované roboty predviedli ôsmaci svojim mladším aj starším spolužiakom. Krátky videofilm z predvádzania bol premietnutý aj rodičom a budúcim prváčikom. Traja najlepší reprezentovali školu na celoslovenskej súťaži Robocup Slovensko 2018, kde získali 9. miesto. Aktuálne informácie, fotografie a krátke videofilmy boli prezentované na webovej stránke, nástenke a na monitoroch na chodbách školy. Finančné prostriedky boli použité na nákup štyroch robotických stavebníc Lego Mindstorms Home edition.
e) podpora vzdelávania 1 100 € Základná škola, Ul. dargovských hrdinov 19, Humenné; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Cieľom projektu Oži v škole svojho prvého robota bola implementácia robotiky a programovania do vyučovania predmetu informatika v nižších ročníkoch nižšieho sekundárneho vzdelávania s využitím inovatívnych metód vzdelávania a vybudovanie základov pre učivo robotiky a programovania vo vyšších ročníkoch ZŠ. Hlavnou materiálnou pomôckou boli robotické súpravy LegoBoost s príslušnou aplikáciou a iPady. Žiaci počas celého školského roka pracovali na pripravených robotických misiách, zoznamovali sa s prostredím aplikácie a s jednotlivými programovacími blokmi v prostredí aplikácie na programovanie robotov. Pripravovali a viedli otvorené robotické hodiny a podieľali sa na tvorbe videonávodov. Okrem získania digitálnych zručností, rozvoja kritického, logického a konštruktívneho myslenia, projektové aktivity podporili ich sociálne kompetencie a vytvorili priestor pre skupinovú spoluprácu a zodpovednosť. Finančné prostriedky boli použité na nákup robotických súprav LegoBoost.
e) podpora vzdelávania 1 100 € Základná škola - Vráble, Levická 903; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Žiaci druhého stupňa Základnej školy vo Vrábľoch na hodinách biológie, chémie, matematiky, techniky, fyziky a informatiky, v rámci projektu Pridávame ďalší rozmer samostatne vyhľadávali informácie, triedili ich a vyhodnocovali. Na základe získaných informácií žiaci vytvorili 3D modely objektov a vytlačili ich na 3D tlačiarni. Modely môžu byť ďalej použiteľné vo vyučovaní príslušných predmetov. Finančné prostriedky boli použité na nákup 3D tlačiarne a spotrebného materiálu ku tlači.
e) podpora vzdelávania 370 € Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina - Hájik; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Cieľom projektu Ako sa neutopiť v mediálnom mori žiaci Základnej školy na Námestí mladosti v Žiline bolo podporovať dôležitú súčasť prevencie a osvety so zameraním sa na problematiku mediálnej výchovy. Siedmaci vytvorili letáčiky, plagáty, prezentáciu a zároveň tieto informácie posunuli aj mladším žiakom. Pomocou tohto projektu sa zvýšilo povedomie o téme kyberšikany a žiakom sa priblížili možnosti riešenia. Finančné prostriedky boli použité na nákup výtvarného materiálu a kancelárskych potrieb.
e) podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola, Ul. P. Križku, Kremnica; projekt podporený v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť 2017/2018: Projekt Zdieľam, zdieľaš, zdieľame základnej školy Pavla Križku v Kremnici bol projektom na platforme e-Twinning. Žiaci sa venovali téme bezpečného využívania digitálnych technológií s dôrazom na komunikáciu. S deťmi z iných škôl sa učili zdieľať svoje práce a názory. Uskutočnili sa zaujímavé besedy, workshopy, rovesnícke vzdelávanie o výhodách a nevýhodách virtuálneho sveta. Žiaci tvorili myšlienkové mapy, letáky o Kremnici a Knižku dobrých rád venovanú nástrahám internetu. Finančné prostriedky boli použité na nákup výučbových programov, výtvarného materiálu, školenie, tlač informačných letákov a spoločné stretnutie žiakov z partnerskej školy v Dudinciach.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 8 000 € Different - občianske združenie; projekt ocenený v rámci Ceny Nadácie Orange 2017: Od svojho vzniku v roku 2003 sa občianske združenie Different prostredníctvom aktivít v kultúrnej, komunitnej a environmentálnej oblasti snaží byť pozitívnym príkladom, ktorý si postupne získava podporu širokej verejnosti. Cena Nadácie Orange v kategórii komunitný rozvoj bola združeniu udelená za systematický rozvoj kultúrnych a komunitných aktivít v meste Bardejov a jeho okolí, za rozvoj dobrovoľníctva, mobilizáciu k aktívnemu zapájaniu rôznorodých cieľových skupín do identifikácie ich potrieb a prinášania pestrosti aktivít v živom priestore predtým dlhodobo opustenej Hrubej Bašty. Vďaka oceneniu sa združeniu podarilo pokračovať rýchlejším tempom v rozbehnutých aktivitách, upravili sa priestory, ktoré svojou unikátnosťou otvoria dvere novým možnostiam živého a fungujúceho priestoru pre rôznorodé komunity. Financie boli využité na renováciu podláh a opravu výťahu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € Dlhovekosť; projekt ocenený v rámci Ceny Nadácie Orange 2017: Občianske združenie Dlhovekosť svojimi aktivitami rozvíja vedomosti rôznych cieľových skupín v oblasti farmárstva, včelárstva a ochrany životného prostredia, vzdeláva v oblasti zdravej životosprávy a rozvíja ich zručnosti a tvorivosť. Cenu Nadácie Orange v kategórii komunitný rozvoj získalo združenie za vytváranie bezpečného a podnetného prostredia pre deti, mládež, rodiny aj širokú verejnosť s cieľom rozvoja komunitného života a aktívneho zapájania ľudí do vytvárania a ochrany životného prostredia, za vzdelávanie a podporu v oblasti uchovávania miestnych tradícií, remesiel, farmárstva a včelárstva. Finančná odmena viažuca sa na toto ocenenie bola využitá na výstavbu Api domčeka na api terapiu včelou medonosnou. Api terapia dokáže návštevníkom ponúknuť zmyslový zážitok, vedomosť o produktoch od včiel a aj relax a možnosť liečby respiračných ochorení. V api domčeku sú počas relaxácie stimulované všetky zmysly, pri ležaní na úľoch vnímajú návštevníci medom nasiaknutý vzduch, cítia vibrácie krídel, teplotu, ktorú včely vytvárajú a anibakteriálny vplyv propolisu má blahodárne účinky na dýchaciu sústavu. Na farme vo Vinosadoch nájdu poučenie, relax, liečbu i zábavu školy, škôlky, rodiny s deťmi a ostatná široká verejnosť.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € Alter Nativa; projekt ocenený v rámci Ceny Nadácie Orange 2017: Občianske združenie Alter Nativa pôsobí sedemnástym rokom v aktivitách, ktorých cieľom je aplikácia princípov trvalo udržateľného života a permakultúry do reálneho života. Buduje Environmentálne edukačné centrum, ktorého cieľom je predstavenie alternatívnych technológií šetriacich životné prostredie, systémov lokálnej svojpomoci, k životnému prostrediu šetrnému pestovaniu plodín a chovu zvierat s uspokojivými životnými podmienkami. Finančná odmena viažuca sa na ocenenie v kategórii komunitný rozvoj pomohla združeniu pri rekonštrukcii historického domu, ktorý prinesie užívateľom seminárov a kurzov nové priestory remeselných dielní a vzdelávacích priestorov. Časť nákladov združenie využilo na promo aktivity.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € Centrum Slniečko, n.o.; projekt ocenený v rámci Ceny Nadácie Orange 2017: Nezisková organizácia Centrum Slniečko vznikla z dôvodu dlhodobej tabuizácie závažného problému v spoločnosti, akým bolo a stále aj je týranie, sexuálne zneužívanie detí, závažných systémových nedostatkov v ochrane detí pred násilím ako aj absencie služieb a podpory obetiam domáceho násilia. Cenu Nadácie Orange v kategórii sociálna inklúzia získalo Centrum Slniečko za dlhodobú odbornú, cieľavedomú prácu a komplexnosť poskytovaných služieb v oblasti prevencie, ochrany, poradenstva a pomoci týraným, sexuálne zneužívaným deťom, obetiam domáceho násilia, rodinám a deťom v krízových situáciách, za aktívnu prácu vo vzdelávaní a scitlivovaní verejnosti s cieľom podpory života bez násilia. Finančná odmena viažuca sa na toto ocenenie bola využitá na kúpu automobilu, s cieľom skvalitnenia poskytovaných služieb pre deti a rodiny v kríze.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € SVETIELKO POMOCI, n.o.; projekt ocenený v rámci Ceny Nadácie Orange 2017: Za založením neziskovej organizácie SVETIELKO POMOCI stojí matka, ktorá svoju osobnú skúsenosť získanú počas dlhej a náročnej onkologickej liečby svojej dcéry pretavila do pomoci, starostlivosti a pochopenia tých, ktorí sa v dôsledku diagnostikovaného onkologického ochorenia dieťaťa ocitajú v systéme zdravotno – sociálnych problémov, ktorým musia čeliť. Cenu Nadácie Orange v kategórii sociálna inklúzia získalo za dlhodobú komplexnú a profesionálnu starostlivosť a sprevádzanie rodín v najťažšom období života dieťaťa s onkologickou chorobou, za poskytovanie informácií, psychologickej a sociálnej podpory aj praktickej pomoci v situáciách, kedy musia čeliť náročným zdravotným aj sociálnym problémom. Finančný dar bol použitý na nákup zdravotníckeho materiálu pre detský mobilný hospic, prevádzkové náklady prepravnej služby pre deti, materiálnu pomoc deťom na onkológii a starostlivosť o rodiny, ktoré stratili dieťa. V rámci projektu bola poskytunutá aktívna psychosociálna pomoc jednotlivým rodinám s viditeľným a prínosným výsledkom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike; projekt ocenený v rámci Ceny Nadácie Orange 2017: Vznik Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, ktoré existuje už 37 rokov, iniciovali rodičia ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí cítili, že systém starostlivosti o ich deti nebol v poriadku a neladil s ich predstavami o tom, ako by mal fungovať. Cenu Nadácie Orange v kategórii sociálna inklúzia získali za dlhodobý a profesionálny prínos v oblasti uplatňovania práva na spôsobilosť k právnym úkonom pre ľudí s mentálnym postihnutím a reformu v tejto oblasti, ako aj za dlhodobé aktivity podporujúce myšlienky sebaobhajovania tejto cieľovej skupiny. Finančná odmena bola využitá na zakúpenie informačno-komunikačných technológií potrebných na chod organizácie a na poskytovanie jej odborných služieb ako špecializované sociálne poradenstvo, vzdelávacie aktivity či štúdium a príprava odborných materiálov.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Junior Achievement Slovensko, n.o.; projekt ocenený v rámci Ceny Nadácie Orange 2017: Nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko už viac ako 25 rokov realizuje na základných a stredných školách ucelenú koncepciu nadštandardného zážitkového vzdelávania. Cena Nadácie Orange v kategórii vzdelávanie im bola udelená za dlhodobú a systematickú prácu v oblasti podpory ekonomického a finančného vzdelávania žiakov a žiačok základných a stredných škôl formou zážitkového vzdelávania s dôrazom na etické aspekty podnikania, za vytváranie príležitostí na ich praktické vzdelávanie a prípravu na trh práce. Finančná odmena viažuca sa na toto ocenenie bola využitá na zabezpečenie pokračovania aktivít organizácie- JA Mladý líder a metodických tréningov, na náklady spojené s odmenou pre lektorov, zabezpečenie ubytovania a stravy pre účastníkov a nákup materiálno-technického zabezpečenia potrebného pre realizáciu aktivít.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € Krúžky v škole; projekt ocenený v rámci Ceny Nadácie Orange 2017: Občianske združenie Krúžky v škole tvoria mladí ľudia, ktorí sa snažia vytvárať vzdelávacie metódy na to, ako deti zábavnou a hravou formou niečo naučiť. Ich cieľom je ukázať im iný pohľad na vzdelanie a vrátiť im nadšenie zo spoznávania nových vecí. Cenu Nadácie Orange v kategórii vzdelávanie získali za systematický rozvoj rôznorodej a zmysluplnej voľnočasovej činnosti detí priamo v školskom prostredí, za využívanie individuálneho prístupu reflektujúceho jedinečnosti každého dieťaťa, podporovanie objavovania ich nadania a nadšenia zo vzdelávacích, umeleckých, športových a jazykových aktivít. Finančnú odmenu viažucu sa na toto ocenenie využili na nákup nových, moderných vedeckých boxov, pomôcok na vedecké pokusy a umelecké krúžky.
