Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
397 723 € 377 500 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0 € 1 498 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
0 € 1 498 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
397 723 € 376 002 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
397 723 € 376 002 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
397 723 € 377 500 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
238 323 € 202 197 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
6 638 € 6 638 €
063
 
Základné imanie
(411))
6 638 € 6 638 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
195 559 € 118 751 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
36 126 € 76 808 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
34 385 € 1 000 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
1 000 € 1 000 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
1 000 € 1 000 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
33 385 € 0 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
33 385 € 0 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
125 015 € 174 303 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
125 015 € 174 303 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
397 723 € 377 500 €