Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
0€ 10 313€ 5 000€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 10 313€ 5 000€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 3 750€ 5 000€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 6 563€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
3 985€ 3 983€ 3 971€ 7 172€ 6 498€ 8 693€ 30 326€ 23 387€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
2 989€ 3 157€ 3 152€ 3 611€ 3 604€ 4 182€ 2 825€ 18 859€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
0€ 298€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
2 845€ 2 870€ 2 865€ 3 445€ 3 460€ 3 485€ 2 825€ 9 560€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 143€ 143€ 22€ 0€ 64€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
144€ 144€ 144€ 144€ 144€ 633€ 0€ 9 000€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
996€ 826€ 819€ 3 562€ 2 894€ 4 511€ 27 501€ 4 529€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
317€ 317€ 317€ 317€ 2 317€ 4 463€ 5€ 5€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
679€ 509€ 502€ 3 245€ 577€ 47€ 27 495€ 4 523€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
0€ 157€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 157€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 985€ 3 983€ 3 971€ 7 172€ 6 498€ 8 693€ 40 638€ 28 544€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-183 387€ -189 248€ -193 460€ -192 610€ -197 035€ -198 619€ -109 397€ -60 107€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-189 248€ -193 460€ -192 610€ -197 035€ -198 620€ -109 397€ -60 125€ -38 524€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
5 861€ 4 212€ -850€ 4 425€ 1 585€ -89 223€ -49 272€ -21 582€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
187 372€ 193 231€ 197 431€ 199 782€ 203 533€ 207 312€ 150 035€ 88 651€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
883€ 642€ 1 242€ 1 162€ 960€ 1 498€ 1 798€ 1 448€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
883€ 642€ 1 242€ 1 162€ 960€ 1 498€ 1 798€ 1 448€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
0€ 400€ 400€ 400€ 30 118€ 59 831€ 52 029€ 192€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
0€ 400€ 400€ 400€ 368€ 331€ 279€ 192€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 29 750€ 59 500€ 51 750€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
186 489€ 192 189€ 195 789€ 198 220€ 172 455€ 145 983€ 96 208€ 87 010€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
62 485€ 62 485€ 62 485€ 62 505€ 65 822€ 69 170€ 76 170€ 81 712€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 868€ 3 891€ 3 459€ 863€ 2 770€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 646€ 1 491€ 1 593€ 583€ 1 750€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
0€ 1€ 0€ 176€ 579€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 5 700€ 9 300€ 10 200€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
119 000€ 119 000€ 119 000€ 119 000€ 101 250€ 71 762€ 18 416€ 200€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
3 985€ 3 983€ 3 971€ 7 172€ 6 498€ 8 693€ 40 638€ 28 544€