e) podpora vzdelávania 2 000 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže; projekt ocenený v rámci Ceny Nadácie Orange 2017: V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže vznikol v roku 2011 z potreby formovať mladých ľudí regiónu Oravy s cieľom rozvoja ich osobnosti, využívania miestneho potenciálu a prinášania pozitívnych zmien do miesta, kde žijú. Nomináciu na Cenu Nadácie Orange získali za dlhodobú a systematickú prácu s mladými ľuďmi v regióne Orava prispievajúcu k posilňovaniu ich aktívneho záujmu a účasti na živote komunity a tým aj na udržateľnom rozvoji regiónu, za rôznorodosť aktivít vytvárajúcich podporné prostredie pre mladých ľudí a rozvíjajúce ich potenciál. Finančná odmena viažuca sa na získanú Cenu verejnosti bola využitá na vzdelávacie podujatia s cieľom zvýšenia kvality práce s mládežou v prostredí mládežníckych organizácií prostredníctvom rozvoja kompetencií vo facilitačných, prezentačných a lektorských zručnostiach. Finančné prostriedky boli použité na personálne náklady spojené s realizáciou školenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € "Fénix", Zariadenie sociálnych služieb Levice; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Zariadenie sociálnych služieb Fénix Levice vďaka projektu Často sa hovorí, že niekto tam hore ťahá za nitky a riadi náš osud, potešilo svoju klientku vianočným darom. Klientka vo voľnom čase veľmi rada pletie a háčkuje. Trénuje si tak jemnú motoriku a aktívne vypĺňa svoj voľný čas. Pri tejto činnosti nemyslí na svoju chorobu, či osamelosť, nakoľko s rodinou nemá veľmi dobré vzťahy. Svojimi výrobkami klientka reprezentuje zariadenie aj na rôznych súťažiach klientov z rôznych zariadení. Finančné prostriedky boli použité na úhradu vlny, bavlny a gorálok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 30 € "Fénix", Zariadenie sociálnych služieb Levice; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Myšlienkou projektu Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta našich klientov, bolo vyčariť úsmev na tvári klientke žijúcej v zariadení sociálnych služieb Fénix Levice, ktorá má pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ale aj z dôvodu finančnej situácie, obmedzené možnosti trávenia voľného času. Nakoľko je klietka vášnivou čitateľkou, zariadenie sa rozhodlo obdarovať ju na Štedrý večer novými knihami jej obľúbeného žánru. Finančné prostriedky boli použité na nákup kníh.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € "JESEŇ ŽIVOTA", Levice; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Zariadenie sociálnych služieb "JESEŇ ŽIVOTA", Levice obdarovalo klienta zariadenia materiálom na špajdlové domčeky. Pán Oldrich sa modelovaniu domčekov venoval v mladosti, mal ich dokonca aj na výstave v Prahe. Zariadenie ho podporilo v jeho koníčku. Finančné prostriedky boli použité na úhradu materiálu potrebného na stavanie domčekov zo špajdlí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Aktívny vozík, občianske združenie; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Vďaka projektu Na dobrú vec občianske združenie Aktívny vozík pomohlo 15 rodinám z celého Slovenska. Rodiny v núdzi so zdravotne znevýhodnenou osobou a viaceré s 2 a viac deťmi, boli obdarované balíčkom drobností, doplnených o darčekovú poukážku na drogériu. V skromnom balíčku bol vianočný pozdrav, pero a sada ozdôb pre každé dieťa. Finančné prostriedky boli použité na úhradu darčekových poukážok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Alexandra Neštinová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Alexandra pomohla projektom Šťastné a veselé Vianoce spríjemniť vianočné sviatky ťažko zdravotne postihnutému pánovi Gabrielovi. Spolu s mamou pracujúcou v ZSS Borinka a deťmi obdarovala v deň Vianoc pána Gabriela a ostatných klientov balíčkami vlastnoručne napečených sladkostí a z finančných prostriedkov nakúpila pánovi Gabrielovi oblečenie a špeciálne rukavice pre vozičkárov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Alexandra Neštinová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Dobrovoľníčka Zariadenia sociálnych služieb Borinka v Nitre Alexandra sa rozhodla spolu s ďalšími dobrovoľníkmi pripraviť projekt Vianoce ako doma pre 130 klientov zariadenia upečením drobného vianočného pečiva, štedráka, vianočných oblátok, uvarením vianočného punču a zorganizovaním tvorivých dielní. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a materiálu na tvorivé dielne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Alica Tomková, Bc.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Projekt Vianočná melódia bol určený mentálne a telesne postihnutému klientovi zo ZSS Petrovi, ktorý nikdy nepoznal pocit radosti a lásky, ktorá mu tak chýba. Hudba pre neho znamená určitú formu komunikácie. Preto sa jedna pracovníčka ZSS rozhodla mentálne postihnutému Petrovi darovať pod vianočný stromček rádio prehrávač. Počúvanie rádia pre neho znamená aj kontakt a obohatenie sa s vonkajším svetom. Finančné prostriedky boli použité na úhradu rádia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € ALŽBETKA, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Nezisková organizácia Alžbetka projektom Darček pre Kevina obdarovala malého Kevina, o ktorého sa stará jeho stará mama. Vďaka projektu sa Kevinovi dopomohlo k dôstojnejšiemu životu v byte s ďalšími 14 osobami. Finančné prostriedky boli použité na úhradu postele a posteľnej bielizne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 140 € ALŽBETKA, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Nezisková organizácia Alžbetka v rámci projektu Tíšenie bolesti Adamka a Tomáška pripravila pre Tomáška a Adamka šťastné Vianoce. Súrodenci žijú v krízovom stredisku, ich rodičia sú bez domova. Finančné prostriedky boli použité na nákup DVD prehrávača, halových botasiek a florbalovej hokejky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € ALŽBETKA, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Nezisková organizácia Alžbetka v rámci projektu Vianočné prekvapenie pre Dominika a Danielu obdarovala Dominika a jeho priateľku. Dominik je bývalý klient. Keď v novembri dovŕšil 18 rokov, musel z Krízového strediska odísť. Odišiel k svojej priateľke, ktorá je tiež ešte študentka, napriek tomu sa rozhodli spolu žiť. Finančné prostriedky boli použité na nákup interiérovej farby a vybavenia domácnosti ako posteľná súprava a sada príborov, tanierov a šálok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € ALŽBETKA, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pracovníci krízového centra Alžbetka pripravili vianočné prekvapenie pre Karolínku a jej mamu Líviu, ktorá sa kvôli zdravotným problémom nemôže o svoju dcéru starať sama.  Vďaka finančným prostriedkom bola Karolínka obdarovaná oblečením a nakúpili sa pre ňu a mamu potraviny. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Andrea Mičíková, PaedDr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Andrea spolu so svojimi deťmi vyčarila projektom Vianočná lekáreň pani Anne krásne Vianoce. Pani Anna má vážne zdravotné problémy, obdarili ju preto balíčkom liekov a balíčkom minerálov obsahujúcich kálium a taktiež košom plným ovocia. Tento dar potešil nielen pani Aničku, ale aj samotného obdarovateľa. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Andrea Mičíková, PaedDr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Základná škola Jerguša Ferka v Košútoch zorganizovala cyklus vianočných tvorivých dielní, ktorých sa zúčastnili rodičia a žiaci. Vyrobené vianočné ozdoby a drobné darčeky z týchto dielní boli následne darované ľuďom tráviacim Vianoce v domove. Deti ich navštívili v DSS v Košútoch a potešili ich aj vianočným vystúpením. Projektom Vianočné dielne sa podarilo rozvinúť sociálne cítenie a uctiť si tak starších. Z finančných prostriedkov bol zakúpený materiál na výrobu darčekov a ozdôb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Andrea Najšelová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Študenti gymnázia si pre dospelé zdravotne a mentálne znevýhodnené deti v domácej starostlivosti pripravili projekt Cesta priateľstva. Zrealizovali predvianočné aktivity, ktorými rozvíjali ich kreativitu a zručnosti v tvorivých dielňach a v krátkej divadelnej inscenácii. Na poslednom stretnutí pred blížiacimi Vianocami im odovzdali sladké medovníky a hygienické a kozmetické balíčky. Poskytnuté financie boli použité na nákup kreatívneho materiálu, spoločenských hier a drogérie. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Andrea Najšelová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Projektom Keď ochotníci vyčaria úsmev 15 dobrovoľníkov pod vedením pani Najšelovej dramatickým krúžkom potešili v predvianočnom období starých ľudí žijúcich v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov. V rámci tvorivých dielní si pre nich aj s ostatnými žiakmi pripravili malé darčeky a upiekli medovníčky a iné vianočné pečivo. Takouto cestou im spríjemnili predvianočný čas a uľahčili ťažkosť osudu. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na na výrobu kostýmov, kulís a materiálu na výrobu darčekov. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 280 € Občianske združenie EDUJOY; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Projekt Slová ako dar bol vďaka pani Andrei určený deťom bezdomovcov, ktoré žijú vo verejnom kempe Priestor pre život a seniorom v Priekope. Deťom aj seniorom študenti osemročného gymnázia v predvianočnom období zahrali pripravenú divadelnú inscenáciu doprevádzanú hrou na hudobné nástroje a tancom a odovzdali im pripravené vianočné balíčky. Finančné prostriedky boli použité na úhradu kozmetiky, potravín a materiálu na výrobu kulís.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 236 € Andrea Šukolová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Odborná pracovníčka Komunitného centra pani Andrea obdarovala mnohopočetnú rodinu v obci Pribeta. Rodina žije v skromných podmienkach, mladá mamička vychováva 8 maloletých detí. Cieľom jej projektu Vianočný úsmev bolo spríjemniť vianočné sviatky tejto rodine, vyčariť radosť a úsmev na tvárach detí, ktoré doteraz nemali možnosť zažiť ozajstné čarovné Vianoce. Finančné prostriedky boli použité na úhradu hračiek a potrebných vecí pre novorodenca.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Angela Smiková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Angela je sociálna pracovníčka, ktorá sa pri svojej práci denne stretáva s ťažko zdravotne postihnutými osobami a starobnými dôchodcami. V rámci projektu Vianočná pohoda pripravila posedenie pre klientov Denného stacionára v Hanušovciach nad Topľou. Títo seniori veľmi zle znášajú samotu, starobu a chorobu, preto sa veľmi potešili posedeniu, ktoré je pre nich vzácnosťou. Za finančné prostriedky pani Angela zakúpila potraviny na prípravu jedla, koláčik a nápoje.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Anikó Jakubíková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Monika žije so svojimi rodičmi a je im vďačná za všetko. Žijú skromne. Pre ich ťažkú životnú situáciu a trápenie sa v existenčných problémoch ich pani Jakubíková vďaka projektu Kúzlo vianočného večera obdarovala potravinovým balíkom, aby aj oni mohli prežiť pokojné a štedré vianočné sviatky bez starostí a trápenia. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Anikó Jakubíková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Vianočné obdobie je obdobím pokoja a radosti a rodinnej súdržnosti. Každý z nás by si mal vážiť okamihy, ktoré môže tráviť so svojimi najbližšími. Pani Helena žije svoju jeseň života v strachu, starostiach a trápeniach. Cieľom projektu Vianočná jeseň života bolo pani Helene spríjemniť vianočné sviatky a to vianočným darom formou vykurovacieho paliva a balíka potravín. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Anikó Jakubíková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Tibor sa už dlhé roky obáva príchodu zimného obdobia, pretože pre jeho rodinu teplo samozrejmosťou nie je. Ide o mnohopočetnú rodinu, ktorá sa ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii, bojuje s existenčnými problémami a ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením. Pani Anikó projektom Vianočné teplo rodinu obdarovala drevenými briketami, a tak im zabezpečila potrebné teplo počas sviatočných chvíľ. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 30 € Anikó Jakubíková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Margita je osoba vo vyššom veku, ktorá najviac túži po svojej rodine a ich návštevách z dôvodu blízkosti, spriaznenosti a rozhovorov. Zo svojho skromného dôchodku sa vždy snaží pre rodinu pripraviť pohostenie. Pani Anikó obdarovala projektom Vianočný pokoj v duši pani Margitu balíkom potravín, vianočnou pohľadnicou, a balíkom vianočného pečiva. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Anna Maňúrová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pracovníčka Komunitného centra, pani Anna, chcela projektom Medové Vianoce Vrboviec priblížiť čaro Vianoc rómskym a nerómskym rodinám v obci Vrbovce. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie tovaru na realizáciu tvorivých dielničiek, ako pečenie či zdobenie medovníkov, surovín na prípravu vianočnej kapustnice a na malé vianočné darčeky pre klientov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Anna Mojžišová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Študentka Anna v rámci projektu Ľudskosť počas Vianoc obdarovala vianočným balíčkom 50 klientov detského domova a domova sociálnych služieb. Vďaka tomu obohatila vianočný čas tým, ktorí ho trávili bez svojich najbližších. Finančné prostriedky boli použité na úhradu potravín na prípravu vianočných balíčkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 151,5 € Anna Nálešníková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Anna v rámci projektu Radosť pre Ivana zakúpila pomôcky, ktoré potrebuje ťažko mentálne a telesne postihnutý mladý chlapec Ivan. Je úplne odkázaný vo všetkých oblastiach života na pomoc druhej osoby, vrátane osobnej intímnej hygieny. Väčšinu dňa presedí vo vozíku. Finančné prostriedky boli použité na nákup zdravotnej sedačky, plienok a čistiacej peny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 95 € Anna Nálešníková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Anna v rámci projektu Vianoce spolu pomohla realizovať zámer starých rodičov obohatiť štedrovečerný stôl ich dcére a jej 5 deťom, ich vnúčatám. Rodina sa nachádza v ťažkej životnej situácii a finančnej núdzi. Finančné prostriedky boli použité na úhradu potravín. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Anna Smitková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Učiteľky z materskej školy v Trstenej v rámci projektu Osamelá matka s 5 deťmi počas Vianočných sviatkov navštívili osamelú matku starajúcu sa o jej 5 detí. Priniesli jej potraviny, hračky, oblečenie a veci do domácnosti. Finančné prostriedky použili na nákup skrine, potravín a drogérie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Anna Smitková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Učiteľky z cirkevnej materskej školy v Trstenej navštívili počas Vianoc spolu s deťmi z materskej školy osamelých seniorov žijúcich v meste i v charitnom dome. V rámci projektu Potešiť osamelých seniorov im pripravili besiedku, upiekli vianočné oplátky, spolu s deťmi seniori ozdobili perníky a deti im vyrobili Betlehem. Finančné prostriedky boli použité na nákup darčekov pre seniorov a na materiál na výrobu Betlehemu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Anna Spevárová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Anna obdarovala v rámci projektu Chceme byť online dve obyvateľky Zariadenia sociálnych služieb Harlekýn v Topoľčancoch, ktoré majú veľmi neľahký a smutný osud. V rámci projektu im odovzdali darčeky a spoločne strávili sviatočné chvíle. Finančné prostriedky boli použité na úhradu dvoch tabletov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Archa, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Personál Domova sociálnych služieb v rámci projektu Teplo Vianoc obdaroval svojich klientov teplými dekami, aby im vytvoril príjemnú atmosféru počas vianočných sviatkov. Deky im mali pomôcť preklenúť krízu, keďže sa opravoval kotol. Za finančné prostriedky boli nakúpené deky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € ARIEL, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Nezisková organizácia ARIEL pripravila projektom Vianočné karty prianí vianočné sviatky pre deti z detských domovov vo Vianočnom tábore. Na večeru pripravili tradičné pokrmy podávané počas sviatkov a po večeri si našli pod stromčekom darčeky. Finančné prostriedky boli použité na kúpu darčekov, hračiek, ktoré si deti priali.