Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 855 255€ 1 701 632€ 1 521 568€ 1 232 138€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
5 999€ 8 000€
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
5 999€ 8 000€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
1 849 256€ 1 693 632€ 1 521 568€ 1 232 138€
010
 
Pozemky
(031))
52 570€ 52 570€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
1 594 258€ 1 640 064€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
428€ 998€ 1 568€ 2 138€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
0€ 1 190 387€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052 - 095AÚ))
202 000€ 0€ 329 613€ 1 230 000€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
231 052€ 18 677€ 10 769€ 10 519€ 20 017€ 25€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
186 350€ 0€ 17 000€ 0€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
186 154€ 0€ 17 000€ 0€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
196€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
44 702€ 18 677€ 10 769€ 10 519€ 3 017€ 25€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
2 114€ 955€ 3 952€ 2 873€ 25€ 25€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
42 588€ 17 722€ 6 818€ 7 646€ 2 992€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
8 865€ 769€ 1 126€ 72€ 498€ 0€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
8 865€ 769€ 1 126€ 72€ 498€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 095 171€ 1 721 077€ 1 533 463€ 1 242 729€ 20 515€ 25€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1 524 924€ 1 656 925€ 1 297 520€ 937 265€ -33 410€ -27 125€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
1 105 905€ 1 303 107€ 931 672€
071
 
Ostatné fondy
(427))
1 105 905€ 1 303 107€ 931 672€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-297 137€ -333 410€ -333 410€ -333 410€ -27 125€ -27 126€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
716 157€ 687 228€ 699 258€ 1 270 675€ -6 285€ 0€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
546 297€ 61 656€ 235 942€ 305 464€ 53 925€ 27 150€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
5 000€ 3 600€ 2 440€ 2 540€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
5 000€ 3 600€ 2 440€ 2 540€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
0€ 0€ 27 150€ 27 150€ 27 150€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 479 AÚ))
0€ 0€ 27 150€ 27 150€ 27 150€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
123 891€ 27 745€ 220 004€ 275 276€ 6 277€ 0€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
116 102€ 24 219€ 42 752€ 74 939€ 5 940€ 0€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
7 490€ 3 526€ 789€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení
(368))
0€ 337€ 337€ 0€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
299€ 176 463€ 200 000€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
417 406€ 30 311€ 13 498€ 498€ 20 498€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
(241+ 249))
417 406€ 30 311€ 13 498€ 498€ 20 498€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
23 950€ 2 496€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
23 950€ 2 496€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
2 095 171€ 1 721 077€ 1 533 463€ 1 242 729€ 20 515€ 25€