Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Orange

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
02
502
Spotreba energie
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
05
512
Cestovné
06
513
Náklady na reprezentáciu
07
518
Ostatné služby
284 432€ 222 869€ 212 678€ 188 750€ 137 457€
08
521
Mzdové náklady
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 22€ 17€ 0€ 17€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 100€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
1 231€
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
0€ 1 850€ 0€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
244€ 231€ 216€ 206€ 94€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
0€ 103€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-1 231€ 1 231€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
1 331€ 1 473€ 59 000€ 97 637€ 50 554€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
510 661€ 493 370€ 574 842€ 603 779€ 656 599€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 103€ 26€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
796 668€ 719 195€ 846 752€ 892 528€ 844 746€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 6€ 37€ 211€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
59 059€ 36 269€ 32 162€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 103€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
209 528€ 206 034€ 183 680€ 256 051€ 310 524€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 331€ 1 473€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
510 661€ 493 370€ 574 842€ 603 746€ 656 510€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 103€ 0€
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
780 579€ 737 145€ 790 691€ 860 040€ 967 245€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-16 089€ 17 950€ -56 061€ -32 487€ 122 499€
76
591
Daň z príjmov
0€ 1€ 7€ 40€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-16 089€ 17 950€ -56 063€ -32 494€ 122 459€