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 210 € BAFF SA, o.z.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie BAFF SA vytvorilo pre 15 detí a 15 matiek zo sociálne vylúčených komunít žijúcich na prahu chudoby spoločne strávený vianočný čas. Deti darovali matkám vlastnoručne vyrobené darčeky - voňavé sviečky a občianske združenie obdarovalo deti darčekmi podľa ich želania. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, občerstvenia a darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Barbora Gecseová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Dobrovoľníčka, pani Barbora, pravidelne pomáha deťom pani Valiky s domácimi úlohami a keďže pozná jej životnú situáciu, chcela jej pomôcť projektom Vianoce v teplúčku zaistiť príjemné sviatočné chvíle. Pani Valika a jej rodina žijú na okraji chudoby, v byte, v ktorom sa kúri drevom. Za finančné prostriedky sa podarilo nakúpiť fúru dreva a zabezpečiť tak príjemné Vianoce celej rodine.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Barbora Magová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: V rámci projektu Vianočná spolupatričnosť nacvičili žiaci spolu so svojimi učiteľkami vianočný program a pripravili besiedku pre klientov Domova sociálnych služieb Likava. Po skončení programu žiaci pohostili prítomných koláčikmi, ktoré sami napiekli a taktiež malými vianočnými darčekmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín na prípravu koláčikov a zdravotníckych potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Barbora Pavlíková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Barbora žiadala o pomoc pre ženu v ťažkej životnej situácii. Vďaka projektu Vianoce s vôňou jedla pani Barbora zabezpečila jedlo na vianočný stôl, ktoré tejto žene umožnilo pozvať k štedrovečernému stolu dcéru s priateľom. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Beata Strečková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Beáta v rámci projektu Teplo domova obdarovala matku so synom, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí. Bývajú v starom dome v podnájme, nízke invalidné dôchodky im nestačia pokryť všetky náklady v dome a peniaze potrebujú na lieky. Za finančné prostriedky im pani Beáta zakúpila drevené brikety na kúrenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Bernard Ganobjak ; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Bernard chcel projektom Hrejivá vianočná pomoc pomôcť svojej známej, dôchodkyni, s nákupom uhlia pre neoteplený dom v dedine na Orave, kde vie byť zima poriadne chladná. Známa býva so synom, závislým na alkohole. Aspoň takýmto spôsobom jej pán Bernard mohol spríjemniť sviatočné chvíle. Finančné prostriedky boli použité na nákup uhlia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Bocianie deti; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie Bocianie deti pripravilo v rámci projektu Vianoce s veľkou rodinou pre klientov zariadení náhradného bývania vianočné posedenie, b rámci ktorého ich obdarovali hygienickými balíčkami. Združenie zároveň zorganizovalo zbierku potravín pre 57 ľudí, ktorí žijú v chudobe. Finančné prostriedky boli použité na nákup hygienických potrieb do balíčkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Centrum sociálnych služieb KA; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Centrum sociálnych služieb KA vďaka projektu Spolu na Vianoce nakúpilo suroviny potrebné na prípravu vianočnej kapustnice a pečiva. Tieto pokrmy pripravili rodiny v núdzi s pomocou zamestnancov Centra a ponúkali ich spolu s teplým čajom ľuďom za 1 kus trvanlivej potraviny. Vyzbierané potraviny následne zamestnanci Centra rozdelili a rozdistribuovali do rodín. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 292 € Centrum sociálnych služieb Kamence; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Centrum sociálnych služieb v rámci projektu Vôňa Vianoc spestrilo svojim klientom príjemné predvianočné obdobie. Seniori sa spolu s personálom a dobrovoľníkmi z radu študentov podieľali na vianočnom pečení medovníčkov a oblátok. Za finančné prostriedky zakúpili seniorom prístroj na výrobu vianočných oblátok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 110 € Collegium Holíč; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie Collegium pri SOŠ Holíč projektom Pečieme na Vianoce pomohlo obyvateľom Senior domu Terézia v Holíči. Spoločné vianočné pečenie seniorov a študentov prispelo aj k medzigeneračnému porozumeniu. Z finančných zdrojov projektu boli zakúpené pomôcky na pečenie a suroviny na občerstvenie pre seniorov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Csaba Turček; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Jaroslav má dve deti, oboch má rovnako rád a rovnakou mierou im poskytuje rodičovskú lásku. Žijú však v nepriaznivej sociálnej situácii a bojujú s existenčnými problémami. Pán Csaba projektom Bezstarostné Vianoce zabezpečil vianočnú pomoc pre rodinu a to formou nákupu zimnej obuvi pre maloleté deti a balíkom potravín pre rodinu. Okrem toho rodine pomohol aj poskytnutím ošatenia, hračiek a balíkom vianočného pečiva. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a ošatenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Csaba Turček; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Rodina, ktorej sa pán Csaba rozhodol projektom Vianočná radosť pomôcť, sa už dlho ocitá v ťažkej životnej situácii. Sú ohrození finančnými problémami. Nízky príjem je pre nich každodennou starosťou. Pán Csaba pomohol päťčlennej rodine prežiť krásne vianočné sviatky. Z finančného príspevku deťom zabezpečil oblečenie a rodine nakúpil potraviny na sviatočný stôl. Okrem toho im daroval školské potreby, zachovalé ošatenie a vianočné pečivo. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Csaba Turček; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Csaba pomohol v rámci projektu Vianočné prekvapenie rodine pána Jozefa prežiť príjemnejšie a bezstarostnejšie sviatky. Rodina pána Jozefa bojuje v ťažkých podmienkach s finančnými problémami. Pán Csaba im zakúpil potraviny a obdaroval ich vianočným pečivom a hračkami pre deti. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a hračiek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Daniela Bauerová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Daniela spolu s terénnymi sociálnymi pracovníkmi v obci Kokava nad Rimavicou pomohli projektom Veselé Vianoce osamej matke so šiestimi deťmi stráviť plnohodnotné vianočné sviatky v kruhu priateľov v ich rodinnom prostredí. Finančné prostriedky boli využité na zakúpenie teplého oblečenia a sladkostí pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Daniela Bednárová, Ing.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: V rámci projektu Vianoce pre Jakuba a jeho rodinu požiadala o pomoc pani Daniela pre Jakuba a jeho rodinu z Lipian. Jednalo sa o špeciálne potraviny pre Jakuba, ktorý má nevyliečiteľnú chorobu, fenylketonúriu. Za finančné prostriedky boli zakúpené špeciálne potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Dáša Oláhová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Dáša z Krupiny prostredníctvom projektu Hojné Vianoce spríjemnila prežitie vianočných sviatkov starej mame Anne a jej dvom vnukom, ktorých má zverených do svojej starostlivosti. Finančný príspevok bol použitý na úhradu potravín, čím sa odľahčil rodinný rozpočet.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Dáša Oláhová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Dáša z Krupiny prostredníctvom projektu Zdravé Vianoce odľahčila finančný rozpočet počas vianočných sviatkov pánovi Jaroslavovi, ktorý je na dôchodku, a pani Monike, ktorá je z dôvodu zdravotných problémov dlhodobo práceneschopná. Z poskytnutých finančných prostriedkov boli nakúpené potraviny pre celiatikov, ktoré obaja potrebovali.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Denisa Mitrašová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Denisa obdarovala dôchodkyňu Editku, ktorá toho v živote prežila veľa, trpí vážnymi zdravotnými problémami a depresiou. Lieky, ktoré berie, pôsobia na jej hmotnosť, čo jej uberá na sebavedomí a zhoršuje aj zdravotný stav. Za finančné prostriedky spolu zakúpili potrebné oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 116 € Denisa Mitrašová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Denisa v rámci projektu Ľudmiline šťastné Vianoce obdarovala rodinu pani Ľudmily, ktorá žije v jej rodnej dedine. Rodina sa nachádza v hmotnej núdzi, s ťažkým životným osudom a zlou finančnou situáciou. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Denisa Mitrašová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Denisa sa rozhodla v rámci projektu Timkove a Samkove Vianoce podporiť dvojičky Timka a Samka darčekmi pod stromček. Finančná situácia rodiny nie je priaznivá, hlavne po pracovnom úraze otca, invalidného dôchodcu. Za finančné prostriedky zakúpila oblečenie ako čiapky, nohavice a tričká, košele a mikiny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 105 € Denisa Tomašovičová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Terénna sociálna pracovníčka Denisa spríjemnila vianočné sviatky pani Lenke, ovdovenej matke s dvomi synmi, ktorí sú síce dospelí, ale majú zdravotné problémy. Matka je na čiastočnom invalidnom dôchodku a tak jej pani Denisa za finančné prostriedky nakúpila potraviny na zabezpečenie vianočnej večere a drobné darčeky vo forme kozmetických balíčkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Denisa Tomašovičová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Terénna sociálna pracovníčka Denisa obdarovala deti zo sociálne slabších rodín zážitkom z návštevy kina v predvianočnom období. Cieľom bolo dopriať im zážitok, ktorí si z dôvodu náročnej finančnej situácie ich rodín nemôžu dovoliť. Finančné prostriedky z projektu Vianočné kino boli použité na úhradu vstupeniek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 450 € Depaul Slovensko, nezisková organizácia; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Nezisková organizácia Depaul Slovensko v rámci projektu Vianoce v nocľahárni pre ľudí bez domova pripravila pre ľudí bez domova slávnostné Vianoce. Finančné prostriedky boli použité na nákup surovín na prípravu sviatočnej večere pre všetkých klientov v nízkoprahovej nocľahárni sv. Vincenta de Paul. Každý z klientov bol navyše obdarovaný vianočným balíčkom, ktoré boli pripravené za pomoci darcov a dobrovoľníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Depaul Slovensko, nezisková organizácia; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Nezisková organizácia Depaul Slovensko v rámci projektu Vianoce v teréne pripravila pre ľudí bez domova vianočné darčeky, ktoré pozostávali z vitamínových balíčkov, teplých ponožiek, rukavíc, mäsových konzerv a drobných sladkostí. Obdarovaní boli ľudia bez domova, ktorí sa zdržiavajú v mestských častiach Bratislava - Karlova Ves a Dúbravka. Finančné prostriedky boli použité na nákup vitamínov do balíčkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Detský domov Gelnica; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Vďaka finančnému daru sa pracovníkom Detského domova v Gelnici podarilo spríjemniť vianočné sviatky viacerým deťom, no najmä jednému, ktoré už dlhšiu dobu aj so zdravotných dôvodov takúto pomoc potrebovalo. Finančné prostriedky z projektu Krajšie Vianoce boli použité na úhradu športového kočiara.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Detský domov Poprad; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Detský domov zabezpečil stretnutie zástupcov dvoch generácií. Deti, ktoré žijú v detskom domove, a aj vianočné obdobie prežijú v kruhu náhradnej rodiny, prežili spoločné predsviatočné chvíle so staršími dôchodcami, ktorí žijú v tej istej obci. Za finančné prostriedky z projektu Srdce v dlani boli zakúpené spoločenské hry a zabezpečené suroviny na výrobu vianočných koláčov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Diecézna Charita Rožňava; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Diecézna Charita Rožňava priblížila projektom Teplo domova klientom bez domova pocit vianočnej pohody. Spoločne sa zúčastnili na vianočnej Bohoslužbe, následne pohostili klientov vianočnou kapustnicou a koláčmi, ktoré spoločne upiekli. Za finančné prostriedky zakúpili potraviny na prípravu pohostenia a jednorazové taniere, príbory a poháre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Dlhovekosť; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Realizáciou projektu Čierno - biele vianočné sviatky venovalo občianske združenie pozornosť najstaršej generácii. Aktivizovali mladých ľudí, aby navštívili starkých, porozprávali sa o ich spomienkach a získali na zapožičanie staré fotografie dokumentujúce život v obci Vinosady v minulosti. Získané fotografie prezentovali počas adventu na vianočných trhoch a besiedke, kde deti pripravili program zameraný na staré tradície a zvyky. Finančné prostriedky boli použité na spotrebný materiál, tlač plagátov a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 40 € Dominika Ďurčová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Slečna Dominika sa rozhodla obdarovať pani Evku, klientku zo zariadenia sociálnych služieb v nepriaznivej finančnej situácií. Za finančné prostriedky z projektu Prekvapenie zakúpila základné ošatenie, ovocie a kávu, ktoré jej spravili veľkú radosť. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Dušan Tokarčík; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Dušan v rámci projektu Vianoce plné radosti pomohol 6-člennej rodine, ktorá momentálne prežíva ťažšie obdobie. Deti sa najviac tešili z darčekov hlavne z oblečenia a školských pomôcok. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, oblečenia, drogérie a malých darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 275 € EDELIN; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianskemu združeniu EDELIN sa podarilo v čase prichádzajúcich Vianoc podporiť deti v aktivitách, ktoré im priniesli poznanie ľudových zvykov a tradícií. Zároveň pripravili kultúrny program pre priateľov, známych a seniorov. Z poskytnutých finančných prostriedkov na projekt Naše prvé Vianoce bol nakúpený kreatívny materiál a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Edita Riháriová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Edite sa podarilo v rámci projektu Nové vlásky na hlave obdarovať rodinu pani Betky, ktorá má dve dcéry s ťažkým postihnutím. Za finančné prostriedky z projektu zakúpila kufrík, ktorý bol plný kozmetických produktov na skrášlenie a hygienické potreby pre celu rodinu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Emília Baránková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Vďaka projektu Spolu to dáme boli obdarované onkologické pacientky v pokročilom štádiu ochorenia, pre ktoré je život veľmi náročný. Žijú na pokraji chudoby. Obdarované spoločne strávili príjemné chvíle dojatia a prejavu nezištnej pomoci okolia. Finančné prostriedky boli použité na úhradu potravín a hygienických potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Emília Jurčíková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Emília žiadala pomoc pre rodinu s troma malými deťmi, ktorá sa nachádza v núdzi. Nevyhnutne potrebovala pre najmladšieho chlapca plienky a mlieko, ktoré sú najväčšou finančnou záťažou pre rodinný rozpočet. Finančné prostriedky z projektu Jeden pre druhého boli použité na na nákup plienok, dojčenského mlieka, malých darčekov pre dve staršie deti a potravín na sviatočný stôl pre celú rodinu.   
