Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
0€ 10 313€ 5 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 10 313€ 5 000€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 3 750€ 5 000€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 6 563€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
4 403€ 3 985€ 3 983€ 3 971€ 7 172€ 6 498€ 8 693€ 30 326€ 23 387€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
3 004€ 2 989€ 3 157€ 3 152€ 3 611€ 3 604€ 4 182€ 2 825€ 18 859€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
0€ 298€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
2 860€ 2 845€ 2 870€ 2 865€ 3 445€ 3 460€ 3 485€ 2 825€ 9 560€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 143€ 143€ 22€ 0€ 64€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
144€ 144€ 144€ 144€ 144€ 144€ 633€ 0€ 9 000€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 399€ 996€ 826€ 819€ 3 562€ 2 894€ 4 511€ 27 501€ 4 529€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
317€ 317€ 317€ 317€ 317€ 2 317€ 4 463€ 5€ 5€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 082€ 679€ 509€ 502€ 3 245€ 577€ 47€ 27 495€ 4 523€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
0€ 157€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 157€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
4 403€ 3 985€ 3 983€ 3 971€ 7 172€ 6 498€ 8 693€ 40 638€ 28 544€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
-137 012€ -183 387€ -189 248€ -193 460€ -192 610€ -197 035€ -198 619€ -109 397€ -60 107€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-183 388€ -189 248€ -193 460€ -192 610€ -197 035€ -198 620€ -109 397€ -60 125€ -38 524€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
46 376€ 5 861€ 4 212€ -850€ 4 425€ 1 585€ -89 223€ -49 272€ -21 582€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
141 415€ 187 372€ 193 231€ 197 431€ 199 782€ 203 533€ 207 312€ 150 035€ 88 651€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
1 224€ 883€ 642€ 1 242€ 1 162€ 960€ 1 498€ 1 798€ 1 448€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 224€ 883€ 642€ 1 242€ 1 162€ 960€ 1 498€ 1 798€ 1 448€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
0€ 400€ 400€ 400€ 30 118€ 59 831€ 52 029€ 192€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
0€ 400€ 400€ 400€ 368€ 331€ 279€ 192€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 29 750€ 59 500€ 51 750€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
140 191€ 186 489€ 192 189€ 195 789€ 198 220€ 172 455€ 145 983€ 96 208€ 87 010€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
16 187€ 62 485€ 62 485€ 62 485€ 62 505€ 65 822€ 69 170€ 76 170€ 81 712€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 004€ 5 868€ 3 891€ 3 459€ 863€ 2 770€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 646€ 1 491€ 1 593€ 583€ 1 750€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
0€ 1€ 0€ 176€ 579€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 5 700€ 9 300€ 10 200€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
119 000€ 119 000€ 119 000€ 119 000€ 119 000€ 101 250€ 71 762€ 18 416€ 200€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
4 403€ 3 985€ 3 983€ 3 971€ 7 172€ 6 498€ 8 693€ 40 638€ 28 544€