Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SME RODINA - Boris Kollár

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 521 568 € 1 232 138 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
1 521 568 € 1 232 138 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
1 568 € 2 138 €
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
1 190 387 €
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052 - 095AÚ))
329 613 € 1 230 000 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
10 769 € 10 519 € 20 017 € 25 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0 € 17 000 € 0 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
0 € 17 000 € 0 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
10 769 € 10 519 € 3 017 € 25 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
3 952 € 2 873 € 25 € 25 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
6 818 € 7 646 € 2 992 € 0 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 126 € 72 € 498 € 0 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
1 126 € 72 € 498 € 0 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 533 463 € 1 242 729 € 20 515 € 25 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1 297 520 € 937 265 € -33 410 € -27 125 €
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
931 672 €
071
 
Ostatné fondy
(427))
931 672 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-333 410 € -333 410 € -27 125 € -27 126 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
699 258 € 1 270 675 € -6 285 € 0 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
235 942 € 305 464 € 53 925 € 27 150 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
2 440 € 2 540 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
2 440 € 2 540 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
0 € 27 150 € 27 150 € 27 150 €
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 479 AÚ))
0 € 27 150 € 27 150 € 27 150 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
220 004 € 275 276 € 6 277 € 0 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
42 752 € 74 939 € 5 940 € 0 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
789 €
094
 
Záväzky voči účastníkom združení
(368))
0 € 337 € 337 € 0 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
176 463 € 200 000 €
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
13 498 € 498 € 20 498 € 0 €
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
(241+ 249))
13 498 € 498 € 20 498 € 0 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 533 463 € 1 242 729 € 20 515 € 25 €