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Emília Pčolová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Emília vďaka financiám na projekt Nebuď nevďačný mohla pre svoju bývalú kolegyňu zakúpiť mobilný telefón a potraviny. Podarilo sa jej obdarovať človeka, ktorý je v ťažkej životnej situácii, stará sa o svoju chorú matku. Takto s ňou bude môcť byť v kontakte a povzbudiť ju v náročných chvíľach. Finančné prostriedky boli použité na úhradu mobilného telefónu a potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 75 € Emília Válovčanová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Emília sprostredkovala náhradnú štedrovečernú večeru pre dvoch chlapcov-dvojičky z detského domova. U starej mamy sa stretli s mamou, súrodencami a spoločne prežili atmosféru Vianoc. Pre nepriazeň osudu sa žiaľ o chlapcov nemôžu postarať. Chlapci všetkých prekvapili vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Finančné prostriedky z projektu S vôňou domova boli použité na nákup materiálu na výrobu darčekov a potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 110 € Emília Válovčanová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Emília pracuje ako vychovávateľka detského domova. V rámci projektu Vstup do života obdarovala už dospelú Julku, ktorá onedlho opustí detský domov a osamostatní sa. Za finančné prostriedky pre ňu zakúpila výbavu na spanie (paplón, vankúš, plachtu, obliečky, teplú červenú deku, osušku, uteráky) a hygienické potreby. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Erika Horniaková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Erika v rámci projektu Malá snehová vločka - Andrejka pomohla ťažko zdravotne postihnutému dievčatku, ktoré potrebuje 24-hodinovú starostlivosť od narodenia. Za finančné prostriedky zakúpila hygienické potreby, špeciálnu stravu a veci potrebné do domácnosti ako uteráky, deku, vankúš a perinu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Erika Horniaková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Erika pomohla finančne dievčatám pani Ivetky, ktorá je slobodná mamička a zo svojho platu si nemôže veľa dovoliť. Na zorganizovanom stretnutí boli mamičke odovzdané dary v podobe kozmetických balíčkov, bábik a oblečenia pre dievčatá. Finančné prostriedky z projektu Vianoce pre dievčatá boli použité na úhradu hračiek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Erika Horniaková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Erika v rámci projektu Vianočný nákup obdarovala starobného dôchodcu pána Vladimíra, ktorý si privyrába denne predajom časopisu Nota Bene. Pani Erika sa rozhodla mu takto pomôcť a za finančné prostriedky pre neho nakúpila oblečenie, potraviny a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 16,75 € Erika Moháriová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Radek sa so svojou rodinou ocitol v ťažkej životnej situácii po vyhoretí ich domu, ktorý sa chytil od požiaru susedného domu. Pani Erika sa im snažila poskytnúť pomoc, aby zvládli prekonať náročnú situáciu. Prostredníctvom vianočného daru vo forme zakúpeného ošatenia, hračiek, potravín a školských potrieb im pomohla na nový začiatok a zvládnuť najkrajšie sviatky roka, ktoré nemohli stráviť vo svojom domove.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Erika Moháriová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Erika už dlhodobo sleduje život pani Klaudie a snaží sa jej v rámci výkonu sociálnej práce pomáhať. Životná situácia pani Klaudie je veľmi ťažká a náročná a zimné obdobie obzvlášť, nakoľko je spojené so zabezpečením dreva z jej minimálneho mesačného príjmu. Pre uľahčenie jej životných ťažkostí slečna Erika zabezpečila vykurovacie palivo vo forme drevených brikiet. Pani Klaudiu tiež obdarovala aj ošatením, potravinami, balíkom vianočného pečiva a vianočnou pohľadnicou. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Erika Moháriová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Marcela so svojimi deťmi čelili najväčšej strate vo svojich životoch, svojho otca a manžela. Slečna Erika ich projektom Vianočný čas radosti a lásky obdarovala vianočným darom vo forme ošatenia, školských potrieb, hračiek a balíkom potravín. K vianočným darom prispela hygienickými a čistiacimi prostriedkami, balíkom vianočného pečiva a časom stráveným vzájomným rozhovorom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Erika Vassová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Erika so synom v rámci projektu Vianoce pre Stružku obdarovala Mišku, ktorá sa čochvíľa stane matkou, tým najnevyhnutnejším, čo bude pre dieťa potrebovať. Za finančné prostriedky zakúpili plienky a z vlastných prostriedkov prispeli na fľašku na mlieko, navlhčené obrúsky a detský sprchový gél.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Eva Antolová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Eva v rámci projektu Vianočný úsmev obdarovala tri rodiny s deťmi, ktoré sa dlhodobo nachádzajú v ťažkej finančnej situácií. Finančné prostriedky boli použité na nákup toho najnevyhnutnejšieho do každej rodiny, oblečenia a školských potrieb pre deti a drogistického tovaru pre bežnú hygienu. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 40 € Eva Bobocká, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Eva pomohla projektom Deň splnených želaní mentálne postihnutým ľuďom, s ktorými pracuje 21 rokov. Ľudia s handicapom majú právo na plnohodnotný život a k nemu patrí aj účasť na kultúrno spoločenskom dianí. Prostredníctvom projektu sa zabezpečil výnimočný deň v predvianočnom období pre 5 klientov ZSS Harlekýn. Finančný príspevok bol použitý na úhradu menších darčekov a občerstvenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Eva Murančanová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Ľubko je chlapec, ktorý žije so svojimi staršími rodičmi v jednej izbe rodinného domu u príbuzných. Žijú veľmi skromne, v biednych pomeroch, odkázaní len na invalidný dôchodok chorľavých rodičov a pomoc od dobrých ľudí. Pani Eva za finančné prostriedky z projektu Ďakujem, Ježiško zakúpila pre Ľubka nevyhnutné zimné oblečenie, nakoľko to z minulého roku je už malé a obnosené.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Eva Murančanová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Eva obdarovala projektom Unavená stará mama rodinu, ktorá žije v biednych pomeroch, zo skromných príjmov, odkázaná na pomoc iných ľudí. Matka piatich detí ich opustila, otec je vo väzení a o rodinu sa stará mama, ktorej navyše pribudla i starostlivosť o chorú takmer 90-ročnú starkú. Finančné prostriedky boli použité na kúpu umývačky, ktorá je pre túto 12-členú rodinu nevyhnutnosť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 166,5 € Eva Raffajová, PaedDr. ; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Eve sa podarilo projektom Čaro adventu pomôcť deťom, ktoré žijú v rómskej osade v Ľubici a nemajú možnosti, podmienky na tradičné prežívanie adventu a Vianoc. Spolu si vyrobili Betlehem, navštívili vianočné trhy a vianočné dielne. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na výrobu vianočných dekorácií.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 156 € Eva Raffajová, PaedDr. ; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Eva pomohla Jankovi, ktorý sa vrátil z detského domova a teraz ho vychováva babka. Spoločne s jeho spolužiakmi strávili čas adventu, navštívili vianočné trhy, vianočné dielne, upiekli si medovníky, vyrobili darčeky a obdarovali i jeho súrodencov, ktorí ešte zostali v detskom domove. Za finančné prostriedky nakúpili potrebný materiál na tvorbu darčekov, pečenie a tvorenie adventu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Eva Salvová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Sociálna pracovníčka, pani Eva, pomohla mladej rómskej rodine, ktorá má 8 mesačného synčeka s vážnym ochorením. Keďže ide o mladú rodinku, nemajú dostatok finančných prostriedkov, aby si mohli zakúpiť špeciálne pomôcky, ktoré by im uľahčili starostlivosť o synčeka. Finančné prostriedky použila na zakúpenie sedačky na kŕmenie so špeciálnym mechanizmom a potravín na vianočný stôl.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Eva Salvová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Eva v rámci projektu Radosť v detských očiach pomohla rodine s 3 deťmi, ktorá trávila tieto Vianoce bez ich milovaného otca a manžela. Odišiel veľmi náhle po ťažkej chorobe. Zostali vo veľmi ťažkej situácii, odišiel živiteľ rodiny a otec. Na zmiernenie ich situácie sa im pani Eva snažila spríjemniť vianočné sviatky zakúpením potravín a darčeka najmenšej dcérke.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Gabriela Štítová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pre klientku v náročnej životnej situácii a jej 8 ročného vnuka, ktorého má v náhradnej osobnej starostlivosti, zabezpečila sociálna pracovníčka Gabriela v rámci projektu Starostlivá babka vhodné oblečenie a obuv na zimu. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie základnej kozmetiky a čistiacich prostriedkov do domácnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 190 € Helena Katonová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Helena obdarovala projektom Čas pre rodinu osamelú matku s dvomi malými deťmi, ktorá žije v podnájme. Príjem rodiny sú len detské prídavky a rodičovský príspevok. Finančné prostriedky boli použité na kúpu novej práčky, ktorú rodina s malými deťmi potrebovala.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Helena Roziaková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Helena projektom Krajšie Vianoce pre štyri statočné žienky, pomohla matke, ktorá prišla o živiteľa rodiny a o svoje tri maloleté dcéry sa stará sama. Za finančné prostriedky boli nakúpené potraviny a drogéria, ktoré im pomohli spríjemniť najkrajšie sviatky v roku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Občianske združenie Chránené bývanie a chránené dielne; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie Chránené bývanie a chránené dielne spríjemnilo predvianočný čas klientom svojho zariadenia sociálnych služieb Betonika Priechod. Cieľom projektu Sférické prekvapenie bolo sprístupniť filmový zážitok osobám, ktoré v kine neboli alebo sa z dôvodu vysokého veku či zdravotného stavu do kina nemôžu dostať. Finančné prostriedky boli použité na kúpu vstupeniek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Ildikó Belová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Ildikó v rámci projektu Čarovné spoločné Vianoce! pomohla ľuďom bez domova, sociálne slabým a ľudom v núdzi. Klienti v útulku a zariadení núdzneho bývania patria medzi najzraniteľnejšie a najohrozenejšie skupiny, ktoré si mnohokrát bez pomoci nedokážu vyriešiť svoju náročnú životnú situáciu. Finančné prostriedky boli použité na nákup surovín potrebných na prípravu kapustnice a občerstvenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Ivana Horváthová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Ivana a jej dcérka Olívia darovali Miške s ťažkými diagnózami štedré Vianoce v podobe krásnych a praktických darčekov. Miška sa tak mohla tešiť z hračiek, ktoré by si z dôvodu ich nepriaznivej finančnej situácie nemohli dovoliť. Za finančné prostriedky sa zakúpili darčeky v podobe bábiky, puzzle, spoločenské hry a knihy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Ivana Lechanová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Ivana rozveselila srdce pani Márii, ktorá žije v špecializovanom zariadení. Chcela jej ušetriť peniaze, preto ju na Štedrý deň navštívila a obdarovala kozmetickým balíčkom a hrami na tréning pamäte, rozvoj motoriky či na voľné chvíle, ktoré spoločne strávia. Finančné prostriedky z projektu Rozveseľ srdce zvnútra boli použité na nákup kozmetiky a spoločenských hier.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Ivana Lechanová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Ivana obdarovala mladú rodinu v núdzi, mamu Martinu s 2 deťmi. Martinin život visel na vlásku, podarilo sa ju zachrániť avšak potom prišla krutá rana do života tejto rodiny, keď o život prišiel ich otec, živiteľ rodiny. Ivana preto chcela vdýchnuť nádej do ich života. Za finančné prostriedky zakúpila školské potreby, hygienické a kozmetické potreby, trvanlivé potraviny a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Ivana Lechanová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Ivana urobila krásne voňavé Vianoce pre pani Máriu, ktorá má reumu a trpí neznesiteľnými bolesťami. Žije v zariadení pre seniorov a napriek svojej chorobe sa snaží aj niečo kreatívne tvoriť. Aby jej pani Ivana ušetrila peniaze, pomohla zabudnúť na bolesť a zohriala jej láskavé srdce, za finančné prostriedky nakúpila kreatívne potreby, kozmetiku a aromalampu s vôňami.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Ivana Lechanová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Ivana v rámci projektu umožnila pani Margitke a pani Alžbetke zážitok z čarokrásnych Vianoc. Obidve panie sú na vozíku a žijú v zariadení. Pani Ivane sa podarilo zahnať im smútok, osamelosť a umožniť im zažiť čaro krásnych Vianoc. Finančné prostriedky boli použité na nákup kreatívnych, maliarskych potrieb a kozmetiky. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Ivana Zimenová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Projekt Nech sa páči bol určený pre ľudí v núdzi z Višňového. Balíček ovocia a pochutín pripravila pani Ivana pre osoby žijúce osamelo, so zdravotným znevýhodnením, či s nízkym príjmom. Pochutiny boli vítaným spestrením stola obdarovaných počas najkrajších sviatkov v roku. Finančné prostriedky boli použité na nákup pochutín a ovocia do balíčkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Iveta Kolcúnová, PaedDr. ; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: O pomoc pre štyroch súrodencov žiadala triedna učiteľka jedného zo súrodencov, o ktorých sa stará len otec. Mama rodiny podľahla zákernej chorobe. Za finančné prostriedky z projektu Štyria súrodenci boli zakúpené Lego stavebnice, školské aktovky a oblečenie podľa vlastného výberu. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Ivona Korčušková, Ing.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Žiaci so svojou pani učiteľkou priblížili starším a osamelým seniorom so zdravotnými problémami atmosféru Vianoc. Pre každého seniora pripravili vianočný balíček. Finančné prostriedky z projektu boli použité na nákup surovín na tradičné medovníky, sušené a čerstvé ovocie, vianočné oblátky, čajové pečivo a mini stromčeky a sviečky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Ján Čarnogurský; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Ján s manželkou v rámci projektu Možno príde aj Ježiško! obdaroval pani Irenu a jej dcéru Evu. Pani Irena po mozgovej príhode ostala z časti ochrnutá a jej dcéra má duševné problémy. Obec ich bola nútená umiestniť do zariadenia, nakoľko sa o nich nemal kto postarať. Za finančné prostriedky bolo zakúpené zimné oblečenie, obuv a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Ján Javorek; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Ján sa v rámci projektu Pomoc ľuďom z ulice rozhodol pomôcť ľuďom v ťažkých životných situáciách, týraným matkám s deťmi, mladým ľuďom z detských domovov, po výkone trestu či liečených zo závislosti, ktorí sa snažia zaradiť opäť do života. Finančné prostriedky boli použité na nákup drogérie pre každodennú hygienu pre klientov zariadenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 40 € Ján Kovarčík, Ing., MBA; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Ján pracuje ako dobrovoľník v Zariadení sociálnych služieb. V rámci projektu Čarovné Vianoce sa rozhodol obdarovať mentálne hendikepovanú Aničku. Nakúpil jej darčeky, ktoré jej osobne na Štedrý deň odovzdal. Finančné prostriedky boli použité na nákup posteľnej bielizne, vankúša a trička.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Ján Kovarčík, Ing., MBA; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Ján pracuje ako dobrovoľník Zariadenia sociálnych služieb Borinka. V rámci projektu Šťastné Vianoce sa rozhodol skrášliť vianočné sviatky pani Soničke, ktorá zostala výrazne hendikepovaná po mozgovej príhode a jej tri dcéry nemajú o ňu veľký záujem. Finančné prostriedky boli použité na nákup kozmetiky a oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Jana Ďurinová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Janka sa rozhodla pomôcť projektom Urobiť radosť deťom pani Lydke, ktorá je odchovankyňa detského domova a slobodná matka 4 detí. Lydka má momentálne v starostlivosti len najmladšieho Alexa, ostatné deti sú umiestnené v detskom domove. Spoločne nakúpili darčeky pre deti, vďaka čomu im Lydka dala najavo, že na nich neustále myslí a má ich rada. Finančné prostriedky boli použité na nákup oblečenia, obuvi, potravín a darčekov pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Jana Ďurinová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Jana projektom Vianočná výbava obdarovala rodinu, ktorá aktívne pristupuje k riešeniu svojej situácie. Matke rodiny sa podarilo zohnať nové bývanie, avšak byt nie je zariadený. Za pomoci kolegýň rodinu potešila vybavením domácnosti. Za finančné prostriedky nakúpili periny, obliečky, uteráky a pomôcky do kuchyne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Jana Fajčíková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Jana žiadala pomoc pre osamelých rodičov s deťmi žijúcich v zariadení Dorka, ktorých príjem sotva pokryje nevyhnutné mesačné výdavky. Projektom Čaro Vianoc im pomohla pri nákupe potravín na prípravu sviatočných tradičných pokrmov a medovníkov. Za finančné prostriedky nakúpila potrebné potraviny a asistovala pri pečení a zdobení medovníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jana Gondoľová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Jana v rámci projektu Čaro Vianoc obdarovala starú matku a jej školopovinnú vnučku o ktorú sa stará od narodenia za pomoci aj iných rodinných príslušníkov. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, ovocia a iných drobností.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jana Kandriková, PaedDr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Erika vyrastala v detskom domove a momentálne žije v charitnom dome. Je usilovná a skromná žiačka. Keďže jej mesačný príjem je nízky a nemôže si dovoliť kúpiť nové oblečenie v obchode, pani Jana jej pomohla k prežitiu krajších sviatkov. Finančné prostriedky boli použité na kúpu oblečenia a obuvi.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 225 € Jana Kocanová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Jana v rámci projektu Tri plus jedna obdarovala pani Kristínku, ktorá vychováva 4 maloleté deti. Žijú skromne a v domácnosti chýba aj práčka. Pani Jana za finančné prostriedky kúpila rodine práčku a pridala prach na pranie a teplé oblečenie pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 240 € Jana Micháliková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Jana v rámci projektu Bez starkej by sme neboli obdarovala dve rodiny, kde sa staré matky starajú o svoje vnúčatá, jedna o dve a druhá až o tri. V obidvoch rodinách je jedno z detí zdravotne ťažko postihnuté. Finančné prostriedky boli použité na nákup obuvi a oblečenia pre deti a kadernícke služby pre starkú.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jana Micháliková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Jana projektom Nečakane bez ocka obdarovala matku, ktorá zostala po nečakanej smrti manžela sama s 2 deťmi. Za finančné prostriedky sa podarilo zrealizovať predvianočné nákupy potravín, oblečenia, obuvi a matke dopriať kadernícke služby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jana Paučová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Jana projektom Ľahším krokom vpred obdarovala na Vianoce pani Katku, ktorá žije osamelo a veľmi skromne. Pani Katka rada chodí na túry. Na to, aby sa svojmu koníčku mohla venovať čo najviac, jej pani Jana zakúpila kvalitnú turistickú obuv. Okrem toho jej zakúpila kozmetický balíček s prípravkami na každodenné osobné použitie. Finančné prostriedky boli použité na nákup obuvi a kozmetiky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Janka Sedláková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Janka v rámci projektu Hodvábne Vianoce pomohla seniorom z Klubu Akadémie tretieho veku v Spišskej Novej Vsi pripraviť veselý a tvorivý predvianočný čas. Seniori sa stretli s mladými ľuďmi na tvorivej dielni a maľovali hodvábne vitráže - vianočné ozdoby. Stretnutie prebehlo vo veselej nálade. Finančné prostriedky boli použité na nákup hodvábu, farby, štetcov a občerstvenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 168 € Jana Šuchaňová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Jana spolu s mestom Brezno pripravili v rámci projektu Každý si zaslúži Vianoce ľuďom bez prístrešia sviatočnú večeru s tradičnými jedlami a vianočným pečivom, aby si spoločne vychutnali atmosféru Vianoc so všetkým, čo k nim patrí. Z finančných prostriedkov zakúpili potraviny na sviatočnú večeru, pripravili pre každého jedného malý darček s hygienickými potrebami.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 75 € Jana Torhanová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Jana v rámci projektu Šťastné a veselé obdarovala pána Romana, ktorý sa nachádza v ťažkej životnej situácii, zakúpením základného oblečenia, hygieny a úhrady liekov. Tie nevyhnutne potrebuje, aby prežil krásne Vianočné sviatky plné lásky a pokoja. Finančné prostriedky boli použité na nákup oblečenia, hygienických potrieb a liekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 175 € Jana Zajacová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Jana v rámci projektu Vzorná matka žiadala o pomoc pre pani Soňu, matku šiestich detí, o ktoré sa vzorne stará. Ich finančná situácia im však neumožňuje zabezpečiť všetko nevyhnutné. Pani Jana za finančné prostriedky zrealizovala nákup práčky a spoločne s kolegyňami odovzdala dar pani Soni.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Janka Herdová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pracovníčka sociálneho zariadenia v rámci projektu Pomoc pre Janka obdarovala mentálne znevýhodneného nehovoriaceho chlapca, ktorý nemá žiadnu rodinu. Od narodenia chodí po sociálnych zariadeniach. Finančný dar bol použitý na zakúpenie nového ošatenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Jarmila Dragulová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Špeciálna pedagogička, pani Jarmila, sa rozhodla obdarovať deti sociálne slabé a zdravotne postihnuté. Zorganizovala Vianočný pobyt, kde deti tvorili, hrali sa v prírode, chystali stromček i drobné darčeky. Finančné prostriedky boli použité na nákup nevyhnutného oblečenia a materiál na tvorivé dielne na výrobu darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Jarmila Krošláková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Jarmila v rámci projektu Tablet pre Zuzku obdarovala Zuzku, 27 ročnú dievčinu s diagnostikovaným detským autizmom a mentálnou retardáciou. Finančné prostriedky boli použité na kúpu tabletu, s rôznymi edukačnými programami a piesňami.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jarmila Sládečková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Jarmila pomohla projektom Radostné Vianoce mladej mamičke mať krásne Vianoce. Spolu z manželom spravili nákup potravín. Obe rodiny sa zišli a spoločne piekli medovníky a pripravovali pokrmy na slávnostnú večeru. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Jarmila Sládečková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Mlada mamička s manželom dopomohli pani Jarmile k vytúženému vianočnému darčeku, ktorá urgentne potrebovala nový radiátor. Žije so zdravotne postihnutou dcérou v starom dome, ktorý je v zlom technickom stave a sama si neviem poradiť s jeho opravou. Za finančné prostriedky bol zakúpený radiátor.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Jarmila Tokárová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Jarmila v rámci projektu Radosť Vianoc pomohla svojej kamarátke, osamelej mamičke s piatimi deťmi, ktorá ostala sama po tom, ako ju opustil jej druh. Napriek ťažkej životnej situácii sa starostlivo stará o svoje deti. Za finančné prostriedky pani Jarmila zabezpečila potraviny na štedrovečerný stôl.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 380 € Jarmila Tokárová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Jarmila v rámci projektu Teplo domova Vianoc pomohla osamelej známej, ktorá stratila manžela kvôli onkologickému ochoreniu. Žije v skromnom dome a jej vdovský dôchodok nevystačí ani na skromné vyžitie. Za finančné prostriedky zabezpečila palivové drevo, aby prežila Vianočné sviatky v lepšej nálade a hlavne teple.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Jaroslava Smolková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Jarka spolu s jej troma chlapcami pripravili pre telesne postihnutú Mišku a jej bábätko krásne Vianoce. V deň pred Štedrým dňom jej priniesli darčeky, zaspievali koledy, rozdali medovníky a hlavne obdarovali bábätko. Finančné prostriedky z projektu Vitaj Jezuliatko boli použité na kúpu kočíka, autosedačky a fusaku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Jazmín n.o.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Prostredníctvom projektu Na Vianoce s krásnym zdravým úsmevom zažili klienti a mamičky s deťmi z neziskovej organizácie Jazmín atmosféru Vianoc a získali k tomu aj zdravý úsmev. V Martine na Jesseniovej lekárskej fakulte sa 25 klientov zúčastnilo vzdelávania v dentálnej hygiene a boli im ošetrené zubné kazy. Finančné prostriedky boli použité na úhradu zubného ošetrenia a vzdelávania.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Júlia Salašová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pomoc v rámci projektu Teplo (nielen) v duši bola určená matke s dcérou, ktoré žijú veľmi skromne. Pani Júlia použila finančné prostriedky na zakúpenie zimného oblečenia (topánky, svetre a zimnú bundu). Spríjemnila im tak najkrajšie chvíle roka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Július Radič, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Odborný garant Komunitného centra mesta Lučenec obdaroval v rámci projektu Anjelské tváričky 6 člennú rodinu s maloletými deťmi so zdravotnými obmedzeniami, žijúcu v zlých sociálnych pomeroch. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie potravín, rozkladacej postele a detskej rozkladacej pohovky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Július Radič, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Odborný garant Komunitného centra mesta Lučenec obdaroval v rámci projektu Vianočný príbeh 2 člennú rodinu starších občanov so zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa nachádzajú v zlých finančných pomeroch. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie surovín na štedrú večeru, vianočného stromčeka a darčekov vo forme teplého oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Július Rusnák; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Július obdaroval mladý pár zo sociálne slabšieho prostredia nákupom detskej výbavy pre dieťa, ktoré čakajú. Spolu s nimi nakúpil výbavu, aby na Vianoce potešili seba aj ich ešte nenarodené dieťa. Finančné prostriedky z projektu Kočík ako dar boli použité na úhradu detskej súpravy a oblečenia pre novorodenca.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Július Rusnák; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Július obdaroval v rámci projektu Miškove Vianoce ročného Miška, ktorý miluje skladanie lega a puzzle. Miškova rodina je v zlej finančnej situácii. Za finančné prostriedky mu žiadateľ nakúpil potrebné oblečenie aj obľúbené hry.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Július Rusnák; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Július obdaroval študentku Nikol, ktorá si zaslúžila byť podporená. Jej rodina má finančné problémy a nemá ani vlastný počítač, v dnešnej dobe potrebný pre štúdium na VŠ. Za finančné prostriedky z projektu Notebook pre študentku zakúpil notebook vyhovujúci pre jej štúdium.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Július Rusnák; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Július obdaroval v rámci projektu Rodinné Vianoce rodinu, ktorá najviac potrebovala drevo na vykurovanie, aby sa aspoň počas Vianoc nemuseli o túto nevyhnutnú vec starať. Pred Vianocami prišla rodine dodávka dreva, ktorú zabezpečil žiadateľ za získané finančné prostriedky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Katarína Kúdelová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Projekt Kúzlo Vianoc bol určený pre deti a seniorov, ktorí si spoločne vyrábali vianočné dekorácie a darčeky. Pred Vianocami spoločne strávili čas rozprávaním sa, z čoho sa nesmierne tešili seniori, ktorí už mávajú málo návštev v zariadení. Finančné prostriedky boli použité na nákup kreatívneho materiálu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Katarína Laclavíková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Katarína v rámci projektu Aktívny Jožko bicyklista obdarovala pána Jozefa, ktorý je senior s nízkym príjmom žijúci v Zariadení sociálnych služieb. Kontakt s rodinou má slabý a pre nepriaznivú finančnú situáciu absentuje nevyhnutné osobné vybavenie. Finančné prostriedky boli použité na nákup nových plášťov na bicykel a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Katarína Matejková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Katarína v rámci projektu Viktorkove nové šaty obdarovala 11 ročného chlapca Viktora, klienta zariadenia sociálnych služieb, ktorý pochádza z 5 súrodencov. Rodina žije vo finančnej núdzi, Viktorove šaty boli zničené a opotrebené. Finančné prostriedky použila na nákup zimného oblečenia. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Katarína Tomulcová, PaedDr. ; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Katarína v rámci projektu Ja by som veľmi chcel loptu obdarovala chlapca Mateja, ktorý žije v skromných sociálnych podmienkach. Finančné prostriedky boli použité na nákup futbalovej lopty, školskej tašky a školských potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Katarína Tomulcová, PaedDr. ; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: V priestoroch Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove a krízového centra realizovaný projekt Byť ženou je úžasné, ktorého cieľom bolo, aby si ženy v ťažkých životných situáciách, týrané a utekajúce so svojimi deťmi pred domácim násilím, mohli aspoň jeden deň v roku povedať – byť ženou je úžasné. V rámci projektu im boli poskytované kadernícke a kozmetické služby žiačkami školy. Finančné prostriedky boli použité na nákup kozmetických a kaderníckych výrobkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Obec Lenartov; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Komunitné centrum v rámci projektu Babičkine vianočné oplátky obdarovalo vianočnými oblátkami osamelým a opusteným seniorom v obci, ktorí žijú sami a ich životná situácia je veľmi ťažká. Finančné prostriedky boli použité na nákup surovín potrebných na výrobu vianočných oblátok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Krídla pomoci, o.z.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie Krídla pomoci pripravili v rámci projektu Plné vianočné brušká, štedrovečernú večeru pre 140 ľudí bez domova, rodiny s deťmi v núdzi, ktoré patria medzi tie najchudobnejšie v meste. Na večeru im ponúkli vianočnú kapustnicu, zemiakový šalát a rezne. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Lenka Kaľavská Patzová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Lenka spolu so žiakmi IV.A triedy základnej školy v rámci projektu Spolužiaci spolužiakom obdarovali troch spolužiakov, ktorí vyrastajú len s jedným rodičom alebo sú v pestúnskej starostlivosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup školských potrieb a zimného oblečenia.  
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Lenka Kaľavská Patzová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Lenka s dcérou v rámci projektu Vianoce v škôlke obdarovala deti z materskej školy. Sú to deti prevažne z rodín v ťažkej finančnej situácii, ktorých často vychováva len jeden z rodičov a nie vždy je možné naplniť ich priania. Finančné prostriedky boli použité na nákup výtvarných pomôcok a drobných darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Liberta, n.o.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Nezisková organizácia Liberta zorganizovala v rámci projektu Cvaknime krajšie Vianoce nezabudnuteľný deň pre 30 rodín, kde sa narodilo dieťa so zdravotným postihnutím a ocitli sa v nepriaznivej sociálnej situácií. Dobrovoľníci zabezpečili vianočné fotenie profesionálnou fotografkou, vytlačenie fotiek, vyhotovenie kalendára na rok 2019, varenie kapustnice a animačný program pre deti. Finančné prostriedky boli použité na tlač fotiek a kalendárov. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € LÚČ - Domov sociálnych služieb; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Domov sociálnych služieb LÚČ Šemša prostredníctvom projektu Vianoce s úsmevom chcelo pomôcť 40-im mentálne postihnutým dospelým klientom. Cieľom bolo spríjemniť im predvianočné obdobie návštevou bábkového divadla a vianočných trhov v Košiciach. Finančné prostriedky boli použití na úhradu lístkov a občerstvenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Marek Kubík; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Jožko zažil v živote veľa zlého a už dlho nepocítil ten čarovný okamih Vianoc. Pán Marek mu daroval oblečenie, ktorého má veľmi málo a malú sladkosť. Darčeky mu odovzdal osobne, čo zdvojnásobilo jeho radosť. Finančné prostriedky z projektu Obnovenie vianočného ducha boli použité na nákup oblečenia ako sveter, tričko, tepláky a ponožky. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Margaréta Žigová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Margaréta projektom "Moje" deti spríjemnila sviatky trom mladým ľuďom, ktorí kvôli svojmu zdravotnému postihnutiu žijú v zariadeniach sociálnych služieb. Hoci títo ľudia nie sú jej skutočnými deťmi, má k nim bližší vzťah a často ich navštevuje. Finančné prostriedky boli použité na úhradu puzzle pre Janka,  MP3 prehrávača pre Ivku a na kozmetiku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 165 € Margaréta Žigová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Margaréta v rámci projektu Stále v srdci pripravila pre svojich bývalých klientov denného stacionára a ich rodiny malé prekvapenie v podobe potravinovej pomoci a vlastnoručne vyrobených darčekov. Štyri rodiny s členmi so zdravotným postihnutím si tak mohli dopriať na vianočnom stole viac. Finančné prostriedky boli použité na úhradu potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mária Majirská; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Mária spolu s dobrovoľníkmi a klientmi denného centra pripravili pre 20 osamelých ľudí z obce štedrú večeru, kde si okrem tradičného jedla našli aj malý darček, ktorý vyrobili klienti denného centra a deti zo škôlky. Finančné prostriedky z projektu Vianočná kapustnica boli použité na nákup materiálu na výrobu darčekov a surovín na kapustnicu. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Marta Kucmerová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Marta žiadala pomoc pre prijímateľa sociálnych služieb, ktorý je zdravotne znevýhodnený. V rámci projektu Zima môže prísť mohla slušne a teplo obliecť mladého muža, ktorý sa nachádza v ťažkej situácii. Finančné prostriedky boli použité na úhradu oblečenia a topánok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Matka a dieťa Turca; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: 20 rodín v núdzi dostalo v rámci projektu Krajšie Vianoce od občianskeho združenie Matka a dieťa Turca pomoc vo forme vlastnoručne napečených vianočných koláčikov, plnej debničky ovocia, chlebíkov, klobások, vianočných oblátok, ale aj ďalších darčekov. Finančné prostriedky boli použité na nákup surovín na pečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Michal Berec, Ing. ; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pán Michal projektom Voňavé Vianoce obdaroval 11 klientiek zo Zariadenia sociálnych služieb Benefit, ktoré trpia ochorením Diabetes mellitus. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie potravín vhodných pre diabetikov a foriem na pečenie medovníkov. Klientky potom spolu s dobrovoľníkmi napiekli pre seba a svoje kamarátky medovníčky a muffiny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Michal Berec, Ing. ; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Zamestnanec Zariadenia sociálnych služieb Benefit Ľudovítová projektom Vyčarujme úsmev na tvári obdaroval klientku zariadenia Zuzku, ktorá má 25 rokov a už od detstva trpí diagnózou detská mozgová obrna. Finančné prostriedky boli použité na nákup vianočného darčeka, ktorý obsahoval rádiomagnetofón spolu s cédečkami a knižkami.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Miroslava Adamík Šimegová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Zamestnankyňa komunitného centra v rámci projektu Nový pomocník pre Žofku spolu s ostatnými pracovníkmi obdarovala pani v životnej núdzi. Pani je po úraze a operácii ruky, žije v skromnom príbytku. Napriek svojej ťažkej situácii sa zapája ako dobrovoľníčka do činnosti komunitného centra v obci. Finančné prostriedky boli použité na kúpu chladničky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 75 € Natália Janíčková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Natália vďaka projektu Darček pod stromček pomohla 15-ročnému autistickému chlapcovi Vladkovi. Vladkovi zomrela mama a otec sám nezvládal starostlivosť o autistického chlapca. Finančné prostriedky boli použité na úhradu oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Občianske združenie Aktív-Relax; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie Aktív-Relax v rámci projektu Vianočná pošta spríjemnilo predvianočný čas starým a osamelým seniorom, na ktorých akosi príbuzní zabúdajú a sú osamotení. Spoločne si vyrobili vianočnú pohľadnicu, ktorú poslali svojim blízkym. Toto stretnutie bolo spríjemnené zaspievaním vianočných pesničiek a upečením vianočného pečiva. Finančné prostriedky boli použité na materiál potrebný na výrobu pohľadníc a pečenie vianočného pečiva.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie DOMOV pri Špecializovanom zariadení KOTVA v Brezne; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie Domov pri špecializovanom zariadení Kotva obdarovalo klientov, ktorí sú mentálne znevýhodnení, praktickými darčekmi. Finančné prostriedky z projektu Radostné Vianoce pre našich klientov boli použité na zakúpenie praktických darčekov každodennej potreby ako sú holiace pomôcky a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie Jelšovka; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: V rámci projektu Darčeky za dobrotu mohli klienti a inštruktori sociálnej rehabilitácie zo Zariadenia sociálnych služieb PLATAN vyrábať darčeky pre členov občianskeho združenia Jelšovka, ktoré pracuje pri zariadení Platan a podporuje ho. Týmto krokom boli klienti nielen obdarovaní, ale mali tiež možnosť pracovať, realizovať sa, učiť sa novým zručnostiam, zmysluplne tráviť čas. Finančné prostriedky boli použité na materiál potrebný na výrobu malých darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Občianske združenie Kultúra; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie Kultúra projektom Úsmev pre Alenu obdarovalo na Vianoce osamelú matku šiestich detí. Momentálne býva odlúčená s najmladším synom v inom okrese. Združenie zabezpečilo priestor na stretnutie matky so všetkými deťmi, kde odovzdali rodine darčeky. Za finančné prostriedky sa podarilo nakúpiť drobné elektrospotrebiče do budúceho bývania a darčeky pre každé dieťa.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 170 € OZ LIANKOVO; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie LIANKOVO v rámci projektu Darček pod stromček pripravilo pre rodinu pána Imra prekvapenie a umožnilo mu získanými finančnými prostriedkami nákup nevyhnutných maličkosti, ktoré im spríjemnili Vianoce a uľahčili predvianočné chvíle zhonu. Finančné prostriedky boli použité na úhradu potravín. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € OZ LIANKOVO; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie LIANKOVO projektom Vianočné prekvapenie obdarovalo mladého človeka, ktorý svojím odhodlaním čelí všetkým prekážkam vo svojom živote a je oporou svojim najbližším. Jeho zdravotný stav a zdravotný stav jeho najbližších ochudobňuje ich rozpočet, preto sa Občianske združenie LIANKOVO rozhodlo obdarovať pána Jurajova a zútulniť mu tak jeho príbytok. Finančné prostriedky boli použité na úhradu koberca a lustra.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Lienka pri Materskej škole, Oslobodenia 941, 02801 Trstená; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Rodičia cez Občianske združenie Lienka pri Materskej škole v rámci projektu Krásne Vianoce obdarovali matku, ktorá sa kvôli ťažkej životnej situácii so svojimi dvoma deťmi musela odsťahovať k rodičom. Finančné prostriedky boli použité na nákup drogérie pre celú rodinu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Maják nádeje; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie Maják nádeje v rámci projektu Milujúca domácnosť obdarovalo babku, ktorá sa dlhé roky stará o vnuka. Starej mame pri starostlivosti nevyhnutne chýbajú potrebné domáce spotrebiče. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie nového sporáku.  
c) poskytovanie sociálnej pomoci 280 € Maják nádeje; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie Maják nádeje v rámci projektu Perieme a varíme obdarovalo mnohočlennú rodinu v ťažkej finančnej situácii. Otec rodiny má diagnózu skleróza multiplex, najstaršia dcéra je zdravotne znevýhodnená. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie práčky, vysávača a žehličky.  
c) poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Maják nádeje; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie Maják nádeje v rámci projektu Spokojná a šťastná rodina obdarovalo mnohočlennú rodinu, ktorá žije v skromných podmienkach. Za finančné prostriedky boli zakúpené stoličiek, osušky a napínacie plachty.  
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € OZ Margarétka Lovinobaňa; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie Margarétka pripravilo pre seniorov v obci niekoľko dní predvianočných aktivít - výrobu ozdôb, darčekov, pečenie koláčikov, a tiež posedenie pri kapustnici. Seniorom, ktorí nevládali prísť na posedenie, odniesli dobrovoľníci kapustnicu, koláčiky aj malé darčeky. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a materiálu na výrobu darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Občianske združenie NAPRAFORGÓ; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Členovia združenia NAPRAFORGÓ obdarovali projektom Najvzácnejší dar pána Lacka s rodinou, ktorý prekonal ťažkú mozgovú príhodu. Pána Lacka čaká tiež operácia srdca. Aby rodina nemala zbytočné výdavky, finančné prostriedky boli použité na úhradu darčekov, pracieho prášku a potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Občianske združenie Odyseus; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie Odyseus už viac ako 20 rokov vykonáva terénnu sociálnu prácu s užívateľmi drog a ľuďmi pracujúcimi v sex biznise v uliciach Bratislavy. Sú to v prevažnej miere ľudia, ktorí nemajú stabilné bývanie a sú izolovaní od svojej rodiny a najbližších. Terénne pracovníčky rámci projektu Zahrejme na duši osobne odovzdali malé darček takmer 100 klientom. Finančné prostriedky boli použité na nákup rukavíc, termosky a sladkostí. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 175 € Občianske združenie STOPA Slovensko; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pracovníci občianskeho združenia STOPA Slovensko v rámci projektu Vianoce si zaslúži každý z nás obdarovali ľudí bez domova, ktorí žijú v extrémnom sociálnom vylúčení. Klienti boli navštívení a obdarovaní v ich prirodzenom prostredí. Obdarovaní boli darmi, ktoré pomáhajú v každodennom fungovaní, ako sú kozmetické a hygienické doplnky, zimné oblečenie a doplnky, ktoré boli zakúpené zo získaných finančných prostriedkov.   
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € OZ Vagus; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie Vagus sa už roky venuje práci s ľuďmi bez domova. V dennom centre Domec sa každoročne pripravuje vianočné posedenie s programom. Vďaka vianočnej výzdobe, zábavnému programu a tradičnému vianočnému jedlu bol tento deň ako ozajstné Vianoce pre ľudí bez domova. Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu na prípravu občerstvenia a malých darčekov v podobe rukavíc a hier.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Občianske združenie Žilinský Štart; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: V sociálnom zariadení prežili vianočné obdobie viacerí ľudia bez domova. V rámci projektu Vianočný dar mohli tieto chvíle stráviť prípravami na večeru. Nasledoval vianočný program, tradičné zvyky, modlitba a počúvanie vianočných kolied. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín na prípravu vianočnej večere.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 170 € ,,OZ BELASÝ MOTÝĽ"; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Zamestnancom zariadenia v spolupráci so Základnou školou Výčapy-Opatovce sa už po tretí krát podarilo počas vianočných sviatkov spríjemniť chvíle klientkám zariadenia sociálnych služieb Benefit, ktoré trpia mentálnym a psychickým postihnutím. Klientky spolu so žiakmi spoločne vyrábali vianočné ozdoby, darčeky a zdobili medovníčky, ktoré vlastnoručne upiekli. Finančné prostriedky boli použité na kreatívny materiál potrebný na výrobu darčekov a ozdôb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 40 € Paulína Streicher; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Študentka Paulína projektom Hry pre Tomáša obdarovala mladého muža Tomáša, ktorý má rôzne postihnutia. Podarovala mu hry a skladačky na rozvoj jemnej motoriky, rozvíjanie koncentrácie pozornosti a taktiež nácvik vytrvalosti. Finančné prostriedky boli použité na kúpu hier.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 45 € Paulína Streicher; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Študentka Paulína projektom Môj farebný svet obdarovala Hanku, ktorá je zdravotne znevýhodnená, rôznymi kreatívnymi sadami a korálkami. Hanka si vytvorila anjelikov z korálok a mnohé iné ozdoby. Finančné prostriedky boli použité na kúpu kreatívnej sady a pasteliek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Priatelia FS a DFS Jánošík Fiľakovo; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Členovia a sympatizanti Detského folklórneho súboru Jánošík z Fiľakova v rámci projektu Vianočná besiedka v AMBRE vo voľnom čase zhotovili vianočné dekorácie pre interiér domova sociálnych služieb LIBERTAS a pre každého klienta vlastnoručne zhotovili vianočnú pohľadnicu. Počas besiedky napiekli perníky a vianočné pečivo a vystúpili s vianočným kultúrnym programom. Finančné prostriedky boli použité na nákup kreatívneho materiálu a surovín na výrobu vianočného pečiva.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Prístav nádeje, o.z.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie Prístav nádeje prostredníctvom projektu Čarovné balíky pomohlo rodinám, ktoré sa nachádzajú v sociálnej alebo hmotnej núdzi alebo majú člena so zdravotným postihnutím, a to balíčkom potravín dlhodobej spotreby, ktorý im uľahčil prežitie Vianočných sviatkov. Súčasťou bolo aj odovzdanie ošatenia a hračiek, ktoré sa vyzbierali cez zbierku počas roka. Finančné prostriedky boli použité na nákup trvanlivých potravín.  
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Prístav nádeje, o.z.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie Prístav nádeje prostredníctvom projektu Vôňa Vianoc pomohlo ľuďom v núdzi, osobám a rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, majú zdravotný hendikep či sú osamelí a to spríjemnením Vianočných sviatkov, prípravou a pohostením v podobe vianočnej kapustnice, koláčikmi a malým darčekom. Finančné prostriedky boli použité na nákup surovín na prípravu kapustnice a chleba.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Prúty; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie Prúty sa v rámci projektu Aj dvaja sú rodina rozhodlo pomôcť rodine, kde sa sama matka stará a malú školáčku. Za finančné prostriedky nakúpili všetky potraviny potrebné nielen na Vianoce a spoločenskú hru.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Prúty; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Občianske združenie Prúty sa v rámci projektu Ostali dvaja . . . rozhodlo pomôcť rodine, kde sa starý otec stará o vnučku. Mama sa o ňu nezaujíma, otec jej zomrel a tak sa starí rodičia rozhodli, že sa o ňu postarajú. Tento rok však prišla ďalšia rana, keď nečakane babka zomrela. Združenie im preto zabezpečilo celé Vianoce. Nakúpili, upratali, napiekli, navarili. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a malého darčeka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 30 € Renáta Streicher; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Renáta projektom Dobrý zimný spánok podarovala sirote Katke, ktorá je mentálne aj telesne znevýhodnená, deky a knihy. Knihy pomáhajú Katke v rozvoji komunikácie, taktiež má rada svet fantázie. Deky jej zabezpečujú teplo a pomáhajú aj pri dobrom spánku. Za finančné prostriedky boli zakúpené knihy a deky. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Renáta Streicher; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Renáta projektom Všade samé trblietky obdarovala klientov domova sociálnych služieb arteterapeutickými pomôckami. Spolu s klientmi a personálom vytvorili rôzne ozdoby, dekorácie, svietniky. Nakoniec spolu vyzdobili každú miestnosť, okno, poličku, nástenku či stromčeky. Finančné prostriedky boli použité na nákup pasteliek, lepidla a výkresov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Rímskoakatolícka cirkev, farnosť Zlaté Moravce; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: V rámci projektu Dotyk detskej radosti prišli pozvaní dôchodcovia do materskej školy sv. Alžbety. Deti si pripravili vianočný program, po ktorom odovzdali malé upomienkové predmety a ponúkli starčekov svojimi medovníkmi. Za finančné prostriedky boli nakúpené látky a ušité kostýmy na vianočný program, nakúpil sa materiál na medovníky a tiež na vianočnú výzdobu a tvorbu upomienkových predmetov a pohľadníc.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Sabina Barantalová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Sabina projektom Požehnané Vianoce obdarovala pani Etelku a jej chorého vnuka so svalovou dystrofiou, o ktorého sa celý život sama stará. Takouto formou im chcela uľahčiť a spríjemniť Vianočné obdobie. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie potravín na prípravu štedrovečernej večere, špeciálnych potravín pre histaminikov, lieky pre vnuka a hygienického balíčka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Sabina Barantalová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Sabina v rámci projektu Štedré Vianoce obdarovala pani Veroniku a tým jej splnila veľké želanie. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie ročného predplatného Katolíckych novín a na ošatenie, ktoré si sama nemôže z nízkeho dôchodku dopriať. Zakúpené darčeky boli odovzdané pani Veronike za prítomnosti opatrovateľky, ktorá sa o ňu stará.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Sabina Barantalová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Sabina prostredníctvom financií z projektu Vianoce s úsmevom priblížila vianočnú atmosféru pani Márii, ktorá je niekoľko rokov umiestnená v Zariadení sociálnych služieb a pohybuje sa za pomoci invalidného vozíka. Finančné prostriedky boli použité na nákup pulóvra, trička, kozmetického balíčka, šperkov, čelenky a sponiek do vlasov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Sabina Barantalová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Sabina projektom Vianočné prekvapenie obdarovala pani Katku, niekoľko rokov žijúcu v Zariadení sociálnych služieb Borinka. Pani Katka je dlhodobo pripútaná k lôžku. Aj napriek tomu, že má tri deti, v zariadení ju nik nenavštevuje. Finančné prostriedky boli použité na kúpu knihy s hovoriacim perom a relaxačným vankúšom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO č. 700; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých Kaľava obdarovali projektom Rob dobro a dobro sa ti vráti slečnu, ktorá trpí závažnými zdravotnými problémami. Nika aj napriek všetkému svojmu trápeniu rozdáva dobro a lásku všetkým klientom zariadenia, v ktorom pracuje ako rehabilitačná pracovníčka. Finančné prostriedky boli použité na nákup masážneho kresla.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Spojená škola sv. Košických mučeníkov; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Gymnázium sv. Košických mučeníkov obdarovalo mladších žiakov tej istej Spojenej školy, deti zo sociálne slabších pomerov, deti, ktoré prekonali onkologický problém, deti, ktoré sú s matkou umiestnené v krízovom centre, aj tie, ktoré žijú iba s jedným rodičom a majú nízky príjem. Za finančné prostriedky boli zakúpené športové potreby, knižné dary a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Spojená škola internátna; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Projektom Vianočné prekvapenie obdarovali zamestnanci školy deti zo sociálne slabších rodín. V predvianočnom období zrealizovali vianočné pečenie. Počas hodín odborného výcviku žiaci za pomoci majstrov ušili pre súrodencov hračky, tašky, vankúše, posteľné oblečenie, vianočné ozdoby. Vianočným posedením s pohostením deťom spríjemnili predvianočný čas. Finančné prostriedky sa použili na zakúpenie materiálu a surovín k výrobe darčekov a pohostenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Spojená škola pod Kalváriou 941; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Projekt Vianoce včera a dnes bol určený žiakom s mentálnym postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou a seniorom zo Zariadenia sociálnych služieb Môj domov. Cieľom projektu bolo spríjemniť im vianočné sviatky a ukázať čaro prestretého štedrovečerného stola. Žiaci zhotovovali vianočné pozdravy, piekli medovníky a spoločne so seniormi ich vyzdobili. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a výtvarného materiálu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Šanca pre Dražice; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Komunitné centrum Šanca pre Dražice už 8 rokov aktívne pomáha ľuďom v núdzi. Pracovníci komunitného centra a dobrovoľníci občianskeho združenia projektom Špajzka otvor sa formou komunitnej špajzky obdarovali deti, dospelých a ľudí bez domova. Komunitná špajzka im poskytla počas adventu a Vianoc potraviny, ovocie a zeleninu. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.  
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Terka; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Projekt Svetielko nádeje od Terky prinieslo posolstvo Vianoc do príbytkov starých, chorých, nevládnych a osamelých obyvateľov obce Višňové. Symbolika v podobe Betlehemského svetla, oblátok a medu rozžiarila domovy a spolu s vinšom od mládežníkov povzbudili a potešili obdarovaných. Finančné prostriedky boli použité na kúpu svietnikov, sviečok, oblátok a medu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Viac ako; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Cieľom projektu Vianoce v každom veku bolo spríjemnenie vianočného času seniorom, ktorým chýba ich rodina. Projekt prebehol v priestoroch Domu seniorov v Rejdovej počas 2 dní v období adventu. Prvý deň bol zameraný na tvorenie vianočných dekorácií, motívov, ozdôb za pomoci detí zo Základnej školy. Druhý deň mal kultúrnu tematiku. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a pomôcok na výrobu vianočných dekorácií, ozdôb a motívov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Viera Bindová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Vierka projektom Daruj miesto v srdci darovala miesto v srdci dvom slobodným bezdetným mužom, ktorí žijú v zariadení. Obaja nemajú svoj domov, kde by sa mohli vrátiť. Finančné prostriedky použila na nákup darčekov v podobe záhradníckeho náradia, kreatívneho materiálu, kozmetický ch a hygienických potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Viera Bindová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Vierke sa projektom Pestrofarebné Vianoce podarilo vytvoriť čarokrásne pestrofarebné Vianoce pre pani Oľgu, ktorá žije v špecializovanom zariadení. Chcela jej ušetriť peniaze, zahnať smútok a podporiť jej kreatívnu dušu. Finančné prostriedky použila na kúpu kreatívnych a maliarskych potrieb a kozmetiky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Viera Bindová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Vierke sa projektom Rozsvieť vianočný stromček podarilo vytvoriť krásne žiarivé Vianoce pre pani Margitku, ktorá žije v zariadení pre seniorov, je na vozíku a je odkázaná na 24 hodinovú starostlivosť. Finančné prostriedky použila na kúpu vianočného stromčeka a ozdôb. Na Štedrý deň ju obdarovala milými darčekmi ako kreatívny materiál, kozmetické a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Viera Bindová; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Vierka projektom Šikovné rúčky v každom veku obdarovala pani Annu, ktorá žije v špecializovanom zariadení kvôli Alzheimerovej chorobe. Jej zlaté šikovné rúčky i napriek tejto chorobe usilovne pracujú a preto ju pani Vierka chcela potešiť a obdarovať vianočným balíčkom. Za finančné prostriedky zakúpila kreatívne a kozmetické potreby. Darčeky jej odovzdala na Štedrý deň.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Základná škola; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Projektom 36 000 predvianočných sekúnd boli obdarované dve dievčatá základnej školy s ťažkým životným príbehom. Predvianočné nákupy, ktoré sú tradičné takmer v každej rodine, boli zrealizované v spolupráci s pedagogickým zamestnancom školy. Za finančné prostriedky boli zakúpené zimné bundy, čiapky, sladkosti a hračky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Základná škola Gabčíkovo; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Žiaci zo Základnej školy vďaka projektu Balíčky dobrôt pre radosť spríjemnili 86 seniorom predvianočné obdobie. Obdarovali ich balíčkami, ktoré obsahovali sladkosti, mandarínky a banány. Pripravili aj pekné pásmo Na Luciu, s ktorým sa predstavili v Zariadení pre seniorov, kde klientom po programe rozdali balíčky. Finančné prostriedky boli použité na nákup ovocia a sladkostí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Základná škola Kluknava; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Kolektív učiteľov Základnej školy sa rozhodol projektom Teplo v dlaniach spríjemniť Vianoce žiakom školy, keďže väčšina detí pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a finančná situácia im nedovoľuje zažiť Vianoce, po ktorých túžia. Podarilo sa tiež zrealizovať tvorivé dielne, počas ktorých žiaci predviedli svoje tvorivé zručnosti a vianočnú besiedku spojenú s odovzdávaním darčekov. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie materiálu do tvorivých dielní a na zakúpenie rukavičiek pre žiakov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 955/4, Šamorín; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Žiaci tretieho ročníka Základnej školy Mateja Bela v Šamoríne sa zapojili do projektu Vianočná návšteva žiakov v domove dôchodcov, vďaka ktorému sa z finančných prostriedkov podarilo obdarovať klientov Domova seniorov v Šamoríne. Žiaci pre seniorov pripravili prekvapenie vo forme sladkých balíčkov a tiež kultúrny program s vianočnou tematikou. Finančné prostriedky boli použité na nákup ovocia a sladkostí do balíčkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Obec Nižná Voľa; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Žiaci zo Základnej školy Nižná Voľa so svojimi učiteľkami projektom Potešme na Vianoce pripravili pre osamelé ženy v obci predvianočné prekvapenie. Pozvali ich na vianočnú besiedku s kultúrnym programom. Zhotovili im darčeky - vianočné dekorácie a pripravili pohostenie. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na výrobu darčekov a na nákup surovín na pohostenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, Trstená; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Prváci zo Základnej školy v Trstenej v rámci projektu Úsmev pre Andrejka, radosť pre všetkých pripravili pre svojho spolužiaka Andrejka, ktorý momentálne zápasí nielen so zdolávaním prvých školských prekážok, ale aj so svojim telesným postihnutím, prekvapenie v podobe vianočných darčekov. Finančné prostriedky boli použité na kúpu notebooku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Základná škola s materskou školou, Ružová 304, Borša; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Kolektív žiakov 5. A triedy spríjemnil svojmu spolužiakovi Miškovi, ktorý mal nehodu na bicykli a bol dlhodobo chorý, dni do Vianoc. V rámci projektu Aby sme ťa potešili! spolužiaci zhotovili adventný kalendár, zorganizovali zbierku sladkostí, ktorú mu odovzdali v predvečer Mikuláša. Nakoniec, počas Vianočnej akadémie, mu spolužiaci odovzdali vianočný darček - bicykel, ktorý bol zakúpený z finančných prostriedkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Základná škola sv. Don Bosca , ul.1.mája 24,95301 Zlaté Moravce; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: V rámci projektu Nech samota nebolí žiaci základnej školy spríjemnili predvianočný čas klientom zariadenia sociálnych služieb Olichov, ktorým predviedli vianočné pásmo a tiež obdarovali každého klienta zariadenia vianočným pozdravom a prianím. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu potrebného na výrobu pozdravov, pečenie medovníkov a kostýmy detí na program.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Zdenka Valkovičová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Prostredníctvom projektu obdarovala pani Zdenka tri deti, ktoré stratili matku. Otec sa o nich stará, avšak prišli zdravotné problémy, ktoré mierne poznačili rodinný rozpočet. Finančný dar bol použitý na nákup ruksakov do školy, oblečenia, kozmetiky a knihy pre najstaršie dieťa.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Zdenka Valkovičová, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Zamestnankyňa zariadenia v rámci projektu Vianoce pre Martušku obdarovala klientku zariadenia Martu, ktorá je už v zariadení pár rokov. Má diagnostikovaného Parkinsona a ľahšie mentálne ochorenie. Finančné prostriedky boli použité na nákup darčekov vo forme oblečenia, kozmetiky, kávy a sladkostí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: V rámci projektu Nádej pre vnukov Združenie exallievov a priateľov dona Bosca obdarovalo starého otca Jozefa, ktorý sa sám stará o troch vnukov, nakoľko nemajú rodičov. Prednedávnom im vyhorel dom a aj napriek jeho rekonštrukcii si chlapci nemajú kde robiť domáce úlohy a pripravovať sa do školy, v dome chýbajú základné veci a chlapcom okrem iného chýbajú aj školské potreby. Finančné prostriedky preto boli použité na zakúpenie písacieho stola, stoličiek a mikrovlnky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Detský charitný dom v Považskej Bystrici sa stará o 22 detí a mládež, ktorá sa v dôsledku zlej starostlivosti zo strany vlastných rodičov alebo zlého správania ocitli v tejto neľahkej životnej situácii. V rámci projektu sa podarilo tieto deti obdarovať a spríjemniť im tak vianočné sviatky. Finančné prostriedky boli použité na nákup oblečenia, zimných doplnkov a malých darčekov podľa konkrétnych potrieb detí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Združenie Exallievi a priateľov dona Bošác na Slovensku už piaty rok pomáhalo konkrétnym núdznym rodinám a deťom po celom Slovensku v rámci adventného sociálneho projektu Darujme úsmev. V rámci projektu sa im rozhodli pomôcť a poskytli im základný hygienický balíček, aby mohli mať kvalitnejší život v osade. Finančné prostriedky boli použité na nákup šampónov, uterákov, mydla a sprchových gélov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 450 € Združenie na podporu tvorivých aktivít seniorov v Michalovciach; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Združenie na podporu tvorivých aktivít seniorov v Michalovciach žiadalo pomoc pre 250 klientov sociálnych zariadení. Finančné prostriedky boli použité na cestovné a na nákup darčekov, trvanlivého pečiva, nealkoholických nápojov a kávovín pre klientov. V šiestich zariadeniach sociálnych služieb im bolo predvedené koncertné vystúpenia s vianočným programom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 110 € Zlatica Turčeková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Ťažký životný osud sprevádza pani Ruženu a jej širokú rodinu. Pani Zlatka ich životný príbeh pozná a pomohla im aj na Vianoce prostredníctvom projektu Čaro vianočného večera. Rodinu obdarovala peterkami a školskými potrebami. K vianočným darom prispela aj zachovalým ošatením, hygienickými a čistiacimi prostriedkami a balíkom vianočného pečiva. 
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Zlatica Turčeková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Zlatka pomohla projektom Krajšie sviatky pani Zuzane a jej trom synom, ktorí ťažko nesú smrť svojho najbližšieho. Pani Zlatka nakúpila chlapcom darčeky, po ktorých túžia: hry a detské kreslo. Zároveň rodine priniesla vianočný košík plný vianočného pečiva, čím im ušetrila peniaze a priniesla vianočnú atmosféru.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Zlatica Turčeková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Zlatka pomohla v rámci projektu Pekné sviatky pani Kristíne a jej dvom malým dcéram, ktoré nesú smrť svojho najbližšieho veľmi ťažko a nevedia sa s ňou zmieriť. Pani Zlatka ich obdarovala vianočným pečivom a nakúpila dievčatkám darčeky, o ktorých písali Ježiškovi: výbavu pre školáčku a lego Duplo a potraviny a hygienické potreby pre pani Kristínu. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, hračiek a školských potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Zlatica Turčeková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Rodina pani Magdalény sa ocitla v dlhodobo nepriaznivej sociálnej situácii, ktorú nedokážu zvládnuť vlastnými silami a vlastnými možnosťami. Pani Zlatica ich navštevuje, pomáha s najdôležitejšími vecami pri prekonávaní ich problémov. Pre rodičov bolo najdôležitejšie zabezpečiť drevo na zimu a prekonať obdobie chladných dní. Pani Zlatica využila finančné prostriedky na nákup vykurovacieho paliva.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Zuzana Balčáková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pracovníci zariadenia Humanitár sa snažili projektom Vôňa škorice spríjemniť Vianoce tým klientom, ktorí ich trávili v zariadení. Spolu urobili nákup, piekli medovníčky a užili si spoločné chvíle pri pečení. Týmto časom sa tak priblížili Vianociam o čosi viac ako zvyčajne. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Zuzana Čepková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Zuzana projektom Čistota základ života obdarovala vdovu s dvomi mentálne a telesne postihnutými synmi, ktorí vo svojom skromnom dome nemali základné hygienické vybavenie. Finančné prostriedky boli použité na nákup sprchovacieho boxu, kde sa budú môcť osprchovať, čo nesmierne uľahčí vykonávanie osobnej hygieny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Zuzana Čepková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Zuzana projektom Pomoc v jeseni života obdarovala pani Annu, ktorá žije osamelo v starom domčeku. Nakoľko trpí rôznymi zdravotnými problémami jej dôchodok pohltia najmä výdavky na lieky. Finančné prostriedky boli použité na kúpu vysávača.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Zuzana Čepková; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Zuzana projektom Starostlivá mamička obdarovala matku s tromi deťmi, ktorú otec detí opustil ešte v čase jej tehotenstva. Mamička je odkázaná na pomoc iných ľudí, nakoľko je na všetko sama a z rodičovského príspevku vie zabezpečiť len najnutnejšie základné životné potreby. Vďaka finančným prostriedkom zakúpila potreby pre novorodenca ako plienky a nevyhnutné hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 240 € Zuzana Vaľková, Mgr.; projekt podporený v grantovom programe Darujte Vianoce 2018: Pani Zuzana projektom Úsmev na Vianoce obdarovala na Vianoce klientov Domova sociálnych služieb návštevou divadelného predstavenia. Mnohí z nich už nemajú rodiny, alebo rodina si ich neberie domov na priepustky. Predstavenie a dopravu zabezpečila vďaka finančnému daru. Finančné prostriedky boli použité na vstupenky a dopravu. 
Spolu 477 187,75 €